43

Toelichting balans De debiteuren betreffen gefactureerde deelnemersbijdragen voor cursussen of workshops. De overlopende activa omvatten vooruitbetaalde kosten met betrekking tot de dienstverlening in 2019 en nog te ontvangen bedragen met betrekking tot projecten en de rente over 2018. In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve opgenomen om uitgestelde projectlasten in de komende jaren te financieren. Tevens is in het eigen vermogen een algemene reserve voor onvoorziene omstandigheden opgenomen. Bij de crediteuren zijn facturen begrepen die net voor het jaareinde zijn ontvangen. De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit de te verrekenen projectsubsidie (€ 90.000), een vooruit ontvangen projectsubsidie (€ 186.000), alsmede aangegane verplichtingen waarvan de betaling in 2019 zal plaatsvinden (€ 318.000). Het overige bedrag (€ 377.000) bestaat uit nog te ontvangen facturen. 43 >

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication