77

76 Voorzieningen 10. Overige voorzieningen Dit betreft de volgende voorzieningen: (bedragen in euro's x 1.000) Negatieve boekwaarde deelneming LIOF Business Center Avantis BV Negatieve boekwaarde deelneming LIOF Overbruggingsfonds (LOF) BV Voorziening pensioen oud medewerkers Voorziening earn out Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg Stand 31 december De voorzieningen hadden het volgende verloop in 2021: Stand per 1 januari Bij: dotaties Af: vrijvallen en aanwendingen Stand 31 december Kortlopende schulden 11. Overige schulden en overlopende passiva (bedragen in euro's x 1.000) Reservering vakantiegelden en vakantiedagen Beheer BIPL Overige vooruit ontvangen en nog te betalen kosten 31-12-2022 31-12-2021 276 386 - 492 1.154 2022 1.154 - 1.154 - 1.154 276 386 - 492 1.154 2021 1.177 - 1.177 23 1.154 31-12-2022 31-12-2021 583 - 262 845 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 0,3 miljoen (2021: € 0,3 miljoen). De resterende looptijd van het huurcontracten te Maastricht en Venlo zijn respectievelijk 5 jaar en 1 jaar. De totale niet uit de balans blijkende huurverplichting per 31 december 2022 is EUR 1,4 miljoen (2021: EUR 1,2 miljoen). De verplichting binnen 1 jaar bedraagt EUR 0,3 miljoen (2021: EUR 0,3 miljoen). De verplichting van 2-5 jaar bedraagt EUR 1,0 miljoen (2021: EUR 0,7 miljoen). De verplichting groter dan 5 jaar bedraagt EUR 0,1 miljoen (2021: 0,2 miljoen). De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen in totaal € 0,9 miljoen (2021: € 0,5 miljoen) en na 5 jaar € 0. N.V. LIOF heeft zich gecommitteerd om € 15,3 miljoen (2021: € 19,2 miljoen) bij te storten in het vermogen van de participaties en/of leningen te verstrekken. De verstrekken van deze financiering vindt plaats als aan de gemaakte contractuele afspraak is voldaan. Hiermee hangt ook samen of en op welke termijn deze bedragen worden uitgekeerd. 457 90 288 835 Jaarverslag 2022

78 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication