90

89 Bijlage 3: Business Development overzicht Business Development, majeure programma’s, projecten en activiteiten Team Internationaal Trade Relations. In de periode Q2 t/m Q4 2022 is het nationale Trade Relations-programma (TRP) landelijk tijdelijk op een lagere intensiteit gesteld. LIOF heeft in die periode 38 ondernemingen ondersteund, tegenover een doelstelling van 35. In het kader van TRP is met deze ondernemingen gesproken over hun internationale ambities hun ondersteuningsbehoeften en hoe LIOF daarin via haar (internationale) netwerk kan voorzien. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), met LIOF mede in de lead, hebben zich in 2022 succesvol ingezet voor een weer volwaardig en langdurig vervolg van TRP via een lobby naar onder andere Tweede Kamerleden. Dat heeft geresulteerd in een volwaardig programma in 2023. Enterprise Europe Network. In 2022 is gestart met de uitrol van de nieuwe opzet van het Enterprise Europe Networkprogramma (EEN). In een consortium van RVO en de ROM’s (uitgezonderd NOM) geeft LIOF vanaf 2022 gedurende drie-en-een-half jaar (met een optie tot verlenging met een gelijke periode) in Nederland uitvoering aan dit Europese programma. Doel van EEN is grensoverschrijdende technologie-matchmaking tot stand brengen tussen MKB’ers onderling en tussen MKB’ers met grootbedrijven en/of kennisinstellingen. Zo’n matchmaking kan de opmaat zijn tot structurele samenwerking en de ontwikkeling van een handelsrelatie. De financiering wordt sluitend gedekt door de EU en het Ministerie van EZK. Na systeemtechnische uitdagingen in de startmaanden van 2022 is het consortium sinds Q2 volledig operationeel. Inmiddels heeft LIOF 75 MKB’ers in één-op-één-gesprekken bekend gemaakt met de mogelijkheden die EEN hun kan bieden en al deels ondersteund bij de verdere opvolging richting technologie-matches. Brexit Adjustment Reserve. Voor bedrijven die financieel zijn getroffen door de Brexit is vanuit de EU het Brexit Adjustment Reserve-programma (BAR) gelanceerd. Als partner in het nationale Trade and Innovate NL-netwerk (TINL) heeft LIOF in 2022 het Limburgse bedrijfsleven geïnformeerd over het BAR-programma en gemotiveerd er gebruik van te maken. Uiteindelijke doel daarbij was om getroffen bedrijven te laten instromen in het EU-handelsprogramma ter compensatie van omzetverliezen en kosten als gevolgd van de Brexit. LIOF heeft mogelijk kwalificerende bedrijven geassisteerd om aanspraak te maken op het EU-handelsprogramma. De belangstelling voor het BAR-programma onder het Limburgse MKB en de toegankelijkheid tot en de feitelijke steun vanuit het handelsprogramma viel in de praktijk dermate tegen dat LIOF (evenals de meeste andere TINL-partners) haar actieve rol in het BAR-programma eind 2022 heeft beëindigd. LIOF en de andere TINL-partners zullen de wel tot het handelsprogramma toegelaten bedrijven in 2023 ondersteunen om in plaats van het Verenigd Koninkrijk kansrijke alternatieve afzetmarkten te ontwikkelen. Team Innovatieondersteuning LimburgToekomstbestendig. 2022 was het tweede loopjaar van het ontwikkelprogramma LimburgToekomstbestendig. Het programma is naar verwachting, afhankelijk van het budgetverloop nog tot in 2025 beschikbaar voor het Limburgse MKB. Met het programma stimuleert en ondersteunt LIOF innovaties van Limburgse MKB‘ers met een economische potentie èn tegelijk een impact op de energie-, circulariteits-, gezondheids- of digitaliseringstransitie. In 2022 zijn vanuit LimburgToekomstbestendig 52 MKB’ers ondersteund bij dergelijke innovaties, met een totale projectwaarde van ruim € 1,3 miljoen. LimburgToerisme. Met als doel innovatief ondernemerschap binnen de sector toerisme & recreatie te bevorderen en ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van onderscheidende product/marktcombinaties en businessmodellen, heeft LIOF het programma LimburgToerisme ontwikkeld. Het programma is per februari 2021 gestart, gefinancierd door Provincie Limburg. In 2022 zijn met dit programma 45 MKB’ers ondersteund met hun innovatieprojecten, met een totale projectwaarde van € 1,2 miljoen. Jaarverslag 2022

91 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication