89

LEERLIJNEN BEWEGINGSONDERWIJS MET KLEUTERS FIGUUR 8.1 Kerndoelen bewegingsonderwijs Kerndoelen ... ... SLO ... ... Bewegingsonderwijs 58 3 4 Om scholen meer handvatten te geven hoe het bewegingsonderwijs mogelijk verder in te vullen, heeft de SLO in opdracht van het ministerie van OCW de kerndoelen verder uitgewerkt. Voor een praktische indeling van het vakgebied is binnen het bewegingsonderwijs in Nederland een gemeenschappelijke basis gevonden in de indeling volgens 12 leerlijnen en de daaraan gekoppelde bewegingsthema’s. Ieder bewegingsthema wordt gekenmerkt door een eigen bewegingsuitdaging. Deze indeling biedt scholen houvast om een gevarieerde invulling te geven aan het jaarplan bewegingsonderwijs. Het is aan de scholen zelf, welke keuzes ze hierin maken. De leerlijnen zijn beschreven bij kerndoel 57 (Mooij e.a., 2008). 8.1.1 Leerlijnen en bewegingsthema’s Het verder uitsplitsen van kerndoel 57 gebeurt aan de hand van 12 leerlijnen. In onderstaande subparagrafen wordt het theoretisch kader geschetst met daarin een uitwerking van begrippen die gekoppeld zijn aan de term leerlijnen. Ook wordt een aantal veelgebruikte verwante en relevante begrippen binnen het bewegingsonderwijs uitgelegd. Wat zijn leerlijnen? Kerndoelen worden in ons land uitgewerkt in leerlijnen. De leerlijnen samen vormen het geheel van een leergebied dat aangeboden wordt tijdens de basisschooltijd. Een leerlijn is in dit geval de lijn waarop leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 rondom één van de 12 onderdelen van het bewegingsonderwijs vaardigheden leren kennen en leren kunnen. Een leerlijn geeft richting aan wat er behandeld wordt per leeftijdsgroep. De leerlijn is opgebouwd van eenvoudig naar complex. De uiteindelijke praktische invulling van de leerlijnen kan per school sterk verschillen. Voor het bewegingsonderwijs zijn leerlijnen in vieren opgedeeld. Telkens worden twee leerjaren bij elkaar gepakt. Groep 1 en 2 samen, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en tot slot groep 7 en 8. Hierdoor heb je als school twee jaar de tijd om de tussendoelen, die per leeftijdscategorie beschreven staan, veelvuldig aan te bieden en te bereiken. Het aanbod binnen zo’n leerlijn wordt naarmate het kind ouder wordt steeds complexer. De onderwijstijd die aan iedere leerlijn en elk bewegingsthema wordt besteed verschilt per leeftijdscategorie. Daar waar mikken in de onderbouw veel aandacht behoeft, gaat dit in de bovenbouw veelal over 12 Leerlijnen 9 10 11 Richtinggevend 12 13 14 5 6 7 8 1 57 2 329

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication