74

252 1 2 Veiligheid en geborgenheid 3 4 Lid van een groep 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Voorkomen van gezichtsverlies Reputatie De behoeftepiramide van Pinto bestaat uit vier verschillende lagen. Als je de piramide van Pinto naast die van Maslow zet, valt op dat er niet alleen een verschillend aantal niveaus is, maar dat deze niveaus ook anders worden ingevuld. De overbekende piramide van Maslow heeft een prominente plaats binnen de motivatieleer binnen lerarenopleidingen. Dit geldt in veel mindere mate voor de piramide van Pinto. Niveau 1 – Primaire behoeften Onder de primaire behoeften worden de fysiologische behoeften zoals eten, slapen, fysiek contact en beweging bedoeld en de behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Binnen de F-cultuur is de groep rondom een kind dat voor de primaire behoeften zorgt groot. Naast de ouders zorgen ook oudere broers en zussen, overige familieleden en leden in de gemeenschap voor het kind. Geheel volgens het Afrikaanse gezegde: it takes a village to raise a child. Niveau 2 – Behagen groep In culturen met een F-structuur worden mensen beschouwd als lid van een groep. De groep vormt de basis voor deelname aan de maatschappij. Het individu deelt verantwoordelijkheden met de leden van de groep. Het individu zal zijn rol zo goed mogelijk moeten vervullen en de harmonie van de groep niet verstoren. Niveau 3 – Goede naam De groep staat centraal. De identiteit en hoe men leeft, wordt bepaald door de normen en waarden van de groep waartoe men behoort. Binnen de F-cultuur is het van belang de goede naam van de familie hoog te houden. Dat wat een individu als lid van de familie of gemeenschap doet, heeft direct invloed op de gehele groep. Ieder lid is medeverantwoordelijk voor het groepsbelang. Een goede naam hebben is van cruciaal belang. Deze naam wordt voor een belangrijk deel bepaald door de reputatie die door de familie is opgebouwd. Ieder gezinslid wordt op het hart gedrukt geen smet op de goede naam te maken. Het kind aanspreken op bijvoorbeeld buitensporig gedrag betekent dat het gezin en de opvoeding wordt aangesproken. Niveau 4 – Eer Aantasting van het aanzien of de eer kan ernstige gevolgen hebben. De bescherming van de familie-eer en het voorkomen van gezichtsverlies, schande en aantasting van de eer, zijn van levensbelang. Grove aantasting van iemands eer in aanwezigheid van personen die, in zijn ogen, sociaal minder zijn, vereist volgens gebruiken in de F-structuur een onmiddellijke tegenactie om zo de eer te herstellen. De piramide van Pinto is vooral gebaseerd op de theorie over eerdere generaties uit niet-westerse culturen. De praktijk van nu is vele malen genuanceerder omdat verschillende generaties op diverse manieren zijn geïntegreerd. Het is niet meer dan logisch dat de verschillende gedragingen zich soms lastig laten ordenen in de verschillende lagen zoals aangegeven in de piramide. Dit heeft ook zeker te maken met het gegeven dat integratie een continu en voortschrijdend proces is. De kinderen die nu op school zitten zijn veelal van de derde generatie of al weer kinderen hiervan. Ze zijn bewust en onbewust in verschillende mate beïnvloed door de westerse cultuur. Daar waar bij de eerste generatie is aangeleerd dat je volwassenen niet aankijkt als ze tegen je praten, weten de meeste kinderen van nu dat je op school

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication