22

ALGEMENE LEDENVERGADERING 04 22 1 2 Wat krijgt u voor uw bijdrage? Onderwijs, opleidingen en instroom Met uw bijdrage voor 2022 kunnen we dit jaar het volgende realiseren: 3 In onze branche is een zeer grote behoefte aan goed gekwalificeerde medewerkers. Vooral aan uitvoerende medewerkers is een groot gebrek. Daarom ondersteunt de BTH jaarlijks de samenwerking met de Schildersvakopleidingen. Daarnaast worden projecten gefinancierd die niet alleen mensen zonder werk enthousiast maken en opleiden voor onze branche, maar ook mensen zoeken en helpen die een overstap vanuit een andere branche naar de onze willen maken. Daarnaast wordt er budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe en het actualiseren van bestaande cursussen en trainingen. Ook de huidige medewerkers blijven zo up-to-date en verwerven nieuwe vaardigheden. Klimaat en energietransitie Op dit gebied gebeurt veel en de veranderingen gaan snel. Projecten die de transitie van gas en diesel naar elektriciteit of hybride (bedrijfswagen, materieel en huisvesting) ondersteunen, geven u als lid handvatten om hierin voorloper te zijn. Praktische bijeenkomsten, factsheets en stroomschema’s helpen u bij het maken van keuzes. Vergelijken en verbeteren van bedrijfsprocessen Door het bekostigen van de BrancheBarometer, voorheen het Ondernemerspanel, kunt u uw eigen bedrijfsprestaties toetsen aan die van de branche als geheel. Dit jaar wordt verder gewerkt aan een Barometer die niet alleen een indicatie geeft van de stand van zaken in de hele achterban, maar nog beter bruikbaar wordt gemaakt als benchmarkgereedschap. Daarnaast ondersteunt en financiert de BTH projecten die de technologie in onze branche verbeteren. Dat kan gaan om nieuwe technieken voor houtrotinventarisatie tot het verbeteren van automatisering en digitalisering, inclusief digitale veiligheid. 4 In de folder ‘Wat doen we met de BTH-bijdrage?’, die jaarlijks met de nota wordt meegestuurd, wordende verschillende projecten toegelicht. Op basis van de financiële reserves en de geplande activiteiten voor volgend jaar heeft het bestuur besloten de BTH-premie die leden afdragen, te verlagen met 12%. Bestuurswisselingen Er waren meerdere bestuurswisselingen te melden in de diverse besturen. Zo traden Tom Smulders en Jan Barends af bij de Raad van Toezicht, vanwege het bereiken van het einde van hun bestuurstermijn. Hun plaatsen zijn ingenomen door Conny van Vonderen (Van Vonderen Groep Bergeijk) en Tim van der Rijken van buiten de ledenkring. Ellert Janssen is voor een tweede termijn benoemd als vice-voorzitter van het OnderhoudNL-bestuur. Ludwig Smits is weer terug als penningmeester. Hij werd tijdelijk vervangen door Marith Bloem. Ludwig is 22 ONDERHOUDNL Veilig werken Veilig werken is meer dan “de regels opvolgen”. Het gaat ook over werkcultuur en zorgplicht voor de medewerkers. Wet- en regelgeving is al ingewikkeld genoeg. Reden dat de BTH initiatieven bekostigt om alle regels inzichtelijk en uitvoerbaar te maken. Laagdrempelige informatie voor zowel directie als werkvloer, zoals toolboxen met informatiebladen en instructievideo’s. ook weer actief als penningmeester in het bestuur van de stichting BTH. Joachim van Olst neemt afscheid van het bestuur. Voorzitter Henk den Boer bedankte hem voor zijn inzet op de portefeuille arbeidsverhoudingen en bijdrage aan de totstandkoming aan de huidige cao. Met zijn vertrek is een vacature in het bestuur ontstaan. Is het iets voor u? Bekijk de vacature op onze website. Het bestuur van de sector Opleidingen van OnderhoudNL heeft versterking gekregen van Erwin Brouwer namens de kersverse stichting Schildersvakopleiding in Brabant. Hij brengt vanuit die rol meer opleidingsexpertise in. Speerpunten Verder werd er tijdens de ALV teruggeblikt op de activiteiten binnen de vier speerpunten van OnderhoudNL: klimaat, ontwikkeling, ketensamenwerking en arbeidsverhoudingen. Op de vraag aan de deelnemers welk thema voor hen het meest

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication