0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentritichste jiergong, nûmer 5, 12 oktober 2021 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.

3 Zin om mee te doen in de van de Grutte Gelf? Waarom we versterking zoeken? Elke maand stroomt onze mailbox vol met artikelen die we toegestuurd krijgen. Ook vinden we soms zelf dat er ergens aandacht aan besteed kan worden of zien we iets bijzonders in ons dorp dat het vermelden in ons dorpsblad waard is. Of we worden getipt. Onze redactie is echter inmiddels nogal uitgedund en om dat alles in goede banen te kunnen leiden, hebben we hulp nodig. Moet ik dan elke keer zelf stukken schrijven? Dat hangt ervan af. We zijn namelijk op zoek naar verschillende mensen die een deel van de taken kunnen doen en het is maar net wat goed bij je past. • Als je creatief aangelegd bent en schrijven leuk vindt, dan mag dat zeker. Graag zelfs! Misschien heb je zelfs wel fantastische ideeën voor de Grutte Gelf die je zelf zou willen uitvoeren. Wij zouden bijvoorbeeld heel graag iemand hebben die interviews wil doen met mensen in ons dorp met wat voor aanleiding dan ook. Maar wil je heel iets anders? Wij horen het graag. • Is dat niet jouw ding en maak je bijvoorbeeld liever foto’s van wat er gebeurt en vind je het leuk om het wel en wee in ons dorp mee in de gaten te houden, dan is dat ook prima! Een praktische meedenker en -werker kunnen we goed gebruiken.

4

5 • Ben je goed in taal en teksten, maar heb je geen zin in bovenstaande taken? Dan kun je misschien redigeren. Dat is iemand die controleert of de teksten taalkundig door de beugel kunnen. We proberen de ingezonden teksten zo ongewijzigd mogelijk te plaatsen. Toch missen er soms woorden en leestekens, lopen zinnen niet goed of staan er spellings - of typfouten in teksten. Maar kost dat niet heel veel tijd? Dat valt in de praktijk nogal mee. Eén keer in de vier weken is er een redactievergadering. Dat kost een avond tijd. Daarnaast houden we met elkaar de binnengekomen berichten en de activiteiten in ons dorp in de gaten. Dat gaat via de mail, dus die tijd kun je zelf bepalen. Van het drukken en het verspreiden heb je als redactielid geen drukte, want dat wordt allemaal al geregeld. Maar dan heb ik weer verplichtingen! Die vallen dus ook mee! Je voert je eigen taak uit en bent bij de redactievergadering. En je mag mee met het etentje dat we zo nu en dan organiseren, zelfs dat is geen verplichting (maar wel heel leuk, vinden we zelf). OK, misschien vind ik het wel wat, maar ik twijfel nog! Kom eens vrijblijvend langs bij een redactievergadering. Wij vertellen je wat we doen en wat je voor ons kunt betekenen. Mocht het je dan leuk lijken: van harte welkom! Mocht je het dan toch niet zien zitten: het is vrijblijvend en even goede vrienden. Heb je liever dat iemand van ons eens een keer bij langskomt om uit te leggen hoe het gaat? Dat doen we graag, dus meld het bij één van de redactieleden. Fullchurchdienst Hart tegen hard! ‘Bline Leafde’ Op zondag 7 november a.s. om 11.00 uur is het weer tijd voor een ‘Fullchurchdienst’. Deze dienst is in samenwerking met Jan van der Meer uit Oosternijkerk en de band Sinjael uit Donkerbroek. Het thema van deze dienst zal zijn: Hart tegen Hard! ‘Bline Leafde’. Wanneer wij in die spiegel van liefde kijken, kunnen we het anders aanpakken. In plaats van ‘hard tegen hard’ ons ‘hart in te zetten tegen hard’. Een dienst voor jong en oud! Voel je welkom!

6

7 Nijs fan Pleatslik Belang Besyk kolleezje B&W Op woansdei 29 septimber kaam it kolleezje fan B&W fan de gemeente Achtkarspelen op besite yn Surhuzum. Ferskate ûnderwerpen waarden besprutsen. Ten earste de besunigings op it sosjaal-kultureel wurk en wat dit betsjut foar Surhuzum. Der soe earst ek besunige wurde op it leefberheidsfûns, wêrfan Pleatslik Belang gruttendiels ôfhinklik is. Inisjativen út it doarp wurde hjirmei ek finansierd. Wethâldster Margreet Jonker sei ús ta dat dit fûns earst al bliuwe sil, mar it sil op in oare manier foarm jûn wurde. Hoe krekt is noch net bekend. By it besyk waard der fansels ek praat oer wenningbou yn Surhuzum en de wurkgroep wenjen dy’t hjirfoar oprjochte is. Mear nijs oer de wurkgroep kinne wy ynkoarten diele. Op de foto fan links nei rjochts: Harjan Bruining, Gerrit de Jong (PB), Jouke Spoelstra, Margreet Jonker, Klaas Pool (PB), Jan Rodenhuis (de Delfeart/wengroep) en Max de Haan. Boargemaster Oebele Brouwer wie ôfwêzich. Kern met Pit Hawwe jo wolris heard fan Kern met Pit? Wy noch net. Hjirûnder in koarte útlis dy’t op de webside fan Kern met Pit te finen is.

8

9 Kern met Pit daget minksen út binnen in jier tiid har dream foar de buert te realisearjen. It kinne ferskate ideeën wêze: fan it opsetten fan in buert grientetún oant it organisearjen fan in doarpsfeest. Eardere foarbylden binne te finen op de webside fan Kern met Pit. Projekten dy’t binnen in jier realisearre wurde krije it Kern met Pit predikaat én € 1000,-. Dernei wurdt der in winner keazen per provinsje en dizze tolve winners kinne sels € 3000,- winne. Jo kinne jo oant 31 oktober registrearje foar Kern met Pit. Hawwe jo in moai idee? Diel it dan mei ien fan it bestjoer fan Pleatslik Belang of nim kontakt mei ús op fia pbsurhuzum@surhuzum.nl. De wintertiid Tink der om: op 31 oktober giet de wintertiid wer yn. Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Surhuzum

10

11 De Delfeart giet wer iepen. Hiep hiep... De Surhústers wolle harren hobby’s wer oppakke. De darters, de kaarters, de biljerters, de brommerriders en de wat âldere Surhústers dy’t elke wike mei Janet allegearre dingen dogge, se wolle wer los. Der sille grif ek wer famyljes wêze dy’t harren feest yn it Doarpshûs hâlde wolle. Dat kin as de groep net al te grut is. Yn oerlis kinne wy maatwurk leverje. Der is in nije kassa kaam. Dêrmei kin der makliker besteld en ôfrekkene wurde. De blibliotheek foarhinne musykseal, is hielendal en biljertseal, opknapt. Der binne nije 1,5 m tafels makke. De Delfeart bliuwt yn beweging. Corona hat aardich húshalden yn de boekhâlding. Wy hawwe as bestjoer in taast yn de reserves dwaan moatten. Dêrom hawwe wy de prizen in bytsje ferhege en oars ferdield oer de ferskate produkten.

12

13 Corona hat net allinne ynfloed op de jildsaken hân. Ek in protte frijwilligers hawwe oanjûn dat sy no oare dingen dogge as dwaan wolle en gjin tiid mear hawwe as frijwilliger by de Delfeart. Dat fine wy tige spitich, mar respektearje wy fansels ek. It betsjut wol dat wy no te min frijwilligers oerhâlde. Dus bêste Surhústers, jong en wat âlder, wy kinne wol in oantal nije frijwilligers brûke! Fine jimme it leuk om in oantal kearen per moanne as frijwilliger achter de bar te stean, gasthear as gastfrou te wêzen? Meld jimme dan oan by ien fan de bestjoersleden as fia info@delfeartsurhuizum.nl. Jimme kinne gratis in IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) training folgje. Ek foar it skjinmeitsjen sykje wy nije minsken. Foar dit wurk wurdt in frijwilligers fergoeding betelle fan € 5,00 per oere (max € 1.700,00 per kalinderjier). Ek hjirfoar graach oanmelde by bestjoer as fia it neamde mailadres. Sûnder de frijwilligers yn Surhuzum kin it Doarsphûs net draaije. Wolle jimme mear ynformaasje as hawwe jimme oare fragen. Wy heare it graach. Bestjoer Stichting Dorpshuis Surhuizum Sipelaksje Beste Surhústers, Op vrijdag 29 oktober a.s. is weer onze jaarlijkse sipelaksje. Deze keer hebben we de actie uitgebreid met de verkoop van aardappelen. Vanaf 17.00 uur komen we huis-aan-huis aan de deur met sipels en ierappels. (onder voorbehoud i.v.m. het corona-virus) De opbrengst is voor het jeugdwerk van PKN Surhuizum. Alvast bedankt voor jouw/uw steun! Jeugdwerk PKN Surhuizum Opbrengst collecte Nierstichting 2021 Dit jaar heeft de collecte voor de Nierstichting € 965,64 euro opgebracht. Alle Surhúster collectanten en gevers heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Gryt Wijma

14

15 Postvrouw stopt! In oktober 2010 ben ik begonnen met de post. Bij de regiopost uit Kollum. In februari 2011 kwam er een postbaantje bij. Namelijk bij Postnl. Regiopost werd in 2012 overgenomen door Frlpost en deze stopte weer in januari 2020. Hierdoor kreeg ik wat meer uren (8) bij Postnl. En was ik meer in Augustinusga te vinden dan in Surhuizum. Nu, 11 jaar later, heb ik een andere baan. (Ging ineens even heel snel allemaal.) Per 1 november 2021 ga ik als cassiére verder bij de Jumbo in Kollum. Inmiddels al begonnen. Dus even weer twee banen. Lieve mensen van Surhuizum en Augustinusga bedankt voor de mooie jaren. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik ga “mijn” rondjes dan ook zeker wel missen. Maar het is tijd voor iets anders! Het zwaaien gaat wel door, als ik door de dorpen heen ga. Veel liefs, postvrouw Klaske Fanfare De Bazuin eindelijk weer in actie! Na een (te) lange periode van stilte zijn de grootste Covid-obstakels achter de rug en kan Fanfare De Bazuin uit Augustinusga haar muziek weer laten klinken. En wat zijn leden en dirigent daar blij mee; de gezamenlijke hobby uitvoeren en publiek verblijden met muziek is wat ze het liefste doen, en dat kan gelukkig weer. De kalender vult zich langzaamaan met een grote verscheidenheid aan activiteiten. Op 13 oktober staat een muziekmiddag voor alle schooljeugd op de planning. Deze middag organiseert De Bazuin in samenwerking met Jeugdwerk Sjaki in het jeugdhonk in Augustinusga. De aanvang is 14.15 uur, de toegang is gratis en alle schooljeugd is van harte welkom om kennis te maken met muziek, spelletjes te spelen en instrumenten uit te proberen. Op 20 november waait de November Winds door de Fryske Wâlden want dan organiseert de fanfare haar jaarlijkse concert in de Kruiskerk in Buitenpost. Dit keer is de fryske band Sjoerd ensa te gast wat een bijzonder en verrassend geheel gaat vormen. En ook rondom Kerst is De Bazuin meerdere keren van de partij: het saxkwartet speelt tijdens de Kerstnachtdienst in Surhuizum en de complete fanfare geeft op tweede Kerstdag een sfeervol concert. Kortom, er is weer veel moois te beluisteren de komende maanden. Alle informatie kunt u binnenkort nalezen op Facebook en/of de website www.fanfaredebazuin.nl It is machtich moai om wer werom te wêzen, zo laten de Bazuin-leden weten!

16

17 Skutelbank Geboren : 7 september; Meindert Harm Brouwer, roepnaam Merijn. Zoontje van Wilco en Carijn Brouwer, Doarpsstrjitte 50. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Bijzondere berichten uit de media Grutte Gelf seit... Hy is letterlik en figuurlik de loft yn sketten!

18

19 Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

20

21 Oan it Súd Toen ik werd benaderd door de redactie van de Grutte Gelf of ik een stukje wilde schrijven over mijn bedrijf zei ik meteen ja! Ik raak namelijk niet uitgepraat over mijn twee grote passies: tuinieren en fotografie. Daarom geef ik jullie graag een kijkje in de tuin van Oan it Súd! Mijn naam is Wendy de Haan, ik ben 32 jaar oud en woon samen met mijn man Eelco en onze twee kinderen alweer 4 jaar aan it Súd 11 (ja, met die bijzondere vlaggenstokhouder!). Voor ons is dit nog steeds onze droomplek, vooral door de prachtige tuin. We hebben een moestuin, een pluktuin vol dahlia’s en andere plukbloemen, een kas en een boomgaard waar de kippen graag omheen scharrelen. Maar onze grote trots is toch wel onze bloemenweide. Een bloemenmengsel vol met prachtige inheemse akkerbloemen toverden ons land van 0,5 hectare afgelopen zomer om tot een zee van bloemen. We maaiden er een

22 wandelpad doorheen en hebben inmiddels al vele kilometers gewandeld in ons miniparadijs. Ook de dieren wisten de bloemen te vinden: dagelijks werden de bloemen druk bezocht door tientallen bijen en vlinders, terwijl de reeën stiekem meesnoepten van het kaasjeskruid. Door de hoge begroeiing volgden er meerdere malen toevallige ontmoetingen tussen ons en de reeën op slechts een paar meter afstand: magische momenten! Naast dat wij graag ons steentje bijdragen aan de biodiversiteit, doet onze tuin ook dienst als buitenlocatie voor mijn fotografie. Afgelopen april ben ik na 10 jaar hobbymatig te hebben gefotografeerd, gestart als professioneel fotograaf. Met mijn bedrijf focus ik me op het in beeld brengen van het buitenleven. Denk aan portret en sfeerfoto’s van groene ondernemers, fotoreportages voor magazines, lifestyleshoots waarbij het buitenleven centraal staat... Als echt buitenmens is dit dus een perfecte combinatie en heb ik al vele mooie opdrachten mogen doen!

23 De tuin gaat nu in rust, de bloemenweide is gemaaid en de laatste groenten worden geoogst. Maar in gedachten ben ik al bezig met het volgende seizoen: een nog grotere pluktuin aanleggen, nog meer prachtige fotoshoots verzorgen op onze eigen buitenlocatie… en wie weet nog veel meer moois! Benieuwd naar mijn avonturen en aanbod? neem een kijkje op www.oanitsud.nl of volg me op Instagram @oanitsud of Facebook!

24

25 Kom gezellig bij ons Het is altijd een gezellig samenzijn bij de soos op donderdagsmorgens. Eerst gaan we genieten van een kopje koffie of thee. Elke week zijn we bezig met leuke dingen te maken. De mannen vermaken zich met o.a. kaarten enz. De laatste keer hebben de vrouwen een herfstkrans gemaakt van hortensia’s . Maar... we zouden wel wat meer “oudjes” willen verwelkomen. Hoe meer mensen des te gezelliger het is. Lijkt u dit wat, schroom niet, kom eens vrijwillig langs en kijk hoe gezellig wij het met elkaar hebben. U zult er geen spijt van hebben. In tegendeel: u zult er spijt van hebben dat u niet eerder gekomen bent. Wij nodigen u dan ook uit om op donderdagsmorgens om 9.30 tot 11.30 uur ons gezelschap te houden. Graag tot ziens. De mannen en vrouwen van de soos

26

27 Laatste werkdag Op donderdag 30 september werd Ypie van Kempen verrast door alle aandacht die er was voor haar laatste werkdag bij Kooistra Kleding in Surhuisterveen. De collega’s zetten haar in het zonnetje, veel klanten namen de gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de fotografen liepen in en uit. Een “raar gevoel” zoals ze het omschreef, dat had ze bij al deze belangstelling en bij haar laatste dag. Blij dat zoveel mensen aan haar dachten, maar ook vreemd dat het na deze dag dan ook écht voorbij was. Hoe dan ook, het was een prachtig afscheid!

28

29 Uit de oude doos In de vorige aflevering van de oude doos, werd een offerte/factuur getoond van het huis aan It Noard 13 te Surhuizum, aangeleverd door Sikke en Kea Weening. Het betrof het huis waar zij lang hebben gewoond. Dat huis moest uiteraard ook worden verzekerd en als bewijs daarvan ziet u hieronder een kopie van de formulieren voor de brandverzekering.

30

31 Jelle de Vries Fryske mearkes tijdens de herfstvakantie bij De Spitkeet Weet jij waarom varkens met hun snuit in de modder zoeken, hoe het af liep met de oude hond of waarom beren geen staart hebben? Kom in de herfstvakantie naar De Spitkeet en ontdek deze en nog meer andere mooie sprookjes uit de Friese Wouden. In de herfstvakantie van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 oktober tussen 12:00 en 16:00 uur worden er bij Themapark De Spitkeet weer leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Uiteraard zijn ouders en grootouders hierbij ook van harte welkom. Je kunt de middag beginnen met een leuke poppenkastvoorstelling (deze voorstellingen beginnen om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Voor de voorstellingen geldt vol is vol. Je kunt ook over ons mooie park op Friese Mearkes ontdekkingstocht

32

33 langs de huisjes. Hierbij moet je letters zoeken om een puzzel op te lossen. Heb je nog genoeg energie na deze bezigheden dan kun je altijd nog even heerlijk in de speeltuin spelen of even met een glaasje ranja lekker uitblazen op het terras. Entree voor kinderen en donateurs is gratis, deelname aan deze activiteiten (poppenkastvoorstelling + puzzeltocht) is 3 euro, volwassenen betalen de normale entreeprijs. Zonnebloem afd. Achtkarspelen zoekt nieuwe (bestuurs)vrijwilligers Al meer dan 70 jaar draait het bij de Zonnebloem om mensen. Als Zonnebloem vinden wij dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering hoeft te zijn. Wij zijn namens de Zonnebloem actief in o.a. Boelenslaan, Surhuisterveen, Surhuizum, Buitenpost, Harkema, Kootstertille, Drogeham en Augustinusga. Nu de corona-maatregelen langzaamaan worden versoepeld willen wij proberen om weer activiteiten voor onze gasten te organiseren, zoals een picknick, een gezellige middag met muziek, samen eten (is heel geliefd bij onze deelnemers). Wij proberen in overleg met onze gasten te kijken wat ze leuk vinden en wat mogelijk is. Daarnaast bezoeken onze vrijwilligers ook mensen thuis voor een kop koffie en een fijn gesprek. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap, maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. Om dit mogelijk te maken zijn VRIJWILLIGERS ONMISBAAR. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen, of wil je je aanmelden als deelnemer/gast of als vrijwilliger, neem dan contact op met Trijntje Coehoorn; Mailadres: trijntjecoehoorn@gmail.com Tel. 06-15032968

34 Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

35 Zoekplaatje Als enige hint kunnen we deze keer de slogan van die ene supermarkt geven: let op de kleintjes. Zo lieten we u achter met het vorige zoekplaatje. En een hoop zand en een paar klinkers. Dat zand is inmiddels wel verdwenen met de regen die deze herfst alweer heeft gebracht, maar toch is wel zichtbaar waar het gezocht moest worden. En we kunnen alvast uit de school klappen: voor een aantal van onze vaste inzenders was het vlak naast of zelfs voor de deur. Gemakkelijker kunnen we het niet maken, leuker misschien wel, maar dat is aan u om te oordelen. Wij hoorden onlangs de spreuk “Al is de leraar nog zo snel, de baksteen achterhaalt hem wel” en we hopen oprecht dat deze klinkers blijven liggen en niet voor dat doel gaan worden gebruikt. Men is immers nooit te jong om te leren. Of was het nou te oud? Waarschijnlijk hebben wij niet goed opgelet tijdens de taalles. Hoe dan ook, Jacob en Maike letten wel degelijk goed op, want zij kwamen met de volgende oplossing: “De schoolzone op de foto ligt in de straat bij de kruising Doarpsstrjitte en Van Haersmastrjitte”.

36

37 Dat wij de foto naast hun huis hebben genomen, dat konden zij ook niet weten. Immers het woord “schoolzone” is op meer plekken aangelegd en ook waar zij het hebben omschreven. Wij geven een 10 met een griffel voor deze oplossing. De zoen van de juffrouw kunnen we niet beloven, maar wie weet voelt één van de juffen zich geroepen na het lezen van deze tekst. Ze hoeven er niet ver voor te reizen in ieder geval. Dat geldt ook voor de andere inzender van een oplossing (meer waren er ook niet, dus of het was een moeilijke opgave of de animo voor het insturen neemt echt af). Die andere inzender was, hoe kan het ook anders, Jelle de Vries: “Wat betreft de oplossing van dit zoekplaatje hoefde ik de deur niet uit. De aangegeven hint maakte het een stuk gemakkelijker. Zoals AH op de “kleintjes” let, zo moeten wij ook op de “kleintjes” letten, zoals de schoolzone reeds aangeeft. Dit is tevens de oplossing van dit zoekplaatje. Tot slot een gezegde: Kinderen zijn niet lastig, kinderen zijn verschillend, dat is best lastig” Een mooie afsluiter van Jelle, “kind aan huis” natuurlijk wat deze rubriek betreft. Net als postbode Klaske, van wie wij eerder in deze Grutte Gelf lazen dat ze stopt als postbode. Vanuit haar beroep was ze zo goed als vaste leverancier van deze rubriek, daar willen we haar voor bedanken en wij hopen dat als ze toch nog mooie plaatjes tegenkomt, ze die blijft sturen. Wie weet wat je allemaal achter de kassa tegenkomt. En dat geldt natuurlijk voor iedereen: komt u iets leuks tegen of weet u waar het zoekplaatje is? Stuur dan uw oplossing in, wij stellen het zeer op prijs. Dan tot slot: deze keer moet u het weer binnen in ons dorp vinden en als hint willen wij u meegeven: hou de vaart erin, daar blijft u jong bij! Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.

38 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof Aafke Rijpma MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Informatie, vragen en reserveringen: Tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

39 Wurklist 15 oktober 16 oktober 22 oktober 22 oktober 29 oktober 29 oktober 30 oktober 5 november 7 november 19.30-22.00 uur 14.00-16.30 uur 9.30-10.00 uur 19.30 uur 19.30-10.00 uur 14.00-16.30 uur va. 17.00 uur 19.30 uur 11.00 uur Jeugdhonk Us Stek is open. Jeugdhonk Us Stek is open. Kerk op Schoot bij de Doarpstsjerke. Klaverjassen in De Delfeart. Jeugdhonk Us Stek is open. Jeugdhonk Us Stek is open. Sipelaksje jeugdwerk PKN Surhuizum. Klaverjassen in De Delfeart. Fullchurchdienst in de Doarpstsjerke. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Spreuk van de maand “Met beide benen op de grond, kom je geen stap vooruit” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: groeispurt Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 1 november 2021 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication