0

Infobrochure van GO! Atheneum De Ring Nieuwe studierichtingen vanaf 2021-2022! KLAAR VOOR DE START? Kies zelf je toekomst Ontdek ons ruim studieaanbod www.deringleuven.be

Naar de grote school... Je zit nu in het zesde leerjaar. Je hoort bij de oudsten op school, je kent iedereen en je voelt je er thuis. Maar eigenlijk ben je ook wel stilaan toe aan een nieuw avontuur. In september zet je de eerste grote stap naar een secundaire school. Natuurlijk zoek je een toffe school waar je samen met je vrienden jezelf volledig kan ontplooien en ontwikkelen. Wij willen graag die school voor je zijn en daarom hebben we speciaal voor jou deze brochure gemaakt. Zo kan je kennis maken met ons vernieuwd studieaanbod Veel leesplezier! Catherine Vanaise Directeur Als je nog vragen hebt na het bekijken van deze brochure, dan informeren we je dit jaar graag op een corona-veilige manier: — Volg de online infoavond voor toekomstige eerstejaars op vrijdagavond 5 maart 2021 (om 18u en om 20u). Meer informatie over de infosessie en de link om in te schrijven, vind je op onze website. — In het weekend van 24 april 2021 zorgen we op de één of andere manier voor een opendeurdag. — Neem contact op met onze school: Telefonisch: 016/27 03 90 Per e-mail: info@deringleuven.be Surf naar onze website: 1 voor volgend schooljaar. www.deringleuven.be

Kies zelf je toekomst Op Atheneum De Ring starten, betekent ook een eerste keuze maken binnen onze school. Voor sommige leerlingen is het heel nuttig dat ze onderwijs krijgen op een coachende manier, voor andere jongeren is het beter dat ze een leider kunnen volgen die het voorbeeld geeft. Het coachend leren wordt op onze school in ons 360° onderwijs toegepast. Een manier van lesgeven die op de Freinetpedagogie geïnspireerd is. Het laat kinderen toe om vanuit de eigen inzichten, met de hulp van een coach, erg ervaringsgericht bij te leren. Elke leerling heeft baat bij een eigen leerstijl en een aangepaste aanpak. Sommige leerlingen ontplooien zich beter met de hulp van een gidsende leerkracht, iemand die het voorbeeld geeft en stuurt. In deze brochure vind je heel wat informatie die jouw keuze wat makkelijker kan maken.

Onderwijs van de 21ste eeuw • We zetten sterk in op actief burgerschap en verbinding: leerlingen kennis en nuance bijbrengen van de eigen culturele waarden en die van anderen, mensen weer dichter bij mekaar brengen in een zich steeds meer digitaliserende wereld. We willen een school zijn die mensen met elkaar verbindt, die mensen verbindt met hun omgeving, die mensen verbindt met deze en de virtuele wereld. • • We moedigen onze leerlingen aan om op te komen voor hun eigen mening en deze te staven met stevig onderbouwde argumenten. Uiteraard bieden we jullie de nodige ondersteuning in de zoektocht naar die argumenten. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat we jullie leren om respect op te brengen voor de mening van anderen en op die manier open te staan voor ieders talenten. • • Respectvol met elkaar en met de wereld omgaan, is namelijk een uitstekende basis voor het eigen leren, zowel individueel als in groep. • • Via projecten gaan we vakdoorbrekend aan de slag. Het overschrijden van studiedomeinen accentueren we hier graag zodat dit jullie stimuleert om van alle studiedomeinen te proeven. Een verdere studiekeuze is op deze manier niet enkel gebaseerd op veronderstellingen, maar zal doordacht en ervaringsgericht gemaakt worden. 3

We gaan verder dan de opdeling in leerlingen met een wiskunde- of talenknobbel. We bieden ook plaats aan de creatieveling, sportieve hoogvlieger, sociaal geëngageerde of technicus. Elke interesse kan aangewakkerd en verrijkt worden door relevante ervaringen en projecten zoals Talentenjacht, leerlingenraad, RingRock,... We bieden platformen aan waarin jullie talent en de creativiteit volledig tot ontplooiing kan komen. Het onderwijs van de 21ste eeuw brengt de vraag naar een flexibele aanpak met zich mee. Autonomie over het eigen leren krijgt op deze manier meer vorm. Binnen het GO! is elk kind uniek en daarom is het van optimaal belang het onderwijs af te stemmen op de persoonlijke leerbehoeften, interesses, talenten en passies van ieder kind. Verbinding Respect Autonomie Stimulerend Creativiteit 4

alternatieve leerstijl samen Als je kiest voor 360, zullen wij onvoorwaardelijk openstaan voor jou. Onze cirkel symboliseert de enige voorwaarde die aan een keuze voor 360 verbonden is. Hiermee tonen wij namelijk ons engagement om jou te steunen in de uitdaging die je wil aangaan om eigenaarschap op te nemen voor je leerproces. Vanuit een geloof in de kracht van samenwerking, vertrekken we in onze lesmethodes van vertrouwen in elkaar. Elke mening telt en enkel door samen met de leerlingen na te denken, te overleggen en opbouwend naar elkaar te luisteren, zorgen we voor een meerwaarde in het leerproces. Onze leerkrachten laten niemand achter en die reflex moedigen we ook aan bij onze jongeren. Je kan zijn wie je bent, want net in verscheidenheid schuilen optimale leerkansen. Creativiteit mag Jouw talent moet niet perfect passen in het ideale plaatje. Hier mag je jouw unieke talent tonen en verder ontwikkelen, hier kan je rekenen op begrip en een warm aanmoedigen van die persoonlijke ontwikkeling. niet begrensd worden. Je krijgt de kans om rond te kijken, om een kleine of een iets grotere stap verder te gaan en te exploreren, om zelf aan te geven in welke thema’s je jezelf wil verdiepen en op welke manier. Het eigenaarschap over het leerproces is eigen aan de 360-werking op onze school. Weet je echter (nog) niet waar je interesses en jouw uitdagingen overal liggen? Onze leerkrachten, maar ook je medeleerlingen zullen inspireren en jou op je eigen tempo je interesses en uitdagingen laten ontdekken. 5 oonvoorwaardelijknvoorwaardeli warmte ruimte

. Voor meer informatie en antwoorden op F.A.Q. over 360° onderwijs, kan je terecht op de website www.360onderwijs.be passie Gepassioneerde teamleerkrachten brengen hun eigen interesses ter inspiratie mee naar het klaslokaal. Met ervaring en kennis van zaken begeleiden zij met gemak onze jongeren in hun zoektocht naar een eigen identiteit. Onze leerkrachten brengen dankzij hun ervar-ing de basisleerstof tot bij de leerlingen op een gedreven en progressieve manier. Zij heb-ben geen experimenten nodig om te weten wat werkt en om de jongeren te boeien. Hun eigen positief-kritische aanpak en een vertrouwen in de verbeeldingskracht en nieuws-gierigheid van onze leerlingen houdt de passie voor hun vak, voor hun leerlingen en voor de toekomst springlevend. Een passie waarvan we willen dat ze besmettelijk is voor onze leerlingen. Zo worden onze jongeren aangemoedigd om op te komen voor hun eigen mening, met overtuiging, maar op een respectvolle manier. Die mening staven met stevig onderbouwde argumenten en hen de nodige ondersteuning bieden in de zoektocht naar die argumenten, zijn cruciale onderdelen van de leerkracht als gepassioneerd coach. Het intensief en voortdurend overleg tussen de coaches die het team bemannen, zorgt voor een sfeer van geborgenheid. Vanuit het idee: “Ken het kind en ontdek samen met het kind zijn of haar mogelijkheden en uitdagingen”. 6

360° onderwijs in de praktijk In onze eerste graad 360° onderwijs hebben we de klassieke indeling in vakken omgezet naar een opdeling in vier soorten vakken: instructievakken VWT-vakken (VWT staat voor “vrije werktijd”) projectvakken vaste vakken (LO, levensbeschouwing) Er zijn voor Nederlands, Frans en wiskunde nog steeds momenten van klassieke kennisoverdracht, maar die instructiemomenten worden aangevuld met VWT-uren. Tijdens die vrije werktijd kunnen leerlingen de theorie op eigen tempo verder inoefenen. Leerstof die vroeger tot de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen behoorden, worden in zowel instructielessen als projecten verwerkt. Dit zijn vastgelegde projecten die door de leerkrachten bepaald en begeleid worden. Burgerschap en mediawijsheid worden mee verwerkt in projecten. Naast de 27 lesuren basisvorming zijn er nog enkele lesuren waarbij jij de keuze kan maken om een optie te volgen die aansluit bij jouw interesses. Je kan kiezen uit: 7

Een schooljaar 360° 8

Kiezen uit de basisopties in het 2de jaar te Je denkt graag analytisch na over taal? Of je wil weten hoe de Romeinen en Grieken de basis legden voor onze huidige beschaving? Latijn is de keuze voor talen- en cultuurknobbels! Je leert de puzzelstukjes van de geschreven taal sorteren en gaat op zoek naar een prachtig resultaat. Ondertussen blik je terug op een mythische tijd. Je bent geboeid door taal, leest graag verhalen en wil zo graag meer te weten komen over de rijke geschiedenis van de Romeinen en de Grieken. Je leert meer over de klassieke oudheid en je verwerft een inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving. e t Je hebt een brede culturele interesse, je houdt van taal en literatuur en je hebt interesse in moderne vreemde talen. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen. Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) voor Frans en Engels. Je reflecteert op taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Je leert het ontstaan en de groei van wetenschap begrijpen en aanvoelen. Je krijgt inzicht en begrip in hoe kennis in de (natuur)wetenschap gevormd wordt. Je wordt getraind in het probleemoplossend denken, het nauwkeurig analyseren en beoordelen van wetenschappelijke informatie. 9 k m l & sa o n s n d e ei el e la k a nr w e t e n s c h a p p e n

tew Je hebt passie voor wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde? Je kijkt graag wat er in je computer zit of wilt weten waarom sommige dieren een staart hebben? STEM af op de toekomst! Je leert onder andere wetenschappelijk onderzoeken en gaat praktisch aan de slag met de programmatie van robots. Kies voor STEM en verzilver een carrière als productontwikkelaar, bouwkundige, laborant of zelfs arts. In de “vrije ruimte”, dit zijn de uren waarover een school zelf beslist hoe ze deze invult, hebben zowel De Ring als 360° een uitgebreide waaier aan mogelijkheden. In De Ring kan je kiezen tussen “artistieke vorming” waar kunst en cultuur centraal staan, “sport” waarin de sportievelingen zich kunnen uitleven, “zin voor ondernemen” dat de economische interesse aanwakkert en “mens en weten” waarin onderzoeken naar mens en samenleving een plaats kennen. In 360° vullen de leerkrachten deze uitbreidingsuren met het toespitsen op de talenten van de leerlingen. Elke uitbreidingsoptie werkt een projectdag uit voor de leerlingen in de andere uitbreidingsopties. Denken (wiskundige raadsels en mysteries), woord/taal (theater en literatuur), maken/creëren (kunstzinnig) en doen (sportief). 10 a S h T c E n M e - s p p e n uitbreiding

Waarom kiezen voor onze school? Warme school 360° onderwijs als vervolg op de leef- en Freinet lagere scholen Elke leerling telt. Je bent geen nummer maar een individu. Dat jij je goed voelt op school is dan ook ons engagement. Via teambuilding activiteiten aan het begin van het schooljaar zorgen we dat je snel je plek hebt gevonden in je nieuwe school. Ook werken we aan een respectvolle en open sfeer tussen jou en de leekrachten zodat vragen stellen een evidente zaak is. In GO! Atheneum De Ring kan je terecht voor methode onderwijs in de 1e en 2e graad als een vervolgverhaal van de leef- en Freinet basisscholen. Deze leerstijl heet op onze school 360° onderwijs. Hier stellen we eigen inbreng en zelfstandig werken centraal. Sterke leerlingenbegeleiding Digitale agenda & puntenboek Via Smartschool kan je online je agenda en je persoonlijke puntenboek doorlopen. Je ouders krijgen een eigen login op je account om mee te kunnen volgen. Met kleine en grote problemen kan je terecht de leerlingenbegeleidster. Leerlingen die nog zoeken naar een studiemethode worden daarnaast ook geholpen door de vakleerkrachten en de klastitularis. Door het twee wekelijks overleg met het CLB zorgen we voor een regelmatige opvolging van leerlingen. O ve lee voo elka het inh vo w

O ve e oo ka t h o w Leren leren en huiswerkbegeleiding Om de overgang van de basisschool te vergemakkelijken, ondersteunen wij veel eractiviteiten. In de klassen hebben we aandacht oor een goede werksfeer en leren de leerlingen kaar te helpen. Alle leraren besteden aandacht aan t aanleren van de juiste studiehouding, ze geven haallessen en helpen je bij de planning van de oorbereiding van de examens. Bovendien bieden we workshops aan rond ‘ leren leren’ en kunnen leerlingen onder begeleiding huiswerk maken en studeren op school, dit kan drie keer per week. Projecten Wij moedigen onze leerlingen aan om deel te nemen aan allerlei projecten gaande van olympiades (Latijn, biologie, chemie, fysica, wiskunde, ...) tot leerlingenraad, talentenjacht en kunst- en literatuurwedstrijden. Het is belangrijk dat jongeren ambitieus zijn en kunnen inschatten waar hun talenten liggen. Het is een troef om je sterktes en zwaktes snel te leren kennen. Zo win je aan zelfvertrouwen. Vlot bereikaar met trein en bus GO! Atheneum De Ring ligt op amper 100m van zowel het trein- als het busstation van Leuven. Participatie ‘Samen school maken’ is het uitgangspunt. De verkozen ouders en personeelsleden vormen de schoolraad. Zij staan de directie bij en adviseren bij beleidskeuzes. Daarnaast kent 360° onderwijs deelgroepen en een stuurgroep. (elk jaar heeft één deelgroep) Uiteraard kunnen en mogen ook leerlingen hun stem laten horen via de leerlingenraad en het leerlingenparlement. Dit alles draagt bij tot het democratisch karakter van De Ring.

traditionele leerstijl De leerstof aanbieden gebeurt in De Ring op een meer “klassieke” manier dan in de leerstijl 360°. De leerkracht concentreert zich op bepaalde delen en legt die uitgebreid uit. Aan de hand van oefeningen en instructies geraken de leerlingen ver- trouwd met de leerstof die de leerplannen voorschrijven en verwerven ze een brede algemene kennis. Vanuit de kennis worden de vaardigheden aangescherpt. Een houvast in deze aanpak is het gebruik van een handboek als basis waarbij de instructies van de leerkracht voor verduidelijking zorgen. Binnen deze vorm van onderwijs is er uiteraard ook een plaats weggelegd voor groepswerk en zelfstandig werk. Met de leerkracht als begeleider zorgen groepswerkjes ervoor dat leerlingen hun sociale vaardigheden aanscherpen. Tijdens uitstappen en begeleide bezoeken is de leerkracht eveneens een gids die nooit de link met de leerstof uit het oog verliest. Op deze manier maken onze leerlingen gelijklopend met het handboek, maar toch buiten de dagelijkse klassituatie, kennis met de geziene leerstof. In onze school is betrokkenheid van de leerlingen een must. We proberen hun verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven. 13

Volg de activiteiten van GO! Atheneum De Ring via onze activiteiten-website: https://ringleuven.wordpress.com/ Wij focussen in de eerste plaats op de uren basisvorming. Elke leerling moet binnen die 27 uur de doelstellingen kunnen halen. Dit lukt alleen door te kijken naar de noden van elke leerling. De meeste leerlingen halen bijvoorbeeld hun doelen voor wiskunde in 4 lesuren per week, anderen zullen wat meer ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Bijna alle remediëring en extra uitdaging zal in die 27 uur plaatsvinden. We geven dit vorm door te puzzelen met het lessenrooster. Als we de klassen 1A en 1B als voorbeeld nemen: deze klassen hebben op hetzelfde moment les voor Frans, wiskunde en Nederlands. Op p. 18 kan je een voorbeeld van een lessenrooster terugvinden. In het lessenrooster zal je 2 keer per week een tweeuren-blok zien staan voor deze vakken. Aan de hand van co-teaching oefenen de leerkrachten een “sporentraject” uit. Omdat je 4 uur wiskunde, 4 uur Nederlands, maar slechts 3 uur Frans hebt, wordt het 4e uur de ene week wiskunde en de andere week Frans. Inspraak is een term die overal in De Ring heel wat inhoud heeft. Onder andere via de leerlingenraad kunnen de leerlingen hun visie op de school met anderen bespreken. 14

De Ring in de praktijk GEBUNDELDE LESSEN In onze eerste graad De Ring kiezen we ervoor om meer gebundeld les te geven. In plaats van 1 uurtje geschiedenis per week te hebben, geven we dit met blokuren. Zo werken we intensiever door aan bepaalde thema’s en blijven de opgedane kennis en vaardigheden langer hangen. Dit wil wel zeggen dat je weekrooster niet 100% vast is! TITULARISUUR Daarnaast integreren we de nieuwe leerinhouden rond “burgerschap” en “leren leren” in een lesuur waarin de titularis samen met zijn of haar klas overloopt wat er op het to do-lijstje van die week staat. De klassieke indeling in vakken blijft in deze leerstijl echter behouden. SPORENBELEID Voor Nederlands, Frans en wiskunde hanteren we een sporenbeleid waardoor onze leerlingen meer gericht benaderd kunnen worden. In duo, met instructie en begeleiding van de leerkracht of zeer zelfstandig; leerkracht en leerling bepalen samen welke de beste aanpak is. KIES WAT JOU INTERESSEERT! De optie-uren, maar liefst 4 lesuren per week, kan je zelf kiezen door een optie aan te duiden die het best bij jouw interesses aansluit. De opties waaruit je kan kiezen, zijn: 15

We nemen je mee op een fascinerende zoektocht naar de eeuwenoude geschiedenis van Rome en de meest bekende taal uit de Oudheid: het Latijn. We vertalen samen teksten van 2000 jaar oud en dwalen virtueel rond in het Oude Rome. Voor die nieuwe woordjes draaien we onze hand niet om en die gekke zinnen ontcijferen we wel. We bijten ons vast in deze nieuwe uitdaging en komen er rijker uit! Heb je in Minecraft al een eigen versie van de Eiffeltoren op poten gezet? Is elektrisch speelgoed niet veilig voor jouw ontdekkingsdrang of gaat jouw interesse meer uit naar natuurfenomenen en het milieu? Dan is de optie STEM zeker iets voor jou. Tijdens deze uren steek je zelf een robot in elkaar, leer je deze te programmeren en doe je aan wetenschappelijke experimenten. CULTUUR Vind je zowel het genieten van kunst en cultuur als het creëren ervan interessant? Heb je je al eens afgevraagd wat de waarde is van een archief? Proeven van kunst in al haar vormen, op ontdekking gaan in de beeldende kunst en uitstappen naar musea staan op het programma, net als het gebruiken van onze ideale ligging in een cultuurrijke stad als Leuven. We werken dan ook graag samen met andere Leuvense organisaties om Content and language integrated learning, een hele mond vol om te vertellen dat bijleren over een andere cultuur in de taal van die cultuur een enorme meerwaarde kan betekenen voor het opkrikken van jouw “language skills”. In De Ring krijg je ICTvaardigheden aangeleerd in de taal die wereldwijd het meest gesproken wordt: nl. in English! Taal en communicatie zijn onmisbaar in onze wereld. Laat internationale talen zoals Engels, maar ook Frans doorheen het leren over de cultuur van de verschillende landen waar deze talen gesproken worden, binnensijpelen in jouw communicatievaardigheden. MOVE & MIND Ons lichaam en onze geest willen we in topconditie houden. Je leert hoe een (sport)lichaam optimaal kan werken en je bestudeert hoe de combinatie van voeding en beweging ervoor zorgt dat je optimaal in het leven kan staan. Bewegingsleer, sportanatomie, maar ook het sporten op zich komen aan bod in deze optie. 1316 CLIL KUNST & TIJN LA S T E M

Een schoolweek 360°

Een schoolweek De Ring

Studieaanbod 2de jaar Basisopties (meer info op p.9-10) • Klassieke talen (Grieks en Latijn) • Moderne talen & wetenschappen • STEM-wetenschappen + Uitbreiding: In De Ring maak je voor de start van het 2de jaar een keuze tussen vier uitbreidingsmogelijkheden: — artistieke vorming — sport — zin voor ondernemen — mens en weten Elke talentengroep creëert een projectdag voor de andere groepen. 19 In leerstijl 360° onderwijs maak je een keuze die aansluit bij je talenten en je interesses.

Studieaanbod 2de en 3de graad 2e graad ( 3e jaar + 4e jaar ) • Bedrijfswetenschappen (nieuwe studierichting*) • Economische wetenschappen • Humane wetenschappen • Latijn • Maatschappij- en welzijnswetenschappen (nieuwe studierichting*) • Moderne talen (nieuwe studierichting*) • Natuurwetenschappen EXTRA: in elke studierichting kan je ervoor kiezen om een vak in een andere taal te volgen! 3e graad ( 5e jaar + 6e jaar ) • Bedrijfswetenschappen* • Economie - Moderne Talen • Economie - Wetenschappen • Economie - Wiskunde • Humane Wetenschappen • Latijn - Moderne talen • Latijn - Wetenschappen • Latijn - Wiskunde • Moderne talenWetenschappen • Wetenschappen -Wiskunde • Wetenschappen -Wiskunde STEM • Welzijnswetenschappen* 3e graad ( 7e jaar ) • Bijzondere Wetenschappelijke Vorming * onder voorbehoud van goedkeuring programmatie 20

#unplugged in de 1ste graad In onze eerste graad laten we het gebruik van de smartphone niet toe tijdens de schooluren. Tenzij de leerkracht hiervan – na het maken van de juiste afspraken – gebruik wil maken om bepaalde werkvormen in de lespraktijk toe te passen. Na het invoeren van deze gebruiksregel, merkten we op dat onze leerlingen opnieuw leerden spelen met elkaar tijdens de pauzes. Springtouwen en ballen worden uitgeleend, maar ook simpelweg tikkertje spelen, is terug een bedreven bezigheid op onze speelplaats geworden. BYOD vanaf het 3de jaar De digitalisering van het onderwijs is al duidelijk aanwezig in onze school en we willen hier nog sterker op inzetten. Onze leerlingen in de tweede graad brengen een eigen laptop mee naar school of ze leasen of kopen er voordelig een via de school. Deze laptop gebruiken we om nog meer in te zetten op een krachtigere leeromgeving. In alle klassen beschikken we over een snelle draadloze internetverbinding. Voordelen? • internet op een verantwoordelijke manier gebruiken in leerproces • kritisch leren omgaan met online informatie • nieuwe technologie leren gebruiken • verschillende vakken gebruiken online applicaties en digitale toetsen en taken • iedereen een laptop = iedereen dezelfde mogelijkheden • besparing op leerboeken en kopieën 21

Talentenjacht 2021 Talentenjacht is de jaarlijkse theatervoorstelling van leerlingen van Atheneum De Ring, Campus Redingenhof en De Wijnpers. Ze combineert theater, dans, muziek met decorbouw, haarstyling, make-up, kostuumontwerp en nog veel meer... Talentenjacht 2021, de 49ste editie, is van start gegaan! De titel? L.I.F.T. Verhaallijn? Volg onze sociale media om te weten te komen hoe L.I.F.T. te bekijken zal zijn, rekening houdend met de corona-maatregelen. 22

Hopelijk tot binnenkort!

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication