0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Jiergong 36, nûmer 2, 27 juny 2023 Redaksje: Kornelis van Dekken Beitske Tjeerdsma-de Vries Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Pûsterwei 8 9283 XG Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Joop en Djoeke Postma, till. 351767 Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.

3 Nijs fan Pleatslik Belang Sinds een paar jaar komen Pleatslik Belang Surhuzum en Doarpsbelang Stynsgea regelmatig bijeen om te praten over wat er in onze dorpen speelt. Naast dat we ongeveer evenveel inwoners tellen hebben we ook veel gemeen met elkaar. Behalve het bespreken van alledaagse zaken denken we dan ook vaak na over de toekomst - wat die ons wel of misschien wel juist niet kan brengen. Het meest besproken onderwerp van de afgelopen tijd is natuurlijk wonen. We zijn dan ook erg blij dat het er naar uit ziet dat we in beide dorpen binnenkort een aantal nieuwbouwwoningen zullen krijgen, maar daarnaast speelt er natuurlijk meer. Om maar een paar voorbeelden te noemen: • Bij jonge gezinnen in beide dorpen is er een sterkte behoefte aan voor- en naschoolse opvang. • Stynsgea heeft geen dorpskrantje meer, maar probeert het nu opnieuw op te starten. • En misschien wel het belangrijkste: wat gebeurt er op de lange termijn met onze scholen? Kunnen de kinderen straks nog naar de basisschool in eigen dorp gaan, of moeten ze naar Bûtenpost of Surhústerfean? Omdat we zoveel gemeen hebben, doen we eigenlijk al veel samen zonder het door te hebben. Veel korfballers uit Stynsgea spelen bijvoorbeeld bij DTS in Surhuzum, en andersom voetballen veel mensen uit Surhuzum bij ASC: Augustinusga Surhuizum Combinatie. Al jarenlang gaan peuters uit Surhuizum naar de peuterschool in Stynsgea en nog niet zo lang geleden fietsten basisschoolkinderen uit Stynsgea naar Surhuzum naar OBS Maskelyn, en toen de Maskelyn naar Stynsgea verhuisde, fietsten kinderen uit Surhuzum naar Stynsgea. Ook was er een tijd dat we als dorpen een kerk met elkaar deelden. Wij als besturen willen graag vooruitkijken door het te hebben over samenwerking. Om over deze onderwerpen na te denken willen wij graag een werkgroep oprichten en jullie uitnodigen om mee te doen. Naast dat er in de werkgroep twee bestuursleden uit beide dorpen zullen zitten willen we graag samen met jullie de behoeften in onze dorpen inventariseren, de kansen van samenwerking verkennen en bedenken hoe we dit kunnen realiseren. De werkgroep zal in eerste instantie twee jaar bestaan en u hoeft niet veel vergaderingen te verwachten. De ervaringen in Surhuzum met de ‘Wurkgroep Wenjen’ zijn zeer positief. Als je meer informatie wilt over de werkgroep of als je je wilt aanmelden, stuur dan voor 31 augustus een e-mail naar pbsurhuzum@surhuzum.nl of naar dorpsbelangaugustinusga@outlook.com Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Surhuzum & Doarspbelang Stynsgea

4

5 Geslaagde open dag zorgboerderij ‘Mei Elkoar’ Op zaterdag 3 juni had zorgboerderij ‘Mei Elkoar’ de eerste open dag. Wij hadden reclame gemaakt op onze Facebook-pagina, die goed gedeeld werd en in verschillende streekkranten waaronder ook in de Grutte Gelf. Omdat we de streekproductenmarkt met de open dag gecombineerd hadden stonden we ook op de agenda van “Fan boer nei Minsken”. Al deze reclame heeft geholpen. Het weer kon niet beter en er kwamen rond de 500 bezoekers langs om de accommodatie te bewonderen, informatie op te doen of een kijkje te nemen op de streekmarkt die tegelijk werd gehouden. Er waren mensen die hier vaak op de fiets langs komen en nu van de gelegenheid gebruik maakten om te komen kijken, maar ook mensen die op de streekmarkt af kwamen. Vaak gaven mensen aan dat zij niet wisten dat hier een Zorgboerderij was en het prachtig vonden dat ze even konden kijken. Ook bezoekers vanuit scholen en de gemeente kwamen van de gelegenheid gebruik maken om kennis te maken met de zorgboerderij. Zo is het dus goed gelukt om de zorgboerderij op de kaart te zetten. Daarom kan het team van zorgboerderij ‘Mei Elkoar’ terugkijken op een zeer geslaagde dag. Wij bedanken iedereen die hier een steentje aan bijgedragen heeft. Zorgboerderij ‘Mei Elkoar’

6 MFC De Delfeart Surhuizum ‘takomstbestindich’ -de route naar een duurzaam en toekomstbestendig dorpshuisAanleiding: Van ideaal naar bittere noodzaak Ideaal Het bestuur van Stichting Dorpshuis Surhuizum is al een aantal jaren bezig om het dorpshuis duurzamer te maken. Het belangrijkste doel van ons dorpshuis is en blijft het sociaal, culturele en maatschappelijke doel. Het dorpshuis is dè ontmoetingsplaats voor alle inwoners in Surhuizum. Voor, door en met alle inwoners om elkaar te ontmoeten, leuke dingen met elkaar te doen, elkaar kennen en elkaar helpen als het nodig is. Het dorpshuis en de jeugdsoos Us Stek wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het huidige bestuur en haar voorgangers hebben altijd gezorgd voor een gezonde bedrijfsvoering en exploitatie. Er is in de exploitatie en bedrijfsvoering van de afgelopen jaren steeds gespaard voor vernieuwingen en vervangingen. Zalen zijn gemoderniseerd en apparatuur is vervangen door energiezuiniger exemplaren. Gasfrituur en gasstel zijn vervangen door elektrische apparatuur. Begin 2022 is het bestuur op weg gegaan voor de grote investeringen: vernieuwing verwarmingssysteem en zonnepanelen op het zeer geschikte dak van het dorpshuis.

7 Bittere noodzaak De jaren 2020 en 2021 hebben diepe sporen achter gelaten in onze dorpsgemeenschap: in het gebruik van ons dorpshuis en jeugdsoos en in de exploitatie daarvan. Qua mienskip zware jaren voor vooral de meest kwetsbare inwoners van ons dorp. Gelukkig veerde de gemeenschap in 2022 weer op en zijn de activiteiten opnieuw opgestart. Weliswaar moeizaam, want ook in Surhuizum zijn vrijwilligers afgehaakt en andere dingen gaan doen. Onze duurzaamheidsplannen zijn in 2022 in een heel ander perspectief komen te staan. Die zijn veranderd van ideëel naar noodzakelijk. De energieprijzen rezen de pan uit in 2022. Voorlopig maken we gebruik van een vast contract met (nog) lagere prijzen, maar dat gaat onherroepelijk veranderen en wij houden ons hart vast over de energieprijzen nu en in de toekomst. Als de energie prijzen hoog blijven dan houden wij als bestuur de exploitatie niet meer gezond. Gelukkig leven we in veranderende tijden. In 2023 zijn de energieprijzen weliswaar nog hoog, maar lager dan vorig jaar. De energiekosten zijn en blijven een hoge post in de exploitatierekening van dorpshuizen. Het project Sinds april 2022 zijn wij in overleg met verschillende ambtenaren van onze gemeente om te komen tot een plan voor: ‘MFC De Delfeart Surhuizum ‘takomstbestindich’; de route naar een duurzaam en toekomstbestendig dorpshuis’. De samenwerking gaat prima. Situatie beschrijving Het gebouw van MFC Delfeart is in juridisch eigendom van de gemeente en in economisch eigendom van Stichting Dorpshuis Surhuizum. De verduurzamingsmaatregelen vinden plaats in en aan het gebouw: • zonnepanelen op het dak en omvormers voor de elektriciteitsvoorziening • vervanging van de laatste lampen door LED exemplaren. • Hybride warmtesysteem: nieuwe cv ketel (onderhoud) in combinatie met luchtwarmtepomp, lage temperatuur radiatoren. • CO2 gestuurde ventilatie in het gebouw (onderhoud en verbeteringen). • Aanpassing meterkast Zonder deze maatregelen ontstaan er problemen in de energievoorzieningen in het gebouw, zowel technisch als financieel in de exploitatie voor Delfeart. Met de investeringen wordt het gebouw up to date gebracht. De energielasten voor Delfeart (en gemeente) worden drastisch verlaagd. MFC Delfeart gebruikt nogal wat energie. Op zich is dat een goed teken want dan wordt het dorpshuis

8 goed gebruikt. Gemiddeld gebruik de afgelopen jaren: 4000m3 gas en 10.000 kwh aan elektriciteit. Kosten ongeveer € 6000 per jaar (prijspeil 2019). Het gebouw is gelukkig goed geïsoleerd en de elektrische apparatuur is grotendeels gemoderniseerd. Maatwerk advies Gezien de recente stijgingen van de energieprijzen en de levensduur van de cv ketel is dit het moment om de cv ketel te gaan vervangen door toekomstbestendige en duurzame apparatuur. Een belangrijke factor voor een ‘gezonde exploitatie’ is sturing en beheersing van de uitgaven, in het bijzonder gericht op het terugdringen van het energiegebruik. Met hulp van Doarpswurk hebben we (gratis) gebruik gemaakt van de zgn. KLIM-OP regeling van provincie Fryslân. Daarmee kunnen kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren in Fryslân voor het verduurzamen van hun gebouwen voor kennis en expertise terecht bij dit ‘ontzorgingsprogramma’. Energie Inspectie Leeuwarden heeft begin 2022 een (nieuwe) energiescan gedaan en ons voorstellen aangereikt via een maatwerkadvies. Een belangrijke doelstelling was een zo groot mogelijke afname van CO2 en een grote besparing op de energielasten. Zo kan het Dorpshuis de kosten voor de gebruikers in de nabije toekomst op een aanvaardbaar niveau houden en ook nog laagdrempelige sociale activiteiten blijven organiseren met de inwoners en verenigingen in het dorp. Vanuit het Maadwerk Advies hebben we samen met de gemeente gekozen voor een aantal verduurzamingspakketten. De geschatte investering (begrotingcijfers) bedraagt € 85.000 excl. btw. Met de investering verwachten wij dat we de energielasten naar bijna nul terug kunnen brengen. Het zijn cijfers van voorjaar 2022. Om reden van prijsstijgingen en onzekere tijden daarin, waren we uitgegaan van een investeringsbedrag van ± € 100.000 incl. Dat is een flink bedrag waarvoor we veel donaties van andere partijen nodig hebben om tot een sluitend dekkingsplan te komen. Aanvragen donaties van andere partijen In het najaar van 2022 hebben we bij diverse overheden, fondsen en financiële instellingen een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de investeringskosten. Dat is allemaal goed gelukt. De afgelopen maanden hebben onderstaande partijen ons een bijdrage toegezegd.

9 Iepen Mienskips Fûns Provincie Fryslân Gemeente 8K onderhoud en verduurzaming MJOP ISDE Aantal uren zelfwerkzaamheid à € 10,80 Donaties van fondsen - Oranjefonds in samenwerking met Regiobank - VSB fonds - NAM - P.W. Janssen’s Friesche Stichting - Rabobank verduurzaming vastgoed Reserve Investering en onderhoud Delfeart Totale investeringsbudget incl btw € 30.444 € 24.000 € 2.850 € 1.980 € 15.000 € 5.000 € 9.000 € 2.500 € 8.000 € 6.910 € 105.684 We zijn natuurlijk heel blij met de toezeggingen van bovengenoemde partijen. Het laat zien dat ze het welzijn van inwoners belangrijk vinden en bereid zijn om daar samen met vrijwilligers in te willen investeren. Uitvoering project Omdat de geplande investering nu financieel gedekt is, zijn we samen met de gemeente aan de slag om tot uitvoering van het project te komen. Dat betekent dat er een zogenaamde uitvraag opgesteld wordt voor bedrijven om offertes te leveren. Dat is intussen ook gebeurd en we zijn blij dat DRS Installatietechniek bv de uitvoering in handen neemt: een regionaal deskundig bedrijf, zodat de werkgelegenheid in de regio blijft en dat het een investering is in de regionale economie. De offerte blijft binnen het begrote investeringsbedrag. We verwachten dat in de verdere loop van 2023 de werkzaamheden ter hand worden genomen. Afronding werkzaamheden 31 december 2023 is de verwachting.

10

11 Skûtelbank Geboren : 2 mei 2023; Anna van der Veen. Dochter van Remko van der Veen en Jelline van der Kley. Zusje van Edwin, Iris en Thomas. Miedwei 28. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Bedankt Wij willen hierbij iedereen bedanken die ons kaarten en bloemen hebben gestuurd voor onze 40-jarig huwelijksjubileum. Ook voor de kaarten die ik mocht ontvangen vanwege mijn kwaal. De bemoedigende kaarten en telefoontjes doen mij goed. Nogmaals hartelijk dank! Steven en Roelie Tuinstra, Uterwei Over vier weken verschijnt de laatste Grutte Gelf voor de bouwvak vakantie Kopij voor deze uitgave kan tot 17 juli 2023 worden gemaild naar: redactie@gruttegelf.nl

12

13 Tsjerkepaad 2023 De Doarpstsjerke in Surhuizum zal deze zomer alle 11 zaterdagen van 1 juli tot en met 9 september tijdens het Tsjerkepaad 2023 open zijn. Naast het openstellen van de kerk zullen er ook nog verschillende activiteiten zijn. Op enkele zaterdagen is er o.a. (orgel)muziek met zang, een expositie van schilderijen, die gemaakt zijn door oud inwoner Lutzen Nicolai, Bijbelverhalen verbeeld door postzegels en liggen er bijbels in diverse talen in de kerk ter inzage. Kortom, een bezoekje aan de kerk in Surhuizum is tijdens het Tsjerkepaad beslist de moeite waard. Mocht u thuis nog iets hebben, bijvoorbeeld krantenknipsels, foto’s, e.d. over de historie van de Doarpstsjerke, dan zouden we dit graag (in bruikleen) willen gebruiken voor een tentoonstelling tijdens Tsjerkepaad. We gaan uiteraard zorgvuldig met uw inbreng om. U kunt hiervoor contact opnemen met Siep Folkerts, tel: 0512-351542. Weet u/je van harte welkom op één of meerdere open dagen in de Doarpstsjerke in Surhuizum. Vriendelijke groet, ook namens alle Tsjerkepaad-vrijwilligers, Siep Folkerts. Tige tank Wêrom sille wy nea witte, wy sille dy nea ferjitte. Loslitte yn ús libben, fêshâlde yn ús hert. Lâns dizze wei wolle wy elts dy oan us tocht ha nei it ûnferwachte ferlies fan ús Pake en Beppe sizzer “Grutte Alex” ús tank út bringe! Safolle kaarten en blommen en it lâns kommen. De leafdefolle wurden, in waarme earm om ús hinne. Dat hat en docht ús noch eltse dei sa goed! Ale en Coby Ytsma

14

15 Reacties na interview in de Grutte Gelf Wij waren benieuwd hoe de geïnterviewden de plaatsing van hun interview in de Grutte Gelf hadden ervaren. We vroegen ze naar de reacties van mensen. MC: Marion Curfs van schoonheidssalon 'Hier bij Marion' GR: Gerlof Rijpma van Rijpma Siersmederij 1. Heb je reacties ontvangen n.a.v. het interview in de Grutte Gelf? MC: Ja zeker! Best veel nieuwe klanten hadden mijn interview in de Grutte Gelf gelezen en maakten naar aanleiding daarvan een afspraak. Super leuk! GR: Wel een paar reacties ontvangen ( we zijn helaas niet veel in het dorp te vinden). 2. Wat waren de reacties van de mensen? MC: De meeste mensen vinden het leuk dat er nu (weer) een schoonheidssalon in Surhuizum zit en zijn daar dus wel positief over! Ik denk dat veel mensen het ook leuk vinden dat ze al iets over me weten (gezin, werk) voordat ze bij me komen. GR: Mensen vonden het wel bijzonder. 3. Op welke wijze reageerde men? Bijvoorbeeld via Social Media of gewoon aanspreken in het dorp? MC: Toe nu toe allemaal telefonisch en via mijn website. Ik woon natuurlijk nog niet zo heel lang in Surhuizum, dus ik denk dat de meeste mensen mij nog niet zo goed kennen. Anders hadden ze me vast in het dorp ook aangesproken haha. GR: Aanspreken op straat. 4. Wat was de leukste reactie? MC: Allemaal even leuk! Ik vind het al super dat mensen naar aanleiding van het interview contact met me opnemen! En als ze dan ook nog een afspraak inplannen is het helemaal top! GR: Weet ik zo niet meer. 5. Zou je mensen ook aanraden om mee te doen? MC: Zeker weten. Het is als nieuwe ondernemer belangrijk dat de mensen in het dorp je leren kennen, zeker in een klein dorp als Surhuizum. Ik vind het zelf ook altijd erg leuk om te lezen over de verschillende dingen die in het dorp gebeuren en ik denk ook dat het belangrijk is voor de verbinding dat we een beetje op de hoogte blijven van wat dorpsgenoten allemaal ondernemen. GR: Zeker! Het is altijd leuk om mee te doen, dan weet je wat mensen in Surhuizum doen.

16

17 Fries kampioen 2022-2023 In Surhuizum hebben we een Fries Kampioen sinds 18 juni. Namelijk Cor Beukema. In Joure werd er een darttoernooi gehouden waar hij aan mee deed. In de poulefase (4 wedstrijden) had Cor alles gewonnen. In de halve finale tegen Thomas wist Cor te winnen met 4-1. In de finale moest Cor tegen Mike. Cor stond 3-1 achter. En toen werd het heel spannend. De wedstrijd draaide steeds meer om en de winst ging naar Cor. Hij won de wedstrijd met 5-3!!! Cor is nu met zijn 14 jaar voor de tweede keer FRIES KAMPIOEN! De eerste keer was in het seizoen van 2018-2019. Met dank aan alle sponsors: TEAMRAAS RAAS Security Bakkerij Kolthof Alma Tegelwerken Janets Dierenrijk Harkema Harkema Surhuizum Kootstertille Montagebedrijf Wiltjer Leek Egj Elektro Harkema Harkema

18

19 Hestelwerk kerktoren afgerond Met het terugplaatsen van de opnieuw vergulde haan door wethouder Sierd Vegelin, werd woensdag 7 juni symbolisch het herstelwerk aan de kerktoren afgerond. Het herstelwerk aan de de gemetselde spits was nodig omdat die te veel vocht opneemt, met afbrokkelend steen tot gevolg. Wethouder Sierd Vegelin van Achtkarspelen en Durk Bijlsma van HB Bouwbedrijf. Foto: Koos Scherjon De toren werd de afgelopen maanden grondig aangepakt en heeft nu een koperen goot gekregen om het water af te voeren, wat het probleem moet verminderen. Hoewel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed er een negatief advies over gaf, vond de gemeente Achtkarspelen dat hij er toch moest komen. “In bysûndere klus op bysûndere hichte”, zei wethouder Vegelin. “Wy ha it waar no mei, mar ik ha hjir yn it foarjier ek stien en doe waaide it folle mear.” De vrijstaande toren is met een luchtboog verbonden met het schip. De Surhuizumer toren is een van drie kerken in Fryslân met een gemetselde spits. Zo’n bijzondere constructie levert ook de nodige uitdagingen op. “Der sitte kloastermoppen ûnder. Dy binne hiel sêft en nimme wetter op. Yn de winter hiene wy oan de binnenkant mear wetter as oan de bûtenkant fan de tsjerke”, legt gebouwspecialist Riemer van der Molen út. Die zijn nu vervangen door stenen.

20

21 Het nieuwe, koperen watergootje. Foto: Jilmer Postma De toren had bovendien geen druipranden, waardoor het regenwater van de spits naar binnen liep. “Wij hebben nu druipranden aangebracht, zodat het regenwater beter kan worden afgevoerd. En er is opnieuw gevoegd. De toren kan nu weer 25 jaar vooruit.” De Doarpstsjerke met de toren in de steigers. Foto: Koos Scherjon

22

23 Schoenendoosactie voor Oekraïne! Beste inwoners van Surhuizum, Even lijkt onze wereld stil te staan op 24 februari 2022. Oorlog in Europa is een feit. Dagelijks zijn wij getuige van bombardementen, beschietingen en veel ander leed dat onschuldige Oekraïners wordt aangedaan. De nood is hoog en al vele malen hebben wij om jullie hulp gevraagd. En massaal hebben jullie gegeven, vrachtauto nr. 12 is 19 juni 2023 vanuit Surhuizum richting Kiev vertrokken. Onze dank is groot. In september vertrekken wij weer richting Kiev. Ditmaal hebben wij daarvoor speciale actie bedacht, in samenwerking met de werkgroep in Meppel. De schoenendoos Deze schoenendoos wordt één op één doorgegeven. Dat wil zeggen dat de doos gevuld door een meisje wordt gegeven aan een meisje, de doos gevuld door een jongen wordt doorgegeven aan een jongen. Maar wij vragen ook aan volwassenen om een schoenendoos te vullen. Deze wordt door gegeven aan een gezin, of alleenstaande ouderen. Wat kan in deze schoenendoos: Houdbaar voedsel, rijst, pasta, bouillonblokjes, tandpasta en tandenborstel, reep chocolade, nootjes etc. Maar voor de kinderen ook leuk om een schrift of kleurboek met kleurpotloden te krijgen, of een kaartspel. Bovendien is een persoonlijke groet in de vorm van tekening of kaart ook prachtig om te krijgen. Maak er een mooie versierde doos van en schrijf op buitenkant je leeftijd. Het is een teken van liefde, omzien naar elkaar, maar bovenal geef je ook hoop! HOOP dat de oorlog zal eindigen, hoop dat gezinnen herenigd zullen worden, hoop voor de toekomst. En hoop doet leven. Ga je mee, help je mee om een schoenendoos te vullen? Tot 17 september 2023 kunnen jullie de schoenendoos inleveren op Doarpsstrjitte 34 in Surhuizum. Hebben jullie nog vragen, bel of mail mij, tel. 06 22 73 58 34, mail: i-devries@ hotmail.com

24 Bijzondere berichten uit de media Groningse 'overname' van Schiermonnikoog mislukt Een ludieke actie van leden van de Groningse Provinciale Staten op Schiermonnikoog heeft er niet toe geleid dat Groningen de macht krijgt op het Friese Waddeneiland. Ze wilden "de regie op ons eiland" overnemen, maar burgemeester Ineke van Gent wees hen op de realiteit. "We blijven Fryslân en daar zijn we heel senang bij." Bij een werkbezoek aan Schiermonnikoog legden de nieuwe Statenleden een Groninger vlag van twee bij drie meter op een podium naast burgemeester Van Gent. Het was een initiatief van GroenLinks en Groninger Belang, maar ook andere partijen zagen de lol er wel van in, zegt haar partijgenoot Hendri Meendering, fractievoorzitter van Groenlinks in het Groninger provincieparlement. Van Gent, die zelf lange tijd in Groningen heeft gewoond, kon het geintje wel waarderen. "We voelen ons heel prettig in Friesland. De verhoudingen zijn uitstekend, niets aan de hand", zegt ze lachend. "Groningers komen van oudsher voor een dagje of zo. Blijf dat gewoon doen zou ik zeggen." Oud-Statenlid Nico Bakker (VVD) was ook mee, "om de nieuwe generatie wat kennis en ervaring mee te geven. Hij zei altijd dat Schiermonnikoog bij Groningen hoort", zo zegt Meendering. "Sommige partijen maken af en toe een ludieke opmerking over annexatie", zegt de Groninger PvdA-fractievoorzitter Pascal Roemers over de actie. "Gewoon een geintje", zegt zijn BBBcollega Gouke Moes. Schiermonnikoog is deel van Fryslân maar ligt voor een groot deel boven Groningen. Het Waddeneiland schuift op naar het oosten, waardoor af en toe een grenscorrectie moet worden doorgevoerd. "Dat is altijd een leuk moment. Bijzonder als een eiland zich verplaatst. Zo wordt Friesland steeds groter en Groningen steeds kleiner," zegt Meendering.

25 Grutte Gelf seit... Wy kinne altyd de Lauwers noch wat ferpleatse Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

26

27 Feanster 40 Het aantal deelnemers aan Feanster 40 in Surhuisterveen is in jaren niet zo groot geweest. Liefst 263 atleten hebben zich ingeschreven voor de 24ste editie van de triatlon op zondag 11 juni. Dat zijn bijna vijftig meer dan vorig jaar. Bij de triatlon moeten deelnemers achtereenvolgens één kilometer zwemmen, dertig kilometer fietsen en negen kilometer lopen. De start is in zwembad Wettervlecke, de finish op De Kolk in het centrum van Surhuisterveen. Niek Wassink. Anke Pel-Joustra. “Uniek aan onze triatlon is dat deelnemers meedoen van alle niveaus meedoen”, zegt organisator Margriet Dijk-Helfrich. “Van fanatieke sporters die een goede tijd willen neerzetten, tot mensen die de tocht rustig fietsend en wandelend volbrengen.” De hoge temperatuur maakte het de zwaarste editie in jaren. De organisatie had met het oog op de warmte al voor een extra waterpunt gezorgd, maar her en der langs het parcours rolden bewoners ook spontaan de tuinslang uit. Vooral bij het afsluitende hardlopen, waarbij de triatleten vijf rondes door het dorp moesten lopen, bleken al die bekers water en verfrissende douches meer dan welkom.

28 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com

29 Verspreid over de dag volbrachten 240 deelnemers de triatlon. Twaalf van hen kwamen uit Surhuizum. Deze sportieve Surhúster willen wij dan ook feliciteren met het behalen van de finish van de ‘Feanster 40’. Een knappe prestatie op zo’n warme dag. Naam Niek Wassink René de Boer Pieter Groenland Sytse Atsma Willem Bosma Luuk Wassink Reinder Tel Marc Geertsma Plaats 20 44 57 58 66 98 109 110 Uit de oude doos Zangkoor Surhuizum, juli 1953. Foto is genomen destijds in Rijs (Gaasterland). Naam Anke Pel-Joustra Janine Vonk Anneke Vonk Titia Bosklopper Plaats 48 54 55 70 Jelle de Vries

30

31 Ingezonden: Zelfbouw Onderstaande foto's zijn van Harm Hofstra uit Buitenpost. Het voertuig op de foto's heeft hij zelf gemaakt. Een hele prestatie!

32

33 Heden en verleden Plaats: Koartwâld 13 (met dank aan facebookpagina fotohoek Surhuizum e.o.)

34 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via Fixi, www.fixi.nl/8ktd, email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Daisy de Boer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Willem Boersma Rianne Alma, agendabeheer en vrijwilligerscoördinatie Sandra Scheepsma Informatie, vragen en reserveringen: email: info@delfeartsurhuizum.nl of tel. 0612490015 (Rianne Alma). Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 0610542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

35 Wurklist 30 juni 1 juli 1 juli 2 juli 8 juli 18.00 uur 13.30-17.00 uur 14.00 uur va. 15.30 uur 19.00 uur Surhuzum Open Air: Classic Rock Night in de Pûs. Tsjerkepaad. De Doarpstsjerke is open voor belangstellenden. De kerk is ook open op 8, 15, 22 en 29 juli. Surhuzum Open Air: Hardrock & Metal in de Pûs. Surhúster Kuier: Ite en geniete in de Surhuizumermieden. SVS Eindshow in De Delfeart. Spreuk van de maand “Als de noordenwind in juni gaat, dan komt het onweer vrij laat.” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: eiland Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 17 juli 2023 mailen naar: redactie@gruttegelf.nl of inleveren bij: Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 (zie ook kolofon) óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication