0

Jaaroverzicht 2019 ✓ Gruttoparadijs Landje van Geijsel eindelijk in eigendom! ✓ Nieuwe entree voor oudste natuurgebied het Wildrijk ✓ Jongeren leren bij ons het groene vak

Dit Jaaroverzicht is een samenvatting van het Jaarverslag 2019. Dit wordt hier gepubliceerd zodra het klaar is. 2

Landschap Noord-Holland in cijfers Landschap Noord-Holland vat haar doelen in zeven ambities samen. Per ambitie volgen nu voorbeelden van wat we in 2019 bereikt hebben voor natuur en landschap. 3

Ambitie 1. Oppervlakte natuur vergroten 4

Toekomst Landje van Geijsel veiliggesteld Twintig jaar geleden begon boer Jan Geijsel uit Ouderkerk aan de Amstel met het plas-dras zetten van 7,5 ha weiland. Dat laagje water in het voorjaar trok meteen grote aantallen steltlopers, eenden en veel andere soorten vogels. Van februari tot mei is het een waar vogelparadijs en vaak zijn er duizenden grutto’s te zien die rusten en voedsel zoeken op de kletsnatte weilanden. Gelukkig konden we in december 2019 dit terrein in nauwe samenwerking met Jan Geijsel en de provincie Noord-Holland kopen. Gefinancierd door giften van donateurs. Dit betekent dat de toekomst van dit gebied is veiliggesteld. Wel moeten er enkel problemen met het beheer worden opgelost. De fosfaatuitspoeling is bijvoorbeeld te groot en dammen moeten worden verstevigd. Begin 2020 is daar een plan voor opgesteld. Door allerlei oorzaken kon de verwerving van de Nauernase Venen niet in 2019 doorgaan. 5

Dapperbosje bij Schoorl in eigendom Landschap Noord-Holland werd in 2019 eigenaar van een klein bosje in Schoorl. Het ligt aan de Postweg tussen Bergen en Schoorl. Het was jarenlang eigendom van de familie Dapper. De familie woonde en werkte in een grote boerderij aan de Duinweg. De boerderij maakte ooit onderdeel uit van het Landhuys Hazendael dat hier in de 18e eeuw stond. In mei 1988 stierf Cornelia Maria Dapper, de laatste telg van de familie. Haar erven hebben eensgezind het bosje aan het Landschap geschonken. We zijn er trots op dat we dit vertrouwen kregen. Het bosje is 0,3 ha groot en landschappelijk van groot belang. Ook drie andere natuurgebieden in Schoorl hebben we ooit geschonken gekregen: de Bosjes van Verwey, het Weitje van Pietje en het Nieuwe Land van Stam. 6

Amsterdam Wetlands: voor natuur én mens In 2019 is het perspectief Amsterdam Wetlands vertaald in een samenhangend programma waarmee we aan de slag kunnen met veenbehoud, het tegengaan van bodemdaling, biodiversiteitsherstel, beleving van een aantrekkelijk landschap en toekomstbestendige landbouw. Vanuit het programma voor Vitaal Platteland en Klimaattafel Veenweide is ruim € 7,4 miljoen toegezegd door Rijk en Provincie. Daarnaast is er € 570.000 toegekend vanuit de Erfgoed Deal, een programma van overheden en maatschappelijke organisaties voor verbetering van de leefomgeving vanuit de kracht van erfgoed. Hiermee kunnen we concrete projecten realiseren voor veenherstel, opslag van CO2 en biodiversiteitsherstel. Daarnaast benutten we het geld om het recreatieve aanbod te versterken. De toekenning van subsidies heeft ook veel publiciteit opgeleverd voor het plan. We werken nauw samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recreatie Noord-Holland. 7

Puzzel Zandpolder weer een stap completer Het is gelukt om in 2019 de gronden rond Hoeve Afrika (links op de foto) te kopen om die toe te voegen aan het grote plan waarmee we bezig zijn in Polder Callantsoog. Een belangrijke aankoop in de realisatie van Natuur Netwerk Nederland! Al eerder kregen we hier percelen in handen die we de praktische namen Zandpolder 1 t/m Zandpolder 4 gaven. Zandpolder 1 t/m 3 zijn ingericht en binnenkort hopen we te beginnen met de inrichting van Zandpolder 4. De nieuwe aankoop proberen we dan ook mee te nemen. De grond was eigendom van de Gemeente Schagen en was als natuur bestemd. We gaan hier ondiepten graven waar ziltig kwelwater voor veel leven zal zorgen. Zandpolder 1 is laatst onderzocht door enkele plantenkenners en die kwamen met enthousiaste verhalen over wat daar allemaal groeit en bloeit! 8

9

Ambitie 2. Groei van de biodiversiteit 10

Duizenden donateurs helpen weidevogels Via ons blad deden we een oproep voor een donatie voor het Weidevogelfonds. Dat leverde maar liefst € 63.000 op. Onze boswachters konden daarmee aan de slag in onze weidevogelgebieden. In de Zand- en Eilandspolder komen elektrische rasters om vossen op afstand te houden. In de Middelpolder bij Amstelveen en de Braakpolder (foto) bij Aartswoud installeren we waterpompen op zonnepanelen waarmee we greppels gaan vernatten zodat er veel voedsel is voor volwassen vogels en hun jongen. In de Kolk van Dussen en Polder Westerveer leggen we ook natte greppels aan. Rond Fort K'IJK verhogen we het waterpeil. In meerdere natuurgebieden vlakken we slootkanten af zodat weidevogelpullen makkelijker voedsel kunnen vinden en van het ene perceel naar het andere kunnen zwemmen. In de Eilandspolder herstellen we De Domp dé slaapplaats en plas-drasgebied voor grutto's. 11

Stuivend zand moet de verruiging stoppen Door een te veel aan stikstofneerslag, verruigden de Noordduinen tussen Callantsoog en Den Helder steeds meer. Dat willen we een halt toegeroepen. Belangrijk is dat de stikstofuitstoot daalt. Intussen voeren wij natuurherstelmaatregelen uit. Al eerder werden de meest verruigde stukken aangepakt door te maaien, te chopperen en door schapenbegrazing. De vergrassing van de bloemrijke duinvalleien werd daardoor minder. Eind 2019 zijn in de zeereep stuifkuilen gegraven van maximaal 25 cm diep (foto). Begin 2020 zagen we al dat het zand flink is gaan stuiven. Goed voor duinvlinders, zeldzame planten en de tapuit. In 2020 pakken we ook nog woekerende exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en Japanse bottelroos aan. Deze planten kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. 12

Laat de hele gemeente Schagen zoemen! Onder deze titel bracht Natuurlijke Zaken, onze zakelijke dienstverlener, advies uit aan de gemeente Schagen over het beheer van het groen. Noorderkwartier N.V., verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen, gaf ons de opdracht om een kansenkaart voor biodiversiteit te maken. Noorderkwartier wil graag maatregelen treffen die gunstig zijn voor de biodiversiteit en wilde bijen in het bijzonder. Er zijn door ons voor vijf locaties plannen met een inrichtingsschets gemaakt en één locatie is in 2019 ook ingericht. Dat is gecombineerd met de bouw van een nieuw wijkgebouw in Schagen. Hier zijn boompjes en struiken geplant met verschillende bloeiperioden, een kleine boomgaard aangelegd met verschillende fruitbomen die veel nectar en stuifmeel produceren en het gazon is omgevormd van gazon naar bloemrijk gras. Niet alleen bijen profiteren, ook amfibieën, vogels en zoogdieren hebben baat bij de maatregelen. 13

Deltaplan biodiversiteitsherstel Groen Goud is een groots plan om de neergang van de biodiversiteit in Noord-Holland om te buigen naar herstel. Het ‘deltaplan’ Groen Goud is door vijftien partijen gesmeed en is de Noord-Hollandse invulling van het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De kern van het probleem ligt in veel landbouwgebieden. De boeren moeten almaar meer produceren tegen een lagere prijs en de biodiversiteit delft het onderspit. Als we de biodiversiteit willen redden, moet de boer anders gaan werken en dat gaat hen geld kosten. Daar moeten wij de boeren in tegemoet komen. Er zijn veertien pakketten ontworpen waarin boeren kunnen investeren. Belangrijk is dat de provincie Noord-Holland vooral bij de start zorgt voor financiële middelen. Daarover wordt nog onderhandeld. En het is heel jammer, maar de LTO is tijdens de stikstofcrisis afgehaakt. Als het plan onverkort wordt uitgevoerd, profiteren dertig vogelsoorten. 14

15

Ambitie 3. Meer openbaar groen bij gemeenten 16

Natuurlijke Zaken werkt aan natuurparel in Haarlem Het gebied rond de Meerwijkplas is de afgelopen jaren in opdracht van de gemeente Haarlem door Natuurlijke Zaken, onze zakelijke dienstverlener, omgetoverd tot een heuse natuurparel van Haarlem. Het gebied is behoorlijk op de schop gegaan en de bedreigde natuur kreeg de kans om zich te herstellen. De natuur rond de plas is nu veel gevarieerder en heeft een slingerend bospad gekregen, met extra water in het midden en een wandelpad met uitzichtpunten. Als afronding van dit omvangrijke project is op 25 november 2019 een informatiebord met bijzonderheden over het gebied geplaatst. 17

Dak Waterwolftunnel nu bloemrijk grasland De nieuwe Waterwolftunnel bij Uithoorn kruist het Bovenlandengebied, een moeraszone waarin de rugstreeppad leeft. Om te zorgen voor voldoende leefgebied voor deze zeldzame pad is het tunneldak uitgevoerd als ecologische zone. Het beheer van dit gebied was echter niet optimaal. Natuurlijke Zaken, onze zakelijke dienstverlener, heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een saaie groene grasmat is ‘omgetoverd’ tot weilanden vol bloemen en zelfs met orchideeën. Eerst werd er een nieuwe laag grond aangebracht met weinig voedingsstoffen, er werden wat bolletjes gepoot en een bloemrijk graslandmengsel ingezaaid. Doordat er nu ook ratelaars (foto) groeien, groeit het gras langzamer en dat scheelt enorm in de beheerkosten. Ratelaar is namelijk een halfparasiet op verschillende grassoorten. Het is een prachtig gezicht èn een belangrijk gebied voor bijen en vlinders. 18

Natuurvisie Haarlemmermeer ontwikkeld met betrokken bewoners De gemeente Haarlemmermeer vroeg ons te helpen bij hun natuurvisie om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Ook wilde de gemeente haar inwoners hierbij nauw betrekken. Onze experts van Natuurlijke Zaken hebben onder meer een inspirerende workshop voor ‘groene’ inwoners georganiseerd waarbij alle tips en ideeën zijn verzameld. De natuurvisie zet in op herstel van biodiversiteit en bevat ook voorstellen voor inrichting en beheer van de groene en waterrijke gebieden in de gemeente. De nieuwe natuurvisie gaat na politieke goedkeuring dienen als basis voor het gemeentelijke beleid. Zo wordt de biodiversiteit in de gemeente geborgd en zullen bijvoorbeeld de oeverzwaluwen goed beschermd worden. 19

Project Kocherbos maken we samen mooier Dit is zo’n project, bij uitstek geschikt voor de medewerkers van Landschap Noord-Holland. Er is een verwaarloosd bos van 9,5 ha, er zijn mensen die het gebied willen beheren, omwonenden die bang zijn voor verkeerde ontwikkelingen en geen geld om het goed aan te pakken. Daarom zijn we gevraagd om hier een rol te spelen. Het gaat om het Kocherbos ten zuiden van Muiderberg met 18de-eeuwse kenmerken van een buitenplaats. De plaatselijke hockeyclub heeft een speelveld midden in het bos, ze zijn nu ook eigenaar van het bos en ze willen het achterstallig onderhoud aanpakken. Samen met hen hebben we een plan opgesteld om de kwaliteit van het bos te verbeteren. Het bos is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, maar er groeien veel exoten en er is geen mantel-zoom zone. Het plan is gemaakt, besproken op een bewonersavond en ingediend voor subsidie. Als die subsidie er in 2020 is, gaan we ook weer helpen bij het beheer en de inzet van de vrijwilligers. 20

21

Ambitie 4. Landschap klimaatbestendig maken 22

IPV: lisdodde geoogst, drukdrains werken In het veenweidegebied Zuiderpolder bij Nauerna onderzoeken we samen met de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken welke maatregelen bodemdaling tegengaan. Het gaat om nieuwe en rendabele vormen van landbouw onder natte omstandigheden. De teelt van lisdodde is daar een van. Na twee jaar experimenteren stond er voldoende lisdodde om te oogsten. Begin november gingen we met verschillende landbouwmachines aan de slag om te kijken welke het beste werkt. In 2020 onderzoeken we hoe de hergroei van de lisdodde verloopt. Lisdodde kan gebruikt worden voor het maken van bouwmaterialen en als veevoer. Bij een andere proef gaat het om veeteelt, met het doel de bodemdaling met 90% te reduceren. We testen daar drukdrainage uit en dat lijkt goed uit te pakken. Ook in droge zomers lukte het de grondwaterstand ongeveer op 35 cm onder het maaiveld te houden. 23

Duurzaam kantoor met Kennemer Wonen Vrijdag 22 maart 2019 zijn we verhuisd naar een geheel vernieuwd en verduurzaamd pand in Heiloo. Wij betrokken het kantoor samen met Kennemer Wonen. Zij zijn de eigenaar van het pand, wij de huurder. Een grote wens voor beide organisaties ging in vervulling: een duurzaam pand met een passende uitstraling. Het is om meerdere redenen duurzaam. Het staat op 10 minuten lopen vanaf het station Heiloo. Gebruik van het openbaar vervoer is daarmee makkelijk. Het is volledig CO2-neutraal; het dak ligt vol zonnepanelen. Het pand wordt verwarmd met warmtepompen. Door één pand met elkaar te delen, is er geen tweede kantoor nodig en er zijn minder vierkante meters nodig voor kantine, receptie en vergaderruimten. Op 14 juni werd het pand geopend door Marjan Minnesma van Urgenda en wethouder Rob Opdam. Dick Tromp van Kennemer Wonen en Ernest Briët kijken toe. 24

25

Ambitie 5. Cultuurhistorisch erfgoed toekomstbestendig maken 26

Buitenplaats Leyduin opgeknapt Met de aanleg van een nieuw wandelpad en een waterspeelplaats kwam een einde aan een groot aantal herstel- en restauratieprojecten op Buitenplaats Leyduin. Eén van de projecten was het uitbaggeren van de Leybeek die van west naar oost door Leyduin loopt. Deze kreeg natuurvriendelijke oevers waardoor er veel meer leven rond de beek zal ontstaan. Denk daarbij aan oeverplanten die ook zorgen voor een natuurlijke reiniging van het water. De historische cascade werd gerestaureerd, een amfibieënpoel werd aangelegd, er kwam een wandelpad en bescheiden verlichting in noord-zuidrichting. Om de afsluiting van al die projecten te vieren was het MOOOISTE Landschapsfestival hier gepland op 29 september 2019. Helaas kon dat niet doorgaan vanwege overvloedige regenval en harde wind op de dag zelf en in de week daarvoor. Maar ga er zelf eens kijken. Het is er prachtig! 27

Renovatie Fort Zuidwijkermeer vertraagd Fort Zuidwijkermeer is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed. Vanuit onze ambitie 'Toekomst geven aan cultuurhistorisch erfgoed' zorgen we ervoor dat het fort een passende invulling krijgt. Daarvoor is een grondige renovatie noodzakelijk. Met deze investering brengen we het fort niet alleen weer terug in goede staat, maar biedt het ook een eigentijdse invulling. Voor dit project zijn we een samenwerking aangegaan met Bourgondisch Lifestyle uit Beverwijk. Deze kaasaffineur was op zoek naar een bedrijfspand met een hoge luchtvochtigheid en een constante lage temperatuur. We hadden verwacht dat de renovatie in 2019 zou zijn afgerond. Helaas loopt de renovatie vertraging op omdat bezwaren werden ingediend. We zijn met de indieners van deze bezwaren in gesprek gegaan en gaan uit van een positieve afloop. 28

Liniedijken en landschap bedreigd door aanleg nieuwe snelweg In 2019 zijn we flink in het geweer gekomen tegen twee projecten met grote negatieve invloed op natuur en landschap. Het gaat dan om plannen voor de aanleg van een snelweg tussen de A9 en de A8 en een nieuwe afslag van de A9 bij Heiloo zonder dat de natuur voldoende wordt gecompenseerd. Wij vinden de nieuwe snelweg een ramp voor het unieke open landschap tussen de Zaanstreek en Heemskerk, een echte Groene Long. Bovendien doorsnijdt de nieuwe weg ook de Stelling van Amsterdam dat niet voor niets de status heeft van UNESCO Werelderfgoed. Wij zijn in dit gebied eigenaar van de Liniedijken en vier forten. Er was een protestwandeling, we zochten de pers met onze ideeën en er was veelvuldig overleg bij de Provincie in Haarlem. We trokken samen op met een groot aantal andere partijen. 29

Ambitie 6. Met meer mensen aan het werk in de natuur 30

Vijf nieuwe vrijwilligersgroepen aangesloten Maar liefst vijf nieuwe vrijwilligersgroepen meldden zich bij ons aan in 2019. Zij krijgen ondersteuning van ons: het lenen van gereedschap, volgen van cursussen en het krijgen van advies. Twee nieuwe groepen lichten we hier toe. Heemtuin Sloterpark (foto) beheert een 20 ha groot terrein bij het Sloterpark in Amsterdam. Het terrein heeft een groot ruig rietland met moerasbos en een heemtuin met verschillende biotopen, zelfs een stukje heide en een mergelheuvel. Een groepje vrijwilligers is meerdere dagen per week in de heemtuin aan het werk. Een andere nieuwe groep is de Scoutinggroep St. Radboud. Zij zijn eigenaar van 1,3 ha bos in Santpoort-Zuid. Zij gaan met ons advies aan de slag met verjonging van het bos, het aanbrengen van meer variatie (nu alleen eik), de aanleg van ondoordringbare stukjes en het ophangen van kasten voor vleermuizen en vogels. Door beheer en natuurstudie hoopt de leiding liefde en interesse voor natuur bij de scouts aan te wakkeren. 31

Groenploeg laat jongeren leren in het groen Heel trots zijn we op ons opleidingstraject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2019 zijn vijf mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij onze Groenploeg gestart met de opleiding Bos- en Natuurbeheer niveau 1 en 2. Ze werken twee jaar vier dagen per week op locatie en gaan één dag per week naar school. Deze opleiding verzorgen we samen met PWN en ze krijgen dan ook les van onze medewerkers en van PWN-boswachters. Soms blijft er een kandidaat bij de Groenploeg werken. De meesten stromen uit naar een andere werkgever. Zo geven we mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug en heeft de natuur er baat bij. De Groenploeg voert ecologisch natuurbeheer uit op allerlei terreinen door de hele provincie, maar ook in onze eigen terreinen of gebieden van andere natuurbeheerders. 32

Vrijwilligers onderzoeken natuuroevers Vrijwilligers deden ook in 2019 mee aan het oeveronderzoek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wij werven de vrijwilligers en leiden ze op. De vrijwilligers onderzoeken welke en hoeveel planten en dieren voorkomen op de oevers voor de Stadswatertoets. Het geeft een indicatie van de belevingswaarde en ecologische waarde van oever- en waterleven. Alle natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal komen aan de beurt. Het hoogheemraadschap gebruikt de uitkomsten om het beheer van de oevers te verbeteren. Dat draagt weer positief bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Na een eerste proefjaar in 2013 met professionals, is het onderzoek sinds 2014 met vrijwilligers uitgevoerd. Het hoogheemraadschap vindt het belangrijk om zo burgers te betrekken bij hun werk. Tot nu toe hebben meer dan 100 mensen 38 oevers gemonitord. 33

19e editie van de Landelijke Natuurwerkdag met 14.000 vrijwilligers Zaterdag 4 november 2019 gingen in heel het land 14.000 deelnemers (waarvan ongeveer 1.400 in NoordHolland) van de Natuurwerkdag aan de slag voor het beschermen en behouden van natuur en landschap. Ondanks het wisselvallige weer was de opkomst hoog, op 563 locaties (waarvan 63 in Noord-Holland) hebben deelnemers zich ingezet voor de leefomgeving van wilde bijen, vlinders, watersalamanders en nog veel meer soorten. Er is gezaagd, gesnoeid, er zijn poelen schoongemaakt en stinsenbollen geplant. Wij coördineren de Natuurwerkdag in Noord-Holland in samenwerking met veel vrijwilligersgroepen en bijna alle natuurbeheerders. Partner van de Natuurwerkdag is de Nationale Postcode Loterij. Bekijk het Noord-Hollandse filmverslag van deze dag. 34

35

Ambitie 7. Meer ruimte voor ontspanning in de natuur 36

Veilige nieuwe entree voor Wildrijk Als u dit natuurgebied bezoekt, kunt u het niet missen; deze voormalige buitenplaats heeft een prachtige nieuwe entree gekregen. Met deze ingang en een veilige oversteekplek bij het parkeerterrein is een probleem opgelost. Bij de oude ingang aan de Belkmerweg waren namelijk geen parkeerplaatsen, maar er werden toch auto’s geparkeerd. Dat gaf regelmatig problemen wanneer een brede trekker passeerde. Nu is de ingang op de historische plek teruggebracht, vlakbij een parkeerterrein van de gemeente. Ook is de informatievoorziening vernieuwd en zijn er fietsenrekken geplaatst. Directeur Ernest Briët en boswachter Tim Zutt openden de nieuwe entree tijdens de bloeitijd van de wilde hyacinten. 37

Drukke Beschermersdag in Westfriesland Onze boswachters zijn altijd druk met het optimaliseren van de leefomstandigheden van planten en dieren. Vaak lukt dat. Om al dat mooie werk te laten zien aan de mensen die dat mede mogelijk maken, onze Beschermers, organiseren we voor hen speciale dagen. Zo was er op 19 mei 2019 een dag in Westfriesland. Wij ontvingen zo’n 400 Beschermers. Uitvalsbasis was het Rundveemuseum in Aartswoud. Vanaf daar fietsten en wandelden de deelnemers door de Weelpolder, Braakpolder, Kolk van Dussen en eventueel ook Waterberging Twisk. Langs de route vertelden de boswachters en vrijwilligers over de natuursuccessen en verdere plannen voor deze regio. Mensen genoten van de vele weidevogels en luisterden naar verhalen over de archeologische waarden van het gebied. Kinderen deden enthousiast mee met het zoeken naar waterbeestjes in een schone en een minder schone sloot. Zeer tevreden keerden de mensen terug bij het museum. 38

Gezond Natuur Wandelen kan op steeds meer locaties Het begon in 2015 met een enkele wandeling, nu wandelen er elke week alleen al in Noord-Holland op 42 locaties groepjes mensen door de natuur. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert deze gratis wandelingen vanaf een vaste plaats en tijd. Vrijwilligers vertellen onderweg iets over de natuur. Natuurlijke Zaken, onze zakelijke dienstverlener, helpt met het opstarten van nieuwe groepen. Dat gebeurde in 2019 in Amstelveen. Er moet heel wat geregeld worden: locaties zoeken, vrijwilligers werven en opleiden, publiciteit verzorgen voor het werven van wandelaars. We doen dat in opdracht van de Stichting Gezond Natuur Wandelen. 39

Fondsenwerving 40

Aantal Beschermers blijft gelijk In de afgelopen vier jaar bleef het aantal Beschermers ongeveer gelijk. Daar zijn we blij mee, omdat er een trend is dat mensen zich niet meer structureel willen binden aan een goed doel. In 2019 konden we rekenen op de steun van 32.498 Beschermers. Een groeiend aantal Beschermers kiest voor de voordelen van een periodieke schenking. Om de band met de Beschermers te verstevigen, organiseren we naast de excursies ook bijzondere bijeenkomsten zoals de Beschermersdag Westfriesland op 19 mei 2019. In 2019 ontvingen we maar liefst € 565.000 uit zeven nalatenschappen. Steun voor de inrichting van nieuwe natuur, boerenlandvogels en aankoop van grond We kunnen altijd rekenen op onze Beschermers als er extra geld nodig is voor een actueel doel. De oproep om te doneren voor de natuurinrichting van aangekochte grond in de Zandpolder leverde € 60.664 op. Een prachtig resultaat! Later in het jaar volgde een actie voor de bescherming van boerenlandvogels. Met de opbrengst (€ 65.000) hebben we maatregelen kunnen financieren voor het broedseizoen van 2020. Ons Fonds Aankoop Natuurgebieden werd aangevuld met € 48.800 zodat we snel kunnen reageren als er ergens een aankoopmogelijkheid is. 41

Vrienden, vermogensfondsen, subsidies, relaties en partners 42

Steun van Bedrijfsvrienden In 2019 hebben 38 bedrijven ons gedurende het gehele of een gedeelte van het jaar gesteund als Bedrijfsvriend of Sponsor. In het voorjaar ontvingen we de Bedrijfsvrienden op Huis Leyduin om hen te bedanken voor hun steun en hen de herinrichting en diverse gerealiseerde projecten op Buitenplaats te laten zien. Wij verwelkomden een nieuwe Zilveren bedrijfsvriend, Logchies Renovatie en Onderhoud, uit Beverwijk. 43

Alle Bedrijfsvrienden en sponsors die ons hebben gesteund in 2019 zijn: Excellente partner − De Friesland Zorgverzekeraar − N.V. Afvalzorg Holding − Stichting TriArcus Fonds Gouden Vriend − BPD Zilveren Vriend − Batenburg Notarissen − de Vries & van de Wiel beheer − Havenbedrijf Amsterdam − Imbema Holland BV − Opzet − J.C. Ruigrok Stichting − Logchies Renovatie & Onderhoud − CONO Kaasmakers Vriend − Aannemingsbedrijf Markus B.V. − Akerbouw B.V. − Albers Euromovers − Aulbers Services BV − De Hooge Waerder − De Wilde ingenieurs groep 44 − Meerlanden − Fontaine Uitgevers − H&S Adviesgroep B.V. − Habo DaCosta − HB Adviesbureau bv − Jonk Investments − KWS Infra bv − LUCA Makelaardij B.V. − MUG Ingenieursbureau − Pot Jonker Advocaten N.V. − Roelofsen Machineverhuur en Grondwerken BV − Smit Groenadvies − Van der Goes en Groot Onderzoeks-en Adviesbureau − Wetlands Safari − Windroos Advocatuur − Van der Leij Bouwbedrijven − Voortman kantoormeubelen Sponsor − LMB Groenewoud − Donar Groen − Vervloed aanhangwagens − Natuurlijk Consultancy − Fa A. Sneekes & Zn − Architektenburo Veldman Rietbroek Smit − Bivobo, vereniging eigenaren recreatie tuinen Ilperveld

Subsidies en vermogensfondsen Voor de inrichting en verbetering van natuurgebieden of cultuurhistorische elementen is de ondersteuning van vermogens en particuliere fondsen essentieel. Van onderstaande organisaties ontvingen we in 2019 een bijdrage voor specifieke projecten: − Dinamo fonds − Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland − Rens-Holle Stichting − Stichting Dioraphte − Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn − Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds − Stichting TriArcus − Stichting Zabawas − Stichting de Versterking − Waddenfonds Landschap Noord-Holland ontving subsidie van o.a. de provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van OCW (via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), het Hoogheemraadschap van Rijnland en diverse gemeenten. 45

Partners De Nationale Postcode Loterij was ook in 2019 een zeer belangrijke partner van ons. De provincie Noord-Holland is als subsidie- en opdrachtgever van heel groot belang voor ons werk. Landschap Noord-Holland is één van de partners van de coalitie Het Blauwe Hart, die zich inzet om de kwaliteit van het IJsselmeergebied te versterken net als de bestuurlijke samenhang in het gebied. Klik hier en lees ons complete Jaarverslag over 2019. 46

Colofon Redactie: Sabine van Keulen en Johan Stuart Foto’s: Hanneke de Boer, Henk van Bruggen, Gerda de Bruijn, Mischa den Drijver, Dutchphoto, Sonja Goed, Stichting Heemtuin Sloterpark, Paul Jansen/Groenploeg, Lindy van Kats, Martijn Korthorst, Sylvia Leentvaar, Koos Leek, Rein Leguijt, Peter Mol, Sandra Roodzand, Menno Schaefer, Ernest Selleger, Boudewijn Vermeulen, Chris van der Vliet, Ronald van Wijk, Ronald van Zon en Tim Zutt. Infographic: Opzet, Santpoort-Zuid Landschap Noord-Holland, Postbus 222, 1850 AE Heiloo, www.landschapnoordholland.nl 47

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
Home


You need flash player to view this online publication