0

17 Verhalen uit de passantenhaven Mandeguod 36e jaargang mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum juli/augustus 2021 O.a. in dit nummer: 42 12 Plan Boppeslach Waarom vrijwilligerswerk zo leuk is!

2 Mandeguod Yoga Pilates Bodyflow studio Fitaal 06 420 122 03 Workshops en retreats Stoelshiatsu Ontspannings- Yogamassage Kijk voor meer informatie op studiofitaal.nl

juli/augustus 2021 3 In dit nummer: Prakkesaasjes fan de redaksje Nieuws vanuit Doarpsmienskip Mantgum Plan Boppeslach Nieuws uit de Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Superdichters! Nieuwe wetenswaardigheden in en bij de Wjukken Beginnersclinic Rûnom Mantgum Nieuws van Merke Commissie Mantgum Nieuws van Mantgum Leeft Wat hinget der by dy oan de muorre? Verenigingen Activiteiten juli/augustus Weekagenda Instellingen Nijlganzen in de Swette ‘Wurden fan Gysbert troch Hiske’ Informatie van de Bibliotheek Wommels Mooi Mantgum voor starters en senioren Waarom vrijwilligerswerk zo leuk is! Witte jim dat… Verhalen uit de passantenhaven Verduurzamen sportpark Mantgum Colofon 4 8 12 14 17 18 21 23 25 26 29 30 31 32 34 35 37 38 42 47 50 54 58 Kopij inleveren uiterlijk de 14de van elke maand mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Omslagfoto Rinse Westerdijk

4 Mandeguod Zo vlak tegen het einde van het schooljaar horen afstudeerders weer of ze geslaagd zijn. Maar ook hoor je of je overgaat naar de volgende klas. Het zijn allemaal weer zaadjes voor iets nieuws. Een nieuwe start, want je gaat je klaarmaken voor weer een mooi nieuw studiejaar. Je gaat weer nieuwe mensen ontmoeten en leerstof tot je nemen. Allemaal met als doel om genoeg ‘bagage’ mee te nemen om later als je groot bent te gaan doen wat je wou worden. Ik ben zelf één van die gelukkigen die te horen kreeg of ie geslaagd was. Vier jaar van ploeteren was afgerond. Begrijp mij niet verkeerd, een studie volgen moet je altijd doen, je bent nooit uitgeleerd is mijn gedachte. Maar een studie volgen met twee kleine kinderen, een gezin en een sociaal leven maakt dat je alles goed moet plannen. Als je wat wilt bereiken moet je soms concessies doen. Terugkijkend op de eerste helft van 2021 kan ik, als ik voor mijzelf spreek, zeggen dat het een bijzonder bewogen 2021 is geweest. Door het wijzigen van het opleidingsniveau van mijn functie kwam mijn functie te vervallen dit jaar. Ik ben iemand die niet snel bij de pakken neer gaat zitten, maar ik kijk altijd naar wat dan wel kan, welke kansen er dan kunnen komen, het is immers ook de mogelijkheid voor iets nieuws. En door onvoorziene omstandigheden die ik beleefde op het ijs in februari – ik liep helaas een hersenschudding op tijdens de leuk georganiseerde elfstedentocht voor de schooljeugd – kreeg ik ineens ruimte om rustig tijdens mijn herstel bezig te gaan met de studie. Ik geloof dat wanneer je een, soms een onvoorzien, zaadje plant het kan uitbloeien tot iets moois, er ontstaan mogelijkheden. Zaadjes die je plant zullen prachtig mooie bloemen worden waar jij en anderen weer van kunnen genieten. Prakkesaasjes fan de redaksje

juli/augustus 2021 5 Op de cover van deze Mandeguod een prachtige foto van de werkzaamheden aan It Bosk. Onze postbode laat al zien hoe we de optische verkleining van de weg kunnen gebruiken als fietspad. Denken in mogelijkheden en kansen. Als mogelijkheid, wat zou het mooi zijn als de bermen straks ingezaaid kunnen worden met een bijenflinter-lint. Wat een pracht begin van de heropening van It Bosk. Wat een heerlijke zonnige weken hebben we alweer achter de rug. En dan te bedenken dat de meeste mensen nog lekker op vakantie gaan. Zo ook wij van de Mandeguod, we gaan opladen en namens het gehele team van Mandeguod wens ik u een pracht mooie zomer en tot in september! Jacob Scheffer

6 Mandeguod

juli/augustus 2021 7

8 Mandeguod Nieuws vanuit Doarpsmienskip Mantgum Nu de Coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden, de vaccinatiegraad omhoog gaat en mensen weer in grotere groepen bij elkaar mogen komen, zien wij de kans om, voor het eerst sinds 1,5 jaar, weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. Als de Coronamaatregelen het toelaten zal de ALV plaatsvinden op: Datum: Woensdag 29 september 2021 Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur (eindtijd uiterlijk 22.30) Locatie: MFC de Wjukken De agenda komt midden september online op mantgum.com. Ook de jaarverslagen van 2019 en 2020, de notulen van de ALV van 2019 en de financiële stukken komen daar online te staan. Heeft u vragen over deze stukken? Dan kunt u die vóór 18 september mailen naar: doarpsmienskip@mantgum.com of schriftelijk bij de Dobbe 3H. Tijdens de ALV zullen wij deze beantwoorden. Wilt u de ALV bijwonen? Dan kunt u dit mailen naar bovenstaand mailadres. Fondsenstick 2021 Vanuit DMS hebben we de Fondsenstick 2021 aangeschaft. Hierop staan alle actuele denkbare subsidies en fondsen die er in Nederland zijn. De Fondsenstick is een usb-stick en kan Even voorstellen Ons dorp is de laatste jaren steeds groter geworden, het ‘ons kent ons’ wordt steeds minder en niet iedereen weet dan ook wie wij als bestuursleden van DMS zijn. Daarom een kort voorstelrondje met foto, zodat u er ook letterlijk een gezicht bij heeft. Ewoud Westrik Mijn naam is Ewoud Westrik, 54 jaar. Een goeie 5 jaar woonachtig in Mantgum op de Dobbe 3h; een prachtig appartement voor mij alleen! Ik werk bij Achmea Leeuwarden op de afdeling bedrijfsverzekeringen als acceptant Maatwerk. Hobby’s: het beoefenen van Tai Chi Chuan is na bijna 30 jaar wel een levensstijl te noemen. Hiervoor ben ik ook vaak op pad, vaak naar het midden van het land. Verder lees ik graag, luister naar muziek en de gebruikt worden door verenigingen, stichtingen of andere initiatieven die (mogelijk) subsidie willen aanvragen voor hun plan of idee. De Fondsenstick is aan te vragen door te mailen naar doarpsmienskip@mantgum.com.

juli/augustus 2021 9 V.l.n.r.: Ydwine Willemsma, Annemarie Meetsma, Maaike Kuipers, Ewoud Westrik en Bert van der Weide. mooie omgeving leent zich prima voor wandelen en fietsen. Ik heb het prima naar mijn zin hier en ben blij dat ik een handje kan helpen in de Mienskip door deel uit te maken van het bestuur van DMS, eerst als algemeen lid en nu alweer 2 jaar als secretaris. Bert van der Weide Ik ben Bert van der Weide (54), woon sinds 2000 in ons mooie dorp Mantgum, getrouwd met Ellen en ons gezin vormen wij samen met onze kinderen Dylan (20) en Kaylee (14). Ik werk voor drie samenwerkende gemeenten in Zuid-Oost Friesland en dat bevalt mij prima. Voorheen ooit begonnen als beroepsmilitair bij de Koninklijke Luchtmacht en daar een prachttijd gehad (tot 2003) in zowel binnen- en buitenland. Ik houd van wandelen met onze hond Simba, motorrijden en sportief bezig zijn. Ik ben sinds de zomer van 2019 actief als bestuurslid bij Doarpsmienskip. Ik heb sindsdien de boekhouding en de verantwoording overgenomen en beheerd als penningmeester. Ik doe dit graag want ik voel mij betrokken bij ons dorp, woon hier met plezier en wil graag op deze wijze mijn steentje bijdragen met dit vrijwilligerswerk. Alhoewel ik al bijna 2 jaar meedraai in het bestuur van Doarpsmienskip is door de Covid-19 periode het er nog niet van gekomen om officieel als bestuurslid benoemd te worden. Ik hoop dat dit binnenkort in een Algemene Ledenvergadering (ALV) kan gaan gebeuren. Graag tot ziens of tot sprekens. Maaike Kuipers Myn namme is Maaike Kuipers, 35 jier en in echte Mantgumer. Op in →

10 Mandeguod pear útstapkes yn myn studintetiid nei ha ik altyd yn Mantgum wenne. Ik wenje mei myn man Marco en dochters Ylse (4) en Lyke (3) op de Finne. Yn it deistich libben wurkje ik yn de kommunikaasjewrâld by ferskate maatskiplike ynstânsjes. Neist myn wurk en drokte mei de bern sit ik yn de redaksje fan Mandeguod, bin ik aktyf yn in wurkgroep by Duorsum Mantgum en by Mantgum Leeft. It leuke oan dit soart frijwilligerstaken fyn ik dat je witte wat der spilet yn je neiste omjouwing en dat je der sels ynfloed op ha kinne. Je leare der in soad fan en je komme yn ‘e kunde mei oare minsken. Foar DMS bin ik troch de Coronasituaasje noch net officieel beneamd as algemien bestjoerslid, mar ik hoopje dat dat der by de ALV wol fan komt. Ydwine Willemsma Myn namme is Ydwine Willemsma, ik bin 39 jier en ik wenje fan 2016 ôf yn Mantgum. Ik wenje tegearre mei Jetse en ús trije bern: Tymen (9), Brecht (6) en Frouk (2,5). Ik wurkje by buorgemeente Súdwest-Fryslân as strategysk adviseur op meinammen it mêd fan kultuer, sosjaal domein en organisaasjebrede fraachstikken. Yn de frije tiid bin wy in protte oan it klussen (it ein is nei 5 jier yn sicht) en dêrneist mei ik graach túnkje, lêze, rinne en bin ik dwaande mei histoarysk ûndersyk nei myn famylje. Reizgje meie wy ek graach dwaan, mar dat is de lêste jierren der wat by yn sketten. Yn de simmer fan foarich jier bin ik benadere foar in bestjoersfunskje en sûnt dy tiid draai ik mei as algemien lid. Ik fyn it moai om my yn te setten foar it doarp en boppedat wat mear minsken kennen te learen. Graach oant sjen! Annemarie Meetsma Mijn naam is Annemarie Meetsma. Ik ben 38 jaar en woon sinds 2018 samen met mijn man en twee dochters van 3 en 7 op de Skuorrereed. Ik ben werkzaam als microbiologisch analist op de afdeling bacteriologie bij Izore, Certe in Leeuwarden. Sinds vorig jaar ben ik algemeen lid van Doarpsmienskip Mantgum, omdat ik, nu de kinderen iets ouder zijn, mij graag voor het dorp wil inzetten.

juli/augustus 2021 11

12 Mandeguod Plan Boppeslach In de Mandeguod van afgelopen mei heeft u al kunnen lezen dat er plannen zijn om het terrein bij de Wjukken, rondom het sportveld en het baggerdepot op te knappen. De verenigingen die gebruik maken van het sportveld en de Wjukken zijn de afgelopen weken meegenomen in deze plannen en hebben positief en enthousiast gereageerd. Een goede basis om in gezamenlijkheid aan de slag te gaan om de plannen ook echt te realiseren. Stichting Wjukken is penvoerder van Plan Boppeslach en heeft de uitvoering van het plan overgedragen gekregen van de projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit Karin van Beest, Jant van Dijk, Baukje Stienstra, Jelmer Jonker en Korrie Dijkstra. Om de plannen te kunnen realiseren is er geld nodig. De projectgroep is dan ook druk aan de slag met een financieringsplan. Eind mei is een subsidieaanvraag ingediend bij het Iepen Mienskipsfûns. Naar aanleiding van deze aanvraag is plan Boppeslach Foto: Jelmer Jonker

juli/augustus 2021 13 aangedragen mee te doen voor de Europese subsidie Leader/Pop3. Inmiddels is ook deze aanvraag in gang gezet en zijn er diverse andere fondsenaanvragen de deur uit. In juni heeft er een gesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van de Projectgroep, Nico Kloppenborg, Streekwurk, dorpencoach Rikkie Hagen en een afvaardiging van gemeente Leeuwarden. De projectgroep is nu goed geïnformeerd wat er allemaal geregeld en gedaan moet worden om het project ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Naar aanleiding van dit overleg is er een gedetailleerde tekening gemaakt met de wandelpaden, brug, fierljepplaats, bankjes en speel- en sporttoestellen. Het is nu wachten op toestemming van de gemeente en op toezeggingen van fondsen en subsidies om de plannen om te zetten in actie. Wilt u meer weten over Plan Boppeslach, kijk dan op www.mantgum.com. Via de Mandeguod houden we u op de hoogte van de voortgang van het plan. Mocht u nog vragen of ideeën hebben over dit plan? Schiet gerust iemand van de projectgroep aan. Een mail sturen kan ook naar boppeslach@wjukken.nl. Wordt vervolgd! Projectgroep Plan Boppeslach Karin van Beest Korrie Dijkstra 06 - 15 38 26 59 Jant van Dijk 06 - 20 49 43 45 Jelmer Jonker 06 - 38 90 15 38 Baukje Stienstra 06 - 13 04 34 74

14 Mandeguod Nieuws uit de Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Vieringen in juli en augustus 2021 Op de eerste en de derde zondag van de maand is er om 10.00 uur een ochtendgebed in de Doarpstsjerke. De ochtendgebeden zijn korter en eenvoudiger dan een ‘hoogmis’. Na het ochtendgebed is er ruimte voor ontmoeting. Daarbij is iedereen welkom, ook zij die niet het ochtendgebed bezoeken: dorpsgenoten en toevallige voorbijgangers. Op 18 juli is er een Openluchtdienst op Skillaerd. Neemt u zelf een stoel mee? We beginnen wederom om 10 uur, na afloop is er koffiedrinken. Fan herte wolkom! Check onze website en Facebookpagina voor het laatste nieuws. Restauratie Orgel Mariatsjerke Alle inwoners van Mantgum kregen een uitnodiging om bij te dragen aan de restauratie ven het monumentale Van Dam orgel in de Mariakerk. Daarop hebben al meer dan 70 dorpsgenoten een donatie gedaan. De Doarpstsjerke waardeert dit enorm en ziet dit als een uiting van grote betrokkenheid bij gemeente en kerkgebouw. In deze maand zal de restauratie voltooid zijn op de finale na: de herinstallatie van alle onderdelen van piepklein tot reuzengroot in de in oude glorie herstelde orgelkast door de firma Bakker & Timmenga. Op de website vond u mogelijk al een foto-impressie uit deze werkplaats: www.pkn-mantgum.nl/archives/2266 Na de finale komt in de maand november de grande finale: een concert in de zojuist heropende kerk. Alle gulle gevers krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Mocht u alsnog willen bijdragen, dan is uw gift van harte welkom op: IBAN NL74 RABO 0330 8031 58 t.n.v. CvK Prot Gem. Mantgum & Skillaerd, o.v.v. Donatie orgel en uw adres. Feikjen J. van der Zwaag

juli/augustus 2021 15 Keek op de Kerk Elke maand stelt een betrokkene van de Doarpstsjerke zich even kort voor. Wie ben ik? Jelle Sybesma bij velen bekend vanwege mijn werk als fysiotherapeut hier in het dorp. In begin jaren 80 kwam ik een aantal jaren vanuit Ritsumasyl, daarna 32 jaar vanuit Jellum. Nu wonen we al weer meer dan 3 jaren op de Mêden in Mantgum: een prachtige plek, een buitenkans, waar we oud hopen te worden. Wat vult je week? Ik heb vele interesses zoals bv muziek (saxofoon), oude scooters (Heinkels) en reizen naar Italië. De tijd hiervoor wordt steeds ruimer en prettiger. Wat draag ik bij? Sinds 2020 ben ik diaken samen met Esther Langedijk. We proberen vanuit de kerk onze bijdrage te leveren aan acties dichtbij en veraf. We leven hier met z’n allen in Mantgum samen. Als doarpstsjerke proberen we een centrum van ondersteuning in dit samenleven te zijn. Ontvangt u graag onze twee wekelijkse nieuwsbrief, meldt u aan bij b.jilderda@gmail.com Of bel naar 058 289 85 02 dan bezorgen we de nieuwsbrief in uw brievenbus. Voor actuele informatie: www.pkn-mantgum.nl en Facebook Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd. Hartelijke groet namens de kerkenraad, Gudula van Beem

16 Mandeguod

juli/augustus 2021 17 Superdichters! Nout, Silke en Arjen van de Gielguorde hebben meegedaan aan de finale van de Kinderdichter Leeuwarden. Helaas hebben ze niet gewonnen. Maar de kinderen en de leerkrachten van de Gielguorde zijn supertrots dat ze zover gekomen zijn! Uitvinder Ik wil uitvinder worden en de wereld veranderen. Een wereld met vliegende auto’s maken. De natuur mag blijven. Oude mensen krijgen gratis hulprobots. Een wereld vol magie, dat wil ik. Wereld van snoep Als ik fiets Dan zie ik huizen van snoep Ik zie gras van speculaas Ik zie een sloot van chocolade Duik erin met mijn fiets Drink in een uur alles leeg Arjen van der Meer, 9 jaar groep 6 Silke Kuipers, 8 jaar groep 5 Ik heb kipjes Soms lief soms gek soms Bezaait onder een bladerdek Soms stom, soms irritant Maar toch Zijn mijn kipjes Het liefste van het land Nout Koopmans, 8 jaar groep 5 Wat een leuke gedichten!

18 Mandeguod Wjukkennieuws Nieuwe wetenswaardigheden in en bij de Wjukken Langzaam neemt de Coronapandemie, mede door de vele vaccinaties in kracht af en komt er weer meer ruimte om “leuke” dingen te doen. Uiteraard dienen de basisregels als uitgangspunt: was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken. Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. Op 5 juni jl. is de derde stap van het openingsplan gezet en mag onder bovengenoemde voorwaarden bijna alles open. Voor de Wjukken als horecagelegenheid betekent dit dat de Horeca weer open mag tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Max 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) of 1 huishouden per tafel. Vaste zitplaats verplicht, geen zitplaatsen aan de bar en geen entertainment zoals tv-schermen en geen zelfbediening. Sportkantines, kleedkamers en douches open. Dat zijn toch vreugdevolle zaken waar wij weer met een positieve blik naar uit kunnen kijken. Inmiddels is het nieuwe Wifi Netwerk voltooid en kan er gebruik van gemaakt worden. Een grote stap voorwaarts in het digitale tijdperk waar wij midden in zitten. Ook is de Wjukken door een team van vrijwilligers weer helemaal opgepoetst en ziet het er weer spic en span uit. Ook de houten vloer heeft een extra beurt gekregen en ziet er na het opnieuw in de olie zetten glanzend uit. Hierbij hulde en dank voor allen die zich hiervoor ingezet hebben. Chapeau! Wij zien nu duidelijk, meldt Antsje Vogel, dat de agenda ook weer langzaam gaat vollopen, iets wat hard nodig is om een gezonde financiële basis te behouden, ook in de toekomst. Dus mocht u iets willen vieren, schroom niet om met Antsje Vogel contact op te nemen. De Wjukken is ervoor! Het bestuur heeft ook contact met een

juli/augustus 2021 19 aantal jongeren uit Mantgum om te onderzoeken of er activiteiten voor en door hen georganiseerd kunnen worden. Hiervoor zou de Freedkelder een geschikte locatie zijn. Wordt vervolgd. De politiek toont belangstelling voor oa. de Doarpskeamer en binnenkort komen de wethouder en enkele raadsleden op bezoek bij de Doarpskeamer om te horen hoe het gaat. Toch zijn er ook wat zorgen. Wij merken dat het aantal vrijwilligers terug loopt. Inmiddels zijn 2 vrijwilligersgroepen samengevoegd. Iets wat wij jammer vinden. Willen wij als Wjukken goed functioneren, dan is het van belang dat een beroep kan worden gedaan op enthousiaste vrijwilligers die zich op een positieve manier willen inzetten zorgvuldig en met aandacht voor het dorps- en algemeen belang. Als je het leuk vindt om als vrijwilliger aan de gang te gaan meld je hiervoor aan. Het is gezellig en je betekent iets voor ons allemaal. Weet dat als u een boek wilt lenen u terecht kunt in de Wjukken! De Wjukken is geopend als Doarpskeamer op dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. U bent van harte welkom! Ook als je voor een gezellig praatje of een kopje koffie langs wilt komen. Het kan nu! Er is gelegenheid om zonder afspraak vooraf de Doarpskeamer te bezoeken! Alvast en hele fijne zomer toegewenst!! Freerk Smidt namens het Bestuur van de Wjukken Dag en nacht bereikbaar T 0566 60 29 22 I www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.n .nl nl

20 Mandeguod

juli/augustus 2021 21 Beginnersclinic Rûnom Mantgum Hardlopen is een prachtige en gezonde sport. Het houdt je fit, maakt je botten en gewrichten sterker, ontspant, verbrandt een berg calorieën en je slaapt er goed op. Niet alleen je lijf profiteert, hardlopen is ook goed voor je brein en het maakt je gelukkig. Wil je op een goede manier beginnen met hardlopen? Op donderdag 2 september start Rûnom Mantgum de clinic Beginnen met Hardlopen. Hardlooptrainer Mirjam Boomsma verzorgt een programma van tien trainingen dat toewerkt naar een testloop op donderdag 4 november. Je leert op een verantwoorde manier hardlopen in je eigen tempo en met aandacht voor hardlooptechniek. Je wordt lekker fit en krijgt een goede basis om verder te trainen. Naast de trainingen krijg je ook wekelijks een nieuwsbrief met een oefenschema en hardlooptips. Het doel van deze cursus is om tijdens de tiende training ongeveer 30 minuten aan een stuk hard te kunnen lopen. Maar het zou goed kunnen dat je een ander persoonlijk doel hebt. Wij horen graag van je welk doel dat is en kunnen je daarin ondersteunen. Deze clinic is gericht op beginners, maar je kan ook meedoen als je al eerder hebt hardgelopen en het weer wil oppakken, of als je voor jezelf bent begonnen en onder deskundige leiding aan de basistechniek wil werken. De trainingen zijn op donderdagen om 19.30 uur. De deelnemersbijdrage is 40 euro voor het gehele programma. Meer informatie en aanmelden via nummer 06 5122 1165 of de website runom. mantgum.com.

22 Mandeguod

juli/augustus 2021 23 Nieuws van Merke Commissie Mantgum Als Merke Commissie Mantgum hebben we in de juni-vergadering van 2021 definitief de knoop doorgehakt betreffende wel of geen Merke in 2021. Als bestuur zijn we tot de conclusie gekomen, ondanks dat de versoepelingen voor corona zich positief ontwikkelen, dat het organiseren en uitvoeren van een Merke verdeeld over meerdere dagen geen optie is. We begrijpen uiteraard dat dit voor veel dorpsgenoten wel een teleurstelling is omdat het Merkegevoel een extra dimensie geeft aan de verbondenheid als dorpsbewoners met elkaar. En ja ook wij als bestuur vonden het een lastige keus om te maken. Gezien de vele maatregelen en de diverse voorwaarden waaraan je moet voldoen als bestuur schiet dit het doel van een Merke voorbij. Als bestuur hopen we dat u/ jullie als dorpsgenoten hiervoor begrip hebben. Een Merke heeft de charme nodig dat iedereen ongedwongen plezier kan maken en kan deelnemen zonder voorwaarden aan het “mienskip” gevoel. Helaas is dat, tijdens het schrijven van dit artikel, nog niet aan de orde. Toch zullen we als leden van de Merke Commissie wel een sportieve activiteitendag organiseren op zaterdag 21 augustus van het voormalige Merkewykein. Deze activiteitendag zal voor jong en oud zijn en in het teken staan van elkaar ontmoeten binnen de mogelijkheden die er dan zijn. Alles zal plaatsvinden in de openlucht op het sportveld. Hoe deze dag er uit komt te zien daar zullen jullie de komende weken nog vast meer over kunnen lezen via de socials Facebook, Instagram en andere informatiekanalen. Daarom: noteer de datum 21 augustus in uw agenda als u wilt deelnemen aan activiteiten in het dorp. Het betreft het laatste weekend van de schoolvakanties. En we hopen op een gezellige activiteitendag voor jong en oud waarbij elkaar ontmoeten en spreken weer tot de mogelijkheden behoort. Geert Reitsma, Bettie de Vries, Wietske Terluin, Lucinda Weijer, Esther van Wieren, Wikje Tilma en Jan-Geert Nutma

24 Mandeguod

juli/augustus 2021 25 Nieuws van Mantgum Leeft Hoera! We lijken met elkaar Corona de kop in te drukken. Dit betekent ook dat, zoals het er nu naar uit ziet, we weer activiteiten in grote(re) groepen mogen organiseren. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. In de zomerperiode gaan we in overleg met No Name om te kijken of en hoe we elkaar kunnen versterken en met de Wjukken om te kijken wat er mogelijk is. Ons idee is om in ieder geval in de herfst- en kerstvakantie kinderactiviteiten te organiseren. Ook voor volwassenen komen er leuke activiteiten. Welke dat zijn hoor je na de zomervakantie van ons. Houdt daarom onze Facebookpagina @ mantgumLeeft in de gaten, lees de Mandeguod of kijk op mantgum.com. Heb je ideeën, wil je meedenken of mee-organiseren? Dan kun je ons altijd even aanschieten of mailen naar mantgumleeft@gmail.com. Maaike Kuipers, Anne-Frouk Koopmans, Yvonne Dolstra, Fransisca Vogelzang en Marieke Buma

26 Mandeguod Wat hinget der by dy oan de muorre? In skoftke lyn frege Hilda my oft se it stokje oan my oerdrage koe. Ja, dat kin wol, sei ik entûsjast, mei in skilderij al yn gedachten. dat ik it dan tsjin gjin ien sizze soe. Dat ha’k beloofd. (Pieter Terpstra is in pear jier lyn stoarn, dat ik kin no wol sizze dat hy it makke hat.) Nei oerlis mei en ynstimming fan syn bern, koe ik it foar in skaplik pryske keapje. Samar mei it skilderij ûnder de earm oer de gong en de doar út rinne, koe fansels net, want dan wie der kâns dat oaren it seagen. Wapene mei in grutte boadskippetas ha ik it skilderij mei nei bûten “smokkele”. It hat in moai plakje oan de muorre krigen. Sommige minsken ha in echte Rembrandt oan de muorre hingjen, mar ik ha in echte Pieter Terpstra! Dit skilderij is makke troch in kliënt dy’t wenne hat yn it Soarchsintrum dêr’t ik wurkje (âldereinsoarch yn Makkum). Dizze man, Pieter Terpstra, goed 90 jier, hie eartiids in eigen skildersbedriuw. Yn syn frije tiid hat hy himsels leard om ek portretten, stillevens ensfh. te skilderjen. Ridlik geregeld kaam ik by him. Faaks siet hy dan te skilderjen. Hy makke noch hieltyd hiele moaie skilderijen. Sa moai, dat ik wol ien fan him keapje woe. Dit hie noch wol wat fuotten yn ‘e ierde, want eins die hy dat noait. Hy wie “benaud” dat dan “eltsenien” (lês: alle susters) del komme soe om wat te keapjen. Hy hie wol yn ’e gaten dat ik it serieus miende en ik moast him belove In grutte hobby fan my is lêze. It leafst thrillers, mar ek wierbarde en ynformative boeken. Sa stadichoan ha ik sa’n 500 boeken. Spitigernôch kinne

juli/augustus 2021 27 pake en beppe yn Skearnegoutum op iisbesite wie gjin medalje, mar dy wiene like moai, sa net it moaist. We waarden folstoppe mei tee en cake en dan wer werom nei Mantgum. Ek ha’k oan de nedige kuiertochten meidien, sa as de Greidhoeketocht en de Himdyktocht en 4 kear de Alvestêdetocht. se net allegear yn ‘e boekekasten yn ‘e wenkeamer stean, dat de rest stiet boppe. As echte Tina Turner-fan kinne de boeken oer har fansels net ûntbrekke! Ek ha ik in hiel soad cd’s en in pear dvd’s fan har en fan Ike en Tina Turner. Ik ha ek nei in pear konserten west. Dêr ha’k de kaartsjes fan bewarre. Dan noch in diel fan wat sportive prestaasjes op ‘e foto. Foarhinne, doe’t der alle winters iis lei…. wiene der in soad reedriderstochten, sa as ûnder oare, de 8 fan Jorwert, de Lytse en Grutte Baerderadieltocht, de Hennaerderadieltocht. Dizze tochten ha ik in oantal kearen riden. Myn fierste tocht wie de Alvemarrentocht fan 1997 (115 km). Foar de tochtsjes oer de Mantgumer feart en de Swette nei As lêste, fytse: de âlvestêdetocht. Dy soe ik ien kear fytse, mar yntusken ha’k him sa’n 14 kear fytst… Dat kaam sa: in kollega, Minke, frege oft ik de âlvestêdetocht wol ris fytst hie, want dat moast eins wol as Fries! (Se hie him sels al in pear kear fytst.) No bêst, regelje de kaarten mar! Op pinkstermoandei ha wy fytst. It wie in moaie dei, mei hjir en dêr in pitsstop. Oan ’e ein fan ’e dei seine we: “It wie geselllich, it kin wol wer!” En sa is it in tradysje wurden dat wy Pinkstermoandei altyd “efkes” in rûntsje Fryslân dogge. It stokje jou ik troch oan Geart en Jantsje, myn efterbuorlju dy’t yn it âlde plysjeburo wenje. Groetnis fan Grietje Kirkenier Seerp van Galemawei

28 Mandeguod

juli/augustus 2021 29 Verenigingen Vereniging Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen Contactpersoon / email M. Visser Telefoon J. W. Verhoef doarpsmienskip@mantgum.com E. van der Hem K. Bosma S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgum Leeft Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum J.Cuperus - info@jacobklaver.nl Jant van Dijk D. Lont J. Noorman Maaike Kuipers - mantgumleeft@gmail.com P. Kuipers Fam. Nutma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer - info@harmonieweidum.nl Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com C. Kaspers J. Nijboer Bestuur@wjukken.nl G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot 06 10 05 79 01 058 250 18 13 058 251 96 81 058 251 93 93 058 250 15 97 058 250 11 44 058 250 40 97 06 20 55 71 23 06 20 49 43 45 06 51 22 11 65 06 15 04 77 98 06 14 41 16 80 058 250 22 41 058 850 63 92 058 251 94 02 058 250 14 05 058 255 25 85 058 250 10 90 058 822 27 63 058 250 14 34 058 250 13 09 058 250 10 38 058 254 20 51

30 Mandeguod Activiteiten juli/augustus Datum Tijd Zaterdag 3 juli Zondag 4 juli Zondag 4 juli Zondag 4 juli 10.00 uur 10.00 uur 9.30 uur 13.00 uur Activiteit KNKB Jong Fammepartij Kerkdienst Ledenpartij jeugd Ledenpartij Mantgum Keatst! 50+ manlju, 35+ froulju en keetpartij Zondag 18 juli 10.00 uur Openlucht kerkdienst Locatie Sportveld Mariakerk Mantgum Sportveld Sportveld Skillaerd bij de toren Oud papier wordt 13 keer per jaar opgehaald. U kunt deze data terugvinden op de afvalkalender 2021 van Omrin. De data zijn ook te vinden op de Omrin-website. www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender. Of Googlen naar Afvalkalender Mantgum.

juli/augustus 2021 31 Weekagenda Maandag AMV Fanfare ’Harmonie Weidum’ Yoga Zenmeditatie Dinsdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Urker Vishandel Doarpskeamer Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Bootcamp door Sander Hageman Medische fitness Yogalessen Marian Ypma/Studio Fitaal Woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Biljarten 60+ Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ Donderdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Pianoles Kids swing 4 t/m 7 jaar Pizzabakker Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Bootcamp door Sander Hageman Fifty + fit. door Sander Hageman Jeu de boules competitie Clinic beginnen met Hardlopen Yoga Yoga, YogaRutger Vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Doarpskeamer Bridgen Pilates Studio Fitaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) Biljartcompetitie Zaterdag Bootcamp door Sander Hageman 15.30 uur OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur Dorpshuis Weidum 19.00 - 20.30 uur Fysiopraktijk Sybesma 19.45 - 21.30 uur Dokter Fokkewei 08.15 - 12.15 uur MFC Wjukken 15.30 - 18.00 uur Bij de Poiesz 13.00 - 17.00 uur MFC Wjukken 15.45 - 16.30 uur Gymzaal 16.30 - 17.15 uur Gymzaal 17.15 - 18.05 uur Gymzaal 18.05 - 19.00 uur Gymzaal 19.00 - 20.00 uur Sportveld 19.00 - 20.30 uur Fysiopraktijk Sybesma 19.45 - 20.45 uur Basisschool Mantgum 08.15 - 12.15 uur MFC Wjukken 14.00 uur MFC Wjukken 14.00 - 16.00 uur MFC Wjukken 18.45 - 19.40 uur Basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur Basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur Dorpshuis Weidum 08.15 - 12.15 uur MFC Wjukken 14.50 - 21.30 uur MFC Wjukken 15.45 - 16.30 uur Gymzaal 16.30 uur Bij de Poiesz 16.30 - 17.15 uur Gymzaal 17.15 - 18.05 uur Gymzaal 19.00 - 20.00 uur Sportveld 20.00 uur Sportveld 19.30 uur Stal fam. Odinga Skillaerd 19.30 uur Bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur Fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur Basisschool De Gielguorde 08.15 - 12.15 uur MFC Wjukken 9.00 - 12.30 uur MFC Wjukken 14.00 - 17.30 uur MFC Wjukken 09.00 - 09.55 uur Dorpshuis Weidum 09.15 -10.15 uur MFC Wjukken 10.30 -11.30 uur MFC Wjukken 19.30 uur Café Bonnema 08.30 en 9.30 uur Sportveld

32 Mandeguod Instellingen Instelling Apotheekhoudende Huisarts Bergwerff Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Gastouderopvang Yvonne Dolstra Gemeente Leeuwarden, klein leed Gezondheidscentrum It Kleaster Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Mantgum Foar Inoar Mindfulnesstraining en zenmeditatie J. Sybesma G. van der Heide J. Wijnja R. van der Veen dolstrayvonne@gmail.com itkleaster@ezorg.nl E. Hartvelt A. Wijnstra foarinoar@mantgum.com Eef Heinhuis Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ (‘Kids First’) E. Hartvelt Politie Service Centrum Shiatsu & Massagetherapie Sportcentrum Akkermans Studio Fitaal YogaRutger Ant Folkerts Info@massagepraktijkantwerk.nl V. Akkermans M. Ypma Rutger Feitsma info@yogarutger.nl Wilt u ook bij deze instellingen vermeld staan? Stuur dan een e-mail naar mandeguod@gmail.com en wij nemen contact met u op. Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. Contactpersoon / email praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl E. Hartvelt R. de Groot rsdegroot@terphus.nl Telefoon 0517 34 12 72 0517 34 27 26 088 035 04 00 06 51 96 89 90 0900 112 71 12 058 250 14 14 058 250 15 23 058 250 19 52 058 250 13 63 06 10 43 10 76 058 257 66 66 058 763 45 13 088 035 04 00 06 27 06 49 94 058 250 15 57 06 12 82 27 12 088 035 04 00 0900 88 44 06 52 13 31 30 0515 42 56 12 06 42 01 22 03

juli/augustus 2021 33

34 Mandeguod Nijlganzen in de Swette In de Swette spotte Adrie Jansen een stel nijlganzen met jongen. Hij maakte een foto en gaf meteen de info over deze vogel door. Want hoewel de bouw van de nijlgans doet denken aan een kleine gans, is de vogel eigenlijk een eend (of beter: ‘halfgans’). Het is een Afrikaanse soort die sinds het einde van de jaren ‘60 in Nederland een gewone verschijning is geworden. Oorspronkelijk zijn het ontsnapte siervogels die zich net als in andere West-Europese landen goed wisten te handhaven. maand aanbieding 750 gram iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur kibbeling + gratis saus voor € 10,

juli/augustus 2021 35 ‘Wurden fan Gysbert troch Hiske’ Op 17 juny fûn de release plak fan de dûbeld-cd ‘Wurden’ fan ús âld-doarpsgenoate Hiske Oosterwijk. Hiske Oosterwijk (komponiste/sjongeres) sette foar ‘Wurden’ wurk fan de 17e-iuwske dichter Gysbert Japicx op nije muzyk. Yn de Broeretsjerke yn Boalsert song Hiske dy middeis mei ferskate musisy live in tal lieten. Foar har ôfstudearopdracht oan it Prins Claus Konservatoarium yn Grins makke Hiske al op Japicx ynspirearre wurk. De opdracht om nije komposysjes te meitsjen op it wurk fan skriuwer en dichter Gysbert Japicx (1603-1666) kaam fan de Gysbert Japicx Holckema Stichting.

36 Mandeguod

juli/augustus 2021 37 Informatie van de Bibliotheek Wommels We zijn momenteel normaal open op maandag en vrijdag van 14.00 – 17.30 en woensdag van 10.00 – 17.30 uur. Het is handig om via www.bmf.nl te kijken of de bibliotheek in Wommels geopend is. Via Google krijg je oude informatie die niet actueel is. Zomerrooster: van 12 juli t/m 20 augustus zijn de openingstijden op maandag en woensdag 14.00 – 17.30 uur. De vrijdag is de bibliotheek gesloten. Zoals altijd zijn we ook de Freuledei 11 augustus gesloten. Vanaf week 34 = 23 augustus zijn we weer normaal open zoals in de eerste 2 regels vermeld staat. Zomertentoonstelling: de maanden juli en augustus is er een tentoonstelling van keramiek. Ieb de Jong-Haanstra exposeert haar keramiek in twee vitrinekasten. Ze is in 1987 begonnen met keramiek en kortgeleden in Wommels komen wonen. Loop gerust eens binnen want er is ook een collectie boeken over keramiek te leen. Deze boeken leen je aan de balie. We zien je graag in goede gezondheid in de bibliotheek. Mocht dat niet lukken dan is er de Bibliotheek aan Huis dienst. Wil je daar gebruik van maken dan mag je bellen met 0515-332000 tijdens openingsuren of mailen met wommels@bmf.nl Als je dan je telefoonnummer achterlaat dan bellen wij om te overleggen over de te brengen boeken. In samenwerking met de MIK (éénmalig) of door een vrijwilliger worden ze dan aan de deur gebracht. As it net kin sa as it moat, dan moat it mar sa as it kin … Inleverbus: als de bibliotheek niet open is maar je wilt toch boeken kwijt dan kan dat door de boeken in de bus te doen. De inleverbus vind je aan de zijkant naast de AED.

38 Mandeguod Mooi Mantgum voor starters en senioren Mantgum is een fijne plek om te wonen. Een mooi dorp in het open weidelandschap. Dat willen we graag zo houden. En ouderen, die hier hun netwerk hebben, willen hier blijven wonen. Jongeren willen hier blijven of zich hier kunnen vestigen. Vorig jaar augustus kon iedereen bovenstaande tekst lezen in de huis-aanhuis verspreide flyer en op de website www.mooimantgum.nl. Iedereen die het hiermee eens was, kon van augustus tot en met december de petitie Mooi Mantgum op de website tekenen. Wat was ook alweer de aanleiding van deze petitie? De aanleiding was het indienen van het Voorontwerpbestemmingsplan van het CPO bij de gemeente Leeuwarden voor het bouwen van 12 woningen aan de rand van Mantgum. In dit plan is op geen enkele manier rekening gehouden met mensen die daar anders over denken. Om dit andere geluid ook te laten horen, zijn we met Mooi Mantgum gestart. Waar staat Mooi Mantgum voor? Wij zijn net als het CPO vóór bouwen en het verder ontwikkelen van Mantgum. Wij willen echter dat die ontwikkeling voorziet in de werkelijke woningbehoefte (nl. voor starters en senioren) op plaatsen die minder belastend zijn voor het beeldbepalende karakter van Mantgum. Zo staat het ook in onze dorpsvisie. Mooi Mantgum wil dat er in ons dorp wordt gebouwd volgens een open en eerlijk proces. Een proces waarin het dorp van begin af aan wordt meegenomen. Waarin ruimte is voor het voeren van discussie en het kunnen aandragen van alternatieve ideeën om te kunnen bouwen in Mantgum. Dat wij hierin niet alleen staan, blijkt uit de petitie. Maar liefst 260 mensen delen onze mening en hebben de petitie getekend, waarvan 114 uit Mantgum. Dat is een substantieel deel van de huishoudens in Mantgum. Onze doelstelling komt ook overeen met de uitkomsten van de enquête van Ids Terpstra in maart van dit jaar waaruit blijkt dat er behoefte is aan starters- en seniorenwoningen in Mantgum (zie vorige Mandeguod). Sinds vorige zomer is er formeel niets veranderd en heeft de gemeente Leeuwarden nog steeds niet gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan van het CPO. Inmiddels gaan er steeds

juli/augustus 2021 39 meer stemmen op om direct te gaan bouwen voor starters en senioren in plaats van voor de middengroep waarvoor voldoende aanbod is in Mantgum. Dit blijkt ook uit de dorpsvisie van Mantgum. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.mooimantgum.nl Ook voor het stellen van vragen en opmerkingen kunt u terecht op deze website. Hieronder de uitkomst van de petitie Mooi Mantgum. Mantgum: Omliggende dorpen: Friesland: Nederland: Europa: 114 42 40 63 1 Simone de Graaf-Klompstra, namens de Werkgroep Mooi Mantgum Eef Heinhuis - ervaren trainer Mindfulness categorie 1 MBSR - MBCL - IMP Zenmeditatie Meer weten? Telefoon: 0612822712 eefheinhuis@8je.nl - www.8je.nl Dokter Fokkewei 10/12, Mantgum

40 Mandeguod

juli/augustus 2021 41

42 Mandeguod Waarom vrijwilligerswerk zo leuk is! Interview met Karin van Beest, vrijwilliger in de Wjukken, Mantgum door Marina van Rossum Hoe ben je in contact gekomen met vrijwilligerswerk? Vanuit mijn liefde voor de film ben ik begonnen als vrijwilliger bij het Filmhuis. Door contact met een bestuurslid van de Wjukken heb ik de keuze gemaakt om ook in het bestuur te gaan, dit ter voorbereiding op mijn pensioenperiode en het voorkomen van een ‘zwart gat’. Via het bestuur is de Doarpskeamer Nij Baarderadiel op mijn pad gekomen. Dit heb ik nu als bestuurslid in mijn portefeuille. Het doel van de Doarpskeamer is verbinding, ontmoeting en, indien gewenst, begeleiden van bewoners van de betreffende dorpen. Ik ben hier tevens gastvrouw. De Doarpskeamer is vanuit de gemeente Leeuwarden in het kader van de uitvoering van de WMO ingesteld. Weet je nog hoe jouw eerste ervaring was? Dat was de kaartverkoop bij het filmhuis waarbij ik verschillende mensen ontmoette en hele leuke films zag. Was het je vooraf duidelijk waar je aan begon? Nee, niet echt. Wel was ik heel verbaasd en verrast over hoeveel er bij een buurtcentrum komt kijken. Er zijn diverse verenigingen die van het gebouw gebruik maken, er is het gebouw met onderhoud en bemensing. Specifiek voor de Doarpskeamer geldt de samenwerking met Amaryllis/Gemeente met bijkomende werkzaamheden en de centrale functie die de Doarpskeamer vervult voor de acht dorpen van Nij Baarderadiel. Wat is je grappigste ervaring? Op een vrijdagochtend nam ik de telefoon op en ik, als gastvrouw, kreeg een persoon aan de lijn die een hulpvraag had over scheidingsproblematiek. Dat had ik totaal niet verwacht en ik reageerde niet zo

juli/augustus 2021 43 adequaat als had gemoeten. Ik heb deze persoon wel door kunnen verwijzen naar de maatschappelijk werkster van Amaryllis, waarmee ik later wel gelachen heb om deze confrontatie. Maar een helpende hand bieden gaf mij wel het gevoel: daar doe ik het voor. Hoe ervaar je de samenwerking met andere vrijwilligers? We werken heel fijn samen en omdat ik de coördinatie doe, krijg ik allerlei leuke reacties van ze. Ondanks corona hebben we toch veel op kunnen bouwen. Het is gezellig. Er is echte interesse in elkaar, betrokkenheid bij het buurthuis en alle bezoekers. Werk je ook samen met andere instanties? En hoe loopt dat? Ja, we werken o.a. samen met de Gemeente, Amaryllis, dbieb. We hebben daarmee een goede samenwerking en communicatie. Zo komen er binnenkort raadsleden en de wethouder langs om allerlei zaken te bespreken met betrekking tot de Doarpskeamer. Heb je verandering gezien in het afgelopen jaar? Het was door corona een lastige tijd, maar ik heb veel zin om met de Doarpskeamer Nij Baarderadiel activiteiten op te starten, waarbij we een zo breed mogelijk publiek willen bereiken. Waarom zijn vrijwilligers zo belangrijk? Praktisch gezien is het belangrijk om zaken betaalbaar te houden. Ten behoeve van de gemeenschap, die veel verschillende behoeften heeft, werken vrijwilligers mee aan integratie, ondersteuning, creativiteit en het bieden van een plek waar iedereen welkom is ongeacht kleur, geloof of sociale achtergrond. Wat maakt dat jij er elke keer weer enthousiast voor gaat? Nou, ha, ha, alleen achter de geraniums zitten lijkt mij niets. Ik zie uit naar nieuwe ontmoetingen, humor bij de koffie, iemand kunnen helpen, al is het maar voor het regelen van de boodschappen. Zodanig aanwezig zijn, dat je het gevoel hebt dat het ertoe doet. Kun je vrijwilligerswerk aanraden? Jazeker! Want het geeft zóveel. Samen mens zijn met de leuke en minder leuke dingen van het leven en als vrijwilliger kun je ook meebouwen aan een wervelend, actief buurthuis waar plek is voor iedereen. En hoe leuk zou het zijn als er ook vrijwilligers uit andere dorpen komen, zodat er binnen de vrijwilligersgroep voor de Doarpskeamer ook verbinding en ontmoeting is. Wat zijn je wensen voor de komende jaren voor de Wjukken? Ik hoop dat de Doarpskeamer een vanzelfsprekende gastvrije plek wordt voor iedereen. En dat de Wjukken een bruisend hart van Mantgum vormt, waar van alles te doen is binnen een gezonde bedrijfsvoering.

44 Mandeguod Vers gebakken, ambachtelijk bereide steenoven pizza’s met dunne knapperige bodem en verse ingrediënten. Iedere donderdag bij de Poiesz in Mantgum van 17.00-19.00 uur. In de grote vakantie zijn we ook iedere donderdag in Mantgum. Ook aan de wagen verkrijgbaar: Sambrini Pizzabon, leuk om te geven, lekker om te krijgen! Om te bestellen bel of app: 06 - 53877841, of bestel aan de wagen. Het is niet nodig om vooraf te bestellen, maar wel handig! Alleen op bestelling verkrijgbaar: antipasti/borrelplank, huisgemaakte roomboter appeltaart. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Verdura: tomatensaus, kaas, champignons, olijven, ui, knoflook, zongedroogde tomaatjes, mozzarella Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Quattro Stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Picanto: tomatensaus, kaas, salami, jalapeño pepers, champignons Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Della Casa: tomatensaus, kaas, zwarte olijven, knoflook, zongedroogde tomaatjes, spekreepjes, champignons, gorgonzola Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spekreepjes Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spekreepjes, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Kip Cajun: tomatensaus, kaas, pittige kipreepjes, verse tomaatjes, rode ui € 8,50 € 10,50 € 11,50 € 10,00 € 12,00 Vesuvius: tomatensaus, kaas, knoflook, olijven, jalapeño, pepers, spekreepjes, ei, mozzarella € 12,00 Salame: tomatensaus, kaas, salami € 9,50 € 10,00 € 12,00 € 13,00 € 10,50 € 11,00 € 10,50 € 13,00 € 12,50 € 13,50 € 12,50 € 13,50 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei € 0,75; extra vlees, gorgonzola € 1,25 / vis € 2,25; bakje knoflooksaus € 1,00.

juli/augustus 2021 45 Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU Tel. 0566 - 60 14 64 E-mail: info@dierenartsgrou.nl Websites: www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Spreekuren gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! Balie geopend: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u.

46 Mandeguod

juli/augustus 2021 47 Witte jim dat… → … der alle freedtejûns fanatyk kompetysjekeatst wurdt op it sportfjild? Ald likegoed as jong docht mei, soms binne der wol mear as 15 dielnimmers. → … groep 8 op tiisdei 6 july de ôfskiedsjûn fan de Gielguorde hat? … en dat op tongersdei 8 july De Gielguorde de lêste skoaldei hat? … en dat op moandei 23 augustus de fakânsje foar de skoalbern wer foarby is? → … alle bern fan de Gielguorde dit jier wer in skoalreiske/kamp ha? De bern fan groep 1 en 2 ha op 1 july in moaie skoalreisdei op it sportfjild achter de Wjukken, de bern fan groep 3, 4, 5 en 6 reizgje op 29 juny nei Sybrandy’s Speelpark en de beide âldste groepen slaan har kampemint op yn Aldemardum op 28, 29 en 30 juny. → … de Garage Sale 2021 definityf net troch giet? It doel is no om yn 2022 wol wer in Garage Sale te organisearjen. → ... der faak noch wol wat ekstra nûmers fan Mandeguod oerbliuwe? Wolle jo noch in nûmer fan in bepaalde moanne ha: even in mailtsje nei mandeguod@gmail.com of in telefoantsje nei Lys Scarse: 058 – 250 1479.

48 Mandeguod

juli/augustus 2021 49 Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand vullen naar keuze terwijl u wacht, u kunt deze ook bestellen. * Suiker/krentenbrood in cijfers. leuk voor kado verjaardag of trouwdag! Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-22632617 * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. * Bestellen kan in de winkel of via telefoon of whatsapp of website www.ambachtsbakker.nl

50 Mandeguod Zomer 2021 Verhalen uit de passantenhaven Door: Diny de Vries Vrijdag 11-06-2021 “Aquamarijn”, zo heet de boot van Herr Bäcker uit Dortmund. Meneer Bäcker woont van april tot oktober op deze boot, ligplaats Heeg. Drie jaar geleden gekocht ter vervanging van een skûtsje, waarop hij met zijn familie woonde in zijn jongensjaren samen met twee broers. Hij verkent in de zomermaanden de kleine vaarwegen van Fryslân, soms vergezeld van zijn vriendin. Meneer Bäcker was niet eerder in Mantgum. Wel heeft hij een keer gebivakkeerd aan een steiger in de Swette. Hij is van plan 1 of 2 dagen te blijven om daarna naar het noorden van Fryslân te varen. De info over voorzieningen e.d. haalt hij uit Google Maps. De reis naar Mantgum beschrijft hij als “romantisch, Friesisch und ruhig”. De werking van de blauw/groene edelsteen Aquamarijn wordt o.a. aangeduid als kalmerend, verkoelend en brengt lichaam en geest in balans. Dit alles vindt meneer Bäcker in Mantgum. Vrijdag 11-06-2021 Tine en Peter van der Veen uit Zwolle vieren de zomer op de “Impreza”. Dat is Pools voor feest of evenement. Zo ervaren zij hun tochtjes door Fryslân over de kleine vaarwegen Hun twee kinderen zijn volwassen en zij keren naar hun gevoel terug naar hun roots. Ze komen beide uit de binnenvaart. Peter heeft op het schippersinternaat in Leeuwarden gezeten. Tine heeft met haar ouders in Nederland rondgevaren, Peters ouders voeren meestentijds door België en Frankrijk. Nu hebben ze beide een baan op de wal. Ze zijn sinds zondag op reis. Vanaf het Sneekermeer naar Mantgum gekomen. Het is nog nergens druk. Juni is een fijne tijd. De volgende ligplaats wordt Warten, daarna “waar het lot ons brengt”. Tine en Peter waren 1 keer eerder in Mantgum, dat ze betitelen als een mooi, oud dorp. Peter is eerder een keer terug geweest in Leeuwarden. Hij maakte toen een rondvaarttochtje door de stad en herkende veel plekjes uit zijn jongensjaren. Het varen zit hen nog steeds in het bloed. Zaterdag 12 juni 2021 Tegen vijven meert “Femke” af aan de steiger. De barbecue wordt op de oever geïnstalleerd. Twee oudere jongeren doen zich te goed aan de avondmaaltijd. Het blijken Johan en Arthur te zijn uit Zwolle. Ze hebben niets met de naam

juli/augustus 2021 51 Femke, want het is een huurboot uit Terherne. Ze zijn twee kameraden die elk jaar samen een weekend op stap gaan. Vorig jaar voor het eerst met de boot door Fryslân. Dat beviel goed. Nu doen ze een rondje Leeuwarden. Terherne, Grou, naar de Alde Feanen en daarna naar Leeuwarden. Van de Bonkevaart hebben ze nog een foto naar de vader van Johan gestuurd. Deze had ooit de Elfstedentocht geschaatst. In Leeuwarden overnachtten ze aan de Prinsentuin. Op de terugvaart zagen ze in de Swette het grote bord “Mantgum Passantenhaven”. De ingang was bijna niet te vinden door de begroeiing van de Mantgumervaart. Daardoor twijfelden ze of de diepgang voldoende zou zijn. Doordat ze eerder naar Mantgum waren gevaren waagden ze het erop. Maar volgens hen beiden kun je een tegenligger echt niet passeren. Morgen gaat de reis naar Sneek. Eerst boodschappen doen bij de supermarkt. Maandag de boot weer afleveren. En dan weer aan het werk. Arthur is fysiotherapeut en als je een Daftruck ziet rijden – alle kans dat Johan die verkocht heeft. Vaarwel Femke.

52 Mandeguod

juli/augustus 2021 53

54 Mandeguod “Verduurzamen sportpark Mantgum” We zijn in Mantgum “lekker bezig” met goede initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Het Arriva station is zijn felle verlichting kwijt (LED en bewegingmelders), Duurzaam Mantgum heeft via de postcode roos regeling een flink aantal dorpsgenoten een goede mogelijkheid tot zonne-energie verschaft en de gemeente is samen met een werkgroep vanuit Mantgum met een LED straatverlichtingsplan bezig. Ook doen er op de verschillende daken van woningen in Mantgum al een flink aantal zonnepanelen hun best om energie op te wekken. Dan is de enorme hoeveelheid licht op een zomerse avond op het sportpark wel een beetje een dissonant. Op dit moment is de verlichting op het sportpark van Mantgum allesbehalve ideaal en verre van duurzaam. De Kaatsvereniging en Korfbalvereniging staan bij trainingen tijdens de avonduren in het halfduister te spelen. De verlichting die er is, is oud en het zijn stroom slurpende lampen. Voor de tennisvereniging en de jeu-de boules vereniging geldt dat het ook hier gaat om ouderwetse, energie slurpende lampen. De verenigingen hebben overleg gehad en besloten om de haalbaarheid van een grondige aanpassing van deze situatie te onderzoeken. Daarbij is besloten om de mogelijkheid van het plaatsen van enkele zonnepanelen mee te nemen, zodat we kunnen uitzien naar een toekomstbestendige situatie en zelfs kunnen stellen dat het sportpark energieneutraal is. Het plan Het plan omvat de volgende elementen: • Het vervangen van de tennisbaanverlichting door LED-armaturen; • Aan de oostelijke 2 masten van de tennisbaanverlichting 2 extra armaturen hangen die gericht zullen zijn op het sportveld; • Vervangen van de oude masten van het veld door 2 nieuwe, door de gemeente Leeuwarden goedgekeurde masten op een voor de verlichting van het veld betere plaats; • Vervanging van de natriumlamparmaturen van de jeu-de-boules door LED-armaturen • Plaatsen van een zonnepanelenset met een verwachte opbrengst van ruim 1 mwh/jaar

juli/augustus 2021 55 Door de LED armaturen gaan we naast de verwachte energiebesparing ook minder lichtvervuiling realiseren. LED armaturen kunnen veel beter gericht worden. Buren en (nacht)dieren zullen minder last gaan ondervinden. Door bijdragen uit en van het Mienskipsfûns (Provincie Fryslân), het Rabobank Coöperatiefonds en de BVSport (Leeuwarden) en de nodige zelfwerkzaamheid van vrijwilligers kunnen we het plan realiseren met een voor de sportverenigingen minimale bijdrage. Als het allemaal een beetje mee zit, kunnen we in het najaar als de dagen weer korter worden (onzin natuurlijk: ze blijven even lang alleen het is minder lang licht) met de nieuwe verlichting sporten. Herbert Schaap, namens Projectteam “verduurzamen sportpark Mantgum”

56 Mandeguod

juli/augustus 2021 57 Heb jij een probleem en wil je ervan af? Ik help je graag Via Sil! Hypnotherapeut Silvia Fokkema 06 46 376 520 ViaSilviaFokkema@gmail.com

58 Mandeguod Colofon Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar Doarpsmienskip Mantgum Ewoud Westrik secretaris, Bert van der Weide penningmeester Algemeen lid: Maaike Kuipers, Annemarie Meetsma, Ydwine Willemsma E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Vacature hoofdredacteur, Lys Scarse eindredacteur, Maaike Kuipers redacteur, Diny de Vries redacteur, Jacob Scheffer redacteur, Schelte de Jong vormgever, Rinse Westerdijk vormgever Financieel beheer Hotze Bonnema penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum Druk CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Formaat (bxh) Hele pagina € 160,00 Halve pagina € 85,00 47,50 Kwart pagina € Hele pagina € Halve pagina € Kwart pagina € 27,50 15,00 11,00 Aanleveren advertenties Bij voorkeer in zwart wit en PDF formaat. Aanleveren van een advertentie kan ook in TIFF, JPG, JPEG of PNG. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage € 30,00 Oplage 510 exemplaren Inleveren kopij Uiterlijk de 14e van elke maand E-mail: mandeguod@gmail.com Algemeen In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. Eventuele foto(‘s) ook apart en bewaard als TIFF, JPG, JPEG meesturen. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum.com geplaatst wordt. © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 128 x 180 mm 128 x 87,5 mm 61,5 x 87,5 mm 128 x 41,25 mm

juli/augustus 2021 59

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
Home


You need flash player to view this online publication