0

02 24 TOPAMBTENAAR JAN VAN BEUNINGEN: SNELLER EN SLIMMER VERDUURZAMEN leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging OnderhoudNL DIGIDEAL NIEUW: TRAINING DICO STANDAARD GEVAARLIJKE STOFFEN-MODULE P&O-NETWERK ONTDEKT DE MAGIE VAN AI

NIEUWE LEDEN 02 24 OnderhoudNL verwelkomt: Alpha Interiors • Sinds 2021 gevestigd in Boxtel • Aantal medewerkers: 2 • Wij werken voor: particulieren en mkb • Activiteiten: binnen­ en buitenschilderwerk, plaatsen akoestische wandpanelen, vervaardigen meubelen op maat OnderhoudNL verwelkomt: Onderhoudsbedrijf Maurits de Boer • Sinds 2022 gevestigd in Grijpskerke • Aantal medewerkers: 1 • Wij werken voor: particulieren, kleine aannemers • Activiteiten: binnen­ en buitenschilderwerk, monumentaal werk • Werkgebied: regio Tilburg, Eindhoven, Den Bosch • Directeur: Bart van Helvoort Wij zijn lid geworden omdat: “ik als ondernemer graag praktische ondersteuning heb op diverse terreinen, zoals de RI&E. Daarnaast streef ik naar erkenning, ik wil dan ook graag OnderhoudNL Garantiebedrijf worden. Verder ben ik een actieve leermeester, bij OnderhoudNL kan ik terecht met mijn vragen.” OnderhoudNL kan ons helpen met: “onze ontwikkeling als leerbedrijf. Het opleiden van jongeren met een rugzak is mijn missie. Deze leerlingen vragen meer zorg en aandacht, maar ze willen graag. Ik geloof erin, maar moet ze wel kunnen vinden en ook de school moet mee willen werken.” • Werkgebied: Walcheren • Directeur: Maurits de Boer Ik ben lid geworden omdat: “OnderhoudNL heel veel kennis in huis heeft van onderwerpen waar ik liever niet mee bezig ben. Verzekeringen en juridische zaken bijvoorbeeld. Waarom zou ik zelf het wiel uitvinden als ik met één telefoontje antwoord op mijn vragen heb?” OnderhoudNL kan mij helpen met: “het opstellen van de RI&E, zodat ik weet welke stappen ik moet nemen om het werk veilig uit te voeren. Ook wil ik graag weten waar ik aan moet voldoen bij het inlenen van personeel. Verder wil ik mijn kennis op peil houden en verbreden. Ik denk aan een training behangen of veilig werken.” Bent u al langer lid van OnderhoudNL en wilt u ook een keer vertellen wat het lidmaatschap u brengt? Laat het ons weten via l.kortenbout@onderhoudnl.nl. 2 ONDERHOUDNL

02 24 INHOUDSOPGAVE 4 Sneller en slimmer verduurzamen hard nodig 10 Efficiënte ketensamenwerking met DICO Standaard 14 ‘A1 BetonOnderhoud’ Onderhouden ook van Nederland 16 P&O-netwerk ontdekt de ‘magie van AI’ 20 De Pensioenfederatie over het nieuwe pensioenstelsel 24 Nieuw: training gevaarlijke stoffen-module COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.000 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 58,50 per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: MediaCenter Rotterdam, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * iStock.com/OnderhoudNL ONDERHOUDNL 3 Hoofdlijnenakkoord Een hoofdlijnenakkoord is niet exclusief voorbehouden aan een aanstaand kabinet, ook bij OnderhoudNL is sprake van een hoofdlijnenakkoord. Ruim een jaar zijn we bezig met een grondige analyse hoe wij onze vereniging voor onze leden goed kunnen voorbereiden op de toekomstige ontwikkelingen in de markt én maatschappij. Het hoofdlijnenakkoord van onze vereniging is tot stand gekomen na gedegen markt­ én verenigingsonderzoek in de achterliggende periode. Samen met vertegenwoordigers van de sectoren, het bestuur én Raad van Toezicht, werken we aan de contouren van de evolutie van onze vereniging. Er is hulp en denkkracht aangeboden vanuit de vereniging en het bureau van mensen die graag meedenken over en meewerken aan de uitwerking van de ideeën, zodat we in aanloop van de ALV in november concrete – doorgerekende – plannen kunnen voorleggen. Er waren al ideeën over bijvoorbeeld de communicatie naar en tussen onze leden om ONZE markt verder te ontwikkelen en te claimen. Zo is in deze editie een gesprek opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken waar OnderhoudNL als vertegenwoordiger van onze leden de handreiking krijgt om de onderhouds­ en verduurzamingsopgaaf van ons land mee te helpen realiseren. Organisaties als Aedes, VvE Belang en TNO zien onze bedrijven – u dus – als belangrijke partners om de gezamenlijke opgave te realiseren. ‘Wij Onderhouden van Nederland’ is nog niet zo gek bedacht. Iedereen heeft daarin een rol, maar vooral samen komen we echt verder. Henk den Boer, Voorzitter OnderhoudNL

KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE 02 24 Sneller en slimmer verduurzamen hard nodig 4 ONDERHOUDNL

02 24 KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE ‘De bouwsector staat voor een radicale transformatie als het gaat om verduurzaming’. Dat zei topambtenaar Jan van Beuningen onlangs, onder andere in Cobouw. Wat moet er gebeuren en hoe helpt de overheid de leden van OnderhoudNL hierbij? OnderhoudNL voorzitter Henk den Boer ging erover met hem in gesprek. ONDERHOUDNL 5

KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE 02 24 W e bezoeken Jan van Beuningen in de toren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), waar de directie Bouwen en Energie is gehuisvest. Hij houdt zich onder andere bezig met beleid en subsidies voor het verduurzamen en isoleren van de bestaande woningvoorraad, bouwkwaliteit en biobased bouwen. Ook aardgasvrije wijken, warmtenetten en ­pompen zijn dossiers waarover hij zich buigt. Efficiencyslag Van Beuningen is er duidelijk over: er moet meer vaart komen in de transitie van de gebouwde omgeving om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. “Die transitie is volop bezig, de CO2 ­uitstoot is al van 30 megaton teruggebracht naar bijna 18 megaton, onder andere door huizen te isoleren, warmtepompen te installeren en woningen aan te sluiten op warmtenetten. Vooral dat laatste moet sneller. We zijn op weg naar 13 megaton in 2030, maar er is er een efficiencyslag nodig zodat de productiviteit omhoog gaat en de kosten dalen. Ook zetten we in op de toepassing van meer circulaire en biobased bouwmaterialen en op emissieloos materieel.” Digitaliseren Mogelijkheden voor meer efficiency in de bouw­ en onderhoudssector zijn er volop, volgens Van Beuningen. “Denk aan meer digitaliseren en industrialiseren. Door digitaal data te delen in de keten, verbeteren we de interactie tussen bouw­ en onderhoudsbedrijven en opdrachtgevers. Faalkosten kunnen omlaag, logistiek kan verder worden verbeterd en de tijd op de bouwplaats verkort. We bieden hiervoor handvatten zoals het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) en financiering van DigiDeals. Ook gebruiken we bestaande regelingen, zoals de Wet Kwaliteitsborging om het gebruik van het digitale stelsel uit te breiden. 6 ONDERHOUDNL Dan heb je direct alle data op een rij voor toekomstig onderhoud.” DICO “De schilders­ en onderhoudssector heeft de digitalisering redelijk op orde”, geeft Henk den Boer aan. “Onlangs hebben we een DigiDeal gesloten met koepelorganisatie Aedes om het toepassen van de DICO Standaard te bevorderen (zie ook het artikel op pagina 10 ­ red.). Daarmee wordt de uitwisseling van gegevens met woningcorporaties verbeterd. Naar ons idee is dat essentieel voor succesvol resultaatgericht samenwerken in de keten.” Afwachtend Ondanks dat er al veel gebeurt, blijft het grootschaliger en collectiever oppakken van verduurzamings­ en renovatieprojecten nog achter, zo vindt Van Beuningen. “Op een paar koplopers na lijkt een groot deel van de bouw nog een beetje afwachtend”, zegt hij. “Er wordt maar mondjesmaat geïnvesteerd in het opschroeven van innovaties. Misschien omdat de orderportefeuilles toch wel goed gevuld zijn? Of ondernemers afwachten tot de plannen bij opdrachtgevers concreter worden?” Verbouwstromen De nationale prestatieafspraken dragen in ieder geval bij aan de nodige opschaling van de (ver)bouwcapaciteit. Woningcorporaties gaan hun projecten meer gebundeld uitvragen bij bouw­ en onderhoudsbedrijven. Ook de renovatiedeals die deel uitmaken van het overheidsprogramma Verbouwstromen (verbouwstromen.nu) zijn ontwikkeld om sneller en slimmer te verduurzamen. In een renovatiedeal werken het Rijk, corporaties en gemeenten samen aan een industriële en collectieve verduurzamingsaanpak. Van Beuningen: “In maart dit jaar heeft mijn minister de eerste renovatiedeal van

02 24 KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE Henk den Boer (l) en Jan van Beuningen Nederland in Twente getekend en er is een deal in de regio Haaglanden.” Samenwerking “Onze sector is er klaar voor om die gebundelde uitvraag op te pakken”, stelt Henk den Boer. “Het gebeurt al. In diverse regio’s ­ onder andere in de regio Haaglanden ­ werken lidbedrijven in een consortium samen met andere onderhoudsbedrijven en meerdere corporaties aan het renoveren en verduurzamen van duizenden sociale huurwoningen. Dat soort initiatieven juichen wij van harte toe. Je leert er als bedrijf enorm veel van, het is goed voor je continuïteit én je zorgt dat er good practices ontstaan waar anderen weer van kunnen leren. Bovendien vergroot je je inkoopkracht als je samenwerkt.” Lef Een grote omslag is dus noodzakelijk. Jan van Beuningen is er optimistisch over en weet zeker dat bouw­ en onderhoudsbedrijven dit aankunnen. “Ik zie al veel voorbeelden van slimme oplossingen voor industrieel en duurzaam bouwen en onderhouden. Maar er is nog veel meer mogelijk, het is een kwestie van gezamenlijk doen en doorzetten. Met lef van zowel overheid, opdrachtgever én opdrachtnemer.” Ook Henk den Boer ziet het positief in: “Laten we als onderhoudssector de uitgestoken hand van stakeholders aannemen. We zien dat gemeenten, woningcorporaties en collegabedrijven het samen willen doen. Ook investeerders zijn geïnteresseerd. Laten we dus gebruik maken van het momentum en samen meer succesverhalen creëren.” ONDERHOUDNL 7

PRODUCTEN EN DIENSTEN 02 24 Tip van Ledenadvies: Houd u aan de regels bij het aannemen van vakantiewerkers Wanneer u contact opneemt met OnderhoudNL voor hulp en ondersteuning, dan is de kans groot dat u onze collega’s van Ledenadvies aan de lijn krijgt. Zij wijzen u graag op onze handige hulpmiddelen, producten en diensten of helpen u bij een hulpvraag. Zoals dit keer de vraag waar u rekening mee moet houden bij het aannemen van vakantie werkers. 8 ONDERHOUDNL

02 24 PRODUCTEN EN DIENSTEN Ledenadvies: “De cao SAVG is niet van toepassing op vakantiewerkers” Z o net na de examens zijn veel jongeren op zoek naar een baan om in de vakantie wat extra geld te verdienen. Kunt u wel wat hulp gebruiken in het hoogseizoen? Weet dan dat er voor het aannemen, betalen, type werkzaamheden en het verzekeren van jongeren vanaf 15 jaar, speciale wettelijke regels gelden. Zes weken Op basis van de cao SAVG kunt u jaarlijks in de periode van mei tot en met augustus vakantiewerkers aannemen. Dit zijn scholieren of studenten die normaal gesproken dagonderwijs volgen en in de vakantieperiode tijdelijk werk verrichten. Vakantiewerkers mogen maximaal zes weken bij u in dienst zijn. Huurt u hen in via een uitzendbureau, dan geldt deze beperking van zes weken niet. Minimumloon De cao SAVG is niet van toepassing op vakantiewerkers. Dit betekent dat de wettelijke regels gelden, zoals de Wet op het minimumloon en minimum vakantiebijslag. Vakantiewerkers hebben altijd recht op het minimum(jeugd)loon dat bij hun leeftijd hoort. Type werkzaamheden Voor jonge vakantiewerkers gelden aparte regels voor werktijden, pauzes en rusttijden. Vakantiewerkers onder de 18 jaar mogen bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan werken met gevaarlijke stoffen of werken in een lawaaiige omgeving of te zwaar tillen. Verzekeringsplicht De vakantiewerker is verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en de Zorgverzekeringswet). Wordt de vakantiewerker ziek tijdens het vakantiewerk, dan moet u het loon doorbetalen. De vakantie werker moet voor de afdracht van de pensioenpremie aangemeld worden bij het Bedrijfspensioenfonds Schilders. Kijk voor meer informatie en een model­arbeidsovereenkomst voor vakantiewerkers op onderhoudnl.nl/ vakantiewerkers­en­loon. Floris Visser en Chi­Ling Chu van OnderhoudNL Ledenadvies helpen u verder met gratis eerstelijns (juridisch) advies en staan u graag te woord via 088 ­ 0188 155. ONDERHOUDNL 9

TECHNIEK EN INNOVATIE 02 24 DICO: de digitale sleutel tot efficiënte ketensamenwerking Onderhoudsbedrijven die veel werken voor woningcorporaties zullen het herkennen: dagelijks worden er veel gegevens uitgewisseld die van belang zijn bij het onderhoud. Samen met de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes, hebben we medio april een zogeheten digiDeal ondertekend. Doel hiervan is de DICO (Digital Communication) dé standaard te maken voor digitale gegevensuitwisseling tussen onderhoudsbedrijven en woningcorporaties. 10 ONDERHOUDNL

02 24 TECHNIEK EN INNOVATIE ONDERHOUDNL 11

TECHNIEK EN INNOVATIE 02 24 B ij het uitwisselen van gegevens ontstaan vaak praktische problemen, bijvoorbeeld door het steeds opnieuw moeten opschrijven, invoeren en interpreteren van orders, leverbonnen, planningen, onderhoudsopdrachten en facturen. Met toepassing van de DICO Standaard is dat verleden tijd. Mario Renes is relatiemanager bij Ketenstandaard Bouw en Techniek. Deze organisatie is de ontwikkelaar en beheerder van DICO. “DICO is speciaal bedoeld voor de bouw­, onderhouds­ en technieksector. Met het gebruik van deze standaard bespaar je veel tijd én voorkom je fouten. Bovendien werken onderhoudsbedrijven, opdrachtgevers én leveranciers steeds met dezelfde actuele gegevens.” DICO is te gebruiken voor het uitwisselen van allerlei soorten gegevens en documenten tussen de eigen software en die van partners in de keten. Denk aan orders, leverbonnen, facturen, productinformatie, artikelgegevens, planningen en onderhoudsopdrachten. “Je kunt dus veel efficiënter samenwerken, ongeacht welke software je gebruikt want bijna alle softwareleveranciers in de bouw­ en technieksector ondersteunen de DICO Standaard.” Praktijksituatie Ralph van den Heuvel, manager interne organisatie bij Talen Vastgoedonderhoud juicht deze digiDeal van harte toe. “Corporaties vragen steeds vaker om informatie direct in hun eigen format te zetten. Denk aan een excelformat waar je dan onderhoudsbegrotingen en ­scenario’s invult. Of we krijgen een inlogcode zodat we de gegevens rechtstreeks in het systeem van de corporatie invullen. Dat is niet ideaal, maar we willen onze klanten wel goed bedienen.” Ralph merkt dat de diversiteit aan applicaties bij woningcorporaties toeneemt. “Voor ons is het echter belangrijk dat we niet alleen in het systeem van de opdrachtgever bezig zijn, maar ook in ons eigen systeem. We moeten dus alles dubbel invoeren, dat kost tijd en vergroot de kans op fouten. Bovendien moeten we kennis hebben van allerlei applicaties en die kennis actueel houden. Met de personeelstekorten die er ook in de werkvoorbereiding zijn, is dat een behoorlijke uitdaging.” Anderhalf beurt Bij Talen Vastgoedonderhoud werkt de afdeling Dagelijks Mutatieonderhoud inmiddels met de DICO Standaard. De ervaringen zijn positief. De woningcorporatie voert de reparatie­ en mutatieverzoeken in haar eigen systeem in, waarna deze via DICO automatisch in het ERP­pakket van Talen terechtkomen. “Wij plannen het reparatiebezoek dan in, voeren het uit en koppelen terug. De status van de opdracht is direct zichtbaar in het systeem van de corporatie. Ook de factuur gaat via deze koppeling van systemen. Dat loopt heel goed. We staan dan ook zeker vooraan in de rij als DICO ook goed bruikbaar wordt in andere fases van het proces, zoals de calculatie en werkvoorbereiding. Daarvoor is het naar ons idee nodig dat heel duidelijk is welke definities de ketenpartijen hanteren. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder een anderhalf 12 ONDERHOUDNL

02 24 TECHNIEK EN INNOVATIE Henk den Boer “Zo’n standaard als DICO zorgt voor effectievere en efficiëntere administratieve en communicatieprocessen” beurt? En welke eenheden hanteer je? Als het over schilderwerk gaat, praten wij doorgaans over strekkende meters terwijl corporaties het hebben over vierkante meters.” Ook ziet Ralph graag dat er een beheerder/ eigenaar wordt toegewezen die zich bezighoudt met de standaard. “Het is ook handig wanneer er een software ontwikkelaar meedenkt.” Ketenoptimalisatie Volgens Martin van Rijn, directeur van Aedes heeft DICO grote voordelen voor woningcorporaties: “Onnodige kosten worden bespaard en de dienstverlening voor de huurders verbetert. Zo’n 60% van onze leden heeft er inmiddels positieve ervaringen mee. Er is dus nog zeker 40% potentieel, dat willen we graag aanspreken via deze digiDeal.” Ook voor leden van OnderhoudNL en hun opdrachtgevers is er winst: “Zo’n standaard als DICO zorgt voor effectievere en efficiëntere administratieve en communicatieprocessen”, zegt voorzitter Henk den Boer. “Bovendien: data wordt steeds belangrijker in beheer van gebouwonderhoud en ­verduurzaming. Niet alleen om te sturen op de investering en aard van het onderhoud, maar juist ook om voorspellend te zijn.” Ralph van den Heuvel ziet de ontwikkelingen hoopvol tegemoet: “Het zou prachtig zijn als dit werkelijkheid wordt. Daar zijn VGO­bedrijven en woningcorporaties zeer mee geholpen.” Actieve promotie Samen met Ketenstandaard gaan OnderhoudNL en Aedes de toepassing van de DICO Standaard actief promoten binnen de keten. Ook moeten er onderling afspraken worden gemaakt zodat iedereen er op dezelfde manier gebruik van maakt. De partijen worden daarbij ondersteund door digiGO, het platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jeroen van Dorp bij OnderhoudNL. Bel 0182­556 132 of stuur een e­mail naar j.vandorp@onderhoudnl.nl. DigiDeals DigiDeals zijn samenwerkingsprojecten tussen verschillende partijen uit de bouw- en techniekketen die samen een concreet probleem digitaal willen oplossen. Doel daarbij is dat deze oplossingen ook breder in de sector gedeeld en ingezet kunnen worden. ONDERHOUDNL 13

WIJ ONDERHOUDEN OOK VAN NEDERLAND 02 24 A1 BetonOnderhoud In onze campagne ‘Wij onderhouden van Nederland’ laten we zien wat de bedrijven in onze branche allemaal doen. Hoe mooi, noodzakelijk én aantrekkelijk het werk is. Alle sectoren van OnderhoudNL komen aan bod. Ook bedrijven en activiteiten waar je misschien niet zo snel aan denkt. In deze rubriek richten we de spotlights daar op. B eton is een onmisbaar bouwmateriaal in de woning­ en utiliteitsbouw, de industrie en de infrasector. Het is sterk, veelzijdig, volop beschikbaar en bovendien duurzaam, tenminste als het goed 14 ONDERHOUDNL wordt onderhouden. Daar weten ze bij A1 BetonOnderhoud in Apeldoorn alles van. Onderzoek, advies en uitvoering “We beheersen alle technieken om betonconstructies in goede staat te brengen én te houden” vertelt technisch directeur Martin Bannink. “Denk aan betonreparatie, kathodische bescherming (bescherming tegen corrosie van wapeningsmateriaal in beton met behulp van stroom – red.), betonMartin Bannink, technisch directeur A1 BetonOnderhoud

02 24 WIJ ONDERHOUDEN OOK VAN NEDERLAND Martin Bannink: “Wij verkopen veiligheid” conservering, kelder afdichting en constructief versterken. We verrichten al het onderhoudswerk aan de buitenschil van een appartementen complex, ook aan het metsel­ en voegwerk. Na een grondige inspectie met metingen, brengen we een advies uit voor onderhoud en verduurzaming. We voeren daarna een groot deel van de werkzaamheden uit onder Komo­procescertificaat.” Veiligheid Beton en steen mogen dan goede en veelgebruikte bouwmaterialen zijn, de vakmensen van A1 BetonOnderhoud komen nogal eens problemen tegen. “Scheurvorming, lekkages, te gladde vloeren op galerijen en in parkeergarages bijvoorbeeld”, aldus Martin. “Helaas ook ernstiger gebreken zoals constructiefouten, waardoor bijvoorbeeld balkons, galerijen of brugdelen kunnen instorten. Wij zijn specialist in veilige constructies, eigenlijk verkopen we veiligheid.” Hergebruik Het bedrijf werkt voor woningcorporaties, gemeenten, gebouwBeeldbepalende gevelpanelen Martin: “Lagemaat oogst de materialen, waaronder gevelpanelen van grindbeton. Deze bewerken wij op locatie in de circulaire loods. We stralen ze, repareren de zichtbare wapeningspunten, zetten er nieuwe hijsogen aan, versterken de smalle panelen met lijmwapening, conserveren de zaagkanten en zichtzijde en brengen de nieuwe bevestigingspunten aan. De ruim 500 panelen krijgen een plek in de nieuwe gevel, als herinnering aan het gebouw dat er ooit heeft gestaan. Dit project past helemaal in onze ambitie om bij te dragen aan het beheerders, VvE’s, de industrie en aannemers. Per jaar worden ruim 300 projecten gerealiseerd. Momenteel is een team bezig met een bijzonder project in Utrecht. Hier staat circulair slopen en bouwen centraal: materialen uit een oude flat worden hergebruikt voor een nieuw flatgebouw van woningcorporatie Bo­Ex. A1 Beton­ Onderhoud werkt in dit project samen met circulair sloop aannemer Lagemaat BV. verminderen van de CO2 onze sector!” ­uitstoot in Kijk voor meer informatie op www.a1betononderhoud.nl ONDERHOUDNL 15

FUNCTIENETWERKEN 02 24 16 ONDERHOUDNL

02 24 FUNCTIENETWERKEN P&O’ers ontdekken de ‘magie van AI’ OnderhoudNL biedt haar leden de mogelijkheid om aan te sluiten bij diverse netwerken binnen de vereniging. Daar ontmoeten branche- en vakgenoten elkaar om kennis uit te wisselen en hun expertise verder te ontwikkelen. Een van die netwerken is het bijna tienjarige P&O-netwerk, voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor personeelszaken in bedrijven uit de sectoren Vastgoed, Totaal en Industrieel. We namen een kijkje tijdens een bijeenkomst over AI en spraken enkele deelnemers. ONDERHOUDNL 17

FUNCTIENETWERKEN 02 24 Z o’n twee keer per jaar treffen de deelnemers van het P&O­netwerk elkaar tijdens een themabijeenkomst over een actueel onderwerp. Over flexibele arbeid bijvoorbeeld, of fysieke werkbelasting. Ook zzp­wetgeving en het opbouwen van een personeelsdossier waren onderwerpen. Veelal wordt een externe spreker uitgenodigd. “We zorgen er altijd voor dat de deelnemers concrete handvatten aangereikt krijgen waarmee ze direct aan de slag kunnen in hun bedrijf”, vertelt organisator Marianne Kortenbout. Grot van Ali Baba Die concrete handvatten komen tijdens de bijeenkomst in april van ‘AI­flitsmeester’ Matthijs Akkenaar. Hij neemt de P&O’ers mee in diverse AI­tools die ze kunnen toepassen bij HR­werkzaamheden, zoals ChatGTP. Matthijs laat verschillende mogelijkheden zien en geeft tips voor een goede prompt. “Daar begint het mee. Zie AI als de grot van Ali Baba: een plek vol schatten die je te pakken kunt krijgen door de juiste vragen te stellen. Formuleer daarom zo specifiek mogelijk en blijf doorvragen!” Ester van de Pijpekamp, Rutges Vernieuwt: “Ik denk dat AI zeker gaat helpen bij HR-vraagstukken, al vind ik het spannend om nu al te vertrouwen op wat het genereert. Ik zou niet alles vanaf morgen al intern gebruiken. Op deze bijeenkomst heb ik veel nieuwe dingen gehoord en gezien. Ik ben geïnspireerd geraakt om het uit te gaan proberen en om collega’s ermee te ‘besmetten’. Want ik verwacht dat iedereen er voordeel van gaat hebben in de toekomst. Het P&O-netwerk brengt interessante informatie en verdieping. Rutges is sinds een jaar onderdeel van TBI. Daar kan ik ook veel sparren met HR-collega’s, maar zij zijn voornamelijk werkzaam in de bouw en infra. Dus ik hoor graag meer over actuele onderwerpen die spelen in de schilders- en onderhoudsbranche zoals cao- en arbozaken. Of over vernieuwende onderwerpen zoals AI.” Mascha Sponselee, Hoogvliet Totaalonderhoud: “AI is niet meer te stoppen en ook wij zullen erin meegaan. Het kan een enorm hulpmiddel zijn, maar je moet zelf ook wel blijven nadenken natuurlijk. Ik wil het op een verstandige manier gebruiken met behoud van de menselijke maat. Dit was mijn eerste kennismaking met AI-tools. Ik ga er wat vacatureteksten mee proberen te schrijven. Mijn nieuwsgierigheid is in ieder geval gewekt! Ik heb me twee jaar geleden aangesloten bij het P&O-netwerk vanwege een themabijeenkomst over duurzame inzetbaarheid. Daar zijn we bij Hoogvliet actief mee bezig. Ook het webinar over de contractering van zzp’ers was nuttig. Het is goed én leuk om kennis met elkaar te delen. Je zoekt elkaar ook makkelijker op.” 18 ONDERHOUDNL

02 24 FUNCTIENETWERKEN Sanne de Graaff, Hemink Groep: Frank Beckers, elk® bv: “Ik wist nog niet veel van AI en zie nu allerlei mogelijkheden. Niet alleen op HR-vlak, ook in de bewonerscommunicatie bijvoorbeeld. Op grote verduurzamingsprojecten komen we vaak veel verschillende nationaliteiten tegen. Hoe handig zou het zijn als we voorlichtingsfilmpjes in de meest voorkomende talen kunnen maken? Uiteraard moeten we de mens niet uit het oog verliezen, want medewerkers en bewoners zijn geen datasets. Dit was mijn eerste bijeenkomst sinds ik ben aangesloten bij het P&O-netwerk. Het onderwerp spreekt me aan. Ik zou graag een verdiepingscursus volgen. Fijn ook om met collega’s te kunnen sparren. We lopen allemaal tegen dezelfde vraagstukken aan.” “Wat vandaag science fiction lijkt, is morgen realiteit. Dat geldt ook voor AI. Ik was er al voorzichtig mee aan het experimenteren. Vandaag heb ik een breder zicht gekregen op de mogelijkheden en waar je op moet letten. Ons bedrijf is behoorlijk actief op overnamegebied, ik ben vooral bezig met het stroomlijnen van HR binnen alle bedrijven. Ik denk dat AI daar wel bij kan helpen, al ben ik nog aan het ontdekken hoe we het optimaal binnen HR kunnen inzetten. Deze bijeenkomst was mijn eerste kennismaking met het P&O-netwerk. Binnen onze afdeling HR wisselen we onze aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten af. Ik neem wat ik vandaag heb geleerd dus weer mee naar onze interne sessies.” Verder ontwikkelen In tweetallen gaan de deelnemers aan de slag om ‘De Magie van AI’ te ontrafelen. Aan de hand van een illustratie van een bordspel genereren ze met behulp van AI de bijbehorende spelregels. Dat levert in korte tijd verrassende resultaten op. De ochtend wordt afgesloten met een gezellige netwerklunch en het uitzicht op een online terugkombijeenkomst waarbij de deelnemers hun ervaringen met AI kunnen delen. Ook hebben ze nog drie maanden toegang tot de online leeromgeving van online opleider Skills Town waar ze diverse e­learnings kunnen volgen om hun AI­skills nog verder te ontwikkelen. Ook lid worden van het P&O-netwerk? Iedereen die zich binnen de OnderhoudNL sectoren Vastgoed, Totaal en Industrieel bezighoudt met personeelszaken is welkom. Meld u aan bij Marianne Kortenbout via m.kortenbout@onderhoudnl.nl en ontvang de nieuwsbrief en uitnodigingen voor de netwerkbijeenkomsten. ONDERHOUDNL 19

PENSIOENDIALOOG 02 24 20 ONDERHOUDNL

02 24 PENSIOENDIALOOG Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel: de Pensioenfederatie Op 1 januari 2026 gaat de nieuwe pensioenregeling in. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. In dit magazine laten we personen aan het woord die daar een rol in spelen. Deze keer gaat onze adviseur Arbeidsverhoudingen Dick Voortman in gesprek met Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. ONDERHOUDNL 21

PENSIOENDIALOOG 02 24 En dat alles na artikelsgewijze behandeling, dat is echt uniek. Terugdraaien is geen optie. Sleutelen aan de wet kan, maar daar zijn wij geen voorstander van. Laten we er de eerste tien jaar vanaf blijven en nu de focus leggen op een goede uitvoering. Dit hele proces om te zorgen voor een goede pensioenvoorziening voor werkenden en gepensioneerden is niet gebaat bij aanhoudende politieke discussies.” Ger Jaarsma Dick: “BPF Schilders is een kleiner pensioenfonds. Dan is het fijn dat er een belangenbehartiger is zoals de Pensioenfederatie die namens alle fondsen één geluid laat horen in politiek Den Haag.” Ger: “Zeker, uiteraard kunnen pensioenfondsen zelf de politiek en media opzoeken, maar soms is het handiger en krachtiger als de federatie dat namens de hele sector doet.” Dick: “Jullie hebben bij de informateurs gepleit voor rust en ruimte om de overgang naar het nieuwe stelsel voor te bereiden. Dit naar aanleiding van geluiden om de wet aan te passen of zelfs in te trekken.” Ger: “Klopt, we hebben erop aangedrongen om de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) uit te voeren zoals deze er nu ligt. Deze is zowel in de Tweede als Eerste Kamer aangenomen met bijna twee derde meerderheid. 22 ONDERHOUDNL Dick: “Wij liggen op koers met het aanpassen van de pensioenregeling voor onze bedrijfstak. We willen voor 1 juli het transitieplan hebben ingediend bij De Nederlandse Bank (DNB) en per 1 januari 2026 overgaan naar het nieuwe stelsel. Ik heb wel wat zorg over de planning: we zien dat DNB zeer goed kijkt naar de transitieplannen en dat er gebrek is aan personeel om dat allemaal te doen. Daardoor moeten we misschien langer op groen licht wachten. Dat zou jammer zijn, want PGGM heeft nog het nodige werk aan het inrichten en testen van de digitale omgeving. Het moet allemaal foutloos verlopen straks.” Ger: “Er wordt momenteel door pensioenfondsen, ­uitvoerders en toezichthouders intensief samengewerkt om deze omvangrijke transitie tot een succes te maken. Het is voor ons allemaal nieuw, dus we lopen tegen dingen aan. Daar leren we van. Ook voor DNB is het een nieuw proces. DNB heeft nu een invaarsjabloon opgesteld waarmee snel kan worden bepaald of alle stukken compleet zijn en de inhoud voldoet. Ook worden good practices gedeeld. Dus we verwachten dat het vlotter zal gaan. Aan de andere kant: DNB is uiteindelijk ook toezichthouder, dus zij moeten uitermate kritisch zijn. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.”

02 24 PENSIOENDIALOOG Dick: “Welke andere punten hebben jullie bij de informateurs onder de aandacht gebracht namens de pensioenfondsen?” Ger: “We hebben benadrukt dat de overheid in de toekomst niet moet bezuinigen op pensioen. De hoge standaard van pensioen die we in Nederland hebben, moeten we borgen. Als derde punt hebben we aangegeven dat er ruimte moet zijn voor pensioenfondsen om te investeren in maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie en infrastructuur. Dat zijn grote opgaven waar de pensioenfondsen, die gezamenlijk zo’n 1.600 miljard euro beheren, een rol in kunnen en willen spelen. Daarvoor is regie nodig van de overheid. Voorwaarde daarbij is dat zulke investeringen een goed en langjarig rendement moeten opleveren voor aangesloten werkenden en gepensioneerden. Zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld, dat blijft onze ambitie.” Dick: “Met ondersteuning vanuit de Pensioenfederatie kan BPF Schilders onze leden helpen met informatie, spreekuren en handige tools rondom pensioenen. Welke boodschap heb jij voor werkgevers in onze sector?” Ger: “Maak gebruik van alle mogelijkheden die BPF Schilders biedt in de voorlichting aan je medewerkers. Jullie hebben het pensioen in jullie bedrijfstak goed Dick Voortman voor elkaar. Bespreek het met je medewerkers én met aankomend nieuwe medewerkers. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Na het salaris gaat daar het meeste geld in om!” Meer weten? Kijk op onze website op deze pagina: onderhoudnl.nl/pensioen Over de Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is de belangenbehartiger van bijna alle pensioenfondsen in Nederland. Deze organisatie voert de lobby bij politici en ministeries en onderhoudt contacten met sociale partners. Ook ondersteunt de federatie haar leden door onder andere kennisdeling via nieuwsberichten, webinars, bijeenkomsten, masterclasses en publicaties. ONDERHOUDNL 23

TRAININGEN 02 24 Nieuw: training Gevaarlijke stoffen-module Omgaan met gevaarlijke stoffen en voldoen aan de wettelijke eisen is voor veel schilders- en onderhoudsbedrijven een behoorlijke uitdaging. Daarom ontwikkelde OnderhoudNL een speciale module die deel uitmaakt van de reeds bestaande branche RI&E. Om de module effectief te kunnen toepassen, organiseert OnderhoudNL bovendien een training: ‘Gevaarlijke stoffen – goed geregeld!’. Dankzij MDIEU-subsidie zijn er voor de eerste 240 bedrijven geen kosten aan deelname verbonden en kunnen zij tot eind 2025 kosteloos gebruik maken van de module. M et de gevaarlijke stoffen­module kunnen ondernemers van alle producten met gevaarlijke stoffen die ze gebruiken, eenvoudig de risico’s in kaart brengen. De software bespaart hen heel veel tijd om aan de wet te kunnen voldoen en maakt duidelijk of en hoe er gezond en veilig gewerkt wordt. 24 ONDERHOUDNL Uitfaseren Ariënne Gijsen van Prevoo Totaalonderhoud deed ervaring op met de module in de pilotfase en is er erg enthousiast over: “Het is een fijn systeem waarmee je vrij gemakkelijk alle veiligheidsinformatiebladen verzamelt die je in huis hebt. Ik heb er inmiddels 90 ge­upload. Als je dan ook nog aangeeft waarvoor je de

02 24 TRAININGEN Ariënne Gijsen van Prevoo Totaalonderhoud: “Het helpt ons om bewuster met gevaarlijke stoffen om te gaan” producten gebruikt en met welke frequentie, dan krijg je goed inzicht in de mate van blootstelling. Het helpt ons zeker om bewuster met gevaarlijke stoffen om te gaan en de meest risicovolle uit te faseren.” Theorie en praktijk Huib Arts van Arboplaats ontwikkelde de module voor OnderhoudNL en zal ook de training om ermee te werken verzorgen. “OnderhoudNL is de eerste branche die dit zo faciliteert voor z’n leden. Dit is echt uniek. We hebben de tool zo gemaakt, dat er zo weinig mogelijk gegevens handmatig hoeven te worden ingevuld: de software, in combinatie met de informatie uit de pilot, doet verreweg het meeste werk. In de training geef ik uitleg en gaan we aan de slag met het uploaden van de informatiebladen en het koppelen daarvan aan de activiteiten van het bedrijf. In de RI&E heeft het bedrijf al aangegeven welke beheersmaatregelen er worden gehanteerd, zoals het gebruik van afzuiging en stofkapjes. Op basis daarvan berekent het systeem of je gezond en veilig werkt.” Concreet overzicht Aan het einde van de trainingsdag kunnen de deelnemers met de module werken en weten zij waarop gelet moet worden. Janine van Kruistum van Schildersbedrijf Bert van Kruistum deed ook mee aan de pilot, maar wil ook de training nog volgen om te waarborgen dat ze de module goed heeft ingevuld. “We hebben zo’n 250 producten waarmee we regelmatig werken en veel veiligheidsinformatiebladen zijn nogal omvangrijk. De module is heel praktisch ingericht, het helpt als je kennis hebt van de producten en de werkzaamheden die ermee worden verricht. Als alles erin staat, heb je een concreet overzicht van wat je in huis hebt en wat de risico’s ervan zijn. Zo kun je gericht het gesprek aangaan met leveranciers over alternatieven.” Licentie en training Dankzij MDIEU­subsidie die SUSAG, in samenwerking met OnderhoudNL en LBV, heeft verkregen, kunnen de eerste 240 lidbedrijven in 2024 en 2025 kosteloos deelnemen aan deze training. Ze krijgen daarmee direct toegang tot de module. Ook de licentiekosten zijn tot eind 2025 gedekt, daarna geldt een aantrekkelijk ledentarief. Meld u dus snel aan! Meer weten? Kijk op onze website (scan de QR) of stuur een e-mail naar trainingen@OnderhoudNL.nl. ONDERHOUDNL 25

ONDERHOUDNL VERZEKERINGEN 02 24 Cybersecurity start met goede preventie De digitale en fysieke wereld zijn sterker met elkaar verweven dan ooit. De afhankelijkheid van IT-systemen en de waarde van data nemen steeds meer toe. Planning, inkoop, offertes en het contact met opdrachtgevers: digitaal is alles kwetsbaar. Hoe volwassen is uw organisatie op het gebied van cybersecurity? Er zijn verschillende diensten en producten om uw bescherming tegen cyberrisico’s te meten, verbeteren en onderhouden. OnderhoudNL Verzekeringen helpt u hier graag bij! 26 ONDERHOUDNL

02 24 ONDERHOUDNL VERZEKERINGEN V eel organisaties hebben onvoldoende inzicht in de cyberrisico’s en de getroffen maatregelen ter voor ­ koming van een cyberincident. Belangrijke vragen zijn: • Wat zijn de meest voorkomende en waarschijnlijke cyberrisico’s waarmee u te maken kan krijgen? • Wat is de potentiële impact van een cyberincident op uw bedrijfsvoering, financiën en reputatie? • Hoe volwassen is uw organisatie op het gebied van cybersecurity? • Welke maatregelen kunt u treffen ter verbetering van de cybersecurity? Aan de hand van een assessment helpen de specialisten van OnderhoudNL Verzekeringen u inzicht te krijgen in het risico, de mogelijke impact op uw organisatie en de huidige volwassenheid van uw IT­security. Op basis van deze inzichten bepalen zij samen met u de kansen ter verbetering van de IT­security die passen bij úw organisatie. Grip krijgen Zodra uw bestaande situatie in kaart is gebracht, is het moment aangebroken om actie te ondernemen. Samen met u bepalen zij het gewenste cybersecurityniveau. OnderhoudNL Verzekeringen biedt praktische en hands­on ondersteuning om uw doelstellingen te realiseren. Denk aan begeleiding bij het implementeren van beveiligingsoplossingen, het opstellen van benodigde documentatie en het opzetten van een bewustwordingscampagne onder uw medewerkers. Duurzaam beveiligen Het handhaven van een effectief cybersecurityniveau is een continu proces. Na het bereiken van het gewenste cybersecurityniveau, is het essentieel om dit te blijven monitoren en daar waar nodig bij te sturen. Om grip te houden op uw cybersecurity, kan OnderhoudNL Verzekeringen u ondersteunen bij het: • monitoren van de effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen en het inspelen op nieuwe dreigingen en ontwikkelingen; • periodiek toetsen van de volwassenheid van uw cybersecurity en het aanpassen van de strategie op basis van veranderende behoeften en risico’s; • verzorgen van trainingen en workshops om het bewustzijn en de kennis van uw medewerkers over cybersecurity te vergroten en up­to­date te houden. Meer informatie? Wilt u meer weten over hoe OnderhoudNL Verzekeringen u van dienst kan zijn bij het beheersen van uw cyberrisico? Neem dan contact met op met: Cynthia Rodrigues Monteiro (cynthia.rodrigues@schoutenzekerheid.nl | 06-27 37 32 98) Robin van der Starre (robin.van.der.starre@schoutenzekerheid.nl | 06-27 52 69 25) ONDERHOUDNL 27

werk mee aan de verduurzaming van bestaande bouw 8,5 miljoen gebouwen verduurzamen. De onderhoudsbedrijven van Nederland zetten hun schouders eronder. Jij ook? wij onderhouden van nederland

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication