19

Algemene Ledenvergadering op 31 oktober 2020 De vergadering vond plaats in de Bedrijfsschool in het Spoorwegmuseum en zoals we die nu hebben beleefd, zo was het nog nooit tevoren. Verschoven naar deze zaterdag 31 oktober, nu met maximaal 30 mensen in de zaal en het ontbreken van de traditionele aansluitende Vriendenrit met museum materieel. Uw verslaggever Rick Meijer maakte onderstaande sfeertekening. Het was een levendige vergadering waarin vele agendapunten aan de orde kwamen die efficiënt en op een prettige wijze werden behandeld. Naast de aanwezigen in de zaal waren ook ruim 140 vrienden die de vergadering thuis op hun computer konden bijwonen via een ingehuurde “Streaming Dienst”. Met de hulp van camera’s konden de vrienden meekijken en luisteren. Navraag leerde dat dit gewaardeerd werd. Achter de bestuurstafel had slechts het ‘dagelijks bestuur’ plaats genomen: voorzitter Richard Weurding, secretaris Peter van der Vlist en Verhoging minimum contributie In de algemene ledenvergadering werd door de kascommissie in haar verklaring over het verenigingsjaar 2019 opgemerkt dat zij bij de verschillende contributie bedragen het bedrag van de laagste trap (€ 20,-) eigenlijk te laag vindt. De kascommissie adviseerde het bestuur dit te verhogen. De voorzitter ging na de toelichting door de kascommissie bij dit agendapunt nader in op het gedane voorstel en stelde de vergadering voor de minimum contributie te verhogen tot 25 euro. De vergadering ging hiermee akkoord. Door de via de streaming thuis meekijkende leden van de vergadering werden geen tegenwerkingen gemaakt. Het bestuur heeft daarom in de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2020 meegedeeld het bedrag van de minimumcontributie per 1 januari 2021 te hebben vastgesteld op € 25 (was € 20). Voor de goede orde brengt het bestuur u hierbij van het genoemde besluit op de hoogte. Volgens art. 5 lid 2 van de statuten van de vereniging, zoals die nog golden bij de behandeling van dit agendapunt, wordt dit besluit geacht door de ledenvergadering te zijn goedgekeurd, indien niet binnen dertig dagen na mededeling van dit besluit (de verschijningsdatum van deze Vriendendienst is hierbij bepalend) een verzoek is gedaan tot het bijeenroepen van een buitengewone leden vergadering daarover. Een verzoek daartoe kan worden gericht aan de secretaris. VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2020 NR 26 19 penningmeester Max Boogaard. Als gast was aanwezig Peter-Paul de Winter, hoofd collecties van het Spoorwegmuseum. Getalsmatig bleef er, rekening houdend met de aanwezige cameraman, dus ruimte voor 25 vrienden. De notulen werden ‘op afstand’ gemaakt via de “streamverbinding”. Een kleine greep uit wat-er-ter-tafel-kwam. Zo werd bij het agendapunt financiën gemeld dat in 2019 een ‘opschoning’ in het ledenbestand heeft plaats gevonden. Niet betalende (soms al twee jaar) Vrienden werden uitgeschreven. Er moet worden nagedacht over een contributiebedrag

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication