Waarom accepteert Online Touch mijn credit card niet?

Online Touch accepteert de meest gangbare credit cards, zoals Visa en MasterCard.

Betalingen mislukken als je creditcard is verlopen, kaartgegevens onjuist zijn ingevuld of de toegestane limiet is overschreden of het saldo ontoereikend is. In sommige gevallen kan de bank de kaart bij verdachte transacties blokkeren.

Controleer of de kaart niet is verlopen and de kaartgegevens overeenkomen met de gegevens die bij de bank zijn geregistreerd.

Het kaarthouder veld dient zo mogelijk alleen de eerste en laatste naam van de kaarthouder te bevatten. Laat initialen, middelste namen en bedrijfsnamen (tenzij de bedrijfsnaam de enige naam op de kaart is) zoveel mogelijk achterwege.
De postcode dient uitsluitend de eerste vijf cijfers te bevatten als je in de Verenigde Staten woont. Voeg geen extensies toe.

Gedurende onderhoud van de payment provider, is het mogelijk dat het systeem niet reageert of een foutmelding "Ongeldige credit card" wordt getoond. Probeer het in dat geval later nogmaals of gebruik een andere creditcard. 

Neem indien nodig contact op met de kaartverstrekker (het telefoonnummer wordt meestal op de achterzijde van de kaart vermeld). Meestal lost dit veel van de problemen op, zoals onbekende blokkades, krediet- en transactielimieten.