0

Het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus TEKST: vrije vertaling van het Evangelie naar Johannes

Dit is de geschiedenis van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Deze tekst is een bewerkte poëtische versie van een stukje uit het Evangelie naar Johannes, dat je kan terugvinden in de Bijbelvertaling Het Levende Woord. Jezus was door Maria naar Bethanië geroepen, omdat Zijn vriend Lazarus heel erg ziek was. Toen Hij daar aankwam bleek hij al vier dagen in het graf te liggen. Maar Jezus bewees, door Lazarus uit de dood op te wekken, macht te hebben over de dood..... Johannes 11 Velen van de Joden die tot Maria gekomen waren en gezien hadden wat Hij gedaan had, geloofden in Hem. Maar sommigen van hen liepen naar de Farizeeën en zeiden wat Jezus gedaan had. De hogepriesters en de Farizeeën riepen de raad samen en zeiden: Wat moeten we doen? Deze mens doet vele tekenen. Wat kunnen we doen? Hij probeert onze plaats in te nemen. Wat moeten we doen? Het hele volk loopt achter Hem aan. We moeten iets doen. Straks ziet niemand ons nog staan. Maar één van hen, Kajafas (de hogepriester van dat jaar), zei tot hen: We vatten het nog niet, maar deze mens moet sterven. We snappen het nog niet, maar Hij zal voor ons vechten. We begrijpen het nog niet, maar het is beter dat er één iemand sterft in plaats van velen. Doch dit zei Hij niet uit zichzelf. Als hogepriester van dat jaar sprak hij namens God, dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om alle verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag besloten zij om Hem te doden. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 2|17

Van toen af aan bewoog Jezus Zich niet meer vrij onder de Joden, maar vertrok vandaar naar een landstreek dicht bij de woestijn. Hij bleef daar met Zijn discipelen. Nu was het Pascha van de Joden nabij en velen van het land gingen naar Jeruzalem. Zij zochten naar Jezus en spraken onder elkander terwijl zij in de tempel stonden: “Wat denk jij? Zou Hij ook naar het feest komen?” De priesters hadden laten bekendmaken dat iedereen die wist waar Jezus verbleef, dat onmiddellijk moest melden. Dan zou Hij gearresteerd worden. Johannes 12 Zes dagen voor het Pascha ging Jezus naar Bethanië. Daar woonde Lazarus, die Hij uit de dood had opgewekt. De mensen waren blij dat Hij terug was en gaven ter ere van Hem een feest. Martha bediende. Lazarus was met Jezus en de anderen aan tafel gegaan. Maria nam een kruik vol dure mirre en goot die uit over de voeten van Jezus. Daarna droogde zij ze af met haar lange haar. En de fijne geur verspreidde zich over het hele huis. Eén van zijn discipelen, Judas, die Hem later verraden zou zei: “Dat parfum is een fortuin waard. Je had dat geld veel beter kunnen besteden. We hadden het aan de armen kunnen geven.” Niet dat hij zich nu om de armen bekommerde, maar hij was een dief en beheerder van de kas. Maar Jezus zei: Laat haar maar doen, ze heeft mijn dag voorbereid. Laat haar toch doen. De geur van haar liefde wordt verspreid aan mijn voeten. Pure kostbare mirre, speciaal voor Mij bereid. De volgende morgen hoorde men dat Jezus op weg naar Jeruzalem was. Al de mensen die voor het feest gekomen waren, liepen de stad uit Hem tegemoet. Ze hadden palmtakken in hen handen en juichten aan één stuk door: Zing voor de Heer, Hosanna voor Jezus. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 3|17

Geef Hem de eer, Hij heeft ons genezen. Zwaai met de takken, neem deel aan de stoet. Juich voor de Koning op een ezel gezeten. Wees niet bevreesd, dochter van Sion. Daar rijdt uw Koning in grote triomf. Maar de Farizeeën zeiden tegen elkander: “Zie je wel, het helpt helemaal niets. De hele wereld loopt achter hem aan”. Enkele Grieken die naar het Pascha gekomen waren om God te aanbidden, kwamen bij zijn discipelen en vroegen of ze Jezus zouden kunnen ontmoeten. Maar Jezus antwoordde: “Wat Ik jullie ga zeggen, is de volle waarheid. Nu is de tijd aangebroken, dat Ik de hoogste eer en heerlijkheid zal ontvangen. Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven; anders blijft ze zonder meer een tarwekorrel. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, raakt het kwijt. Wie zijn leven in deze wereld niet liefheeft, krijgt er eeuwig leven voor in de plaats”. Wie Mij wil zien moet Mij volgen. Wie Mij zoekt, deelt mijn zorgen. Ik ben hier om te sterven, Mijn Vader roept Mij. Ik wil tot Hem zeggen: Vader verlos Mij Ik ben naar hier gekomen, Mijn Vader zendt Mij. Ik wil Zijn Naam verhogen: Vader behoedt Mij. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 4|17

Voor Mij is het tijd om als offer te sterven, zodat Ik jullie voor altijd tot Mij kan trekken. En er kwam een stem uit de hemel: “Ik heb mijn Naam verheerlijkt en Ik zal Hem nogmaals verheerlijken”. Iedereen die rond Jezus stond had het gehoord. De meesten beweerden dat het een donderslag geweest was. Anderen zeiden dat het een Engel was. Maar Jezus zei: “Deze stem was er niet voor mij, maar voor jullie. Nu wordt het oordeel over deze wereld uitgesproken. De tijd is aangebroken, dat de heerser over deze wereld verslagen en weggestuurd wordt. Nadat Ik boven deze aarde verhoogd ben, zal Ik jullie naar Mij toe trekken”. Daarmee bedoelde Hij, dat men Hem aan een kruis zou hangen en dat Hij zou sterven. Maar de mensen zeiden: “Er staat geschreven dat de Christus er altijd zal zijn. Waarom zeg je dan dat je zult sterven? Ben jij de echte Verlosser wel?”. Jezus antwoordde: “Het licht zal niet lang meer bij jullie zijn. Wandel in het licht, zolang je kan. Want als de duisternis jullie overvalt, zie je de weg niet meer. Vertrouw op het licht, zolang het licht bij jullie is. Dan zullen jullie kinderen van het licht zijn”. Wie heeft geloofd wat Ik heb bereid? Wie heeft gehoord van Mijn eeuwig beleid? Wie heeft gezien wat Ik heb gedaan? Wie heeft geproefd van Mijn eeuwig bestaan? Ondanks de wonderen die Hij voor hun ogen had gedaan, geloofden veel mensen niet dat Hij de verlosser was. Toch waren er heel wat vooraanstaande Joden die wel geloofden dat Jezus de Verlosser was. Maar ze durfden er niet voor uitkomen, omdat ze bang waren. Ze vonden het belangrijker wat mensen van hen zeiden, dan wat God van hen dacht. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 5|17

“Wie op mij vertrouwt: riep Jezus, vertrouwt eigenlijk op God die mij gestuurd heeft. Wie mij ziet, ziet God zelf.” “Als iemand hoort wat Ik zeg en er zich niets van aantrekt, zal Ik hem niet veroordelen. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om haar te redden. Maar wie mij afwijst en niet luistert naar wat Ik zeg, zal op de laatste dag veroordeeld worden. Door het woord dat Ik gesproken heb. Want mijn Vader heeft mij gestuurd om eeuwig leven aan de mensen te geven.” Open je ogen, versta met je hart. Open je oren en wees niet verhard. Wie naar Mij hoort, zal Ik genezen. Wie gelooft krijgt eeuwig leven. Johannes 13 Het Pascha stond voor de deur. Jezus wist dat het tijd was om deze wereld te verlaten en naar zijn Vader te gaan. Toen liet Hij zien hoe groot zijn liefde voor zijn vrienden was. Terwijl ze aan het eten waren wist Jezus dat de duivel, Judas zou overhalen om Hem te verraden. Hij was er zich van bewust dat de Vader Hem alle macht had gegeven over de dingen die zouden gebeuren. Hij wist dat Hij van God vandaan kwam en weer naar God zou teruggaan. Mijn uur is nabij, de tijd is gekomen. Mijn Vader verwacht Mij, Ik ga bij Hem wonen. Daarna goot Hij water in een kom en begon de voeten van zijn vrienden te wassen, zoals een slaaf doet. Ik heb geen kleren nodig, een linnen broek is goed voor Mij. Ook een doek is overbodig, droog je voeten, maar aan Mij. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 6|17

Toen Hij klaar was, deed Hij zijn kleren weer aan en ging aan tafel zitten. “Begrijpen jullie nu wat Ik gedaan heb? Als jullie Heer en Meester je voeten heeft gewassen, moeten jullie ook elkaars voeten wassen.” Eet Mijn brood en drink Mijn beker. Hoor het Woord dat Ik wil spreken. “Het zal gaan zoals er geschreven staat. Iemand die mijn brood eet zal zijn hiel tegen mij opheffen.” Bedroeft zei Hij: Eén van u zal Mij verraden wie dit doet, zal Mij verlaten en Mij ruilen voor wat geld. Geschrokken keken zijn discipelen elkaar aan. Ze hadden er geen idee van wie Hij bedoelde. Rechts van Jezus zat Johannes, zijn beste vriend. Petrus gaf hem een teken dat hij aan Jezus moest vragen wie Hij bedoelde. Johannes wierp zich tegen Jezus aan en vroeg: “Wie is het, Heer?”. Hij antwoordde: “Ik zal hem als mijn geëerde gast behandelen, door een stuk brood voor hem in de kruidensaus te dippen”. En Hij gaf het brood aan Judas. Toen kwam de duivel in hem. En Jezus zei tot hem: “Wat je wil doen, doe het vlug”. Maar niemand begreep wat Jezus bedoelde. Omdat Judas de kas had, dachten ze dat hij misschien iets voor het feest moest gaan kopen of aan de armen geven. “Nu zal Ik de eer krijgen, die mij toekomt. Door wat er gaat gebeuren, zullen mijn Vader en Ik elkaar verheerlijken. Want binnenkort ben Ik niet meer bij jullie en waar Ik heenga, kunnen jullie niet komen. Jullie zullen mij heel erg missen.” Petrus vroeg: “Heer, waar ga je heen? Daarheen kun je me nu toch niet volgen: antwoordde Jezus. Maar later wel. Want: Eén van u zal Mij verloochenen. Met een eed zal hij beloven, dat hij Mij niet kent. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 7|17

Waarom zou ik je niet kunnen volgen. Ik zou mijn leven voor je geven. Je leven geven? Voordat de haan kraait zul je drie keer bij hoog en laag beweerd hebben dat je mij niet kent.” Johannes 14 “Maar laat je niet door je verdriet meeslepen. Vertrouw op God en op mij. Waar mijn Vader woont zijn veel huizen. Ik ga er nu heen om er voor jullie alles in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn.” “Zoals je kunt zien, laat Ik jullie niet als wezen achter. Ik kom immers terug. Ik vertel je dit allemaal, omdat Ik nu nog bij jullie ben. Maar mijn Vader zal de Heilige Geest sturen. Hij zal je alles leren en jullie steeds opnieuw doen herinneren al wat Ik gezegd heb. Want Ik heb niet veel tijd meer om met jullie te praten. De overheerser van deze wereld is in aantocht. Niet dat hij enige macht over mij heeft, want hij heeft aan mij niets. Maar de wereld moet weten dat Ik van mijn Vader hou en alleen maar doe wat Hij van mij vraagt.” Johannes 15 “Ik ben de wijnstok; mijn Vader is de landman en jullie zijn de ranken. Blijf één met mij, dan blijf Ik één met jullie. Alleen als een rank aan de wijnstok blijft, brengt ze vrucht voort. Door veel vrucht te dragen zul je bewijzen dat je mijn discipel bent en je zult mijn Vader eren, net zoals Ik gedaan heb. Want zoals de Vader van mij houdt, houd Ik ook van jullie. Blijf in mijn liefde, door te doen wat Ik je geleerd heb.” “Want niemand heeft grotere liefde dan hij, die zijn leven wil geven voor zijn vrienden. Jullie zijn Mijn vrienden als je doet wat Ik je zeg. Ik noem jullie geen knechten meer, want geen enkele baas neemt zijn knechten in vertrouwen. Ik heb aan jullie verteld wat Ik van Mijn Vader gehoord heb. Daarom noem Ik jullie mijn vrienden.” “Maar jullie weten nog, dat Ik gezegd heb, dat een knecht niet de meerdere van zijn baas is. Als ze mij vervolgen, zullen ze dat ook met jullie doen. Als ze niet naar mij willen luisteren, zullen ze ook niet naar jullie willen luisteren. De mensen zullen je dit aandoen, omdat jullie bij mij horen. En wie mij haat, haat ook mijn Vader. Er staat dan ook geschreven: Ze hebben mij zonder enige reden gehaat.” passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 8|17

Johannes 16 “Nu ga Ik terug naar Hem die mij gestuurd heeft. Het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want anders kan mijn vertegenwoordiger niet komen. Als Hij komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nog even en jullie zien mijn niet meer. Maar niet lang daarna zullen jullie mij terugzien. Zijn discipelen vroegen zich af: “Wat zou Hij toch keer op keer bedoelen? Begrijpen jullie wat Hij wil zeggen?”. Jezus antwoordde: De mensen zullen blij zijn over wat er met mij zal gebeuren. Maar jullie zullen door verdriet totaal kapot zijn. Maar je verdriet zal omslaan in blijdschap. Jullie hebben nu wel verdriet omdat Ik wegga. Maar Ik zal jullie terugzien. En dan zullen jullie heel erg blij zijn. Maar eerst zullen jullie uiteengejaagd worden. Die tijd is eigenlijk al gekomen. Jullie zullen allemaal je eigen weg gaan en mij in de steek laten. En toch zal Ik niet alleen zijn, want mijn Vader is bij mij. Ik heb jullie dit allemaal verteld omdat Ik wil dat jullie vrede hebben, door één met mij te zijn. Want jullie zullen het in de wereld nog zwaar te verduren hebben. Maar houdt moed. Want Ik ben de grote overwinnaar.” Johannes 17 Nadat Jezus dit gezegd had keek Hij omhoog naar de hemel en zei: “Vader, het is zover. Geef uw Zoon de hoogste eer. Dan zal Ik op mijn beurt U de hoogste eer geven. Want U hebt mij macht over alle mensen gegeven, om aan iedereen die U aan mij hebt toevertrouwd eeuwig leven te geven”. “En het eeuwige leven is dat ze U erkennen als de enige ware God en mij, Jezus Christus als de enige verlosser, die U naar de aarde gestuurd hebt.” Ik heb Uw Naam verheerlijkt door het werk te doen, dat U aan Mij gegeven hebt. Zij behoren U nu toe door hun geloof dat Ik het ben. Ik heb Uw Naam verheerlijkt door het Woord te spreken dat U aan Mij gegeven hebt. Zij komen naar U toe omdat Ik in hen verheerlijkt ben. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 9|17

“Ik bid voor hen. Niet voor de wereld, maar voor hen die U aan mij gegeven hebt. Want ze zijn van U. Alles wat van mij is, is van U en wat van U is, is van mij. Want in hen wordt weerspiegeld wie Ik ben. Vader, zorg voor hen want zij blijven nog in deze wereld.” Bewaar hen in Uw Naam opdat zij één zijn, zoals Wij. Waak nu over hen, zoals U waakt over Mij Heilig hen in Uw waarheid opdat zij worden zoals Wij. Uw Woord is de waarheid, zoals U het sprak tot Mij “Want zolang Ik bij hen was, zorgde Ik voor hen en geen van hen is aan zijn lot overgelaten, behalve die ene. Vader, Ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die Ik heb.Want de wereld haat hen, net zoals ze mij haten. Ik vraag U niet om hen uit deze wereld weg te nemen, maar wel om hen te beschermen tegen de duivel. Ook de mensen, die door hun Woord op mij zullen vertrouwen. Want U hebt al deze mensen aan mij gegeven. En Ik wil dat ze voor altijd bij mij zullen zijn om mijn schitterende Majesteit te kunnen zien.” Johannes 18 Na deze woorden ging Jezus met zijn vrienden naar een tuin, waar ze vaker samenkwamen om te bidden. Judas, zijn verrader wist dat. Hij had van de priesters een horde soldaten meegekregen om Jezus gevangen te nemen. Hij ging regelrecht naar die tuin toe. Jezus wist wat Hem zou overkomen. Daarom liep Hij hen tegemoet en zei: Wie zoekt Gij? Ben Ik het Judas, die je wil? Wat wilt gij? Word je honger nu gestild? Hoe komt gij? Als een dief Mij tegemoet. Neem Mij maar mee, Ik ben het, die je zoekt. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 10|17

Bij het horen van deze woorden deinsden ze terug en vielen op de grond. Maar Jezus zei:” Ik heb jullie toch gezegd dat Ik het ben. Als het jullie om mij te doen is, kun je die anderen laten gaan”. Doch Petrus nam zijn zwaard en sloeg het rechteroor van de knecht van de hogepriester af. Maar Jezus zei: “Stop dat ding weg. Want deze dingen moeten gebeuren. Je denkt toch niet, dat Ik de opdracht van mijn Vader zou weigeren?”. De officier gaf zijn soldaten bevel Jezus te arresteren. Ze boeiden Hem en brachten Hem eerst bij de schoonvader van de hogepriester. Deze stuurde Hem door naar de hogepriester zelf. Die had indertijd gezegd dat het voordelig was, dat één man voor het volk zou sterven. De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn discipelen en ideeën. Wat vraagt gij nu aan Mij, ben Ik een vreemde in de wereld? Waarom slaat gij Mij, omdat Ik waarheid heb gepredikt? De bewaker die Jezus en klap in het gezicht had gegeven zei: “Hou je grote mond. Je spreekt tegen de hogepriester zelf. Maar Jezus zei: Heb Ik dan iets verkeerd gezegd?”. Vraag het maar aan hen. Zij zullen wel vertellen, Vraag het maar aan hen, Ik heb niets te verbergen. Ondertussen stond Petrus zich bij het vuur te warmen op de binnenkoer van het paleis. Een kennis van de hogepriester had hem daar kunnen binnensmokkelen. Hij was Jezus gevolgt om te zien wat er met Hem zou gebeuren. De portierster had hem wel erkend maar hij loochende het. En ze vroegen hem opnieuw: “Zeg, ben je niet één van zijn leerlingen? En hij zei: nee, hoor. Maar ik heb je in de tuin bij Hem gezien?”. En Petrus ontkende opnieuw. Toen kraaide er een haan.... Waarom ontken je Mij? Ben je bang voor je leven? Waarom lieg je over Mij? Je zou jezelf toch voor Mij geven? passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 11|17

‘s Morgens brachten ze Jezus naar het paleis van de Romeinse gouverneur. Maar ze gingen er niet naar binnen. Dat mocht je niet als Jood. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: “Waarvan beschuldigt u Hem? Van iets heel ergs, zeiden ze. Anders zouden we Hem toch niet bij u gebracht hebben. Neem Hem maar weer mee en oordeel Hem naar uw eigen wetten. Dat kunnen we niet: zeiden ze. Het is ons verboden om iemand te doden”. Dus ging Pilatus weer naar binnen en liet Jezus bij zich brengen. Ben Jij de Koning van de Joden? Zeg je dit uit jezelf, of hebben anderen over Mij gesproken? Ik vind geen schuld in Hem. “Je bent hier gebracht door de priesters van je eigen volk. Waarom weet ik niet. Misschien kun jij mij dat vertellen.” “Wat heb je gedaan?” Jezus antwoorde: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat zo was zouden mijn lijfwachten met geweld voor mij gestreden hebben”. Ben Jij de Koning uit de Hemel? Jij zegt dat Ik het ben. Ja, Ik kwam naar deze wereld. Ik vind geen schuld in Hem. “Ik ben naar deze wereld gekomen, om van de waarheid te getuigen.” Maar Pilatus zei: “Wat is de waarheid?”. Toen ging hij naar buiten en zei: “Volgens mij heeft Hij niets misdaan. Maar omdat jullie van mij gewend zijn dat ik ieder jaar met Pasen een gevangene vrijlaat, zal ik Hem vrijlaten”. Zie de Koning van de Joden. Hem niet, maar Barabbas! Wat moet ik dan met je Koning? Hem niet, maar Barabbas! Geef ons maar die rover! passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 12|17

Toen nam Pilatus Jezus mee en liet Hem geselen. De soldaten maakten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. Daarna deden ze Hem een rode mantel om en zeiden spottend: Gegroet Koning der Joden, hier is je kroon van doornen. Kruisig Hem, kruisig Hem. Pilatus bracht Hem weer naar buiten en zei: zie, ik breng Hem naar buiten, opdat je zou weten, dat ik ik geen enkele schuld vind in Hem. Daar stond Jezus dan, met de doornenkroon en de rode mantel aan. En Pilatus zei: “Zie, de mens!”. Maar de Joden schreeuwden: Sla op zijn gelaat, Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. Kruisig Hem, kruisig Hem. Toen Pilatus hoorde dat Hij de Zoon van God was werd hij bang. Hij vroeg opnieuw: “Waar kom jij vandaan?”. Maar Jezus gaf geen antwoord. “Waarom geef je mij geen antwoord? Weet je dan niet dat ik zal beslissen of je vrijgelaten wordt of niet?” Jezus antwoordde: “Je zou geen macht over mij hebben, als God je die niet gegeven had. Diegene die mij overgeleverd heeft, is hieraan schuldig”. Pilatus werd door deze woorden diep getroffen en zocht een manier om Jezus vrij te laten. Zie, de mens, zie je Koning! Weg met Hem, kruisig Hem. Maar ik vind geen schuld in Hem. “Moet ik jullie Koning dan kruisingen”: vroeg Pilatus. Maar de Joden antwoorden: “We hebben maar één Koning, en dat is de keizer. Als je die man vrijlaat ben je geen vriend van de keizer”. Uiteindelijk gaf Pilatus toestemming om Jezus te kruisigen. En Pilatus zei: ja! Het kruis was de plaats, waar Jezus werd geslacht. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 13|17

En de Joden zeiden: ja! De schedel was de naam, waar Jezus werd naar toe gebracht. En God zei: ja! Die berg was de offerplaats waar er Iemand werd gestraft. En ze namen Jezus mee en brachten Hem naar de plaats buiten de stad, Golgotha genaamd. Jezus droeg zelf zijn kruis. En er werd over Hem geschreven: Jezus, de Nazoreeër, De Koning van de Joden. Onschuldig gespijkerd, tussen twee rovers. En ze namen zijn kleren die ze verdeelden door er om te loten. En Hij zag zijn moeder bij zijn beste vriend staan. Kijk, je zoon en je hoeder, zei Hij tegen haar. Zie, zij word je moeder van nu af aan. Jezus dacht: Dit is het eind, alle schuld is nu betaald. En Hij riep: Dit is de strijd waar Ik ben voor gegaan. Jezus zei: Ik heb dorst. Er was een spons vol zure wijn, die men bracht aan zijn mond. Het is volbracht, het is voorbij. Die avond begon de sabbat. Daarom wilden de Joden niet dat de mannen nog langer aan de kruisen zouden hangen. En ze vroegen aan Pilatus: passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 14|17

Vanavond start de sabbat, de kruisen moeten leeg. Breek hen de benen, dan sterven ze meteen. Want de sabbat is belangrijk. En Pilatus gaf toestemming. Daarop braken de soldaten de benen van de mannen die met Hem gekruisigd waren. Maar toen ze bij Jezus kwamen, zagen ze dat Hij al gestorven was. Eén van hen nam zijn speer en stak die in de zij van Jezus. En uit zijn zij vloeide er bloed en water. Met een speer werd Hij doorstoken. Geen been werd er gebroken, zoals geschreven staat… Nadat het allemaal voorbij was, vroeg Jozef aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht wegnemen. Deze Jozef was een volgeling van Jezus, maar in het verborgene, uit vrees voor de Joden. Pilatus vond het goed. Samen met Nikodemus nam hij het lichaam van Jezus van het kruis af en wikkelde het in doeken met de nodig specerijen. Dat was gebruikelijk bij de Joden als ze iemand begroeven. Niet ver van de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een tuin. Er was een nieuw graf in de rotsen uitgehouwen. Daar werd Jezus in gelegd. Maar drie dagen later: Op die zondagmorgen bij het krieken van de ochtend, was de steen weggerold. Op die ene morgen kwamen engelen uit de wolken en ze straalden als de zon. Op die zondagmorgen, bij het krieken van de ochtend ging Maria naar het graf. Op die ene morgen, met wat kruiden die ze kochten was Maria al op stap. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 15|17

Toen ze aan het graf kwam, was de steen weggerold. Nog wat stof en linnen doeken, was het enige wat ze vond. Zo vlug ze kon, holde ze naar Petrus en Johannes. “Ze hebben de Heer uit het graf gehaald”: hijgde ze. “En we weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Ze renden onmiddellijk naar het graf. Johannes liep vlugger dan Petrus en was er het eerst. Maar hij ging niet in het graf naar binnen. Petrus ging wel naar binnen. Hij zag de windsels en de doek waarmee Jezus’ hoofd bedekt was geweest. Die lag apart in een hoek. En door wat ze zagen geloofden ze dat Jezus weer levend geworden was, zoals Hij gezegd had. Ze gingen terug naar huis, maar Maria bleef bij het graf achter. Toen ze in het graf keek, lag het doodskleed opgerold. Snikkend boog ze zich voorover en keek angstig in het rond. En op de plaats waar Jezus had gelegen stonden twee engelen, in blinkende witte kleren.... Wie zoekt gij? Toch niet de Levende bij de doden? Waarom huilt gij? Omdat je Heer is weggenomen? Toon het aan mij! Waar legde u Hem neer? Zeg het tegen mij! Dan neem ik Hem weer mee. Maria keek achterom. Daar stond Jezus. Maar ze herkende hem niet. Ze dacht dat het de tuinman was. “Och, meneer, als u Hem ergens anders hebt neergelegd zeg het dan alstublieft.” Maar Jezus zei: Maria..... luister eens naar Mij. Meester..... was het enige wat ze nog zei. passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 16|17

“Raak me niet aan”: zei Jezus. “Ik ga terug naar Mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ga naar Mijn vrienden en vertel dat Ik ben opgestaan.” En Maria ging terug en vertelde alles wat haar Heer tegen haar had gezegd. Op die zondagmorgen, bij het krieken van de ochtend, stapte Jezus uit het graf. Op die ene morgen, gebeurde er een wonder, dat de overwinning bracht…. Auteur: EDP passieverhaal van Jezus Christus | pastorale vorming | 2020 17|17

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication