71

70 Enkelvoudige resultatenrekening 2022 (voor resultaatbestemming) (bedragen in euro’s x 1.000) Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten 12. Lonen en salarissen 12. Pensioenlasten en overige sociale lasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten 13. Uitkomst der financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting 2. Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen 2022 5.104 2.034 7.138 5.937 1.686 230 1.973 9.826 20.221 -7.045 -38 13.138 10.450 - - 10.450 2021 4.431 2.029 6.460 4.941 1.418 229 1.463 8.051 4.981 -1.237 -123 3.621 2.030 - - 2.030 Jaarverslag 2022

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication