0

Forum voor Maassluis Verkiezingsprogramma 2022- 2026

Duidelijk samen doen met Forum voor Maassluis Met deze woorden willen wij -samen met U- de komende jaren hieraan inhoud gaan geven. Dat doen we niet door een dik verkiezingsprogramma, maar met duidelijke speerpunten: wonen met elkaar, natuur & duurzaamheid en economie, dat zijn voor Forum voor Maassluis de sleutels naar een fijn Maassluis voor ons allemaal. Wij willen de partij worden die de meest positieve impact heeft voor de inwoners van Maassluis. Net als jij wonen en/of werken wij in Maassluis. We kennen de winkels, de natuur, de mensen, de stad, de buurten en verenigingen. Met elkaar zijn wij, Forum voor Maassluis de partij die in dienst is van onze inwoners van Maassluis, want wij dromen allemaal het beste voor Maassluis. Een Maassluis waarin iedereen zijn of haar talent kan en mag gebruiken om zo actief mee te bouwen aan een veilige, warme, ondernemende, mooie en bereikbare gemeente, waar we ons allemaal welkom en gewaardeerd voelen. Wij willen de partij worden die de meest positieve impact creëert voor de inwoners van Maassluis Help jij onze droom voor Maassluis waar te maken? Uiteindelijk kunnen we dat alleen mèt elkaar voor elkaar krijgen.

Economie Met elkaar hebben wij een grote invloed op onze lokale economie. Daarom geloven wij in een ondernemende gemeente die efficient werkt en een positief verschil maakt voor ons en met ons allemaal. Een ondernemende gemeente in dienst van de inwoners en ondernemers. Klantvriendelijkheid, behulpzaamheid en snelheid van handelen zijn daarbij een gegeven in plaats van een gunst. Gemeentelijk ondernemerschap? Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van. Samen Doen Met elkaar onderweg zijn naar een gemeenschap waarin iedereen meetelt en meedoet? Dat is geen politieke uitdaging, maar een uitdaging voor ons allemaal. Met elkaar leven en werken kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen, transparantie, gelijkheid en wederkerigheid tussen alle betrokken partijen. De gemeente is daarbij ondersteunend aan de gemeenschap! Zo zou het moeten zijn en dat willen wij waarmaken. Met elkaar!

Wonen en leven. Het leven begint onder een dak van je eigen huis. Jouw thuis in een fijne straat en buurt. Een plek waar jij je eigen veilig voelt en je buren ook daadwerkelijk kent, waar we elkaar helpen en geholpen worden wanneer dat even nodig is. Het beste van een Maassluis voor ons allemaal begint daar waar voor iedereen een goede huisvesting ook daadwerkelijk te verkrijgen is. Huisvesting, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn voor ons belangrijke punten wanneer het om wonen gaat in Maassluis en voor deze punten willen wij keihard knokken. Natuur en Duurzaamheid. De zorg voor het Maassluis van morgen is een verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Naast het behoud van onze natuur, waarmee wij in Maassluis zo rijk aan zijn. Daarom bestaat deze zorg ook uit het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee een brede omarming van duurzame energiebronnen. Wij gaan -in dienst van later- voor een steeds groener wordend Maassluis waar we allemaal elke dag van kunnen genieten.

Veiligheid. Forum voor Maassluis staat voor een no-nonsense veiligheid waar het uitgangspunt “Zero-tolerance” is. Het is dan wel een Engelse uitspraak maar die voor Forum voor Maassluis duidelijk is, onze gemeente moet schoon en veilig zijn en iedereen die daar anders over denkt en naar handelt, moet daarvan de financiële consequenties ondervinden. Bij vernielingen gaat er direct een rekening naar de vandalen of naar de ouders van minderjarige vandalen waarbij de minderjarige vandalen zelf, ook de consequenties van hun daden moeten ervaren, ook hier moet de pakkans en de vervolging omhoog. Investeren in BOA’s Door de wet is bepaald dat de belangrijkste uitvoerders van toezicht en handhaving, ook daar waar het gaat om drugs, de politie en de door de gemeente aangestelde Boa’s zijn. Lokaal van groot belang voor ons Maassluis. Forum voor Maassluis maakt graag gebruik van deze wettelijke mogelijkheid om te investeren in toezicht en handhaving De “nacht-boa” zou in Maassluis ingevoerd moeten worden aangezien er te weinig politie is, zeker in de nachtelijke uren en 7 nachten per week, deze nachtelijke boa moet toezicht houden op alle wijken van Maassluis, dit ter preventie van de criminaliteit van zoals auto-inbraken, diefstal en vernielingen. En moet kortere lijnen krijgen naar de politie bij onraad.

Drugs De verkrijgbaarheid van drugs voor onze jongeren wil Forum voor Maasluis zo veel mogelijk bestrijden. Forum voor Maassluis wil dit bereiken door een combinatie van voorlichting en handhaving door zogenaamde “drugsboa’s” in samenwerking met jongerenwerkers. Camera Forum voor Maassluis investeert graag in mobiele camera’s. Deze hebben hun nut al bewezen in de afgelopen jaren, maar dus nu investeren in moderne camera’s. ANPR: dit zijn zeer slimme camera’s die bij geconstateerde criminaliteit direct een signaal afgeven aan de politie, zodat deze direct actie kan ondernemen. Forum voor Maassluis zou het liefst op alle doorgaande en toegangswegen in alle wijken van de gemeente deze camera’s laten plaatsen, zodat de pakkans van de criminelen enorm vergroot wordt. Ook nemen drugshandel en het aantal hennepkwekerijen toe . Dit is onacceptabel en slecht dus voor de veiligheid. Er moet er een gemeentelijk meldpunt zijn waar je dit aangeeft en waar de burgers dit volledig anoniem kunnen doen. Straatverlichting Forum voor Maassluis wil dat er op korte termijn een inventarisatie van de (te) donkere wegen in onze gemeente komt in samenspraak met onze burgers. Deze wegen worden dan zo spoedig mogelijk voorzien van goede intelligente en duurzame straatverlichting en die het ook daadwerkelijk altijd doen

Ouderenbeleid De menselijke maat is voor Forum voor Maassluis uitgangspunt. Ook in onze gemeente neemt de vergrijzing toe. Informatie moet voor die doelgroep eenvoudig beschikbaar en vindbaar zijn. Diegene die menselijke hulp nodig hebben mogen niet stuiten op een( voor hun onbegrijpelijke) digitale wereld. Het moet duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met hun vraag. Daarnaast wil Forum voor Maassluis dat Maassluis handen en voeten geeft aan de invulling van een nog betere dementie vriendelijke gemeente. Ook wil Forum voor Maassluis dat het niet voorkomt dat ouderen bij een opname in de verzorging worden gescheiden, dit is voor ons onverteerbaar. WMO De afgelopen jaren zijn er veel zorgtaken naar de gemeente gekomen en de gemeente moet alle zeilen bij zetten om dit op te kunnen vangen en bekostigen. - Dit vraagt om een adequate en pro actieve houding van de betrokken partners. Forum voor Maassluis vindt dat hier nog veel in te verbeteren valt. De hulp aan mensen die dit nodig hebben moet makkelijker en sneller worden gerealiseerd, geen lange wachttijden meer voor mensen. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door minder administratie en meer zorgverleners die aanvragen kunnen afhandelen en snel kunnen schakelen om de benodigde hulp in gang te zetten. Burgers moeten makkelijk ingang hebben bij de gemeente om een vraag te stellen of een aanvraag in te dienen en niet eindeloos van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dit vraagt van gemeentelijk personeel ook dat zij zelf kennis van zaken hebben en enig gevoel hebben van bedrijfs sensitiviteit. De afgelopen jaren is helaas vaak gebleken dat dit ontbreekt en hierdoor komt de gemeente Maassluis vaak negatief in het nieuws. Hier valt nog veel winst te halen.

Door de wijkteams goed te bemannen en bevrouwen, te investeren in deze mensen en kritisch te blijven kunnen we ervoor zorgen dat WMO terecht komt daar waar WMO nodig is. Fraude met WMO gelden moet wat ons betreft streng bestraft worden en ten alle tijden dient de gemeente hier aangifte van te doen. Forum voor Maassluis is dan ook een voorstander om, door regelmatige evaluaties uit te voeren, vinger aan de pols te houden. Doordat het kabinet besloten heeft om de inkomenstoets los te laten kan nu iedereen voor een maandelijks, klein, bedrag gebruik maken van WMO faciliteiten. Forum voor Maassluis wil wethouders en burgemeester vragen om er bij het kabinet op aan te blijven dringen de inkomenstoets opnieuw in te voeren zodat iedere burger naar vermogen mee betaald aan deze kosten. Participatie Participatie is voor Forum voor Maassluis uitstekend maar de (lokale) overheid mag niet alles afwentelen op de samenleving. Vrijwilligerswerk en mantelzorg verdient alle lof maar er zijn grenzen aan eigen kracht. Forum voor Maasluis wil dat het sociaal wijkteam dat nu de signalerende en coördinerende functie vervult daarvoor de volle ruimte en benodigde middelen krijgt. Cultuur De bibliotheek is meer dan een verzameling boeken, het is een plek waar kennis wordt gebracht, gehaald en gedeeld. Het is de plek die zorgt voor een noodzakelijke sociale infrastructuur waar wij waarde aan hechten. Het is dan ook een goed middel om in te zetten tegen sociale problematiek als slechte gezondheid, leerachterstanden eenzaamheid en aan verwante problemen. Wij vinden het dan ook belangrijk om onze bibliotheek te blijven steunen. Cultuur en publieks-evenementen zijn belangrijk voor onze gemeente zowel de grote als de kleine. Bij de grote

evenementen kunnen we denken aan de Furiade, Kerstmarkt,Havendagen en Koningsdag. Dit voor wordt alle inwoners georganiseerd, deze evenementen zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid in ons Maassluis Jeugdzorg Jongeren die in de knel komen, hebben recht op passende jeugdhulp zonder wachtlijsten. Forum voor Maassluis meent dat wachtlijsten in de jeugdhulp leiden tot een verslechterde positie van jongeren die hulp nodig hebben. Daarnaast leidt het niet voldoende beschikbaar hebben van passende jeugdhulp op termijn ook duurdere jeugdhulp. Naast het beschikbaar hebben van voldoende passende jeugdhulp is het ook van belang dat er op wordt toegezien dat jongeren en hun ouders voldoende bestaanszekerheid hebben. Uit onderzoek blijkt dat armoede automatisch leidt tot hoger gebruik van jeugdhulp. Ook is het van belang dat er goede maatschappelijke voorzieningen zoals huizen en wijkcentra zijn en meer ruimte voor sport en beweging. Voor het verbeteren van de jeugdzorg doet Forum voor Maassluis de volgende voorstellen. • Meer samenwerken als basis voor de zorg. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en we willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp. • Forum voor Maassluis wil ook dat er wordt aangesloten bij de beweging van 0 om uiteindelijk toe te werken naar 0 uithuisplaatsingen. • Forum voor Maassluis wil dat ervaringsdeskundige ouders en jongeren actief bij het jeugdbeleid worden betrokken. Zij horen bijvoorbeeld een plaats te krijgen aan de inkooptafels. • Op regionaal niveau dient Maassluis voor de zwaardere zorg samen te werken met de buurgemeenten om te komen tot een volledig regionaal zorgaanbod. Daarbij worden de procedures op elkaar af gestemd zodat de

zorgaanbieders niet voor iedere gemeente een andere procedure moeten volgen. • In de wijk willen we hoogwaardig gekwalificeerde eerstelijnszorg die zoveel mogelijk als één team samenwerkt. Het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd gezicht is belangrijk, dit kan door het verloop van personeel te beperken. • Armoede hangt samen met een hoger gebruik van jeugdhulp. Forum voor Maassluis wil dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. De komende periode willen we het aantal Maassluise kinderen dat in armoede leeft minimaal halveren. Alle kinderen in Maassluis die vanwege financiële middelen niet kunnen sporten worden actief gezocht en geholpen door ze op mogelijkheden voor steun of korting te wijzen (via particuliere fondsen, scholen, jongerenwerkers en stichtingen). • Ook arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving, waar nodig draagt de gemeente bij in de kosten(bijvoorbeeld door de hulp bij de aankoop van een computer en internettoegang). • Bij passende jeugdhulp hoort ook dat schuldhulpverlening moet zo vroeg mogelijk ingezet wordt om uithuiszettingen te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor gezinnen met kinderen die uit een (koop)woning dreigen te worden gezet. • Bij de Jeugdzorg vinden we het belangrijk onderscheid te maken tussen gewone opvoeding en Jeugdzorg. Veel dingen kunnen met behulp van familie of vrienden worden opgelost. Als een gezin echt hulp nodig heeft moet hoogwaardige passende jeugdhulp beschikbaar zijn. • Forum voor Maassluis wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub.

• Forum voor Maassluis wil dat de gemeente Maassluis extra begeleiding en steun geeft aan de ouders die slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire. • Veel problemen bij kinderen die Jeugdhulp nodig hebben blijken te herleiden tot echtscheidingen of ernstige spanningen binnen het gezin. Forum voor Maassluis wil dat wijkteams laagdrempelige relatiehulp gaan aanbieden. Ook moeten we woonvormen realiseren die tijdelijke opvang bieden voor ouders met kinderen in een echtscheidingssituatie. .

LIJST 5

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication