0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 31e jaargang april 2016

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Interview: Fadi Ayoubi en Nour Mohamad uit Mantgum `Hette jout de pinne oan` Sien de Groot Medische Rubriek: Aan de patiënten van dokter Hornstra 3 5 8 13 16 “Peaskepuzzel” - “Paaspuzzel” Muziekver. Harmonie Weidum e.o. - Nieuwsbrief april 2016 19 21 23 25 28 32 Tusken tsjerke en kroech V Finnamic-dag bij Klaversma Schoenen Geef je op voor Tennisles bij de Mantgumer Tennisclub! Nieuws van de cultuurcommissie Loop je Fit! Clinic Beginnen met Hardlopen Ervaringen van enkele B2 korfballers! Korfbalvereniging in het kader van NL DOET de Bistedokter Even voorstellen Tjepko Jansen Mededeling Doarpsmienskip Mantgum (Dorpsvisie) Doarpsmienskip Mantgum Agenda Algemenevergadering 2016 Verslag Algemene Ledenvergadering 2015 Financieel jaarverslag 2015 Steun Korfbalvereniging WWC met een opgeruimde garage! FOTO VOORKANT OMSLAG Burgemeester Johanneke Liemburg heeft met de kinderen uit groep 8 van basisschool De Gielguorde uit Mantgum 18 bomen (Iepen) geplant langs Om ‘e Terp Foto’s: Frits Sieperda 35 36 37 39 41 43 45 45 45 47 51 53 55 56 60 63 Advertenties 64 Politie 64 Colofon 64 Het volgende nummer verschijnt voor 1 mei 2016. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 april 2016 www.mantgum.com Mandeguod 1 Boomfeestdag 15 Plantenverkoop (HoxWiersterMerk (HWM)) Konsert Trio Dionysus op 6 maart yn de Wjukken Mantgumer Merke: Beste dorpsgenoten Wiet Wetter Klup Verenigingen 31 Activiteiten 32 AED Weekagenda 33 Instellingen 34 Thuiswedstrijden korfbalvereniging WWC Jeu de boules nieuws

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Al sinds februari 2014 ontbeert Mandeguod een hoofdredacteur. Toch heeft de kwaliteit van ons Mantgumer maandblad daar niet of nauwelijks onder geleden. Blijkbaar is een hoofdredacteur minder belangrijk dan je zou verwachten. Toch heb ik gemeend de al meer dan twee jaar vacante functie in te vullen. Wat dat gaat betekenen weet ik nog niet. Ik kijk eerst de kat uit de boom, om vervolgens mijn ideeën te ontwikkelen en met de rest van het redactieteam te delen. Ik hou u op de hoogte via dit hoofdredactionele stukje. Ook zal ik hier voor Mantgum belangrijke onderwerpen signaleren. En als u ideeën voor Mandeguod heeft, verzuim niet mij aan te spreken. Hoofdredactionele stukken zijn niet bedoeld voor in memoriams, maar soms wel. Die uitzondering geldt zeker voor Jeltje Ernst, van wie we enkele weken geleden afscheid moesten nemen. Samen met Gerrit was zij de grondlegger van onze supermarkt. Na jarenlang een klein Sparwinkeltje te hebben gerund, hadden ze midden jaren negentig het lef de Kopak-supermarkt aan de Dobbe op te zetten. Enkele jaren later werd de Kopak de Plus en werd de winkel de helft groter. Hoe wel ik blij ben met de Poiesz, heb ik nog Gerrit en Jeltje heimwee naar de Plus. Daar was ik Bram en niet mijnheer klant. Wel zo prettig. De winkel was de plek waar Mantgumers elkaar ontmoetten. Vijf jaar geleden verkochten Jeltje en Gerrit hun winkel aan de Poiesz, om van hun welverdiende pensioen te genieten. Maar al na twee jaar openbaarde Jeltjes ziekte zich, waarvan ze het drie jaar later verloor. Ik denk dat ik voor de meeste Mantgumers spreek als ik Jeltje en Gerrit bedank voor wat zij hebben gedaan voor de leefbaarheid van ons dorp. Zonder supermarkt waren de winkeltjes op de Dobbe er mogelijk nooit gekomen. Samen vormen ze nu ons dorpscentrum. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Interview met Fadi Ayoubi en Nour Mohamad uit Mantgum Fadi (37) woont met zijn gezin alweer twee jaar in Mantgum. Vier jaar geleden is hij uit Damascus (Syrië) vertrokken naar Nederland. Hij belandde na twee jaar uiteindelijk in het pittoreske Mantgum onder de rook van Leeuwarden. Het gezin komt oorspronkelijk uit Syrië. In 2012 sloeg het noodlot toe en werd hun huis platgebombardeerd. Nu vinden ze rust en veiligheid in Friesland. Zoontje Rami (3) kent iedereen uit het dorp of eigenlijk kent iedereen hem, zo blijkt als we een wandeling maken door het dorp. In het begin toen het gezin net in Mantgum woonde werden ze begeleid door Janke van der Hoek van Vluchtelingenwerk. Zij hielp het gezin o.a. met het inrichten van de woning, aanvraag voor gas, water en elektra leverantie, zoeken naar de nieuwe Nederlanders maar ook een huisarts, tandarts en scholen, adviseren over verzekeringen en het maken van een budget overzicht, alles gericht op zelfredzaamheid. Vluchtelingenwerk en in het bijzonder Janke is dan ook heel belangrijk voor het gezin. “Vooral de eerste zes maanden begeleiden wij intensief. Je komt in een vreemde plaats in een leeg huis en er moet van alles gebeuren. Als je zelf verhuist, is het al stressvol maar als je ook nog eens in een vreemd land bent, en vaak de taal nog niet zo goed spreekt is het nog moeilijker”, aldus Jaap Vellenga van VluchtelingenWerk Noord Nederland. In Mantgum is het gezin gelukkig. Dit komt vooral omdat ze veilig zijn. Ze hoeven niet meer bang te zijn. Toch zijn Fadi en Nour erg verdrietig, ze missen hun familie. ‘Het is moeilijk om er alleen voor te staan. Alles is anders en het duurt heel lang voordat je begrijpt hoe het hier werkt. Ondanks het feit dat iedereen heel lief is voor ons’, aldus Nour. Even spontaan bij de buren op bezoek voor een bakje koffie is niet Nederlands. Hier maak je een afspraak voordat je op bezoek gaat. Nog iets wat anders is: zeg je u of jij? Maar het gezin maakt er wel het beste van. Beide, zowel Fadi als Nour, hebben hun Nederlandse cursus bijna gehaald. ‘We gaan hier bouwen Mandeguod 5

6 Mandeguod

aan een toekomst ook voor Rami’ aldus Nour. Als het weer rustig is in hun eigen land willen ze terug. Dat is de reden dat ze Rami ook Arabisch leren. ‘We hebben geluk dat we Rami hebben. Hij zorgt er mede voor dat we niet in een isolement raken. Dankzij Rami kenden we het dorp binnen de kortste keren. Vaak roepen mensen Rami al van een afstand waardoor we makkelijker in contact komen met mensen uit het dorp. Rami is hier gelukkig en hij kan veilig opgroeien, dat is het enige dat telt. Na de zomervakantie mag hij naar school’! De school is heel belangrijk voor het gezin net als de trein die hen binnen enkele minuten in Leeuwarden of Sneek brengt. De winkel in het dorp is ook heel handig en het is een soort sociale ontmoetingsplaats. Het gezin heeft geen auto, dat kunnen ze niet betalen met een uitkering, dus voorzieningen in een dorp zijn onmisbaar. Van de uitkering wil Fadi het liefst zo snel mogelijk af. In zijn land werkte hij vijftien uur per dag in zijn eigen garage waar ze motoren van auto’s repareerden. Hij wil, zodra hij zijn cursus Nederlands heeft gehaald, dan ook zo snel mogelijk aan het werk. Voor het project ‘Vluchteling met een status in mijn dorp’ wil ik weten wat voor Fadi en zijn gezin het belangrijkste is als je in een dorp komt te wonen wanneer je uit een ander land afkomstig bent. Met stip op één zijn dat de bewoners van een dorp. De achterbuurman van het gezin heeft bijvoorbeeld geholpen in de tuin. Deze was totaal overwoekerd en samen met Fadi heeft hij er tegels gelegd. Een vrouw van 86 uit het dorp komt elke week langs met een boek over Nederland, een soort maatschappijleer boek, zodat het gezin sneller de Nederlandse cultuur begrijpt. Dit zijn een paar voorbeelden van de warmte uit het dorp die het gezin ervaart. Hiervoor zijn ze ontzettend dankbaar. ‘Door mensen kun jij je thuis voelen en niet alleen door een huis’, besluit Nour. Interview Wini Weidenaar en fotografie Ruben van Vliet Mandeguod 7

Meidwaan oan priisfragen is ‘gefaarlik’. Foaral as je ek noch ien fan de priiswinners binne. Ik wie nammentlik ien fan de priiswinners fan de fotopuzzzel yn Mandeguod fan Desimber. Fansels leuk. Krije je in pryske en komme je op’ e foto. Mar yn myn gefal mei in neveneffekt. Nei it meitsjen fan de foto krige ik de fraach: “Sien, soesto wat skriuwe wolle foar de rubryk Hette jout de pinne oan?…” Tja, wat sizze je dan….”Ja dus!” En no moat ik dus wat oer my sels fertelle. Mar wat soene de minsken út Mantgum no fan my witte wolle? Foar de minsken dy’t my net kinne: “ik bin dy frou dy’t alle dagen op de fyts nei it wurk giet yn in fluoriseerjend griene jas. Mar ik doch ek geregeld in rûntsje troch it doarp mei de hûn. De hûn oerweagjend swart en ik (ek oerweagjend swart) mei in lange asimetryske jas.” Mar dat seit fansels noch neat oer wa’t ik bin en hoe’t ik bin. Yn 1966 bin ik yn Baard berne as jongste yn it skoalmasters gesin en ha oan’t myn 20e jier yn datselde lytse plakje wenne. Doe ferhúze ik nei it grutte Mantgum. In hiele feroaring mar ek in hiele feromming. Yn Baard wist elkenien alles fan elkenien, of dat mienden se teminsten. As dochter fan it haad fan de skoalle, hie ik in foarbyld funksje, der waard goed op my letten. Yn Mantgum foel dat fuort. Hjir hie ik de frijheid om te dwaan wat ik woe. Ik koe mysels ôfsunderje mar koe my ek folop yn it ferieningslibben stoarte. Mantgum wist gau dat ik foar dat lêste wol te porren wie. Dat ik siet samar yn inkelde bestjoeren. Op it stuit sit ik allinne noch yn it bestoer fan Frisia. Dat is ek mear as genôch. Nei in jier yn Mantgum, op de His 22, ferhúze nei de His 17 (oare kant fan de dyk). Dêr ha ik wenne oan’t 2006. Yn dy jierren binne de bern berne en opgroeit. Te witten Marjanne, Hiske en Jeroen. Datselde jier bin ik skieden (offisjeel Maaie 2007). Nei noch wenne te hawwen op de Skillaarderdyk en de 8 Mandeguod

Gibbeflecht, bin ik wer werom op de His. En jawol op nûmer 22. Werom by ôf, om samar te sizzen. It is yndie itselde adres, mar der is wol it ien en oar feroare. Ik stean no myn iten te sieden op it plak wêrt ik eartiids ûnder de brûs stie en ik wenje dêr no mei in oare man. Net alinne it hûs en de man binne feroare, mar ik selts bin ek feroare. 30 jier lyn wurke ik by de Friesland Bank en nei wat tuskenstasjons as ferkeapster en merchandising foar wat winkels wurkje ik no al wer hast 14 jier op ROC Friese Poort, as dosint foar de opliedings Pedegogysk Meiwurker en Underwiis assisint. Hiel wat oars dus. Dêrnjonken bin ik yn de jûnsoeren as in inkelde sneon ek noch EHBO en reanimaasje dosint. Nei de HAVO woe ik dosint Ingels en Dútsk wurde. Mar ik koe doe oan’t wurk komme by de bank. Heit sei doe: “doch dat mar famke, yn it ûnderwiis is gjin takomst”. Sa sein, sa dien. Mar jierren letter, doe’t ik plintsjes oant skilderjen wie yn de doe te bouwen Wjukken, spruts ik mei Grietsje de Vries. En sy frege of’t it net wat foar my wêze soe om EHBO dosint te wurden. Dit like my wol wat. Dit petear wie op tongersdei temoarn, de sneons die ik talittingseksamen en de moandei te jûns siet ik op skoalle. Nei twa jier stúdzje en it diploma yn de bûse, koe ik oant wurk by de Friese Poort. Dêr die al gau bliken, dat alinne EHBO foar my net útdaagjend genôch wie, dus nei oerlis mei de manager mocht ik foar de skoalle de stúdzje: Gezondheids Zorg en Welzijn folgje. It wie wol dreech om njonken de húshâlding en it wurk ek noch in HBU stúdzje te dwaan. Mar skoalle wie tige behulpsem, want yn it lêste jier krige ik stúdzje ferlof sadat ik de stúdzje in heal jier earder ôfslúte koe. Dat it únderwiis my yn de genen sit, die bliken op ien fan de examens bij de EHBO oplieding dy't ik die. Dêr siet in kontroleur fan it Oranje Kruis. Nei myn foarbyld les frege dizze man: "komsto oarspronklik fan Baard?" Doe't ik sei dat dat sa wie, krige ik as reakje: "Dan bisto ien fan Jan en Aaltsje. Do bist krekt itselde as jimme heit foar de klas". Moaier wurden hie ik yn tiden net heard. En ik moat noch altyd sizze, it ûnderwiis past my as in jas. Ik belibje der in bulte plesier oan. Wurkje mei jong folwûksenen, dy't hiel faak noch net witte wat se krekt wolle. Besykje se te begelieden nei it einstasjon fan harren oplieding, as eft. begeliede mei de oerstap nei in oare oplieding. Besykje dat se nocht krije oan harren oplieding. Mandeguod 9

10 Mandeguod

Fansels slagget dat net altyd, mar ik fyn it in geweldige útdaging. Fan my sels fyn ik dat ik begien bin mei 'myn' studinten. Dat betsjut ek, dat it wurk net stoppet as je it skoalgebou út rinne. It binne faaks lange dagen, mar dêr ha ik sels foar keazen. Mar ik fyn, je moatte der foar de studinten en harren âlders wêze. Ik skilje net alinne as it net goed giet, guon âlden stjoer ik geregeld in mailtsje om te sizzen dat it goed giet mei harren bêrn. Dit binne dan faak âlders dy't yn't ferline in protte swirrigheden mei harren bern op skoalle hâwn ha. Ik bin ek altyd berikber. De studinten dy't ik begelied, hawwe myn mobile nûmer. En earlik is earlik, se skilje alinne mar as der wier wat is. Ik bin foar MBO begrippen misskien wol âlderwetsk, mar ik gean ek noch wolris op húsbesite. Ik krij dan faaks in folle better ynsjoch yn de eft. swirrigheden dy't der om in studint spylje. Underwiis is in geweldich en/mar ferantwurdlik berop. Doe't ik sa’ n twa jier lyn frjemd yn de klasse reagearre op in studint, bin ik by mysels te riede gien. "De Groot, dit giet net goed. Misskien ris in ôfspraak mei de húsdokter meitsje?". Dy ôfspraak wie der earder as ik tocht. De dei dêrnei, sakke ik thús troch myn skonken en lei op’ e flier. Krûpende nei de tillefoan en de dokter skille. Ik koe dyselde dei noch komme. Konklúsje wie koart. “Do hast in burnout en bist foarlopich thús en dus noch net fan my ôf”. En dêr sitte je dan, hielendal oan mei jinsels. Efterôf besjoen wie it net ferwûnderlik. Jierren mantelsoarger west foar ús mem. Doe't sy ein 2014 stoar, foel dat fuort en wie ik, njonken it ferlies, oan mei de frije tiid en mysels. Ek saken út it ferline begûnen wer op te spyljen. De húsdokter hie gelyk. Ik haw in jier thús sitten en hiel hurd mei mysels oan't wurk west. Dit koe ik net allinne en haw dêr de nedige help en hânfetten by nedich hâwn. (psychothearapeut, haptonomie, fysio en in alternatieve geneeswize). Somtiden haw ik my ek wol ôfrege: "wurdt it ea wer wat?" Lokkich kin ik nei sa'n oardel jier letter sizze: "ja, it is wer wat wurden en ik haw der fan leard". It is noch net hielendal sa as it wêze moat mar it begjint der hyltyd mear op te lykjen. Myn earste doel, wer yn myn 80% baan folslein oan't wurk is slagge. No doel twa en trije noch: net mear op de elektryske mar gewoane fyts nei skoalle en miskien wer ris wat kilo's kwyt :-) Mandeguod 11

12 Mandeguod

MEDISCHE RUBRIEK Aan de patiënten van dokter Hornstra De meesten van u zullen gemerkt hebben dat ik langere tijd afwezig ben geweest in de praktijk in Boazum, en dat de praktijk wordt waargenomen door andere huisartsen. Nu ik mijn werk weer (gedeeltelijk) heb hervat hoor ik vele verhalen over wat mij zou mankeren en daarom hierbij maar even een kleine toelichting in de dorpskrant(en). In september kreeg ik gezondheidsklachten die geleidelijk toenamen en maakten dat het vanaf half oktober voor mij onmogelijk werd mijn werk nog uit te voeren. Door problemen met meerdere gewrichten werd het staan, lopen en zitten flink beperkt. Na een ziekenhuisopname van enkele weken is het onderzoek poliklinisch voortgezet. Het is uiteindelijk na 2 maanden gelukt een diagnose te stellen en toen kon ook gestart worden met een behandeling. Het lijkt nu gelukkig heel langzaam wat beter te gaan en ik ben weer enigszins mobiel. Al die tijd kon en mocht ik niet werken wat voor mij een nieuwe en onprettige ervaring was. Op deze onzekere momenten besef je de enorme waarde van een gezin en vrienden die er voor je zijn op moeilijke momenten. Voor het draaiend houden van de praktijk ben ik oneindig veel dank verschuldigd aan Alie van der Zee, onze onvolprezen assistente die met haar tomeloze energie de overlast voor de patiënten heeft weten te beperken. Ook Regina, onze praktijk -verpleegkundige en dokter Jansen (en zijn medewerkers) hebben ons enorm geholpen. Werkelijk indrukwekkend en ontroerend was de steun en het begrip welke ik van u, “mijn patiënten”, heb ontvangen De vele kaarten, brieven, kadootjes en bloemen en alle opbeurende woorden zijn een grote steun in de rug. Ik wil een ieder dan ook hartelijk danken en hoop er natuurlijk weer zo snel mogelijk voor u allen te zijn. Inmiddels heb ik mijn werk weer gedeeltelijk hervat, maar ik merk dat mijn herstel niet in het door mij gewenste tempo gaat. Met nog wat extra geduld en doorzettingsvermogen komt het uiteindelijk allemaal wel weer goed. Tot gauw, J. Hornstra Mandeguod 13

14 Mandeguod

Boomfeestdag woensdag 16 maart Op woensdag 16 maart hebben we 20 iepen geplant bij om e’ Terp. Na de pauze kwam de burgemeester. Die hield een korte speech waarna we een speciaal T-shirt kregen waarmee we de school verlieten en naar de plek gingen waar we de bomen gingen planten. Daar aangekomen plantte de burgemeester de eerste boom met de koker met onze namen erin/eronder. Toen die eenmaal geplant was, mochten we zelf bomen gaan planten. We werden ingedeeld in groepen van gemiddeld drie. We hebben twintig iepen gepland. Na afloop kregen we een pakje drinken, een chocolaatje, een liniaal en een diploma. Het was erg leuk om te doen!! Groep 8 obs de Gielguorde Eline en Rowan. Mandeguod 15

16 Mandeguod

PLANTENVERKOOP HoxWiersterMerk (HWM) Dorpsgenoten, Donderdag 21 april is het weer zover, inmiddels is het echt een traditie geworden! Vanaf 18.00 uur kunt u de vrijwilligers weer bij u aan de deur verwachten voor de traditionele plantenverkoop. Het assortiment bestaat uit geraniums, zowel hangende als staande in prachtige kleuren en uit diverse soorten fuchsia’s. Vorig jaar heeft dit een bedrag van € 1580,opgeleverd. Dat bedrag is besteed aan nieuwe tafels in de grote zaal voor MFC Wjukken: deze zijn inmiddels in bestelling. Dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor nieuwe kamerschermen in de grote zaal. De huidige zijn erg zwaar. De schermen worden gebruikt voor diverse functies, zoals inrichten van het priklab, afschermen van de opgeslagen stoelen, maar ook bij (toneel)voorstellingen. Mocht u op 21 april ‘s avonds niet thuis zijn en u wilt toch graag planten kopen, probeer dan een regeling te treffen met bijvoorbeeld uw buren. Voor actuele informatie zie: www.mantgum.com De HWM - leden, Miranda van der Poel (2164633) Ruerdtsje Kuperus (2519717) Mandeguod 17

18 Mandeguod

Konsert Trio Dionysus op 6 maart yn de Wjukken Foar de 4e kear organisearre Senioren Platvorm Littenseradiel (SPL) de ôfrûne moannen in searje middeis “Luisteren /Kijken naar Muziek” fersoarge troch muzykkenner/resinsint Rudolf Nammensma. As ôfsluting fan dy searje waard keazen foar in Maitiidskonsert; op rekommandaasje fan Nammensma hat de kultuerkommisje fan de Wjukken it Trio Dionysus foar dit konsert frege. Dionysos wie in mytologyske Grykse god, foaral bekind as god fan de wyn – yn it Gryks ek wol Bakchos !!!! neamd. Trio Dionysus wurdt foarme troch Geppy Haarsma (akkordeon), Irene de Boer (fioele) en Siet Dunselman (piano). Bûtendoar foelen sa no en dan winterske buien mar it wie yn de Wjukken mei in foech 50 muzykleafhawwers tige smûk te wêzen. Doe’t it trio it earste nûmer fan Ástor Piazzolla spile wie de toan fuort set, it fjoer spatte der ôf. Letter yn it programma soene noch in tal komposysjes fan dizze tango spesjalist spile wurde. In protte minsken binne foar it earst yn oanrekking mei Piazzolla kommen op 2 febrewaris 2002 by de brulloft fan doe noch prins Willem-Alexander en prinsesse Maxima. Dan sjogge jo wer de triennen oer de wangen fan Maxima rôljen doe’t op de bandoneon it nûmer Adiòs Nonino spile waard troch Carel Kraayenhof. Geppie Haarsma fertelde dat Piazzolla net allinne tango’s komponearde, hy hat ek in opera skreaun. Om de produksje mooglik te meitsjen moast hy al syn sparjild ynsette en syn hûs ferkeapje. Úteinlik is hy hjir troch yn it faillissemint rekke. Mar it trio hat ek noch in great tal muzykstikken fan oare komponisten foar it fuotljocht brocht, fan bygelyks fan de jongste soan fan Bach en fan Khachaturian (foaral bekind fan de Sabeldans). Wy hawwe genietsje kinnen fan in firtuoas optreden fan trije rasmuzikanten, Wat in fingerfluchheid en wat pasje dy trije ynstruminten perfekt by elkoar. Nei it optreden wie in steande ovaasje fan it opteine publyk dan ek tige op syn plak, ek nei in lytse tajefte giene de oanwêzigen nochris stean. Siebolt Dijkstra Mandeguod 19

20 Mandeguod

Mantgumer Merke Beste dorpsgenoten, Als ik dit schrijf en ik kijk naar buiten, dan lijkt het wel herfst en is het alsof we de winter hebben overgeslagen. Een witte kerst lijkt zo langzamerhand een zeldzaamheid te worden, om het over een Elfstedentocht maar helemaal niet te hebben. Is dit allemaal het gevolg van de klimaatverandering? En wat betekent dit voor de weersomstandigheden tijdens de Merke? Het zijn allemaal zaken waar we voorlopig nog geen antwoord op hebben. Wat we wel weten is dat de Merke dit jaar gaat plaatsvinden op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus, het laatste weekend van de schoolvakanties. Nu zult u denken, dat is nog ver weg, eerst de vakantie maar eens regelen. Maar echt, voordat je het weet is het al weer zo ver. Als Merke Commissie zijn wij al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de aankomende Merke. Het thema voor dit jaar is – NET NORMAAL – en dat zegt alles over het feit dat het een hele speciale Merke wordt! Maar daarover gaan we nog niet alles zeggen, houdt u de media en de tamtam goed in de gaten, dan merkt u het vanzelf. Wij willen daar nog wel een oproepje aan koppelen: heeft u nog oude vloerbedekking, laat het ons weten, wij kunnen het goed gebruiken! NET NORMAAL geldt ook voor het traditionele Merke boekje. Wij hebben besloten om het boekje te vervangen door een modernere versie in de vorm van een kleurrijke A3 flyer. In mei brengen wij de flyer bij u langs, met daarin een overzicht van het programma. Bij de activiteiten staat vermeld welke gratis toegankelijk zijn en waarvoor entree verschuldigd is. Daarnaast hebben wij de toegangsprijzen voor de “jeugd” van 16 en 17 jaar aantrekkelijker gemaakt. Intekenen op de Merke lijst is nu ook aantrekkelijker dan voorgaande jaren. Tekent u vooraf op de lijst, dan is 1 avond gratis! (NET NORMAAL!) Entreeprijzen < 16 jaar Leeftijd 16 + 17 jaar 18 jaar en ouder Intekenen op Merke lijst Gratis € 15,-- voor 3 avonden € 25,-- voor 3 avonden Losse Entree Gratis € 7,50 € 12,50 Mandeguod 21

22 Mandeguod

De Merke Commissie komt in de weken voor de schoolvakanties twee keer langs met de Merke lijst, van 1 t/m 15 juli. Mocht u ons missen dan krijgt u de gelegenheid om nog te tekenen op de Merke lijst bij de ingang van De Wjukken op de eerste Merke avond. De vermelde bedragen zijn de minimale inteken bedragen, een hoger bedrag intekenen mag natuurlijk altijd! Ook dit jaar zal de catering tijdens de Merke weer worden verzorgd door Café Bonnema. Tijdens de Merke zijn het café en de snackbar gesloten, alle activiteiten vinden plaats in de Wjukken. Tijdens de Merke kan er niet gepind worden in de Wjukken, en de blauwe munten van de Wjukken zult u even moeten bewaren voor een andere gelegenheid, Café Bonnema heeft eigen gele munten. Dit jaar nemen we ook afscheid van Iepie als lid van de Merke Commissie. Na de Merke heeft zij haar termijn van 5 jaar erop zitten en daarnaast gaat ze binnenkort ook verhuizen van Mantgum naar Drachterstercompagnie. Wij zoeken daarom naar enthousiaste kandidaten om ons team te versterken. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de Merke, aarzel niet en meld je aan! Merke Commissie Mantgum Wiet Wetter Klup Op tongersdei 10 maart 2016 hat Mantgum der wer in nije feriening by krigen. Der wiene 24 minsken op de fergadering, omtrint alle oanwêzigen binne ek lid wurden. Ek trije potinsjele bestjoersleden hawwe har oankundige. It wurdt in feriening mei leden dy't meielkoar bepale wat de namme fan de feriening wurdt en beslisse sille oer kosten, passanten, fêste lisplakken, ûnderhâld, statuten en húshâldlik reglemint, aksjepunten ensfh. De wâl dy't hierd wurdt fan de gemeente Littenseradiel rint fan de brêge mei dûker nei de fytsbrêge by Hoxwier. Oer hoe't it krekt allegear komt sil útmakke wurden troch de leden op tongersdei 19 maaie om 20.00 oere yn de Wjukken. Wolle jo ûnderwilens lid wurde, nim dan kontakt op mei ien fan de bestjoersleden. Op 19 maaie is de seal iepen foar leden. Yn it maaie nûmer fan Mandeguod lêze jo mear. Skriuwer T. Oosterbos. Mandeguod 23

24 Mandeguod

“Peaskepuzzel” Fanwege de posityfe reaksjes oangeande de Krystpuzzel yn it it jannewaris nûmer, no opnij in puzzel. Ek dizze kear binne d’r foto’s makke op ferskate plakjes yn ús doarp. It liket miskien maklik om út de stoel wei guon antwurden sa yn te foljen mar nim mar fan ús oan, dat jimme ek dizze kear der wer op út moatte. Sjoen nei it enthousiasme fan de lêste kear, sil dat grif gjin swirrichheden jaan. Fansels binne der ek dizze kear in pear moaie prizen te winnen. It strookje mei de oplossing kin foar 15 April by Anna Christien Piebenga, It Stalt 11, Mantgum ynlevere wurde. Wy winskje jimme in protte puzzelnocht en fansels súkses ta! De redaksje fan Mandeguod “Paaspuzzel” Omdat wij op de Kerstpuzzel van het Januari nummer positieve reakties hebben ontvangen, is hier opnieuw een puzzel. Ook deze keer zijn er op verschillende plekjes in ons dorp foto’s gemaakt. Het lijkt misschien gemakkelijk om vanuit de stoel een aantal antwoorden te vinden maar neem van ons aan, dat jullie ook deze keer naar buiten moeten. Als wij naar het enthousiasme van de vorige keer kijken, zal dat vast geen problemen opleveren. Natuurlijk zijn er ook deze keer een paar mooie prijzen te winnen. Het strookje met de oplossing kan voor 15 April bij Anna Christien Piebenga, It Stalt 11, Mantgum worden ingeleverd. Wij wensen jullie veel puzzelplezier en natuurlijk veel succes! De redaktie van Mandeguod Peaskepuzzel fragen: 1. Montblanc: By wa hinget dit boerd 2. Stek mei brievebus: Hokker adres 3. An’t: Fan wa is dit boerd en wat stiet d’r op 4. Hûn “no”: Fan wa is dit hûntsje 5. Plattegrûn: Goed op’e kaart sjen, dan witte jo wêr’t jo steane 6. Foardoar: Wa wenje efter dizze doar 7. Wa: wêr is dit boerd en wat stiet d’r op 8. Fiets 92: Op hokker plakken stiet dit boerd en wat betsjut it 9. Ofd is: Wat stiet d’r op it bord en wêr stiet it 10. Sn: Wat is hjir te krijen 11. Doorgaand gestremd: Wêr stiet dit boerd en wêrom stiet it hjir 12. Ate: hokker bedriuw is dit? 13. Houten bist: Wêr stiet dit? 14. Sp 2: Wêr is dit te fynen en wat betsjut it 15. Lantearne: D’r binne 2 fan mar wêr steane se en wa wenje op dit adres 16. Pleats: Wêr stiet dizze pleats 17. ’t K: Hokker bedriuw is dit zie blz 26-27 Mandeguod 25

2 1 5 3 6 8 4 7 9 10 11 12 26 Mandeguod peaskepuzzel

13 Oplossing fotopuzzel: 14 15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 16 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17 Naam: Adres: Woonplaats: E-mail: Mandeguod 27

Nieuwsbrief april 2016 Na een succesvolle oliebollenactie zijn we het nieuwe jaar begonnen met nieuwe projecten. De fanfare begon met het spelen in “bigband” opstelling. Dit alles i.v.m. met het nieuwe concert “Memories of a nightclub” op 12 maart. Uiteraard hoort hier ook andere muziek bij. De zaal werd sfeervol aangekleed. Er waren gastoptredens van de “Andrew Sisters” en “Frank Sinatra”. Al met al een geslaagde, gezellige muzikale avond. Het nieuwste project van de malletband, een nieuwe “Weidum slaat troch”, staat pas in oktober gepland, maar de voorbereidingen hiervoor zijn ook al in volle gang. De jeugdleden van Harmonie hebben zaterdag 27 februari een gezellige gourmet avond gehad. Het B-orkest en de jeugdmalletband zullen op 9 april meespelen in een samenwerkingsjeugdconcert met andere korpsen, van Wirdum, Wergea en Grou. Daarna zullen de leden van het B-orkest en de jeugdmalletband zich laten horen op de voorspeelmiddag op 17 april. Zoals u misschien al via Facebook is opgevallen heeft Harmonie diverse nieuwe instrumenten aangeschaft. Dit is mogelijk gemaakt door onze fondsencommissie. Zij hebben vorig jaar een prachtig projectplan opgesteld en deze opgestuurd naar diverse fondsen. 28 Mandeguod

Verschillende van deze fondsen steunen ons financieel zodat deze instrumenten konden worden aangeschaft. Nog niet alle instrumenten zijn binnen, maar Eize, Sybren, Eelke en Klaes hebben hun eerste noten al gespeeld op deze mooie en nieuwe bassen, trombone en euphonium. De oud ijzer actie die we gepland hadden voor maart hebben we doorgeschoven naar september. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd. Van onze concerten wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gebracht d.m.v. posters. Bent u donateur? Dan krijgt u altijd een uitnodiging voor de concerten. Mensen die alsnog donateur of sponsor van onze vereniging willen worden, kunnen dat aangeven bij ondergetekende. Heeft uw kind interesse in muziek maken? Laat hem/haar eens een proefles volgen. Onze website is vernieuwd! Kijk op: www.harmonieweidum.nl. Voor alle informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Corina Punter Tel. 058-2519264 e-mail: folkert.corina@gmail.com Activiteiten voor de komende tijd: 9 april 17 april B-orkest en jeugdmalletband, Wytgaard voorspeelmiddag jeugd _____________________________________________________________________ Sponsor Harmonie Weidum gratis! Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst http://www. harmonieweidum.nl te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar Harmonie Weidum. U sponsort dus gratis! Mandeguod 29

30 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 E. Langes Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup S. de Groot R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 Mandeguod 31

Activiteiten Maand april za 2 apr di 5 apr wo 6 apr do 7 apr do 7 apr za 9 apr di 12 apr do 14 apr do 14 apr do 14 apr za 16 apr Tusken tsjerke en kroech 5 Ferskate lokaasjes Mantgum Bestuursvergadering doarpsmienskip Mantgum Bestuursvergadering MFC Wjukken Lezing `trekschuiten en beurtschepen` Informatieavond “Vluchteling met status in mijn dorp” 19.30 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken Dorpshuis Jirnsum Voor dorpsbewoner, eigenaren van lege huizen, dorpsbelangen etc. Kinderkledingbeurs `Pjukkewjuk` Bijeenkomst voor Raden en Staten Cursus Filosofie Ledenvergadering MFC Wjukken Clinic beginnen met hardlopen Onderhoud en klaarmaken boulesbaan za 16 apr No name ma 18 apr Vergadering Culturele Commissie di 19 apr Vergadering Passage di 19 apr vrij 22 apr zo 24 apr Cursus Filosofie zo 1 mei Opruiming garage tbv korfbalvereniging Openingstoernooi Jeu de boules voorjaarsfair 19.30 uur 09.00 uur, Wjukken Freedkelder 20.00 uur, Wjukken Wjukken 13.30 uur, Wjukken vanaf 18.00 uur 14.00 uur, Wjukken 13.00 - 17.00 uur, dorpshuis ‘de Trijesprong’ Raerd Vakanties 2016 huisarts Boazum - Hornstra 2 - 24 juli 10 - 18 sept 31 dec - 8 jan Zomer Herfst Kerst Waar zijn in Mantgum AED aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 32 Mandeguod 10.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 13.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen zenmeditatie dinsdag 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 15.00 - 18.00 uur, De Dobbe lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken soos 60+ bodyfit pilates 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake donderdag pianoles kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal Mandeguod 33

Weekagenda ophalen oud papier jeu de boules loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, banen bij Doeke 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 34 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Thuiswedstrijden korfbalvereniging WWC 2 april 10:15 11:15 11:15 12:30 14:00 15:30 9 april 10:45 12:15 23 april 10:15 11:15 12:15 12:45 14:00 15:30 7 mei 10:45 12:00 21 mei 10:15 11:15 11:15 12:15 12:30 14:00 15:30 28 mei 10:45 WWC E2 WWC E1 WWC B2 WWC 3 WWC 2 WWC 1 WWC B1 WWC D1 WWC E2 WWC E1 WWC D1 WWC B2 WWC 2 WWC 1 WWC B1 WWC 3 WWC E2 WWC E1 WWC B2 WWC D1 WWC 3 WWC 2 WWC 1 WWC B1 Flamingo's E4 LDODK/AH Gorredijk E5 WIK '34 B2 Oerterp/VKC 4 Harkema 2 Harkema 1 Heerenveen B1 Pallas '08 D2 Harich E2 Altijd Kwiek E1 Flamingo's D2 Westergo B1 Mantgum Mantgum Wiuwert Wiuwert Wiuwert Wiuwert Wiuwert Mantgum Mantgum Mantgum Mantgum Wiuwert Emmeloord/Marknesse 2 Wiuwert Emmeloord/Marknesse 1 Wiuwert Kinea B1 Boelenslaan 2 Spannum E1 SIOS (W) E1 Pallas '08 B1 DFD D3 Olympia (T) 3 Lintjo 2 Lintjo 1 SIOS (W) B1 Wiuwert Wiuwert Mantgum Mantgum Wiuwert Mantgum Wiuwert Wiuwert Wiuwert Wiuwert Mandeguod 35

Jeu de boules nieuws. Op 14 april houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. We gaan 16 april om 9.00 uur gelijk door met onderhoud en klaarmaken van de baan. Dit alleen als het weer het toe laat. Tot nu toe hebben een groot aantal leden op donderdagavond gespeeld in de stâl bij Doeke. De opkomst was steeds geweldig. Tijdens de jaarvergadering wordt er bekend gemaakt wie de winnaar is geworden van de stâlcompetitie. De winnaar hiervan heeft de eer om een jaar op "De Koe" te passen. De iets minder sterken onder ons wachten tot de temperaturen weer stijgen. Het openingtoernooi is zondagmiddag 24 april om 14.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor 15 euro per jaar ben je al lid. Loop eens langs op donderdagavond of zondagmiddag, onze vaste speeldagen. Boules om het spel eens uit te proberen zijn op de baan aanwezig. De baan en boules huren voor een familiefeestje of een dergelijk soort festijn is altijd mogelijk. Informatie bij Anke van Eif via telefoon 058 2501557 Het bestuur wenst iedereen een prachtige zomer toe met veel speelplezier. 36 Mandeguod

Tusken tsjerke en kroech V Mantgumer en oar talint op 2 april te sjen en te hearren. Op 2 april is it safier: de fiifde kear ‘Tusken tsjerke en kroech’. Sa as gebrûklik begjinne wy yn tsjerke, diskear mei: film, in foardracht fan Sanne de Heer, en in amuse (dat is in tige lekker hapke!). It oare iten krije jimme ûnderweis, op hieltyd oare lokaasjes. Mei: Swart is sa tryst, Ferdivedûnsje, Folkpolitie, Belje dokter, De perfekte frou, In Bach yn Bückeburg, Sipeltriennen,de Mantgumer Boys en de Mantgumer maten. Neitiid muzyk fan de band Ananazz en wy ha noch in ferrassing foar jimme yn petto. Opjaan kin fia Frisia1874@ gmail.com of 058-2501108 de Mantgumer Boys Mandeguod 37

38 Mandeguod

Schoenen die u makkelijk verder brengen Finnamic-dag bij Klaversma Schoenen Schoenen, die u helpen om langer lekker te lopen zonder vermoeid te raken. Een utopie? Nee dus. Het Duitse pasvormschoenenmerk FinnComfort heeft een innovatieve schoenenlijn ontworpen met de naam Finnamic, die de afwikkeling van de voeten tijdens het wandelen gemakkelijker maakt. Iedere stap kost daardoor minder energie. Het geheim zit in de speciaal gevormde zool, die aan de voor- en de achterkant een uitgekiende ronding heeft, maar in het midden vlak is. Let wel, het zijn dus geen ‘wiebelschoenen’, maar stabiele stappers, ontwikkeld op basis van orthopedische kennis. Omdat ook hier de juiste lengte- en breedtemaat van het grootste belang zijn om optimaal comfort te kunnen garanderen, vraagt dat om deskundig pasvormadvies. Daarom organiseert Klaversma Schoenen op woensdag 6 april 2016 een speciale FinnComfort-dag, die helemaal in het teken staat van deze Finnamic-lijn. Iedereen kan dan zelf ervaren hoezeer deze schoenen het lopen vergemakkelijken. Naast de eigen vakkundige medewerkers is er op die dag ook een expert van de FinnComfort-importeur aanwezig, die veel kleuren, modellen en maten meebrengt, waardoor er extra veel keus is. Hij of zij geeft bovendien graag alle gewenste informatie over de uitzonderlijke eigenschappen van deze schoenen. In het kort komt het erop neer, dat de voeten bij elke stap als vanzelf afrollen. De vernuftig vormgegeven zool is bovendien gemaakt van een extra stevig materiaal, waardoor energie wordt bespaard. Vergelijk het maar met een hard opgepompte bal, die veel hoger stuitert dan een zacht exemplaar. FinnComfort Het schoenenmerk FinnComfort is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld op basis van medische inzichten en wordt nog steeds geheel in Duitsland geproduceerd. Het merk richt zich met name op consumenten, die comfortabel en gezond willen lopen. Alle dames- en herenschoenen zijn van zeer hoge kwaliteit en hebben een verwisselbaar, kurken voetbed, zodat ook de eigen steunzool in de schoenen kan. Voor vrijwel elke voet zijn er unieke leesten, die de voeten optimale steun en de tenen volop bewegingsvrijheid bieden. Voor alle FinnComfort-kopers is er op deze dag een passende attentie. Mandeguod 39

40 Mandeguod

Geef je op voor Tennisles bij de Mantgumer Tennisclub! Nu de zonnestralen de eerste voorjaarswarmte afgeven, begint ons tennishart weer sneller te kloppen. In april start het nieuwe tennisseizoen en gaan we de buitenbaan weer op. Hoog tijd dus voor het indelen van de tennislessen. Actieve lessen: Wil je leren tennissen? Of speel je al jaren tennis en wil je je spel verbeteren? Geef je dan snel op voor de tennislessen van de Mantgumer Tennisclub. Tennis is voor iedereen van 5 tot 105 jaar . Vanaf april tot oktober staan onze trainers weer klaar om wekelijks actieve lessen te verzorgen waarin gefocust wordt op het aanleren/verbeteren van techniek en tactisch tennisspel. Het plezier in het spel staat natuurlijk voorop. Leeftijdsgroepen voor jeugd: Lessen voor jeugdleden worden ingedeeld op leeftijd. Elke groep speelt met speciale ballen die passen bij de leeftijd en het niveau. De grootte van het speelveld en aanbod van oefeningen worden ook op leeftijd aangepast om het plezier in de tennissport te vergroten. Er wordt getraind op techniek en wedstrijdjes spelen. Het leren van de puntentelling en hoe je moet dubbelen horen daar ook bij. Volwassenen worden zoveel mogelijk ingedeeld op niveau. Lesdagen: De lessen zijn op maandag of donderdag, waarbij rekening wordt gehouden met schoolvakanties en feestdagen. Jeugdtennislessen voor kinderen vanaf 5 jaar 18 lessen van 50 minuten 6 euro per les Tennislessen voor volwassenen 18 lessen van 60 minuten 9 euro per les Instuiflessen: 4 en 7 april zijn onze instuiflessen. Twijfel je nog of je op les wilt? Kom dan gerust eerst een keer proberen. We ontvangen dan wel graag een bericht van je komst. Mandeguod 41

42 Mandeguod

Meer mogelijkheden: In overleg met de trainer zijn er mogelijkheden voor: • privé of semi-privéles • competitie- of wedstrijdtraining • workshops • Speciale wensen? Vragen staat vrij. Voor vragen en/of aanmelden: tennismantgum@gmail.com Voor meer informatie over de tennisclub: https://sites.google.com/site/mantgumertennisclub/ Nieuws van de cultuurcommissie In april sluiten we het culturele seizoen van de Wjukken af met een lezing. Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek komt op 7 april naar Mantgum om te vertellen over: Trekschuiten en Beurtschepen, 300 jaar Friese binnenvaart. Buitenlanders die in de 17de eeuw op reis waren in Nederland, waren verrukt van de trekschuiten en trekvaarten. Dit unieke en vooral betrouwbare stelsel van openbaar vervoer werd ook in Friesland geïntroduceerd. De eerste Friese trekschuit voer in 1646 tussen Harlingen en Leeuwarden. In de lezing komt aan de orde waarom de trekschuit zo uniek was en waarom steden er veel geld voor over hadden om ook een trekschuit te laten varen. Beurtschepen waren vergelijkbaar met trekschuiten. Samen vormden ze de infrastructuur, die er voor zorgde dat het waterrijke gewesten als Holland en Friesland in de 17de en 18de eeuw voor de wind ging. De lijn van het verhaal wordt voortgezet naar de zeilende binnenschippers in Friesland in de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Waren dat ook beurtvaarders? Ook wordt uit de doeken gedaan hoe Friese binnenschippers leefden en werkten aan boord van hun schip. De binnenvaart staat dus centraal in deze lezing door Meindert Seffinga Donderdag 7 april; aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs incl. pauzedrankje: € 7,50 Voor reserveringen of extra informatie: stuur een email naar cultuurcommissie@wjukken.nl of bel 058-2501458 Mandeguod 43

44 Mandeguod

Loop je Fit! Clinic Beginnen met Hardlopen Op donderdag 14 april begint Loop je Fit! de clinic ´Beginnen met Hardlopen´. In tien weken opbouwen van 1 naar 20 minuten hardlopen. Je krijgt een gevarieerd en verantwoord trainingsprogramma van hardlooptrainer Jildou Oosterhof uit Leeuwarden. Voor wie? Iedereen is welkom. Jong of oud, sportief of niet-actief, met of zonder loopervaring. De clinic biedt de mogelijkheid om in je eigen tempo het hardlopen op een verantwoorde manier op te bouwen. Ook als je al regelmatig hardloopt kan je je aanmelden. Gezondheidsproblemen (hart, gewrichten, bloeddruk) kunnen een beletsel vormen. In die gevallen raden we aan de huisarts of een sportarts vooraf om advies te vragen. En verder… • De clinic begint op donderdagavond 14 april om 19.30 uur. • De kosten bedragen 30 euro voor de clinic en deelname aan de loop op 3 juli • Aanmelden kan via de website: runom.mantgum.com • Of bel met 06 5122 1165 Ervaringen van enkele B2 korfballers! De trainingen waren leuk en we zijn uiteindelijk als 5e geëindigd. We hebben getraind op verschillende onderdelen zoals inlopen, afstandsschot, conditie etc. Soms deden we ook een spel. In ons team zitten 6 jongens, Marten, Schelte, Jeen, Cornelis, Rutger en Mark, en 4 meisjes, Ilse, Marije, Bertina, en Wiepkje. Onze trainers zijn Wisse en Rixt en Johannes is onze coach. We hebben een leuk en gezellig team en we kijken uit naar het volgende seizoen. Ilse, Marije, Bertina en Wiepkje (B2) Korfbalvereniging in het kader van NL DOET Zaterdag 12 maart is door diverse vrijwilligers van de kaats-en korfbalvereniging de sportaccomodatie in Wiuwert opgeruimd. Kaatslijnen zijn schoongemaakt, korfbalspitten zijn geverfd en het sportveld is opgeruimd. Daarnaast is in Mantgum een zoldertje gemaakt in het materialenhok. Mandeguod 45

46 Mandeguod

Duifeuilletil De appel valt nooit ver van de boom. Eertijds had ik duiven. Witte sierduiven. In hetzelfde hok achter ons huis wordt alweer een paar jaar gekoerd. Junior kreeg een viertal van zijn stageadres, van de Grote Kunstenaar uit Easterwierrum. Het stel woont bij de konijnen ‘op zolder’, wordt gekoesterd en dijt alsmaar uit. Ik vernuiver mij nog altoos kostelijk over de bewoners van onze duiventil. Aparte, eigenwijze vogels zijn het. Het allereerste paartje moest nog veel leren. Nesten maken leren ze wellicht nooit. Het is gauw klaar met drie takjes en een strootje… Vervolgens leggen ze twee eieren die heel geëmancipeerd bij toerbeurt door man en vrouw worden bebroed. De eerste eieren bleken onbevrucht en kwamen dus ook na de dubbele broedtijd maar niet uit. Daarna was er steeds wat. Ze zijn gedomesticeerd en daardoor is de leg niet seizoengebonden. En als de duivenmelker het toestaat, broeden ze dus ook het hele jaar door. Of het bleek te koud, dan weer verzorgden de ouders hun kroost domweg onvoldoende. Ineens ging het beter en kwamen er steeds meer duiven in de til. Het gaat het best als er maar één ei uitkomt. Dan hoeven de ouders namelijk niet te kiezen wie de kropmelk moet. Het is wel voorgekomen dat ze alleen de grootste schreeuwlelijk voeren en de kleinste gewoon verwaarlozen… Jonge duiven zijn wel zo ongeveer de lelijkste schepselen van moeder natuur. Ze hebben nog het meest weg van de al uitgestorven dodo. Het duurt weken eer er enige gratie zichtbaar wordt die duiven in het algemeen en sierduiven in het bijzonder zo eigen is. En tot die tijd zijn het hulpeloze creaturen die wederom door beide ouders gevoerd worden. Langzaam komt de metamorfose en dan vliegen ze ineens uit. Inteelt ligt op de loer, maar Mandeguod 47

48 Mandeguod

gelukkig zorgen aanvliegers tijdig voor vers bloed. Het is soms een komen en gaan van opportunistische asielzoekers. Het gevolg is dat er tegenwoordig een gemêleerd gezelschap huist boven de stampende viervoetertjes. Ze ‘beroven’ die medebewoners overigens geregeld van hun voedsel: broodkorsten en konijnenbiks blijken goed verteerd te kunnen worden in de duivenmaagjes. Zelfs de drinkfles gebruiken ze vaak liever dan hun eigen waterbakjes. Wellicht omdat ze daar ook erg weinig hygiënisch mee omgaan; zelfs hun badwater is al gauw een riool. Dan is een verkwikkende regendouche een weldadige oplossing. Heerlijk kunnen ze zich daarin laven! Het mooiste moment is op de namiddag als ze gaan formatievliegen. Feilloos vormen ze dan een hechte groep die steevast eindigt op de nok van ons huis. Een paar keer per jaar slaat echter de totale paniek toe. Dat is als de sperwer in het luchtruim wordt gesignaleerd. Die jaagt namelijk net zo lang tot ie er eentje te pakken heeft. Je kunt alleen maar machteloos vanaf de grond toekijken hoe de rover toeslaat. Vervolgens kun je de overlevenden in totale shock uit de dakgoot of van het balkon plukken. Het duurt wel een dag eer de angst uit de oogjes is verdwenen… In diverse culturen staan duiven symbool voor zowel de vrede als de liefde. Dat eerste begrijp ik niet helemaal. Doffers kunnen namelijk enorm ruzie maken en tot bloedens toe vechten. Vooral als het om de vrouwtjes gaat! Des te duidelijker is daarmee de amoureuze symboliek: kijk naar de onvermoeibare balts van de doffer om een duivin het hof te maken. Er is een koerende feuilleton te schrijven over een verliefd duivenstelletje. Tortelduifjes is niet voor niets synoniem voor een paar dat zich innig verliefd gedraagt. Maar los van alle symboliek vind ik het fantastisch om te zien hoe onze duiven genieten van hun vrijheid als ze op topsnelheid met de hele groep hun rondjes om het huis suizen. Om daarna netjes gespreid op de nokpannen van het huis neer te strijken. Oude liefde roest niet. Hartstikke leuk dat junior de draad weer heeft opgepakt! menno@bistedokter.nl Mandeguod 49

50 Mandeguod

Even voorstellen Tjepko Jansen Na meer dan 20 jaren aan werkervaring in verschillende functies, bij o.a. bij de Friesland Bank en Rabobank, zijn wij ons verzekeringskantoor gestart, onder de naam Tjepko Jansen Verzekeringsbeheer & Advies | Specialist Agrarische en Zakelijke Verzekeringen. Spannend maar zeker ook uitdagend. Vooral in een omgeving waarin de ene verandering de andere razend snel opvolgt. Wij hebben hier heel bewust voor gekozen. Door het verdwijnen van organisaties die persoonlijk klantcontact hoog in het vaandel hadden, merkten wij een toenemende vraag en behoefte naar persoonlijk klantcontact en advies. Tjepko Jansen Verzekeringsbeheer & Advies wil in deze behoefte voorzien. Bovendien is ons bedrijf een partnerkantoor van FGD Diensten te Leeuwarden. FGD biedt volledige commerciële en administratieve ondersteuning aan onze onderneming. Hierdoor is de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. Dit biedt het beste van twee werelden. Tjepko Jansen Verzekeringsbeheer & Advies bedient op professionele wijze zowel Zakelijke & Agrarische relatie van advies in deze regio. Uiteraard kan een Particulier ook bij ons terecht. Visie: Verzekerd met zicht op zaken Wij beheren de verzekeringen van onze klanten met de doelen van de klant voor ogen. Wij adviseren open en doelgericht over risico’s én oplossingen. Bij ons koopt u géén verzekeringen, maar een dienst. Wij helpen u met verstand van zaken. Persoonlijk contact en betrokkenheid Persoonlijk contact is voor ons fundamenteel. Alleen samen met onze klant, komen we tot de juiste beslissingen, waarbij verzekeren niet per definitie de beste oplossing is! Daar waar grote onpersoonlijke verzekeringsorganisaties nagenoeg geen persoonlijk klantcontact meer hebben en veelal vele zaken afgehandeld Mandeguod 51

52 Mandeguod

worden middels een callcenter, willen wij juist in deze tijd een tegengeluid geven en een alternatief bieden. Tjepko Jansen Verzekeringsbeheer & Advies |Specialist Agrarische en Zakelijke Verzekeringen Afgelopen jaar, november 2015, ben ik gestart met mijn eigen verzekeringskantoor. Tjepko Jansen is geboren en getogen in Hijum (vlak boven Stiens) en zoon van een akkerbouwer en nu woonachtig in Mantgum. Ruim 20 jaar is Tjepko Jansen als professional werkzaam in de verzekeringsbranche. Hij heeft zijn sporen verdiend bij o.a. de Friesland Bank en Rabobank binnen verschillende functie in de organisaties, en is gespecialiseerd in de agrarische sector en het MKB. Door permanente opleiding is zijn kennis grondig en up-to-date. Daarnaast is hij Register Adviseur in Assurantiën (RAiA). Zijn prettige en persoonlijke aanpak en verstand van zaken maken Tjepko Jansen tot een veel gevraagd adviseur voor Agrarische en MKB bedrijven maar ook particulieren kunnen goed terecht bij hem voor efficiënt verzekeringsbeheer en betrouwbaar advies. Het unieke van ons bedrijf is dat wij deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Een samenwerking met FGD Diensten en FGD Assuradeuren welke beschikken over een eigen volmacht. (bevoegdheid tot acceptatie en schade afwikkeling) Mededeling Doarpsmienskip Mantgum: De gemeente heeft gereageerd op de Dorpsvisie van Mantgum. De reactie van de gemeente is te lezen op www.mantgum.com. Mandeguod 53

54 Mandeguod

Doarpsmienskip Mantgum Agenda Algemene Ledenvergadering 2016 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering. Indien u vragen heeft of een onderwerp wilt toevoegen aan de agenda, dan verzoeken wij u deze vóór 12 april 2015, schriftelijk (It Spyk 16) of per mail (doarpsmienskip@mantgum.com), in te dienen. Wij zien u graag op onderstaande datum, tijd en plaats. Datum: Dinsdag 19 april 2015 / Plaats: MFC Wjukken Aanvang: 20.00 uur Eindtijd: uiterlijk 22.30 AGENDA 1. Opening 2. Wat u nog moet weten... 3. Terugblik op 2015 4. Reactie op de notulen van 2015 5. Highlights en vragen 5.1 Doarpsmienskip Mantgum Financieel verslag 2015 Kascommissie Begroting Doarpsmienskip 5.2 Mandeguod Financieel verslag 2015 Kascommissie Begroting Mandeguod 6. Plan herindeling schoolzone 7. Bestuurssamenstelling 6.1 Aftredend en niet herkiesbaar Anne Muller 6.2 Kandidaat bestuursleden Wij streven ernaar u tijdens de Algemene Ledenvergadering twee nieuwe leden te presenteren. 8. Wat verder ter tafel is gebracht 9. Rondvraag 10. Dorpsbelang 2.0 met gastspreker Jaap Koen Bijma 11. Afsluiting Halverwege de vergadering gelast de voorzitter een pauze in. Mandeguod 55

Doarpsmienskip Mantgum Verslag Algemene Ledenvergadering 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter benoemt dat voorgaande vergaderingen veel tijd hebben gekost en dat de insteek van de Jaarvergadering 2.0 is gebaseerd op de input die vanuit de leden is gekomen. Ook dit jaar zijn alle verslagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd in Mandeguod en zorgt de nieuwe insteek ervoor dat vragen alleen voorafgaand ingediend kunnen worden bij het bestuur. De planning is om rond 21.00 een korte pauze te houden, waarna een gastspreker de avond verder zal vullen. De voorzitter dankt de aanwezigen voor de grote opkomst. 2. Wat u nog moet weten... * Het trapveld achter O.B.S. De Gielguorde: In de Leeuwarder Courant was te lezen dat de gemeente een subsidie van € 5700,- heeft toegekend aan het plan om hier een zogeheten pannakooi te realiseren. Dit bericht kon niet eerder door het dorpsbelang aan de Mantgumers kenbaar gemaakt worden. De voorzitter legt kort uit dat het plan is ontstaan vanuit de Dorpsvisie: Sport en Bewegen. De Oudercommissie heeft hierin het voortouw genomen en het dorpsbelang begeleidt de commissie in het voeren van gesprekken met de gemeente, provincie en omwonenden. De gemeente stelt dan ook één voorwaarde alvorens het plan gerealiseerd kan worden, namelijk dat alle omwonenden akkoord dienen te zijn. Het standpunt dat tot dusver is bereikt is dat voetballen op het veld voor geen van allen een probleem is, echter dat het realiseren van een hekwerk (de pannakooi) ongewenst is. * De aanpak van het rioleringsprobleem op de Skillaerderdyk is uitgesteld tot een vooralsnog onbekende datum. * Er is toegezegd dat er nieuwe parkeerplaatsen bij het spoor worden gerealiseerd. De uitvoeringsdatum is onbekend. * In 2015 viert Nederland 70 jaar bevrijding. Het dorpsbelang zal op 4 mei 2015 een krans leggen namens het dorp. 3. Terugblik op 2014 Jaarverslag door Hette van der Wal, te lezen in Mandeguod (mei 2015). 4. Reactie op de notulen van 23 april 2014 De notulen van de jaarvergadering van 2014 worden tijdens de vergadering niet verder doorgenomen, daar deze te lezen waren in Mandeguod (april 2015) 56 Mandeguod

en op www.mantgum.com. Vragen en opmerkingen dienden voorafgaand aan de vergadering te zijn ingestuurd. 5. Highlights en vragen Het financieel verslag is niet in de Mandguod van april afgedrukt. Dit verslag is terug te vinden op www.mantgum.com 5.1 Financieel verslag Doarpsmienskip 2014 * Het volledig financieel verslag is te lezen op www.mantgum.com. De penningmeester neemt het verslag kort door tijdens de vergadering en geeft daarbij aan dat door een miscommunicatie de versie niet in Mandeguod is geplaatst. Mocht dit als vervelend zijn ervaren, dan biedt het bestuur hiervoor haar excuses aan. * Opgemerkt wordt dat het bericht over de contributie laat was verstuurd, echter dat bijna alle leden het bedrag in de maanden december 2014 en januari 2015 hebben voldaan. Daarnaast regelt de WWK sinds 2014 haar eigen boekhouding. * De penningmeester merkt op dat het voor ondernemers mogelijk is om op de website van Mantgum geplaatst te worden. * De kosten voor de Aed buitenkast zijn grotendeels door MFC Wjukken gedragen en de verrekening van dit bedrag heeft in april 2015 plaatsgevonden. * Het Dorpsplein is in de begroting opgenomen, echter vanwege het feit dat dit niet gerealiseerd zal worden is de reservering komen te vervallen. * Het dorpsbelang ambieert tot op heden nog steeds om een beeld van Hein Mader naar Mantgum te krijgen. Ook dit is tot op heden nog niet gelukt, echter het bedrag zal op de begroting gereserveerd blijven. * De kascommissie heeft akkoord gegeven. * Opmerking van dhr. W. van Eif: het bedrag van € 200,- voor de 60+ avond moet worden gezien als een ‘soldering van inkomsten en uitgaven’. 5.2 Begroting Doarpsmienskip De begroting is gebaseerd op de inkomsten vanuit contributie. Getracht wordt om de contributienota’s in 2015 eerder te versturen aan de leden. Daarnaast zijn er nog enkele jubileumboeken verkocht. Het dorpsbelang doet een voorstel aan de aanwezige leden voor de pannakooi om akkoord te gaan met het gereserveerde bedrag van € 5000,-. De meerderheid heeft voor gestemd. 6. Bestuurssamenstelling 6.1 Aftredend en niet herkiesbaar * Nynke-Rixt Jukema De voorzitter geeft aan dat Nynke heeft aangegeven dat zij niet langer in staat is om haar functie binnen het dorpsbelang te kunnen vervulMandeguod 57

58 Mandeguod

len. Nynke geeft aan haar tijd binnen het dorpsbelang als bewogen en vooruitstrevend te hebben ervaren en bedankt de voorzitter voor zijn mooie woorden. 6.2 Kandidaat bestuursleden De voorzitter geeft aan dat het moeilijk is om bestuursleden te werven. Het doel van het bestuur is om met vijf of zes leden verder te gaan. 7. Onderwerp uit de Dorpsvisie Duurzaamheid, met gastspreker van het netwerk duurzame dorpen De voorzitter geeft een korte inleiding. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de Dorpsvisie en om de jaarvergadering een nieuwe vorm aan te geven heeft het bestuur ervoor gekozen om één van de hoofdstukken uit de visie te behandelen. De gastspreker zal vertellen in het kader van wonen en leefklimaat. De gastspreker van de avond is Sybrant Friettema. Zijn verhaal is te vinden op mantgum.com 8. Wat verder ter tafel is gebracht * Skatebaan: Er is geconstateerd dat er veel zwerfafval te vinden is op de skatebaan in Mantgum. De oplossing om momenteel om te gaan met de afvalproblematiek is om zelf zo nu en dan afval op te ruimen. Het plaatsen van een afvalbak is mogelijk, echter is het dan de vraag wie gehouden is deze te legen. * Betonpad: Het pad loopt rondom de Mantgumervaart en is inmiddels een prettig wandelpad dat het hele jaar door gebruikt kan worden. Het verder doorleggen van de betonplaten tussen het stuk van de tuintjes en het gemaal is een eigendomskwestie tussen de gemeente en NS. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal dit worden gecommuniceerd. * Bewegwijzering: De wegwijsbordjes zijn als onderwerp een tijd blijven liggen. Dit jaar is opnieuw met de gemeente gesproken over de borden en is besloten het onderwerp nieuw leven in te blazen als dat gewenst is. Vraag is wel hoe zinvol het is, daar Mantgum is voorzien van twee plattegronden. 9. Rondvraag en afsluiting * De kascommissie: Op welke manier wordt dit ‘vergeten’ punt op de volgende jaarvergadering behandeld? Jaap Mulder en Sybren van der Heide zullen de kascommissie van DMS zijn voor de jaarvergadering van 2016. Door Wim van Eif en Jaap Mulder wordt aangegeven dat de kas van Mandeguod eveneens is goedgekeurd. Hette van der Wal heeft aangegeven te willen plaatsnemen in de kascommissie van Mandeguod in 2016. * WWK: De oprichtingsvergadering van de WietWetterKlup zal plaatsvinden op 28 april 2015. Mandeguod 59

Doarpsmienskip Mantgum Financieel jaarverslag 2015 Hierbij het financieel jaarverslag 2015 van Doarpsmienskip Mantgum Inkomsten De inkomsten voor DMS over 2015 bestaan grotendeels uit twee posten, de contributie en de subsidie van de gemeente. Doordat de contributiebrieven evenals in 2014 pas begin december verspreidt zijn, lopen deze inkomsten niet geheel in de pas met de begroting. Uit rekeningoverzichten van januari 2016 blijkt echter dat de jaarwissel voor een aanzienlijk deel van onze leden geen belemmering vormt om de contributie voor 2015 te betalen. Niet zichtbaar op de balans is de in januari ontvangen subsidie van € 14.625,-voor het trapveldje, deze is direct door geboekt naar de spaarrekening en dat zal verderop in dit verslag inzichtelijk worden gemaakt. Uitgave Op een paar punten na volgen de uitgaven 2015 heel redelijk de begroting. De meest in het oog springende afwijking is de 60+jun. Het blijkt toch lastig om voor onze gewaardeerde 60plussers een leuke avond met eten, drinken en vermaak te organiseren voor het begrote bedrag. Dat dit in 2014 wel gelukt 60 Mandeguod

is, is voornamelijk te danken aan een eenmalige bijdrage van het opgeheven reisgezelschap Voor 2016 is de begroting voor de 60+jun verruimd en is bestuurlijk afgesproken de avond te evalueren met als doel het vergroten van het aantal deelnemers. Met de commissie van de Mandeguod is afgesproken dat zij vanuit DMS jaarlijks worden ondersteund met een bedrag van 1.200,00. Gezien de gezonde conditie van Mandeguod hoeven we niet meer dan het begrote bedrag bij te dragen. Nieuw dit jaar is dat DMS de financiële middelen van Pukkewjuk beheert. Dit heeft te maken met de overname door SISA, om de voor de Pukkewjuk verworven middelen niet ”verloren” te laten gaan in de algemene middelen van SISA heeft de oudercommissie DMS gevraagd het beheer te doen. Het saldo van Pukkewjuk is zichtbaar op onderstaand overzicht. Vanaf 2016 zal DMS een vergelijkbare verantwoordelijkheid op zich nemen voor de hardloopgroep Runom Mantgum Een en ander resulteert in een gezonde financiële afsluiting van 2015 waarin het eigen vermogen van Doarspmienskip met ca. € 300 is toegenomen. Dit is te herleiden uit onderstaand overzicht waarin de saldo’s op de bedrijfsspaarrekening, rekening courant en de kas zijn weergegeven. In bovenstaand overzicht is het saldo op de bedrijfsspaarrekening gesplitst in drie posten, te weten Doarpsmienskip, het subsidiebedrag van streekwurk t.b.v. het trapveldje en het saldo van Pukkewjuk . Tijdens de jaarvergadering van DMS kunt u vragen stellen over de jaarafrekening, tevens zal dan bekend worden of de kascontrolecommissie er mee heeft ingestemd en deze de penningmeester decharge verleent voor het boekjaar 2014. Mandeguod 61

62 Mandeguod

Voor 2016 wordt onderstaande begroting gehanteerd, deze is gebaseerd op de gebruikelijke uitgangspunten aangevuld met de uitgaven ten behoeve van de aanleg van het trapveldje. Aldus opgemaakt op 15 maart 2016 door uw penningmeester, G-J Goedhart Steun Korfbalvereniging WWC met een opgeruimde garage! Net als vorig jaar houdt KV WWC ook dit jaar weer een oud ijzer actie. Dit jaar vindt de actie plaats op: Vrijdag 22 april 2016 Om deze actie wederom tot een succes te brengen, vragen wij u om zoveel mogelijk oud ijzer te bewaren en/of te verzamelen. Ook spullen van lood en koper zijn welkom. Als u de spullen op vrijdag 22 april a.s. langs de straat plaatst, komen wij het vanaf 18.00 uur ophalen. Lekker makkelijk toch!? Wilt u zelf materiaal brengen? Dan kan dit op die dag vanaf 18.00 uur op het terrein tegenover het voormalige gemeentehuis aan de Seerp van Galamawei in Mantgum. Heeft u groot materiaal of de spullen op een andere plek liggen? Neem dan contact op met Hendrik Grunstra op telefoonnummer 06-18413992 Namens Korfbalvereniging WWC alvast hartelijk dank. Mandeguod 63

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 64 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
Home


You need flash player to view this online publication