0

I N F O B L A D [48] Augustus-September 2021 Haarlemmermeersebos CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP.  Basis lid (donateur) minimaal € 10,- p.p. p.j.  BA lid (Basis + Activiteiten) minimaal € 25,- p. p. p. j.  BB (Basis + Activiteiten en Biljarten) minimaal €35,-. p.p. p.j. Meer informatie op onze website https://sv-hn.nl/leden-administratie INHOUD: 02 BESTUUR 03 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 04 Ouderen 05 Aanmeldingsformulier 06 Chauffeur Bus / Vacature Bridge 07 Het nieuwe wonen(1) 08 Het nieuwe wonen(2) 09/10 Mantelzorg & Meer 11 Woordzoeker 15 Activiteiten SvHN 16 Gegevens SvHN [ 1 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] [vervolg van pagina 2] Van de voorzitter : CHRISTINA VELING Vanuit het bestuur Beste lezers en lezeressen, Dit blad valt begin augustus bij u in de bus maar bij het schrijven dezes is het half juli. Zoals u weet is er een deadline voor het inleveren van de kopij voor het infoblad en daarom kan het zijn dat we achter de feiten aanlopen. Sinds 7 juni is het gebouw aan de Beemsterstraat 4 weer open voor activiteiten. Wel moet men zich nog steeds aan bepaalde regels houden, zoals bij het rondlopen of naar de bar gaan een mondkapje dragen en naam en telefoonnummer noteren op een lijst, want als er weer een besmettingsgolf zou uitbreken dan moest u gewaarschuwd kunnen worden. Inmiddels draaien de activiteiten weer goed, maar dat geldt helaas niet voor de bridge club van de vrijdagmiddag. Die ligt tijdelijk even stil. De heer Piet Zoeteman, die de vrijdagmiddag bridge jarenlang met veel enthousiasme heeft begeleidt, is inmiddels op leeftijd en kan het helaas niet meer opbrengen. Dus wordt er naarstig naar een opvolger gezocht. Het koersbal is nu definitief afgelopen. De oorzaak is een gebrek aan deelnemers. Ook de begeleiders hiervan zijn wij zeer dankbaar voor hun jarenlange tomeloze inzet. Het kienen gaat ook weer starten en wel op woensdag 15 september. Verderop in dit blad vindt u alle data! Momenteel is er sprake van dat de besmettingen in rap tempo weer toenemen en vanavond (we schrijven vrijdag 9 juli) zullen demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge en premier Mark Rutte ons gaan vertellen dat de versoepelingen die half juni zijn afgekondigd gedeeltelijk weer teruggedraaid moeten worden. We hopen natuurlijk dat het onze accommodatie niet zal treffen. Het bestuur is dan ook verheugd u mede te delen dat er eindelijk (onder voorbehoud) een ledenvergadering wordt georganiseerd waarin we alle noodzakelijke dingen met u kunnen bespreken en u alle vragen kunt stellen die u de laatste tijd bezig houden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda: woensdag 22 september om 10.00 uur. Tegen die tijd zal er een agenda zijn en de belangrijkste stukken zoals het financieel overzicht en een jaarverslag zullen te uwer beschikking in het gebouw De Jeugd van Gisteren liggen. Dit is de introductie voor het infoblad Augustus/September. Het spreekt vanzelf dat het bestuur u allen op woensdag 22 september op de ledenvergadering hoopt te mogen begroeten. Wij wensen u een heel fijne zomer toe en pas goed op uzelf en op elkaar! Namens het bestuur, Christine Veling, voorzitter [ 2 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen In de Volkskrant van 31 mei j.l. stond een artikel dat het bestuur deed schrikken! Nieuwe eisen aan bestuurders stellen kleine verenigingen op de proef! Per afgelopen 1 juli moesten alle verenigingen, stichtingen en cooperaties aan nieuwe wetgeving voor zorgvuldig bestuur voldoen. Aan deze “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (WBTR) is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan, maar in november vorig jaar ging de Eerste Kamer akkoord. Praktisch betekent het dat iedere Nederlander die een bestuursfunctie heeft (al dan niet als vrijwilliger), met zijn bestuur om de tafel moet hebben gezeten om de eigen statuten door te nemen. Het bleef lang stil rond deze nieuwe wet, in feite een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Corona is daar debet aan, maar sinds enige tijd gaat het als een olievlek door verenigingsland: kom in actie! Nederland is bij uitstek een land van vrijwilligers en lokale clubs. Hoofdelijke aansprakelijkheid Wat eist de WBTR? Het gaat om grofweg vijf belangrijke veranderingen. Meest in het oog springend is de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders bij een failliet of ernstig financieel tekort. Een bestuurder moet kunnen aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest en behoorlijk heeft bestuurd. Kan hij/zij dat niet, dan is hij/zij privé aansprakelijk. Het is daarom zaak dat elke stichting of vereniging een 'bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering' afsluit! Bestuurders mogen geen tegenstrijdig belang hebben en er moet een regeling zijn voor afwezigheid van het bestuur en mag nooit één bestuurder over een meerderheid van de stemmen beschikken. Langzaam druppelt nu door dat alle stichtingen en verenigingen, hoe klein ook, moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden, mede voortbordurend op codes voor 'goed bestuur' of 'cultural governance' die al bestaan. “Kleine stichtingen met een paar vaste krachten en een groot aantal vrijwilligers zien veel over zich heen komen. Maar het is heel gezond dat de kussens worden opgeschud en dat over ieders rol duidelijke afspraken worden gemaakt.” Arthur van der Hoeff, directeur van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, juicht het toe dat er meer aandacht komt voor behoorlijk bestuur en vindt de gevolgen nogal meevallen:” Er is geen enkele reden nu ineens angstig te worden en van bestuursfuncties af te zien. Het gaat in de praktijk vooral om een beter bewustzijn over zaken die normaal gesproken al gangbaar zijn in een bestuur. Daartoe horen ook simpele dingen als: maken we goede notulen van onze vergaderingen? Worden die toegankelijk opgeslagen? Hanteren we het “vier ogen” principe bij grote uitgaven? Is een kascommissie voldoende of huren we een accountant in? Er is nog iets: de voorwaarden die de WBTR stelt, moeten tussen nu en vijf jaar in de statuten van een stichting, vereniging of cooperatie worden vastgelegd. Dat betekent een gang naar de notaris. Het bestuur van de Sv-HN heeft zich onmiddellijk georienteerd en er is gebleken we met onze statuten en onze verzekeringspolis afdoende zijn ingedekt, zodat we ons nergens zorgen over hoeven te maken. Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u die op de ALV van 22 september a.s. Aan het bestuur stellen. [ 3 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] Ouderen Ouderen Op een morgen ging een oude vrouw naar de bank om geld op te nemen. Bij de balie aangekomen gaf ze haar pinpas aan een medewerker en vroeg of ze 300 euro kon opnemen. De medewerker gaf haar haar pas terug en zei tegen haar dat ze voor bedragen minder dan 3000 euro naar de pinautomaat buiten moest gaan. “Waarom is dat” vroeg de vrouw. “Dat zijn de regels”, antwoordde de medewerker. De vrouw bleef een poosje zwijgend staan en keek naar de medewerker. Toen vroeg ze: ”Kunt u mij helpen al mijn geld op te nemen?” De medewerker nam haar pasje weer in ontvangst en nadat hij haar rekening had gezien keek hij haar met respect aan en zei: ”Mevrouw, u heeft 2,5 miljoen op uw rekening staan! Zoveel liquiditeit heeft de bank niet in huis!” De vrouw vroeg: ”Kunt u mij dan misschien 300.000 euro geven?” De medewerker telde het geld uit en gaf het haar. De vrouw nam 300 euro van de stapel en gaf de rest weer terug aan de medewerker. “Kunt u dit bedrag op mijn rekening storten alstublieft?” De medewerker keek beteuterd maar kon er niet veel tegenin brengen. Wat leert dit verhaal ons? Verkijk je niet op oudere mensen, die vaak worden weggezet als onnozel en naïef. Ze hebben een lang leven achter de rug en veel levenservaring. Oudere mensen zijn goud waard. Behandel ze met respect! [ 4 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] AANMELDINGSFORMULIER SvHN Dhr.—Mw. * (*doorhalen wat niet van toepassing is) Voorletters en naam: SVHN HEEFT VACATURES VOOR ONZE SENIOREN BUS. WIJ ZIJN OPZOEK NAAR 4 CHAUFFEURS VOOR ONZE BUS Onze Mercedes Sprinter bus rijdt van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur van deur tot deur, voor leden en niet leden, van thuis naar een gewenst adres en eventueel weer naar thuis. Eén van de adressen is de Jeugd van Gisteren waar de activiteiten van SvHN plaats vinden. Wat wordt er van u verwacht:  u heeft, uiteraard, een rijbewijs,  u kunt rijden in een Mercedes Sprinter bus,  u bent bereid om eens in de 8 weken 4 x te worden ingepland voor een dag van 8:30/17:00 uur. Wij zien uit naar uw aanmelding! NEEM CONTACT OP MET: INEKE VAN DER GEEST : BUSINFO@SV-HN.NL : Telefoon nr.: Mobiel nr: Mailadres: Wilt u het INFOBLAD ontvangen in uw [_] Brievenbus of [_] Digitaal (gebruiken uw emailadres) t.b.v. de penningmeester automatische incasso [JA / NEE *] Bankrekening t.b.v. automatische incasso: 023 5632646 iban NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ten name van: ____________________________________ Het bedrag wat automatisch mag worden geïncasseerd € _____,___ Datum _ _ - _ _ - 20 _ _ Handtekening: [_] ik ga akkoord met verwerking van gegevens I.v.m. eventuele korting: Bij welke zorgverzekering bent u nu? [F04] LID WORDEN? Ledenadmin@Sv-HN.nl Stuurt u het aanmeldingsformulier op, één p.p., vergeet dan niet om akkoord te gaan met automatische incasso en het bedrag in te vullen. Verstuur per post aan: Seniorenvereniging HN Ledenadministratie Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. [ 5 ] Geboorte datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ Adres: (Straat nr. postcode en Wpls) [_] Ik word Basis lid (donateur) [_] Ik word Basis lid plus activiteiten € 10,= € 25,= [_] Ik word Basis lid plus activiteiten/Biljarten € 35,= X kruis aan wat van toepassing is

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] Chauffeurs Seniorbus / Vacature Bidge club Balangrijke data OPROEP Er is nog steeds behoefte aan chauffeurs voor onze Senioren Bus. Als u ons team wilt komen versterken, neem dan contact op met: Ineke van der Geest, via emailadres: businfo@sv-hn.nl of tel.nummer: 023 – 5632646. VACATURE De vrijdagmiddag bridge club is op zoek naar een opvolger van Piet Zoeteman. Wie van onze 60-plus leden is bereid om dit op zich te nemen? U kunt zich melden bij het bestuur via:voorzitter@sv-hn.nl Bezorging infoblad seniorenvereniging Haarlemmermeer Vraagt dringend bezorgers en reservebezorgers, die eens in de even maanden 1 wijk voor hun rekening willen nemen, Dit gaat dus slechts om 6 keer per jaar. Voor Informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Jan Terpoorten Tel no : 0644671146 DE JEUGD VAN GISTEREN is GESLOTEN op alle christelijke feestdagen. Dus dan geen [ 6 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] Het nieuwe wonen (1) Het nieuwe wonen. Nog niet zo lang geleden woonden we in veel kleinere huizen met een kachel, zonder warm water, en in de winter stonden de ijsbloemen op de ramen. Hoe anders leven we nu met een centrale verwarming, regendouche en dubbel glas. Wonen is door de jaren heen enorm veranderd en ook nu zijn er steeds meer nieuwe ontwikkelingen. Veel mensen willen bijvoorbeeld meer ruimte in huis omdat ze vaker thuis zijn. Anderen kiezen bewust voor een kleiner huis, of passen hun woning aan omdat ze gelijkvloers willen wonen of zorg nodig hebben. Wie fijn wil blijven wonen, moet vooruit blijven kijken. Er is de laatste tijd veel te doen over de woningmarkt. Die is totaal overspannen, er is een enorm tekort aan woningen voor voornamelijk starters. De prijzen rijzen de pan uit en ook de huren zijn belachelijk hoog. Als u als oudere in een eengezinswoning woont maar langzamerhand meer afhankelijk wordt van hulp wegens lichamelijke ouderdomsklachten, kunt u er over denken om naar een nieuwe woonvorm te verhuizen. Er ontstaan gelukkig steeds meer mogelijkheden om wonen en zorg op allerlei manieren te combineren. Bijvoorbeeld in een huis met meerdere generaties. Of in een woongroep waar mensen naar elkaar omkijken als dat nodig is. Veel mensen twijfelen tussen verhuizen of verbouwen. Bewoners op latere leeftijd kunnen de trap als een hindernis gaan ervaren. Een traplift is dan een uitkomst, maar al die veranderingen kosten veel geld. Er is veel vraag naar woningen met alles gelijkvloers, zodat men zonder trap naar de badkamer, slaapkamer, keuken kan komen. 60% van de 75-plussers geeft aan hiernaar op zoek te zijn. Dat heeft het CBS onderzocht. Wat te doen als u een huis zoekt waarin u prettig woont, nu en in de toekomst, dat ook duurzaam is en comfortabel, zonder trappen, en waar u ook kunt blijven wonen als u zorg nodig heeft? Zulke huizen zijn zeldzaam... Overal in het land ontstaan nieuwe woonvormen die speciaal bedoeld zijn voor mensen die nu nog goed voor zichzelf kunnen zorgen maar die vroeg of laat ook wel wat hulp kunnen gebruiken. Het Polder Hofje in Anna Paulowna bijvoorbeeld. Dat is een gasloze woongemeenschap voor 55-plussers, met ruime woningen en een gemeenschappelijke recreatieruimte waar de bewoners contact met elkaar kunnen hebben . Een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen geeft zorg aan de bewoners die dat nodig hebben. Of Simeon &Anna, een woon zorg complex in Rotterdam-Zuid waar mensen met verschillende leeftijden en culturele achtergronden naast elkaar wonen. Alle bewoners zetten zich minstens 10 uur per maand in voor elkaar. Een ander voorbeeld is de Kangoeroewoning: die bestaat uit twee zelfstandige woningen die met elkaar verbonden zijn via een afsluitbare tussendeur. De bewoners kunnen dus binnendoor naar elkaar toe. Deze woningen zijn bedoeld voor ouderen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers. Zo zijn er nog vele voorbeelden door het hele land, maar wilt u in de Haarlemmermeer polder blijven, dan kunt u op zoek gaan in uw eigen omgeving. [ 7 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] Het nieuwe wonen (2) Kienen Op de website van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van ouderen (LVGO) kunt u meer informatie vinden over wonen in een woongemeenschap of allerlei andere woonvormen en mogelijkheden. Wat kost dit allemaal? We doen vaak een beetje geheimzinnig over onze inkomsten; praten over geld vinden we vaak lastig, terwijl het zoveel kan opleveren om het wel te doen. Door er over te praten met deskundigen of vrienden die ervaring hebben kunt u nieuwe inzichten krijgen om betere beslissingen te nemen. Misschien kan er wel meer dan u denkt. In het volgende aflevering van ons infoblad vindt u allerlei suggesties over de mogelijkheden om een en ander te financieren. Op IkWoonLeefZorg.nl kunt u zich aanmelden voor een gratis nieuwsbrief! Bron: SPN, in opdracht van Rabobank en Interpolis. Kienen We gaan weer starten met het kienen, eens zien of we het nog kunnen! Het is al zo lang geleden dat het kon. We hopen dat er niet weer een of ander virus over ons heen komt. De eerste datum is op woensdag 15 september a.s. Aanvang 13.30 uur, zaal open om 12.30 uur. Graag willen wij jullie verzoeken om je op te geven zodat we een beeld kunnen krijgen van de hoeveelheid deelnemers, dit voor de organisatie. Dus geef even een belletje of stuur een mailtje, tel.: 023-5625003 of: 06-23602071. Email: am.brandt@ziggo.nl Bij voorbaat hartelijk dank. De volgende data zijn: 20 oktober, 17 november en 15 december. 15 december is de Kerst kien, dan beginnen we om 13.00 uur en gaat de zaal om 12.00 uur open. We gaan het beleven! [ 8 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] I Mantelzorg & Meer (1) Mantelzorgers in de regio Amstelland-Haarlemmermeer zijn tussen de 272 en 477 miljoen euro waard Uit onderzoek blijkt dat de waarde van alle uren mantelzorg per gemeente in de miljoenen loopt. Voor de regio Amstelland-Haarlemmermeer is dit minimaal 272 miljoen. Ook is berekend wat het kost als alle mantelzorgers in de regio hun werk neerleggen. Dan zou dat de regio 610 tot 836 miljoen euro kosten. Dit blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys. In maart van dit jaar werden de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland becijferd. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten. De cijfers per gemeente zijn te raadplegen op https://www.mantelzorg.nl/professionals/demaatschappelijke-waarde-van-mantelzorg/ Mantelzorgcijfers in de regio In de regio Haarlemmermeer-Amstelland maken gemeenten gebruik van de diensten van regionale mantelzorgorganisatie Mantelzorg & Meer. In deze gemeenten zijn jaarlijks ongeveer 95.800 mantelzorgers actief, schat MantelzorgNL op basis van onderzoek. In deze regio besteden mantelzorgers ruim 28.9 miljoen uur aan hun mantelzorgtaken. De waarde van die inzet wordt geraamd op tussen 272 en 477 miljoen euro per jaar. De mantelzorgers maken daarnaast ongeveer 33.9 miljoen euro aan kosten om de benodigde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reiskosten. Vervolg op blad 10 [ 9]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] Mantelzorg & Meer (2) In de papieren Als mantelzorgers uit deze regio er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren. Ecorys schat die kosten tussen de 610 en 836 miljoen euro per jaar. Terwijl de regio vanuit het Rijk bij benadering 2 miljoen euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Hiermee wordt inzichtelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers opleveren én het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd. Gemeentelijke tekorten Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten binnen de Wmo zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd. Dat betekent dat er niet altijd wordt uitgegeven wat er voor mantelzorg wordt ontvangen. Versterk mantelzorgondersteuning en voorkom bezuinigingen Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door Mantelzorg & Meer opgeroepen om de huidige budgetten te handhaven en gezien het maatschappelijk belang zelfs te verhogen en eventuele bezuinigingen op mantelzorg te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt Mantelzorg & Meer dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden. [10]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] WOORDZOEKER AUGUSTUS T S I O G E K K E N T A A L P E T S E F N A O E I O R E H T L R K O O L E N G T E P U N T E IJ I O T O IJ R T E U R E U F F K P A O H G U F O L G D E S O D A R C K R D C G A V J O N N R S S A F E L O K E T O T P I O E S M L T G IJ P L N L R T S O T A E E I W N I A A A A M T G N S R D G N E O Z E U A S E D R A A C H T E R A A N W M AARDE GEKIJF ACHTERAAN ALTAAR ASTON ATLAS AZALIA COUPE EGOIST EIERDOP ERFGENAAM FOTOCAMERA GEKKENTAAL GRETIG KLAUW KNOOP KOGELVORM LENGTEPUNT ONGEKOOKT OOGDOP OPEEN PLAAT PRALINE SAFELOKET SKIPAS STRIJKDROOG TEILTJE TELEFONIST TOESCHIJNEN TRUUS TURFMAND WAARTOE WIJKAGENT [ 11]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] [ 12 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] [ 13]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] TEKENEN EN SCHILDEREN Maandag vanaf 10:00 uur Alle doordeweekse dagen vanaf 12:30 uur . (Niet op de KIEN woensdagen) woensdagmiddag vanaf 13:30 (niet op de KIEN woensdagen) Maandag vanaf 13:30 uur Op dinsdagmiddag en op vrijdagmiddag vanaf 12:30 uur Donderdag vanaf 13:30 tot 16:30 uur Woensdag en Woensdagmiddag vanaf 13:30 uur donderdagmiddag Heeft u vragen over zorg, geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of activiteiten in uw buurt? WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL [ 14 ] (Niet op de KIEN woensdagen)

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] ACTIVITEITENOVERZICHT. ALGEMEEN Maandag Activiteiten: vanaf 10:00 vanaf 13:30 Dinsdag vanaf 12:30 Woensdag vanaf 13:30 Tekenen en Schilderen Rummikub COORDINATOR ACTIVITEITEN Christine Veling Begeleiders: 023-56 51 138 Hetty Borregana-Woudstra Els Zwart-Resoort 023-56 17 887 06-57115553 Bridge Joke van Veen Ans de Jong Sjoelen Suze van Dijk Chris van Emden vanaf 13:30 Kienen 3e woensdag v.d. maand (*) Deze activiteiten gaan vanaf 14:00 Donderdag vanaf 13:00 tot 14:30 vanaf 13:30 tot 16:30 vanaf 14:00 Vrijdag vanaf 12:30 Alle doordeweekse dagen. vanaf 12:30 9e van de maand Jeu de Boules (Beetslaan t.h.v. nr. 134) Bowlen bij Claus € 7,= incl. koffie/thee Klaverjassen Anneke Bouwman niet door op de kien-middagen Henk Korthals 020-3374998 023-5632277 023-8881023 023-5653256 023-5625003 023-5617994 Op de 1e donderdag vd. mnd. Tonny Schreurs Jos Schellings Jos van Gulik Jeu de Boules (Beetslaan t.h.v. nr. 134) Bridge * Biljarten UIT ETEN Zie website onder uit eten Donderdagochtend Wandelen (Neem eerst contact op!) Museumbezoek Henk Korthals 023-5630520 023-5630683 023-5638445 023-5617994 —-VACANT—— Bel de voorzitter!!! Voor invullen van de vacature 023-56 51 138 Folkert Weiland Nan Kerkman (0620341252) (Neem eerst contact op!) Diana van den Ban vacant WOORDZOEKER : WOORD NR 48 = HOFSTEDE [ 15] 06-27320522 023-5639124 023-5630905

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] Voorzitter : Christine Veling voorzitter@sv-hn.nl 023-56 51 138 Secretaris: Henk Jan Boswijk Penningmeester: Cor van der Werf Ledenadministratie: Folkert Weiland Coördinator Activiteiten: Christine Veling secretaris@sv-hn.nl penningmeester@sv-hn.nl LEDENADMIN@SV-HN.NL 06 273 205 22 ACTIVITEITEN@SV-HN.NL COMMISSIES / Coördinator  Advertenties in INFOBLAD ADVERTENTIES@SV-HN.NL  Senioren BUS Ineke van der Geest BUSINFO@SV-HN.NL  Reclame op de Bus VACANT (Cor van der Werf) BUSRECLAME@SV-HN.NL  Belasting hulpteam Tony Mulder 023 56 35 563  Het Solidariteitsfonds Senioren BUS Cor van der Werf (penningmeester) INFO WWW.BUS.SV-HN.NL  Bezorgteam Jan Terpoorten (06 446 711 46) BEZORGING@SV-HN .NL ALGEMEEN MAILADRES: INFORMATIE@SV-HN.NL  BRIEVENBUS: GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN 023-56 42 993  PER POST: SENIORENVERENIGING HLMRMEER NOORD BEEMSTERSTRAAT 4, 2131 ZB HOOFDDORP BANKREKENING: NL50 RABO 0307 9707 60 T.N.V. SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NRD [Ingeschreven KvK Amsterdam: 647 740 74] WWW.BUS.SV-HN.NL BUSINFO@SV-HN.NL Redactieteam “MEER SENIOREN” - UW BIJDRAGE VOOR ONS DE 15E INFOBLAD GRAAG VOOR VAN DE ONEVEN MAAND NAAR REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL. UITGAVE : 6 X PER JAAR IN EVEN MAANDEN. ONTWERP/OPMAAK : HPW PRODUCTION DRUK : BLADNL BEHEER WEBSITE SVHN = WEBBEHEER@SV-HN.NL WWW.SV-HN.NL WWW.BUS.SV-HN.NL VOOR 4 CHAUFFEURS INFORMATIE via Ineke van der Geest BUSINFO@SV-HN.NL — 023 5632646 MEER OP PAGINA 5 / WEBSITE SV-HN.NL [VACATURES] INFOBLAD “MEER - SENIOREN” VOLGENDE UITGAVE BEGIN AUGUSTUS 2021 REDACTIE TEAM MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL [ 16]

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication