0

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Jaarverslag The International Award for Young People 2019 3

Stichting International Award for Young People, The Netherlands Ook genaamd: Stichting Algemene Vorming Jongeren, The Netherlands, gevestigd in de gemeente ’s-Gravenhage. Kantoorhoudend aan het adres: Sint Annastraat 20, 5025 KB Tilburg. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te ‘s-Gravenhage onder nummer: 41157808. 4 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Doelstelling van de stichting De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van het psychologisch, fysiek en sociaal welzijn van jongeren in de leeftijd van veertien tot vijfentwintig jaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig voorkomende en wettelijk toegestane middelen en voorts in het bijzonder door: • het opzetten van een niet-competitief en vrijwillig programma op psychologisch, fysiek en sociaal gebied, gericht op zelfontplooiing van jongeren, waaronder begrepen het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de gemeenschap; • het toekennen van certificaten met bronzen, zilveren en gouden insignes als één der niveaus van bovengemeld programma met succes is afgerond. Organisatie De Nederlandse Award organisatie bestaat uit een directeur, het bestuur, een Raad van Advies en de provinciale steunpunten, die op hun beurt de verschillende projecten begeleiden. Tot 1 september 2019 was Pascalle Cup directeur van International Award Nederland en bestaan de andere organen uit: Bestuur International Award, Nederland Jos Heijmans Rien Wijdeven Marcel Scherrenburg Franck Horio Willem Bartelings Janieke van den Heuvel Raad van Advies Barry Hoogendoorn Erik Linssen Frank van Beuningen Leander van Dongen Monique de Koster René Peeters Rob Davits Sander de Rouwe Stefan Diender Wim van der Laan - vicevoorzitter - voorzitter - penningmeester - coördinator beoordelaars - bestuurslid - junior board member Jaarverslag The International Award for Young People 2019 5

Inhoud Voorwoord van de voorzitter Een woord van de directeur Het bestuur Deelnemende Award Centra 2019 De Award Centra in beeld Nieuwe Award Centra Impact Award in Numbers Uitreikingen Trainingen 6 8 10 11 13 14 14 15 16 18 19 6 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Partnerships Highlights Nieuwe Award Activity provider: Windseeker Scouting verlengt samenwerking met International Award for Young People Lowlights De Award in het Nieuws De Award op Social Media Financiën Colofon 20 23 24 25 26 27 30 31 33 Jaarverslag The International Award for Young People 2019 7

Voorwoord van de voorzitter 2019 is voor ons een bijzonder en uitdagend jaar geworden. Wij zijn erg blij met de financiële ondersteuning vanuit Three Funds, een stimuleringsfonds van onze Foundation in Engeland voor een periode van 3 jaar. Daardoor hebben we ons personeelsbestand met 2 personen uitgebreid en kunnen we echt aan de slag om ons programma verder uit te rollen in Nederland. Ook zijn we tevreden over onze deelname in de proeftuin voor maatschappelijke diensttijd, waarin we samenwerken met het Rode Kruis. De bedoeling is dat dit programma in de toekomst grootschalig kan worden ingezet. Uit evaluatie blijkt dat wij een zeer aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor maatschappelijke diensttijd, daar moeten we dus in 2020 ev. gebruik van maken. Mooi om te zien hoe onze gouden Awardhouder Tom Kuijpers aan de slag is om trainingen te creëren voor Awardbegeleiders, samen met onze zusterorganisaties in Bulgarije, Litouwen en Tsjechië. Dit project wordt financieel ondersteund door Erasmus+. Fijn dat de samenwerking met scouting Nederland een vervolg heeft gekregen en dat wij samen verder kunnen werken aan ons partnership. Het was echt even slikken toen onze directeur Pascalle Cup te kennen gaf een nieuwe uitdaging te zoeken in het onderwijs, en haar dienstverband met onze organisatie opzegde. Wij hebben op gepaste wijze van haar afscheid genomen en zijn haar zeer, zeer erkentelijk voor haar meer dan buitengewone inzet de afgelopen jaren voor ons programma. Nogmaals dank daarvoor. Dit betekende wel dat wij onze ambities in de 2e helft van dit jaar moesten bijstellen, in afwachting van de invulling van haar vacature. Uiteindelijk zijn wij trots en blij dat wij een goede vervangster hebben gevonden in de persoon van Patricia de Ruijter, die begin 2020 zal gaan starten. Dank tenslotte aan alle scholen en organisaties die dit jaar met ons hebben samengewerkt en voor het in ons gestelde vertrouwen. Samen werken aan beter, dat is iets waar wij voor willen blijven gaan. Rien Wijdeven Voorzitter 8 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Een woord van de directeur In september 2019 nam ik afscheid als directeur van de Award in Nederland. Na ruim zes jaar was dat een hele stap want de Award is echt een familie en het directeurschap was zo veel meer dan een baan. Vanaf mei 2019 heb ik zaken overgedragen en afgerond. Door de toekenning van de extra subsidie, het kantoor in Tilburg, een digitaal kantoor, de twee stafleden Anja en Fanida, een gemotiveerd team vrijwilligers en een aantal fantastische externe partners kon ik dat met een gerust hart doen. De basis voor de volgende fase voor de Award in Nederland lag klaar voor mijn opvolger. Omdat de zoektocht naar een nieuwe directeur tijd heeft gekost, heb ik achter de schermen met de twee stafleden doorgewerkt om de lopende zaken zo goed mogelijk voort te zetten. Naast de trainingen, aanmeldingen, mailtjes en nieuwsbrieven hebben we ook de uitwisseling voor Awardbegeleiders uit vier Europese landen georganiseerd, die plaatsvond in februari van 2020. De uitwisseling was heel succesvol en mede door het internationale karakter, de goede samenwerking met Tom Kuijpers en de medewerking van veel partners, een prachtige afronding van mijn Award jaren. Voor Patricia, de nieuwe directeur, was deze uitwisseling meteen een ‘hands on inwerk programma’. Vol vertrouwen geef ik het stokje aan haar door! Juist in deze tijd van COVID-19 kan de Award een belangrijk verschil maken: ‘Help young people to be ready for the world, at a time when the world needs them more than ever’. Pascalle Cup, oktober 2020. 10 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Het Bestuur Verslag Bestuur Award 2019 Begin 2019 bestond het bestuur van Award Nederland uit 7 personen: Rien Wijdeven (voorzitter), Jos heijmans (vicevoorzitter), Marcel Scherrenburg (penningmeester/secretaris), Franck Horio, Bea de Cort en Willem Bartelings. In de loop van het jaar heeft Bea aangegeven te stoppen met het bestuurswerk. Er zijn 6 vergaderingen geweest. In de vergaderingen zijn diverse onderwerpen aan bod geweest, zoals Maatschappelijke diensttijd, samenwerking met diverse organisaties, samenwerking met diverse gemeentes, aanpassen van de organisatie onder andere door uitbreiding met een accountmanager scholen, subsidies, fondsenwerving door het Golftoernooi en dinermeetings, sponsors, afscheid van de directeur en de zoektocht naar een nieuwe directeur. Belangrijk waren ook de discussies over Risk assessment, trainingen, deelname aan de EMAS en overleg met het Hoofdkantoor in London en de andere landenorganisaties binnen Award. Er was een goede samenwerking met Scouting en het Rode Kruis. Aan de vergaderingen namen ook de directeur en de overige leden van het personeel deel, waarbij door onze managementondersteuner ook genotuleerd werd. Diverse bestuursleden waren ook actief aanwezig bij de kernteamdagen waar diverse trainingen en gesprekken plaatsvonden. Het overleg met de Raad van Advies werd regelmatig gehouden. Raad van Advies leden is gevraagd om een aantal keren aanwezig te zijn op bestuursvergaderingen. Een belangrijk feit in 2019 was de viering van het 25-jarig jubileum in het PSV-stadion met de aanwezigheid van diverse partners en landenvertegenwoordigers. Voor 2020 werden als doelen geformuleerd: uitbreiding van het aantal deelnemende scholen en het verkrijgen van meer deelnemers door de uitbreiding van de scholen en binnen de scholen, het uitbreiden van de naamsbekendheid onder andere door een verbetering van de website. Voortzetting en uitdieping van de samenwerking met de partners, de subsidienten en de sponsors. Zorgen voor voldoende financieel draagvlak om onze doelen te kunnen waarmaken, onder andere door gebruik te maken van het Three Funds bedrag. Jaarverslag The International Award for Young People 2019 11

De deelnemende Award Centra 2019 Jaarverslag The International Award for Young People 2019 13

De Award Centra in beeld Jongeren Vrijwilligers Groep In 2019 waren er 32 Award Centra actief. Waarvan 6 nieuwe Award Centers in 2019. Eén jeugdvereniging, drie jongeren vrijwilligersgroepen, één publieke school en één private school) Nieuwe Award Centra In 2019 zijn er drie nieuwe scholen gestart met de award. 1. 2. 3. Rotterdam International Secondary School (RISS) International School Breda Amsterdam International Community School 14 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Impact Aantal gestarte deelnemers in 2019 717 409 188 120 116 Deelnemers aan de award Bronzen deelnemers Zilveren deelnemers Gouden deelnemers Vrijwilligers Social Return Er is 8165 uur door de deelnemers besteed aan vrijwilligerswerk*. Jaarverslag The International Award for Young People 2019 15

Award in Numbers De impact van de Award wereldwijd 16 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Uitreikingen Uitreikingen van Bronzen, Zilveren of Gouden Awards; het zijn presentaties van wat de jongeren gedaan en geleerd hebben. Het zijn iedere keer weer hele feestelijke momenten waarop ouders, begeleiders, docenten en jeugdwerkers met trots kunnen kijken naar de jongens en meisjes die een persoonlijke prestatie geleverd hebben. Heel vaak een geweldige prestatie! Naast schoolwerk en sporten, hebben zij tijd weten te vinden voor een nieuwe uitdaging; om iemand te gaan helpen of ergens een tuin te onderhouden of om een paar dagen op expeditie te gaan. Bij de uitreikingen krijgen we de verhalen te horen over lopen met een te zware rugzak, verdwalen in koude of bij regen, maar ook verhalen over vriendschap en lol en mooi weer en dito natuur. Sommige verhalen gaan over ver weg, sommige verhalen over dichtbij, maar waar ze ook over gaan: De uitdaging is aangegaan en de Award is echt verdiend! Het afgelopen jaar zijn 292 er uitreikingen geweest in Almere, Voorschoten, Den Haag, Goes, Breda, Helmond en Tilburg. Er zijn 172 bronzen Awards, 77 zilveren en 43 gouden Awards uitgereikt. 18 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Trainingen Door het trainen van nieuwe (vrijwillige) medewerkers kunnen er nog meer jongeren meedoen aan het Award programma. In 2019 zijn er 3 trainingen voor nieuwe Awardbegeleiders geweest met in totaal 26 deelnemers van nieuwe en bestaande Award projecten. Er is 1 beoordelaarstraining geweest voor beoordeling van Expedities met 9 deelnemers. Trainingen voor staff in Londen Account Manager Fanida Kadra heeft haar introductietrainingen in Londen gevolgd. Haar trainingsmodules bestonden onder andere uit: 1. Fondsenwerving 2. 3. 4. Het Award World Fellowship programma De Award en onderzoek Licentie reglement Jaarverslag The International Award for Young People 2019 19

Partnerships Mooie samenwerking met Scouting Nederland This is Amazing! Het hoogtepunt van 2019 was wel voor 58 Awarddeelnemende Nederlandse Scouts, de international Award uitreikingsceremonie in West Virginia op 26 juli 2019. Secretary General John May reikte tijdens de Wereldjamboree* in Amerika aan zo’n 200 Scouts uit 9 verschillende landen hun Award uit. John was duidelijk trots op al die Scouts. “This is amazing!” sprak hij vol overtuiging uit toen hij de tent vol Award-deelnemers zag. Hij gaf de deelnemers nog een aantal mooie adviezen mee omtrent het werken aan de Award: 1. Geloof in jezelf en in je eigen ideeën, 2. Geloof in de kracht van het samenwerken, 3. Doe het! Doe mee, doe wat je wil doen en maak je ideeën en plannen waar. Binnen Scouting Nederland heeft de Award in 20219 een “boost gekregen” Mede door de 58 deelnemers die gedurende hun avontuur naar Amerika toe hebben gewerkt aan de Award. Maar daarnaast ook door al die vrijwilligers die deze deelnemers hebben mogen begeleiden. Scouting Nederland is net als John May trots op hun allen! Binnen Scouting gaan we deelnemers aan internationale kampen en activiteiten de Award structureel aanbieden. In 2023 is er wederom een Wereld Jamboree, dit keer in Zuid Korea. Hier zal vast en zeker ook weer een Awardceremonie plaats gaan vinden. En je zal zien dat we daar met nog meer Nederlandse Scouts vertegenwoordigd zullen zijn. *Is een internationaal kamp van scouts in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar uit landen verspreid over de gehele wereld. Wilco Bannink Coördinator Landelijk team TIAFYP Scouting Nederland 20 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Rode Kruis Rode Kruis en International Award in Proeftuin voor maatschappelijke diensttijd Wat is jouw passie? Waar ben je goed in en welke life skills wil je ontwikkelen? Het International Award in samenwerking met het Rode Kruis daagt jou uit! Doe mee aan het Young Talent Program! Door deze zinnen zijn er het afgelopen jaar tientallen jongeren geënthousiasmeerd en uiteindelijk met een Award op zak naar huis gegaan! We hebben het afgelopen jaar namelijk hard gewerkt om dit project te realiseren, uit te voeren en voor een deel af te sluiten. We hebben onwijs veel van deze samenwerking geleerd en hebben hierbij veel jongeren kunnen helpen. Veel talentonwikkeling hebben we gezien bij de deelnemers dat te zien was bij de uitreikingen. Deelnemers hebben enthousiaste verhalen met ons gedeeld, foto’s laten zien en ouders en begeleiders keken trots toe. Door dit project hebben we een groep jongeren kunnen bereiken die niet op een normale V.O. school zitten. Hierdoor is het echt een bijzonder project geworden en onze coaches waren daarom ook onwijs enthousiast om deze doelgroep te begeleiden. Hierdoor hebben we er niet alleen een aantal nieuwe Young Talents bij maar ook nieuwe getalenteerde Talent Coaches! De deelnemers werden zo zelfstandig mogelijk gecoacht door een Talent coach. De persoonlijke doelen waren gesplitst in drie gebieden: Sport, Individueel talent en Vrijwilligerswerk. Binnen het Rode Kruis hebben zij praktijkervaring opgedaan met vrijwilligerswerk en hun talent ontwikkeld door aan de slag te gaan als hulpverlener, techneut, leidinggevende, projectcoördinator, voorlichter, communicatiekracht of als begeleider van EHBO-activiteiten voor kinderen. We zijn enorm blij met het resultaat en hopen dit aankomend jaar verder uit te breiden. Meer nieuws hierover lees je binnenkort via www.award.nl. Jaarverslag The International Award for Young People 2019 21

Highlights 9e AWARD GOLFDAG Op maandag 14 oktober waren wij weer te gast bij de exclusieve business-en members only club “The Duke” golf te Nistelrode voor onze jaarlijkse golfdag. Deze baan zit in de top 5 van beste 18 holes golfclubs in Nederland. 7 flights met in totaal 25 deelnemers waren actief in de baan met als doel om winnaar te worden van de felbegeerde Monique de Koster wisselbokaal. Na afloop was er een diner voor al onze gasten, de prijsuitreiking en kregen ze informatie over ons programma. De opbrengst van dit sponsorevent gebruiken wij om extra activiteiten en bijeenkomsten te organiseren voor onze vrijwilligers en deelnemers. Jaarverslag The International Award for Young People 2019 23

Nieuwe Award Activity Provider: Windseeker We hebben in 2019 een nieuwe Award Activity Provider toegevoegd: Windseeker. Naast Outward Bound Nederland een tweede aanbieder van outdoor activiteiten. Award deelnemers die bij deze Activity Provider een (of meerdere) programma’s volgen kunnen die activiteit voor hun Adventurous Journey onderdeel laten tellen. “The International Award for Young People in the Netherlands give participants of the Golden level the opportunity to do their Adventurous Journey and Residential Project at Windseeker. The mission of Windseeker is to give as many young people the experience of sailing on a Tall Ship that will benefit them for the rest of their lives. We strive to enhance nautical and personal skills and teach responsibility following a Sustainability and Sail Training Program. Windseeker offers the golden award participants the opportunity to combine the Adventurous Journey and the residential project: Step on board Tall Ship Vega Gamleby in Sweden for two weeks and to discover its beautiful coastline and islands. You will be joined with young people from 5 different European countries and will not only learn how to sail a Tall Ship, but also take part in a sustainability program organised by By the Ocean We Unite. This journey is co-financed by the Erasmus+ program of the European Union.” 24 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Scouting verlengt samenwerking met International Award For Young People Al enige jaren hebben Scouting Nederland en Award Nederland een samenwerking op het gebied van The International Award for Young People. In februari dit jaar is besloten om de huidige samenwerking met drie jaar te verlengen. Tijdens de ‘Pats Boem HIT’ in Harderwijk werd deze samenwerkingsovereenkomst op feestelijke wijze getekend en gevierd. Programmaonderdeel Dit gebeurde in het bijzijn van ruim 50 Award deelnemers die tijdens dit weekend bezig zijn geweest met hun Award onderdeel Expeditie. Sinds 2014 kunnen jongeren binnen Scouting Nederland deze internationale award halen via individuele programma’s. Wilco Bannink, coördinator Landelijk Team TIAFYP: “We hebben al verschillende scouts zien groeien in hun zelfgekozen ontwikkelpad en zetten deze trend graag voort.” Persoonlijke ontwikkeling door scouting Het Award programma, in 1956 opgericht door prins Philip uit Groot-Brittannië, en daar bekend onder de naam The Duke of Edinburgh’s Award wordt sinds de jaren ’90 aangeboden in Nederland. Met het programma ontwikkelen jongeren zich op het gebied van sport, vrijwilligerswerk, talent en het doen van een expeditie in de natuur. Dit maakt dat het Award programma mooi aansluit bij Scouting. Wilco Bannink: “De award is geen wedstrijd tegen andere scouts, het is een overwinning op jezelf. Je stelt je eigen doelen en werkt hier gedurende een aantal maanden aan.” Jaarverslag The International Award for Young People 2019 25

Lowlights Vertrek directeur Het vertrek van directeur Pascalle Cup heeft impact gehad op de groei van de Award. Door het gebrek aan aansturing hebben de support officer en accountmanager een moeilijke tijd gehad. De accountmanager was nog niet volledig ingewerkt en ze heeft zelf haar weg moeten vinden in haar nieuwe functie. Dit heeft ertoe geleid dat de doelstelling van 7 nieuwe Award Centra niet gehaald is. Kritiek op gebrek aan communicatie Bestaande Award centra hebben aangegeven het gebrek aan contact een minpunt te vinden. De support die ze normaal gewend waren is er nu niet geweest. We zien dit terug in het minder aantal deelnemers. Het Newman College in Breda heeft in een eerlijke brief laten weten zich zorgen te maken over de kwaliteit in support. Het bestuur heeft dit zorgvuldig aangepakt. De Award is blij met de feedback en kritische punten van het Newman College. Dit schiep de kans het gesprek aan te gaan en samen tot verbeterpunten te komen. Moeizaam recruitmentproces Het recruitmentproces voor een nieuwe directeur verliep moeizaam. Op de eerste vacature voor een nieuwe directeur kwamen een aantal aanmeldingen, maar de kandidaten die reageerden waren niet geschikt of overgekwalificeerd. Het bestuur besloot hierop om de vacaturenaam ‘Directeur’ te wijzigen naar ‘Landelijk Coördinator’. Dit leverde een betere kwaliteit aan kandidaten op. Aan het einde van 2019 zijn er geschikte kandidaten geïnterviewd maar er is nog geen nieuwe directeur aangesteld. 26 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

De Award in het Nieuws Bron: De Helden van Breda Nov 27, 2019 Gert-Jan Witteveen en Jos Maessen begeleiden deelnemers International Award for Young People Deze maand aandacht voor de inzet van Jos Maessen en Gert-Jan Witteveen voor the International Award for Young People. Dit is een programma dat is ontwikkeld in Groot Brittannië, door de Duke of Edinburgh, oftewel prins Philip. Prins Philip is 60 jaar geleden met dit project begonnen om jongeren tussen de 14 en 24 jaar te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen, grenzen te verleggen en actief een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het loopt in meer dan 130 landen onder diverse namen. Er zijn drie niveaus: brons, zilver en goud (zie www.award.nl of www.intaward. org). Wim van der Laan, voormalig directeur van de Award in Nederland, heeft dit project hier bekend gemaakt, samen met Ab Holthuis. Via deze laatste kwam Gert-Jan Witteveen in aanraking met The International Award for Young People en heeft hij dit 15 jaar geleden op het Newman college geïntroduceerd. Jos Maessen is een van de eerste begeleiders van het project. Gert-Jan Witteveen zelf is inmiddels ook 12 jaar begeleider in het project. Ze krijgen van hun school een aantal uren voor het begeleiden van de leerlingen die meedoen aan het project, maar daarbuiten gaan er ook vele uren vrije tijd in zitten. Het is het allemaal waard vinden ze. ‘Wij kunnen met dit project jongeren iets extra’s bieden. Een kans om je te ontwikkelen, om sterker te worden, om jezelf beter te leren kennen. En niet vanuit een competitief idee, maar gericht op persoonlijke ontwikkeling. Wij gebruiken wel eens de uitspraak van Nelson Mandela: You never lose. You win or you learn. Vrij vertaald: het lukt je of je hebt wat geleerd. Want juist van je fouten leer je. Jongeren die meedoen gaan een traject in dat minimaal 6 maanden maar meestal wel wat langer duurt. Ze stellen op vier verschillende vlakken doelen voor zichzelf, die we met ze bespreken. Soms moeten we ze een beetje pushen omdat ze het zichzelf wat te makkelijk maken en soms moeten we ze juist wat afremmen. Je raakt in gesprek met ze over wat ze graag willen, waar ze van dromen, samen ga je bekijken hoe ze daar kunnen komen, dat is echt heel leuk om te doen. Zo moeten ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen. Dat zal voor de een het trainen van een pupillenteam zijn bij de voetbalclub, een ander wil met ouderen op stap gaan. Ze moeten zelf uitzoeken waar en hoe ze dit kunnen invullen, ook dat is best een flinke stap die niet voor iedere leerling even makkelijk is. Ook op sportief vlak stellen ze doelen. Het is geweldig om iemand die nooit sport in beweging te zien komen, daar hebben ze hun hele leven wat aan. En een leerling die al heel sportief is wil misschien wel een halve marathon gaan lopen en daarvoor gaan trainen. Het meeste zit daar natuurlijk tussenin, maar vooral dat persoonlijke is bijzonder aan dit project. Daarnaast kiezen ze een individueel talent dat ze verder willen ontwikkelen. Stel: je wil gitaar leren spelen. Maar je hebt nog geen gitaar, dus zul je moeten bedenken hoe je daar aan kunt komen. Kun je die lenen, of ga je ervoor sparen? En waar ga je les nemen of ken je iemand die je wil helpen? Het moet allemaal door de leerling zelf uitgezocht en geregeld worden, daardoor alleen al maken ze enorme stappen. Wij zeggen dan ook: alle mensen hebben wensen, maar deze mensen hebben doelen. En dat geeft je bagage mee voor je hele leven. ‘ Jaarverslag The International Award for Young People 2019 27

Gedurende het project zijn er voortgangsgesprekken. ‘De factor vertrouwen is heel belangrijk, wij gaan niet controleren. In de loop van de jaren hebben we er wel een gevoel voor gekregen wanneer het niet helemaal goed zit en dan bespreken we dat. We zitten tijdens die voortgangsgesprekken met de hele groep deelnemers bij elkaar, het aantal varieert per jaar. Dit jaar hebben we 22, 23 starters. Ze leren ook elkaar vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Het is geen competitie, je bent alleen ‘in gevecht’ met jezelf. En mocht het nodig zijn dan zijn wij er om te helpen. Onze rol is vooral die van begeleider en inspirator, dat hoop je dan toch!’ ‘Het project wordt afgesloten met een expeditie, het vierde onderdeel. Ze moeten dan in twee dagen tijd minimaal 24 kilometer lopen in een natuurgebied. Ze regelen alles zelf, wij hebben wel een format voor ze klaar liggen maar ze vullen het zelf in. Wie doet waar de boodschappen, hoe navigeren we, wie zitten er bij elkaar in een groepje enzovoort. Ze moeten het samen redden. De bronzen deelnemers gaan naar de Loonse en Drunense Duinen. Dit jaar zijn we ook met een zilveren expeditie mee geweest, naar Engeland. Dat was heel speciaal. En wie voor goud gaat moet echt iets bijzonders doen. Die verblijft in een onbekende omgeving, leert nieuwe mensen kennen en doet mee aan een meerdaags groepsproject. Dat gebeurt meestal na de middelbare school tijd. En dan, als de doelen zijn bereikt, is er de Award-uitreiking. Dat is echt geweldig, de sfeer daar is fantastisch. Daar doe je het voor, dan zie je de doorzetters, de trots in de ogen bij het ontvangen van de Award is geweldig om te zien!’ 28 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

De Award op Social Media De Award is actief op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. Facebook is gegroeid van 599 volgers op 1 januari naar 692 volgers op 31 december. Op LinkedIn zijn we gestart op 16 oktober. De pagina had 103 volgers op 31 december. Afbeelding: De eerste post op LinkedIn 30 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Financiën De Winst en Verliesrekening is opgesteld voor de baten en lasten betrekking hebbend op het jaar 2019 (zie figuur 1 onderaan de pagina). In deze opstelling zijn de algemene uitvoeringskosten toegerekend aan de directe activiteitkosten. Er waren in 2019 geen bijzondere uitgaven. Echter de inkomsten uit fondsenwerving en evenementen waren zeer laag. Het totaalresultaat voor 2019 is een negatief resultaat van R 11.374. Voor meer details kan figuur 2 geraadpleegd worden. Door dit verlies is het eigen vermogen teruggezakt. Het is van groot belang dat in 2020 dit verlies (deels) gecompenseerd kan worden. De balans is in figuur 2 weergegeven. Figuur 1: Samenvatting Winst en verlies rekening Jaarverslag The International Award for Young People 2019 31

Figuur 2: Balans tot en met 2019 32 Jaarverslag The International Award for Young People 2019

Colofon Tekst en eindredactie International Award for Young People, The Netherlands Fotografie The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation, Vormgeving Sabine van Westerveld www.linkedin.com/in/sabine-van-westerveld/ Stichting International Award for Young People, Sint Annastraat 20, 5025 KB Tilburg T E +31 (0)6 434 90 446 info@award.nl W www.award.nl De stichting International Award for Young People, The Netherlands is een erkende National Award Authority (NAA) en aangesloten bij de ‘Duke of Edinburgh’s International Award Association’ te Londen. Jaarverslag The International Award for Young People 2019 33

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
Home


You need flash player to view this online publication