0

nieuws voor onze vrienden 37e jaargang 1e nummer 2021

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 03 Van de penningmeester 05 In Memoriam Gerrit Kuypers 07 Noud Wijdeven stelt zich voor 08 Corona en de Kinderboerderij 10 Van de beheerder 13 Advertenties 14 Voor de kids 16 Mini-Keukenhofje op de Kinderboerderij 17 P O C K 19 Donatie 2021 20 Kalfje op de Kinderboerderij 21 NLdoet actie 22 Dwerggeitjes geboren op de Kinderboerderij 23 Louis de Vries stelt zich voor 24 Advertenties 25 Editorial Carrousel Groen 26 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 37e jaargang – nummer 1-2021 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 350 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden en BrabantZorg/Carrousel Groen. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden 1

Van de bestuurstafel Na het terugtreden van de voorzitter van het bestuur van Kinderboerderij Uden per 31 december 2020 heeft het bestuur ervoor gekozen om mij tot interim-voorzitter te benoemen. Gelukkig is het bestuur erin geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden in de persoon van Arnold Moolhuizen. Na zijn aantreden als voorzitter treed ik terug als interim-voorzitter en word ik weer gewoon bestuurslid. Opvallend binnen het bestuur is de mooie mix van mensen, die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren. Je hoeft het dus niet alleen te doen; we hebben actieve leden en niet te vergeten veel vrijwilligers! De uitdaging voor de nieuwe voorzitter is dan ook om de ingezette acties tot een positief resultaat te brengen en tevreden gasten te behouden. Mocht je tijdens het lezen van het bovenstaande nog ideeën hebben om de Kinderboerderij Uden nog mooier te maken, schiet dan gerust een van de bestuursleden aan. De Kinderboerderij Uden is open! Natuurlijk worden de corona maatregelen volgens de landelijke RIVM richtlijnen strikt nageleefd. Wat zijn de dieren blij om enthousiaste kinderen en hun familieleden te ontmoeten! Kinderen kunnen een rondje langs de weides lopen, de dieren aaien en weer veel jonge dieren zien, zoals dwerggeitjes en lammetjes. Daarna heerlijk spelen in de kindvriendelijke speeltuin. De speeltuin is tijdens de openingstijden van de Kinderboerderij geopend. Helaas kunnen de grotere publieksevenementen op korte termijn in verband met corona nog steeds niet doorgaan. De Kinderboerderij is weliswaar geopend, maar er zijn geen speciale activiteiten gepland. Het terras en de serre zijn vooralsnog gesloten, echter het afhaalloket voor drankjes en lekkernijen is “coronaproof “open. Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. Kijk voor meer informatie op onze website www.kbuden.nl Kom snel de dieren bewonderen en aaien op de Kinderboerderij! Josta Augenbroe, Interim-Voorzitter 2

Van de penningmeester In 2010 ben ik gevraagd door het toenmalige bestuurslid Francis Kuipers of ik interesse had om in het bestuur van de Kinderboerderij Uden te gaan. Omdat ik destijds nog werkte en veel in het buitenland verbleef heb ik geantwoord dat ze na mijn pensionering maar moest terugkomen. In mei 2012 ging ik met pensioen en niet lang erna trad ik toe tot het bestuur. Eerst als gewoon bestuurslid en per 1 januari 2013 heb ik het penningmeesterschap van Leo Rijkers overgenomen. Nu, na 9 jaar penningmeester te zijn geweest vind ik het tijd om het stokje aan iemand anders over te geven. Ik heb altijd veel interesse gehad voor financiën. Tijdens mijn studententijd in Enschede was ik al penningmeester van de studentenvereniging EHTSV. Ook was ik penningmeester/secretaris bij de afdeling Uden van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast heb ik nog verschillende keren in kascommissies van verenigingen gezeten om de boeken te controleren. Ik heb me altijd met veel plezier ingezet als vrijwilliger van de Kinderboerderij Uden. Wij hebben als bestuur goed samengewerkt en er is de afgelopen jaren veel tot stand gekomen. Met veel vrijwilligers zijn grote projecten uitgevoerd zoals het bouwen van de serre, kantine, een nieuwe stal, een nieuw kantoor en natuurlijk de prachtige volières. We hebben goed en verstandig geïnvesteerd en staan er financieel goed voor. Ook staan er nieuwe projecten op stapel zoals het moderniseren van het voerhok en de verbouwing van het caviahok met een buitenren. De contacten met de gemeente Uden verliepen niet altijd gladjes, met name als het ging om een betaalde en gekwalificeerde beheerder voor de Kinderboerderij. Gelukkig is er een oplossing gekomen, eerst met Zorgland later voortgezet door samenwerking met BrabantZorg/Carrousel Groen. Ik ben daar persoonlijk heel blij mee. 3

Wij hebben gelukkig Noud Wijdeven bereid gevonden om in het bestuur te komen en het penningmeesterschap van mij over te nemen. Ik ben al sinds enige tijd bezig om Noud in te werken en hij zal officieel per 1 september mijn taak overnemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij deze taak zeer serieus zal uitvoeren. Daarbij wens ik hem veel succes toe. Tot slot wil ik alle vrijwilligers, sponsoren, donateurs en medewerkers bedanken voor hun (financiële) steun en prettige samenwerking die ik altijd heb ervaren. Het ga jullie allen goed! Thom Beuker, Penningmeester 4

In Memoriam Gerrit Kuypers Op 14 februari is onze vrijwilliger Gerrit Kuypers na een lang ziekbed overleden. Gerrit is vele jaren als vrijwilliger aan de kinderboerderij verbonden geweest. Door zijn ideeën en werklust is de kinderboerderij naar een hoger plan getild. De serre met de andere verbouwingen in de kantine is iets waar alle vrijwilligers trots op zijn. Iedereen vindt ook dat dit vooral het werk van Gerrit is geweest. Terecht draagt de serre dan ook zijn naam. Bezoekers staan nog steeds verbaasd over onze accommodatie en hun bewondering stijgt als ze horen dat dit gerealiseerd is met eigen middelen en veel vrijwilligersarbeid. De bouw van het volièreplein was ook zo’n groot project. Bij de opzet hiervan was bewust gekozen voor het vogelgriep-proof maken van de boerderij. Intussen hebben we kunnen merken dat de opzet juist is geweest. 5

Waar vroeger de helft van de boerderij voor de bezoekers gesloten moest worden, blijft nu alles open. De maatregelen die voor corona noodzakelijk waren sloten goed aan bij deze opzet. Het eenrichtingsverkeer kon goed ingepast worden. De soepele schuiframen in de serre kregen een loketfunctie. En de kinderboerderij kon open blijven. In Uden en omstreken wordt dit erg op prijs gesteld! Al deze projecten waren mogelijk door het creatief verwerven van fondsen, gecombineerd met de onderhandelingskwaliteiten van Gerrit bij de inkoop. We hebben geen cent teveel betaald. Het aanschaffen van goed gereedschap was voor het uitvoeren van al die klussen geen overbodige luxe. Een aanpassing van de werkplaats staat nog op de wensenlijst. Dat goede gereedschap moet immers droog hangen. In de bouw kent men de traditie van het pannenbier. Door alle bouwactiviteiten is deze traditie omgebouwd tot onze domibo. Deze donderdagmiddag borrel werd het wekelijkse moment om terug te kijken op wat er weer gedaan was, en vooruit te kijken wat er nog moest. Jij was geen vergadertijger, maar vond dit overleg geen straf. Het mag duidelijk zijn dat we jou erg missen. Steeds hebben we gehoopt dat je er weer bovenop zou komen. Dat lukte jou toch altijd. Zo kreeg je een paar weken voor je overlijden nog een positieve uitslag. Meteen zat je plannen te maken en in gedachten was je al bezig om het achterstallige werk in te halen. Helaas kwam er aan dit alles een eind. Veel te vroeg hebben we afscheid van je moeten nemen. Het Bestuur 6

Noud Wijdeven stelt zich voor Even voorstellen: ik ben Noud Wijdeven (62 jaar) en sinds 1 april bestuurslid van de Kinderboerderij. Ik ben deze nieuwe uitdaging aangegaan omdat de Kinderboerderij een prachtige plek is waar velen (kinderen en zeker ook ouderen) veel plezier aan beleven. Om de Kinderboerderij draaiende te houden is een erg brede groep van mensen dagelijks druk bezig. Hoe mooi kan het dan zijn om daarin je steentje bij te mogen dragen en samen te zorgen voor verdere verbeteringen. Omdat ik een financiële / economische opleiding en ervaring heb zal het niet vreemd zijn dat ik op termijn onze penningmeester ga opvolgen. Je zult dus nog wel vaker wat van mij lezen of mij ergens op het terrein gaan tegenkomen. Mocht je vragen, opmerkingen, klachten, ideeën hebben, schroom dan niet om contact te zoeken en voor degene die wil meehelpen als vrijwilliger: IEDEREEN IS ZEER WELKOM. Ik ben getrouwd met Carla (al bijna 40 jaar), we wonen dichtbij in de Cimbaallaan en hebben het daar erg goed naar onze zin (gaan niet meer weg!). Noud Wijdeven 7

Corona en de Kinderboerderij De gevolgen van de uitbraak van corona hebben ook diep ingegrepen op de dagelijkse gang van zaken op de Kinderboerderij. Op 16 maart 2020 ging Nederland op slot. Omdat onze dieren natuurlijk wel verzorgd moesten worden is er, samen met het bestuur, door de beheerder een bezettingsplan opgesteld. Dit vergde veel van de beheerder en de vrijwilligers. De bezoekers mochten niet meer op ons terrein komen. Daarom was besloten de indeling van de weides aan te passen. De dwerggeiten en de Nubische geiten met hun kleintjes kregen een wei aan de kant van de Orgellaan. Hierdoor hadden de wandelaars toch nog zicht op onze jonge dieren. Het lentefeest kon helaas geen doorgang vinden. Na Pinksteren mocht Nederland onder strikte voorwaarden weer gedeeltelijk open. Snel hebben we een protocol opgesteld en dit voorgelegd aan de gemeente.  Naast de algemene maatregelen: handen wassen, hoesten in de ellenboog, anderhalve meter afstand, hebben we eigen aanpassingen gedaan.  De openstelling werd verdeeld in een ochtendblok (van 10 tot 12 uur) en een middagblok (van 14.00 tot 16.00 uur).  Alleen de buitenaccomodatie is voor de bezoekers toegankelijk, waarbij de dierenweides gesloten zijn voor het publiek.  Het terrein werd met behulp van afzettingen en pijlen ingericht met eenrichtingsverkeer.  Beperkt gebruik van de serre. De gemeente gaf ons groen licht en we mochten op deze manier weer open. Onze bezoekers, maar ook wij waren blij toch op deze manier open te kunnen. Een deel van de serre hebben we inmiddels ingezet als verkoopruimte van voerbekers en versnaperingen. Na aangescherpte regels kwam er een tweede lockdown en moest op 4 november de serre - met uitzondering voor een bezoek aan de toiletten - helemaal gesloten worden voor de bezoekers. Gelukkig mocht de buitenruimte met de aanpassingen uit het protocol zoals hierboven genoemd open blijven. 8

Tot slot kwam er een derde lockdown op 15 december, waarbij ook toiletbezoek via de serre niet meer was toegestaan. De corona-perikelen hebben het gehele jaar 2020 en begin 2021 de normale gang van zaken verstoord. Hierdoor gingen de bijzondere activiteiten niet door. Dus ook geen activiteiten rondom dierendag, Sinterklaas en kerst. Financieel is dat best een aderlating geweest voor ons. Gelukkig zijn veel bezoekers extra gul geweest bij hun donatie en hun bijdrage in de melkbus. Hopelijk komt er binnen afzienbare tijd een einde aan al deze beperkingen en kunnen wij weer leuke activiteiten voor onze bezoekers organiseren! Diny Rotteveel 9

Van de beheerder Even voorstellen: Iza Hallo, Ik heb geleerd om de nagels van de konijntjes te knippen. Ik vond het nooit zo leuk om bij de ezels in de stal te staan, maar nu doe ik het als de ezels buiten staan. Bij de kalkoenen ging ik nooit naar binnen, nu wel. Stage lopen op de Kinderboerderij Op de kinderboerderij lopen altijd diverse stagiaires rond. Zij komen vanuit verschillende opleidingen stage lopen op de kinderboerderij. Zo hebben wij regelmatig stagiaires van de opleidingen: Dier en Gedrag, Dier en Ondernemen, Dierenartsassistent, maar ook Maatschappelijke Zorg en Groen. Studeer jij momenteel een dier-gerelateerde studie en heb je eventueel interesse om stage te lopen op de kinderboerderij? Neem dan contact met ons op, zodat wij samen de mogelijkheden kunnen bekijken. 10

Heb je trouwens de mooie tekeningen in dit boekje al gezien? Deze zijn gemaakt door onze stagiaire Bianca. Wij proberen alle talenten van onze stagiaires in te zetten om gezamenlijk onze kinderboerderij steeds meer te verbeteren. Broedse kippen Een broedse hen is een vrouwtjes kip die op het nest zit en haar eieren verdedigt. Dit doet ze door alles en iedereen die in de buurt komt te pikken. Door de warmte kunnen de eieren onder de hen zich ontwikkelen tot kuikens. Zodra de kuikens helemaal ontwikkeld zijn komen ze zelfstandig uit het ei. Bij kippen duurt het 21 dagen totdat de kuikens uit het ei komen. Daarna zullen de kuikens zich onder de moeder verschuilen en er alleen onderuit komen wanneer ze gaan eten of drinken. Hebben jullie de kuikens op de kinderboerderij al gezien? 11

Lammetjes Inmiddels zijn alle lammetjes op de kinderboerderij geboren. Zowel kleine geitjes als kleine schaapjes worden lammetjes genoemd. Als de lammetjes net geboren zijn drinken ze nog melk bij de moeder. Zodra ze ouder worden gaan ze ook zelf brokjes en hooi eten en beginnen ze met water te drinken. Als ze oud genoeg zijn om volledig zelfstandig te eten worden ze tijdelijk in een andere wei gezet. Dit wordt gedaan zodat de uiers van de moeder kunnen indrogen. Zodra de moeder schapen en geiten geen melk meer geven, mogen de lammetjes weer terug. Wanneer je de lammetjes bij de moeders laat lopen zullen ze melk blijven drinken bij de moeders ondanks dat ze al brokjes en hooi eten. Niet alle lammetjes zullen op de kinderboerderij blijven. Zodra de lammetjes volledig zelfstandig kunnen eten en drinken zullen we ze verplaatsen naar hun nieuwe boerderij. Silvie Theunissen, Beheerder 12

13

14

15

Mini “Keukenhofje” op de Kinderboerderij Door de coronamaatregelen zijn we met zijn allen nog heel erg beperkt in ons dagelijkse doen en laten. Dat heeft onze tuinman Ben de Bruin heel goed aangevoeld en hij heeft in het vroege voorjaar zo’n duizend tulpenbollen in de tuin geplant! Nu hebben we een mini “keukenhofje” op de Kinderboerderij. Niet alleen alle medewerkers maar ook de bezoekers genieten er dagelijks van. Genieten jullie met ons mee? Paula Kuypers 16

P O C K Waar staat dit voor, zult u zich afvragen. Het staat voor Plannen, Onderhoud, Centen en Klussers. Dit alles is van groot belang voor de Kinderboerderij. We willen toch de Kinderboerderij op een hoog niveau houden. Dat kan alleen als de POCK gewaarborgd is. De Plannen moeten opgepikt worden door het bestuur. Zij moet luisteren naar beheer, de andere werkers en de bezoekers. De ideeën verder ontwikkelen en zorgen dat er een weldoordacht plan komt, met een financiële dekking. Daarna moeten zij zorgen voor draagvlak. Beheer moet, naast de dagelijkse gang van zaken en het dierenbeleid, de staat van de stallen, weides beoordelen en noodzakelijk Onderhoud bij het bestuur aankaarten. Het bestuur moet ervoor zorgen dat er voldoende Centen gereserveerd zijn voor dat onderhoud. Al jarenlang is bijna al het werk, dat samenhing met de Plannen en het Onderhoud van de opstallen, uitgevoerd door de Klussers. Daardoor is de Kinderboerderij uitgegroeid tot wat het nu is. De laatste tijd is het aantal klussers behoorlijk afgenomen. Graag zien we dat er nieuwe vrijwilligers aangetrokken worden. Graag met twee rechterhanden en bereid om minimaal een of twee middagen per week in een gemoedelijke sfeer diverse klussen aan te pakken. De aard van de klussen is divers. Voor elke vaardigheid ligt er werk genoeg. Plannen We zijn volop bezig met het aanpassen van het voerhok. Als dit plan uitgevoerd is, zal er meer ruimte binnen komen, maar ook het vullen van de voer-silo’s zal dan veel minder belastend worden. Ook zal de inrichting een opknapbeurt krijgen. De naam mag dan veranderen in voerkeuken. De overdekte buitenren voor de cavia’s staat ook nog op de rol. Als na corona alles weer gewoon wordt, is het goed te kijken of de uitgifte van voerbekers, koffie en dergelijke weer terug naar de kantine moet. Een plan voor de wat verdere toekomst is de uitbreiding van de werkplaats. Deze moet ruimer worden en er moet een magazijn komen. Een uitbreiding aan de linkerkant kan dan meteen zorgen voor een grotere hooizolder. 17

Onderhoud Van enkele stallen en rennen is het houtwerk aan vervanging toe. Bovendien is het nodig dat het schilderwerk ter hand genomen wordt. Het hekwerk is op veel plaatsen aan vervanging toe. De hekken hebben we al, maar het ontbrak tot nu toe aan de tijd van de klussers. Veel weides zullen geverticuteerd, bemest en doorgezaaid moeten worden. Daarna moeten de weides de tijd krijgen om goed te herstellen. Centen Hierover is meer te lezen in het woordje van de penningmeester. Klussers Hierbij onze hartenkreet. Meld je aan als vrijwillige klusser! Slechts met jullie kunnen we de Kinderboerderij op een hoog niveau houden. Luc van den Brule 18

Donatie 2021 Helaas hebben wij moeten vaststellen dat enkelen van u de (vrijwillige) donatie voor 2021 nog niet hebben betaald. Dat kan natuurlijk zijn omdat u dit bedrag niet kunt missen vanwege corona of dat u het simpelweg vergeten bent. Wij willen u vriendelijk vragen – als u het bedrag kunt missen – om uw donatie voor 2021 alsnog over te maken op ING rekeningnummer NL30INGB 0000 5408 37 ten name van de Kinderboerderij Uden. Vermeld s.v.p. ook uw naam en adres, zodat u verzekerd bent dat u (indien u zich daarvoor heeft opgegeven) ook het blad ‘Nieuws voor onze Vrienden’ krijgt. De minimale donatie bedraagt slechts € 10 per jaar. Voor donateurs van buiten Uden vragen wij minimaal € 15 per jaar in verband met de steeds hogere portokosten Sinds 1 januari 2017 hebben wij de ANBI-status. Dat wil zeggen dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Uw financiële bijdrage over 2021 is fiscaal aftrekbaar op uw aangiftebiljet van de Belastingdienst. Dat kan dus een fiscaal voordeel bieden voor u! Het RSIN-nummer is: 8001 23 153. De Kinderboerderij Uden bedankt alle donateurs voor hun financiële steun in deze moeilijke Coronatijd! Thom Beuker 19

Kalfje op de Kinderboerderij Ook dit jaar heeft Boerderij De Bosrand weer een kalfje geschonken aan de Kinderboerderij. Wij zijn heel blij met deze sponsoring. Het beestje is op 20 april gearriveerd. Na een korte periode van “inburgering” is Catootje 6 in de wei losgelaten. Wij hopen dat het kalfje zich snel thuis zal voelen op de Kinderboerderij en goede maatjes wordt met de andere dieren! Diny Rotteveel 20

NLdoet actie Vanwege de coronamaatregelen moest de NLdoet actie van het Oranje Fonds – die in maart gepland stond – worden verplaatst naar een latere datum. Wij hopen dat de landelijke NLdoet actie nu door kan gaan op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei. Het Oranje Fonds stimuleert sociale initiatieven en hoopt daarmee mensen dichter bij elkaar te brengen. Het afgelopen jaar heeft de actie door corona niet kunnen plaatsvinden. Gelukkig heeft de Rotary Club Uden ons in oktober wel ‘met handjes’ en financieel geholpen met het aanleggen van de moestuin. Er staan nu 3 bloembakken en het pad is bestraat. Wij vonden dit een prima alternatief voor de NLdoet actie. Op vrijdag 28 mei willen wij met vrijwilligers enkele schuren en stallen een opknapbeurt geven. Er moet nodig weer een fris groen kleurtje aan diverse hokken worden gegeven. Naast de aanvraag voor vrijwilligers hebben wij ook € 350 (het maximumbedrag) aangevraagd bij het Oranje Fonds ter bestrijding van de kosten. Wij zijn blij met deze jaarlijkse actie van het Oranje Fonds en roepen vrijwilligers (ook van buitenaf) op om ons mee te helpen. Aanmelden vóór vrijdag 28 mei kan bij de beheerder per telefoon 0413-250047 of per mail: info@kbuden.nl . Het is altijd een heel gezellige en ontspannen bezigheid en er wordt gezorgd voor belegde broodjes tijdens de lunch. Geef je op als je zin en tijd hebt! Het bestuur 21

Dwerggeitjes geboren op de Kinderboerderij Vaders, moeders, opa’s en oma’s genieten met volle teugen van het vrolijke gejoel van de kinderen. De voerbekers zijn niet aan te slepen. De afgelopen periode zijn er veertien dwerggeitjes op de Kinderboerderij geboren. Vanwege de fotograaf mochten de kinderen voor één keer in de geitenwei. Dat is best bijzonder, vertelt beheerder Silvie Theunissen. Door coronamaatregelen is de dierenwei gesloten voor het publiek. Je kon merken dat de geiten het interessant vinden dat er nu ineens zoveel aandacht voor ze is, lacht Silvie. Dat kinderen in de weides tussen de geiten mogen lopen hebben we het afgelopen jaar erg gemist. Het omgaan met dieren is voor kinderen positief voor de ontwikkeling. Maar het is ook goed voor het socialiseren van de lammetjes. Hopelijk mag dit binnenkort allemaal weer, aldus Silvie. De planning was dat alle geitjes voor het Lentefeest zijn geboren. De beheerder vindt het jammer dat dit feest, vanwege corona, voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door kan gaan. De geboorte van de eerste lammetjes is samen met de vrijwilligers gevierd. De hele week lag er beschuit met muisjes in de kantine. Ook zijn inmiddels ook de eerste Racka schaapjes geboren. Silvie merkt op dat veel kinderen graag een dwerggeitje willen vasthouden. Dat vinden ze erg fijn, je ziet ze dan glunderen! 22

Louis de Vries stelt zich voor Hallo luitjes! Ik ben Louis de Vries en sinds december 2020 werkzaam op de Kinderboerderij. Ik vind het geweldig om met dieren te werken. Op de één of andere manier heb ik een speciale band met ze. Ze vertrouwen mij en ik vertrouw hen. Ze voelen je karakter aan. Dat de dieren mij mogen is al meerdere mensen opgevallen. Masseren vinden de dieren heerlijk, vooral achter de schouderbladen. Silvie noemt me de grote fluisteraar: mooi! Ik heb ook een dier geadopteerd, de kleinste dwerggeit. Ze heet Misty en ik ben er erg trots op. Ik heb lange tijd in het buitenland gewoond: Curaçao, Sevilla (Spanje) en 12,5 jaar in Nigeria. Daar had ik 2 hyena's, 2 bavianen en 2 Kaukasische herders. De dieren vertrouwden mij ontzettend goed. Dit was echt mooi en een hele ervaring. Ik mis ze wel maar ze hebben een goed onderdak. Maar nu ik hier ben wil ik zeggen dat ik werk met een team van ontzettend leuke, goede en vooral dierliefhebbende mensen. Ik vind het daarom een eer om onderdeel te zijn van de kinderboerderij. En ik hoop nog een heel lange tijd werkzaam te zijn op de kinderboerderij. By the way: thuis heb ik een schat van een hond, een Amstaff genaamd Chica. Groetjes, Louis en Chica 23

24

CARROUSEL GROEN RICHT ZICH OP DE TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN VAN VERSCILLENDE MENSEN Carrousel Groen, onderdeel van Brabantzorg, heeft (werk)plaatsen waar mensen met een ondersteuningsvraag, op basis van talenten en mogelijkheden, een zinvolle dagbesteding kunnen hebben, in de rol van assistent-medewerker en zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven hiervan. Hier werkt een team assistent-medewerkers, vakvrijwilligers en professionele krachten samen aan een maatschappelijk doel. Wilt U meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Tel. 0486 - 461751 carrousel.groen@brabantzorg.eu www.carrouselgroen.nl 25

26

Oudedijk 54 5409 AD Odiliapeel tel. 0413 - 274 351 info@decountrystore.nl www.decountrystore.nl www.facebook.com/decountrystore 27

Kinderboerderij Uden Artillerieweg 3, 5403 PB Uden Telefoon: 0413-250047 E-mail: info@kbuden.nl Informatiepagina Bankrekening: NL30 INGB 0000 5408 37 en NL26 RABO 0111 3972 00 Stichting Kinderboerderij Uden Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Bestuurslid: Beheerder: Website: Josta Augenbroe Diny Rotteveel Penningmeester: Thom Beuker Bestuurslid: Paula Kuypers Noud Wijdeven Silvie Theunissen www.kbuden.nl Volg ons op FaceBook! Openingstijden Kinderboerderij Uden: * Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag - zomertijd: 10.00 tot 17.00 uur wintertijd: 10.00 tot 16.30 uur - zomertijd: 13.00 tot 17.00 uur wintertijd: 13.00 tot 16.30 uur *Als gevolg van corona kunnen onze openingstijden wijzigen – houd daarom onze website in de gaten! Tevens geopend op: 2e Paasdag (vanaf 11.00 uur) Hemelvaartsdag (vanaf 13.00 uur) 1e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Kerstdag (vanaf 11.00 uur) Gesloten op: * 1 januari (Nieuwjaarsdag) Carnaval (zondag en maandag) 1e Paasdag 27 april (Koningsdag) 25 december (1e Kerstdag) 28 - telefoon 06 – 22 31 95 78 - telefoon 06 – 17 13 45 69 - telefoon 06 – 42 09 12 60 - telefoon 06 – 46 46 17 55 - telefoon 06 – 47 74 20 14

30

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication