70

69 Enkelvoudige balans per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming) (bedragen in euro’s x 1.000) 31-12-2022 31-12-2021 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1. Bedrijfsgebouwen en terreinen 1. Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa 2. Deelneming in groepsmaatschappijen 3. Overige effecten 3. Overige vorderingen Vorderingen 4. Vordering op groepsmaatschappijen Vordering op aandeelhouders 5. Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen 6. Gestort kapitaal 7. Agio 8. Overige reserves 9. Resultaat boekjaar Voorzieningen 10. Overige voorzieningen Kortlopende schulden Schulden aan aandeelhouders Crediteuren Belastingen en sociale premies Onderhanden subsidieprojecten 11. Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva 1.154 1.154 53.249 39.797 13.175 10.450 116.671 53.249 39.797 11.145 2.030 106.221 1.435 532 891 2.858 774 9.967 566 11.307 516 28.161 13.395 42.072 16 27.118 12.548 39.682 - 728 728 - 868 868 75.395 121.053 60.661 112.518 180 448 251 1.504 845 3.228 121.053 180 135 8 3.985 835 5.143 112.518 Jaarverslag 2022

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication