0

1 PROGRAMMA C D&V Turnhout {nieuwe stijl} Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} TURNHOUT 2020 CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

2 Inhoud Inleiding Thema’s : 1. Warme samenleving : actieve fiere inwoners en buurten 2. Veiligheid : thuis, op straat en in het verkeer 3. Zuinig beleid : onze centen zijn uw centen 4. Wonen : betaalbaar en voor alle doelgroepen 5. Ondernemen : initiatief, innovatie en creativiteit 6. Tewerkstelling : welvaart door werk 7. Senioren : tellen mee en zijn actief 8. Jongeren : kindvriendelijk en onderwijskansen 9. Netheid : een propere stad en verzorgd openbaar domein 10. Duurzaamheid : energievriendelijk en klimaatneutraal 11. Vrije tijd : cultuur, sport, natuurbeleving, toerisme 12. Zorg : zorgzame stad, welzijn en gezondheid voor iedereen 13. Integratie : kansen voor verscheidenheid 14. Ruimte en verkeer: ruimtelijke plannen en mobiel zijn 15. Communicatie : openheid en op vraag van de burger 16. Stadsregio : centrumstad en netwerken over de stadsgrenzen 17. Dienstverlening : stad en ocmw, één organisatie ten dienste van de burger 18. Internationaal : solidair met de wereld Opdracht aan onze kandidaten : besturen met verantwoordelijkheid CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

3 Inleiding CD&V gaat op 14 oktober in Turnhout naar de kiezer met een duidelijk en open programma, waarin ruimte is voor verandering, creativiteit en vernieuwing. Geen onuitvoerbare plannen, maar plannen op maat van de stad en vooral op maat van al zijn inwoners {iedereen inbegrepen}. Turnhout 2012 is voor CD&V niet alleen een jaar om 800 jaar geschiedenis te herdenken of onze culturele kracht te tonen aan Vlaanderen. Het is het scharnierjaar om vooruit te blikken naar de toekomst, naar Turnhout 2020. Waar willen we met onze stad naartoe ? Waar moet het beleid de volgende jaren vooral aandacht aan besteden ? Hoe speelt Turnhout zijn troeven uit, en hoe worden de Turnhoutenaren daar beter van ? Daar gaat het om. CD&V heeft in Turnhout de beleidservaring om de stad van morgen mee gestalte te geven, realistisch en verantwoord, maar ook met de durf om te veranderen. Voor CD&V is Turnhout geen verzameling van individuen, wel een verzameling van buurten, verenigingen, gezinnen. Besturen gaat in de eerste plaats altijd om mensen. Het vraagt een politiek beleid dat aandacht heeft voor iedereen en dicht bij de mensen staat. Mensen moeten zich thuis voelen en kansen krijgen. Wat is Turnhout anders dan één grote ruimte van mogelijkheden om te ondernemen, mensen samen te brengen, te creëren, te verzorgen en te wonen. Turnhout is uniek en daar mogen we best fier op zijn. De drie grote pijlers voor het Turnhout van 2020 zijn voor CD&V daarom, ten eerste : dat van kinderen tot senioren iedereen zich thuis, geborgen en veilig kan voelen in de stad {jong en oud inbegrepen}, ten tweede : dat ook de zwaksten kansen krijgen voor levenskwaliteit, voor betaalbaar wonen, onderwijs, tewerkstelling en de nodige zorg {zwaksten inbegrepen} en ten derde : dat we de stad samen maken. Niet alleen het stedelijk beleid neemt zijn verantwoordelijkheid of zet zich in voor de stad. Er zijn vele burgers, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers … die initiatief nemen en dat willen wij CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

4 stimuleren. De betrokkenheid verhogen want gedeelde verantwoordelijkheid maakt een stad sterker {Turnhoutenaren inbegrepen}. Natuurlijk zullen wij de volgende jaren ook aandacht hebben voor de vaak kleine dingen die voor grote wrevel zorgen : zwerfvuil, verloedering, vandalisme op straat of buurtniveau … Wij leggen het accent op die kleine dingen omdat we ervan overtuigd zijn dat dit het verschil maakt. Luisteren naar wat er leeft, naar de vragen en de zorgen. Turnhout is een stad van iedereen, voor iedereen en gemaakt door iedereen. {iedereen inbegrepen} In dit programma trachten we niet volledig te zijn, maar wel een aantal klemtonen naar voor te schuiven rond 18 thema’s met concrete voorstellen {daden inbegrepen}. Een programma, een beleid is nooit af. Er blijft ruimte voor inbreng, voor verandering, voor nieuwe en frisse ideeën, ook uw ideeën. Daar staan wij voor open. Er is zowel voor als na de verkiezingen ruimte voor verfrissende inzichten {out of the box inbegrepen} of prangende vragen {elke vraag inbegrepen}. Een stad vindt alleen haar evenwicht als de inspanningen van haar bewoners en de inspanningen van het bestuur elkaar vinden. Wij menen als CD&V de ingrediënten te hebben voor Turnhout 2020. We staan voor een stad met een nabij bestuur op mensenmaat, gedragen door de mensen, waar rechten en verantwoordelijkheden hand in hand gaan. Een bestuur dat zijn verantwoordelijkheid neemt als het moet en initiatieven stimuleert als het kan, binnen de beschikbare financiële ruimte. Een bestuur met een duidelijke visie op de toekomst, maar open en realistisch om waar nodig bij te sturen. Een bestuur dat niet gaat voor zichzelf, niet denkt op korte termijn of uit eigen belang, een bestuur dat er staat voor Turnhout vandaag en morgen. Dat is waar CD&V in Turnhout voor gaat. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

5 Thema 1 {Warme samenleving} Actieve fiere inwoners en buurten {iedereen inbegrepen} De stad is meer dan alleen het stadsbestuur. In de stad leven meer dan 40.000 mensen samen. De kwaliteit van die samenleving daar moet iedereen voor zorgen. Hierin dragen we allen onze eigen verantwoordelijkheid. Voor CD&V moet het beleid verantwoordelijkheid opnemen, maar ook verantwoordelijkheidszin en respect stimuleren bij de inwoners van de stad. Een warme, aangename stad met actieve en fiere buurten, waar verenigingen goed gedijen, waar er kansen zijn voor iedereen en waar de mensen niet alleen begaan zijn met zichzelf, maar ook met de andere bewoners van de stad. {daden inbegrepen} Voor CD&V moet het stedelijk beleid vrijwilligerswerk coördineren en stimuleren door als draaischijf te fungeren en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. CD&V zal de stad nauw laten samen werken met het middenveld en zo via deze organisaties de betrokkenheid van de inwoners bij de stad verhogen. CD&V zal, indien we het beleid mogen sturen, projecten opzetten in het kader van ‘verantwoordelijkheid delen’ waarop kan ingetekend worden door individuele burgers, verenigingen, organisaties, diensten en bedrijven. Voor CD&V moet het stadsbestuur netwerken opzetten tussen vrijwilligers, verenigingen en bedrijven op verschillende domeinen en verschillende niveaus. Het buurt- en wijkleven is belangrijk voor de sociale cohesie. Daarom zet CD&V in op kindvriendelijke wijken en buurten, voldoende groen en recreatiemogelijkheden voor jong en oud in de wijken en initiatieven die CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

6 ontmoeten en samenhorigheid bevorderen. De stad moet het vormen van buurt- en wijkverenigingen stimuleren waar deze nog niet actief zijn. Bewoners en verenigingen worden mee betrokken in buurten en wijken en kunnen mee verantwoordelijkheid opnemen voor hun buurt of wijk via buurtcontracten en buurtbudgetten. (groenbeheer, onderhoud, sneeuw ruimen, boodschappenservice, gemeenschapsvormende activiteiten,…) Voor CD&V moet het beleid de burgers voldoende informeren en formules uitwerken om de dienstverlening bereikbaar en gekend te maken in de verschillende buurten en wijken van de stad. In een aantal wijken kan dit aanleiding geven tot de opstart van nieuwe initiatieven zoals lokale dienstencentra of wijkgezondheidscentra. CD&V zal het stadsbestuur opdracht geven om regelmatig de tevredenheid van de inwoners van de stad te meten, de pijnpunten bloot te leggen en zo het beleid permanent bij te sturen. De inwoners van Turnhout moeten fier kunnen zijn op de stad die ze samen maken. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

7 Thema 2 {Veiligheid} Thuis, op straat en in het verkeer {iedereen inbegrepen} De inwoners en bezoekers van de stad moeten zich veilig en geborgen voelen. Dit is een fundamenteel recht. Voor CD&V kunnen we daar allemaal ons steentje toe bijdragen. Door niet alleen zelf onze rechten en onze plichten te kennen en ernaar te handelen, maar ook door anderen op hun rechten en plichten te wijzen als alerte burgers. CD&V wil, meer nog dan in het verleden, van veiligheid een prioriteit maken in de stad. Vaak ligt ook een drugsproblematiek aan de oorzaak. Door te werken aan de oorzaken moeten we voorkomen dat we dweilen met de kraan open. Preventie, controle en bestraffing zullen goed op elkaar worden afgestemd. {daden inbegrepen} Voor CD&V moet er in de stad een permanent en makkelijk toegankelijk meldpunt komen rond veiligheid waar burgers terecht kunnen met hun vragen en problemen. Voor CD&V moet politie zichtbaar aanwezig zijn in de stad met gericht blauw op straat, zowel in het centrum als in de wijken, zowel overdag als ’s nachts. De wijkagent moet een actieve rol spelen in de buurten, waarin hij zowel bemiddelend als bestraffend moet optreden. Hij moet aanspreekbaar en aanwezig zijn in zijn wijk. Voor CD&V moet het netwerk van nummerplaatlezers en veiligheidcamera’s optimaal benut worden, niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook om andere misdaden te voorkomen of daders te vatten. Het systeem van plaatsverboden moet intensief gehanteerd worden om diegenen die zorgen voor overlast en verstoring van de rust en veiligheid van CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

8 de bewoners en bezoekers van de stad tijdelijk de toegang tot de stad of bepaalde delen van de stad te ontzeggen. Voor CD&V kunnen het gemeentelijk politiereglement en het systeem van administratieve boetes creatief aangewend worden om de veiligheid in de stad te verhogen, onder meer door het invoeren van vergunningsplicht voor bepaalde activiteiten of het bestraffen van allerlei vormen van overlast. Voor CD&V is de veiligheid in het uitgangsleven een gedeelde verantwoordelijkheid van de horeca, de bezoekers van het uitgangscentrum, het stadsbestuur en de politie. Hiertoe zal het samenwerkingscharter met de horeca regelmatig worden geëvalueerd en bijgestuurd, zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren voor een veiligere stad. Voor CD&V moet bij herhaalde overlast in bepaalde horecazaken een tijdelijk vervroegd sluitingsuur of een tijdelijke sluiting opgelegd kunnen worden. Preventie en informatie blijft voor CD&V in het kader van veiligheid van groot belang. De stad zal daarom preventieve initiatieven moeten blijven opzetten rond woninginbraken, gauwdiefstallen en fietsdiefstallen. CD&V zal inzetten op het verhogen van de sociale controle, onder meer door het stimuleren van buurt- en winkelnetwerken (bin en win)1, maar ook door het promoten van wonen boven winkels, het uitwerken van een regeling om verkeer in de Gasthuisstraat na sluitingstijd mogelijk te maken, aanwezigheid van gemeenschapswachten in de straten. CD&V zal actief werken aan de aanpak van de drugsproblematiek. De stad moet daartoe preventiecampagnes opzetten om drugsgebruik te voorkomen of te verminderen, gebruikers waar mogelijk opvangen en begeleiden, met alle mogelijke middelen dealers opsporen en drugsnetwerken oprollen. Drugsplantages in woningen in de stad verhogen het risico op woningbrand. De stad zal onderzoeken hoe deze intensief kunnen opgespoord worden, enerzijds omwille van de veiligheid, anderzijds in de bestrijding van drugshandel. 1 Buurtinformatienetwerken worden opgezet in samenwerking met politie, waarbij burgers van een buurt zich aansluiten bij een systeem van telefonische melding en verwittiging bij verdachte situaties in hun straat of wijk. Dit om woninginbraken te voorkomen. In analogie worden ook gelijkaardige netwerken opgezet in winkelstraten om winkeldiefstal te bestrijden, de zogenaamde win-netwerken. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

9 CD&V wil dat er geen uitbatingsvergunningen worden verleend aan handels- of horecazaken waarbij een link bestaat met het drugs- of criminele milieu. Alle eigenaars van gebouwen moeten hierbij op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Een groot deel van de criminele en overlastfeiten worden vaak door dezelfde personen gepleegd. Vandaar wil CD&V een gerichte aanpak naar deze veelplegers verder zetten. Onderzoek toont helaas aan dat daders steeds maar jonger worden. CD&V wil dat de stad, samen met andere betrokken partners, hiervoor initiatieven opzet om deze problematiek zo snel mogelijk aan te pakken. Omwille van een goede sociale integratie stimuleert de stad de participatie van probleemjongeren aan sport- en jeugdverenigingen. Voor de aanpak van criminaliteit bij jongeren worden ook ouders mee begeleid om samen een traject op te zetten. Omdat veiligheid ook samenhangt met de wijze waarop mensen omgaan met het openbaar domein, zal CD&V de verloedering, het vandalisme, het sluikstorten en overlast zoals nachtlawaai streng aanpakken. Veiligheid in het verkeer heeft een groot deel te maken met de mentaliteit van de weggebruikers zelf, van fietsers, over automobilisten tot bus- en vrachtwagenchauffeurs. Hier zal CD&V initiatieven nemen om iedereen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen, maar ook de inrichting van het openbaar domein kan bijdragen tot meer veiligheid. Voor CD&V moet de stad inzetten op de veiligheid voor de zwakke weggebruikers, voetgangers, fietsers en de doelgroepen kinderen, senioren en minder validen met bijzondere aandacht voor aangepaste oversteekplaatsen en kruispunten. In de wintermaanden wordt er ook werk gemaakt van het sneeuwvrij maken van de fietspaden. CD&V zal de volgende jaren zorgen dat risicopunten voor veiligheid ’s nachts en in het weekend meer openbare verlichting krijgen. De stad werkt inzake veiligheid verder aan preventie, in samenwerking met de scholen. Hierin wordt niet alleen aandacht besteed aan verkeersveiligheid, CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

10 maar CD&V wil ook lespakketten uitwerken voor het onderwijs, basis en secundair, over het thema veiligheid op maat van de stad. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan aspecten als assertiviteit en zelfverdediging. Het dragen van fluovesten of gelijkaardige materialen, die de zichtbaarheid vergroten van fietsers en voetgangers, wordt verder aangemoedigd, zowel bij kinderen en jongeren als volwassenen. Voor CD&V moet de stad al haar communicatiekanalen aanwenden om de inwoners attent te maken op al de aspecten die met veiligheid te maken hebben, van verkeersveiligheid tot inbraakpreventie, van toelichting bij het politiereglement tot het stimuleren van bin- en winnetwerken. De stad moet voor CD&V de kartrekker zijn om ze veel mogelijk overleg en afstemming te bereiken tussen de gemeenten van de politiezone, de lokale en federale politie en het parket. Acties en prioriteiten moeten op elkaar afgestemd worden. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

11 Thema 3 {Zuinig beleid} Onze centen zijn uw centen {iedereen inbegrepen} De financiële ruimte van het stadsbestuur is beperkt. Daarom moet een zuinig en efficiënt beleid gevoerd worden waarbij de middelen onder de vorm van investeringen, subsidies en personeel doelgericht worden ingezet. Dit vraagt een goede financiële planning en het maken van keuzes. CD&V wil haar beleidservaring benutten om hiermee doordacht en verantwoord aan de slag te gaan. Er kan niet naar het stadsbestuur gekeken worden om realisaties te doen die boven de financiële draagkracht van de stad uitstijgen. CD&V wil bij de aanvang van een nieuwe legislatuur duidelijkheid scheppen over de taken en de financiële ruimte voor investeringen in de volgende zes jaar. De stad zal daarbij intensief zoeken naar subsidiekanalen op provinciaal, Vlaams, federaal en Europees vlak. {daden inbegrepen} Voor CD&V moet er, vooraleer het beleidsplan van de volgende zes jaar opgemaakt wordt, een grondig takendebat gevoerd worden om, gekoppeld aan de financiële ruimte, te bepalen waar mensen en middelen op ingezet worden. Voor CD&V moet de nieuwe financiële structuur van beleids- en beheerscyclus, die door het gemeentedecreet wordt opgelegd, aangegrepen worden om een grondige analyse en hervorming door te voeren van het financieel beleid van de stad. CD&V wil realistische en voorzichtige financiële planning met het oog op de lange termijn, zodat de burger niet opdraait voor een te hoge schuldenlast. CD&V zal geen nieuwe initiatieven opstarten, zonder financiële garanties. CD&V zal de overheidsuitgaven kritisch en constant monitoren met inbegrip van de personeelskost. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

12 In de financiële planning moet er voldoende aandacht zijn voor het onderhoud van het openbaar domein, riolering, pleinen, openbaar groen, straatmeubilair, stoepen, straten en stedelijke gebouwen. Dit is voor CD&V prioritair aan het opstarten van nieuwe projecten. Voor CD&V moet de stad actief en creatief zoeken naar subsidiemogelijkheden bij hogere overheden, en dit in alle beleidsdomeinen. CD&V wil stedelijke middelen inzetten voor initiatieven die burgers, organisaties, verenigingen en bedrijven nemen waarbij ze mede verantwoordelijkheid opnemen voor taken die daardoor niet langer door de overheid moeten uitgevoerd worden. Budgetcontrole moet in alle sectoren en alle lagen van de stedelijke organisatie doorgevoerd worden om uit de schaars beschikbare middelen een maximaal rendement te kunnen halen. Voor CD&V moet een ver doorgedreven samenwerking tussen stad en ocmw, zeker voor wat betreft een aantal ondersteunende diensten, op termijn besparend kunnen werken voor het lokaal bestuur. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

13 Thema 4 {Wonen} Betaalbaar en voor alle doelgroepen {iedereen inbegrepen} Turnhout is een woonstad en het aantal inwoners groeit. Voor CD&V moet er in de stad een divers aanbod zijn, zodat zowel gegoede burgers als kansarmen, zowel alleenstaande jongeren als senioren, zowel allochtone gezinnen als studenten in Turnhout kunnen wonen. Daarom moet niet alleen het aanbod verhogen en nieuwe woonwijken ontwikkeld, met voldoende sociale woningen, maar moet ook de woonomgeving in buurten en wijken aantrekkelijk gemaakt worden. Een groot knelpunt hierin is de betaalbaarheid. CD&V wil hieraan werken door onder meer misbruiken tegen te gaan, renovaties en ingrepen naar energievriendelijkheid te stimuleren en alternatieve woonformules uit te zoeken. {daden inbegrepen} CD&V zal, indien ze mee het beleid van de stad mag sturen, actief zoeken naar formules van alternatieve woonvormen en de regelgeving hierop aanpassen zodat alleenstaanden, éénoudergezinnen en jongeren meer huisvestingskansen krijgen. Voor CD&V moet de stad actief leegstand en huisjesmelkerij bestrijden. De stad ziet toe op het naleven van de regelgeving bij de verhuur op de privémarkt. De stad moedigt investeringen van particulieren aan voor duurzaam wonen. Het project FRGE-leningen2 wordt verder gezet en voor CD&V moet de stad 2 Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) concretiseert haar doel door het verstrekken van goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep van particulieren. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

14 verder op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden van subsidies voor energievriendelijke investeringen. CD&V wil dat de stad bij nieuwbouwprojecten van meerdere woningen of appartementen collectieve voorzieningen oplegt (fietsstallingen, huisvuilinzameling, hernieuwbaar energiegebruik, gezamenlijke groene ruimte voor spel en ontmoeting,…). CD&V wil dat de stad overleg organiseert tussen de verschillende actoren in de woonmarkt en hierin ook de kansarmengroepen betrekt in een formule die in samenspraak met de kansengroepen wordt uitgewerkt. CD&V wil in overleg met de Ark onderzoeken of huurwoningen kunnen gebouwd of tijdelijk vrijgemaakt worden om jonge gezinnen of jonge alleenstaanden in de stad te laten wonen, ook al zijn zij niet onvermogend. Deze periode kan in de tijd beperkt worden, zodat er regelmatig nieuwe jonge inwoners naar de stad komen. De stad blijft streven naar een verdere uitbreiding van sociale woningen verspreid over de stad. Via sociale huisvesting wil CD&V ook meer bejaardenwoningen voorzien. De lokale overheid verhoogt de toegankelijkheid van het residentieel en nietresidentieel aanbod voor ouderen, met bijzondere aandacht voor ondersteunende opvangvormen voor zorgbehoevenden zoals dagopvang, nachtopvang, kortverblijf, oppas service op locatie, … Het project rond wonen en zorg, uitgewerkt samen met de Katholieke Hogeschool Kempen en Janssen Pharmaceutica onder de naam Licalab, moet voor CD&V een speerpunt worden voor de regionale ontwikkeling met Turnhout als centrumstad, door onderzoek naar innovatieve technieken, processen en structuren op het vlak van wonen en zorg, zodat deze in de stad kunnen uitgetest en toegepast worden. CD&V zal op zoek gaan naar nieuwe types verkavelingen en inbreidingsprojecten die aansluiten bij de hedendaagse behoeften en rekening houden met het duurzaam omgaan met ruimte en energie. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

15 CD&V zal op het vlak van wonen niet alleen inzetten op nieuwe realisaties, maar vooral veel aandacht besteden aan de bestaande woonbuurten en wijken. Renovaties van individuele woningen, zowel als opwaardering van pleinen, straten en infrastructuur in bestaande wijken moeten zorgen voor woonkwaliteit in heel de stad. Bestaande wijken en buurten worden getoetst op kindvriendelijkheid, seniorentoegankelijkheid en veiligheid. De stad streeft ernaar dat alle burgers en in het bijzonder de doelgroepen die op zoek zijn naar een woning, goed geïnformeerd zijn over de huisvestingsmarkt in Turnhout. In het bijzonder over de verschillende mogelijkheden van sociale huisvesting, de toegangs- en toewijzingsregels, de premies en tussenkomsten, de rol van het ocmw, de regels van ruimtelijke ordening en de stappen van de procedures. De stad zal permanent inzetten om dit duidelijk en in verstaanbare taal te communiceren. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

16 Thema 5 {Ondernemen} Initiatief, innovatie en creativiteit {iedereen inbegrepen} Als we inspanningen doen om ruimte te geven, letterlijk en figuurlijk, voor nieuwe ondernemende initiatieven, dan staat daar tegenover dat ondernemers duurzaam omgaan met mensen, milieu en meerwaarde (people, planet, profit). Als we inspanningen doen om het openbaar domein in het centrum te verfraaien, parkeerinfrastructuur in te richten en de stad net te houden, dan staat daar ook tegenover dat horeca en handelszaken in het centrum mee zorgen voor minder overlast en bijdragen tot de citymarketing. Als we inspanningen doen om ondernemers te ondersteunen met subsidies of begeleiding bij vergunningsprocedures, dan staat daar tegenover dat ondernemers innovatief en creatief mee zorgen voor tewerkstelling van kansarmen en het respecteren van de regelgeving. Kortom CD&V wil initiatief, innovatie en creativiteit ondersteunen in de stad omdat deze onontbeerlijk zijn voor tewerkstelling, economische welvaart en aantrekkingskracht. Maar CD&V vraagt ook dat ondernemers, net als burgers, verenigingen, organisaties en diensten mee verantwoordelijkheid opnemen voor de stad waarin zij ondernemen. {daden inbegrepen} CD&V zal de dienstverlening vanuit de stedelijke diensten naar de ondernemers toe verder optimaliseren door duidelijke communicatie, klantvriendelijke dossierbehandeling, concrete adviezen en ondersteunende initiatieven. CD&V wil mee werk maken van efficiëntieverbetering, administratieve vereenvoudiging en digitalisering waardoor ondernemers hun dossier beter kunnen opvolgen. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

17 Voor CD&V moet de stad een actieve politiek voeren om zowel bedrijventerreinen als handelspanden op een goede manier in te vullen. Dit geldt voor het nieuwe bedrijventerrein Veedijk, maar ook voor de bestaande bedrijventerreinen, bedrijfsgebouwen en handelspanden. De schepen van economie en de dienst economie moeten hiervoor de nodige netwerken uitbouwen en promotie voeren. CD&V is niet blind voor de problematiek van leegstaande winkelpanden in het centrum. CD&V wil een gedetailleerde analyse om een gedifferentieerde, maar gerichte aanpak uit te werken waardoor het handelsklimaat in het stadscentrum op korte en lange termijn kan verbeteren. Bij de realisatie van een verkeersveilig centrum voor de zwakke weggebruikers wordt de bereikbaarheid van winkels en diensten in het centrum niet uit het oog verloren. Mobiliteit heeft ook een economische dimensie. Rond laden en lossen wordt met de handelaars overleg gepleegd om tot werkbare formules te komen. CD&V wil de ondernemers mee sensibiliseren rond het net houden van hun straat, buurt, bedrijventerrein, zodat zwerfvuil, vandalisme en overlast makkelijker kunnen bestreden worden in onderling overleg. In deze gezamenlijke acties zal ook het stadsbestuur en de politie mee hun verantwoordelijkheid opnemen. CD&V wil dat het stadsbestuur samen met ondernemers initiatieven opzet om de economische activiteiten in de stad te promoten, zowel in het centrum als op de bedrijventerreinen. Hierbij is een positieve gezamenlijke communicatie en het uitstralen van dynamiek en initiatief van groot belang. (infobrochures, promotieacties, koopavonden, klantenprikkelende activiteiten,…). De stad moet actief mee bouwen aan een het op de kaart zetten van een dynamisch imago van de stad, de stadsregio en de Kempen. Voor CD&V moeten bedrijven en handelaars meer betrokken en actief zijn in het promoten van de economische activiteiten in de stad en het stadscentrum. Handelaars kunnen bijvoorbeeld zelf parkeertickets terugbetalen bij grote aankopen in de winkels of gecombineerde bezoeken aan de stad promoten. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

18 Het stedelijk beleid maakt van toerisme een economische troef die zowel de binnenstad als de groene omgeving rond Turnhout ten goede komt. De stad denkt samen met de ondernemers na over een kader voor ontwikkeling en uitbreidingskansen zowel voor kleine bedrijven als groeibedrijven. Voor CD&V moet het centrummanagement een nieuw elan krijgen, waarbij de input vanuit de handelaars concreet wordt uitgewerkt op basis van een ambitieus maar realistisch commercieel plan dat door alle betrokken partijen wordt gedragen. CD&V gaat op zoek naar instrumenten om een evenwicht te bereiken tussen de ontwikkelingen van handelsvestigingen aan de rand van de stad en deze in het centrum. Enkel handelszaken die omwille van de aard van hun producten beter aan de rand van de stad zitten, mogen nog nieuwe plaatsen innemen in de zones voor grootschalige kleinhandel. De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen zullen samen behandeld worden met de socio-economische aanvragen. CD&V wil alles in het werk stellen om het Turnovaproject op korte termijn te realiseren, omdat het een hefboom is voor het centrum en de stedelijke aantrekkingskracht voor de regio. Het stedenbouwkundig beleid van de stad moet rekening houden met de economische realiteit van de ondernemers. Zo moeten omvormingen van twee panden naar één pand en van handelspand naar woning makkelijker mogelijk gemaakt worden. CD&V wil de communicatie en de signalisatie naar aanleiding van wegenwerken of activiteiten in de stad verbeteren, niet alleen voor buurtbewoners en handelszaken, maar ook voor potentiële bezoekers aan de stad. Bewegwijzering is belangrijk om mensen de juiste route te laten volgen en ook duidelijk aan te geven waar men wat kan vinden. Voor CD&V moet de bewegwijzering up to date gehouden worden, zowel de wegwijzers voor auto’s als deze voor fietsers en voetgangers. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

19 Ondernemers kunnen zich ambassadeur van de stad maken en zich actief inzetten voor de promotie van de stad en haar troeven. Grote en bekende bedrijven kunnen op die wijze kleine ondernemers mee steunen en de uitstraling van handel en horeca vergroten. Voor CD&V is de horeca niet weg te denken uit de stad, zowel voor de eigen burgers, als voor dagjesbezoekers, uitgaande jeugd en toeristen. Daarom wil CD&V in overleg met de horeca van de stad tot een horecaplan komen waar beiden verantwoordelijkheden afspreken om de horeca in de stad te versterken en verder kwalitatief uit te bouwen. De stad zal haar online dienstverlening uitbreiden, zodat fysieke verplaatsingen naar het stadskantoor tot een minimum beperkt worden. Vooraleer over te gaan tot aanpassingen van het parkeerbeleid of circulatieplannen zal de stad steeds overleg plegen met de lokale middenstand. Voor CD&V heeft de lokale overheid ook een verantwoordelijkheid in het promoten van het ondernemerschap. Het afstemmen van onderwijs op ondernemen en het in contact brengen van jongeren met het zelfstandig ondernemen kan door de stad mee geregisseerd worden. Buurtwinkels zijn een belangrijke schakel in de uitbouw van samenhangende wijken. De stad ondersteunt initiatieven die de creatie van nieuwe buurtwinkels mogelijk maakt. De landbouw is een economische sector die ook in Turnhout ten volle kans moet krijgen om zich verder te ontplooien, aangepast aan de noden van vandaag. Daarom is het belangrijk dat landbouwwegen goed onderhouden worden, grachten geruimd en bij het verkeersbeleid rekening gehouden wordt met het eigen karakter van het landbouwverkeer. CD&V wil dat de groene longen in het noorden en het zuiden van de stad intact blijven, waarbij land- en tuinbouw als volwaardige partner betrokken wordt in het in stand houden van deze buitengebieden. Het noorden van Turnhout heeft bijzondere troeven. Bij het verder vorm geven en ontwikkelen van dit gebied moet de stad voor CD&V er zorg voor dragen dat dit niet boven de hoofden zal beslist worden. Enkel indien er rekening gehouden wordt met de lokale noden kan hier een win-winsituatie gecreëerd worden voor alle partners in het CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

20 buitengebied, met ook voldoende bestaans- en rechtszekerheid voor de familiale landbouwbedrijven. Dit houdt voor CD&V onder meer in dat er spijkerharde garanties moeten geboden worden voor gronden met volwaardig landbouwgebruik, ook naar de toekomst en zonder extra beperkingen. In het streven naar een gezond evenwicht tussen landbouw en natuur, tussen ondernemen en recreatie, moet via een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de zonevreemde bedrijven een toekomst gegeven worden. CD&V wil dat de stad een landbouwbeleidsplan opstelt in samenwerking met een actieve landbouwraad, die ook vertegenwoordigd is in de milieuraad en de Gecoro3. De stad moet de landbouwsector aanmoedigen en ondersteunen in zijn inspanningen om te komen tot een correcte en objectieve beeldvorming van de land- en tuinbouwbedrijvigheid in de stad, vooral naar de consument toe. Het begrip ‘eerlijke handel en een eerlijke prijs’ geldt ook voor de plaatselijke ondernemers. Voor CD&V moet de stad in de volgende jaren een visie en plan opmaken voor de toekomstige ontwikkeling van de zone Waterheide en dit in overleg met alle betrokken actoren. 3 Gecoro is de decretaal bepaalde gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening die advies verschaft over projecten en plannen in de stad met significante ruimtelijke inslag. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

21 Thema 6 {Tewerkstelling} Welvaart door werk {iedereen inbegrepen} Turnhout heeft naast heel wat arbeidsplaatsen ook nog een te hoge werkloosheidsgraad. Daarom is het belangrijk om als lokale overheid in te zetten op economische ontwikkeling en duurzame tewerkstelling, zowel voor hooggeschoolden als voor laag- en niet-geschoolden. Voor CD&V wil dit zeggen dat stad en ocmw nauw samen werken met scholen, opleidingsinstellingen, overheidspartners als VDAB, RVA, het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité RESOC, sociale tewerkstellingsinitiatieven, bedrijven en diensten. Opleidingen en sociale economie zijn belangrijke instrumenten om kansen te scheppen op de arbeidsmarkt, ook voor jongeren en langdurig werklozen. {daden inbegrepen} CD&V wil dat de stad een bedrijvengids lanceert voor nieuwe investeerders en ondernemers die de troeven van de stad en de regio weergeeft inzake tewerkstelling, dienstverlening en infrastructuur. De lokale overheid zet verder in op sociale tewerkstelling via samenwerking met partners die sociale tewerkstelling aanbieden of stimuleren. Ook voor de uitbreiding van zorg en dienstverlening wil CD&V zo veel als mogelijk de middelen van sociale economie inschakelen. Voor CD&V moet de stad zorgen voor voldoende en betaalbare kinderopvang, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de opvang in moeilijke omstandigheden. (zieke kinderen, vakantie of opleidingsperiodes, …) De stad en het ocmw stimuleren opleiding en werkgelegenheid in de zorgsector, bijzonder voor kansarmen of mensen met een beperking. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

22 Voor CD&V moet het lokale bestuur een actieve partner zijn in het werkgelegenheidsbeleid van de stad en de regio. Rond specifieke problemen als bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid kan zij een ‘Task Force’ oprichten met verschillende partners om intensief een knelpunt aan te pakken. De stad brengt onderwijs- en opleidingsinstellingen samen met de bedrijfswereld om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Stadsbestuur en ocmw maken gebruik van tewerkstellingsmaatregelen als artikel 604 en brugprojecten om integratie in het reguliere tewerkstellingscircuit te bevorderen. Voor CD&V moet Turnhout bij de ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen en de transformatie van bestaande bedrijven en bedrijventerreinen focussen op duurzame tewerkstelling met voldoende bijkomende kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen. Voor CD&V is het belangrijk dat er in de stad een ambtenaar belast wordt met het opvolgen van de tewerkstellingsproblematiek en als initiator van het overleg tussen de verschillende partners. Hierin wordt ook nauw samen gewerkt met de stadsregio. De stad maakt waar mogelijk gebruik van sociale clausules bij het uitschrijven van gemeentelijke overheidsopdrachten. 4 Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever. Het ontvangt een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en geniet als werkgever van een vrijstelling van werkgeversbijdragen. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

23 Thema 7 {Senioren} Tellen mee en zijn actief {iedereen inbegrepen} Senioren worden een steeds grotere en ook steeds meer heterogene groep in de Turnhoutse samenleving. Ze hebben niet alleen specifieke behoeften, maar betekenen ook een meerwaarde voor de stad. CD&V wil niet alleen inspelen op de zorgbehoeftes van de senioren, maar ook kansen bieden om mee verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen en zich actief in te zetten op sociaal, cultureel en economisch vlak. Senioren hoeven geen exclusief beleid maar een beleid dat op alle terreinen rekening houdt met de verscheidenheid aan generaties die de stad bevolken. {daden inbegrepen} CD&V wil de verschillende vormen van vrijwilligerswerk voor senioren stimuleren door hen voldoende te informeren en een aanbod te doen van de mogelijkheden. De stad staat achter het concept van ‘active ageing’5 en stimuleert daartoe oudere mensen om een grote rol te spelen in de samenleving, in verenigingen en organisaties, in lokale samenwerking, buurten en wijken en zorginitiatieven. Voor CD&V moet de stad de nieuwe mogelijkheden van technologie en informatica onderzoeken en projecten uitwerken die de autonomie van senioren kunnen versterken en de zelfredzaamheid verhogen en in tijd verlengen. 5 Active ageing is volgens de definitie van de wereldgezondheidsorganisatie een optimalisatieproces dat moet leiden tot meer mogelijkheden op het vlak van gezondheid, participatie en veiligheid bij ouder wordende mensen, met als doel de kwaliteit van het leven te verbeteren, zowel voor elk individu als voor de groep senioren. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

24 De stad zal actief meewerken aan vernieuwde woonconcepten voor senioren en personen met een handicap. Hierbij vertrekt de stad van het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven functioneren. Dit vraagt voor een geïntegreerd beleid op het vlak van infrastructuur, voorzieningen, sociale netwerken en participatie. In analogie met een minimum aan 15 % sociale woningen in bouwprojecten wil CD&V een regeling uitwerken dat ook een minimumaantal woongelegenheden voor senioren of andersvaliden uitgerust en vorm gegeven, verplicht opgenomen worden in grotere bouwprojecten. CD&V wil dat de stad mantelzorgers actief en professioneel bijstaat. Voor CD&V moet de stad zorgen voor kleinschalige sport- en gezondheidsinfrastructuur in buurten en wijken gericht op senioren. De stad zal impulsen geven naar de verdere ontwikkeling van buurthuizen en ontmoetingspunten binnen de verschillende wijken. Om de kwaliteit van het leven voor senioren te verhogen promoot de stad het organiseren van specifieke culturele activiteiten en vorming voor senioren. Door het toenemende aantal senioren met mobiliteitsbeperkingen moeten er voor CD&V meer gehandicaptenparkeerplaatsen komen nabij het centrum. Een gelijkaardig maar gecontroleerd systeem van “kiss & ride”, dat bestaat aan het station, moet ook uitgewerkt worden voor bezoek aan erediensten in kerken die in een zone gelegen zijn waar parkeren in de onmiddellijke omgeving niet mogelijk is. De lokale overheid werkt informatiecampagnes uit speciaal gericht op senioren, onder meer betreffende valpreventie, inbraakpreventie, bewegingsstimulatie, gezonde voeding, de nieuwe media enzovoort. CD&V wil ook in Turnhout de problematiek van ouderenmishandeling bespreekbaar maken en de stad werkt initiatieven uit voor een preventieve aanpak. De stad screent op regelmatige basis het openbaar domein en de bestaande verkeerssituaties op het vlak van veiligheid en toegankelijkheid voor senioren. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

25 Senioren zijn vaker aangewezen op het openbaar vervoer, daarom moeten halteplaatsen meer uitgerust worden met zitbanken en moet de dienstregeling rekening houden met hun specifieke vragen. Via de seniorenraad moet de stad op regelmatige basis overleg plegen met de senioren om het beleid te kunnen bijsturen waar nodig. Een actieve seniorenraad kan een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de vragen die bij de heterogene groep senioren leven en de aanpak van specifieke problematieken door het stedelijk beleid. Veiligheid is voor senioren een belangrijk aandachtspunt waarop het stedelijk beleid voor CD&V bijzonder moet focussen. Veiligheid heeft voor senioren verscheidene aspecten, gaande van het verhogen van het veiligheidsgevoel op straat, tot veiligheid in de woning en het verkeer, veilig omgaan met medicatie en alarmering bij probleemsituaties. Voor deze laatste items kunnen ook initiatieven opgezet worden met de huisartsen, de medische en de zorgsector. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

26 Thema 8 {Jongeren} Kindvriendelijk en onderwijskansen {iedereen inbegrepen} Turnhout moet voor CD&V de volgende jaren inzetten op kindvriendelijkheid. Immers Turnhout is een onderwijsstad en trekt daarom veel kinderen en jongeren aan. Meer en meer jonge gezinnen met kleine kinderen vestigen zich in de stad en hebben specifieke vragen naar de lokale overheid. Maar ook jongeren die hun eigen weg willen gaan, moeten zich thuis voelen in de stad. {daden inbegrepen} CD&V gaat als gezinspartij voor een gezins- en kindvriendelijk beleid dat bijzondere aandacht heeft voor kansarme gezinnen en eenoudergezinnen omdat zij een kwetsbare groep zijn die aparte beleidsaandacht verdienen. Voor de verdere uitbouw van een kindvriendelijke stad wordt de kinderopvang uitgebreid, in samenspraak met scholen en ouderverenigingen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Er wordt ook gezocht naar nieuwe vormen en organisatie van kinderopvang, waarbij er aandacht is voor andersvalide kinderen en kinderen uit kansengroepen. CD&V wil dat de stad de rol opneemt van stimulator bij het lokaal beter op elkaar afstemmen van verschillende opvangvormen voor kinderen en de steeds wijzigende maatschappelijke context aankaart : gezinsverdunning, meer oudergezinnen, vergrijzing, alleenstaande jongeren, verkleuring … Bij kinderen en jongeren moet voor CD&V in het onderwijsbeleid van de stad bijzondere aandacht besteed worden aan het voorkomen van schoolse achterstand. Bij het verbeteren van het woonaanbod wordt specifiek aandacht besteed aan jonge gezinnen en alleenstaande jongeren. Ook de problematiek van allochtone jongeren en asielzoekers wordt hierbij niet uit het oog verloren. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

27 Kinderen en jongeren zijn vaak voetgangers of fietsers. De stad besteedt bijzonder aandacht om de veiligheid van deze groepen in het verkeer te verhogen met een voetgangers- en fietsvriendelijk klimaat, maar brengt hen tevens de noodzakelijke kennis bij van het verkeersreglement. In buurten en wijken worden trage wegen en kleine paadjes als veilige doorsteken en verbindingen naar speel- en recreatieplekken aangelegd waar mogelijk, terwijl er naar de scholen fietsveilige routes worden uitgewerkt. Voor CD&V moet de stad een actieve rol blijven spelen in het overleg met en tussen de verschillende onderwijs- en vormingsinstellingen van de stad, zodat er ingespeeld kan worden op de verschillende specifieke noden die op dit vlak leven in de stad. De stad richt ook zelf onderwijs in, met basis-, secundair en kunstonderwijs. Het stedelijk basisonderwijs kan in de Parkwijk een voorbeeldfunctie vervullen in integratie en multiculturaliteit. Voor CD&V heeft het stedelijk secundair onderwijs meer toekomstkansen als het ingebed wordt in een scholengemeenschap van het vrije onderwijs. Het kunstonderwijs moet op de nieuwe locatie in het Turnovaproject uitgroeien tot één academie waarbij de infrastructuur ook buiten de lesuren intensief gebruikt kan worden voor allerlei kunstvormen. Zo worden jongeren geïnitieerd in artistieke creativiteit. Kinderen en jongeren moeten zich veilig kunnen voelen in hun buurt, hun leefwereld en het uitgangsleven. Daartoe zal er op specifieke thema’s ingezet worden door de scholen, de lokale overheid en de politie, onder meer om (cyber)pestgedrag te vermijden en om overlast in de buurten en het uitgangsleven te voorkomen. Jongeren moeten kunnen fuiven en feesten. Voor CD&V moet de jeugddienst zorgen voor voldoende coaching en activiteiten organiseren op maat van de jongeren, rekening houdende met de verscheidenheid aan subculturen die bij de jeugd aanwezig zijn. Jeugd- en sportverenigingen worden vanuit de stad administratief, logistiek en informatief ondersteund bij de organisatie van manifestaties, evenementen en alle vormen van ontmoetingsmomenten. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

28 Thema 9 {Netheid} Een propere stad en verzorgd openbaar domein {iedereen inbegrepen} Een propere en verzorgde stad is een gedeelde verantwoordelijkheid van bewoners, bezoekers en beleid van de stad. Daarom moet voor CD&V niet alleen ingezet worden op sensibilisatie, maar ook waar nodig bestraffend opgetreden worden bij flagrante vormen van vervuiling en vandalisme. CD&V wil de volgende jaren gaan voor goed onderhoud van het openbaar domein, straten, stoepen, aanplantingen, groenperken en straatmeubilair, zowel in het centrum als in de verschillende wijken. Een net ogende stad geeft minder aanleiding tot vervuiling en overlast. CD&V wil hiervoor zoeken naar betaalbare en werkbare formules. {daden inbegrepen} Voor CD&V moeten er lokaal formules uitgewerkt worden waarbij burgers, handelaars, instellingen en ondernemers actief kunnen participeren aan het aanleggen en net houden van het openbaar domein in hun buurt. Dit kan een onderdeel vormen van buurt- en wijkcontracten. De politie zal sluikstorten hardhandig aanpakken en de stad zorgt voor voldoende straatvegers en onderhoud van het straatmeubilair in het centrum en de wijken. De verloedering, het vandalisme, het sluikstorten en overlast zoals nachtlawaai worden streng aangepakt. Hierop zal door politie extra ingezet worden. Voor CD&V moet de stad planmatig de voetpaden en fietspaden in de stad blijven vernieuwen een aanpassen aan de noden van gezinnen met jonge kinderen, senioren en andersvaliden. Een minimumaantal kilometers per jaar moet bepaald worden, rekening houdende met de financiële haalbaarheid. CD&V wil dat de stad campagnes opzet om afval te voorkomen. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

29 Het beheer van het openbaar groen wordt getoetst aan de onderhoudsvriendelijkheid en er worden waar nodig aanpassingen gedaan, met het aanbod van buurtparticipatie. Buurten en wijken worden mee betrokken in de keuze van de aanplantingen en in het onderhoud van het openbaar groen. Voor CD&V moet de stad initiatieven in scholen en jeugdbewegingen aanmoedigen en ondersteunen, die jongeren sensibiliseren om de stad net te houden. Ook moet de stad onderzoeken of langs invalswegen van en naar de stad acties (blikvangers,…) mogelijk zijn om het zwerfvuil in de bermen te verminderen. CD&V wil dat de stad investeert in openbare toiletten. CD&V zal regelmatig in buurten en wijken opruimacties organiseren om samen de omgeving terug net te maken. Hierin participeren zowel overheidsdiensten als verenigingen, als individuele burgers. De stad zal in overleg met politie via mobiele cameracontrole stortgevoelige plaatsen controleren en sluikstorters beboeten. Voor CD&V moet de stad een actieve politiek voeren om private personen, organisaties, diensten en nutsmaatschappijen ertoe aan te zetten om hun eigendommen of tijdelijk in gebruik genomen openbaar domein, te onderhouden, te verbeteren, of na de werken snel terug in orde te brengen. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

30 Thema 10 {Duurzaamheid} Energievriendelijk en klimaatneutraal {iedereen inbegrepen} Een beleid voeren is niet alleen denken aan vandaag of alleen aan de eigen behoeftes op korte termijn. Ook op stedelijk niveau mogen we niet blind zijn voor de milieuproblematiek en de klimaatverandering. Voor CD&V moet Turnhout een voorbeeldrol vervullen als het gaat over energievriendelijkheid, klimaatneutraliteit en duurzaamheid. Hierop moet zowel ingezet worden door de stad en haar diensten, maar ook burgers, bedrijven en organisaties moeten mee initiatief kunnen nemen of gestimuleerd en gesensibiliseerd worden. {daden inbegrepen} De stad moet voor CD&V een onderbouwd duurzaamheidsbeleid voeren met duidelijke keuzes. Een beleid dat gestoeld is op een uitgewerkt veranderingsplan op basis van wetenschappelijk onderzoek en studies. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. CD&V wil dat de stad gaat voor klimaatneutraliteit en ze informeert, adviseert en stimuleert de inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen over initiatieven die zij kunnen nemen om de energiekost te verlagen en duurzaam om te springen met het milieu. De stad stimuleert ook private initiatieven en stelt positieve voorbeelden van gedragsverandering in de kijker. Ze brengt via netwerken mensen en bedrijven rond het thema duurzaamheid met elkaar in contact. De stad zal bij elk nieuw of bestaand overheidsgebouw een duurzaamheidstoets doen met klimaatneutraliteit als referentie. Voor CD&V moet de stad zelf een voorbeeldfunctie vervullen bij haar eigen werking en de initiatieven die ze zelf neemt. Ze zal haar elektriciteitsverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Dit zal ze doen door in te CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

31 grijpen op isolatie, verwarming en verlichting, het gebruik van fossiele brandstoffen, een aangepast aankoopgedrag, investeringen in groene energieprojecten en hernieuwbare energiebronnen, mentaliteitsverandering bij het personeel en dergelijke meer. CD&V zal in Turnhout samenaankoopinitiatieven nemen en waar mogelijk collectieve voorzieningen uitbouwen voor hernieuwbare energie. De stad zal vanuit haar rol als vergunningsverlener (stedenbouw, milieu, uitbatingen…) een actieve rol spelen om duurzame oplossingen ingang te doen vinden, bij renovatie of verbouwing zowel als bij nieuwe initiatieven. (woningbouw, gemengde projecten, bedrijven,zorgcentra, scholen, handelszaken, stadsontwikkeling…) De stad moet voor CD&V op zoek gaan naar gezamenlijke projecten in de regio op schaal van Turnhout of indien mogelijk tot op Europese schaal. CD&V wil dat de stad aandacht besteed aan duurzaamheid en energiebewustzijn bij kansengroepen, onder meer door het verder uitvoeren van energiescans, energiesnoeiers, ecoleningen, … De stad zal deze mensen ook ondersteunen bij het klaar maken van hun dossier, zowel naar premies als naar fiscaal voordeel. De stad biedt heel wat mogelijkheden om duurzaam te wonen, zonder open ruimte aan te moeten spreken. De stad leent zich om collectieve voorzieningen uit te bouwen. CD&V zal daarom het wonen in de stad Turnhout blijven promoten, ook vanuit duurzaamheidsperspectief. De stad stimuleert ‘fair trade’6 en ‘fair trade’ producten bij de eigen diensten en de bevolking. Fair trade is vooral gekend als het over voeding gaat, maar weinigen stellen zich vragen bij kleding. Ook op dit vlak zal de stad initiatieven aanmoedigen die meer inzicht verwerven en de bevolking sensibiliseert. 6 Fair trade, ofwel eerlijke handel, is een vorm van handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, helderheid en respect, dat een beter evenwicht wil in internationale handel. Duurzame ontwikkeling staat centraal, door betere handelsvoorwaarden voor producenten die klein zijn en weinig kans maken tegen grote bedrijven en arbeiders (specifiek in landen in het zuidelijk halfrond van de aarde). Fair trade-organisaties en -consumenten ondersteunen de producenten en voeren een actieve campagne om de gangbare regels en praktijken van de internationale handel aan te passen aan de principes van fair trade. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

32 De initiatieven rond autodelen7 worden verder uitgebouwd en geïmplementeerd bij de concepten van nieuwe wijken. Het eigen wagenpark van de stad wordt tevens afgebouwd ten voordele van deelwagens. De stad voorziet faciliteiten op het openbaar domein voor elektrische fietsen en auto’s. CD&V zal omzichtig omspringen met de open ruimte rond de stad en de groene ruimtes in de stad door initiatieven te ontwikkelen om de kwaliteit te verhogen. (samenwerking met natuurorganisaties, eigenaars, landbouwers, hogere overheden en dergelijke meer) De stad zorgt ervoor dat de band van de stadsbewoner met de natuur en zijn omgeving behouden blijft. Het stimuleert initiatieven als volkstuintjes en kleinschalige collectieve teelt van groenten en fruit door stadsbewoners. De nieuwe stadsboerderij moet hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Voor CD&V is een klantvriendelijke uitbouw van het containerpark noodzakelijk. De stad zet in op de verdere verlaging van het volume aan huishoudelijk afval door de verfijning van de selectieve ophaling en het optimaliseren van de diftarformules. De stad tracht in de nieuwe bedrijventerreinen ondernemingen aan te trekken die innovatief zijn op het vlak van klimaatneutraal ondernemen. Het project stationsomgeving moet een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van ecologisch verantwoord herbestemmen van binnenstedelijke terreinen met gemengde functies. Waterbeheer is een belangrijk duurzaamheidsaspect. Voor CD&V moet de stad verder inzetten op het dimensioneren van de riolering, de optimalisatie van het gescheiden rioleringsstelsel, het bufferen van water zowel in industrie-, woonals landbouwgebied en het uitvoeren van het bekkenbeheersplan. 7 autodelen is een systeem waarbij een aantal auto's op verschillende plaatsen ter beschikking worden gesteld van burgers of organisaties, door lid te worden van een organisatie die de wagens en het systeem beheert. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

33 Thema 11 {Vrije tijd} Cultuur, sport, natuurbeleving en toerisme {iedereen inbegrepen} Turnhout heeft een rijk en actief verenigingsleven op het vlak van cultuur, sport, natuurbeleving en toerisme. Dit is een troef die CD&V wil koesteren door voldoende ruimte aan initiatief en werking te garanderen bij dit ruime middenveld. De stad moet niet in de plaats treden van deze verenigingen, maar vooral hen zelf verantwoordelijkheid laten opnemen, deze mee ondersteunen en zorgen dat kansengroepen en specifieke doelgroepen als kinderen, senioren, allochtonen of andersvaliden ook aan bod kunnen komen. Gemeenschappelijke infrastructuur, die de werking van individuele verenigingen en clubs te boven gaat, moet voor CD&V door de lokale of hogere overheid mee gerealiseerd en beheerd worden, als het kan samen met private ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn de Warande, de nieuwe academie, het zwembad, de Klein Engelandhoeve, de musea, de Leemshoeve en de Frac. {daden inbegrepen} Voor CD&V is het verenigingsleven een belangrijke schakel in de vrijetijdsbesteding. Daarom moet dit gericht ondersteund worden door de stad, met een subsidieregeling die op een rechtvaardige wijze middelen toekent aan cultuur, sport en andere recreatieve verenigingen. De site van de Warande en de nieuwe fuifzaal moet voor CD&V een ‘open uitnodigende cultuurplek’ zijn in de stad, waar elke Turnhoutenaar laagdrempelig in contact kan komen met verscheidene vormen van cultuur en vrijetijdsbeleving. De stad zal onderzoeken hoe, op welke termijn en onder welke vorm de bibliotheek terug kan geïntegreerd worden in het gebouw, rekening houdende met de verregaande digitalisering en informatisering van de verschillende media. De bibliotheek moet een eigentijds en zeer toegankelijk informatiepunt zijn voor de burgers. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

34 Om de participatiegraad aan cultuur te verhogen, moeten financiële drempels weggewerkt worden. De UitPAS, vrijetijdspas, stimuleert vrijetijdsparticipatie bij kansengroepen. Promotie en publiciteit moet hiertoe ook op het niveau en via de kanalen van de kansengroepen gevoerd worden. CD&V wil een informatieknooppunt voor verenigingen die sponsoring zoeken en bedrijven die initiatieven willen ondersteunen. CD&V is niet blind voor de problematiek van het grote aantal kerken in de stad en wil deze optimaal inzetten voor de gemeenschap, onder meer door het houden van tentoonstellingen, concerten en andere culturele activiteiten. CD&V zal de Klein Engelandhoeve verder uitbouwen vanuit zijn veelzijdige insteek rond natuurbeleving,landbouw, sociale economie, toerisme voor kansarmen en recreatie. Om de kindvriendelijkheid te vergroten denkt CD&V aan een blote voetenparcours , de verdere inrichting van het speelbos, een sprookjesdorp of een vertelpad rond dwaallichtjes, heksen en elfen. CD&V wil kortverblijf in de stad en de regio verder uitbouwen en promoten via plattelandstoerisme en meer ‘bed en breakfast’ faciliteiten in de stad. In samenwerking met de bestaande verblijfsaanbieders worden formules uitgewerkt die een cultureel bezoek aan de stad of shopping combineren met fietsen en wandelen in de unieke natuur rondom Turnhout. De stad bouwt fiets- en wandelroutes verder uit in en rondom de stad, met kleinschalige voorzieningen die de toegankelijkheid verhogen. CD&V wil dat de stad een vernieuwd sportbeleid uitwerkt waarin de huidige pijnpunten worden aangepakt ( geen sport op niveau, slechte bereikbaarheid van sportclubs voor kinderen, verouderde infrastructuur, tekort aan trainers en vrijwilligers, te weinig kennis en integratie van sport als bouwsteen voor maatschappelijke verbetering). Het sportbeleid in nieuwe stijl zal meer kansen en verantwoordelijkheid leggen bij de clubs. De rol van de sportdienst is in eerste plaats ondersteunend. Via een ‘fonds voor de uitstraling van de sport’ worden Turnhoutse clubs en individuele sporters aangemoedigd en ondersteund om prestaties op niveau te leveren. Voor CD&V moet een dergelijk fonds, met welomschreven criteria en CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

35 een onafhankelijke beoordelingscommissie, de clubs en individuele sporters kansen bieden om nationaal en internationaal topprestaties neer te zetten. De stad zal sport ook promoten vanuit algemene gezondheidsoverwegingen, om de sociale samenhorigheid te verbeteren en zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden aan alle bevolkingsgroepen. CD&V wil een goed sportklimaat ontwikkelen en sportmogelijkheden bevorderen in kwaliteitsvolle omstandigheden voor alle inwoners, ongeacht sociale status, leeftijd, lichamelijke beperking, afkomst of geaardheid. Om de gezondheid en het bewegen te bevorderen, zullen in buurten en wijken bij bestaande speelpleintjes of op groene ruimtes kleinschalige sport- en bewegingsvoorzieningen aangelegd worden voor jong en oud. De stad zal het domein Frac geleidelijk verder uitbouwen voor sport- en jeugdverenigingen. Er wordt in overleg met de gebruikers, bijzondere aandacht besteed om in de uitbouwfase toch de netheid en aantrekkelijkheid van het domein en zijn omgeving te garanderen. Voor CD&V moet het vernieuwde en aangepaste zwembad na grondige aanpassing snel terug open, waarbij van de aanpassingsperiode gebruik gemaakt moet worden om een degelijk exploitatieplan uit te werken, zodat zowel individuele zwemmers, recreanten als zwemclub voor de aanvang weten hoe zij van de nieuwe infrastructuur gebruik kunnen maken. Voor verenigingen die activiteiten willen organiseren moet het evenementenloket het aanspreekpunt zijn waar zij voor informatie en aanvragen van vergunningen op een snelle en adequate manier geholpen worden. In de vakantiemaanden wil CD&V jaarlijks een recreatief zomerprogramma in de stad waarbij er voor jong en oud een aanbod is aan sport, muziek, entertainment. De stad werkt hierbij samen met private initiatiefnemers, verenigingen, handelaars, horeca en bedrijven. Een stad als Turnhout moet voor CD&V een smeltkroes zijn van creativiteit. Met het cultuurjaar 2012 werd hiertoe een aanzet gegeven. Dit elan moet de CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

36 volgende jaren verder gezet worden om nieuwe projecten en creativiteit alle kansen te geven, met voldoende wisselwerking tussen cultuur en economie. De stad zet eigenaars van leegstaande gebouwen of winkels aan om hun panden ter beschikking te stellen voor cultuur in plaats van leegstandtaks te betalen. De stad besteedt bijzondere aandacht aan haar cultureel en historisch erfgoed, zowel materieel als immaterieel, omdat dit een deel vormt van onze eigenheid. Voor CD&V moeten op dit vlak initiatieven ontwikkeld worden, waarbij de bevolking actief participeert via projecten, tentoonstellingen, evenementen en informatiebrochures. Multiculturaliteit werkt voor CD&V in twee richtingen. De autochtone bevolking moet kennis, respect en begrip krijgen voor de nieuwe culturen die door allochtonen naar de stad worden gebracht. De allochtone inwijkelingen moeten kennis, respect en begrip krijgen voor de Vlaamse cultuur, de waarden, normen, gebruiken en de cultuurhistorische achtergrond van de stad en de streek. De stad moet een actieve rol spelen om deze positieve culturele integratie te versterken, in samenwerking met de vele culturele verenigingen die de stad rijk is. Via de cultuurraad wordt de vinger aan de pols gehouden van de vragen en creatieve ideeën die in de cultuursector leven. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

37 Thema 12 {Zorg} Zorgzame stad, welzijn en gezondheid voor iedereen {iedereen inbegrepen} De stad en het ocmw werken in de zorgsector samen met andere partners die mee verantwoordelijkheid opnemen op het vlak van zorg. Dat kunnen zowel individuele burgers zijn als professionele diensten, als organisaties en bedrijven. Hierbij nemen stad en ocmw het voortouw om de werking beter op elkaar af te stemmen en overlap tegen te gaan. Voor CD&V moeten de inspanningen die de lokale overheid doet, ook leiden tot initiatieven van burgers en organisaties. Er kan niet alleen naar de stad en het ocmw gekeken worden om een oplossing te bieden aan zorgvragen. CD&V wil dat het plaatselijk bestuur tracht om de problemen in de stad de detecteren en in overleg met alle mogelijk zorgpartners naar oplossingen zoekt. Immers iedereen in de stad heeft recht op gezondheidszorg en een menswaardig bestaan. Turnhout ondersteunt initiatieven die mensen nemen om op eigen kracht hun problemen op te lossen (empowerment). {daden inbegrepen} CD&V wil welzijns- en gezondheidsproblemen zo veel mogelijk voorkomen door gerichte preventie en door de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bewaken. De stad en het ocmw informeren de bevolking op regelmatige basis en op een breed toegankelijke manier over de beschikbare diensten en voorzieningen waarop mensen met zorgvragen beroep kunnen doen. De stad en het ocmw voeren een actief informatiebeleid over het zorgaanbod. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

38 De stad zet regelmatig initiatieven op om drugs en alle vormen van middelengebruik te voorkomen of te verminderen, met bijzondere aandacht voor alle risicogroepen. De fusie van de twee Turnhoutse ziekenhuizen wordt verder uitgewerkt met speciale aandacht voor toegankelijkheid en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Voor CD&V moet de stad van de combinatie wonen en zorg een speerpunt in het beleid maken, waarbij de uitbouw van een netwerk aan voorzieningen mensen langer verbonden houdt met de eigen buurt en omgeving. De stad werkt samen met vrijwilligers een boodschappendienst uit voor behoeftige doelgroepen. CD&V zal de dagopvang voor zorgbehoevende ouderen uitbreiden. CD&V onderzoekt samen met bestaande sociale tewerkstellingsinitiatieven de opstart van een woonzorgteam voor het opknappen van kleine onderhoudswerken thuis bij senioren en hulpbehoevenden. Het lokale bestuur stimuleert zowel samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende organisaties uit de zorgsector als de betrokkenheid van vrijwilligers in de zorgsector. CD&V bestrijdt lokaal vereenzaming en sociaal isolement door het aanmoedigen van participatie aan en het opzetten van netwerken op sportief, cultureel en sociaal vlak. De stad en het ocmw trachten de zorg zoveel mogelijk op maat uit te werken en naar de mensen toe te brengen door op wijkniveau dienstverlening uit te bouwen. De stad toetst de bereikbaarheid van openbare plaatsen, winkels en diensten aan de mogelijkheden voor mensen met een handicap. Alle nieuwe initiatieven qua infrastructuur in het openbaar domein of bij gebouwen krijgen eerst een toegankelijkheidstoets. CD&V ondersteunt initiatieven die het beschut wonen verder ontwikkelen. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

39 Het lokaal bestuur werkt actief rond armoedebestrijding door sensibilisering en vorming van hulp- en dienstverleners. CD&V zet in op preventie op het vlak van schulden en bemiddelt om energie en huurschulden te voorkomen of aan te pakken. Enkele van de instrumenten zijn de FRGE8 met renteloze leningen, de energiescans en de actieve woonbegeleiding. De stedelijke overheid tracht kinderen, ouderen en mensen met een andere etnische of raciale achtergrond te activeren om deel te nemen aan het socioculturele leven. In Turnhout zal CD&V de capaciteit aan crisis- en doorgangswoningen verder verhogen. CD&V wil samen met bestaande organisaties voor armen trachten de competenties te ontwikkelen bij de doelgroep,waardoor ze hun individuele belangen, maar ook de groepsbelangen, beter kunnen verdedigen, risico’s beter kunnen inschatten en actief initiatief en verantwoordelijkheid nemen om hun situatie trachten te verbeteren. De stad zet verder in op de initiatieven die de onderwijs- en tewerkstellingskansen voor kansarmen verhogen. Ze werkt hierbij samen met alle onderwijsinstanties en de partners op het vlak van tewerkstelling. 8 Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) concretiseert haar doel door het verstrekken van goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep van particulieren. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

40 Thema 13 {Integratie} Kansen voor verscheidenheid {iedereen inbegrepen} Als wij samen inspanningen doen om mensen te ondersteunen in hun integratie, dan volgt daaruit ook de plicht om de regels en normen te kennen en na te leven en om de taal van de buurt te willen leren en te spreken. Integratie is voor CD&V tweerichtingsverkeer en vraagt een groot engagement van zowel de maatschappij als de allochtone nieuwkomers. CD&V wil een strikte naleving van de regelgeving rond migratie en inburgering. Wie niet in orde is, kan niet blijven, tegen misbruiken moet streng opgetreden worden. Wie zich houdt aan deze regelgeving, moet ook alle kansen krijgen om op een volwaardige en menselijke manier te integreren. Het tempo van de instroom van allochtonen in de stad mag voor CD&V het draagvlak voor een goede inburgering niet overschrijden, omdat dit noch voor de Turnhoutse bevolking, noch voor de nieuwkomers tot een positief traject kan leiden. Iedereen moet de tijd krijgen om zich aan te passen. We leven in een maatschappij met grote verscheidenheid : huidskleur, etnische afkomst, seksuele geaardheid, scholingsgraad, leeftijd, geslacht, fysieke of mentale beperking, geloof, culturele achtergrond, financiële draagkracht, interesses en politieke overtuiging. Voor CD&V moet de lokale overheid zorgen dat deze verscheidenheid niet leidt tot uitsluiting of intolerant gedrag. Iedereen moet kansen krijgen om op een positieve manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven van de stad. Voor CD&V kan verscheidenheid ook een meerwaarde zijn, waardoor nieuwe inzichten tot creativiteit leiden en meer betrokkenheid, respect en verdraagzaamheid voor de wereld rondom ons ontstaat. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

41 {daden inbegrepen} De stad zet peterschapsprojecten op om allochtone jongeren meer kansen op opleiding en tewerkstelling te bieden, mits zij zelf de nodige inburgerings- en integratieinitiatieven nemen. De stad houdt in het seniorenbeleid ook rekening met de steeds groter wordende groep van allochtone senioren. Voor CD&V moeten er meer uitwisselingsactiviteiten tussen gemeenschappen van verschillende culturele, etnische of religieuze achtergrond worden opgezet, zodat er meer begrip en objectieve kennis ontstaat over de verscheidenheid. De stad moedigt socio-culturele activiteiten aan die interculturele ontmoetingen bevorderen. De stedelijke diensten en de politie zullen streng toezien op de integratievoorwaarden. De stad zal de scholen aanmoedigen om extra inspanningen te leveren voor allochtone nieuwkomers in het basis- en het secundaire onderwijs. Voor CD&V is een goede spreiding belangrijk, niet alleen over de scholen in de stad, maar ook in de ruimere regio voor wat OKAN-onderwijs betreft. Omdat opleiding en vorming de basis vormen voor een goede integratie wil CD&V dat in het overleg met het onderwijsveld de stad mee tracht te werken aan het dichten van de prestatiekloof tussen allochtone en autochtone leerlingen. Ook allochtone ouders kunnen al van jongsaf, onder meer door projecten als kleuterparticipatie, betrokken worden in dit proces. Voor CD&V moeten stad en ocmw zich ten volle blijven engageren om elke vorm van discriminatie onder meer omwille van huidskleur, geaardheid, geloof, etnische afkomst, geslacht of handicap actief te bestrijden, zowel in de eigen organisatie als in de stad. CD&V wil dat de stad en het ocmw, samen met alle organisaties die zich met de inburgering van allochtonen inlaten, voldoende communiceren over de rechten maar ook plichten die in de stad van toepassing zijn. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

42 Stad en ocmw stellen zich klantvriendelijk en objectief op bij vragen en problemen waarmee allochtone nieuwkomers zich tot de stedelijke diensten wenden. Voor CD&V moet de stad en het ocmw misbruiken zoals schijnhuwelijken, schijnzelfstandigheid, illegale aanwezigheid, misbruiken bij gezinshereniging en wettelijke samenwoonst, criminaliteit of fraude en medisch toerisme hard aanpakken. De betrokken ambtenaren van ocmw en stad moeten nauw samenwerken met politie en andere overheidsdiensten. Hierbij moeten zij goed geïnformeerd, gesensibiliseerd en begeleid worden. Voor CD&V moet het lokale bestuur in alle beleidsdomeinen rekening houden met de maatschappelijke verscheidenheid en streven naar tolerantie in een diverse samenleving met kansen voor iedereen. Stad en ocmw zullen allochtonen betrekken bij het tot stand komen van het lokale minderhedenbeleid. Om integratie te bevorderen wil CD&V dat de stad inzet op participatie van allochtonen bij culturele, jeugd, sport en seniorenverenigingen. Bij de aanpak van de werkloosheidsproblematiek wordt ook aandacht besteed aan de werkloosheid bij allochtonen. Peterschapsprojecten van bedrijven die allochtone jongeren willen coachen worden in samenwerking met VDAB uitgewerkt. Verdringing op de woonmarkt van allochtone gezinnen omwille van hun afkomst, wordt door de stad en het ocmw actief bestreden. CD&V zal aandringen dat zowel in het Huis van het Nederlands als het centrum voor basiseducatie in Turnhout een voldoende aanbod is aan taal- en inburgeringscursussen. Ook vreemdelingen die hier al langer legaal verblijven moeten aangezet worden tot meer kennis van de taal en de lokale samenleving. In buurten en wijken zal CD&V initiatieven nemen om de vragen rond toenemende verscheidenheid in de stad op een correcte manier te beantwoorden en trachten de concrete problemen hieromtrent aan te pakken. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

43 Thema 14 {Ruimte en verkeer} Ruimtelijk plannen en mobiel zijn {iedereen inbegrepen} De stad is een plek waar mensen samen wonen, werken, leven, bewegen en contacten hebben met elkaar. Dit vraagt permanente aandacht voor het goed ordenen van de ruimte en het in goede banen leiden van de mobiliteit die dit met zich mee brengt. Voor CD&V moet dit gebeuren op verschillende niveaus en met verschillend tijdsperspectief. Turnhout heeft zijn plaats in een internationale context, is een deel van Vlaanderen, de Antwerpse regio, de Kempen, de stadsregio. Maar Turnhout is ook een geheel van buurten en wijken, van straten en pleinen, van woningen, scholen, bedrijven, winkels en diensten. CD&V vindt dat de stad daarom constant bezig moet zijn met ruimtelijk plannen, plannen op lange termijn en op korte termijn, plannen op buurt- en straatniveau en plannen op stedelijke en bovenstedelijk niveau. Vele activiteiten wil ook zeggen veel bewegingen, veel mobiliteit. De kwaliteit waarmee we die mobiliteit in goede banen leiden, geeft meerwaarde aan de stad en de aantrekkelijkheid van de stad. CD&V zal daarom op stedelijk vlak veel aandacht besteden aan een efficiënte en veilige mobiliteit, vertrekkende vanuit het STOP-principe9. Veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid zijn drie sleutelbegrippen om nieuwe maatregelen en infrastructuuringrepen aan te toetsen. {daden inbegrepen} Voor CD&V moet er in de volgende legislatuur concreet werk gemaakt worden van een nieuw structuurplan voor de stad en de stadsregio, waar deze geïntegreerd worden opgesteld en uitgevoerd, in samenwerking met de andere gemeenten van de stadsregio en via een uitgebreid participatieproces. Hierin 9 STOP staat voor het principe waarin bij mobiliteit voorrang gegeven wordt aan de zwakke weggebruikers : stappers(S) en trappers(T), dan komt het openbaar vervoer(O) en als laatste pas de personenwagen (P). CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

44 moeten nieuwe inzichten getoetst worden aan hun haalbaarheid en moet rekening gehouden worden met voortschrijdend inzicht. Bij de start van de nieuwe legislatuur zal eerst een momentum mobiliteit worden gehouden om zowel de bestaande situatie als de bestaande studies te confirmeren met het op te stellen beleidsplan en de te voeren onderzoeken. Hierbij zijn er voor CD&V geen heilige huisjes en is er geen vooringenomenheid. Er dient gestreefd naar de best mogelijke en op elkaar afgestemde aanpak op lange en korte termijn. Voor de oplossing van de mobiliteitsproblematiek in het noorden van Turnhout zal een studie opgestart worden die de keuzes moet bepalen om zowel een antwoord te bieden op de vraag naar de juiste ontsluiting van het nieuwe stadsdeel Heizijdse velden als de bereikbaarheid van het centrum van de stad vanuit het noorden en de bovenlokale verkeersafwikkeling aan de noordzijde van de stad. Voor CD&V zijn er ook op dit vlak geen heilige huisjes en moet de beste en meest duurzame oplossing stapsgewijs uitgevoerd worden. In het kader van het STOP-principe zal CD&V de infrastructuur voor de voetgangers verbeteren, het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren en de randparkings optimaliseren. CD&V zal meer bewaakte fietsenstallingen inrichten in het centrum van de stad. CD&V wil voldoende en waar mogelijk overdekte fietsstallingen aan de haltes van openbaar vervoer, zowel in het centrum als in de wijken (Warande, Schorvoort, …). CD&V zal, indien ze beleidsverantwoordelijkheid mag nemen in het bestuur voor de volgende legislatuur, jaarlijks middelen investeren in meer, veilige en onderhouden fiets- en voetpaden, zowel binnen als buiten de ring. De stad zal zorgen voor uitgeruste randparkings met goede verbindingen voor openbaar vervoer, fietsfaciliteiten, comfort en veiligheid voor de gebruiker. De randparking Boomgaardplein wordt attractief ingericht met duidelijke belijning, voldoende informatie voor de gebruikers, een goede verlichting, voorzieningen voor fietsers en openbaar vervoer en duidelijke bewegwijzering. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

45 CD&V gaat voor parkeerbeheer aangestuurd vanuit de stad met inzet van sociale tewerkstelling. CD&V wil een werkbare regeling voor het bezoek aan kerkdiensten of plechtigheden in de Sint-Pieterskerk en de Heilig Hartkerk voor minder mobiele mensen. CD&V zal erop toezien dat de veiligheid van de burgers niet in het gedrang wordt gebracht door onaangepaste snelheid, zowel binnen als buiten de ring, zowel in het handelscentrum, de bedrijventerreinen als in de woonwijken. CD&V wil dat de stad hiervoor de nodige maatregelen neemt, onder de vorm van aanpassingen van infrastructuur, snelheidsbeperkingen en het voeren van de nodige controles. In het centrum wordt een tonnagebeperking uitgewerkt. Het mobiliteitsplatform moet voor CD&V een belangrijke rol blijven spelen in de aanpak van de mobiliteitsproblematiek in de stad en de regio. De stad zal bij het Vlaams Gewest blijven aandringen om zowel de veiligheid en het functioneren van de Ring als van de Steenweg op Gierle te verbeteren. De stad zal verkeersonveiligheid, verkeersoverlast en onaangepast verkeersgedrag terug dringen door preventie en door handhaving. Om de dynamiek van het commerciële stadshart te ondersteunen en de storende impact van de toeleveringen op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de stad te vermijden zal CD&V de nodige regels bepalen over de wijze van toelevering en onderzoeken hoe in Turnhout een duurzame stedelijke distributie kan uitgewerkt worden. In navolging van de Vlaamse overheid zal de stad de gevaarlijkste verkeerspunten in de stad inventariseren en systematisch prioritair aanpakken. Voor zover deze punten gelegen zijn op wegen beheerd door het Vlaams Gewest, zal hiertoe ook aangedrongen worden bij de Vlaamse overheid. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

46 Thema 15 {Communicatie} Openheid en op vraag van de burger {iedereen inbegrepen} Wie niet spreekt, wordt niet begrepen, wie niet luistert, blijft onwetend. Communicatie is een fundamenteel onderdeel van het stedelijk beleid. Daarom wil CD&V de volgende jaren inzetten op het optimaliseren van de communicatie en de communicatiekanalen van de stad en zijn beleidsverantwoordelijken. Openheid en snelheid zijn voor CD&V hierin van groot belang. Burgers mogen niet met hun vragen blijven zitten, ze moeten tijdig en correct geïnformeerd worden. Ook het beleid moet de burgers informeren over waar het mee bezig is, in alle openheid. {daden inbegrepen} De stad en ook de beleidsverantwoordelijken zullen alle kanalen, waaronder ook de nieuwe sociale media, aanwenden om het beleid en de verantwoording van keuzes duidelijk, open en op regelmatige basis te communiceren. CD&V wil gestructureerd jaarlijks overleg in vergaderingen met de buurt- en wijkwerkingen in de stad. Voor CD&V moet bij elk contact met buurten of wijken of elke inspraak- en communicatievergadering, minstens één lid aanwezig zijn van het college van burgemeester en schepenen. Deze duidt de bespreking in het kader van het beleidsplan en is op de vergadering het aanspreekpunt voor de vragen aangaande het gevoerde en te voeren beleid. Bij externe communicatie vanuit de stad is steeds een lid van het college van burgemeester en schepenen het contactpunt. Ambtenaren beperken zich in externe communicatie tot technische toelichtingen op vraag van de beleidsverantwoordelijken. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

47 Een cultuur van open dialoog maakt ook gebruik van moderne communicatievormen (facebook, twitter). CD&V wil meer aandacht voor de kleine problemen in straten en buurten door gebiedsgerichter te werken, ook op het vlak van communicatie. CD&V wil een controleerbaar systeem uitwerken waardoor elke vraag aan de stadsdiensten minstens binnen de week beantwoord wordt. Een onafhankelijke klachtenbehandelaar moet zowel voor de stedelijke organisatie als naar de hulpverlening de dienstverlening verbeteren en de klachten op een gestructureerde manier behandelen. Het indienen van een klachten moet voor iedereen eenvoudig zijn, met garantie op een antwoord. Een open communicatie van de stad met zijn burgers maakt digitale opvolging van dossiers en vergunningen mogelijk. Voor CD&V moet de stad het initiatief nemen om meer communicatie op te zetten op stadsregionaal vlak, in samenwerking met de andere gemeenten van de stadsregio, zodat alle inwoners van de stadsregio meer betrokken worden en beter geïnformeerd over de rol en het belang van de stadsregionale werking. Dit kan onder meer door het introduceren van een huis-aan-huis stadsregionaal magazine. Wat ons bij het volgende thema brengt. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

48 Thema 16 {Stadsregio} Centrumstad en netwerken over de stadsgrenzen {iedereen inbegrepen} Geen stad zonder rand, geen rand zonder stad. Als centrumstad wil Turnhout een belangrijke rol vervullen voor de stadsregio en de ruime Kempense regio. Daarom is het voor CD&V belangrijk dat er nauwe samenwerking is met de omliggende gemeenten en dat Turnhout netwerken opzet met andere steden en gemeenten. Enerzijds kunnen zo verantwoordelijkheden gedeeld worden en kan een grotere efficiëntie ontstaan, zowel voor de stad als voor de omliggende gemeenten, anderzijds kunnen door netwerken nieuwe kansen ontstaan en ervaringen gedeeld. CD&V zal het grote aantal bestaande samenwerkingsverbanden kritisch analyseren op hun meerwaarde en inzetten op meer resultaatgerichte werking. {daden inbegrepen} CD&V wil dat de stad Turnhout het voortouw neemt in het versterken van de stadsregionale samenwerking. Niet alleen om de efficiëntie van de werking van de stedelijke organisatie en die van de omliggende gemeenten te verbeteren, maar ook om meer kansen te bieden voor de inwoners van de stadsregio. Voor CD&V mag de stadsregionale samenwerking zich niet beperken tot de terreinen waarin deze tot op vandaag gebeurt. De ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de vier gemeenten dient zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, zodat een win-winsituatie ontstaat voor heel de stadsregio. De stad moet voor CD&V actief zijn in bovenlokale netwerken om het imago van de stadsregio te verhogen en meer ontwikkelingskansen te bieden voor stadsregionale projecten. De stad zal de samenwerking over de grenzen heen in een Europese context benaderen. Zo liggen er perspectieven in een verdere samenwerking met de CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

49 Nederlandse stad Tilburg, maar ook verder weg met de jumelagesteden Hammelburg en Gödöllo en het Roemeense dorp Vinatori. Vertrekkende vanuit de eigen behoefte zal het aanbod aan Europese steunmaatregelen gescreend worden, zodat samen met deze steden projecten opgezet kunnen worden. Naar het voorbeeld van Kortrijk zal Turnhout samen met de Kempense regio onderzoeken of er verregaande grensoverschrijdende samenwerking kan ontstaan met de Noordbrabantse regio in Nederland. Als één van de dertien Vlaamse centrumsteden zal de stad Turnhout actief participeren in de overlegstructuren die hierover werden opgezet door Vlaanderen en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) . De stad zal ook alle nodige initiatieven nemen om in de toekomst haar rol als centrumstad van de Kempen te blijven vervullen en haar plaats binnen de groep van Vlaamse centrumsteden te behouden. Turnhout is niet alleen centrum van de stadsregio, maar vervult de centrumfunctie voor een ruime regio. Hierdoor is het noodzakelijk dat er gestructureerd overleg gepleegd wordt met de gemeenten die rondom de stad liggen en voor heel wat voorzieningen op de stad aangewezen zijn. Dit bestaat reeds in een aantal structuren, rond bepaalde thema’s zoals politiezone, brandweerzone Taxandria, intercommunales als IOK en andere samenwerkingsverbanden. CD&V wil dat de stad in de volgende legislatuur alle bestaande samenwerkingsverbanden screent op haar effectiviteit en efficiëntie. Dit moet leiden tot een meer resultaatsgerichte werking. Voor CD&V moet de stad in haar jumelages en de stedenband meer verenigingen, bedrijven en scholen betrekken, onder meer met uitwisselingsprojecten voor leerlingen of in het kader van taalonderwijs. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

50 Thema 17 {Dienstverlening} Stad en ocmw, één organisatie ten dienste van de burger {iedereen inbegrepen} Eén van de belangrijkste taken van de lokale overheid is dienstverlening naar de bevolking, de verenigingen, diensten, organisaties en ondernemingen die in Turnhout actief zijn of met de stad in contact komen. Voor CD&V is kwaliteitsvolle dienstverlening een must : correct, betrouwbaar, duidelijk, klantvriendelijk, snel en efficiënt. CD&V zal hierop blijven inzetten. Stad en ocmw moeten hun dienstverlening en werking verder integreren en evolueren naar één organisatie. Dit kan niet alleen kostenbesparend werken, maar tevens de service naar de klanten verbeteren. Stad en ocmw moeten voor CD&V ook werken aan het imago van de ambtenaar en de stadsarbeider, door in te zetten op efficiëntie bij de uitvoering van taken en klantvriendelijke communicatie. {daden inbegrepen} De ondersteunende diensten van stad en ocmw zullen geleidelijk worden samengevoegd en de dienstverlening naar de burger wordt geïntegreerd. CD&V zal in de volgende legislatuur de stads- en ocmwdiensten verder omvormen tot een efficiënt dienstenbedrijf waarin efficiëntie, effectiviteit, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid sleutelbegrippen zijn. Kwaliteit van de dienstverlening is voor CD&V een opdracht voor elke ambtenaar en stadsarbeider, ongeacht het niveau of de opdracht. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

51 De digitale dienstverlening wordt verder uitgebouwd om sneller en meer informatie te kunnen verschaffen. Hiertoe wordt ingespeeld op de nieuwe communicatievormen. Wie een dossier in behandeling heeft bij de diensten van stad en ocmw moet voor CD&V de status en de voortgang kunnen volgen en te allen tijde opvragen, digitaal of via één contactpersoon. CD&V wil dat de dienstverlening en de informatie steeds in verstaanbare taal wordt overgebracht en er bijzonder aandacht besteed wordt om na te gaan of de klant de boodschap en de uit te voeren handelingen wel degelijk begrepen heeft. De stad en het ocmw moeten er voor CD&V voor zorgen dat ambtenaren eenduidige en duidelijke adviezen en informatie geven en zich in de loop van een proces hieraan ook houden. Daarom wil CD&V een schriftelijke neerslag van elke gevoerd contact met klanten, zodat hierover géén discussie kan ontstaan. Waar mogelijk zullen stad en ocmw hun dienstverlening niet alleen voeren vanuit het stadskantoor, stadhuis, sociaal huis of ocmw. Voor CD&V moet de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen kunnen gebeuren. Het netwerk van Digidaks10 en de werking in buurten en wijken kan hierbij een aanknopingspunt zijn. Toegankelijkheid voor gehandicapten moet voor CD&V te allen tijde voor alle vormen van dienstverlening verzekerd zijn, zowel in de gebouwen als voor de communicatie. Leidraad hiervoor zijn de memoranda die door de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) en de Vereniging voor personen met een handicap(VFG) naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen werden opgesteld. Hierover zal door de stad op regelmatige basis overleg gepleegd worden met de gehandicapten zelf. 10 Digidak is een initiatief van de stad waarbij op verscheidene plaatsen in de stad inloopruimtes zijn waar mensen vertrouwd worden gemaakt met de digitale communicatie, gaande van lessen in computergebruik, tot het oefenen of beantwoorden van vragen over allerlei vormen van digitale communicatie. Vrijwilligers zorgen mee voor begeleiding en het aanbod is gratis. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

52 Thema 18 {Internationaal} Solidair en bekommerd om de wereld {iedereen inbegrepen} Turnhout is geen eiland, maar een plek in de wereld. Voor CD&V moeten de burgers geïnformeerd zijn over de problematiek van armoede en ongelijkheid in de wereld. Denk globaal en handel lokaal. Turnhout moet voor CD&V ook solidair zijn en zowel zelf een financiële inspanning doen als initiatieven die op dit vlak actief zijn in de stad voldoende kansen geven om hun activititeiten te ontplooien. Ook Turnhout kan haar steentje bijdragen in ontwikkelingssamenwerking, als bestuur, maar ook als bevolking, met vele lokale initiatieven, samen solidair en bekommerd om de wereld. {daden inbegrepen} De stad zal haar inspanningen voor de derde wereld en haar Noord-Zuid beleid, ook financieel, aanzienlijk opdrijven met concrete projecten en sensibilisering van de bevolking. Voor CD&V moet de Mondiale Raad een actieve rol spelen in de participatie en inspraak rond de Noord-Zuidverhoudingen. De stad steunt vrijwilligers en particuliere initiatieven, de zogenaamde vierde pijler, die zich willen inzetten rond Noord-Zuidwerking en ontwikkelingssamenwerking, zowel in de stad als in het Zuiden. De stad zet bij haar sensibiliseringsacties sterk in op de jongeren, onder meer via de scholen, jeugdverenigingen en clubs waarin zij actief zijn. De stad engageert zich door waar mogelijk een voorbeeldfunctie te vervullen en duidelijke standpunten in te nemen, onder meer inzake Milleniumdoelstellingen en vorming rond mondiale problematieken. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

53 De stad gebruikt haar communicatiekanalen, niet alleen om burgers en haar eigen medewerkers te informeren, maar ook naar scholen en instellingen over de mogelijkheden van subsidies en ondersteuning rond het aanbod van mondiale vorming, workshops, sprekers en dergelijke. Bij het engagement van de stad en CD&V, om in te zetten op het klimaat in het kader van duurzaamheid, wordt het globale en internationale karakter hiervan mee in ogenschouw genomen (klimaatvluchtelingen). Duurzame aankoop- en aanbestedingsinitiatieven worden gekaderd in de aanpak van de Noord-Zuidproblematiek. Ook biologische teelt moet naast Fair trade, schone kleren en hernieuwbare energie onder de aandacht worden gebracht. Initiatieven van Turnhoutse burgers, hier of in het Zuiden, kunnen bij wijze van voorbeeld inspirerend werken om het consumptie- en productiegedrag van de eigen inwoners aan te passen. Voor CD&V moet de stad de nodige inspanningen doen om de titel van Fair Tradegemeente te behouden en met nieuwe acties te versterken. De stad moedigt de consumptie aan van lokale producten. De stad moet voor CD&V zoeken naar concrete samenwerkingsinitiatieven in het kader van de stedenband tussen Turnhout en Hanzhong, die kaderen in de Noord-Zuiduitwisseling met de nadruk op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Er mag geen sprake zijn van éénrichtingsverkeer. Turnhout staat open voor nieuwe initiatieven die kunnen bijdrage tot een beter begrip over de Noord-Zuidverhoudingen of nieuwe initiatieven die een bijdrage leveren tot het verbeteren van de situatie in het Zuiden. CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

54 Opdracht aan onze kandidaten { besturen met verantwoordelijkheid} CD&V en haar kandidaten engageren zich om te besturen met verantwoordelijkheidszin, niet gericht op een individuele benadering van een individuele burger, niet gericht op oplossingen met enkel korte termijngewin, niet gericht op het volgen van de eisen van de luidstroepende, niet gericht op populisme, niet gericht op eigen belang, maar wel, dicht bij de mensen, dus met veel contact in buurten en wijken , met verenigingen, met individuele burgers, maar wel, consequent en conform het opgestelde programma of akkoord, maar wel, trouw aan het gegeven woord, maar wel, met voldoende kennis in de materie, maar wel, zuinig en financieel verantwoord, maar wel, klantvriendelijk en bereid tot het leveren van inspanningen, maar wel, politiek correct en zonder eigenbelang, maar wel, met een visie op de toekomst, maar wel, met respect voor alle Turnhoutenaren ! {iedereen inbegrepen} CD&V-Turnhout Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 {iedereen inbegrepen} Turnhout 2020

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
Home


You need flash player to view this online publication