0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum februari 2021 6

TSJERKEFINSTER 2021 - 22e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http: / /augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: Inge Landman vacant Sietie Dijkstra Jeugd-/Kerkelijk werker Erwin Kooistra Ouderling: Annie IJlstra dsingelandman@gmail.com 06-48829885, Aldeboarn pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga erwin_kooistra@hotmail.com, 06-42428824 De Nachtegaal 6, 9231 JN Surhuisterveen annieijlstra@gmail.com, 06-30772544 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http: / /www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster: Oeds Holthuis Fré van der Veen Steven Akker Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Joop de Vries, Bonhommestrjitte 11, Surhuizum, 06-53665098 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-351315, It Mienskar 5, 9283 VJ Surhuizum steven@royalmission.nl, 06-13257806 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor en Joke Annema koster@pknsurhuizum.nl, It Langpaed 8, Surhuizum 06-11195100 of 06-36356271 Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkef inster@gmail .com Uiterlijke datum van inleveren: zie „Agenda‟, achterin dit Tsjerkefinster Of op papier aan te leveren bij Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga (tijdelijk kan het niet ingeleverd worden bij Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum) Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmai l .nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail .com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

De diakenen op de bruiloft te Kana Water in wijn veranderen. De bruiloft te Kana is een bekend verhaal en hoewel de details nog wel eens verward worden met een ander bruiloftsverhaal (de meisjes met hun olielampjes), kennen we de uitkomst maar al te goed. De wijn was op en Jezus veranderde water in wijn. Het is het eerste teken van Jezus dat Johannes in zijn evangelie beschrijft (Joh 2: 1 t/m 11). En heel bewust gebruikt hij niet het woord „wonder‟. Het is de bedoeling dat we dieper graven en op zoek gaan naar de betekenis van dit gebeuren. We treffen Jezus en zijn leerlingen aan op een bruiloft en ook dat heeft een reden. Het beeld van God als bruidegom en het volk Israël als bruid vinden we al in het Oude Testament (bijvoorbeeld Jesaja 62: 5). Het beschrijft de relatie tussen God en zijn volk en Gods trouw voor zijn mensen. Het gaat ook in dit verhaal van de bruiloft te Kana om de relatie tussen God en zijn volk. Wat is dan precies de boodschap die Johannes ons wil geven? De eerste woorden van het tekstgedeelte zetten ons al op scherp. „Op de derde dag‟ staat er. Kortom: er gaat iets nieuws gebeuren! Jezus de Messias vernieuwt het verbond tussen God en mensen. Dat is waar dit verhaal naar verwijst. De wijn wijst nú al naar het offer dat hij zal brengen en het bruiloftsfeest naar het koninkrijk dat komt. En zo gaat dit verhaal ten diepste over God en zijn gemeente, en daarmee ook over ons. God wil ons trouw zijn als een bruidegom aan zijn bruid. Maar in die onderlinge relatie gaat het nogal eens mis en is het niet altijd feest. Wij mensen worden maar wat vaak in beslag genomen door de dagelijkse zorgen en drukte en daarbij komt ons geloof en ons contact met/zoeken naar God zo makkelijk ergens aan het einde van onze prioriteitenlijst. De wijn raakt op, de feestvreugde dreigt te verdwijnen. Ook door de dingen die we meemaken kunnen we soms op afstand komen van God. Door pijnlijk verlies of door menselijke fouten in de kerk. De wijn is op. 3 overdenking

Het intrigerende aan dit verhaal is dat het eigenlijk heel subtiel is. Het is geen groots spektakel waar iedereen van op de hoogte is. Het speelt zich af in de coulissen van het feest, zou je kunnen zeggen. En kan ons daarmee inspireren in ons gemeente-zijn. De wijn raakt op en Maria meldt het Jezus en vertelt de bedienden „wat hij ook zegt, doe het maar‟. En daar op de achtergrond spreekt Jezus tot de bedienden. De „diakonos‟ staat er in het Grieks, de diakenen. De diakenen krijgen geen moeilijke opdracht, wat hen gevraagd wordt is eigenlijk iets kleins. Maar zónder hun inzet was het teken er niet geweest. Ze vullen de vaten met water en laten de ceremoniemeester proeven. Eigenlijk zijn de diakenen samen met Jezus, Maria en de leerlingen de enigen die weten wat er gebeurd is. De diakenen handelen en vertrouwen op Jezus. Jezus zegent het werk dat ze doen. En zo vindt de feestvreugde doorgang, zo bouwen ze samen aan het koninkrijk van God. We denken soms dat de taken in de kerk te groot en te zwaar voor ons zijn. We denken soms „wie ben ik om ambtsdrager te worden‟. We huiveren soms omdat we een beeld hebben van de taak of het ambt zoals een ander het vormgaf en denken „op die manier kan ik dat niet‟. In dit bijbelverhaal zijn het de „diakonos‟ die met een eenvoudige handeling veel betekenen. En dat inspireert! Zo mogen we bij onszelf te rade gaan: wat betekent het „bruiloftsfeest‟ voor mij? Hoe kan/wil ik eraan bijdragen? Waar liggen mijn talenten? Samen mogen we bouwen aan Gods Koninkrijk, in het vertrouwen dat Hij het werk van onze handen zegent. Waar Jezus aanwezig is, zal de feestvreugde doorgang vinden. Ds. Inge Landman 4

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse gemeente Augustinusga In verband met de coronamaatregelen komen alle kerkdiensten t/m 7 februari te vervallen 14 februari 21 februari 28 februari 7 maart 9.30 u. 9.30 u. 9.30 u. 9.30 u. Da. C. Nicolay Da. E. Rooseboom Da. A. Toornstra Ds. J.van der Sleen 5

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 07-02 14-02 21-02 28-02 9.30 uur Dhr S. de Boer, Buitenpost Uitzending kerkdienstgemist.nl / YouTube 11.00 uur Mevr. G. v.d. Galiën-Dorenbos, Damwoude * 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier * 9:30 uur 11.00 uur 07-03 Ds. B vd Boon, Tytjerk/Suwâld * Fullhouse in It Gebou 11.00 uur Ds. Guda Borger-Koetsier en Steven Akker Fullchurch * De online diensten duren in ieder geval tot en met 7 februari. Indien de regels niet worden versoepeld zijn ook de diensten van 14, 21, en 28 februari alleen online (te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl en/of via YouTube). Vooralsnog is er geen Kinderkerk tijdens de kerkdiensten. Houd onze digitale kerkgroet en website www.pknsurhuizum.nl in de gaten houden voor nieuwe ontwikkelingen vanwege de maatregelen rond het corona-virus. 6

Algemeen Beste gemeenteleden van Augustinusga en Surhuizum, Namens mijn kinderen Ruben, Marta en Marian, mag ik iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, dat wij mochten ontvangen voor het plotselinge overlijden van mijn lieve Ruurd Boonstra. Het was overweldigend, de belangstelling tijdens de condoleance, de vele kaarten, de telefoontjes en de bezoekjes. Meer dan veertig jaar hebben we samen in de gemeenten gewoond. De eerste 5 jaar in Surhuizum aan de H.J van der Veenstrjitte 1 en de laatste 39 jaar aan de Heawei 3 in Augustinusga. Veel mensen hebben we mogen leren kennen en doo r de jaren heen zijn er fijne contacten en goede vriendschappen ontstaan. Zowel vreugde als verdrietige en moeilijke momenten hebben we mogen delen. Dit schept een band, we voelden ons verbonden met de beide gemeenten, mede door het werk van Ruurd op school en ons werk in de kerk. En deze band met de plaatselijke kerk wordt binnenkort verbroken, doordat ik me ga vestigen in Beetsterzwaag. Een bekend gezegde: „afscheid is een beetje sterven‟, wordt bewaarheid, want het gaat pijn doen om afscheid te nemen van vertrouwde gezichten en mensen die me lief zijn. Het is een gegeven dat sommige contacten zullen blijven en andere zullen verdwijnen. Beide gemeenten wens ik vrede en alle goeds toe in deze verwarrende tijd van corona en de andere tijd die vast weer zal komen. Ga met God en Hij zal met u en jou zijn. Wat was……………….. wat is……………….. en wat komen gaat……………….. Een nieuw jaar, waarin liefde, geluk en hoop gezien mogen worden In het Licht dat altijd schijnt. warme groet, Adri Gobetz 7

Algemeen Hoopvolle toekomst Er wacht ons een hoopvolle toekomst Want U, Here heeft ons geluk voor ogen. Uw gedachten over ons zijn gedachten van vrede, Uw vaderhart is vol van mededogen. Telkens als wij U om hulp roepen, Zult u er zijn en naar ons luisteren. Telkens als wij tot U bidden zult U ons horen Al kunnen wij niet meer dan zachtjes fluisteren. Zo zult U er zijn voor ons iedere dag, Terwijl wij op weg zijn naar Uw heerlijkheid. Op deze weg is er vrede in ons hart, Want U, Heer Jezus, is het die ons leidt. Naar: Jeremia 29:11 Rita Klapwijk 8

Gemeentenieuws - Augustinusga Leave minsken in Augustinusga, Eindelijk is het zo ver. Op 4 januari ben ik dan echt begonnen als jullie predikant! Het is een vreemd begin, midden in de lockdown, maar ook met het gemis van Ruurd in de kerkenraad. Wat was hij betrokken ook bij ons als gezin in de intensieve tijd die we hadden rond de geboorte van Boaz. Wat was het onwerkelijk om in oktober bij de kerkenraad te zijn met de kleine Boaz, maar zonder Ruurd. Een groot gemis ook voor jullie als gemeente. Zo is er heel wat om op terug te blikken als we aan 2020 denken. Gemis en moeite, maar ook vreugde en nieuw leven. Het nieuwe jaar ligt voor ons en we mogen samen op weg gaan. Laten we hopen dat we volhouden in de lockdown, manieren vinden om naar elkaar om te zien. En dat de tijd spoedig anders mag worden, met meer ontmoeting, nabijheid en ontspanning in het omgaan met elkaar. Het zal een uitdaging zijn, jullie dominee te zijn met maar 8 uur per week. Maar in vertrouwen maken we deze weken een begin en hoop ik dat jullie me voldoende zullen zien, horen en leren kennen in de komende tijd. Deze weken zal ik beginnen met kennismaken, luisteren en waar mogelijk ontmoeten, om me zo steeds meer een beeld te vormen van het reilen en zeilen van de gemeente en van mijn taken daarin. Door de lockdown duurt het helaas nog even totdat ik ook zal voorgaan in Augustinusga, maar 21 maart hopen we alsnog een mooie intrededienst met elkaar te vieren en hoop ik velen van jullie te ontmoeten. Mocht u/jij contact met me willen dan kan dat via mail of telefoon: dsingelandman@gmail.com of 0648829885. Ik werk voornamelijk op maandag, dinsdag en donderdag. Ik sluit af met een prachtige tekst uit het Fries Lieteboek waarvan ik inmiddels de trotse eigenaar ben. Vraag me niet om het uit te spreken, maar lezen en verstaan gaat me goed af. 9 van de kerkenraad

Gemeentenieuws - Augustinusga Het is een tekst van overgave, maar ook een belofte om mee te nemen in het nieuwe jaar. God wil onze bron zijn, de grond waarop we staan en ons doel. Hij geeft richting, ook in het jaar dat voor ons ligt. In dat vertrouwen mogen we samen op weg gaan! Binn’ Jo der net As grûn dêr’t ik op stean de boarne dêr’t ik út put it doel dêr’t ik hinne gean – binn’Jo der net wêr bliuw ik dan yn tiid en ivichheid? (Lied 926 – Peer Verhoeven) Een hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn, ook van Hans en Boaz. Ds. Inge Landman 10

Gemeentenieuws - Augustinusga Het klopt niet Je hart klopt niet en dat klopt nog steeds niet . En dat hoeft ook niet meer te kloppen, want juist dat zegt ons hoeveel je hebt betekend. Die pijn en het gemis, is de liefde die wij voelen. Jouw liefde blijft altijd in onze harten kloppen. Ook als alles nog steeds niet klopt Dit indrukwekkende gedicht is geschreven door Marta Boonstra, dochter van Ruurd en Adri , voorgelezen op de Eeuwigheidszondag, 22 nov. 2020. Zieken(t)huis Mevr. Anna Huizenga heeft gedeeltelijk nog extra zuurstof nodig, nadat ze corona heeft gehad. Ze moet veel rust houden en oefeningen doen onder begeleiding van de therapeut. Wij wensen haar doorzettingsvermogen toe en beterschap natuurlijk! Helaas gaat het met mevr. Antsje Radema niet goed. De "second opinion" van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam gaf haar geen hoop meer. Na een aantal dagen in het ziekenhuis te Drachten hebben gelegen, werd daar ook geconstateerd dat ze niets meer voor Antsje konden doen. Een grote schok en teleurstelling voor haar en haar gezin. Hier zijn geen woorden voor........en nog zo jong ! Wij bidden Antsje en haar gezin Gods zegen en nabijheid toe voor de komende, moeilijke tijd. Veel verdriet in het gezin van Rommie Miedema. Schoondochter Marjet, is ernstig ziek en wordt niet meer beter. Wij wensen Marjet, Jan Hessels en Rommie zelf, heel veel sterkte en Gods nabijheid toe! Wij nemen julli e mee in onze gebeden. Dhr. Sjoerd Postma is een aantal maanden geleden gevallen en heeft een scheurtje in zijn ruggenwervel opgelopen. Hij heeft veel pijn gehad, maar krijgt nu goede pijnbestrijding in de vorm van morfinepillen. Helaas mag hij daarom ni et autorijden en is aan huis gekluisterd. Gelukkig halen zijn dochters hem wel eens op voor een ritje in de auto. Wij wensen hem sterkte en beterschap! 11

Gemeentenieuws - Augustinusga Door de grote uitbraak van het coronavirus in 't Suyderhuys te Surhuisterveen half januari, mogen de bewoners niet uit hun kamer komen en geen bezoek meer ontvangen. Onder deze bewoners zijn ook mevr. Rodenburg (moeder van Siemie Reitsma) die zelf ook corona heeft en mevr. PisoPostma. Wij wensen hen sterkte toe, omdat zij zich best alleen voelen. We hopen dat dit allemaal snel voorbij is. Stuur hen een bemoedigingskaartje! Mevr. Adri Boonstra-Gobetz heeft het druk met haar aanstaande verhuizing naar Beetsterzwaag (zie haar eigen schrijven elders in het kerkblad) . Het is erg zwaar voor haar om dit allemaal, zonder haar man Ruurd, te regelen. Gelukkig heeft ze veel steun van haar kinderen en familie. Adri, wij wensen je als gemeente, veel sterkte en Gods kracht toe voor de komende tijd! Mij kwam ook nog ter ore dat de vader van Tineke van der Ploeg en de vader van Anja van der Wal zijn overleden. Wij wensen hen veel sterkte met dit gemis. Mijn excuses voor de korte mededeling in het kerkblad van januari, van het overlijden van mevr. Wietske-Jongsma. Het kerkblad was namelijk al bijna klaar en op het laatste moment hoorde ik dat Wietske op 21 december was overleden. Wietske mocht 80 jaar worden. Op de rouwkaart stond: Eltse moarn sil de wyn wer waaie fleane de fûgels, bloeie blommen op 'e nij. Dochs sil neat yn it libben wer itselde wêze. Want ús mem en beppe is der net mear. Wij wensen haar dochter en familie veel sterkte toe, om dit verlies te verwerken. In memoriam : Wietske Elzinga-Jongsma Op 21 december 2020 overleed, in de leeftijd van ruim 80 jaar, Wietske Elzinga-Jongsma en op 28 december kwamen wij samen in It Gebou voor het afscheid. Voorafgaand aan dat afscheid stonden wij stil bij wie Wietske is geweest in haar leven. 12 medeleven

Gemeentenieuws - Augustinusga Opgegroeid als nakomertje in een gezin wat vier kinderen telde. Haar kinderjaren stonden in teken van oorlog en de wederopbouw nadien. Na de huishoudschool is zij nog kort in een verzorgingshuis werkzaam geweest maar al snel nam ze het werk van haar heit, die melkboer was, over. Hier leerde ze Kees kennen met wie het klikte en met wie zij uiteindelijk ook trouwde. Kinderen krijgen is geen vanzelfsprekendheid, zo moesten Wietske en Kees ook ervaren. Gelukkig kwamen Michaëla en Claudia in 1975 in hun leven en mochten zij voor hen een echte heit en mem zijn. En met de kinderen van Claudia, Ferry en Jeffrey, werd Wietske ook beppe. Helaas bracht het leven ook verdriet. In 2004 overleed na een moeilijke tijd dochter Michaëla en tien jaar later moest Wietske de strijd met darmkanker strijden. In 2016 overleed ten gevolge van een hartstilstand haar man Kees. Ze verhuisde nadien naar het appartementencomplex Nij Stiensgea waar ze met familie en vrienden haar 80e verjaardag nog mocht vieren. Vorig jaar maart werd duidelijk dat de kanker terug was en dat de medici eigenlijk niets meer voor haar konden doen. Uiteindelijk liet zij, in het Hospice te Drachten, op 21 december jl. haar leven los. Wij wensen Claudia, Ferry, Jeffrey en de verdere familie veel sterkte en kracht in het gemis. Oosternijkerk, Jan van der Meer Tot slot wil ik u allen vragen, om de gemeenteleden die ziek of alleen zijn, eens te bellen, mailen, appen of een kaartje te sturen... Zij hebben het extra moeilijk in deze tijd van corona, met al die strenge regels! Hartelijke groet, Annie IJlstra. Bereikbaar op: tel. 06-30772544 email-adres: annieijlstra@gmail.com (mocht ik iemand vergeten zijn, dan hoor ik dat graag) 13 in memoriam

Gemeentenieuws - Augustinusga Hieronder een "Gebed in lockdown" , geschreven door ds. Rene de Reuver (scriba generale synode) . Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown, aldus ds. de Reuver: GEBED Eeuwige God, U die woont en troont in Sion, hoorder van het gebed, tot U komen wij in stilte niet goed wetend wat te bidden. Wij zijn uit het veld geslagen niet in staat om bijeen te komen en uit volle borst U lof te zingen. We zijn stilgevallen en weten niet hoe lang alles nog zal duren, zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken. In deze nood komen wij tot U, in stilte biddend om gehoor om vertroosting om nabijheid om perspectief. Hoor ons: wees ons genadig ! U, die onze stilte hoort en peilt, hoor ons stil zijn als loflied, als aanbidding als roep om genade en ontferming. Tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende die alle schuld vergeeft. Geef ons kracht om het vol te houden, vertrouwen dat U ons stil -zijn hoort, geloof om de moed niet te verliezen. Van U is immers het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid . Amen. 14

Gemeentenieuws - Augustinusga Kerkdiensten geannuleerd tot 9 februari Helaas wordt de gemeente Achtkarspelen zwaar geraakt door Corona. Het landelijke nieuws werd zelfs gehaald toen de Britse variant werd vast gesteld in ‟t Suyderhuys. Diverse leden van onze gemeente zijn inmiddels ziek geweest. We wensen hen allemaal een goed herstel. Maar ook wanneer we niet ziek zijn geworden door Corona, het virus raakt ons allemaal. Laten we vooral in deze tijd naar elkaar omkijken. En bidden voor betere tijden. Wanneer de situatie het toe laat, zullen we op 14 februa ri weer een kerkdienst organiseren. Da. Corry Nicolai zal dan voorgaan. Op 21 februari gaat da. Rooseboom voor en op 28 februari da. Arletta Toornstra. We houden er echter rekening mee, dat ook nu de situatie niet veilig genoeg zal zijn. Hopelijk vindt u uw weg naar de vele diensten die u via internet of op tv kunt volgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de diensten op Omrop Fryslân. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws Ook nu moeten we u er weer op wijzen dat het belangrijk is om onze website, facebook en/of instagram in de gaten te houden. Want in een tijd als dit gaat het nieuws snel. Wilt u snel en makkelijk op de hoogte blijven? Word dan lid van onze Whatsapp groep. Stuur een berichtje naar 06-28735211, dan voegen wij u toe aan de groep. 15 bij de diensten

Gemeentenieuws - Augustinusga Vrijwilligersformulier „Een kerk zonder vrijwilligers kent geen toekomst.‟ Deze tekst stond op het vrijwilligersformulier wat u onlangs in de bus heeft ontvangen. We zijn overweldigd door de vele reacties. Wat fijn om te merken dat veel gemeenteleden hun steentje willen bijdragen. Niet alleen door een financiële bijdrage te leveren, maar ook door de handen uit de mouwen te steken. We gaan alle reacties verwerken. In een volgend Tsjerkefinster meer nieuws hierover. namens de Kerkenraad Nyncke Woudstra 16

Gemeentenieuws - Augustinusga Collecten en giften Wij willen u graag op de hoogte stellen van de collecten en giften die we van de laatste drie maanden van het afgelopen jaar aan goede doelen hebben gegeven. We hebben aan de volgende organisaties een gift gegeven: De kledingbank De speelgoedbank School Lyndensteyn Het passion daklozen en verslaafden Stichting van het vergeten kind Bijbelvereniging Stichting gave Rudolf stichting 50 euro 50 euro 50 euro 50 euro 50 euro 50 euro 50 euro 50 euro In die periode hadden we twee bijzondere collecten, namelijk: . Op 1 november ging de collecte van 60 euro naar de noodhulp, voor de schade die veroorzaakt is door de sprinkhanenplaag in Afrika. . Op dankdag 4 november ging de collecte van 252 euro naar de voedselbank in Achtkarspelen. . De kerk was dicht in de Kerstperiode en daarom hebben we de stichting Damwoude-India een gift van 200 euro gegeven. . Kerk in Actie hebben we een gift gegeven van 100 euro voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. In het jaar 2021 geven we de giften aan goede doelen in het buitenland. Heel hartelijk bedankt voor de bijdragen die u ons het afgelopen jaar heeft gegeven. Uw diaconie 17 diaconie

Gemeentenieuws - Augustinusga Jeugdwerk Augustinusga Sirkelslag YOUNG LITE! (online alternatief) Op vrijdag 12 februari gaan we samen Sirkelslag Young spelen! Een super gezellige avond die we beginnen door samen een livestream te volgen. Vervolgens spelen we 5 spellen tegen elkaar, terwijl we online verbonden zijn met elkaar. We beginnen om 19.45uur en verwachten ongeveer 21.15uur klaar te zijn. Ben jij een tiener tussen 12-17 jaar en wil je graag meedoen? Geef je dan op voor 10 februari. Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Tienerclub We blijven nog even in lockdown, maar dat betekent niet dat ons contact daarmee ook in lockdown hoeft te blijven! Elke twee weken ontmoeten we elkaar via Google Meet om eventjes bij te kletsen en een leuk spel te spelen. Altijd weer gezellig! Wil je geïnspireerd worden? BEAM van de EO organiseert elke zondag de BEAM kerkdienst om 11.00uur. Te volgen op NPO2 en YouTube: https://beam.eo.nl/beam-kerkdienst-op-npo2-enyoutube. Diensten met toffe muziek en een inspirerende boodschap. Zeker een aanrader! Club 7-8 Club 7-8 houdt momenteel geen activiteiten. Zolang de scholen dicht blijven zullen ook onze clubs niet worden gehouden. Maar zodra het weer kan hopen we jullie allemaal weer te zien! Voor jonge kinderen zijn de kinderdiensten van Ollie en Sophie echt een aanrader! Mozaïek0318 heeft elke zondag van 10.0010.30uur inclusief een leuke verwerking op niveau: groep 1 -2 of groep 3-4. Benieuwd naar deze grappige en leuke diensten? Neem een kijkje op https://www.ollieensophie.nl/ Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker 18

Gemeentenieuws - Augustinusga Kerstchallenge In de kerstvakantie organiseerden we een kerstchallenge via Whats app. De deelnemers kregen 7 verschillende opdrachten. Zo maakten ze een puzzel, knutselden ze een kerststal, werden er leuke filmpjes en fotocollages gemaakt en gingen ze op jacht naar sterren in het dorp. Wat leuk om te zien dat er zonder fysiek contact, toch zo‟n verbinding ontstond. De deelnemers zijn beloond met een paar leuke cadeautjes. We hebben deze challenge met veel plezier gemaakt. Maar stiekem hopen we dat bij een eerstvolgende activiteit toch weer wat meer contact kunnen hebben. Hieke, Nyncke en Erwin, kinderkerkenwerk 19 kinderkerkenwerk

Gemeentenieuws - Surhuizum Pastoraat Zr. A. Alma-Hansma in de Talma Hoeve in Veenwouden heeft een paar zware weken achter de rug vanwege een heftige blaasontsteking. Haar conditie is erg achter uitgegaan, maar ze lijkt nu weer wat op te knappen. Zr. Ellie de Haan van de Treaskes heeft gehoord dat er op dit moment geen nabehandeling nodig is. Ze blijft wel onder controle en uiteraard hoopt zij, en iedereen met haar, dat er geen nieuwe tumorgroei komt in haar schildklier. Jan Hoekstra van It Súd heeft gelukkig veel minder hoofdpijn dan vóór de behandeling in Utrecht. Alle reden voor dankbaarheid. Zr. A. Postma-Posthumus van It Súd is zo ver met de revalidatie in de Marrewyk dat ze waarschijnlijk binnenkort weer naar huis kan. Zr. T. Wiersma-Stienstra van Lustenburg heeft al lang suikerziekte, maar sinds het einde van het vorige jaar werken haar nieren zo slecht dat ze drie keer per week voor dialyse naar het ziekenhuis moet. Een zwaar traject! Br. A. Ytsma uit Augustinusga is nauw betrokken bij de zorg in het gezin van zijn tweelingbroer. Hun schoondochter van 32 jaar blijkt een zeer ernstige hartaandoening te hebben. Er is voor haar leven gevreesd, maar op het moment van schrijven zijn er ook weer voorzichtige tekenen van hoop. Voor alle bewoners van zorginstellingen in Friesland is sinds half januari de bezoekregeling aangescherpt. Vanwege de dreiging door de Britse variant van het coronavirus wordt er nog maar één bezoeker per week(! ) toegelaten. Een hard gelag voor allen die al zo lang beperkt zijn in de contacten met familie, vrienden en kennissen. Ook de mogelijkheden voor dagopvang of dagbesteding zijn zeer beperkt of helemaal niet aanwezig. Van de mensen die gewend waren om daar één of meer dagen per week naar toe te gaan en van hun naaste familie vraagt dat een grote aanpassing in het dagelijks leven. 20 meeleven

Gemeentenieuws - Surhuizum Ook veel gezinnen staan onder druk vanwege alle zaken die aandacht vragen. Er is thuis ruimte nodig voor iedereen, er moet schoolwerk verricht worden, het werk van de ouders moet doorgaan en terwijl iedereen op elkaars lip zit, moet je ook nog proberen het gezellig te houden. En zo heeft elke groep te maken met specifieke „last‟ door alle beperkingen van deze tijd. In sommige beroepen stapelt het werk zich op, terwijl anderen zich verbijten omdat ze hun zaak gesloten moeten houden of zonder werk geraakt zijn. Alleen-gaanden missen veelal de „nabijheid‟ van medemensen, jongeren missen de onderlinge contacten en de mogelijkheid om samen dingen te ondernemen, en voor heel veel mensen is het leven een stuk „saaier‟ dan vóór de crisis. Gelukkig is er begonnen met de vaccinatie van de zorgverleners en de meest kwetsbaren, maar helaas betekent dat nog niet dat alles al weer snel „gewoon‟ wordt. Er wordt uithoudingsvermogen en volharding van ons verwacht. Zoals Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe: Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. (1 Kor. 16:13v) ds. Guda Borger 21

Gemeentenieuws - Surhuizum In memoriam Y. Van der Meer-Bakker Op dinsdag 5 januari is overleden zr. Ytje Irene van der Meer - Bakker van de Doarpsstrjitte. Zij is 81 jaar geworden. Ytje is geboren in Engelum, achter Ljouwert en was deel van een gezin met vijf kinderen. Vanwege haar opleiding ging ze al jong uit huis. Op haar 18e werd ze kleuterjuf in Harkema en ging daar in de kost . In 1960 trouwde Ytje met Rienk van der Meer. Ze kregen drie kinderen, waarvan de middelste maar een paar dagen heeft geleefd. Na een paar verhuizingen heeft het gezin zich gesetteld aan de Doarpsstrjitte. Begin jaren ‟70 kreeg Rienk een hersenbloeding met blijvende schade, waarna een periode van veel zorg aanbrak. Ytje werd kostwinnaar en ging als spelleidster werken in Borneroord. Dit heeft ze ruim 30 jaar met veel plezier en grote inzet gedaan, maar ook thuis had ze haar handen vol! Ytje was een goede organisator en heeft die kwaliteit ingezet in haar werk en in diverse besturen. Tot op het laatst was zij actief in de redactie van het Tsjerkefinster. Zeker na het overlijden van Rienk in 2003 brak er voor Ytje een tijd aan waarin ze heeft genoten van uit stapjes, reizen en allerlei activiteiten. Maar, zo zei ze, ook daarvoor was er veel mooi en goed! Ze was géén piekeraar en probeerde altijd weer een lichtpuntje te zien, ook in de tijd dat ze zelf ziek werd en steeds meer beperkingen kreeg. Ze had geleerd om bij de dag te leven en niet te ver vooruit te kijken, want: „het gaat toch altijd anders dan je verwacht‟! Heel belangrijk in het leven van Ytje is geweest hun trouwtekst: wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet! Die tekst gaf haar kracht om door te gaan en vol te houden, en leerde haar om steeds meer op God te vertrouwen! Bij dat vertrouwen hebben we in de afscheidsdienst stilgestaan aan de hand van de tekst van Paulus in 2 Korintiërs 1:3 -4 en 8-11 uit de Bijbel in Gewone Taal. Paulus getuigt daarin van zijn eigen ervaring met God: … als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. En vervolgens zegt hij: Daardoor kan ik andere christenen … ook nieuwe moed geven. De moed die God mij geeft, geef ik door. Het vertrouwen in deze God maakte Ytje tot een „sterke‟ vrouw. Omdat ze haar eigen leven kon leggen in de handen van God, kon zij veel voor anderen betekenen! We bidden haar kinderen Wiebe en Thea met hun gezinnen, en de verdere familie en vrienden van Ytje toe dat ook zij getroost en in vertrouwen op deze God hun weg zullen kunnen vervolgen. 22

Gemeentenieuws - Surhuizum In memoriam H. Scheepsma Op donderdag 7 januari is overleden br. Harmen Scheepsma van de Doarpsstrjitte. Hij is 84 jaar geworden. Harmen is geboren in Kornhorn, als tweede in een gezin van zes kinderen. Zijn vader kreeg al jong MS en raakte daardoor uit het werk. Om de oudste zoon te kunnen laten leren, moesten de andere kinderen al vroeg aan het werk. Harm kwam na wat kleine baantjes in de meubelbranche terecht en met behulp van cursussen ontwikkelde hij zich tot „Woninginrichtingsadviseur‟. In 1961 trouwde Harm met Tjitske Top uit Doezum en samen vestigden zij zich „achter de toren‟ in Surhuizum. Zij kregen drie kinderen: Wybren, Douwe en Hettie. Harm vond het heerlijk om met de kinderen, en later met de kleinkinderen, op te trekken en als gezin trokken ze er veel op uit. Met de vouwcaravan werden grote delen van West -Europa verkend en kastelen, kerken en oude steden bezocht. Zingen was voor Harm zijn lust en zijn leven, binnen en buiten en ook als lid van verschillende koren. Gaandeweg kreeg hij ook steeds meer belangstelling voor klassieke muziek en kon daar eindeloos naar luisteren. Daarnaast was Harm een man van taal, met aanleg voor poëzie. Een aantal -hem dierbare- liederen heeft hij zelf omgezet in het Fries. Rond z‟n vijftigste raakte Harm uit het werk vanwege ernstige, niet te behandelen pijn in z‟n rug. Een lastige periode, maar na verloop van tijd vond hij nieuwe bezigheden door zich in te zetten voor de dorpsgemeenschap. Vanaf de oprichting van de Grutte Gelf was hij actief betrokken bij de redactie en de verspreiding van dit dorpsblad, en hij leverde nog steeds met enige regelmaat kopij aan. In 2020 is Harm benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau als waardering voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor dorp en kerk. Harm was naar eigen zeggen altijd een „gelovig‟ jongetje, maar had zeker ook zijn vragen en twijfel. In de laatste weken van zijn leven, toen hij wist dat het levenseinde zou gaan komen, werd hij naar zijn gevoel flink door elkaar geschud. Bewust toeleven naar de dood, hoe doe je dat? Geloven is géén zeker weten, maar wel je uitstrekken naar en hopen op Gods genade. Samen met Tjitske kwam Harm weer bij hun trouwtekst, Psalm 62:9, die hen met name uit de Bijbel in Gewone Taal zeer aansprak: God zal ons helpen! 23

Gemeentenieuws - Surhuizum In dat vertrouwen is Harm zijn weg gegaan en in de dienst van afscheid hebben we stilgestaan bij Psalm 62:6-13. Daarin spoort David zichzelf én het volk aan om rust te zoeken bij God, want zo schreef hij: je weet toch - God alleen kan je redden en beschermen. We bidden Tjitske, de kinderen met hun gezinnen, en de verdere familie en vrienden van Harm toe, dat ook zij hun hulp, bescherming en troost verwachten van deze God. ik zal er altijd voor je zijn! op een sombere dag vol regen als van alles tegen zit, beloof Ik dit: Ik geef Mijn zegen en Ik hoor je als je bidt Ik zie jouw tranen en je zorgen Ik geef troost in iedere pijn Jouw leven is bij Mij geborgen, Ik zal er altijd voor je zijn (Woorden van Gods liefde) 24

Gemeentenieuws - Surhuizum Uit het (klein) moderamen Alleen online samenkomsten Verlenging van de lockdown tot in ieder geval 9 februari betekent dat er nog langer geen activiteiten en vergaderingen mogelijk zijn, anders dan via de digitale kanalen. Bovendien is de kerkdienst verder uitgekleed vanwege het dringende advies van ook de classis Fryslân om niet meer „live‟ te zingen, ook niet door een paar voorzangers. We streven nu naar een afwisseling van orgelmuziek en het afspelen van opnames die op het wereldwijde „web‟ beschikbaar zijn. Kerkdiensten met beeld Een positieve verandering voor onze gemeente is het experiment van het uitzenden van de kerkdiensten met beeld. Op 1 januari is er getest vanuit It Gebou en vanaf zondag 10 januari wordt er uitgezonden vanuit de Doarpstsjerke. Als u of jij nog niet gekeken hebt, dan kan dat alsnog via de links die te vinden zijn op de website van onze gemeente (www.pknsurhuizum.nl ), op Facebook en op de Kerkgroet. Op dit moment gebeurt het allemaal op particulier initiatief van de voorzitter van de kerkrentmeesters, maar onderzocht wordt of er toegewerkt kan worden naar een permanente mogelijkheid van uitzenden met beeld en geluid. Persoonlijk contact Omdat er in deze tijd maar beperkte gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, horen we als kerkenraad/moderamen weinig uit de gemeente. We gaan uit van „geen bericht goed bericht‟, maar vragen u met nadruk om zelf contact op te nemen als u ergens op wilt reageren of een vraag over heeft. 40-dagen project In dit Tsjerkefinster geeft de diaconie informatie over de invulling van het 40-dagen project van Kerk in Actie. Centraal daarin staan de zeven werken van barmhartigheid. We hopen op deze manier bewust(er) toe te leven naar de viering van het Paasfeest op 4 april aanstaande. Eén van de diensten in de 40-dagen tijd willen we specifiek invullen als gezinsdienst (Fullchurch), waarin we met inbreng van jong en ouder aandacht besteden aan het thema: De vreemdeling onderdak bieden – naar Matteüs 25:35. 25 uit de kerkenraad

Gemeentenieuws - Surhuizum Digitale Bijbelstudie Met de nieuwe beeld- en geluidverbinding is het ook mogelijk om te starten met digitale Bijbelstudie. Als u of jij daar belangstelling voor hebt, geef dan (jo)uw mailadres door aan ds. Borger, en eventueel een Bijbelboek of onderwerp waarnaar (jo)uw interesse uitgaat dsborger@pknsurhuizum.nl ). (tel. 355485 of Gebedsgroepje Vanuit de gemeente mag ik u melden dat een tweetal gemeenteleden, Sijtine Oldenburger en Klaske Ytsma, wekelijks samenkomt om te bidden voor de gemeente, voor de zieken, voor mensen in angst en zorg en voor allerlei onderwerpen die spelen in de wereld rondom ons, dichtbij en verder weg. Bewust geven ze ook aandacht aan het dankgebed voor alle goede dingen en gebedsverhoringen die God schenkt. U en jij worden van harte uitgenodigd om gebedspunten door te geven aan Klaske Ytsma, tel. 352342. Tot slot laat ik u weten dat ik vakantie heb vanaf maandag 1 tot en met zondag 14 februari. ds. Guda Borger 26

Gemeentenieuws - Surhuizum Veertigdagentijd: 21 februari t/m Paaszondag 4 april Ik ben er voor jou Zeven keer barmhartigheid Het thema van de 40dagencampagne van Kerk in Actie is dit jaar: „Ik ben er voor jou‟, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. Elke week leggen we als gemeente de focus op een Kerk in Act ie project én een van de zeven werken die past bij dit project. De veertigdagentijd die bij ons in de kerk begint vanaf zondag 21 februari tot en met Paaszondag 4 april. In deze periode staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken (Mattheüs 25) en de doden begraven. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft , geven we door. Door tegen anderen te zeggen: „Ik ben er voor jou‟. Bij elke week past een werk van barmhartigheid, een soort weekactie vastenkaart voor thuis. U kunt natuurlijk zelf kiezen of u daar aan mee wilt doen. 27 bij de diensten

Gemeentenieuws - Surhuizum Voor februari zijn er de volgende collecten: Op zondag 21 februari is de collecte voor Moldavië en zondag 28 februari is de collecte voor een project in Nederland. Bij de afkondigingen en op de kerkgroet krijgt u meer informatie over de collecten en de weekactie. In het Tsjerkefinster van maart zult u meer kunnen lezen over het 40dagtijdproject. Wilt u graag de 40dagentijd kalender, dan kunt u die bestellen via de site van Kerk in Actie/40dagentijd2021.nl De kerkenraad PKN Surhuizum Beter bestand tegen het water Op zondag 7 februari 2021 zal er in de PKN gemeenten worden gecollecteerd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat. Deze keer is de opbrengst voor de Bengalen, die het water aan de lippen staat. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma‟s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Zo probeer Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten. 28 diaconie

Gemeentenieuws - Surhuizum U kunt uw bijdrage overmaken op: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh. Of stort uw gift op NL11 RABO 0115 175 814 t.n.v. de diaconie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/ rampenbestrijdingbangladesh Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank alvast! Uw diaconie Kerstnachtdienst collecte voor de voedselbank De kerstnachtdienst collecte is wat anders gegaan dan dat we voor ogen hadden, omdat we vanaf die week als gemeente niet meer in de kerk bij elkaar konden komen. Maar dankzij giften die per bank zijn overgemaakt hebben wij als uw diaconie €250,00 kunnen overmaken naar “voedselbank Achtkarspelen”. Bedankt namens uw Diaconie 29

Gemeentenieuws - Surhuizum Incassoformulier Tsjerkefinster Veel gemeenteleden hebben het incassoformulier voor het innen van de bijdrage van het Tsjerkefinster al ingeleverd. Er zijn toch ook nog een aantal die dit nog niet hebben gedaan. We zouden het zeer op prijs stellen om dit alsnog te doen. Wacht niet te lang en lever dit formulier zo spoedig mogelijk in. Mocht u géén incassoformulier meer hebben, dan graag even een berichtje naar telnr. 351854. Het inleveradres is: J.J. de Vries, van Haersmastrjitte 2. Bij voorbaat heel hartelijk dank. College kerkrentmeesters, PKN Surhuizum Hallo jongeren en ouderen van Surhuizum, Nu we in een lock down zitten en er ook nog een avondklok is, kunnen we als clubleiders en jongeren elkaar niet meer ”live” ontmoeten. We proberen de dingen zoveel mogelijk online door te laten gaan. Als jullie dit Tsjerkefinster lezen hebben we de eerste Full House dienst van dit jaar gehad. Geheel online dus. Zelf mis ik het fysieke contact met j ullie als jongeren en met de leiding, maar aan de andere kant ben ik ook blij met de mogelijkheden die er wel zijn. Zo staat er voor zondag 14 februari een extra Full House ingepland en ben ik ook aan het onderzoeken wat er allemaal nog meer mogelijk is in deze tijd. Hieronder staan -onder voorbehoud- de datums van de clubavonden. We hopen zo snel mogelijk weer te beginnen met de “normale” clubavonden. We zijn ook begonnen met de voorbereidingen van de ‘Fullchurch dienst’ van 7 maart . Hierin besteden we 30 jeugdwerk kerkrentmeesters

Gemeentenieuws - Surhuizum aandacht aan het thema van de 40 dagentijd waarin barmhartigheid centraal staat. Hoe deze dienst er precies uit gaat zien is nog een verrassing, het is ook afhankelijk van welke mogelijkheden er dan weer zijn. Ook wil ik er in deze tijd zijn voor de jongeren en de ouders die misschien behoefte hebben aan een gesprek of met allemaal vragen rondlopen. Jullie mogen mij altijd bellen, appen of mailen. Ik zit in deze periode veel thuis , dus heb ik hier de komende tijd wel ruimte voor. Dus schroom niet en als er iets is, neem gerust contact met mij op. Steven Akker, Jeugdwerker Bereikbaar op 06-13257806/steven@royalmission.nl Jeugd agenda (alle data zijn onder voorbehoud) Datum: Wat: in lockdown tot 9 februari . Hoe het hierna komt weten we nu nog niet. 14-2-2021 14-2-2021 21-2-2021 21-2-2021 21-2-2021 28-2-2021 28-2-2021 28-2-2021 7-3-2021 7-3-2021 7-3-2021 7-3-2021 Reload 1 Jetze All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Fullhouse Reload 1 Jetze All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Fullchurch dienst 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 11.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 11.00 Doarpstsjerke Mocht er iets veranderen dan word je op de hoogte gebracht via de groepsapp/kerkgroet/website. 31 Tijd en waarr:

Gemeentenieuws - Surhuizum Mozaiek0318.nl: online kinderdienst zo 10.00-10.30 uur Zolang de scholen dicht zijn is er geen Kinderkerk. De volwassenen kunnen luisteren naar „kerkdienstgemist .nl‟ en speciaal voor de kinderen is er Mozaiek0318 (EO). Deze diensten met Ollie en Sophie kun je elke zondag kijken. En je vindt er -passend bij het thema- een leuke kleurplaat, knutsel of spel op niveau (gr. 1-2 of gr. 3-4). Een aanrader! Benieuwd naar deze grappige en leuke diensten? Neem een kijkje op https://www.ollieensophie.nl/ Voorbeeld (31 januari): het gaat over een verhaal dat Jezus heeft verteld over de 10 zilveren munten. Wat gaaf om te horen dat God een feestje bouwt boven in de Hemel als wij Zijn kind willen zijn! Yess! Hij houdt zoooo veeeeel van ons! Geheimschrift: Kun je oplossen wat Ollie en Sophie ons hebben geleerd? 32 kinderkwerk

Gemeentenieuws - Surhuizum Iedereen heel hartelijk bedankt voor de felicitaties, i n de vorm van kaarten, bloemen en telefoontjes e.d., die we mochten ontvangen vanwege ons 50 jarig huwelijk. Het heeft ons erg goed gedaan. Nogmaals heel hartelijk bedankt. Joh. Veenstra en H. Veenstra-Douma, Miedwei 8 Wy wolle jim graach tanksizze, Foar alle kaartsjes, prachtige blommen, fijne brieven, moaie wurden, stipe, tillefoantsjes en jimme waarme belangstelling by it ofskie fan ús lytse Aede de Haan It hat ús goed dien yn dizze swiere tiid en djippe yndruk op ús makke De himel hat in nije moais te stjer! * Groetnis fan Atze en Lutske, Hannah, Fenne en Marije Bedankt voor de vele kaartjes en cadeaus die ik heb ontvangen in de periode rond mijn open-hart operatie. Inmiddels heb ik de hartrevalidatie afgerond en gaat het de goede kant op. Groetjes Sven Hiemstra 33 bedankt bedankt bedankt

Verjaardagen Verjaardagen Augustinusga 04-02-1942 06-02-1943 12-021935 23-02-1948 26-02-1942 Mevr. M.Laanstra-Veenstra, WB vd Kooiwei 38 Dhr. A. Zandberg, Skoalikkers 10 Dhr. B.van der Veen Esseweg 3,9203LK Drachten Mevr. D. Veenstra, De Wouden 20, Overste Singel 5, 9204KJ Drachten Dhr. G. de Bruin, Siccamawei 22 Huwelijks jubilea Augustinusga 25-02-1971 Verjaardagen Surhuizum 17-02-2021 27-02-2021 27-02-2021 79 jaar 78 jaar 86 jaar 73 jaar 79 jaar Dhr. W. Borger en mevr. T. Borger-van Houten It Oast 20 zr. J. van Dekken-Postma, Bartemerwei 13 br. R. Ytsma, Suderheawei 2 br. A. Bethlehem, Bootsmalaan 2A 9291 HJ Kollum Huwelijksjubileum Surhuizum Geen jubilea Fijne dag en Gods zegen toegewenst! Wilt u uw huwelijksjubileum of verjaardag hier niet vermeld zien? Dan dit graag doorgeven aan mevr. Rommie Miedema (voor Augustinusga), tel. 0511-543102 of aan dhr. Jelle de Vries (voor Surhuizum), 0512-351854. 50 jaar 82 jaar 79 jaar 48 jaar 34

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Kerkenraadsvergaderingen op de 1e dinsdag van de maand: dinsdag 2 februari 2021 om 19.45 uur. Protestantse gemeente Surhuizum - Maandag: (klein) moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou Kaarten, postzegels e.d. in te leveren in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: 19 februari 2021 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand 35

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet-PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 36

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication