0

90 jaar Schoolgids 2021-2022

Member of United Nations ional, Scientific and ultural Organization UNESCO Associated Schools WON Wetenschapsoriëntatie Nederland Schoolgids Met plezier bieden wij de schoolgids 2021-2022 aan. In deze gids staat de belangrijkste informatie over onze school en ons onderwijs. Deze informatie is ook terug te vinden op onze website: www.sanctamaria.nl, inclusief de actuele jaaragenda 2021-2022. De jaaragenda wordt bij iedere verandering goed bijgehouden en is voor u te raadplegen. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op via 023 - 531 60 40 of info@sanctamaria.nl.

Welkom op Lyceum Sancta Maria Op Sancta Maria ga je voor méér dan een diploma. Als eerste benoem ik graag dat we dit jaar heel blij zijn dat we gewoon met elkaar zijn gestart. Samen in school, samen in de klas en de gangen en samen op het schoolplein. Het jaar zo starten voelt vertrouwd en is goed. Bovendien is het ook een feestelijk jaar, Sancta bestaat namelijk 90 jaar! Met ruim 1500 verjaardagstaartjes hebben wij dat moment feestelijk gemarkeerd. De tweede helft van het schooljaar vinden nog meer lustrumactiviteiten plaats, we verheugen ons erop. Bij Sancta verwerven leerlingen kennis en vaardigheden, maar het leerproces omvat wat ons betreft veel méér! We bereiden onze leerlingen graag voor op de wereld van vandaag én morgen, daarom zijn wij UNESCO-school. Sancta is als enige school in de regio aangesloten bij het wereldwijde netwerk van UNESCO, dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit nastreeft. Onze brugklassers komen als jonge kinderen binnen en verlaten uiteindelijk de school als wereldburger; goed voorbereid op zijn of haar toekomst. Sancta is ook een ambitieuze school. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze collega’s. Beiden worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, hun grenzen te verleggen en te laten zien waar ze goed in zijn. We werken graag samen en hebben daarbij oog voor het individu. We bieden zoveel mogelijk ruimte zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau optimaal kan presteren. Vanwege het COVID-19 virus is het afgelopen schooljaar ongekend anders verlopen. Daarop heeft Sancta geanticipeerd en heeft met de beschikbare overheidsmiddelen een geheel eigen ondersteuningplan (NPO) voor onze leerlingen ontwikkeld. Vakinhoudelijk ondersteuning, leren-leren en sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden staan hierin centraal. Wij zijn trots op dit plan, gekoppeld aan onze onderwijsvisie, omdat het vooral door onze eigen docenten wordt vormgegeven en uitgevoerd. Wij kennen onze leerlingen immers het beste. Het complete plan vindt u op de website. Sancta draagt sinds twee jaar de titel van officiële opleidingsschool en zijn daarvoor als lid toegetreden bij de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). Wij leiden dus graag leerlingen maar óók studenten op! De combinatie van studenten samenwerkend met ervaren docenten en al hun expertise, draagt met recht bij aan de lerende organisatie die we willen zijn. Lees meer over Sancta als ROSA- opleidingsschool op bladzijde 19. Alles begint echter met een veilig klimaat: pas als je jezelf kunt en mág zijn, kun je leren. Het onderlinge vertrouwen is groot op Sancta en hechten dan ook veel waarde aan de veilige sfeer. Daarom hebben ouders, leerlingen en medewerkers afspraken gemaakt over hoe je met elkaar omgaat. Deze uitgangspunten zijn samengevat in ons schoolconvenant en bieden een uitstekende basis om samen te werken en samen te leren. Met veel enthousiasme zijn wij van start gegaan. Het is aan ons om er met elkaar, leerlingen en hun ouders, collega’s en andere betrokkenen een succesvol jaar van te maken. Sancta wenst iedereen een gezond en inspirerend schooljaar toe! Claasje Quadekker Rector-bestuurder Sancta Maria 90 jaar

Inhoud Welkom op Sancta Maria Sancta Maria Belangrijk informatie Contactinformatie Adres: Van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem Telefoon: 023-5316040 E-mail: info@sanctamaria.nl Openingstijden administratie De administratie van de school is op werkdagen open van 8.00 tot 16.30 uur. Afmelden bij ziekte of afwezigheid Afmelden van een leerling die één of meer lessen of lesdagen afwezig is, kan tussen 8.00 en 8.30 uur bij de administratie via het telefoonnummer: 023 – 531 60 40. Wijzigen van gegevens Gewijzigde gegevens, zoals een huisadres, e-mailadres of telefoonnummer, graag direct doorgeven aan de administratie via e-mail: info@sanctamaria.nl. Bezoek ook onze website Op www.sanctamaria.nl staat meer informatie over de onderwerpen uit deze schoolgids, overige roosters, nieuwsberichten, jaaragenda en vacatures. Via de website kun je ook inloggen op Magister en Intranet. Onze school Onderbouw Onderwijs op Sancta Missie Visie Zoveel méér dan een diploma Sanctalent Wetenschapsquiz Excursies Studiereizen Wereldburgerschap: Sancta UNESCO-school Sport en sportevenementen Toptalenten Feesten Skireis Prijzen Stap: Sandra’s talent aanmoedigingsprijs Culturele prijs De inrichting van ons onderwijs Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium Havo Atheneum en gymnasium Toelating tot de brugklas De brugklas Het onderwijs in schema 2021 – 2022 Derde klas NPO Program m a Profielen havo en vwo Hoger Onderwijs (hbo/wo) Het onderwijs in de praktijk Onderzoeken en presenteren Lestabel Onderwijstijd Bevordering Afstroom en opstroom naar andere afdelingen binnen Sancta in-, door- en uitstroomgegevens Slagingspercentage op Sancta Maria Landelijk slagingspercentage Onderwijs in ontwikkeling De schoolorganisatie Schoolleiding Afdelingsleiders Bestuur Dagelijks bestuur Medezeggenschapsraad Docenten Begeleiding docenten Onderwijsondersteunend personeel Werkgroep identiteit 19 20 13 12 8 3 6

Vertrouwenspersoon leerlingenen en hun ouders Vertrouwenspersoon medewerkers Veiligheidscoördinatoren Verzuimcoördinator Oudervereniging Leerlingenraad Schoolkrant Quotes ouders en leerlingen Leerlingondersteuning Basisondersteuning Mentor Junior-mentor Studiebegeleiding: studielokaal Remedial Teaching en dyslexiebegeleiding Dyscalculiebegeleiding Decaan Ondersteuningsteam Basisondersteuning Extra ondersteuning Kwaliteitsontwikkeling De kwaliteiten van Sancta Maria op een rij Kwaliteit is nooit af! Klachtenregelingen / klachtencommissie Inspectie van het onderwijs Het Gebouw 30 Leerdomein voor de eerste- en tweedejaarsleerlingen Computerlokalen en computers in de klas Praktijklokalen Mediatheek Kluisjes Huisregels leerlingen Verzekeringen Ouderbijdrage en schoolnota Collectieve scholierenongevallen-verzekering Verzekering tegen diefstal Reisverzekering Quotes docenten Schooljaar 2021– 2022 Vakanties 2021 – 2022 Verlof buiten de vakanties Jaaragenda Overzicht medewerkers Open dagen Proeflessen Bereikbaarheid en colofon 38 5 35 37 31 32 33 28 25 26

) Onze school Sancta Maria is opgericht in 1931 als meisjesgymnasium. Tegenwoordig krijgen leerlingen les op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Sancta is van oorsprong een katholieke school waar ouders en leerlingen zich welkom voelen, ongeacht levensvisie of geloofsovertuiging. Op onze school werken 150 medewerkers. Samen dragen wij zorg voor meer dan 1500 leerlingen uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zwanenburg, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bennebroek en Hillegom. Sancta heeft goed contact met minimaal 50 verschillende basisscholen. Sinds de oprichting in 1931 is er veel veranderd. Het huidige gebouw is uitgebreid, het aantal leerlingen is toegenomen en de lessen en lokalen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd met uitstekende ICT-faciliteiten. Onderbouw Om de kleinschaligheid te waarborgen, hebben wij speciaal voor onze onderbouwleerlingen een eigen domein in de school gecreëerd. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben hun eigen schoolplein met pannaveldje, eigen fietsenstalling met aparte ingang en hun onderbouwkantine. Onderwijs op Sancta Missie Leerlingen met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld laten kijken en laten uitblinken: dat is wat ons drijft. Wij doen dat door ze te helpen kennis en vaardigheden te verwerven en kwaliteiten te ontwikkelen, zodat ze kunnen uitgroeien tot evenwichtige, sociale mensen met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en hun omgeving. Kansrijk de wereld in! Onze drijfveren voor het onderwijs dat wij bieden zijn dan ook: maatschappelijke bewustwording, kennisvorming en persoonsvorming. Visie Sancta staat voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen weten waar hun kracht ligt. Om dit te bereiken, zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Wat wij net zo belangrijk vinden, is dat zij de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, zodat zij hun persoonlijkheid optimaal vormen. Het uitdagende en creatieve onderwijs biedt onze leerlingen maximale kansen om succesvol hun weg te vinden bij het vervolgonderwijs en/of een beroep en in de maatschappij. Sancta Maria zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en een passende begeleiding van haar leerlingen. In een open en veilige leer- en werkomgeving kan en mag iedereen zichzelf zijn. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Sancta Maria kent een ambitieuze leercultuur waarin iedereen leert! Lyceum Sancta Maria heeft een eigen karakter dat in het schoolplan 2018-2022 is samengevat in vier kernwaarden. Vanuit deze vier kernwaarden geven wij ons onderwijs in de breedste zin van het woord vorm, inhoud en kleur. Kwaliteitsgericht We zetten hoog in op onderwijs op maat, we hebben hoge verwachtingen, spreken deze uit, en ondersteunen leerlingen in de realisatie daarvan. We willen het beste in leerlingen en in onszelf naar boven blijven halen. Uitdagend en creatief We bieden leerlingen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat hen voorbereidt op de 21e eeuw. Sancta biedt meer dan alleen ‘onderwijs’. De school kenmerkt zich door een organisatie en een benadering waarin de leerling in toenemende mate eigenaar wordt van zijn of haar eigen onderwijsleerproces in een inspirerende en creatieve leeromgeving. Samen Jezelf ontwikkelen door van en met elkaar te leren, vinden we belangrijk. Samenwerken en samen leren zijn essentiële vaardigheden waar deze tijd om vraagt. De uitgangspunten voor een optimale samenwerking met leerlingen en ouders staan samengevat in ons schoolconvenant dat op onze website gepubliceerd is en aan het begin van elk schooljaar aan alle ouders, leerlingen en medewerkers onder de aandacht wordt gebracht. (zie www.sanctamaria.nl/onze-school/identiteit) Ondernemend De leerlingen en medewerkers van de school zijn ondernemend en ambitieus; ze zijn op zoek naar hun eigen horizon en nemen zelf het initiatief. Ondernemend onderwijs inspireert, daagt uit, creëert, schept kansen en realiseert vernieuwing.

Op Sancta ... Ontdek je de wereld, verleg je grenzen, leer je ook buiten school, stap je in je toekomst, haal je meer uit je dag. 7

Zoveel méér dan een diploma Op onze school spreken we uit dat leerlingen met méér dan een diploma van school gaan. We bereiden leerlingen voor op het behalen van hun havo- of vwo-diploma, maar we vinden het net zo belangrijk dat leerlingen met voldoende persoonlijke, maatschappelijke en culturele bagage onze school verlaten. Wij leren onze leerlingen om niet alleen goed te functioneren binnen hun eigen omgeving, hun eigen regio, maar ook om hun weg te kunnen vinden in de wereld daarbuiten. Onze leerlingen zijn zich bewust van de wereld om hen heen en zien mogelijkheden om de samenleving vooruit te helpen. Zo leiden wij onze leerlingen op tot wereldburger, die zijn of haar eigen geschiedenis en cultuur kent, maar ook kennis en begrip heeft van de geschiedenis en cultuur van anderen. UNESCO-scholennetwerk UNESCO-scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen en besteden in hun onderwijs aandacht aan vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Op dit moment zijn er 30 VO-scholen aangesloten, waarvan Sancta de enige UNESCO-school is in de regio Haarlem. De UNESCO-thema’s zijn geïntegreerd in diverse vakken. In projecten buiten de les, zoals maatschappelijke projecten, beroepsstages en buitenlandse studiereizen, doen de leerlingen bovendien internationale ervaringen op en hebben daarbij contact met leeftijdsgenoten. Ook organiseert Sancta regelmatig allerlei sportieve en culturele activiteiten. Al deze activiteiten zijn leuk en leerzaam. Leerlingen leren elkaar op een andere manier kennen, verleggen hun grenzen en ontwikkelen zo andere vaardigheden dan in de les. Leerlingen worden bovendien betrokken bij het organiseren van buitenschoolse activiteiten en feesten en kunnen deelnemen aan toernooien, toneelproducties en internationale uitwisselingen. Studiereizen en internationale uitwisselingen Om de leerlingen op Sancta tot wereldburger op te leiden, mogen zij buitenland ervaring opdoen.Bijvoorbeeld door deel te nemen aan internationale uitwisselingen. Daarnaast reizen de vierdejaars gymnasiumleerlingen af naar Rome, waar ze alles bewonderen wat ze over de Grieken, Romeinen, renaissance en barok hebben geleerd. Ook organiseert onze school studiereizen voor alle leerlingen uit vwo 5 en havo 5. Deze reizen vinden plaats tijdens een schoolweek. Ze hebben, net zoals gewone lessen, leerdoelen die aansluiten bij examenvakken. Excursies Voor aardrijkskunde en biologie doen leerlingen regelmatig veldwerk. Ook voor andere vakken trekken leerlingen er op uit. Na de brugklas zijn er bijvoorbeeld dagexcursies naar Aken of Lille, in vwo 2 gaan de leerlingen naar Nijmegen/ Maastricht. Sport en sportevenementen Sancta is een sportieve school. Leerlingen van de onderbouw doen de sporten die zij nog kennen van de basisschool en in de bovenbouw komen daar sporten bij, zoals golf, golfsurfen en squash. Speciaal voor de havoleerlingen hebben wij het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Ook doet Sancta mee aan interscholaire toernooien en organiseert de school zelf toernooien en sportdagen. Member of Member of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Toptalenten UNESCO Associated Schools United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Associated Schools

Sancta hecht veel waarde aan talentontwikkeling op uiteenlopende terreinen. Op hoog niveau presteren als toptalent valt soms moeilijk te combineren met school. Daarom voeren wij een actief toptalentenbeleid. De voorwaarden voor deelname aan de toptalentenregeling zijn na te lezen op intranet bij ‘Mijn Sancta’. Leerlingen die uitblinken in taal kunnen een speciaal programma voor Engels, Frans, Latijn en Grieks volgen. Op vwo is Cambridge-Engels onderdeel van de lesstof, maar op havo kan je kiezen voor de Cambridge-klas. Ook kan je vanaf de 3e klas meedoen met het DELF/DALFexcellentieprogramma voor Frans. Je kunt hiervoor internationale certificaten behalen. Wetenschapsquiz Leerlingen uit het eerste leerjaar nemen deel aan de wetenschapsquiz. De voorbereiding vindt plaats in de klas, de grote finale is in de aula. SancTalent Sancta heeft heel wat talent in huis. Op onze jaarlijkse talentenshow SancTalent brengen leerlingen, na een auditie, hun kunsten ten tonele in de categorieën muziek, dans en cabaret. De prijzen worden toegekend door een professionele jury. Daarnaast reikt ook het publiek een prijs uit. SanctAccoustiek SanctAccoustiek is dé avond voor de echte muziekliefhebbers! Het is inmiddels traditie, deze avond vol met niet-versterkte muziek uit verleden en heden. Zo horen ook genres als jazz, blues, klezmer, volksmuziek/folk en onversterkte kwaliteitspop er zeker bij. Feesten Feesten gebeurt ook volop op Sancta. Met een uitbundig feest voor de brugklas en een jaarlijks themafeest voor de tweede- en derdejaars. Bovendien is het bovenbouwfeest met professionele dj inmiddels een begrip, voor zowel leerlingen als medewerkers. Leerlingen zijn altijd betrokken bij de organisatie. Skireis De ski- en snowboardreis van Sancta is erg populair. Ieder jaar gaan leerlingen uit de bovenbouw met docenten en Nederlandse ski- en snowboardleraren naar het Oostenrijkse Oberau. Hier leren ze boarden en skiën in het gebied Skijuwel en het naastgelegen Westendorf. De reis is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde wintersporters. De reis vindt altijd plaats in de krokusvakantie en deelname (al dan niet via loting) is vrijwillig. Prijzen Stap: Sandra’s talent aanmoedigingsprijs Ieder jaar wordt op Sancta de STAP prijs uitgereikt aan een leerling die een bijzondere persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt of een opmerkelijke bijdrage aan Sancta of de maatschappij heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt door de echtgenoot en twee zonen van Sandra van den Berg, een gewaardeerd collega en afdelingsleider die begin 2014 is overleden. Door deze prijs houden zij het gedachtengoed van Sandra levend. Kijk voor meer informatie op www.stichting-stap. org. Culturele prijs Jaarlijks reikt Sancta de culturele prijs uit aan een leerling of medewerker die zich voor school op cultureel gebied uitzonderlijk onderscheiden heeft. Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen ook plannen indienen die een bijdrage leveren aan het verbeteren van het schoolklimaat. In de loop van het schooljaar maken wij bekend welk plan uitgevoerd wordt. I.v.m Covid-19 zullen er ongetwijfeld aangepaste excursies/ evenementen zijn of vervallen. We zoeken te allen tijde naar de beste alternatieven. 9

Op Sancta UNESCO-school ... Is er veel aandacht voor intercultureel leren. Daarbij horen buitenlandse studiereizen.

11

De inrichting van ons onderwijs Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium Havo De havo duurt inclusief de brugklas vijf jaar. Leerlingen kiezen aan het eind van het derde leerjaar een profiel. Sancta helpt bij die keuze en kijkt daarvoor ook naar leerresultaten en werkhouding. Het havodiploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs. In het vijfde jaar maken de leerlingen een studiereis naar het buitenland, die past bij het gekozen profiel. Atheneum en gymnasium Het atheneum en het gymnasium vormen samen het vwo. Inclusief de brugklas duren ze beiden zes jaar. Aan het eind van het derde jaar kiezen leerlingen een profiel. Op het atheneum krijgen leerlingen van klas 1 t/m 5 het vak Quest, dat wetenschapsvaardigheden aanleert. Speciaal hiervoor is de school aangesloten bij de WON-akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland). Leerlingen in de gymnasiumbrugklas maken kennis met de wetenschap bij het vak Quest Klassiek. In de tweede en derde klas komen de wetenschapsvaardigheden terug in de lessen van de reguliere vakken. Op het gymnasium bieden wij de leerlingen vanzelfsprekend ook Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming.Toelating tot de brugklas Leerlingen met een havo- of vwo-advies (atheneum of gymnasium) kunnen zich op onze school inschrijven. Het advies van de basisschool is leidend. De brugklas Leerlingen met een vwo-advies komen in de atheneum- of gymnasiumklas, leerlingen met een havo- of havo/ vwo-advies worden in de havo/vwo-klas geplaatst. Daar wordt gekeken welk niveau het beste past. De meeste leerlingen voelen zich snel thuis op onze school. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. De sfeer is fijn en leerlingen en docenten zijn vriendelijk tegen elkaar. De mentor is de spin in het web. Hij/zij helpt de leerlingen met studievaardigheden en zorgt voor een veilige en prettige sfeer in de klas. Gedurende het eerste jaar worden er verschillende testen afgenomen. Zoals de Cito-toets om te kijken waar zich eventuele achterstanden bevinden. Deze worden digitaal ondersteund door online studieles door NUMO. Ook nemen we de Schoolvragenlijst af. Dit geeft ons informatie over het welbevinden van elke leerling. Indien gewenst bieden we dan een faalangst-reductietraning of sterk-in-je-schoenen-cursus aan. Na het eerste jaar zit iedereen lekker in zijn vel en op de juiste plek! Het onderwijs in schema 2021 – 2022 Doorstroom naar hoger onderwijs (hbo/wo) >> Derde klas Het derde leerjaar is een belangrijk jaar. Leerlingen kiezen dan voor de profielen die zij vanaf het vierde jaar zullen volgen. Onze school besteedt veel tijd aan de profielkeuze, met voorlichting en verschillende gesprekken tussen leerlingen en mentoren. Vanzelfsprekend betrekken wij ook de ouders bij dit proces. hbo wo havo-/ atheneumadvies vwo-advies gymnasiumadvies

NPO • • • • • Hoofdlijnen inhoud NPO-plan Sancta Maria Kaders plan Doel: Het NPO is een financiële impuls vanuit de overheid, bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs als gevolg van schoolsluitingen door corona. Sancta’s NPO: Het realiseren van aanpassingen in het schoolprogramma ‘21-‘22 en ‘22-‘23 om ruimte en maatwerk voor leerlingen én docenten te creëren, zodat mogelijkheden voor diverse vormen van ondersteuning ontstaan. Uitgangspunten: • maatwerk voor leerlingen en docenten: voorzien in onderwijsbehoefte (wegwerken vertraging, kansengelijkheid); flexibiliteit voor leerlingen om te kiezen > ruimte voor regie en eigenaarschap; effectiviteit voor leerlingen; zoveel mogelijk inzet van eigen expertise rust in de schoolorganisatie > duidelijkheid in structuur; financieel, organisatorisch en rooster-technisch haalbaar. Hoofdlijnen inhoud plan Dit schooljaar zijn we gestart met een 45-minutenrooster en de invoering van het Sancta-ondersteuningsmoment. Door de inzet van het SANCTA-ONDERSTEUNINGSMOMENT in het lesprogramma, kunnen we onze leerlingen de komende twee jaar het maatwerk aanbieden dat zij verdienen! Zowel voor de cognitieve ondersteuning maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bovendien biedt het moment de ruimte voor culturele en sportieve extra’s. Het Sancta-ondersteuningsmoment is een moment in het rooster waarop leerlingen en collega’s beschikbaar zijn voor diverse vormen van onderwijs en ondersteuning, naast de reguliere lessen in de lessentabel. In de tabel >> staan de Sancta interventies op hoofdlijnen: De priblieksversie van Sancta’s NPO plan staat op www.sanctamaria.nl Leeropbrengsten/cognitief Ondersteuningsmoment Maatwerkcoördinator Extra opslag (maatwerk en ondersteuning) voor docenten Kleinere groepen bovenbouw Weekendtraining examenklassen Leerlingbespreking.nl Externe inzet surveillance en waarneemuren Tutoring Rekenen/wiskunde/lezen 13 Leervaardigheden Extra inzet ondersteuningsteam Extra LOB-activiteiten Leren-leren groep Scholing mentoren executieve functies Sociaal-emotioneel/ welbevinden welbevinden Extra facilitering mentoraat (inclusief 3-hoeksgesprekken) Extra inzet motivatiecoaches Extra rooster-moment mentor Extra sociale activiteiten mentor/jaarlaag Sportieve activiteiten Cultuureducatie TOP-training programma.

Profielen havo en vwo Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen: • Natuur en Techniek • Natuur en Gezondheid • Economie en Maatschappij • Cultuur en Maatschappij Het profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en één of meerdere profielkeuzevakken. Naast het profielgedeelte en het verplichte algemene deel kiezen leerlingen een examenvak. Dat kan een vak zijn uit een ander profiel. Leerlingen die meer kunnen en meer willen, dagen we uit om een extra examenvak of module te volgen. De mentor informeert leerlingen hierover. In de bovenbouw van Sancta kunnen leerlingen een extra examenvak kiezen. Naast informatica, bedrijfseconomie, wiskunde D (vwo-keuzevak) en BSM (havo-keuzevak), kan je ook kiezen voor theater en art & design. Niet alle scholen bieden deze vakken aan. BSM staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. Dit vak wordt aangeboden als examenvak in de bovenbouw havo. Het is wezenlijk een ander vak dan LO. Je beweegt zelf als sporter, maar je leert ook omgaan met de rollen van scheidsrechter, organisator en coach. Verder komen in de theorie o.a. fysiologie, anatomie, psychologie, EHBO en voedingsleer aan de orde. Lessentabel onderbouw Vak Keuzecode Aardrijkskunde Art & Design Biologie Duits Economie Engels Engels/ Cambridge Frans Geschiedenis Grieks Informatiekunde Lichamelijk Opvoeding Latijn Levensbeschouwing 1 Muziek Natuurkunde Nederlands Natuur-/ Scheikunde Quest Scheikunde Studieles Techniek Theater Wiskunde 2 2 0 4 1 2 1 4 1 0 4 2 4 1 2 3 2 2 2 1 3 1 0 3 2 1 2 0 3 2 2 0 3 1 2 1 3 1 2 2 3 1 0 0 4 3 3 2 1 2 3 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 1 4 2 1 0 3 2 1 1 3 2 4 1 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 0 0 3 2 1 0 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 0 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 hv1 hv1 a1 2 3 2 2 0 2 2 0 2 a1 2 3 2 g1 2 0 2 g1 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 2 3 2 h2 h2 a2 a2 g2 g2 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 2 0 0 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 0 3 2 0 2 3 2 3 0 3 2 0 2 3 h3 h3 a3 a3 g3 g3 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 0 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 0 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3

Lessentabel bovenbouw Vak Keuzecode Aardrijkskunde Art & Design Bedrijfseconomie Biologie Bewegen, Sport & Maatschappij CKV Duits Economie Engels Engels/ Cambridge Frans Geschiedenis Grieks Informatica Art & Design Kunst Algemeen Lichamelijke Opvoeding Latijn Levensbeschouwing Maatschappijleer Mentoraat Natuurkunde Nederlands Profielwerkstuk Quest Scheikunde Theater Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Wiskunde D h4 h4 h5 h5 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 3 4 4 4 4 3 4 4 0 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 1 4 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 2 3 3 2 0 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 0 2 3 3 3 3 3 5 3 2 1 2 5 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 5 4 4 5 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 5 4 4 5 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 0 2 2 2 0 5 0 0 0 3 3 v4 v4 v5 v5 v6 v6 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 Tv1 Tv2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 Het onderwijs in de praktijk Onderzoeken en presenteren Leerlingen in de onderbouw leren samen te werken aan grote opdrachten en projecten. Zo maken ze een start met onderzoeks- en presentatievaardigheden. In de bovenbouw zijn deze praktische opdrachten en handelingsdelen een verplicht en belangrijk deel van het les- en toets-programma. Het lesprogramma voor de onderbouw is samengevat in het Programma voor Toetsing in de Onderbouw (PTO) en voor de bovenbouw is dat het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Leerlingen maken in het laatste leerjaar een afsluitend profielwerkstuk (PWS). Het profielwerkstuk wordt door de leerlingen gepresenteerd aan familieleden, leerlingen van de vóór-examenklassen en aan medewerkers van Sancta. Sancta-leerlingen scoren hiermee goed: er zijn al veel prijzen behaald, uitgereikt door de universiteiten van Amsterdam en Wageningen en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Lestabel In de lestabel voor de klassen 1 t/m 3 zijn bijna alle lessen in klasverband. 15

Op Sancta ... kun je ook examenvakken kiezen die niet alle scholen aanbieden: informatica, bedrijfseconomie, wiskunde D, BSM, theater en Art& Design. Onderwijstijd In overleg met de medezeggenschapsraad wordt de onderwijstijd ingevuld die voldoet aan de wettelijke urennorm. Onder onderwijstijd wordt verstaan: - Reguliere lessen - Excursies, studiereizen en uitwisselingen - Activiteiten - Ondersteuningslessen Bij afwezigheid van een docent, worden lessen zoveel mogelijk verplaatst naar een ander tijdstip. In het geval van lesuitval van vakdocenten in leerjaar 1 en 2, worden lessen zoveel mogelijk vervangen door uren vrij lezen. Bevordering Over het algemeen geldt dat leerlingen de school soepel doorlopen. Aan het einde van het schooljaar worden leerlingen gewoonlijk naar het volgende jaar bevorderd. Om dit proces goed te bewaken beschikt Sancta over bevorderingsnormen. Op basis van behaalde resultaten, beslist de overgangsvergadering of een leerling wordt bevorderd naar een hoger leerjaar. Naast behaalde cijfers tellen ook werkhouding, inzet en het op orde hebben van dossiers mee bij het wel of niet bevorderen van een leerling. De overgangsnormering wordt in periode 1 op intranet onder ‘Mijn Sancta’ gepubliceerd.

In-, door- en uitstroomgegevens 2020/2021 aantal LL leerlingen Havo/Vwo 1 Havo 2 Havo 3 Havo 4 Havo 5 Vwo 1 Vwo 2 Vwo 3 Vwo 4 Vwo 5 Vwo 6 174 130 111 152 132 109 144 120 117 118 127 bevorderd 98% 87% 89% 71% 96% 89% 93% 85% 84% niet bevorderd 1% 5% 9% 20% 1% 5% 5% 9% 14% opstroom vwo 26% 4% 0% 0% 14% 3% 5% 1% 6% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 98% Afstroom havo (niet) diploma bevorderd verlaat school 1% 5% 2% 9% 84% Afstroom en opstroom naar andere afdelingen binnen Sancta Uitgangspunt van het onderwijs op Sancta is dat iedere leerling een diploma behaalt binnen de afdeling waar hij of zij begonnen is. Vanuit de brugklas havo/ vwo en de tweede klas havo is het mogelijk om op te stromen naar het vwo. De voorwaarden waar de leerling aan dient te voldoen zijn aangegeven in de bevorderingsnormering (zie hiervoor ‘Bevordering’). Het kan ook in uitzonderlijke gevallen zo zijn dat op basis van de bevorderingsnormering de overgangsvergadering beslist dat een leerling moet over stappen van het vwo naar de havo. Aan de overstap naar een andere afdeling binnen Sancta zijn voorwaarden verbonden die te vinden zijn in het protocol ‘Afstroom en opstroom naar andere afdelingen binnen Sancta Maria’ op de site. De voorwaarden hebben onder andere betrekking op de mogelijk in te halen stof en de werkhouding. In-, door- en uitstroomgegevens Leerlingen die op Sancta de middelbare schooltijd hebben afgesloten gaan vaak studeren aan de universiteiten van Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Wageningen, Groningen en Delft. Of ze gaan een hbo-opleiding volgen bij bijvoorbeeld Inholland, HES, Tio, HvA of de Hogere Hotelschool. Ook een tussenjaar of reizen scoren hoog op het lijstje. Slagingspercentage op Sancta Maria 2021 havo vwo 84 % 97% 98 % 100% 2020 2019 91% 92% 2018 92% 93% Landelijke slagingspercentage 2021 2020 2019 havo vwo 90,7% 97,5% 88% 94% 99% 91% 2018 88% 92% 17

Sancta in ontwikkeling De maatschappij verandert snel en het onderwijs verandert mee. Een aantal ontwikkelingen waar Sancta op inspeelt: Vakinhoudelijk We geloven dat onderwijs in samenhang met andere vakken goed tot zijn recht komt. • Art & Design De beeldende vakken tekenen en handvaardigheid/textiel zijn samengebracht in een vak; Art & Design. Bij Art&Design werk je met hoofd, hart èn handen daarnaast leer je om aandacht te besteden aan het op een bijzondere manier vormgeven van je ideeën. Het vak besteedt aandacht aan een reeks disciplines waarvoor een creatief denkvermogen moet worden ontwikkeld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld architectuur, industrial design, graphic design en kunst. Naast nieuwe technieken zoals Photoshop en bijvoorbeeld 3D printen leren de leerlingen ook basistechnieken zoals naaien, op de machine en de hand, vilten en werken met verschillende schilder- en tekenmaterialen e.d. Middels A&D ontwikkelen de leerlingen een groot deel van de 21st century-skills, namelijk samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. We werken samen met diverse andere vakken zoals biologie, scheikunde, techniek en theater. In de lessen is aandacht voor historische en hedendaagse kunstvormen. Leerlingen halen hun inspiratie o.a. uit museumbezoek, voorstellingen of bij vakoverstijgende workshops. Daarnaast kunnen leerlingen in de boevenbouw kiezen voor een profielreis kunst. • Theater Leren door doen! Theater is een prachtig vak. Het biedt leerlingen de kans om, in een andere setting dan een klaslokaal, spel- en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Theater werkt samen met andere (kunst)vakken zoals Art & Design, maatschappijleer, geschiedenis en de talen. Theaterleerlingen gaan naar voorstellingen met een historisch thema, maken een stedenreis waarin veel theatervoorstellingen worden bezocht, of volgen vakoverstijgende workshops in het theaterlokaal. • Informatiekunde/ Informatica We starten in de onderbouw met informatiekunde, waarbij gekeken wordt naar digitale basisvaardigheden. Daarnaast komt mediawijsheid en computational thinking aan bod. Bij mediawijsheid besteden we aandacht aan digitaal burgerschap, omgang met sociale media en het op waarde schatten van de digitale informatie. Bij computational thinking leer je problemen op te lossen met een computer. Dit bereid leerlingen voor op het vak informatica in de bovenbouw. Bij informatica draait het om websites bouwen, simuleren en programmeren. Bij informatica zijn er keuzemodules, waaruit leerlingen zelf kunnen kiezen. Kijk op www.keuzethemas.nl staan de onderwerpen waaruit leerlingen kunnen kiezen. • Quest een uniek en Sanctaspecifiek vak op het vwo is Quest. “Onderzoekend leren en leren onderzoeken” is het motto van Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON), een onderwijsconcept plus een netwerkorganisatie van ruim 50 vwo-scholen waar Sancta lid van is. WON-scholen willen hun leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan daarbij centraal. Doel is dat leerlingen een voorsprong hebben op het moment dat zij naar de universiteit gaan. Maar ook dat zij zogeheten 21st Century Skills ontwikkelen: actief vragen stellen, met kritische en nieuwsgierige houding, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en last but not least goed samenwerken.

Maatschappelijk • • • • fluctuerende eisen aan onze leerlingen en medewerkers, in verband met doorstroming naar een hbo, universiteit en arbeidsmarkt; globalisering en wat dit van onze leerlingen vraagt. Meer mogelijkheden om internationaal te leren; Toepassen van de wetenschappelijke inzichten van de verschillen tussen havisten en vwo’ers en actuele informatie over het puberbrein; rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Meer maatwerk door te differentiëren in de les, door leerlingen te laten versnellen (eerder examen doen) en door te verdiepen; • door onrust overal ter wereld juist grotere aandacht voor veiligheid op school. Sancta als opleidingsschool De Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) is een samenwerkingsverband van 16 VO-scholen en 6 Amsterdamse opleidingsinstituten. Sancta draait sinds twee jaar mee in dit netwerk De samenwerking tussen de scholen en opleidingsinstituten is gericht op: • Het in gezamenlijke verantwoordelijkheid realiseren van opleidings- en begeleidingstrajecten gekoppeld aan een optimale leerwerkomgeving, voor studenten van de lerarenopleiding, medewerkers van de school, zij-instromers en nog niet bevoegde docenten; • De gezamenlijke vorming en instandhouding van een opleidingsschool voor onderwijsgevenden die voldoet aan de door de overheid en de NVAO vastgestelde criteria. Sancta staat ook op de website van ROSA: www.opleidingsschoolrosa.nl. Op Sancta ... Kun je jezelf ontwikkelen door van en met elkaar te leren vinden we belangrijk. Samenwerken en samen leren. 19

De schoolorganisatie Schoolleiding De schoolleiding richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en legt hierover verantwoording af. Mevrouw C.B. Quadekker, Rector-bestuurder - Algemeen beleid en coördinatie - Externe en bestuurlijke contacten - Strategisch HRM-beleid - Public relations, werving en communicatie De heer J.P.T. Maréchal, Conrector onderwijs - Onderwijskundig beleid - Organisatie van het onderwijs - Leerlingbegeleiding en -zorg Mevrouw M.H. Krijnen, Conrector onderwijsorganisatie - Financiën - Kwaliteitszorg, schoolorganisatie - Beheer, gebouw en huisvesting - ICT Afdelingsleiders De schoolleiding werkt samen met vijf afdelingsleiders. Gezamenlijk vormen zij het managementteam van de school. De afdelingsleiders werken voor de ontwikkeling en vernieuwing van hun afdeling, samen met een groep docenten. Ook zijn zij aanspreekpunt voor mentoren die zich bezighouden met de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Hiervoor stemmen afdelingsleiders en mentoren af met de vakleerkrachten, de decaan en het ondersteuningsteam. Mevrouw M. Meinema, Afdelingsleider leerjaar 1 Mevrouw M. Vlieghuis Afdelingsleider havo 2 en 3 De heer S. Mocking Afdelingsleider havo 4 en 5 De heer G. Jonkers, Afdelingsleider vwo 2 en 3 De heer L. Borgsteede, Afdelingsleider vwo 4 De heer J. Groen, Afdelingsleider vwo 5 en 6 Bestuur Per 1 augustus 2011 is de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ van kracht. Dit betekent dat binnen het bestuur de toezichthoudende en bestuurlijke taken zijn gescheiden. De toezichthoudende taken worden uitgevoerd door: Voorzitter Mevrouw S.Y. Timp-Gan Vice-voorzitter De heer H. Luik Bestuursleden Mevrouw L.J. Hobbelt De heer B.C. Stuyfzand Mevrouw J.S. van Scherpenzeel Mevrouw J.N Kuipers Dagelijks bestuur Mevrouw C.B. Quadekker Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders. De raad adviseert bestuur en management bij beleidsontwikkelingen en heeft het recht van advies en op sommige beleidsterreinen instemming. Leden leerlinggeleding Nova Spruijt Mees Hooftman Boaz Cohen Leden oudergeleding De heer D. Rutgers van Rozenburg Mevrouw B. Burger De heer P. Pattynama Leden personeelsgeleding Mevrouw T. van Leeuwen (voorzitter) De heer R.A.H. Schouten (secretaris) Mevrouw D. Fokker De heer S. van de Louw Mevrouw D. Kerkman Mevrouw M.C. Koerts-Jannenga

Docenten Op Sancta werken ruim 140 gemotiveerde medewerkers, waarvan 120 goed opgeleide docenten. Naast ervaren docenten, werken er veel jonge en ambitieuze docenten op onze school, waaronder een aantal oud-leerlingen. Begeleiding docenten Nieuwe docenten worden in hun eerste jaar op Sancta begeleid door coaches (collegadocenten). Wij blijven graag leren, daarom is er speciaal voor ervaren docenten interne expertise in school. Deze expertise bestaat uit eigen docenten die training geven in de ‘zes rollen’ van de docent gebaseerd op het boek van Martie Slooter1 nadruk pedagogiek, didactiek en differentiëren in de les. 1 Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen: Uitgeverij Pica. Coördinatie coachingstraject en inductie Mevrouw L. de Boer Onderwijsondersteunend personeel Het onderwijsondersteunend personeel bestaat onder andere uit onderwijsassistenten, medewerkers van de administratie, communicatie, facilitaire dienst, mediatheek, toezicht, ICT- en roostering. Zij ondersteunen de schoolorganisatie en het onderwijs. . Met Op Sancta ... Is het gezellig, voelen leerlingen zich thuis en hebben we oog en aandacht voor elkaar. 21

Op Sancta ... Werken naast ervaren docenten, veel jonge ambitieuze docenten, waaronder een aantal oudleerlingen.

Maatwerkcoördinator NPO Mevrouw V. de Rooij v.de.rooij@sanctamaria.nl Werkgroep identiteit De werkgroep identiteit zorgt ervoor dat de van oorsprong katholieke identiteit van onze school herkenbaar blijft, zoals in de openings-, examen-, Allerzielen- en kerstviering. Mevrouw M.Meinema m.meinema@sanctamaria.nl Vertrouwenspersoon leerlingen en ouders Onze school heeft een interne vertrouwenspersoon. Leerlingen en hun ouders kunnen hier terecht met vragen die ze niet met hun mentor kunnen of willen bespreken, zoals bedreiging, ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Mevrouw H. Waardenburg h.waardenburg@sanctamaria.nl Telefoon: 023 531 60 40 (school) Vertrouwenspersoon medewerkers Medewerkers die met discriminatie of seksuele intimidatie te maken krijgen, kunnen zich ook tot een externe vertrouwenspersoon wenden. Mevrouw B.M.J. Hes bernadettehes@gmail.com Veiligheidscoördinator Onze veiligheidscoördinator houdt zich bezig met alle zaken rondom veiligheid. Zij stelt in overleg met de schoolleiding het schoolveiligheidsplan op en voert dit uit. De coördinator neemt deel aan het netwerk van veiligheidscoördinatoren en instellingen in de regio. Mevrouw S. de Wit s.de.wit@sanctamaria.nl Verzuimcoördinator De verzuimcoördinator vangt leerlingen op die te laat komen, spijbelen of uit de lessen zijn verwijderd en rapporteert hierover aan de afdelingsleiders. Zo nodig onderhoudt de verzuimcoördinator contacten met ouders en de leerplicht ambtenaar. Mevrouw A.E.M. Zwarter, j.zwarter@sanctamaria.nl Oudervereniging De oudervereniging van Lyceum Sancta Maria (OV) stelt zich tot doel om de communicatie tussen ouders en de school te optimaliseren om zo de betrokkenheid te vergroten. Dit doet zij door samen met de school een aantal activiteiten te organiseren, periodiek overleg te hebben met de rector en een (pro-)actieve rol te spelen bij projecten. Een goed voorbeeld is het Sancta’s Oudercafé; een avond voor ouders met kinderen in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) waarbij deskundigen worden uitgenodigd om te komen spreken over relevante thema’s. Daarnaast organiseert de OV de beroepen speeddate in de bovenbouw (vanaf klas 4) en is zij aanwezig tijdens de Open Dagen. Ook hebben drie OV-leden zitting in de medezeggenschapsraad. Ouders die interesse hebben om een bijdrage te leveren gedurende het schooljaar, kunnen naam, e-mailadres en telefoonnummer mailen naar: ov@sanctamaria.nl. Leerlingenraad Sancta heeft haar eigen leerlingenraad, waarvoor leerlingen kunnen solliciteren. Het doel van de leerlingenraad is het behartigen van de belangen van leerlingen. Onderwerpen die aan de orde komen: de kantine (service, kwaliteit, prijs), milieu (schoonhouden van de school), activiteiten en veiligheidsregels. Daarnaast hebben drie leerlingen uit de leerlingenraad zitting in de medezeggenschapsraad. Leerlingen kunnen met de raad in contact komen door een mail te sturen naar de vertegenwoordiger van hun jaarlaag. Lidmaatschap van de leerlingenraad is ook een leerzame ervaring voor de leden zelf. Zij leren na te denken over wat er op school goed gaat en wat er beter kan. Leerlingen die interesse hebben, kunnen naam, klas en leerlingnummer mailen naar leerlingenraad@sanctamaria.nl. Schoolkrant Sancta heeft een schoolkrant die een aantal keer per jaar wordt uitgebracht. Deze krant is voor en door onze eigen leerlingen gemaakt. Leerlingen die interesse hebben, kunnen naam, klas en leerlingnummer mailen naar schoolkrant@sanctamaria.nl. 23

Wat zeggen leerlingen en ouders over Sancta ... “Ik vind Sancta een prettige school. Ik voel me er veilig en op mijn gemak.” Saar “Op Sancta krijg je veel persoonlijke begeleiding” Thijs “Er hangt altijd een fijne sfeer in de school, ik ga er met plezier naar toe!” Juliette

“Ik vind de mentor en afdelingsleider zeer betrokken en creatief. De ondersteuning voor mijn kind is uitstekend” Ouder “Mijn kind gaat met veel plezier, elke dag weer, naar Sancta.” Ouder “Sancta heeft bevlogen leraren die de kinderen enthousiast maken, heeft een hoge kwaliteit van lesgeven.” Ouder 25

Leerlingondersteuning Binnen de veilige muren van onze school kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf zijn. Op zo’n manier, dat zij hun grenzen durven te verleggen en talent komt bovendrijven. Voor een duwtje in de goede richting zijn medewerkers en medeleerlingen bij de begeleiding van leerlingen betrokken. Sancta werkt continu aan een sociaal veilig en positief pedagogisch klimaat, waarbinnen leerlingen zich gezien en gehoord voelen. In het kader van passend onderwijs biedt Sancta basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Basisondersteuning Mentor Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is eerstelijns-leerlingbegeleider, volgt de studieresultaten, helpt bij het maken van keuzes en zorgt voor een goede sfeer in de klas. De mentor ziet zijn leerlingen een aantal uren per week, tijdens zijn eigen vak, studielessen en tijdens individuele gesprekken. Zo bouwt de mentor een goede relatie op met zijn leerlingen. Ook ouders of verzorgers kunnen met vragen bij de mentor terecht. De mentor is bereikbaar per e-mail of via het centrale telefoonnummer van de school. Junior-mentor De junior-mentor is een leerling uit de bovenbouw, die vrijwillig een brugklasleerling begeleidt. Tijdens de introductiedag maakt de brugklasser kennis met zijn junior-mentor. De junior-mentor gaat ook mee op brugklaskamp en helpt het hele jaar door bij brugklasactiviteiten. Leren leren Voor door mentoren geselecteerde leerlingen, die ondersteuning nodig hebben bij het plannen, organiseren en het leren(leren) voor bepaalde vakken is er extra begeleiding op maat door Sancta docenten. Remedial Teaching en dyslexiebegeleiding Dyslectische leerlingen uit de eerste en tweede klas krijgen een extra lesuur per week van onze remedial teachers, zolang dat nodig is. Is de begeleiding die de school biedt niet voldoende, dan raden wij ouders aan ook buiten de school extra remediale hulp te zoeken. Vanaf de derde klas vervalt het extra uur begeleiding. Leerlingen die dan nog vastlopen kunnen op afspraak terecht bij de remedial teachers. Leerlingen waarbij sprake is van een vermoeden van dyslexie kunnen bij ons worden aangemeld voor een vooronderzoek, waarna eventueel wordt doorverwezen naar een orthopedagoog of GZ-psycholoog. Ook NT2 leerlingen (leerlingen, die anderstalig opgevoed zijn) is er ondersteuning van de RT teachers mogelijk Remedial teachers: Mevrouw H.A. Waardenburg h.waardenburg@sanctamaria.nl Mevrouw S. Alamudi s.alamudi@sanctamaria.nl Decaan Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden. Kijk voor meer informatie op de website. Decanen: Mevrouw A.B. Hollemans (vwo): a.hollemans@sanctamaria.nl De heer D. Boor (havo): d.boor@sanctamaria.nl

Ondersteuningsteam De mentor is een belangrijke spil in het contact met de leerling en met ouders. Soms heeft een leerling meer nodig, zoals intensieve (specifieke) begeleiding, een ondersteunende training, een vaste plek om op terug te vallen of externe hulpverlening. De leerling wordt dan aangemeld bij het ondersteuningsteam. De ondersteuningscoördinator en de trajectbegeleider zijn de vaste kern van het ondersteuningsteam. Zij werken nauw samen met externe partners zoals bijvoorbeeld het samenwerkingsverband of schoolmaatschappelijk werk. In het kader van passend onderwijs biedt Sancta basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Indien nodig worden begeleiders met specifieke expertise ingeschakeld. Basisondersteuning De basisondersteuning is preventief en is bedoeld om alle leerlingen en groepen leerlingen in de gelegenheid te stellen hun schoolse vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. Dit kan met behulp van motivatiecoaches, maar ook met trainingen zoals faalangstreductie- en mindfulness-training. Extra ondersteuning Op het gebied van individuele begeleiding bieden we coaching (drie tot zes gesprekken) en trajectbegeleiding aan. De trajectvoorziening is een voorziening die door het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland binnen alle scholen in de regio in het leven is geroepen in het kader van passend onderwijs om leerlingen die dit nodig hebben een vaste veilige plek in de school te bieden. Leerlingen die gebruik maken van de trajectvoorziening, volgen zoveel mogelijk de gewone lessen. Als het in de gewone klas niet lukt, kunnen zij tijdelijk terugvallen op de begeleiding in de trajectvoorziening. Voor elk van deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. De voortgang wordt regelmatig besproken. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Ook voor docenten en mentoren is de trajectvoorziening een plek waar zij terecht kunnen voor tips & tricks op het gebied van ondersteuning. Het ondersteuningsteam bestaat uit: Mevrouw M. Winkel-Derks, Coördinator trajectbegeleider Mevrouw C. Kok Trajectbegeleider Meneer M. Fricke Trajectbegeleider Mevrouw M. Roos Trajectbegeleider (NPO) Studiebegeleiding Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het plannen, organiseren, leren(leren) en doen van hun huiswerk is studiebegeleiding aanwezig: het Studielokaal (zie website) verzorgt deze ondersteuning voor leerlingen die dat willen uit alle leerjaren. Meer informatie over de invulling van passend onderwijs is te vinden op onze website. 27

Kwaliteitszorg Sancta is zeer alert op kwaliteit van onderwijs. Kwaliteitsontwikkeling betekent voor ons dat we open staan voor kritiek en in staat zijn verbeteringen door te voeren. De kwaliteit van het onderwijs wordt door veel factoren bepaald, van de deskundigheid van medewerkers tot de inrichting van het gebouw. Sancta publiceert de belangrijkste gegevens van de kwaliteit van de school op “Scholen op de Kaart”. De doelstelling van deze website is het presenteren van een set uniforme, vergelijkbare kwaliteitsmeters voor elke school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Ieder jaar nemen we via ‘Kwaliteitscholen’, verschillende tevredenheidsonderzoeken af. Naast ouder- en leerling tevredenheid, brengen we ook het beeld van leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid in kaart. Op www.scholenopdekaart.nl is te zien hoe we presteren op verschillende onderdelen, zoals examenresultaten, doubleren, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De gegevens worden vergeleken met het landelijk gemiddelde (benchmark). Naast de interne kwaliteitszorg waar wij als school zorg voor dragen, bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het voortgezet onderwijs. Scholen verantwoorden hun onderwijs; niet alleen de cognitieve prestaties van de leerlingen, maar ook hoe de school werkt aan burgerschap en sociale veiligheid. Om de kwaliteit op niveau te houden participeert Sancta actief in een aantal samenwerkingsverbanden; SWV Zuid-Kennemerland, Regionaal besturen overleg, UNESCO-scholen netwerk, ROSA (opleidingsschool), WON-Akademie, overleg PO/VO, etc. De kwaliteiten van Sancta Maria op een rij Sancta investeert in de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen, door: • NPO door eigen docenten, expertise in huis! • Extra begeleiding door ondersteuningsteam en remedial teachers; • Jaarlijkse Sancta Award voor het beste profielwerkstuk voor havo 5 en vwo 6; • Project ‘Boek uit je tas’ in waarneemuren, dat lezen stimuleert; • Voorbereiding wetenschappelijk onderwijs door vakken Quest en Quest Klassiek; • Kwaliteitskeurmerk WON-Akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland); • Officieel erkende UNESCO-school; • Verdieping voor talenten in Frans met een DELF-certificaat, in Engels met een Cambridge certificaat, in Grieks en Latijn met een Elex/Egex-certificaat; Masterclasses; • • Lid ROSA (Regionale Opleidingsschool Amstelland) • Gezonde School • Laptop-regeling voor de eerste en tweede klassen. Kwaliteit is nooit af! Komend jaar blijven we extra investeren in: • Het honoursprogramma: een verdiepend academisch programma voor excellente vwo-leerlingen; • • Scholing van startende en ervaren docenten in ‘de zes rollen van de docent’ ter bevordering van het klassenmanagement; Opleiden van studenten (ROSA-opleidingsschool) • De contacten met basisscholen, hbo en universiteit; • Internationale uitwisselingen; • • Ons lidmaatschap van het wereldwijde UNESCO-scholennetwerk; • Nog betere voorbereiding op profielkeuzes en vervolgopleiding; • Formatief handelen; Waar ga ik naar toe? Waar sta ik? Hoe kom ik verder? Goed toetsen, eerlijk meten en effectief en positief evalueren staan hierbij centraal. Nieuwe projecten die rechtdoen aan de verschillen tussen havo, atheneum en gymnasium.

Klachtenregelingen Onze school heeft een interne klachtenregeling. Deze is te vinden via Intranet bij ‘Mijn Sancta’. Ouders of leerlingen die een klacht hebben, bespreken dit met de betrokken medewerker. Als dit tot onvoldoende resultaat leidt, dan wordt de klacht besproken met de leidinggevende van deze medewerker om alsnog tot een geschikte oplossing te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de landelijke klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij: Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) De Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs t.a.v. het ambtelijk secretariaat Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070 386 16 97 info@klachtencommissie.org www.GCBO.nl Inspectie van het onderwijs De Onderwijsinspectie bezoekt regelmatig alle scholen in Nederland. De inspectie kijkt of de organisatie en het onderwijs op orde zijn. De uitkomsten vind je op hun site. Ook kunnen ouders een vraag aan de inspectie voorleggen of informatie ontvangen. Kijk hiervoor op www.onderwijsinspectie.nl of mail naar info@owinsp.nl Er is ook een apart meldpunt vertrouwensinspecteurs in geval van misbruik of geweld. 0900 - 1113111 (lokaal tarief). Sancta is ... UNESCO-school, Gezonde school, aangesloten bij de WON-Akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland) en lid van De Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). 29

Het gebouw Sancta is gehuisvest in een mooi en licht gebouw vlakbij de Haarlemmerhout. Leerdomein voor de eerste- en tweedejaarsleerlingen Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo prettig mogelijk te maken, hebben de eerste- en tweedejaarsleerlingen hun eigen plek in de school. Zij hebben hun eigen schoolplein met pannaveldje, kantine en kluizenruimte. Computerlokalen en computers in de klas Sancta heeft vijf aparte computerlokalen. Er zijn meerdere laptopkarren, waardoor het gebruik van computers in reguliere lokalen mogelijk is. De eerste en tweede klassen kunnen sinds dit jaar gebruik maken van de laptopregeleing, waarbij elke leerling zijn/ haar eigen laptop heeft. Daarnaast staan in de klaslokalen, inclusief praktijklokalen, kunstlokalen en bètalokalen, computers en hangen er digiborden of LCD-schermen. Praktijklokalen De praktijklokalen van onze school zijn van alle moderne gemakken voorzien. De kunstlokalen en bètalokalen zijn ook modern en goed ingericht. Sancta beschikt over drie sportzalen. Dit betekent dat alle binnensporten op de eigen school worden gegeven. De sportlessen buiten worden gegeven op het nabij gelegen HFC-terrein. Mediatheek Leerlingen die in groepjes willen werken of juist behoefte hebben aan stilte, kunnen terecht in de mediatheek. Hier is een grote computerruimte aanwezig. Naast een uitgebreide collectie (e-)boeken bevat de mediatheek naslagwerken, tijdschriften, een digitale krantenbank en dvd’s. Medewerkers van de mediatheek verzorgen introductie- en zoek lessen en ondersteunen het project ‘Boek uit je tas’. Een project dat onderbouwleerlingen stimuleert binnen het lesrooster meer te lezen. In de mediatheek werken twee beroepskrachten, bijgestaan door vrijwilligers. De mediatheek kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ouders die hier belangstelling voor hebben kunnen zich hiervoor opgeven. U kunt mailen naar info@sanctamaria.nl. Kluisjes Alle leerlingen op Sancta hebben een kluisje om hun jas, gymspullen en boeken op een veilige manier op te bergen. De huur bedraagt € 15,- per jaar, plus € 20,- borg. De kluisjes bevinden zich rondom de kantine en leerling-ingangen.

Huisregels Sancta investeert in een veilige werk- en leeromgeving voor leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat wij een open houding hebben en aandacht hebben voor elkaar. En dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in het naleven van onze huisregels: • We gaan respectvol met elkaar, met elkaars spullen en het gebouw om. Pesten en treiteren doen we niet; • We volgen aanwijzingen van medewerkers altijd op; • Missen we een toets, dan hebben wij zelf de verantwoordelijkheid de toets in overleg met de docent binnen tien lesdagen in te halen; • Eten en drinken doen we alleen in de kantines en tijdens de pauzes. In de les dragen we geen hoofddeksels en jassen; • We houden ons gebouw schoon en respecteren onze kantines, aula en overige verblijfsruimtes. In de gangen rondom de lesruimtes is het stil; • We gebruiken mobiele telefoons en audioapparatuur alleen in de aula en kantines. Tijdens de les zeker niet, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de docent is. De mobiele telefoons staan altijd op ‘stil’ en zijn tijdens les in de telefoontassen geplaatst.; • In en rond het schoolgebouw roken we niet. We gebruiken geen alcohol, drugs of andere genotsmiddelen en deze hebben we ook niet bij ons; • We maken geen beeld- of geluidsopnamen van elkaar, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven; • We zijn beschikbaar voor school van 08.00 uur tot 16.30 uur. Sancties Bij het overtreden van de schoolregels nemen wij gepaste maatregelen. Meer informatie over deze sancties staan op intranet. Het kan voorkomen dat tijdens het schooljaar de regels veranderen. Het is de bedoeling dat leerlingen zelf kennis nemen van eventuele wijzigingen. 31

Verzekeringen Collectieve scholierenongevallenverzekering Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen. Daarvoor heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven hebben over een ongevallenverzekering en géén WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid). De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten. Verzekering tegen diefstal De school is niet verzekerd tegen diefstal en vernielingskosten. Schade door vermissing, diefstal of vernieling kan niet verhaald worden op de school. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld fietsen of scooters. Wij raden aan geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in een kluisje. Reisverzekering Begeleiders van school houden de veiligheid van leerlingen die op studiereis gaan, nauwlettend in de gaten. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders aan bij de studiereizen een annuleringsverzekering af te sluiten voor hun kind en de pas van de ziektekostenverzekering mee te geven bij een reis of activiteit buiten de school.

Ouderbijdrage en schoolnota Voor verschillende schoolzaken vragen wij een bijdrage van de ouders. Door deze bijdrage zijn we in staat het onderwijs te verrijken en de school te verbeteren. Een school mag het wel of niet betalen van de ouderbijdrage geen rol laten spelen in het toelatingsbeleid. De hoogte van deze (vrijwillige) bijdrage wordt vastgesteld door de schoolleiding en heeft instemming van de MR. De gehele ouderbijdrage bestaat uit twee onderdelen: 1. Algemene ouderbijdrage 2. Leerlinggebonden specifieke Schoolkosten Algemene ouderbijdrage Voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige algemene ouderbijdrage gemiddeld €135,- per kind. In het kader van kansengelijkheid zullen leerlingen nooit uitgesloten worden van activiteiten die georganiseerd worden door middel van deze bijdrage. De uitgaven die met de vrijwillige bijdrage worden bekostigd zijn: • • projectweken e.a. bijzondere activiteiten; leerlingenraad en –commissies; schoolfeesten en schoolkrant, valentijnactie etc.; • • • • • • • alternatieve lesweken, zoals UNESCO-programma; culturele activiteiten als SancTalent, Sancta Goes Classic, deelname HIT; extra leer- en hulpmiddelen, extra inzet van RT; oudervereniging ; lustrumfonds voor het 95 jarig bestaan van de school; collectieve ongevallenverzekering; vervanging door breuk en vernieling. Schoolkosten De schoolkosten zijn per leerjaar verschillend, deze bestaan uit de kosten die gemaakt worden tijdens afdelingsactiviteiten en -excursies waaraan uw kind deelneemt maar ook enkele andere kosten die voor een kind gemaakt worden. Er valt te denken aan de jaaropening, Sinterklaas, kerst en bijvoorbeeld de examenactiviteiten. De vergoeding voor schoolkosten is een vrijwillige bijdrage, maar zonder de ondersteuning door ouders zijn deze activiteiten of uitgaven niet mogelijk. Diverse activiteiten, zoals projectdagen, excursies, sportdagen en reizen, brengen wij in rekening bij ouders via de schoolnota. Daarnaast vraagt Sancta ouders een vrijwillige bijdrage voor niet of nauwelijks gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten, Sancta maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de schoolkosten aan ouders. Als er een factuur klaarstaat versturen wij een e-mail met een link. Deze link leidt naar het ouderportaal, met daarin de factuur. Deze kan, eventueel in termijnen, betaald worden via: • iDEAL (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen); • Overboeking (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen); • Incasso (ouderbijdrage). Voor vragen over de betaling van de factuur kan contact worden opgenomen met onze school via schoolkosten@sanctamaria.nl. 33

Wat zeggen docenten over Sancta ... “We horen vaak dat leerlingen en nieuwe collega’s zich zo welkom voelen bij ons op school.” M. Meinema, afdelingsleider brugklas

“Op zoek naar goede cijfers, vind je veel interessante dingen over de wereld en jezelf.” J. Smits, docent Klassieke talen “Bij Sancta worden kansen geboden, ook wij kunnen blijven doorleren.” M. Brink, docent LO, ROSA “Op school kijken we echt naar ieder kind.” M. Krist, docent economie 35

Sancta is ook ... Vrienden maken, leuke feesten, sporten, proefjes doen en kunstwerken maken.

Schooljaar 2021-2022 Eventuele wijzigingen in de lestijden worden op de website gepubliceerd. Dit schooljaar is er een 45-minuten rooster. Na het laatste lesuur is het Sancta ondersteuningsmoment, waarbij leerlingen waar nodig extra ondersteuning op maat wordt geboden. > Vakanties 2021 – 2022 Herfstvakantie 16 oktober 2021 - 24 oktober 2021 Kerstvakantie 25 december 2021 - 09 januari 2022 Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 - 27 februari 2022 Pasen 17 april 2022 - 18 april 2022 Meivakantie 23 april t/m 08 mei Hemelvaart 26 mei 2022 Pinksteren 05 juni 2022 - 6 juni 2022 Zomervakantie 2022 16 juli 2022 - 28 augustus 2022 Verlof buiten de vakanties Buiten genoemde vakanties kennen wij in principe geen extra vakantiedagen toe. Alleen in zeer speciale situaties kunnen wij hiervan afwijken. Hiervoor dienen ouders ruim van tevoren een onderbouwd verzoek in bij de verzuimcoördinator, die volgens de regels van de afdeling leerplicht van de gemeente wordt beoordeeld. 45 miuten rooster 1e 2e uur uur pauze 3e 4e 6e 8e uur uur pauze 5e uur uur pauze 7e uur uur Ondersteuningsmoment Verzoeken om enkele dagen eerder vrij te krijgen dan de officiële vakantie om verkeersdrukte te omzeilen of verzoeken voor een vakantiedag tussen andere vrije dagen in, worden niet goedgekeurd. Afwezigheid zonder toestemming van de afdelingsleider of de schoolleiding melden wij bij de leerplichtambtenaar. Bezoeken aan huisarts, orthodontist of deelname aan rijexamens worden, indien mogelijk, buiten lestijd ingepland. Lukt dit niet, dan wordt tijdig een verzoek voor verlof bij de afdelingsleider ingediend. Jaaragenda De jaaragenda 2021-2022 staat op www.sanctamaria.nl. Overzicht medewerkers Een overzicht van alle medewerkers staat op intranet. 08. 25 - 0 9.1 0 0 9.1 0 - 09.55 09.55 - 1 0.1 0 1 0.1 0 - 10 .5 5 10 .5 5 - 11 . 40 11. 40 - 12 . 05 12 . 05 - 1 2 .5 0 12 .50 - 13. 3 5 13. 3 5 - 13.50 13.50 - 1 4 . 35 1 4 . 3 5 - 15. 2 0 15. 2 0 - 16 . 0 5 Open dagen Vrijdag 28 januari 2022 19.00 - 21.00 uur Zaterdag 29 januari 2022 9.30 - 12.30 uur Informatieavond groep 8/ ouders Donderdag 25 november 2021, 19.30 uur Maandag 31 januari 2022, 19.30 uur. Sancta’s Proefclub (proeflessen) Dinsdag 28 september 2021 15.15 uur Woensdag 1 december 2021, 13.30/ 15.15 uur Aanmelden voor Sancta’s Proefclub kan via: proefclub@sanctamaria.nl of bel 023 – 531 60 40 37

Bereikbaarheid en colofon Bereikbaarheid Sancta ligt op de grens van Haarlem en Heemstede en is prima bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer. • Bus: Connexxion lijn 80/90/50/51 • Trein: op loopafstand van NS-station Heemstede/ Aerdenhout. Colofon Eindredactie Claasje Quadekker en Jolein Zijlstra Opmaak Jolein Zijlstra Gebruikt Papier Cyclus offset, 100% gerecycleerd papier Fotografie Saskia Beek Sancta heeft conform de nieuwe AVG-verplichtingen alle gefotografeerde leerlingen en collega’s om toestemming tot publicatie gevraagd. Scan voor Groep 8 Info

Zoveel méér dan een diploma! Contactinformatie Van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem Postbus 3 2100 AA Heemstede 023 - 531 60 40 info@sanctamaria.nl www.sanctamaria.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication