0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentritichste jiergong, nûmer 12, 3 maaie 2022 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767

3 Nijs fan Pleatslik Belang Subsydzjes Pleatslik Belang is op dit stuit dwaande om te ynventarisearjen wat de mooglikheden binne oangeande subsydzjes. Sa binne der koartlyn twa ideeën yntsjinne by de provinsje fia it programma Stim fan Fryslân. Dit is in platfoarm bedoelt om Friezen mear belutsen wêze te litten by de provinsje. Op it online platfoarm Stim fan Fryslân hat Pleatslik Belang twa ideeën yntsjinne. It earste idee wat wy yntsjinne hawwe is in plakette mei in Fryske tekst oer de Balkespringer dy ’t yn oerlis mei de PKN tsjerke oan it stek fan de tsjerke hongen wurde sil. Ferskate minsken sprutsen de winsk út om hjir in plakette te realisearjen. Dizze plakette wurdt sawiesa realisearre, mar wy hoopje dat fia dizze wei it grutste part fan de kosten dutsen wurdt. It twadde idee hawwe wy wat breder lutsen. Wy fernimme dat in soad minsken muoite hawwe mei lêzen en skriuwen fan de Fryske taal. Wy as Pleatslik Belang fine it wichtich dat de Fryske taal yn stân bliuwt. Om dat te stimulearjen, wolle wy mei help fan provinsjaal jild Fryske taalkursussen oanbiede. Dizze taalkursus wurdt oanbean mits de subsydzje takend wurdt. Jo kinne op meardere ideeën stimme. Soene jo op ús ideeën stimme wolle? Dat kin fia https:// stimfanfryslan.frl/budgets. Plakette Balkespringer Surhuzum Yn Surhuzum soenen wy graach in plakette realisearje wolle foar by de Balkespringer. Ferline jier kaam de Balkespringer Surhuzum einlik thús. It keunstwurk De Balkespringer yn Surhuzum waard doe ferpleatst. Wethâlder Max de Haan en de leden fan Pleatslik Belang Surhuzum hjitten op 24 maart 2021 De Balkespringer wolkom op syn nije plak, oan de Doarpsstrjitte foar de Antoniustsjerke, dêr ’t er yn 1617 de sprong weage. In moaie tafoeging foar ús doarp Surhuzum soe in plakette wêze dêr 't op útlein wurdt wat it ferhaal efter dit stânbyld no eins is. Surhuzum is in plakje yn de Fryske Wâlden, wat mei har moaie kûlizelânskip in moaie omjouwing is foar fytsers en kuierders út oare dielen fan it lân. Sa komme der op moaie simmerdagen tal fan toeristen troch ús doarpke fytsen. Foar it ferbetterjen fan it oansicht fan it doarp Surhuzum en foar minsken fan oare plakken dy ’t in besyk oan ús doarp bringe soene wy dêrom besykje wolle om in moaie plakette te realisearjen foar de Balkespringer. De plakette sil nei ferwachting net mear as € 500,- kostjen gean. Understeande tekst soene wy op de plakette pleatse litte wolle. Fansels yn it Frysk, mar as it mooglik is ek yn it Nederlânsk, sadat de ferbining tusken Frysk en Nederlânsk mooglik makke wurde kin.

4

5 Knilles Eiberts Syn offisjele namme wie Cornelis Egberts Gayckema, alias Saphias. De âlden fan Knilles wiene Egbert Theunis en Neeltje Annes. De famylje Gayckema is meniste. As boer, ferfeansker of skipper fertsjinje se har brea. Se hearre ta de earste kolonisten fan it Gordykster fean. Cornelis giet de skiednis yn as “ de balkenspringer ” fan Surhuzum. Nei ferwoasting troch brân ein tachtiger jierren yn de sechstjinde iuw (80 - jierrige oarloch yn de Spaanske oerhearsking fan 1568 -1648) begjint men mei de werbou fan de tsjerke yn it jier 1614. Yn 1617 is de put klear en yn datselde jier is Cornelis fjirtjin en kenlik in “ bluisterich jongfeint ”. Wy kenne him as de knaap dy 't oer sechstjin balken sprong yn ien loop: goed twa en in heale meter fan inoar ôf. Boppedat meters boppe de begeane grûn. Hy oerlibbet syn gefaarlike stunt want yn 1645 stjert er op 42 - jierrige leeftiid. By de tsjerke is er begroeven. De grêfstien fûnen se werom oan de súdkant fan de tsjerke. Cornelis wie fan berop beurtskipper op Dokkum. ~~~ A.G.IJ. Frysker Fryslân In soad Friezen jouwe oan muoite te hawwen mei it lêzen en skriuwen fan de Fryske taal. Dan binne der fansels noch de minsken dy ’t net út Fryslân komme en yn in Frysk doarp komme te wenjen. Foar dy minsken soe it moai wêze om de gelegenheid te krijen om mei te dwaan oan in leechdrompelige kursus Frysk. Dy kursussen wurde op in tagonklike wize organisearre troch de Afûk Doarpshûs de Delfeart yn Surhuzum is in moaie lokaasje om in Fryske kursus te organisearjen. Sa binne der yn Fryslân noch wol ferskate lokaasjes dêr ’t kursussen organisearre wurde kinne. Ek minsken út omlizzende doarpen soene har oanmelde kinne foar sa 'n kursus yn Surhuzum of yn in oar Frysk doarp. Sa

6

7 kinne in tal geskikte lokaasjes yn Fryslân selektearre wurde om in kursus Frysk te organisearjen. Frysker Fryslân soe in suksesfol inisjatyf wurde kinne. Hoewol ’t it earste jier miskien noch net elkenien fan de kursus witte kinne soe, soe it in jierliks weromkommend fenomeen wurde kinne. In beheind tal minsken soe him oanmelde kinne sadat in plafond fan bygelyks € 15.000 net oerskreaun wurde sil. Doarpsfyzje Goed 120 enkêtes waarden al ynfolle op de dei fan de gemeenteriedsferkiezingen. De resultaten fan de enkête geane wy brûke foar it opsetten fan in doarpsfyzje. De doarpsfyzje wol Pleatslik Belang brûke as middel rjochting gemeente, provinsje en oare organisaasjes by it oanfreegjen fan subsydzjes. Minsken dy ’t net yn de gelegenheid west hawwe om by de gemeenteriedsferkiezingen de enkête yn te foljen wolle wy dochs noch de kâns jaan om dat te dwaan troch online de fragelist yn te foljen. Jo fine de fragelist op de webside surhuzum.nl. Wannear’t jo nei de link www. surhuzum.nl/vragenlijst geane, wurde jo rjochtstreeks nei de fragelist brocht. It ynfoljen is binnen 5 minuten klear. Dankewol alfêst! Even foarstelle: Treja Boersma Hoi, ik bin Treja Boersma en ik wenje tegearre mei myn freon op it Noard 16. Sûnt 2018 bin ik mem fan Marthe en ôfrûne 6 april noch in kear mem wurden fan ús Senna. Sûnt septimber 2021 bin ik mei in soad wille oanskood by Pleatslik Belang. Ik bin sels fan oarsprong gjin Surhúster, en dêrom fyn ik it hiel leuk om op dizze wize belutsen te wêzen by it doarp en wat betsjutte te kinnen foar de doarpsgenoaten. It ferskaat oan bestjoersleden, jong oant ‘âld’, makket it ek útdaagjend. Hjirtroch komme der ek ferskate fyzjes op tafel en ûntsteane der altyd aardige petearen en / of sûne diskusjes. Mochtst ek ris oanskowe wolle, bist fan herte wolkom! Groeten, Treja Bestjoer Pleatslik Belang

8

9 Koninklijke Onderscheidingen voor Griet Algra-de Vries en Jelle de Vries Op dinsdag 26 april werden in de gemeente Achtkarspelen 4 mensen verrast met een lintje. Wat niet vaak gebeurt, maar nu het geval was: er waren een broer en een zus die tegelijk tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd. Het ging hierbij om Griet Algra-de Vries, die was voorgedragen voor haar maatschappelijke inspanningen op verschillend gebied en het jarenlange mantelzorger zijn voor haar man Hylke Algra, en haar broer Jelle de Vries. De laatste kent u niet alleen als “Jelle Broekje”, zoals burgemeester Oebele Brouwer het zo mooi uitdrukte tijdens de uitreiking, maar uiteraard van veel meer dingen, waaronder ook van zijn bijdragen aan de Grutte Gelf. Maar het lintje kreeg hij omdat hij zich o.a. bestuurlijk heeft ingezet voor de Johannes Looijengaskoalle, korf

10

11 balvereniging DTS, de kerk (PKN) en Motor- en autoclub (MAC) Surhuisterveen. Het mooie was dat hij zelf betrokken was bij het “complot” om zijn zus Griet voor te dragen voor een lintje en er geen weet van had dat er op hetzelfde moment druk werd gewerkt aan een aanvraag om er eentje voor hem aan te vragen. De verrassing was dan ook voor beide compleet! Nu de uitreiking weer kon plaatsvinden op het gemeentehuis, werd er een zeer feestelijke ochtend van gemaakt, waarbij de ontvangers van het lintje even mooi in het zonnetje werden gezet. Siebe van der Weg met pensioen Op 7 april 2022 ging Siebe van der Weg van de Treaskes 6 met pensioen. Om dat niet ongemerkt voorbij te laten gaan, was de tuin gevuld met een groot opgeblazen “bord” dat iedereen even op deze gebeurtenis attent maakte. We hebben het vermoeden dat hij het zelf weer mocht opruimen, nu hij vanwege zijn pensioen wat ruimer in zijn tijd zit maar dat kunnen we ook helemaal mis hebben.

12

13 Silke Reitsma reservekampioen op KNHS Indoorkampioenschappen springen in Ermelo De 13-jarige Silke Reitsma uit Surhuizum is afgelopen weekend reservekampioen geworden met haar paard Flinstone op de KNHS Indoorkampioenschappen springen in Ermelo. Als jongste deelneemster in haar klasse sprong ze tweemaal een foutloos parcours welke beoordeeld werd op fouten en de wijze van rijden. Ze kreeg lovende woorden van de jury over haar manier van rijden. De jury bestond uit Willem Greve, die heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen en Edwin Hogeraad, chef d’equipe van de junioren en de young riders van Nederland. Op de kampioenschappen waren vanuit elke provincie de beste 3 combinaties afgevaardigd, waardoor het totale deelnemersveld uit 36 combinaties bestond. Silke was recentelijk ook reservekampioen van de provincie Groningen en beoefent haar sport en hobby met veel passie en plezier. Ze denkt erover om van haar hobby haar beroep te maken, maar wil eerst haar school afmaken. Ze zit in atheneum 2 op het Drachtster Lyceum te Drachten, en ze wil later ook nog studeren. Collecte ReumaNederland De collecte van ReumaNederland (21 t/m 26 maart) heeft het mooie bedrag van 770,35 euro opgebracht. Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt hiervoor!

14

15 Gewijzigde opzet Surhuzum Open Air Na het succes van de eerste twee uitverkochte edities van SOA en de vele positieve reacties tijdens en na deze edities is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in de regio duidelijk in een behoefte voorziet. Na twee jaar verplichte afwezigheid in verband met Corona komt SOA op 24 en 25 juni aanstaande terug. De komende editie is SOA iets anders van opzet dan de eerste beide edities. De vrijdagavond wordt een echte Classic Rock Night die ook geschikt is voor mensen voor wie hardrock en metal net een stapje te ver is. Met het contracteren van Queen Legend uit Italië haalt de organisatie één van de beste Queen tributes van Europa in huis. In hun 2 uur durende show komen nagenoeg alle grote hits van Queen aan bod. Coverbands Wieke Rocks en Blazuh spelen op vrijdagavond nagenoeg uitsluitend herkenbare rockcovers. In de gewijzigde opzet zullen er, naast enkele bands met eigen werk (Bladecrusher en Incursion Dementa), een viertal Tributebands optreden. Voor de fans van Slayer heeft de organisatie het Amsterdamse Player gecontracteerd. De tweede tributeband die is vastgelegd is “the Art of Pantera”. Deze band heeft de afgelopen jaren met onder meer optredens op het bekende Graspop in België en recentelijk op Paaspop haar sporen ruimschoots verdiend. De derde tributeband is het Belgische Silverwolf. Deze band brengt een groot deel van het repertoire van Judas Priest ten gehore. Het Nederlandse Van Hagar is met haar tribute to Van Halen de vierde tributeband die op SOA 2020 zal optreden. Net als de eerste beide edities wordt SOA ook dit jaar weer op dezelfde unieke locatie in het buurtschap “Ophûs”, in de volksmond “de Pûs” (fonetisch: de Poes) genoemd, gehouden. Dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers is het mogelijk om zowel de entree als ook de consumpties relatief goedkoop te houden. Combikaarten voor de vrijdag en de zaterdag kosten slechts 20 euro per stuk en zijn, zolang de voorraad strekt, uitsluitend online verkrijgbaar. Op www.soa.frl en op www.facebook.com/soa.frl is de voorverkoop inmiddels gestart.

16

17 Hiep hiep hoera! Op 11 april vierde Riene Kiers zijn 50e verjaardag. De spreuk moest wel met auto’s te maken hebben, want dat is tenslotte zijn werk, en luidde daarom als volgt: “Dizze oldtimer is 50 jier jong en helpt elke auto wer op gong”. Dat hielp het feestje aan It Noard ook vast op gang want zo’n mijlpaal mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Dat bleek ook op de Bartemerwei een dag later, op 12 april, waar Henri de Vries Abraham zag. Hij ontbreekt zelf op de foto, naar eigen zeggen omdat hij niet fotogeniek is, maar wij weten wel beter. Ondanks zijn bescheidenheid werd hij dus toch even mooi in het zonnetje gezet met zijn 50e verjaardag:

18

19 En weer een dag later, op 13 april, vierde Alie Sijtsema-van der Bij het heugelijke feit dat ze 40 jaar werd. Je hoeft niet tot je 50e te wachten om een mooie pop in je tuin geplaatst te krijgen, dat bleek wel weer aan De Iennen. Ze is er zelf wel van onder de indruk, gezien haar opmerking: “Ja, wat moet ik hier van zeggen”. Nou wij zeggen: prachtig en volgens ons is hond Sipke het daar helemaal mee eens!

20 Komen er lichtsensoren op de N358 bij Koartwâld? Kunnen bij fietspaden sensoren komen zodat de verlichting alleen aan hoeft als er een fietser aankomt? De provincie is er nog niet uit, schrijft de Leeuwarder Courant. Gedeputeerde Avine Fokkens zei dat gisteren na vragen van Statenlid Harrie Graansma (PVV). Graansma bracht de veiligheidssituatie aan de orde bij het fietspad aan de N358 bij Koartwâld. Nadat de Staten eerder in een motie hadden gevraagd om een proef met lichtsensoren, was Plaatselijk Belang Surhuizum met deze locatie naar de provincie gestapt. Graansma zei dat hier toch al een reconstructie is gepland. Het zou zonde zijn, redeneerde hij, als de provincie pas daarna zou bedenken dat de plek toch wel geschikt is voor een proef. Toegevoegde waarde onderzocht Gedeputeerde Fokkens zei dat de provincie er nu nog niet mee kan instemmen. Eerst moet nog worden onderzocht in hoeverre sensoren van toegevoegde waarde zijn. “Het kan ook gevaarlijk zijn. Dan kan iemand op afstand zien: daar komt een jongedame aan, of een man.” De gedeputeerde denkt dat er na de zomer duidelijkheid is over de vraag of de provincie een proef ziet zitten. Bijzondere berichten uit de media Klok nog op wintertijd vanwege hoogtevrees kerkvrijwilliger In Venlo-Zuid is het een kleine twee weken na het verzetten van de klok nog altijd wintertijd. Tenminste als je de kerkklok van de Mariakerk mag geloven. Waar de kerkklok normaliter nog in hetzelfde weekend wordt verzet naar de juiste tijd is dat nu nog niet gebeurd. Volgens het kerkbestuur heeft dat te maken met de vrijwilliger die deze taak normaal gesproken op zich nam. Durft niet ‘Het is een oud mechanisme dat tweemaal per jaar handmatig moet worden bijgesteld’, stelt Paul Dullaert. ‘De vrijwilliger die dat deed durft niet meer naar boven. We hebben nu een bedrijf ingeschakeld. Binnenkort wordt dit aangepakt.’

21 Grutte Gelf seit... Dy frijwilliger sil wol net sa bliid wêze dat se dit oan de grutte klok hong ha... Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

22

23

24

25 Verslag van de ledenvergadering van de begrafenisvereniging De Laatste Eer te Surhuizum op maandag 11 april jl. Voorzitter Jurjen Dijkstra heette welkom aan 20 leden inclusief de aanwezige bestuursleden. In zijn openingswoord stond de voorzitter stil bij de afgelopen corona-periode met het overlijden van dierbaren, zonder dat velen afscheid konden nemen. Verder noemde hij de oorlog in Oekraïne, wederom zorgelijke tijden. Secretaris meldde de volgende ingekomen stukken. • Positief bericht van de gemeente omtrent een aanvraag door ons om een gedeelte van het parkeerterrein te wijzigen in woonbestemming, hierdoor kan de fam. Van der Meer een gedeelte overnemen. • Een schrijven n.a.v. een onderzoek naar onze financiële reserve, deze is ruim op orde. • Vraag van een lid waarom geen bode meer uit eigen dorp. • Vraag van een lid omtrent de uitgifte/aanwijzing van graven en het stoppen van Nynke Bouma als bode. De financiële verslagen over de jaren 2029, 2020 en 2021 geven steeds een positief resultaat. De kascommissieleden delen mee dat de boeken in orde bevonden waren. Medewerkers van de uitvaartverzekering de Twenthe zijn na de corona-periode weer bezig om huis aan huis informatie te verstrekken over het bijverzekeren voor de kosten van een uitvaart, tevens zal dan bij niet-leden het lidmaatschap van onze vereniging onder de aandacht gebracht worden. Het bestuur en vooral de penningmeester ontvangt op deze manier informatie, zoals adreswijzigingen, bankrekeningnummers etc., om ons ledenbestand op orde te brengen. De jaarverslagen over de jaren 2029, 2020 en 2021 werden voorgelezen, en staand werden onze overleden leden in een ogenblik stilte herdacht. De aula is na een afgesproken periode van 40 jaren vervallen aan de PKN kerk. Met vereniging Harkema is de afspraak gemaakt dat in voorkomende gevallen hun faciliteiten gebruikt kunnen worden, uiteraard tegen een vergoeding. Dragers. Er werd gesproken over de vergrijzing van onze dragers, en hebben een overeenkomst met Gerkesklooster om indien nodig van elkaar te lenen. Er vanuit gaan dat de kleding op termijn (deels) moet worden vervangen, en de toenemende zelfwerkzaamheden van families, en lastig is om dragers te vinden, geeft het bestuur aan dat het ook mogelijk is dragers in te huren, b.v. een studentencollectief uit Groningen.

26

27 De ledenkorting 2022 blijft gelijk, exclusief de kortingen in natura, zoals aankoop graf tegen 50% van de vastgestelde prijs, personeelskosten tegen netto-tarieven etc. Wel wordt door het bestuur voorgesteld dat indien de familie een derden-uitvaartverzorger van buiten onze vereniging inhuurt, de ledenkorting gehalveerd wordt. Het bestuur ziet deze halvering als een tegemoetkoming in de vaste kosten welke de vereniging heeft, bijv. afschrijving investering in kleding, inventaris en gereedschappen, administratiekosten, provisie van bedrijven enz. Dit voorstel wordt aangenomen. Rondvraag: Hieronder worden de vragen beantwoord van de ingekomen stukken. Gravenuitgifte: in tegenstelling tot op het “oude” gedeelte wordt op het nieuwste gedeelte de plaats van een reeds gekocht graf(graven) bepaald bij ingebruikname, dus aansluitend. De vergadering heeft hier geen moeite mee. Bode Nynke Bouma heeft om persoonlijke redenen haar werkzaamheden beeindigd. Op haar uitdrukkelijk verzoek werd hier buiten het strikt noodzakelijke, geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het bestuur respecteert haar besluit en geeft aan hier niet vanaf te wijken. De reden dat het bestuur verder geen actie onderneemt om een bode uit eigen dorp te zoeken, is dat met de huidige invulling de continuïteit van de Uitvaartzorg gewaarborgd is. Bestuursverkiezing: Wilco Elzinga is aftredend en niet herkiesbaar. Henk van der Veen van de Miedwei is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Wilco wordt door de voorzitter ontzettend bedankt voor zijn jarenlange (37 jaar) inzet voor onze vereniging en wordt hiervoor beloond met een Voorzitter Jurjen Dijkstra overhandigt een envelop met inhoud aan aftredend bestuurlid Wilco Elzinga.

28

29 envelop met inhoud waarbij zijn echtgenote Anneke verblijd werd met een bloemstuk. Drager dhr. Jan van Duinen werd ook verblijd met een bloemstuk voor zijn jarenlange inzet als drager. De voorzitter sluit deze avond en dankt het personeel en een ieder die zich inzet voor onze vereniging. Rest nog het nuttigen van de traditionele gehaktbal en een wel thuis. Voorzitter Jurjen Dijkstra overhandigt een bloemstuk aan drager Jan van Duinen. Skutelbank In memoriam Sjoerd Postma Voorheen Surhuizum Overleden 7 april 2022 Leeftijd 84 jaar Ype de Vries Olivierstrjitte 7 Overleden 17 april 2022 Leeftijd 69 jaar Jan Oosterhoff H.J. van der Veenstrjitte 17 Overleden 26 april 2022 Leeftijd 72 jaar Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl

30 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

31 Vereniging voor Plaatselijk Belang Surhuizum Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum op: Dinsdag 10 mei 2022 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in pannenkoekenhuis “Landzicht” Stemrecht hebben de leden die minimaal twee weken voor de vergadering lid zijn geworden. Tijdens de vergadering overschrijven van het lidmaatschap naar de op de vergadering aanwezige partner is niet toegestaan. Ieder stemgerechtigd lid is bij afwezigheid bevoegd zijn/haar stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid. Agenda: 1) Opening 2) Wa wurdt der dit jier “Yn it sintsje set”? 3) Ingekomen stukken, deze kunnen tot maandag 9 mei ingeleverd worden bij het secretariaat op It Langfâl 3 of via pbsurhuzum@surhuzum.nl 4) Jaarverslag 2021 5) Financiële verslagen • Plaatselijk Belang • Grutte Gelf • Activiteitencommissie 6) Verslag kascommissie en aanwijzing nieuw kascommissielid 7) Bestuursverkiezing • Aftredend: Cora Groenhof niet herkiesbaar • Vacature: algemeen bestuurslid 8) Rondvraag 9) Sluiting

32 Peaskebrunch Op tongersdeitemoarn 14 april hiene wy in hiele moaie Peaskebrunch yn De Delfeart. Wy binne moarns sa as altyd begûn mei in lekker bakje kofje of tee en wat lekkers der by, en nei it twadde bakje kamen de spultsjes wer op tafel of men wie oan it klaverjassen. Om healwei tolven wie it dizze kear tiid foar in buorreltsje of in glês fris. Yntusken waard it iten klear set, twa soarten sop, broadsjes, salades en in rom ferskaat oan guod foar op ’e bôle. Wy hawwe in prachtige brunch hân, it smakke elkenien tige bêst en wy kinne weromsjen op in goede slagge moarn.

33 Wolle jo ek ris komme, alle tongersdeitemoarns fanôf healwei tsienen binne jo tige wolkom yn ús doarpshûs De Delfeart. Gezocht dragers begrafenisvereniging De Laatste Eer Lijkt het u/jou wat om ons team te gaan versterken als drager bij onze begrafenisvereniging De Laatste Eer te Surhuizum. Dragers hebben een belangrijke rol tijdens de begrafenis. Deze handeling wordt dan ook vaak gezien en ervaren als een laatste eerbetoon en een eervolle taak. Uiteraard wordt u/jij hierbij begeleid door onze collega’s zodat alles op een uiterst zorgvuldige en stijlvolle wijze gebeurt. Mocht er niet door familieleden gedragen kunnen worden dan zorgen wij voor dragers die op een respectvolle wijze de overledene uit te dragen. Als er voorkeur is voor het dragen van de overledene door vrouwen is dit ook mogelijk en kunnen wij dit voor u realiseren. Leeftijd t/m 60 jaar. Voor meer informatie kunt u bellen naar onze voorzitter Jurjen Dijkstra, tel 0512-351872. Of mailen naar jurjendykstra52@gmail.com. Sarah Se wol it net witte mar ús buorfrou en fleurige noat binnen de famylje sjocht op 30 maaie 2022 Sarah, jawis, jawier, Anita wurd 50 jier! Fan herte út namme fan Johan, Attie en de tantesizzers

34 Lezing: Rêdbâd: Kening foar ienris en altyd Op vrijdag 13 mei is het 254 jaar geleden dat kunstschilder Willem Bartel van der Kooi het levenslicht zag in Augustinusga. Om dit te vieren houden we in de avond een lezing georganiseerd door werkgroep Portraits&Paradise van dorpsbelang Augustinusga. Auteur, historicus, columnist Willem Schoorstra zal dan de lezing verzorgen met de naam Rêdbâd: Kening foar ienris en altyd. We gaan dan ver terug in de tijd zo rond het jaar 700 en komen Rêdbâd en Bonafatius tegen. De lezing is gratis te bezoeken en koffie/thee krijgt men er op toe. Rêdbâd: Kening foar ienris en altyd It Gebou Abrahamsplein 7, Augustinusga Aanvang 19.30 uur Toegang gratis

35 Inzameling lege flessen voor Oekraïne Zeven dames zijn in actie gekomen voor Oekraïne. Ze zijn langs de deuren gegaan voor lege statiegeldflessen. Zij kregen niet alleen lege flessen maar ook contant geld! Ze hebben voor €52,95 aan statiegeld opgehaald en voor €25,aan giften opgehaald, totaalbedrag van deze actie is €77,95 dit bedrag wordt overgemaakt naar giro 555. Later werden de dames verrast met patat en wat lekkers voor hun goede inzet.

36

37 Doortrappen Op 13 april jl. was de seizoensopening van het project “Doortrappen” vanaf het Torenplein in Surhuisterveen. Het programma Doortrappen heeft als ambitie om ouderen tot hun honderdste veiliger te laten fietsen. Mede door te fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. In 16 gemeenten werd het Friese Doortrappen-seizoen afgetrapt. Wethouder Max de Haan en Jouke Spoelstra waren aanwezig bij de feestelijke opening waar 20 oudere fietsers meededen aan deze minicursus gegeven door de Fietsersbond en werd er uitleg gegeven hoe je nu eigenlijk veilig moet fietsen en hoe je op moest stappen. Daarna gingen we onder leiding van Andries Nieuwenhuis van de Stichting Wieler comité Surhuisterveen langs een fietsroute in de omgeving waarbij ook informatie werd gegeven over bijzondere projecten. Ook was er onderweg gelegenheid voor een rustmomentje die gehouden werd in ons dorpshuis De Delfeart. Daar genoten we van een lekker kopje koffie met een heerlijk gebakje van onze plaatselijke bakker Kolthof. Het was al met al een leerzame aangelegenheid. Na de 15 km hebben we als fietsvriendinnen er nog 35 km bij getrapt en konden we zeggen dat het een hele geslaagde dag was. Namens de vriendinnen, Djoeke Postma

38

39 Zoekplaatje Nog één plaatje, de laatste van deze jaargang en meteen ook de laatste van een lange reeks die nu ten einde komt. Zo begonnen we de vorige opdracht en inderdaad, het is gebeurd. De laatste oplossingen zijn binnengekomen, niet in die grote getale die we hadden gehoopt en des te meer reden om er na 12,5 jaar (we hebben het op een mooi getal afgerond) maar eens een eind aan te breien. Om van dit koperen jubileum, want zo heet dat bij 12,5 jaar, naar zilver of goud te gaan, is toch wel teveel van het goeie. Er is tenslotte een tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd van gaan is nu gekomen. Uiteraard moeten we nog wel even aandacht besteden aan de oplossingen die binnen kwamen op de opdracht van vorige keer. Natuurlijk was er die van Jacob en Maike Mulder: “Deze N staat op het muurtje bij de ingang van het pad van de voormalige obs school de Maskelyn vanaf de Doarpstrjitte”. Natuurlijk goed, zoals dat eigenlijk altijd het geval was bij Maike, die als één van de meest fanatieke zoekers bestempeld mag worden. Zij zou en moest het plaatje vinden en was het een keer te moeilijk, dan belde ze gewoon voor een hint. Dat zijn de echte doorzetters, maar het waren wel de uitzonderingen, want ze had ons meestal meteen door. Het is zoals Johan Cruijff dat zei: je gaat het pas zien als je het doorhebt, en dat hadden Jacob en Maike dus meestal. En voor deze laatste keer stuurde ook een (zeer) naaste bekende van hen de oplossing in, de familie Hofstede uit Grootegast: “De foto is gemaakt bij de Maskelyn”. Kort maar krachtig, daar kunnen wij nog wat van leren met al onze lange teksten. Ook de familie Hofstede bedankt voor het regelmatig aanleveren van de oplossing vanuit dat andere dorp! En dan natuurlijk nog Jelle de Vries, ook altijd van de partij, dus ook deze laatste keer: “Op zoek naar het laatste zoekplaatje, zoals aangegeven reeds eerder gepubliceerd in 2009. Gelijk zag ik de herkenning van de letter N van Maskelyn,

40

41 te vinden langs het oude “schoolpad” aan de Doarpsstrjitte. Ik wist het me te herinneren, dus een makkie. Niet nodig om een Grutte Gelf van toen te raadplegen. Dit was het dan. Ik zou zeggen: redactie Grutte Gelf, met name Meindert Brouwer die altijd hele mooie woordspelingen gebruikt bij de oplossingen en dergelijke, heel hartelijk bedankt!! Misschien komt er iets nieuws voor in de plaats? Dan nog drie gezegden. 1. Verandering van spijs doet eten. 2. Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens. 3. Wie twee keer het wiel uitvindt, kan een fiets maken.” Nou, wij willen altijd het laatste woord hebben en dat zal ook deze keer weer het geval zijn, maar eigenlijk vormen de woorden van Jelle een prachtige afsluiting, waarbij onze wangen enigszins rood kleurden van verlegenheid over de complimenten waar hij mee strooit. En we kunnen inderdaad melden dat er iets nieuws komt, en een fiets hebben we al, dus het is een rubriek die alom bekend is en waarvoor we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Jelle bedankt! Uiteraard willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan al die jaren van zoeken heel erg bedanken. Het is terecht dat Jelle de Vries daarvoor een lintje heeft gekregen en eigenlijk hadden Maike en Jacob Mulder die ook verdiend, want ook zij waren zo goed als altijd van de partij, net als tot voor kort de wandelvrouwen, gedurende al die jaren. Iedereen bedanken dat deed Sinterklaas meestal in december en die noemde dan ook nog even alle namen van mensen die zo hun best hadden gedaan op de oplossingen en wilde ze daarmee in een prachtig gedicht nog even in het zonnetje zetten. Wat de blije fietser overigens ook heel vaak heeft gedaan, in dichtvorm reageren. Wij zullen niet net als Sinterklaas iedereen bij langs gaan, want dan vergeten we vast mensen en dat is nou precies wat we niet willen. We zijn overigens wel heel benieuwd wie Sinterklaas nu aan het eind van het jaar in het zonnetje gaat zetten. Wij doen dat in iedere geval met iedereen die plezier aan deze rubriek heeft beleefd. Wij hebben het met groot plezier gedaan en zoals een cliché (waarvan we er aan het begin van deze rubriek ook al een paar hebben gebruikt) het al zegt: elk nieuw begin komt met een einde van een ander begin. Nou, dat begin van het zoekplaatje ligt dus 12,5 jaar achter ons en of de rubriek waarmee de volgende keer wordt begonnen dat ook gaat halen, dat is wel zeker van niet. Wat het is? U ziet het de volgende keer en ook dan zullen we uw hulp zo nu en dan inroepen. Voor nu eindigen we net als in de film: THE E D

42 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Informatie, vragen en reserveringen: info@delfeartsurhuizum.nl Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

43 Wurklist 4 mei 7 mei 10 mei 21 mei 22 mei 19.30 uur va. 17.00 uur 20.00 uur va. 17.00 uur 11.00 uur 30 mei t/m 2 juni Dodenherdenking in de Doarpstsjerke. Dorpscafé in De Delfeart. Ledenvergadering Plaatselijk Belang. Dorpscafé in De Delfeart. Fullhouse in It gebou. Spreker André van der Meer uit Franker. Avond4daagse vanuit de jeugdhonken in Surhuizum en Augustinusga. Spreuk van de maand “Door achter te laten wat je niet meer nodig hebt, maak je ruimte om te vinden wat jou vooruitbrengt.” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: wijzer Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 23 mei 2022 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication