107

429 10 Bewegen in de brede context 10.1 De brede context begrensd 10.2 Het schoolplein nader bekeken 10.3 Sport- en spelactiviteiten schoolbreed In de loop van het schooljaar zijn er heel wat momenten waarop bewegingsactiviteiten worden aangeboden buiten de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Als groepsleerkracht ben je, naast verantwoordelijk voor je eigen klas, ook betrokken bij activiteiten voor de overige leerlingen. Ook stagiaires nemen vaak al deel aan werkgroepen of commissies voor het organiseren van allerlei sportieve activiteiten. Dan is het handig om te weten waar het bewegen in de brede context plaats kan vinden. De brede context omvat alle vormen van bewegen en sportieve activiteiten die buiten de gymzaal plaatsvinden. Welke ruimtes of accommodaties heeft een school tot zijn beschikking? Dit wordt besproken in paragraaf 10.1. Daarnaast wordt er in paragraaf 10.1 ingezoomd op de psychomotorische ontwikkeling van de groepen 3 tot en met 8. Hoe ontwikkelen de kinderen zich motorisch na de kleuterperiode? En wat kun jij met deze kennis bij bijvoorbeeld het buitenspelen? Het schoolplein neemt een belangrijke plek in binnen de brede context. Iedere groep komt buiten tijdens de pauzes of tussendoor. Het plein wordt ook vaak gebruikt voor extra activiteiten. Welke overwegingen zijn er voor de inrichting en het gebruik van het schoolplein? Het zou mooi zijn als het plein een verlengstuk van het geleerde in de gymzaal kan zijn. Zowel de materialen als de vaardigheden kunnen vertaald worden naar het plein (paragraaf 10.2). Naast de gymlessen zijn er vele soorten activiteiten in en rondom de school die voor extra sport- en spelaanbod zorgen. De partijen en initiatieven die hierin een rol kunnen spelen komen in de laatste paragraaf, paragraaf 10.3, aan bod. OPENINGSCASUS Bij het eerste gesprek dat Paul met de directrice en Loes had, kwamen ook zijn hobby’s ter sprake. Paul is sportfanaat. Zelf doet hij aan wielrennen, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

108 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication