3

VOORWOORD Het Nederlandse zorgstelsel, en niet in het minst de zorg voor de cardiologische patiënt, wordt de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. In een groeiende oudere populatie zal een aanzienlijk deel te maken krijgen met chronisch hartlijden en een toenemend beroep doen op cardiologische zorg. Willen we enerzijds de kosten beheersbaar houden en anderzijds de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg handhaven, dan moet gezocht worden naar nieuwe organisatie vormen om die zorg te blijven leveren. Netwerkgeneeskunde, met als uitgangspunt de juiste zorg op de juiste plek voor de juiste patiënt, zien we als een belangrijke manier om ook in de toekomst de zorg te kunnen leveren die onze patiënten nodig hebben. Via het NVVC Connect programma zetten zorgprofessionals zich met groot enthou - siasme in voor de juiste zorg op de juiste plek voor de cardiologische patiënt. Door het stimu leren, faciliteren en optimaliseren van netwerk geneeskunde in de cardiologie werkt Connect aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor hart- en vaat - patiënten. En dat doen we samen! Een breed scala aan regionale zorgverleners is betrokken bij het programma: cardiologen, (kader)huis - artsen, verpleegkundig specialisten, verpleeg kundigen, apothekers, praktijkverpleegkundigen, ambulancemedewerkers, wijkzorg en overige ketenpartners. NVVC Connect is sinds 2011 actief. Ondertussen zijn er gevestigde program - ma lijnen op het gebied van Atriumfibrilleren, Hartfalen en Hartinfarct/ACS welke recent is uitgebreid naar Pijn op de borst. een voudig is, denk aan ICT- en financiële obstakels. En het evalueren van de resultaten; levert een andere organisatie van zorg daadwerkelijk betere resultaten voor de patiënt, en helpt het de toeganke - lijkheid en kwaliteit van zorg te handhaven bij de toenemende vraag? Om de uitdagingen die een volgende fase van implementeren en evalueren met zich meebrengen goed te kunnen oppakken lanceert Connect haar nieuwe programma voor 2020–2025. Hoe we dat willen doen leest u in deze uitgave. “Het vertrouwen in succesvol samenwerken is gegroeid en met dit vertrouwen kunnen we verder gaan bouwen.” Inmiddels hebben vele regio’s zich aan het Connect programma verbonden en het enthousiasme voor netwerkzorg neemt zienderogen toe. In deze regio’s zien we veel passie en ambitie om de juiste zorg op de juiste plek meer handen en voeten te geven. Het vertrouwen in succesvol samenwerken is gegroeid en met dit vertrouwen kunnen we verder gaan bouwen. Want dat is nodig! Na het maken van regionale werk afspraken begint de uitdaging pas: het imple men - teren en borgen van de gemaakte trans murale afspraken. De ervaring leert dat dit niet altijd Wij hopen ook de komende periode weer op uw vertrouwen en gaan met veel enthousiasme graag samen met u de nieuwe fase tegemoet. Veel leesplezier. Bert van Rossum Voorzitter NVVC CONNECT 2020-2025 Petra van Pol Programmavoorzitter NVVC Connect SAMEN VERBETEREN WIJ DE ZORG VOOR HARTPATIËNTEN 3 |

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication