76

75 Eigen vermogen 6. Gestort en opgevraagd kapitaal In 2022 heeft deze post het volgende verloop: (bedragen in euro's x 1.000) 2022 Stand per 1 januari Af: intrekking ingekochte eigen aandelen Stand 31 december 53.249 - 53.249 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.752.000 verdeeld in 800.000 aandelen elk nominaal groot € 113,44. Van dit kapitaal is, na verwerking van intrekken van 1.063 door LIOF gehouden gewone aandelen, € 53.248.623 volgestort. In het kapitaal van de vennootschap kan uitsluitend worden deelgenomen door publiekrechtelijke lichamen. 7. Agio In 2022 heeft deze post het volgende verloop: (bedragen in euro's x 1.000) Stand per 31 december vorig boekjaar - voor herrubricering agio Bij: herrubricering agio Stand per 1 januari Bij: agiostorting Stand 31 december 2021 53.249 - 53.249 2022 39.797 - 39.797 - 39.797 In de jaarrekening 2021 werd het agio niet apart getoond, het effect van de aparte presentatie is getoond in de regel herrubricering agio. Het besluit tot agiostorting van € 17,4 miljoen is genomen in 2021, hiervan is € 8,7 miljoen ontvangen in 2021 en € 8,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2022. 8. Overige reserves In 2022 heeft deze post het volgende verloop: (bedragen in euro's x 1.000) Stand per 31 december vorig boekjaar - voor herrubricering agio Af: herrubricering agio Stand 31 december vorig boekjaar - voor winstverdeling Resultaat vorig boekjaar Bij: intrekking ingekochte eigen aandelen Stand 31 december 9. Resultaat boekjaar (bedragen in euro's x 1.000) Resultaat na belastingen 2021 - 22.397 22.397 17.400 39.797 2022 11.145 - 11.145 2.030 - 2.030 13.175 2021 17.373 - 17.373 -6.228 - -6.228 11.145 2022 10.450 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021 De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 17 mei 2022. De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Het negatieve resultaat is in mindering gebracht op de overige reserves. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022 In overleg met de aandeelhouders stelt de directie, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het resultaat over het boekjaar 2022 ten bedrage van € 10.450.000 toe te voegen aan de overige reserves. Jaarverslag 2022 2021 2.030

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication