69

68 19. Vennootschapsbelasting (bedragen in euro's x 1.000) 2022 Bedrijfseconomisch resultaat Bij/Af: Onbelaste resultaten Bij: Niet aftrekbare gemengde kosten Fiscaal resultaat 10.450 - 18.423 18 - 7.955 Vennootschapsbelasting in de resultatenrekening - 2.030 - 3.272 16 - 1.226 - De verrekenbare fiscale verliezen zijn niet gewaardeerd en bedragen ultimo 2022 €14,4 miljoen (verrekenbare verliezen ultimo 2021: € 6,1 miljoen). De onbelaste resultaten over 2022 worden vrijwel geheel veroorzaakt door de verkoop van participaties en ontvangen dividenden. Er is geen actieve belastinglatentie opgenomen voor mogelijke fiscaal verrekenbare verliezen omdat niet verwacht worden dat deze op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Fiscale aangiftes tot en met 2020 zijn door definitieve aanslagen zonder wijziging op de aangifte door de fiscus akkoord bevonden. Transacties met verbonden maatschappijen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van LIOF of de nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Er hebben geen transacties van betekenis plaatsgevonden met verbonden partijen welke niet onder normale marktomstandigheden zijn aangegaan. De voornaamste transacties met verbonden partijen betreffen de ontvangst van subsidies verstrekt door beide aandeelhouders / subsidiënten en doorbelasting van personeelskosten voor fondsen welke beheerd worden voor de Provincie Limburg, zijnde het Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V. en het MKB-Leningenfonds (MKB-L) B.V.. Deze reguliere opbrengsten zijn reeds toegelicht onder 13. Netto-omzet en 14. Overige bedrijfsopbrengsten. 2021 Jaarverslag 2022

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication