72

71 Nadere toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2022, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Voor de toelichting bij de vennootschappelijke balans en de vennootschappelijke resultatenrekening wordt verwezen naar de bij de geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening gegeven toelichting. Als aanvulling hierop dient het hierna vermelde. Deelnemingen in groepsmaatschappijen In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening. Resultaat deelnemingen Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Nadere toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2022 Activa Vaste activa 1. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Verkrijgingsprijs per 1 januari 2022 Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen per 1 januari 2018 Boekwaarde per 1 januari 2022 Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen - aanschafwaarde Desinvesteringen - cumulatieve afschrijving Boekwaarde per 31 december 2022 Verkrijgingsprijs per 31 december 2022 Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen per 31 december 2022 Boekwaarde per 31 december 2022 Bedrijfsgebouwen en -terreinen 253 -253 - - - -253 253 - - - Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.771 -903 868 90 -230 -2 2 728 1.859 -1.131 - In 2022 is een bouwterrein te Heerlen met een boekwaarde van nihil verkocht voor € 435.000 728 2.024 -1.156 868 90 -230 -255 255 728 1.859 -1.131 728 Totaal Jaarverslag 2022

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication