9

8 MKB. Zoals het Nationaal GroeiFonds waarvoor de ROM’s waaronder LIOF aanvragen hebben voorbereid en opgewerkt. ROM 3.0 pilot In zomer van 2022 werd de pilot ROM 3.0 gelanceerd. Binnen deze pilot wordt gekeken hoe samenwerking bovenregionaal en tussen de ROM’s leidt tot betere resultaten. Primair uitgangspunt blijft wel de unieke rol die iedere ROM vervult binnen haar eigen regio. De ROM 3.0-pilot kent vier actielijnen:  Verduurzaming van de industrie met Groene Chemie Nieuwe Economie;  Digitalisering met European Digital Innovation Hubs;  Batterijtechnologie en  Sleuteltechnologieën. LIOF draait volop mee in ieder van deze lijnen. De ROM 3.0 pilot loopt door tot medio 2023. LIOF zal in 2023, net als in 2022, vanuit de bovenregionale samenwerking de projecten Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) en de Einstein Telescope (ET) namens de gezamenlijke ROM’s trekken. GCNE is een initiatief van Economisch Netwerk Zuid-Nederland (EN Zuid) uitgebreid met Zuid-Holland en de noordelijke provincies, met als doel de verduurzaming van de chemische maakindustrie. De ET wordt ondersteund uit het Nationaal Groeifonds met meer dan € 900 miljoen. Ook GCNE dingt mee met projecten naar ondersteuning vanuit het Nationaal Groeifonds. Met dit fonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 in totaal € 20 miljard in projecten, gericht op economische groei voor de lange termijn. Euregionale hindernissen LIOF zet al een paar jaar in op samenwerking met Euregionale partners die economische en innovatieve impact moet genereren. De transities spelen in deze samenwerking een belangrijke rol aangezien transities bij uitstek grensoverschrijdend zijn. De Euregionale samenwerking kreeg in 2022 vorm in diverse Interreg projecten en Europese programma’s. Zo werd samen met NRW.BANK met succes het eerste Euregional Startup event georganiseerd. Vier Duitse en vier Nederlandse startups presenteerden hun circulaire en energie proposities aan een groep experts en business angels. Dit initiatief wordt ook in 2023 weer opgepakt. Desondanks blijkt het moeilijk om Euregionaal concrete en grotere impact te genereren. De goede intenties van alle partners ten spijt blijken de landsgrenzen in de praktijk toch behoorlijke drempels. En de impact die LIOF heeft gemaakt is kleiner dan geambieerd. Economische veiligheid De diverse crises laten zien dat we wendbaar moeten blijven en moeten anticiperen op nieuwe en onbekende uitdagingen. Dit doen we door zwaarder in zetten op de vorming van kortere ketens en vermindering van afhankelijkheid van grondstoffen en energie uit het (verre) buitenland. Naast bedreigingen biedt de verwevenheid met de internationale economie Nederland en Limburg kansen. LIOF vervult hierin een signaalfunctie naar de relevante ministeries. Ook zetten we in op grotere alertheid bij de medewerkers ten aanzien van het belang van economische veiligheid door bijvoorbeeld voorlichting door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daarnaast zal LIOF stringentere Know Your Customer procedures (KYC) volgen bij ondernemingen met (vermoede) banden tot niet-vrije landen die LIOF wil ondersteunen of al ondersteunt,. Zo willen we negatieve gevolgen voorkomen van overnames en investeringen in Limburgse bedrijven die hoogwaardige technologie ontwikkelen zoals discontinuïteit van onze vitale processen en het weglekken van gevoelige of hoogwaardige informatie. LIOF in transitie: op weg naar een impact gedreven organisatie Matrixorganisatie Sinds 2021 werkt LIOF met op ondernemersvraag gerichte teams, de zogenaamde kerntaakteams. De teams zijn vanuit de afdeling Business Development (BD) georganiseerd rondom ons werkveld en de ontwikkelingsfase van een bedrijf: internationalisering, innovatieondersteuning en business development. Vanuit de afdeling Participaties & Financiering (P&F) zijn de teams georganiseerd rondom de drie levensfasen van bedrijven, te weten startups, scale-ups en gevestigd MKB. Ieder team heeft een teamlead. De transitieteams zijn georganiseerd rond de transities uit het Meerjarenplan 2021-2025. Zij verbinden kerntaken op gebied van BD met P&F en ondersteuningstaken. Jaarverslag 2022

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication