0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum januari 2021 5

TSJERKEFINSTER 2021 - 23e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http: / /augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: vacant vacant Sietie Dijkstra Jeugd-/Kerkelijk werker Erwin Kooistra Ouderling: Annie IJlstra pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga erwin_kooistra@hotmail.com, 06-42428824 De Nachtegaal 6, 9231 JN Surhuisterveen annieijlstra@gmail.com, 06-30772544 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http: / /www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster: Oeds Holthuis Fré van der Veen Steven Akker Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Joop de Vries, Bonhommestrjitte 11, Surhuizum, 06-53665098 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-351315, It Mienskar 5, 9283 VJ Surhuizum It Noard 20, 9283 TB Surhuizum steven@royalmission.nl, 06-13257806 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor en Joke Annema koster@pknsurhuizum.nl, It Langpaed 8, Surhuizum 06-11195100 of 06-36356271 Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkefinster@gmai l.com Uiterlijke datum van inleveren: zie ‘Agenda’, achterin dit Tsjerkefinster Of op papier aan te leveren bij Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga (tijdelijk kan het niet ingeleverd worden bij Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum) Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmail.nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail .com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Een nieuw begin In het kerkelijk jaar volgt op de Kerstperiode de tijd van Epifanie, ook wel genoemd het Oosterse Kerstfeest. Epifanie verwijst naar het verschijnen van Jezus Christus op aarde. In Hem heeft God zich aan de mensen ‘openbaar’ oftewel zichtbaar gemaakt. De Zoon van God is mens geworden en midden in de aardse werkelijkheid gekomen. Paulus schrijft daarover in zijn tweede brief aan Timoteüs: De genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen (2 Tim. 1 : 9v). In de Oosters-orthodoxe kerken en in de RoomsKatholieke kerk staat Epifanie liturgisch in rang boven het feest van de geboorte van Jezus Christus. Dit omdat er aan de bijzondere geboorte van het Kind drie tekenen worden toegevoegd die allen verwijzen naar zijn goddelijke herkomst. Het eerste teken is het licht van de ster waardoor wijzen uit het Oosten op zoek gingen naar het Koningskind (Matt. 2:1-12). Het tweede en meest bijzondere teken is de doop van Jezus. Die wordt door alle vier de evangelisten beschreven. Bij de doop klonk er een stem uit de hemel die Jezus aansprak als zijn geliefde Zoon en daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif (Mt. 3:13-17; Mc. 1:9-13; Lc. 3:21-22; Joh. 1:32-34). Het derde teken is het tonen van zijn goddelijke macht, toen Jezus tijdens een bruiloft te Kana water in wijn veranderde (Joh. 2: 1 -11). De genoemde tekenen zijn voor de meesten van ons ‘vertrouwde verhalen’. Maar helpen ze ons nog om het bijzondere van de komst van Jezus Christus tot ons door te laten dringen? Wat hebben wij, wat heeft u of heb jij als lezer van dit Tsjerkefinster nodig, om met goede moed een nieuw kalenderjaar in te gaan? 2020 was voor velen een moeilijk jaar. Vanwege verdriet om mensen die stierven of ernstig beperkt zijn geraakt door de gevolgen van corona. Vanwege het zware werk in de zorg of vanwege de grote financiële onzekerheid door de 3 Overdenking

coronamaatregelen. Vanwege de enorme beperking in de onderlinge contacten en in de mogelijkheden om samen met anderen dingen te ondernemen en festiviteiten te vieren. Ook het niet of nauwelijks bij elkaar kunnen komen als kerkelijke gemeente, op zondag en voor door-de-weekse-activiteiten, viel en valt ons zwaar. Wanneer we blijven staren naar alles wat er in ons land en verderop in de wereld aan de hand is, is er weinig reden om met vertrouwen en hoop het nieuwe jaar binnen te gaan. We worden er steeds meer bij bepaald dat er niet alleen ‘verder weg’ onrecht wordt begaan, maar dat dit ook in ons eigen bureaucratisch georganiseerd landje vaker voorkomt dan ons lief is. Dat vraagt enerzijds om een kritische houding naar wat er om ons heen gebeurt, en ook ten opzichte van de overheid die boven ons is gesteld. Maar anderzijds vraagt dat ook een actieve houding van onszelf, die er op gericht is om mee te werken en bij te dragen aan dat wat recht doet aan mensen en hen ondersteuning geeft. Daarbij kan het bewust stilstaan bij de verschijning van Jezus Christus zeker behulpzaam zijn. Immers, ondanks alle moeite en ellende in zijn tijd, bleef Jezus gericht op de mensen om zich heen. In plaats van zich te verliezen in somberheid en klagen over het lot van anderen en zichzelf, sprak Hij mensen aan en nodigde hen uit om te veranderen. Om een nieuw begin te maken in hun leven, vanuit het geloof dat onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat geloof heeft alles van doen met het vertrouwen dat GOD alle ‘touwtjes’ in handen heeft, zelfs in een tijd als de onze. We mogen er zeker van zijn dat Hij niet loslaat wat zijn hand is begonnen, zelfs niet in de donkerste en dreigendste tijd. Laten wij dan bidden tot Hem, om kracht en moed voor onszelf om ook in het nieuw te beginnen jaar in vertrouwen achter Hem aan te gaan en te doen wat Hij van ons verwacht. 4

Nieuwjaarsgedicht Wat staat ons in het nieuwe jaar aan lief en leed te wachten We weten ’t niet. We mogen Hem die spoedig komt, verwachten. Al is het donker om ons heen en dreigen er gevaren, Eén is er Die ons altijd trouw in liefde zal bewaren. We weten niet wat in dit jaar aan moeite ons zal treffen. God geve dat wij elke dag ons hart tot Hem verheffen. Dan weten wij: Hij zal ons steeds met liefde en trouw omringen. Heer, geef ons toch een dankbaar hart voor al Uw zegeningen. We weten niet wat hier op aard’ de toekomst zal onthullen. We weten wél dat U aan ons volkomen zult vervullen wat U beloofd hebt in Uw Woord. O, laat ons daarop bouwen, opdat wij in dit nieuwe jaar alléén op U vertrouwen. ds Guda Borger (auteur niet bekend) 5

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse gemeente Augustinusga In verband met de coronamaatregelen komen alle kerkdiensten tot en met 19 januari te vervallen 24-01 31-01 9.30 uur Organisatie Kerkenraad 9.30 uur Dienst KKW Kinderkerkewerk Augustinusga Er is momenteel geen kinderkerkewerk. Dit betekent dat er tijdens de kerkdiensten geen activiteiten zijn voor de kinderen. 6

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 03-01 10-01 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier Uitzending kerkdienstgemist.nl 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier Uitzending kerkdienstgemist.nl 17-01 11:00 uur Ds. G. van Wieren, Oosternijkerk Uitzending kerkdienstgemist.nl 24-01 9:30 uur 11:30 uur 31-01 Ds. Guda Borger-Koetsier (Heilig Avondmaal) Fullhouse in It Gebou 9:30 uur Ds. E. Rooseboom, Drachten De online diensten duren in ieder geval t/m 17 januari. Indien de regels niet worden versoepeld zijn ook de diensten van 24 en 31 januari alleen maar online te beluisteren. Graag onze digitale kerkgroet en website www.pknsurhuizum.nl in de gaten houden i.v.m. nieuwe ontwikkelingen v.w.b. het corona-virus. 7

Kinderkerk Surhuizum Nu we overgaan op online kerkdiensten en de scholen gesloten zijn, zal er in de maand januari helaas geen Kinderkerk zijn. Wel vragen we jullie de kerkgroet en de websites in de gaten te houden. We wensen alle kinderen -en iedereen om hen heen- veel zegen en heel veel geluksmomentjes voor het nieuwe jaar! 8

Algemeen Alpha Lieve broers en zussen, In januari hopen we een Alpha in Surhuisterveen te starten. Als het kan het liefst fysiek. Maar we hebben ook een goede mogelijkheid om dit online te doen. Door de maatregelen die nu gelden, zullen we in ieder geval de informatieavond online verzorgen. In deze cursus willen we graag mensen met Jezus Christus bekend maken, voor het eerst of opnieuw. De genade waar wij al in mogen delen, willen we ook graag aan anderen doorgeven. Wat houdt de Alpha in? De Alpha bestaat uit 10 avonden en een weekend. Iedereen is van harte welkom. De avonden beginnen met samen eten (als we weer fysiek bij elkaar mogen komen). Dan leer je elkaar op een ontspannen manier kennen. Daarna wordt er iets verteld over het onderwerp van de avond. Onderwerpen zoals: wie is Jezus, waarom stierf Hij, waarom en hoe bijbellezen en bidden, wie is de Heilige Geest? Na het ‘praatje’ zit je in een klein groepje, fysiek of online, en spreek je door over het onderwerp en/of over de vragen waar jij mee zit. Datgene wat er besproken wordt, blijft binnen de groep. Graag willen we jullie als gemeente daarbij inschakelen. Hoe denk je misschien. Dat kan op verschillende manieren. - Heb je een vriend, vriendin, buurman/vrouw of een familielid die je op een gemakkelijke manier iets wilt vertellen over wie Jezus (voor jou) is? Neem haar/hem mee naar de online informatie avond. - Misschien zit je zelf met heel veel vragen? Dan is het een geschikt moment om aan de Alpha deel te nemen. - Maar ook als je je geloof eens op wilt frissen, is de Alpha voor jou. 9

Online Voor de online informatieavond en misschien daarna ook de Alpha doen we dit via Zoom. Van dit programma of de app kun je en gratis versie op je PC, laptop, tablet of telefoon installeren. Heb je daar hulp bij nodig, neem dan even contact met ons op, dan helpen wij je hiermee. Er kan informatie worden gevraagd en aangemeld via de website: https://alpha-cursus.nl/vind-een-cursus/Surhuisterveen/, per e-mail: alpha-surhuisterveen@outlook.com of per telefoon/WhatsApp: 06 53 89 21 17 (Tjamme Vis). Voor de informatieavond en de Alpha avonden graag vooraf aanmelden. Wanneer en waar? Informatie avond: dinsdag 19 januari. Aanvang: 19:30u online Start Alpha: Dinsdag 26 januari fysiek of online. Aanvang: 18:30u (we beginnen met een maaltijd) (indien fysiek) Plaats: De Bining (Doarpstsjerke), Gedempte Vaart 8, Surhuisterveen (indien fysiek) Heb je vragen? Mail, bel of App ons dan gerust. Hartelijke groet, Alpha team, Berber Brouwer, Joke Quarré, Gerda en Tjamme Vis. 10

Brief fan it Kwartettekoar Fûns, 31 oktober 2020 Oan tsjerkerieden en foargongers fan de Protestantske tsjerken yn Fryslân Achte lêzers, Graach freegje wy Jo oandacht foar it folgjende. Fyftjin jier lyn, yn 2005, rjochte Hindrik van der Meer it Kwartettekoar op mei it doel om de earetsjinsten yn Fryslân te ferrykjen mei eigentiids, frysktalich materiaal. It koar soe dat materiaal ynstudearje en sjongend en spyljend trochjaan oan de gemeenten. Mear as tachtich sjongers oeral út Fryslân en sels dêrbûten fielden har oanlutsen ta dy opset en it koar luts in muzikaal spoar troch Fryslân. Ut it oparbeidzjen fan dichter Eppie Dam en komponist Hindrik van der Meer ferskynden tal fan nije wurken. De lieten út ”De keunst fan it libben” en “Minsken fan’e dei” sil mannich tsjerkegonger noch heuge. Utjouwerij Intrada joech it wurk út en it wurke ynspirearjend, want ek pleatslike tsjerkekoaren studearren it yn. Neist de mear as tsien liturgyën waarden twa musicals, Jona en Ruth útfierd. Doe’t Hindrik van der Meer yn 2018 tachtich jier waard, joech er oan te sykjen nei in opfolger. It bestjoer woe Hindrik lykwols net mei de stille trom gean litte en kaam mei it idee him foar syn wurk te earjen mei it útjaan fan in bondel. Utjouwerij Intrada naam it idee oer en “Hertslach” ferskynde. Yn it prachtich útfierde boekje mei as ûndertitel “Om it út te sjongen” steane net allinne 80 lieten fan Dam en Van der Meer, mar ek oare fryske dichters en komponisten binne tige fertstjintwurdige. Mei 170 lieten is der materiaal foar alle liturgyske momenten yn de earetsjinst. Einredakteur Eppie Dam soarge foar dúdlike paadwizers. 11

Doe’t dy earste stap dien wie, kaam it bestjoer noch mei it idee om de tsjerken dêr’t it koar al ris west hie in ôfskiedtsjinst oan te bieden ûnder Hindrik syn lieding. Fjouwer en fjirtich gemeenten réagearren op it oanbod. Sa wiene de sjongers en muzikanten tusken 27 maaie 2018 en 8 maart 2020 op fjouwer en fjirtich sneintemoarnen om acht oere yn ien fan dy tsjerken al dwaande mei de tarieding op in tema-tsjinst. Hindrik woe by syn ôfskied as tank foar harren grutte ynset oan de sjongers en muzikanten graach in klinkend oantinken jaan oan in prachtige tiid. Yn febrewaris fan dit jier binne dêrom noch in tritich lieten op cd set dy’t wikseljend ek songen waarden tidens de toernee. De lêste tsjerketsjinst fan de toernee wie op 8 maart de moarns yn in grôtfolle tsjerke yn Winsum. Doe koe der noch omraak songen wurde! De middeis by it offisjele ôfskied koe Hindrik sjongers en muzikanten de cd mei nei hûs jaan. De sneins dêrnei koe der fanwegen it firus net mear songen wurde. Fan in tal foargongers krigen wy no troch dat de cd yn dizze corona-tiid hiel goed meihelpe kin om it sjongen yn tsjerke geande te hâlden. De tekst kin op de beamer of op de liturgy setten wurde, wylst it sjongen fan it Kwartettekoar klinkt. Dat wie foar ús de oantrún om de cd mei tekstboekje ek offisjeel tsjin kostpriis beskikber te stellen. De priis is 10 euro ynklusyf porto. Wy hoopje tige dat Jo der gebrûk fan meitsje sille. Mei freonlik groetnis, it cd komité fan it Kwartettekoar, Lineke Bakker, Frieda Ligthart, Hieke Wierda, Wiebe Wierda, Hindrik van der Meer. De cd kinne jo fia it folgjende e-mail adres bestelle: wijbewierda@gmail.com Wiebe Wierda, Hoofdweg 9, 9112 HG Burdaard Nei de bestelling krije Jo it skyfke tastjoerd mei it rekkennûmer foar de betelling. It 12

Gemeentenieuws - Augustinusga . We staan aan het begin van een nieuw jaar en staan stil bij het verstrijken van de tijd. Het verleden, wat ons mensen door de vingers glipt, het heden, wat we maar zo kort kunnen beleven en de toekomst die ons tegemoet treedt. Maar ook onzeker is, mede door het "corona", dat ons leven behoorlijk heeft veranderd en eenzaam maakt. Maar wij weten dat God door de eeuwen heen ons een schuilplaats is geweest en steeds zal zijn! Hij geeft ons kracht en vertrouwen, dat ons bemoedigd om op weg te gaan, ook het nieuwe jaar in. Een jaar van liefde geven en ontvangen en aandacht geven aan elkaar. Ga op reis In het vertrouwen dat de Heer voor je uit loopt om jou de weg te wijzen naast je is om zijn vriendschap te delen achter je is om je te beschermen onder je is om als je valt je op te vangen in je is als een kracht voor elke dag om jou is als een muur van liefde tegen zorg en angst boven je is om je als de zon te verwarmen met Zijn zegen. Voor onze zieke en eenzame mensen in onze gemeente en daar buiten, bidden wij ook deze kracht, nabijheid en hoop toe Hartelijke groet en ik wens u allen een gezegend en gezond 2021!! Annie IJlstra (ouderling) Bereikbaar op: tel. 06-30772544 email-adres: annieijlstra@gmail.com 13

Welkom dominee Inge Landman In de zomer van 2019 startte de zoektocht naar twee predikanten door de Ring Buwekleaster. Dit in verband met vacatures in Drogeham, Harkema en onze eigen kerk. Een van de sollicitanten was Inge Landman. Een predikante die nog geen ervaring had als gemeentepredikant. Maar met ervaring in Colombia en later bij Kerk in Actie in Nederland. Een predikante die vanwege de liefde ging verhuizen naar Aldeboarn en daarom op zoek was naar een baan in het noorden. De gesprekken die volgden werden door iedereen als heel positief ervaren. Uiteindelijk werd haar een functie voor 1 dag in de week in Harkema en 1 dag in de week in Augustinusga aangeboden. De bedoeling was na de zomer van 2020 te starten. Zeer heugelijk nieuws schopte deze planning in de war, want er was een kleine op komst. Afgesproken werd dat Inge op 1 januari 2021 officieel zou starten als dominee, maar in de maanden hiervoor af en toe haar gezicht al eens zou laten zien. Kleine Boaz stak daar echter een stokje voor. Na ruim 30 weken zwangerschap kwam hij op zondag 5 juli via een keizersnede ter wereld. Een periode van herstel volgde. Gelukkig gaat het inmiddels goed met moeder en zoon. Op 2 december hebben de gemeenten Harkema en Augustinusga een beroep uitgebracht. En al snel na het aanbieden van de beroepingsbrief, heeft ds. Landman laten weten het beroep aan te nemen. Wat is het fijn dat we nu bijna 2,5 jaar na het afscheid van dominee Droogsma eindelijk weer beroep kunnen doen op een ‘eigen’ predikant. In verband met de Corona-maatregelen hebben we de intrededienst helaas moeten uitstellen naar 21 maart. Maar u zult voor deze datum vast al wel eens kennis met haar maken. Laten wij heten dominee Inge Landman van harte welkom heten in onze gemeente. 14

Bij de diensten Kerkdiensten geannuleerd tot 19 januari Na de toespraak van premier Rutte vanuit het torentje stonden wij voor een zware keuze. Lieten we de kerkdiensten wel of niet door gaan? Uiteindelijk hebben we gekozen voor het annuleren van alle diensten. Wat fijn om te merken dat vele gemeenteleden de kerkenraad steunen in dit besluit. Wij zijn niet in de gelegenheid om online diensten aan te bieden. Veel gemeenteleden hebben inmiddels de diensten van Omrop Fryslân al ontdekt. Of u kunt diensten volgen van buurgemeenten zoals Surhuizum. We hopen van harte dat de zware maatregelen het gewenste effect hebben en dat we op 24 januari de kerkdeuren weer kunnen openen. Deze dienst wordt georganiseerd door de kerkenraad en het thema is ‘Hoop’. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws Ook nu moeten we u er weer op wijzen dat het belangrijk is om onze website, facebook en/of instagram in de gaten te houden. Want in een tijd als deze gaat het nieuws snel. Wilt u snel en makkelijk op de hoogte blijven? Word dan lid van onze Whatsapp groep. Stuur een berichtje naar 06-28735211, dan voegen wij u toe aan de groep. Intrededienst dominee Inge Landman De intrededienst van dominee Inge Landman stond gepland op 10 januari. Ook deze dienst kan helaas geen doorgang vinden op de geplande datum. Deze dienst is nu gepland op zondag 21 maart. In een volgende Tsjerkefinster meer hierover. 15

Kerstboomknutselen Het kerstboomknutselen was een groot succes. Op de eerste 3 adventszondagen was het een gezellige drukte in het Tsjerkegebou. 14 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 13 jaar maakten een prachtige kerstboom! Leuk om te zien hoe de jongste kinderen door de oudsten werden geholpen. Helaas moesten we de laatste bijeenkomst annuleren in verband met de lockdown. Gelukkig waren we al heel ver met het versieren. We hopen in het nieuwe jaar nog een keer een gezellige ochtend te plannen, om toch gezamenlijk af te kunnen sluiten. Vrijwilligersformulier Een kerk zonder vrijwilligers kent geen toekomst. Wij zijn dan ook blij dat veel leden van onze gemeente actief zijn als vrijwilliger. Misschien bent u er wel een van. Vrijwilligers zijn er nooit teveel. Vele handen maken immers licht werk. Daarom heeft u inmiddels een vrijwilligersformulier ontvangen. Invullen van het formulier is simpel. U kruist aan welke taak of taken u op zich zou willen nemen. Onderaan vermeldt u uw contactgegevens. We hebben alle taken die er zijn binnen de kerk genoemd. Ook als er op dit moment al iemand is die deze taak op zich neemt. Roept dit formulier vragen of opmerkingen op? Mail dan naar pknaugkerk@hotmail.nl. U kunt het formulier meegeven als het formulier voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage wordt opgehaald. U mag het formulier ook inleveren bij een van de kerkenraadsleden. 16

Jeugdwerk Augustinusga In het vorige kerkblad heb ik enthousiast verslag mogen doen van de mooie Tienerclub en Club 7-8. Met de tieners hebben we nog heel gezellig Sinterklaasfeest mogen vieren, maar kort daarna kwamen we in lockdown. Gelukkig heeft het Kinderkerkewerk een hele leuke Kerstchallenge georganiseerd wat ondanks de lockdown gewoon kan doorgaan. Zolang de scholen dicht zijn gaat ook onze clubgroepen niet samenkomen. Natuurlijk is dat erg jammer, maar de kinderen van Club 7-8 hebben thuis een kerstpresentje mogen ontvangen. En moment van schrijven wordt er gewerkt aan een online kerstborrel voor de tieners! Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker Por Todo el Mundo in 2020 Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Het is een bewogen jaar geweest. Covid-19 trof heel de wereld en dus ook Bolivia. Por Todo El Mundo heeft ondanks alles afgelopen jaar weer veel kunnen doen. Toen alle scholen sloten, moest ook de opvang van PTEM dicht. Dit is voor alle leerlingen een grote uitdaging geweest. Zeker voor leerlingen die moeilijk mee kunnen komen in het reguliere onderwijs of zij die naar het speciaal onderwijs gaan, is het moeilijk hun schoolse vaardigheden te ontwikkelen zonder fysiek onderwijs. Gelukkig mocht PTEM uiteindelijk weer open voor deze groep leerlingen. Zo konden deze kinderen toch leren lezen, schrijven en rekenen. In eerste instantie mochten de kleine kinderen nog niet opgevangen worden, maar sinds een paar maanden wel weer. Nu is alles weer als voorheen. Zo hebben ze op vrijdag 19 december het jaar af kunnen sluiten en is het vakantie in Bolivia. Gezegende kerstdagen en een hoopvol 2021 namens alle kinderen en personeel in Bolivia en bestuur in Nederland. 17

Gemeentenieuws - Surhuizum Pastoraat In Psalm 31 bidt David vanuit zijn nood: Hoor mij, Heer, haast U mij te helpen, Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. (3) In uw hand leg ik mijn leven Heer, trouwe God, U verlost mij. (6) Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien. (20) Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd moed. (25) 18

Uit de kerkenraad Zoals bijna niemand zal zijn ontgaan, hebben we vanwege de lockdown moeten besluiten om de kerkdiensten weer alleen online te houden. Naast de voorganger, ouderling van dienst en de koster zijn alleen medewerkers voor de muziek aanwezig. Ook zijn alle activiteiten en vergaderingen afgelast die tot 19 januari gepland stonden. Zolang de basisscholen dicht zijn, geldt dit ook voor het kinderwerk. Om de contacten zoveel mogelijk te beperken worden de lopende zaken waargenomen door het klein moderamen, deze bestaat uit Oeds Holthuis (voorzitter) Fré van der Veen (scriba) Piet André Huistra (voorzitter KRM) en ds. Guda Borger. Nu de mogelijkheden voor de kerkdiensten weer beperkt zijn tot ‘luisteren’ wordt opnieuw onderzocht of er een mogelijkheid is om toch een beeld- en geluidsverbinding te realiseren via een besloten YouTube kanaal. Als u daarvoor belangstelling hebt, kunt u zich aanmelden via het volgende mailadres: scribapknsurhuizum@gmail.com. Als er uitgezonden gaat worden, krijgt u op het door u gebruikte emailadres een mail met een link naar het YouTube kanaal waar u de uitzending kunt volgen. Tot slot wil ik - mede namens mijn man - ieder bedanken voor de goede kerst- en nieuwjaarwensen die wij mochten ontvangen! ds. Guda Borger 19

Jeugdwerk in 2021 Hallo jongeren en gemeenteleden, het is nu ik dit schrijf een week voor kerst, en we zitten weer in een “lock down”, geen diensten waarbij we met z’n allen het kerstfeest kunnen vieren, dit jaar alleen met ons gezin en met maximaal 3 gasten, geen clubs die samen bij elkaar komen om na te denken wat kerst nu eigenlijk echt betekent. We waren net een paar maand weer bezig, hebben leuke en opbouwende avonden gehad, en wordt het helaas weer stopgezet. Als je dit leest zijn de kerstdagen al geweest, en staan we aan het begin van een nieuw jaar, een jaar wat weer anders zal zijn dan het afgelopen jaar. Hopelijk kunnen we vanaf 18 januari weer “gewoon” de draad oppakken en weer verder gaan met het clubwerk en alle andere bezigheden. Tot die tijd zullen er geen clubs zijn, toch probeer ik in het begin van januari wel iets online te organiseren, hoe dat er uit gaat zien is nog even afwachten, maar wij houden jullie via de mail en de app op de hoogte. In dit Tjerkefinster kun jij ook de datums vinden wanneer we weer hopen te starten met de clubs ect, en met het Topteam zijn wij aan het nadenken wat we het komende jaar nog meer kunnen organiseren, zodat dit weer een onvergetelijk jaar wordt. Verder wens ik jullie een gezegend nieuwjaar toe en als er vragen zijn of als je een keer met mij in gesprek wilt gaan ben ik altijd te bereiken, dit geldt ook voor de ouders en gemeenteleden. Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jeremia 29:11) We mogen op vertrouwen en uitzien naar een geweldige toekomst, samen met Hem. Steven Akker Jeugdwerker E-mail: st.akker@solconmail.nl; Tel: 06-13257806 20

Nieuws van het jeugdwerk PKN Surhuizum Jeugd agenda Datum: Wat: 24-1-2021 24-1-2021 24-1-2021 31-1-2021 31-1-2021 Fullhouse 24-1-2021 Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Reload 1 Jetze All Stars 1 Thomas Tijd en waar: 11.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou Deze keer een korte agenda. Het jeugdwerk is in lockdown tot 19 januari. Zolang de scholen gesloten zijn is er geen club. Mocht er iets veranderen dan word je op de hoogte gebracht via de groepsapp/kerkgroet/website. 21

Opbrengst collecte ‘Samen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland’ In de week van 29 november tot 5 december werd er landelijk voor de vluchtelingenkinderen gecollecteerd. De opbrengst van de deur aan deur collecte is: 1353,24 euro. (Dit is inclusief 26,90 euro, de opbrengst van de collecte van afgelopen zondag) Een heel mooi resultaat. Alle gevers heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Ook alle collectanten willen we langs deze weg ook bedanken voor hun inzet. De zendingscommissie en diaconie PKN Surhuizum. Bedankt! Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de gelukwensen ons gebracht via kaarten, telefoontjes en bloemen vanwege ons 55-jarig huwelijk. We wensen iedereen een gezond 2021 toe. Riekele en Grietje Veenstra 22

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Kerkenraadsvergaderingen op de 1e dinsdag van de maand. Protestantse gemeente Surhuizum - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou Kaarten, postzegels e.d. in te leveren bij de Doarpstsjerke (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: 22 januari 2021 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand 23

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet -PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 24

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication