91

90 Limburg Herstelt en Versnelt. De EU stelt via het ReactEU-programma extra middelen beschikbaar voor economisch herstel in regio’s en de transitie naar een duurzame en digitale economie. ReactEU is een directe reactie van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie. LIOF heeft het project Limburg Herstelt en Versnelt ontwikkeld. Het project bouwt voort op drie bekende programma’s en activiteiten: LimburgToekomstbestendig, LimburgToerisme en International Trade Development. Via de ReactEU-bijdrage van bijna € 6 miljoen kan LIOF vanaf Q3 tot en met 31 december 2023 een extra impuls geven aan MKB’ers die willen innoveren of internationaliseren en daarmee tevens bijdragen aan de verduurzaming of digitalisering van de Limburgse economie. In 2022 heeft LIOF vanuit Limburg Herstelt en Versnelt 45 MKB’ers kunnen ondersteunen met hun innovatieprojecten door middel van een financiële bijdrage van ruim € 2,0 miljoen. Deze innovatieprojecten vertegenwoordigen een totale projectwaarde van bijna € 6,3 miljoen. shiftLimburg. Op 19 januari 2022 vond de lancering plaats van het digitale ondernemersplatform shiftLimburg. Het platform heeft als belangrijkste doelstelling Limburgse ondernemers te informeren, enthousiasmeren en met elkaar in contact te brengen omtrent innovaties en ontwikkelingen binnen de energie-, circulariteits-, gezondheids- en/of digitaliseringstransitie. De meer dan 1.000 contentbijdragen, nieuwsbrieven en social media posts hebben in één jaar tijd geresulteerd in zo’n 27.000 unieke bezoekers en een community van bijna 700 actieve leden. De basis van het onlineplatform is gelegd, waarop constant wordt uitgebouwd en doorontwikkeld om meer leden aan te trekken en bovenal de gebruikersinteractie te verhogen. Ambitie blijft om hét ‘go-to’ ondernemersplatform van Limburg te worden en hierop zet LIOF ook in 2023 volop in. CrossRoads2 Sustainable Energy. Het grensoverschrijdende project CrossRoads2 Sustainable Energy beoogt de CO2-uitstoot in de Euregio Vlaanderen-Nederland te reduceren door het initiëren en financieren van grensoverschrijdende (technische) innovaties binnen het MKB. Daarbij kan de CO2-uitstoot zelf worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door procesinnovatie, maar ook bij de klanten, bijvoorbeeld door het in de markt zetten van producten met een gereduceerde CO2-uitstoot. Het project was in 2022 in uitloop; er zijn geen nieuwe innovatieprojecten van MKB’ers ondersteund, lopende projecten werden of worden afgerond. Crossroads VL-NL. In december 2022 is binnen het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland goedkeuring verleend aan het subsidieprogramma Crossroads VL-NL, georganiseerd door zes partnerorganisaties die negen regio’s vertegenwoordigen. Vanuit Interreg kan binnen dit programma tot en met eind 2027 totaal € 10 miljoen aan subsidie aan MKB’ers worden verstrekt voor hun grensoverschrijdende innovatieprojecten, met een impact op de maatschappelijke opgaven in de grensregio. Hieronder vallen ook de door LIOF ondersteunde transities. De focusgebieden van Crossroads VL-NL zijn namelijk duurzaam gebruik van energie, duurzaam gebruik van materialen, Industrie 4.0/digitalisering en gezondheidszorg. De eerste oproep tot subsidieaanvragen gaat naar verwachting in het najaar van 2023 open. FOOD2020. Het grensoverschrijdende programma FOOD2020 ondersteunde bij het ontwikkelen van concrete oplossingen binnen de foodsector in de Nederlands-Duitse grensregio, die bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat. Dit om de kloof tussen onderzoek en markt te overbruggen en onderzoeksresultaten om te zetten in markgerichte producten, waardoor de innovatiekracht van de regio leidt tot versteviging van de concurrentiepositie binnen Europa. In 2022 is het laatste onderliggende Food2020-project afgerond. De oorspronkelijk voorgenomen doorontwikkeling van FOOD2020 in de nieuwe Interreg-periode VI verliep vanuit meerdere partners dermate moeizaam, dat LIOF zijn actieve rol hierin heeft beëindigd. ET2SMEs. Het eveneens grensoverschrijdende project ET2SMEs heeft tot doel het MKB in de Euregio Maas-Rijn aan te zetten tot en te ondersteunen bij het samenwerken aan innovaties rondom zogenoemde emerging technologies die mogelijk ook hun toepassing gaan vinden in de Einstein Telescoop. Het project is februari 2021 goedgekeurd en gefinancierd. In 2022 is een groot aantal Limburgse MKB’ers geïnformeerd over dit project. Uiteindelijk hebben twee bedrijven zich bij het project aangesloten en heeft LIOF hen kunnen ondersteunen met een innovatievoucher vanuit het project. De operationele looptijd van het project is inmiddels geëindigd. Slimmer Logistiek E-Fulfilment Management. In het project Slimmer Logistiek E-Fulfilment Management (SLEM) werken in totaal 15 partijen (voornamelijk Limburgse MKB’ers) samen in drie innovatielijnen: digitalisering en datauitwisseling, toezicht en handhaving (douane) en automatisering en robotisering (e-fulfilment). De looptijd van het SLEM-project is verlengd tot juni 2023. Een aantal demonstrators, zoals de Modu-Picker, de AGV Buddy en de Hololens, is al gereed en wordt ingezet in testopstellingen bij verscheidene projectpartners op de werkvloer. Groene Chemie, Nieuwe Economie. Groene Chemie, Nieuwe Economie is een platform ter ondersteuning van groene chemie-initiatieven en hun impact op verduurzaming van de chemie. In 2022 heeft LIOF in samenwerking met andere ROM’s binnen dit platform een acceleratieprogramma - de Green Chemistry Accelerator - opgezet om startups in de Jaarverslag 2022

92 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication