0

Jaargang 13 – editie 2 – juli 2014

Autorijschool Frans van Dun, Breda Naam: Adres: Autorijschool Frans van Dun Dr.Struyckenstraat 176 4812 BK Breda Telefoon/fax: 076-514 04 76 Mob. Website: 06-511 789 71 www.fransvandun.nl Vanaf 1957 meer dan: 50 jaar ervaring 50 jaar bekend 50 jaar in Breda 50 jaar Bovag lid 2

Jaargang 13 – editie 2 – juli 2014 Het bestuur vlnr Lid: Secretaris: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Lid: Ton van Dun Robert van Dun Eugène van Dun Jan van Dun Hennie van Dun Anneke van Dun-van Loon Ton van Dun tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 06-45092691 tel. 076-5611426 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21RABO 0174888252 en voor Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter Het ontstaan van onze kalender Het ontstaan van onze kalender We gaan naar Oisterwijk Geschiedenis Oisterwijk Programma Familiedag Familiezaken Adverteerders Redactie: pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 4 5 6 6,7,8 9 10 11 Hennie van Dun Eugène van Dun 3

Van de Voorzitter, De familiedag nadert, we weten waarheen en ook het programma is bekend. Oisterwijk is de bestemming ,in deze Dundoenerij vindt u wetenswaardigheden omtrent deze mooie plaats, met z’n vele horeca gelegenheden rondom de Lind. Hopelijk bent allen weer aanwezig, teken vroegtijdig in! Tot ziens. Namens het bestuur Eugène. Het ontstaan van onze kalender (Harry Collignon, Oosterhout) In verleden heb ik al eens iets mogen schrijven over de Republikeinse kalender, die tijdens de Franse overheersing aan het eind van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw ook in ons land gehanteerd werd. Na deze periode zijn we weer overgestapt op de zogeheten Gregoriaanse kalender, die we ook voor die periode hanteerden. Maar hoe zijn we eigenlijk aan deze kalender gekomen? Daarvoor moeten we een hele tijd terug gaan. De mens heeft altijd behoefte gehad om de tijd bij te houden. De meeste kalenders gingen uit van de zon. De aarde draait in een jaar tijd één maal om de zon en dat is een mooi uitgangspunt om een kalender samen te stellen. Andere kalenders gingen uit van de maan. De maan doet er ongeveer 29,5 dag over om al zijn schijngestalten te doorlopen. Ook dit is een mooi uitgangspunt voor een kalender. De Joodse en Islamitische kalenders zijn nog steeds op dit systeem gebaseerd. Ons kalendersysteem en ook de meeste andere systemen gebruiken de zon als uitgangspunt. Toch heeft onze kalender niet altijd twaalf maanden gehad. De Romeinse kalender (dat is eigenlijk onze uitgaanskalender) zou ontstaan zijn bij de stichting (± 735 voor Christus) van de stad Rome door de eerste koning van de Romeinen: Romulus. De kalender, die toen nog een maankalender was, had tien maanden van 30 dagen. Erg creatief waren ze in die tijd niet met het geven van namen aan de tien maanden. De eerste vier maanden gingen nog wel. Die werden vernoemd naar verschillende goden. De eerste maand naar Martis, daarna Aprilis, Maius en Junius. Daarna wisten ze het niet meer en gaven ze de overige maanden maar nummers. Zo ontstonden Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November en December (5 tot en met 10). Erg makkelijk was dit niet en daarom werden er rond 700 voor Christus er twee maanden aan toegevoegd: Ianuarius en Februarius (toen nog de elfde en twaalfde maand van het jaar).Zo'n anderhalve eeuw voor Christus werd januari de eerste maand van het jaar. Dat heeft te maken met het feit dat januari vernoemd is naar de god Janus, die over het algemeen als de god van het begin wordt gezien. Alle andere namen van de maanden en de volgorde bleven wel hetzelfde. Zo werd bijvoorbeeld september (zeven) opeens de negende 4 maand.

Keizer Julius Caesar moderniseerde de kalender in 46 voor Christus. Hij gaf het jaar 365, 25 dagen. De maanden kregen om en om 30 en 31 dagen, behalve februari die 29 dagen in e e n g ewo o n e n 30 dagen in een schrikkeljaar kreeg. Als dank voor deze hervorming van de kalender werd de vijfde maand Quintiles naar hem vernoemd en werd het Julius (juli). De kalender zelf werd ook naar hem vernoemd en zo ontstond de Juliaanse kalender. Om de een of andere reden voerde men na zijn overlijden het schrikkeljaar niet om de vier maar om de drie jaar in. Keizer Augustus herstelde deze fout al vrij snel en als dank werd de zesde maand naar hem vernoemd en zo veranderde Sextilis in Augustus. Omdat keizer Augustus niet ondergeschikt mocht zijn aan keizer Julius kreeg ook de maand augustus 31 dagen. Dat ging ten koste van de maand februari, waarvan 66n dag of ging. Om te voorkomen dat er drie maanden achter elkaar van 31 dagen zouden zijn, wisselde ook het aantal dagen van september, oktober, november en december. Zo kreeg de Juliaanse kalender zijn definitieve gezicht. Toch zat het nog niet helemaal goed met de Juliaanse kalender. Dat kwam omdat een gemiddelde jaar niet 365,25 dagen had zoals in de Juliaanse kalender, maar eigenlijk 365,2422 dagen. Daarom liep deze kalender langzaam achter op de zon. Daarom besloot Paus Gregorius XIII dit in 1582 te corrigeren. Dat deed hij door het systeem van de schrikkeljaren aan te passen. Hij voerde in dat de eeuwwisselingen, hoewel altijd deelbaar door vier, ook door 400 deelbaar moesten zijn om een schrikkeljaar te zijn. Sinds die tijd heet onze kalender de Gregoriaanse kalender. Apart om te vermelden is wel dat niet alle landen deze nieuwe kalender direct invoerden. De katholieke delen van Europa zoals Spanje, Portugal en ook onze zuidelijke gewesten, Zeeland en Holland deden dat wel, maar de protestante landen, waaronder onze overige gewesten gingen pas rond 1700 over op de Gregoriaanse kalender. Zij waren zeker niet de laatste landen die overgingen op de nieuwe kalender, want Griekenland en Turkije gingen pas in 1924 resp. 1927 op de nieuwe kalender. In het stukje oud schrift op de middenpagina van ons blad wordt gesproken over de bloeimaand. Hiermee wordt bedoeld de maand mei. Dat vindt zijn oorsprong in het oud Nederlands, die voor de officiële maanden van de Gregoriaanse kalender een synoniem hadden, die zoals jullie zijn soms ook officieel gebruikt werden. De complete lijst van de synoniemen van de maanden ziet er volgt uit. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December louwmaand sprokkelmaand lentemaand grasmaand bloeimaand zomermaand hooimaand oogstmaand herfstmaand wijnmaand slachtmaand wintermaand 5

Familiedag op Donderdag 4 september 2014 We gaan naar Oisterwijk. Heerlijk met de Oisterwijk Express door de prachtige bossen en langs de vele vennen. En heeft Oisterwijk ook iets met van Dun te maken ?? Zeker is dat het geval. Ons familiewapen is daar aangetroffen in de oude r.k. kerk op een wapenbord van Livinus van Dunne. Dankzij de Noordbrabantschen Almanak van 1893 weten wij dat in de in 1894 afgebroken oude kerk veel van Van Dunne te vinden was. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins heeft ze ook allemaal vermeld in zijn boek Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie NoordBrabant deel III. 1)Een grafschrift was aanwezig van Juffrou Comans huysvrou van de Heer Van Dun strefft 26 Maert 1632. De Heer Van Dun obeiit(sterft) 23 December 1655. Juffrou Van Cannaert geboren Van Dun sterft 5 Februari 1660. 2) Wapenbord met het alliantiewapen Cannaert x Van Dun met de tekst ; Obeiit den 5 februari 1660. Het wapen Cannaert is gedeeld I. op zilver vijf groote aaneengesloten roode spitsruiten ; Van Dun is op rood drie zilveren rozen met groene stengels en bladeren. 3) Wapenbord met het alliantiewapen Van Dun x Comans (doorsneden : boven op goud en rode lelie : beneden drie drielingsbalken) Obeitt den 26 Maart 1637 (1632 ? ) 4) Wapenbord met het wapen Van Dun. Obeitt den 23 December 1655 5) Wapenbord met wapen : op goud drie rode rozen. Obeitt den 7 January 1667. Of dit alles inderdaad nog aanwezig was in 1893 is zeer de vraag. Met de inval van de Fransen in 1795 werden al deze wapenborden en ook de wapens op de grafzerken vaak vernield. Gelukkig zijn de beschrijvingen wel bewaard gebleven. In onderstaand genealogisch fragment zien we op wie dit alles betrekking heeft. Livinus van Dunne heeft dus gewoond in Oisterwijk, waarschijnlijk bij zijn schoonfamilie. De aan of verkoop van een eigen huis is niet gevonden in de schepenakten van Oisterwijk. Livinus was afkomstig uit Turnhout en stamt uit de tak Alphen. Het boek hierover is in voorbereiding. Persoonskaart van Livinus van Dunne Livinus van Dunne, zn. van Jan van Dunne en Martijntje van de Eygene, ged. te Geel op 19 jul 1601, licentiaat in beide rechten, koopt recht van vondt te Turnhout in 1632, koopt acker te Turnhout in 1635, heeft leenhof met leenmannen of laten te Turnhout in 1651, ovl. te Oisterwijk op 23 dec 1655. kerk.huw. te Oisterwijk op 29 mei 1631met Angela Coomans, dr. van Mr. Adriaan Coomans (schout van Oisterwijk en licentiaat in beide rechten) en Johanna de Roy, geb. te Oisterwijk op 20 sep 1609, ovl. te Oisterwijk op 26 mrt 1643. 6

Uit dit huwelijk één dochter: 1. Martina Angelina, geb. te Oisterwijk op 17 mrt 1632, dame van turnhout,beerse en rode, ovl. op 5 feb 1660, kerk.huw. te Oisterwijk op 24 jan 1654 met Engelbert Frank Cannart D"Hamale, zn. van Mathias Cannart D"hamale en Johanna van Brouchoven, geb. te Loon-op-Zand op 19 mei 1629, vendrich in spaense leger, ovl. te Antwerpen op 18 sep 1665. Uit dit huwelijk 3 zonen. Geschiedenis Restant van de grote kerk toen de katholieken van Oisterwijk hem in 1809 terugkregen Het katholieke leven in en rond Oisterwijk heeft woelige tijden gekend. Hierbij een overzicht van de recente geschiedenis. Overleven in broederschappen en schuurkerk De tachtigjarige oorlog is niet ongemerkt aan Oisterwijk voorbij gegaan. In 1587 vernielden terugtrekkende geuzen die er niet in geslaagd waren 's-Hertogenbosch in te nemen zo ongeveer heel Oisterwijk en met name de grote middeleeuwse kerk. Pas tijdens het 12-jarig bestand werd een opbouwpoging gewaagd, maar de herstelde toren stortte nog tijdens het bestand weer in. Vanaf toen was er geen sprake meer van een grote kerk, maar van het 'restant' van de middeleeuwse St. Peter Apostel. De abscis en de zijtransepten: meer was er niet van over, met een 'afhang en een muur afgedicht. In 1648, toen 'de Staten' de vrede van Munster tekenden, moesten de katholieken ook dat restant verlaten, en volgde een tijd waarin de katholieken overleefden dankzij 'een broederschap van het allerheiligst Sacrament' (oprichting 1517), dankzij een broederschap van de Rozenkrans (oprichting 1617), en dankzij de schuurkerk die sinds 1674 mogelijk werd. De glorie van de Sint Peter Apostel was allang vergeten. In plaats daarvan groeide een devotie voor de gevangen apostel: St. Petrus' Banden. 7

Heropbouw en nieuwbouw Oude foto van de 'opgetimmerde' kerk, vlak voordat hij in 1894 werd afgebroken. Begin 19-de eeuw keerde het tij. Lodewijk Napoleon tekende het decreet van teruggave van de kerk in 1809, waarna tot 1820 moeite gedaan is om van de staat ondersteuning te krijgen bij het herstel van de bouwval die er nog over was van de middeleeuwse kerk. Die was hard toe aan 'een katholieke optimmering', want in die tijd wilde voorlopig niemand nog aan de protestantse overheersing herinnerd worden. In 1823 konden de katholieken hun kerk weer in bezit nemen: van de transepten was niets meer te zien, en aan de oude abscis was een driebeukige kerkzaal gebouwd met een waterstaatachtige inrichting. De negentiende-eeuwse katholieken hebben er zich thuis gevoeld en van gebruik gemaakt tot 1894. In dat jaar begon de bouw van de huidige St. Petrus' Bandenkerk, naar een ontwerp van Pierre Cuypers. Maar dat gebeurde niet zonder voorbereiding. Eerst had pastoor van Beugen gedurende een pastoraat van vijfendertig jaar lang gebouwd aan een geloofsgemeenschap die met hernieuwd vertrouwen uit de schuilhoeken vandaan durfde komen en haar plaats weer innam in het maatschappelijk bestel. Tot zover het verhaal over Oisterwijk. U ziet het, we gaan onze familiedag dit jaar houden en wel in Oisterwijk. Hierbij het programma: 8

Ontvangst 11.00 uur bij Piet Plezier: Vennelaan 5, 5062SR Oisterwijk Koffie met gebak, loterijverkoop, vergadering. Lunch en tevens loterijtrekking. 13.30 uur. Vertrek trein met route door Oisterwijk met stop onderweg. Aankomst terug plm. 17.00 uur. Tot ziens in Oisterwijk Ton van Dun Ulvenhout Op het inlegvel kunt u zich aan melden voor de familiedag. 9

Dit is Merlijn van Dun. Is 10 jaar en voetbalt al zo’n 5 jaar bij Sarto, Dit jaar zijn ze met de E4 kampioen geworden en hebben ze ook de beker finale gewonnen in Breda. Het was heel spannend. Komend seizoen zit hij weer in de selectie, en gaat hij voetballen in de E3 en gaan weer voor het kampioenschap. Hij vind het heel erg leuk bij Sarto om samen met zijn vriendjes te sporten en te voetballen. Op de foto zie je hem met de beker die ze gewonnen hebben in Breda. Groetjes Anneke. Familiezaken: Overleden, Frans van Dun , oud militair, te Meerssen op 3 mei. 88 jaar. Hij was weduwnaar van Truus Quaedvlieg. Overleden op 3 januari 2014 WJJ van Dun wonende in de Bisonstraat 173 te Breda. Prettige vakantie voor iedereen. Het Bestuur. 10

Op deze plek kan uw advertentie staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Eugenè van Dun, tel:0411-683427 11

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication