92

91 groene chemie te ondersteunen bij opschaling. Een eerste editie van de accelerator is in oktober gestart. Hieraan namen vijf startups deel, waarvan één uit Limburg. European Digital Innovation Hub. Op 29 juni 2022 is bekend gemaakt dat de subsidieaanvraag voor de European Digital Innovation Hub Zuid (EDIH), ingediend door een consortium van 15 partijen uit de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg, is goedgekeurd door de EU en wordt gefinancierd. Ook in andere landsdelen zijn EDIHs actief. EDIHs zullen de komende jaren fungeren als one-stop-shops die MKB’ers helpen bij digitale uitdagingen en concurrerender te worden. Denk daarbij aan praktische voorlichting, het doorlichten van de onderneming, expertadvies en intensieve begeleiding. De focus van EDIH Zuid ligt op de MKB’ers in de maakindustrie in de regio. EDIH Zuid is 20 januari 2023 publiek van start gegaan. CIRCO-track. In het najaar van 2022 heeft LIOF in samenwerking met Rabobank en de nationale CIRCO-organisatie een CIRCO-track georganiseerd. Een track biedt een mix van collectieve workshops en aansluitende individuele ondersteuning en ondersteunt ondernemers om hun product, proces en/of business model meer circulair te maken. In de aangehaalde track zijn zes Limburgse MKB’ers op weg geholpen. GROW. Limburgse agrofood gerelateerde studenten kwamen op donderdag 23 juni in de Villa Flora in Venlo samen om onder de vlag van GROW het bedrijfsleven te inspireren met innovatieve concepten op het gebied van de thema’s voeding, duurzaamheid en techniek. Jonge talenten kwamen zo in contact met potentiële werkgevers. Waar het event in 2021 nog digitaal moest plaatsvinden, was de editie van 2022 weer volledig fysiek, met vele honderden deelnemers. In 2023 is GROW opgeschort, om de partners de tijd en ruimte te geven om na te denken over een vernieuwde invulling van het evenement. MIT Zuid. Via een intensieve en gerichte communicatiecampagne over de MIT Zuid Haalbaarheids- en MIT Zuid R&D Samenwerkingssubsidie heeft LIOF het Limburgse MKB uitgedaagd de ondersteuningsmogelijkheden voor hun innovatieprojecten vanuit MIT te verkennen en zo mogelijk aan te spreken. Mede dankzij onze ondersteuning bij het opwerken van de haalbaarheidsonderzoeken en innovatieprojecten, en de subsidieaanvragen zijn in 2022 uiteindelijk 43 Limburgse MKB’ers erin geslaagd subsidie te verkrijgen voor een totaal projectvolume van € 4,1 miljoen. Deze haalbaarheidsonderzoeken en innovatieprojecten zijn nu in uitvoering. Team Business Development Electric Green Last Mile. Het Electric Green Last Mile-programma (eGLM) had tot doel het transport rond de logistieke knooppunten Venlo, Born en Duisburg in het Duits-Nederlandse grensgebied uit te voeren in een duurzaam concept met volwaardige elektrische trucks. Het project kende een grillig verloop. Voornamelijk door kinderziekten in de trucks (in 2021 is gewisseld van e-truck-leverancier), het achterblijven van ontwikkelingen van het batterijpakket en de vertraagde uitrol van de laadinfrastructuur zijn de oorspronkelijk beoogde resultaten niet behaald. In 2021 is het eGLM-consortium ook aangehaakt bij het H2020-project PIONEERS. Dit is een breed programma met 45 deelnemende partijen rondom de verduurzaming van havens, waaronder die in Venlo. Het eGLM-consortium focust daarbij wederom op elektrificatie, ditmaal van haven-equipment. Op 23 november 2022 heeft het eGLM slotevent plaats gevonden met ruim 50 deelnemers. Voor een uitgebreid verslag en de aftermovie zie: https://www.eglm.eu/nl/Nieuws/e-trucking-eglm-vormde-een-brug-in-de-tijd. Begin 2023 wordt het programma ook administratief afgesloten. Joint Corridors Off-Road. In samenwerking met de Topsector Logistiek en Provincie Limburg is binnen LIOF in 2021 een voltijds programmamanager Joint Corridors Off-Road voor Limburg gestart. Deze regionale programmamanager wordt voor de periode tot en met eind 2023 ingezet om onder het nationale Lean & Green Offroad-programma met verladers en vervoerders synchromodale transportverbindingen op te starten, door te ontwikkelen en op te schalen. Waar mogelijk zullen goederenstromen via een modalshift van weg naar spoor en/of water meer duurzaam worden afgewikkeld. Na het in beweging brengen van de Joint Corridor Off Road-missie in 2021 heeft het programma in 2022 geleid tot twee nieuwe corridors; de JoITcus en de proefneming van autotransporten per trein. Al deze inspanningen hebben geleid tot het omzetten van 66.341 trailers van weg naar water of spoor per jaar en als impact jaarlijks 110.000 ton CO2-besparing. From Waste to Profit. Het project From Waste to Profit beoogt MKB’ers in de grensregio te stimuleren tot circulair denken en hen te ondersteunen bij de eerste concrete, grensoverschrijdende stappen in die richting. Het project kent twee financiële instrumenten: ondernemers kunnen een voucher ontvangen voor het uitvoeren van een waste audit en een subsidie voor het uitvoeren van een afvaloptimalisatieproject. Het project is op 1 juli 2021 gestart. In 2022 hebben er drie kennis- en matchmaking-events plaatsgevonden. Bij de Nederlandse editie in Limburg waren 35 ondernemers aanwezig die kennis hebben gemaakt met CHILL en Healix. In 2022 waren er daarnaast drie oproepen voor Jaarverslag 2022

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication