0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 35e jaargang februari 2020

Yoga Pilates Bodyflow studio Fitaal 06 420 122 03 Workshops en retreats Stoelshiatsu Ontspannings- Yogamassage Kijk voor meer informatie op studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Nieuws van de cultuurcommissie Nieuws uit de dorpskerk “hoeveel lawaai” Inleveringsdatum kopij Tusken Tsjerke en Kroech Mantgumer Maten Mantgum Foar Inoar Gemeente Leeuwarden Het eetcafé ***! Hassiebassie kuiertocht Foto impressie 3 5 7 9 11 13 15 17 17 19 21 22 Verenigingen 25 Activiteiten 26 Weekagenda 27 Instellingen 28 AED aanwezig Witte jim ..... dat??? Filmhuis Mantgum Filmnight Doapsmienskip Mantgum Kinderfilmhuis terug Keatsferiening Jacob Klaver 28 29 31 33 35 37 41 Oaljekoeken 43 Poiesz Jeugd Sponsoractie! Doarpsmienskip Mantgum Elfstedentocht gekaapt? CPO Mantgum 2.0 Afmetingen advertenties 45 47 49 51 52 Politie 52 Colofon Omslag foto Dit is de laatste fase van het rooien van een 10 meter hoge boom. De stronk had een doorsnede van 90 centimeter. Een stronkenfrees bood uitkomst Het volgende nummer verschijnt voor 1 maart 2020 Kopij inleveren uiterlijk de 14de van elke maand mandeguod@gmail.com foto Robert van den Bergh www.mantgum.com MANDEGUOD 1 52

MANDEGUOD 2

Van de hoofdredacteur Na de jaarwisseling waren er in Nederland zo’n 1.300 vuurwerkslachtoffers te betreuren, waarvan er 385 naar de spoedeisende hulp moesten. Tien hebben levenslang verminkte handen. Achttien slachtoffers hadden ernstige oogwonden, van wie er tien de rest van hun leven een verminderd gezichtsvermogen hebben of blind zijn. Een plastisch chirurge noemde de letsels van haar patiënten tijdens de jaarwisseling ‘vergelijkbaar met ernstige oorlogswonden’. Over gehoorletsel vond ik niets, maar dat ervaar ik dagelijks zelf. Zo’n twintig jaar geleden gooide iemand een aangestoken rotje in mijn richting. Dat knalde zo’n 25 centimeter naast mijn rechteroor. Ik was dagenlang doof aan dat oor, maar dat herstelde zich gelukkig. Er bleef echter een constante pieptoon in dat oor bestaan (tinnitus). Soms hard, soms zacht en heel soms even niet, waarna ik direct hoop dat dat zo blijft. Dat duurt hooguit enkele minuten. Maar sindsdien is stilte voor mij een loos begrip. Het verbaast mij dan als VVD-voorman Klaas Dijkhoff opmerkt dat hij weliswaar nadenkt over een vuurwerkverbod, maar vervolgt met: “als liberaal verbied ik het liefst zo min mogelijk […]. Alleen als het echt noodzakelijk is, als het echt niet anders kan, wil ik zover gaan.” Blijkbaar heeft Dijkhoff niets begrepen van de liberale principes over vrijheid, zoals haar belangrijkste founding fathers John Lock en John Stuart Mill die formuleerden: ‘een individu heeft zoveel vrijheid totdat die de vrijheid van anderen inperkt of anderen schade toebrengt.’ De vuurwerkslachtoffers tonen dat het afsteken van vuurwerk de vrijheid van anderen ernstig beschadigt, soms zelfs levenslang. Daarom begrijp ik, hoe ik ook mijn best doe, Dijkhoffs twijfels niet. Dat is denk ik de kern waarom ik mij al levenslang liberaal in hart en nieren voel, maar dat desondanks de huidige liberale partij (VVD) ver van mij af staat. Volgens mij is de VVD verworden tot een neoliberale beginselpartij die de grondslagen van het liberalisme – liberté, égalité, fraternité (vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap) – verkwanselt. Dit sluit aan bij mijn vorige hoofdredactioneel waarin ik een meer feminien maatschappijmodel bepleitte gebaseerd op de menselijke maat en waarin de vrijheid van de een rekening houdt met die van de ander, waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin broederschap centraal staat. Een maatschappij waarin iedereen onafhankelijk van sekse, afkomst, huidskleur et cetera zich thuis kan voelen en waarin we anderen niet benadelen ten gunste van onze eigen pleziertjes. Dijkhoff moet met betere argumenten komen als hij het afsteken van particulier vuurwerk wil handhaven. Bram Brouwer MANDEGUOD 3

maand aanbieding iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur MANDEGUOD 4 roerbakschotel 500 gram e5,1 makreel e2,95

Nieuws van de cultuurcommissie Op 8 februari komt de Noorder Smederij met Myn Skip naar de Wjukken. Myn Skip is een verhaal over de geschiedenis van het skûtsje. Na een succesvolle reeks van uitverkochte voorstellingen in september 2018 van het openluchtspektakel is het nu in de theaters te zien. Een voorstelling over hard werken en genieten, over lijden en liefde, over stoer en kwetsbaar, over winnen en verliezen. Maar vooral ook verhalen over het skûtsje, van werkschip naar woonschip naar recreatieschip. Verhalenverteller Age Veldboom neemt het publiek op enthousiaste wijze mee in de wereld van het skûtsje, die hij als geen ander kent. Het duo Ella & Herman speelt en zingt de speciaal voor deze voorstelling geschreven liedjes. De verhalen, beelden en liedjes zorgen voor een verbeeldende reis door 100 jaar skûtsje-historie. Ella & Herman is een singer/songwritersduo uit Friesland. Ella de Jong zingt en speelt piano, trompet en melodica. Herman Woltman speelt gitaar. We kennen hem van Souldada en samenwerking met o.a. Fay Lovsky en Izaline Calister. Samen wonnen Ella & Herman de singer/songwritersprijs van Friesland in 2015. Age Veldboom is een wandelende encyclopedie als het over een skûtsje gaat en geeft verschillende keren commentaar bij Omrop Fryslân en Omroep Max tijdens het skûtsjesilen. Datum: Tijd: Zaterdag 8 februari 2020 20.00 uur Toegangsprijs: € 15,U kunt reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken, via cultuurcommissie@wjukken.nl of telefonisch via 058-2501458 (Kees van der Bijl) MANDEGUOD 5

MANDEGUOD 6

Nieuws uit de dorpskerk van Mantgum & Skillaerd In de afgelopen jaren was er samenwerking tussen de kerkelijke gemeente Mantgum en buurgemeente Westerwert die door alle partijen als prettig werd ervaren. Hierbij werd onderzocht of er fusie zou kunnen plaatsvinden. In de loop van 2019 bleek dat een groot deel van de gemeenteleden van Mantgum zich niet in een definitieve fusie kon vinden, met name omdat men van mening was dat een fusie met Westerwert ten koste ging van (de kerk in) Mantgum. Die gedachte ontstond onder andere op grond van onduidelijkheid over de condities waaronder die fusie plaats zou vinden. Tenslotte legden drie kerkenraadsleden hun ambt neer. Inmiddels is de kerkenraad weer op sterkte en wij stellen ons graag aan u voor: Rinse de Groot, ouderling/kerkrentmeester en voorzitter, Feikjen van der Zwaag, ouderling/kerkrentmeester, Boukje Jilderda, ouderling/scriba, Gudula van Beem, ouderling. Esther Langedijk, diaken, Jelle Sybesma, diaken. In de komende tijd hebben de volgende zaken onze eerste aandacht: het vaststellen van afspraken die aan de gemeente voorgelegd moeten worden (de plaatselijke regeling), een kerk- en orgelrestauratie, de samenwerking met Westerwert en continuering van het contract met ds. Keuning. Iedereen is van harte welkom bij de komende diensten die allemaal beginnen om 10.30 uur met na afloop koffiedrinken en ruimte voor ontmoeting. 26 januari, ds. Willemien Keuning 9 februari, ds. Willemien Keuning 23 februari, ds. Andries Kobus 8 maart, ds. Willemien Keuning We hopen u op 11 maart te verwelkomen op een gemeente-avond, waar we een aantal te nemen beslissingen graag met u bespreken. U krijgt daar uiteraard een uitnodiging voor. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter: Rinse de Groot, tel. 06-51968990/ 058-2542051 of rsdegroot@terphus.nl MANDEGUOD 7

MANDEGUOD 8

“hoeveel lawaai staat achter de stilte” (sitaat út gedicht fan Monique) Myn each foel tafallich op de rouadvertinsje yn de Ljouwerter krante: ‘Algemene kennisgeving’. Och hea, ús âldbuorman. It is al sawat 25 jier lyn dat er ferhuze út Mantgum wei, mar dochs... We koene it altyd goed mei him fine. Hy hat 10 jier neist ús wenne, 5 jier mei syn frou en de beide famkes, en doe’t de húshâlding út inoar spatte, noch 5 jier allinne. Mei syn hûntsje. We hiene him al yn gjin jierren mear sjoen, mar op de iepen monumintedei yn septimber stie er opiens op ‘e stoepe. Hy woe noch efkes op it âld stee sjen. Lang ha we net praat, want wy hiene it hûs fol mei Ingelske útfanhûzers, bern en pake- en beppesizzers. Mar dat wie syn bedoeling ek net, hy kaam allinne mar efkes lâns, seid er. Hy wie âlder wurden. Mar dat sizze se ek fan my as se my yn tweintich jier net sjoen ha. Mei myn emailadres yn ‘e bûse is er ôfstutsen. En dan in pear moanne letter sa’n rouadvertinsje... David en ik ha mekoar ris oansjoen – we geane wol nei syn begraffenis, ha we besletten. De beide famkes soene der faaks wêze – ek al binne dat no al froulju fan begjin fjirtich. Doe’t we it Ljouwerter útfeartsintrum binnenstapten seagen we in bytsje ûnwennich om ús hinne, der wie ien mefrou en der stiene in stik as tsien kofjekopkes klear. Wiene wy wol goed? “Wy komme foar de begraffenis fan ús âldbuorman.“ “Wat mooi dat jullie er zijn,” sei de mefrou. “Blij dat jullie er zijn. Want dit is wat je noemt een ‘eenzame uitvaart’”. Hja stelde har foar: Monique, keunstneres en dichteres. Hja skriuwt foar sokke gelegenheden gedichten en mei Gerrit fan it útfeartsintrum soargje hja foar in weardige útfeart. En sa bedarren we yn in wrâld dêr’t je faak neat fan witte. As der immen komt te ferstjerren dy’t nimmen hat – gjin famylje, kunde of freonen – dy’t foar de útfeart soargje wol of kin, dan komt de gemeente yn aksje. It is de gemeente ek dy’t in rouadvertinsje yn de krante set. Mei as effekt dat der dan soms dochs noch âlde kunde of buorlju fan eartiids komme. Krekt as yn it gefal fan ús âldbuorman. Want justjes letter kaam der in âldere mefrou binnen dy’t har foarstelde as syn achternicht, en doe kaam der nòch immen binnen: Koos, in kunde fan David syn natuerklub. Koos wenne yn Ljouwert tsjin ús âldbuorman oer. Mar dat wisten we net fan elkoar oant dy dei. Mear minsken kamen der ek net. Monique fertelde dat de beide dochters oanjûn hiene dat se net komme soene. Dit alles makke de seremoanje lykwols net minder plechtich. Mei ús seizen yn in sfearfol sealtsje, Gerrit draaide in song fan Johnny Cash, Monique droech MANDEGUOD 9

MANDEGUOD 10

by de kiste in gedicht foar, doe folge it Ave Maria, in nûmer dat Gerrit frijwol altyd by sa’n plechtichheid heare lit. Dat heart der by, fûn hy. Dêrnei fertelden buorman’s achternicht, Koos, David en ik om bar oer ús oantinkens oan de âldbuorman. Foar Monique en Gerrit dochs noch in moaie gelegenheid om noch eat te witten te kommen oer de persoan dêr’t hja de útfeartseremoanje foar fersoargen. “En ook al is er niemand gekomen, toch dragen we gedichten voor en spelen wij muziek,” sa seit Monique, “want niemand verdient het om zonder een plechtigheid te worden begraven.” Se jout wol ta dat se altyd hiel soarchfâldich har wurden kiest foar de gedichten. Je witte ommers net oft de ferstoarne der sels foar keazen hat om in iensum bestean te lieden, of weròm’t de ferstoarne in iensum bestean hie: is it omdat hy of sy sa kwetst is troch famylje en kunde, of is it miskien krekt oarsom? It is net oan ús om dêroer te oardieljen… Sa foarmen ús ferhalen meiïnoar spontaan de routsjinst, mei de muzyk fan ‘Sailing home’ as tapaslik slútstik. In weardige staasje nei it hôf ta waard foarme troch Gerrit, de twa manlju dy’t de bier mei de kiste dêrop begelaten, Monique, buorman’s achternicht, Koos, David en ik. By it grêf droech Monique noch in gedicht foar. Hiel respektfol. It makke yndruk op ús allegear. Yn de aula ha we noch in skoft neipraat, mar ien ding wiene we it allegear oer iens: it wie hiel bysûnder om dit foar immen te dwaan. Lys Scarse Inleverdatum kopij Mandeguod uiterlijk de 14de van de maand De oplettende lezer van Mandeguod heeft het waarschijnlijk wel opgemerkt: vóór in de Mandeguod wordt vermeld dat kopij vóór de 15de van de maand moet worden ingeleverd, terwijl in het colofon achter in de Mandeguod wordt gesteld dat kopij uiterlijk de 15de van de maand binnen moet zijn. Scheelt maar een dag, maar toch hebben we besloten de inleverdatum voor kopij op uiterlijk de 14de van de maand te stellen. Het geeft iedereen net dat beetje extra tijd voor correctie, lay-out, drukken, rondbrengen, etc. Dit neemt niet weg dat u uw kopij altijd eerder kunt insturen. Graag zelfs! Het voorkomt een kopij-file om 12 uur ’s nachts op de inleverdatum! Vergeet niet dat het nieuws in Mandeguod geen ‘hot news’ is – het duurt immers een kleine 14 dagen voor de Mandeguod bij iedereen op de mat ligt… Als u een tekst of verhaal opstuurt naar Mandeguod, zien wij graag dat u deze tekst in een Word-document aanlevert, omdat dit voor de redactie het makkelijkst te verwerken is. De redactie MANDEGUOD 11

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Van 17.00-19.00 uur. Bestellen kan telefonisch: 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur), of aan de wagen. www.sambrinipizzas.nl Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Verdura: tomatensaus, kaas, champignons, olijven, ui, knoflook, zongedroogde tomaatjes, mozzarella Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Vesuvius: tomatensaus, kaas, knoflook, olijven, jalapeño, pepers, spekreepjes, ei, mozzarella Salame: tomatensaus, kaas, salami Picanto: tomatensaus, kaas, salami, jalapeño pepers, champignons Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Della Casa: tomatensaus, kaas, zwarte olijven, knoflook, zongedroogde tomaatjes, spekreepjes, champignons, gorgonzola Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spekreepjes Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui gorgonzola e 1,25 / vis e 2,25; bakje knoflooksaus e 1,00. MANDEGUOD 12 e 8,50 e 10,50 e 10,00 e 11,50 e 12,00 e 9,50 e 10,00 e 12,00 e 13,00 e 10,50 e 11,00 e 10,50 Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spekreepjes, ui e 13,00 Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees e 12,50 e 13,50 e 12,50 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,75; extra vlees, Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 12,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons

Tusken Tsjerke en Kroech 2020 Op sneon 4 april 2020 hawwe wy wer ús jierlikse kulturele kuier troch Mantgum, it kommende jier al wer foar de njoggende kear! Yn grutte halen hawwe wy it program foar de kommende edysje al wer klear, de lokaasjes en de optredens moatte noch op inoar ôfstemd wurde, mar it program stiet yn'e grûnferve. Sa treedt bygelyks foar it earst Bennie Huisman op yn in edysje fan TTeK. En komme jim yn'e kunde mei in podcast! Ja, en ek Popkoar Blinder hat tasein! As bestjoer kinne wy fansels net alle dingen sels dwaan en dêrom wolle wy ek dit jier wer graach in berop dwaan op frijwilligers dy't ús helpe wolle mei: a. It itensieden foar ús mienskiplik miel yn de Wjukken, in tradysje dy't wy der graach ynhâlde wolle. Fan jim wurdt ferwachte dat jim foar tsien persoanen itensiede, de kosten foar de grûnstoffen wurde fergoede troch it bestjoer. Jimme kinne jim opjaan op frisia1874@gmail.com, mei fermelding fan "frijwilliger itensiede". b. Wa't ús helpe wol mei it ferkeapjen fan sûkelade peaskeaaikes kin him/har op itselde e-mailadres oanmelde, mei de fermelding "peaske-aaikes". c. Der binne ek altiten minsken noadich foar de omballingen, bygelyks it rûnbringen fan stuollen nei de lokaasjes. Ek hjirby is help altiten wolkom! Ek dêrfoar is frisia1874@gmail.com wol te brûken, ûnder fermelding fan "omballingen". Wy krije op dit e-mailadres in protte digitale post binnen en dan is it fermelden fan it ûnderwerp tige handich! Sa binne jimme wer efkes op'e hichte! Yn it maartnûmer fan Mandeguod fine jim de rûtes, sadat jim in kar meitsje kinne. It bestjoer fan Frisia1874 MANDEGUOD 13

MANDEGUOD 14

Een gezellige zondagmiddag met de Mantgumer Maten in MFC Wjukken In het voorjaar van 1997 werd in het oude dorpshuis De Wjuk het mannenkoor de Mantgumer Maten opgericht. Uniek is de vermelding van de doelstelling en de namen van de oprichters op een bierviltje. Dit bierviltje staat bekend als de Akte van Oprichting. Drieëntwintig jaar later bestaat het koor nog steeds. Jaarlijks treden de Maten in diverse plaatsen in Friesland succesvol op. Na zeven jaar wordt het tijd om in Mantgum weer eens een concert te geven. Uit hun repertoire volksliedjes, ballades, smartlappen en zeemansliedjes in diverse talen zorgen de Mantgumer Maten voor een gevarieerd programma. De 19 zangers staan onder leiding van Gebbien Braam en worden begeleid door de accordeonisten Lys Scarse en Yvonne Koornstra. Voor een gezellige muzikale middag moet u op zondag16 februari in MFC Wjukken zijn. Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. MANDEGUOD 15

MANDEGUOD 16

Mantgum Foar Inoar Het volgende Eetcafé wordt gehouden op zondag 1 maart a.s., waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Lijkt het u gezellig eens mee te eten………. Dat kan! Kosten € 5.- per persoon (excl. drankjes!). Wij verwelkomen u graag op 1 maart! Wel graag aanmelden voor 20 februari via foarinoar@mantgum.com. Of bij een van de leden van de coördinatiegroep: Siebolt en Aukje 0651058186, Antje 0623301207, Ank 0582501557, Marja 0612068990 of Pieter 0683713210. Natuurlijk kunt u bij hen ook terecht voor het doorgeven van informatie of het vragen om hulp. Coördinatiegroep Mantgum Foar Inoar Informatie van de Gemeente Leeuwarden: Junior energiecoach Samen met je kinderen gratis meedoen aan Junior Energiecoach Speel, leer en lach met energie! Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin. Kinderen en ouders leren er van alles over energie, geld en het milieu en het is ook nog eens goed voor je portemonnee. Gedurende vijf weken ontdekken kinderen (7-12 jaar) dat thuis energie besparen niet ingewikkeld, saai of duur hoeft te zijn, maar juist leuk, want: Met energie kun je lachen! Zo gaan kinderen thuis op lampenjacht en stekkerexpeditie en valt er elke week een prijs te winnen. Ook zijn er iedere week nieuwe filmpjes met het van televisie bekende Varkentje Rund. Aanmelden Ben je enthousiast en wil je meedoen? Schrijf je dan voor 2 februari in op juniorenergiecoach.nl/meedoen. In de eerste week van februari ontvang je het startpakket thuis. De start is op 8 februari. De gemeente Leeuwarden betaalt voor de deelname. Meedoen is dus gratis als je in de gemeente Leeuwarden woont. Eerdere ervaringen Een paar reacties van deelnemers: ‘Onze kinderen gingen ’s avonds na het eten enthousiast bij de stopcontacten langs om te kijken of er nog onnodig stekkers in zaten. Zo werden ook wij als ouders bewuster hiervan’. MANDEGUOD 17

MANDEGUOD 18

Het eetcafé ***! Een alderaardigst initiatief van MFI -Mantgum Foar Inoar - is dat er een keer in de maand een eetcafé wordt georganiseerd. Gezelligheidsliefhebbers kunnen elkaar dan in de Wjukken ontmoeten om samen te eten voor de gigantische prijs van 5 euro. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de maaltijden in de Wjukken zouden worden klaargemaakt, maar helaas leent de keuken zich daar niet voor. Wat een gezellige gedachte zou het zijn om met een paar dorpsgenoten gezamenlijk een maaltijd klaar te maken. Maar omdat dat niet gaat, wordt het bij verschillende kokers thuis gedaan. De eerste keer was ik er niet bij, maar de daaropvolgende keren wel! Ik zou zeggen: gelukkig maar want het is zó leuk, zó gezellig, zó lekker! Steeds weer een leuk gedekte tafel, twee of drie gangen, door wisselende personen klaar gemaakt. We hebben een keer stamppotten gegeten, een andere keer maaltijdsoepen (waarvan ondergetekende er één had gemaakt), en de laatste keer kregen wij een skippersmiel met capucijners, spek, uitjes en ander vlees. Dit alles tegen kostprijs, want niemand hoeft hier winst op te maken, het gaat alleen om de gezelligheid, samen eten, samen opruimen en zo. De 5 euro omvat een voorgerecht (als het menu dat toestaat), een hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje thee of koffie toe. Eventuele drankjes komen voor eigen rekening. Beste dorpsgenoten, dit is een geweldig initiatief. Tot nu toe zijn er 30 tot 40 mensen komen meeëten, het is een gekakel van jewelste van al die mensen die elkaar elders niet vaak ontmoeten. Deze maand was de uitreiking van de Michelinsterren, maar ze zijn hier niet geweest. Volgens mij echter heeft het eetcafé DRIE stralende Michelinsterren verdiend! Aukje J. Winsemius MANDEGUOD 19

MANDEGUOD 20

Súksesfolle, sinnige Hassiebassie kuiertocht It is al hast in tradysje: de Hassiebassie kuiertocht op âldjiersdei yn Mantgum. Ut de Wjukken wei wie der ek dit jier wer in moaie rûte útsetten, mei leuke aktiviteiten en fansels in hassiebassie ûnderweis. Op 31 desimber stiene der yn totaal 228 dielnimmers oan de start, 103 dêrfan rûnen de tsien kilometer. By teetún de Dille yn Easterwierrum stie popkoar Blinder foar harren klear mei in bakje kofje of in hassiebassie. Efkes fierderop, by de Swette del, bliek in PFAS-sône te wêzen, eltsenien waard scand troch mannen yn wite pakken, wat ta in soad wille late. Wannear ’t jo troch de scan kamen stie der lokkich sjokomel of in hassiebassie klear. Om twa oere starte de 2,5 kilometer kuierjen en de 15 kilometer hurdrinnen. Foar de 110 dielnimmers oan de 2,5 kilometer wie der in speurtocht útsetten. De bern, en folwoeksenen fansels, moasten foto’s yn goede folchoarder sette. Fierderop wie der in gesellich plak ynrjochte dêr’t elts in hassiebassie, sjokomel of limonade krige, mei moaie muzyk fan in trekharmoanika op de eftergrûn. Nij dit jier wie de hurdrinfariant. Tsien dielnimmers seagen it sitten om 15 kilometer hurd te rinnen, gjin wedstryd, mar lekker hurdrinne oer Weidum, lâns de Swette om sa by de Dille út te kommen. Sy krigen fansels ek in hassiebassie foar de lêste kilometers. Tusken trijen en fjouweren kamen de dielnimmers wer binnen en dêr stie foar elts in hearlik komke snert klear. Doe’t elk binnen wie en de snert op, kaam de boargemaster fan Súdwest Ljouwert om de trekking fan de Hassiebassie-lotterij te dwaan, der wiene prachtige prizen te winnen lykas in middei skûtsjesilen en in wykein Texel. Foar wa’t woe, wie der fansels ek noch in hassiebassie of wat oars oan de bar te krijen en der koe in plaatsje oanfrege wurde bij de Hassiebassie-jukeboks. Sa waard it stadichoan tsjuster yn Mantgum, nei in prachtige, sinnige dei. Mei de Hassiebassie 2019 is € 2.193,76 ophelle foar stifting Doch Dyn Dream. Dizze stifting bout in skoalle foar weesbern yn Kenia. Yn febrewaris sille út Mantgum wei Jehannes Arendz, Adelma Hoekstra en harren dochter Bregt tegearre mei 5 Easterwierrumers (te witten: André en Tsjitske Bootsma, Peter Zijlstra, Fetsje Anema en harren soan Jelle) sels nei Kenia ta om dêr it dak op in nij skoalgebou te setten. Mear oer dit projekt kinne jimme lêze op www. dochdyndream.nl Elts dy’t dizze dei meirûn of holpen hat, wolle we lâns dizze wei dankewol sizze en oant 31 desimber 2020! MANDEGUOD 21

MANDEGUOD 22

Foto impressie van Hassiebassie kuiertocht 2019 MANDEGUOD 23

MANDEGUOD 24

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra K. Bosma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont J. Noorman P. Kuipers Fam. Nutma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot R. Heida J. Nijboer Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 doarpsmienskip@mantgum.com E. van der Hem info@harmonieweidum.nl S. Cnossen (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 94 02 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 250 40 97 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (06) 150 47 798 (058) 250 22 41 (058) 850 63 92 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (058) 250 1090 (058) 250 10 78 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 MANDEGUOD 25

Activiteiten Maand februari dinsdag zaterdag zondag 4 feb Uit de schatkamers van de muziek 2/4. Serie van 4 lezingen verzorgd door Rudolf Nammensma. 8 feb Voorstelling van de Noorder Smederij: Myn Skip 9 feb Kerkdienst. Voorganger: ds. Willemien Keuning woensdag 12 feb Vrouwen van Nu: Lezing Henk Dillerop donderdag 13 feb Informatieavond Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Mantgum (CPO) vrijdag zondag zaterdag zaterdag zondag vrijdag zondag dnsdag 14 feb Filmhuis, film: Roma, 135 min. 16 feb Zondagmiddagconcert van de Mantgumer Maten 22 feb Kinderfilmhuis: De kleine prins (voor groep 1 t/m 4) 22 feb Kinderfilmhuis: Operatie Noordpool (voor groep 5 t/m 8) 23 feb Kerkdienst. Voorganger: ds. Andries Kobus 28 feb Filmnight. Thema: Frans. 1 mrt Mantgum Foar Inoar: Eetcafe. 3 mrt Uit de schatkamers van de muziek 3/4. Serie van 4 lezingen verzorgd door Rudolf Nammensma. donderdag 5 mrt Jaarvergadering Keatsferiening Jacob Klaver 13.30-15.30 uur MFC De Wjukken 20.00 uur MFC De Wjukken Oud papier wordt 13 keer per jaar opgehaald. U kunt deze data terugvinden op de afvalkalender 2020 van Omrin. De data zijn ook te vinden op de Omrin-website. https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender. Of Googlen naar Afvalkalender Mantgum. Urker Vishandel Pizzabakker iedere dinsdag iedere donderdag 15.30-18.00 uur, bij de Poiesz 16.30 uur, bij de Poiesz 13.30 uur MFC De Wjukken 10.30 uur Mariakerk Mantgum 2 films: Amanda (2019) en C’ est la Vie (2017) 18.15 uur. Opgave voor 24 februari MFC De Wjukken Aanmelden voor 20 februari. 17.00 uur MFC De Wjukken 10.00 uur MFC De Wjukken 13.30-15.30 uur MFC De Wjukken 20.00 uur MFC De Wjukken 10.30 uur Mariakerk Mantgum 20.00 uur MFC De Wjukken 20.00 uur MFC De Wjukken MFC De Wjukken 15.00 uur MFC De Wjukken MANDEGUOD 26

Weekagenda maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Bootcamp Medische fitness woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Biljarten 60+ Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ donderdag Pianoles Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Fifty + fit. door Sander Hageman Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga Yoga, YogaRutger vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates, Studio Fitaal 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 19.30 uur start bij het plein van MFC De Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal Gymnastiekzaal Mantgum 19.30 uur 19.30 uur, stal fam. Odinga Skillaerd 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, Dorpshuis Weidum Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema zaterdag Bootcamp 09.00 uur start bij het plein van mfc De Wjukken MANDEGUOD 27

Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Kinderopvang It Flinterke Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Instellingen (088) 035 04 00 Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ (‘Kids First’) Mantgum Foar Inoar (088) 035 04 00 (088) 035 04 00 foarinoar@mantgum.com (06) 18 33 90 61 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 Telefoon Contactpersoon E. Hartvelt E. Hartvelt E. Hartvelt C. Bruinsma J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal YogaRutger Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Gemeente Leeuwarden, klein leed K.lycklemaennijeholt@upcmail.nl (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 info@yogarutger.nl (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (058) 257 66 66 G. van der Heide J. Wijnja R. van der Veen A. Wijnstra M. Ypma Rutger Feitsma V. Akkermans Eef Heinhuis Gezondheidscentrum It Kleaster Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. MANDEGUOD 28

Witte jim… dat? it in tige goed mûzejier west hat foar ûlen en oare rôffûgels? Dat dy fûgels iten genôch hiene mei al dy mûskes? Mar dochs is de winter foar dizze hoarnûle (ransuil) net goed ôfrûn. Sita en Robert fûnen dit deade bistke yn harren tún oan It Stalt. Witte jim… dat dat Pieter Soeteman opmerkte dat er op het moestuincomplex op 13 januari een kapucijner bloeide? De normale bloeitijd is mei of juni. Witte jimme… dat … Tusken Tsjerke en Kroech 2020 dit jier op sneon 4 april is? En dat der wer in hiel soad moaie foarstellings en eveneminten op priemmen set wurde dy jûns? Witte jimme… dat Kopij inleveren uiterlijk de 14de van elke maand MANDEGUOD 29

Eef Heinhuis - ervaren trainer Mindfulness categorie 1 MBSR - MBCL - IMP Zenmeditatie Meer weten? Telefoon: 0612822712 eefheinhuis@8je.nl - www.8je.nl Dokter Fokkewei 10/12, Mantgum MANDEGUOD 30

Filmhuis Mantgum Op vrijdag 14 februari draaien wij " Roma" die had u nog tegoed van ons! Mexico / Verenigde Staten, drama, 135 minuten, geregisseerd door Alfonso Cuarón met Yalitza Aparicio, Marina de Tavira en Daniela Demesa 'Roma' speelt zich af in de jaren 70 in Mexico-Stad en schetst een portret van een gezin uit de middenklasse. Gedurende een jaar volgen we de hoogte- en dieptepunten die de familie meemaakt. Centraal staat het dienstmeisje Cleo. 28 februari FILMNIGHT, zie elders in Mandeguod Op vrijdag 13 maart draaien wij " Youth" Italië / Frankrijk / Verenigd Koninkrijk / Zwitserland, drama124 minuten geregisseerd door Paolo Sorrentino met Michael Caine, Harvey Keitel en Rachel Weisz Lente. Fred en Mick, twee oude vrienden die de tachtig naderen, zijn samen op vakantie in een gezellig hotel aan de voet van de Alpen. Fred, een componist en dirigent, is gepensioneerd. Mick, een regisseur, is nog steeds actief. De twee vrienden weten dat ze niet veel tijd meer over hebben en kijken met nieuwsgierigheid en tederheid naar de verwarde levens van hun kinderen, de enthousiaste jonge schrijvers van Mick en de andere hotelgasten, die allen de tijd hebben waaraan het hen ontbreekt. En terwijl Mick een scenario afwerkt van een film waarvan hij denkt dat het zijn laatste belangrijke zal zijn, heeft Fred geen enkele intentie om terug te keren naar zijn muzikale carrière. Toch is er iemand die koste wat kost zijn composities wil horen en hem opnieuw een orkest wil zien leiden. Op vrijdag 27 maart draaien wij " Im Labyrinth des Schweigens" (2014) Graag tot ziens op onze filmavonden! Anne, Leo, Karin, Wiebe en Christa MANDEGUOD 31

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand vullen naar keuze terwijl u wacht, u kunt deze ook bestellen. * Suiker/krentenbrood in cijfers. leuk voor kado verjaardag of trouwdag! Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-22632617 * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. * Bestellen kan in de winkel of via telefoon of whatsapp of website www.ambachtsbakker.nl MANDEGUOD 32

FILMNIGHT - 28 FEBRUARI 2020 Het is weer zover! De filmnight komt er weer aan, alweer voor de 9de keer. Thema: Frans 2 films: Amanda (2019) en C' est la Vie (2017) Entreeprijs € 22,50 inclusief een welkomstdrankje en een pauzedrankje Leuk om cadeau te geven Uiterlijke opgave datum is 24 februari Start film om 18.15 uur Wilt u ook gezellig tafelen met ‘n drankje, heerlijk Frans eten en mooie films, dan kan dat. Opgeven kan vanaf heden via ons mailadres: filmhuis.mantgum@gmail.com. Of op de komende filmavonden via de intekenlijst. Bij opgave gaan wij er ook vanuit dat u komt i.v.m. de kosten. Bij dieetwensen horen wij dat graag. Wij hopen u weer te ontmoeten en samen een gezellige avond te hebben! Tot ziens op de filmavond. Anna, Leo, Karin, Wiebe en Christa Amanda (2018) geregisseerd door Mikhaël Hers met Vincent Lacoste, Isaure Multrier en Stacy Martin In Parijs verdient David zijn brood door verschillende klussen te klaren. Eenzaam en dromerig als hij is wordt hij verliefd op de buurvrouw Lena. Aan zijn vredig bestaan komt bruut een eind wanneer zijn oudere zus overlijdt gedurende een aanslag, waardoor hij de zorg over zijn zevenjarige nicht Amanda op zich moet nemen. MANDEGUOD 33

MANDEGUOD 34

C’est la vie! (2017) Frankrijk/Canada/België 2017. Komedie van Eric Toledano en Olivier Nakache. Met o.a. Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Eye Haidara en Suzanne Clément. Energieke komedie over het laatste kunstje van de uitgebluste cateraar Max (Bacri): een chique trouwpartij in een enorm kasteel. Het uit de hele wereld afkomstige personeel van Max werkt niet altijd even goed samen, maar aan het eind van de film beseft iedereen dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. Gelukkig wordt deze iets te nadrukkelijke politieke boodschap niet van de daken geschreeuwd en valt er onderweg genoeg te lachen. Zesde film van Nakache & Toledano, het regisseursduo van onder meer wereldhit Intouchables (2011) en Samba (2014). Originele (ook Franse) titel: Le sens de la fête. Graag tot ziens op 28 februari Tijd: 17.45 uur Kosten: € 22,50 per persoon Opgave: graag per mail voor 24 februari naar: filmhuis.mantgum@gmail.com Doarpsmienskip Mantgum Vooraankondiging Jaarvergadering 2020 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de Jaarvergadering, tevens de Algemene Ledenvergadering. De Jaarvergadering van Doarpsmienskip Mantgum vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 april 2020 om 20.00 uur in MFC Wjukken . Dit bericht is slechts een vooraankondiging. De officiële uitnodiging en de agenda zullen in Mandeguod van april worden geplaatst. De stukken zijn naar verwachting medio maart al te vinden op www.mantgum.com Tijdens deze Jaar/Algemene Ledenvergadering wordt onder andere de verdeling van het dorpsbudget besproken. Bovenstaande uitnodiging geldt daarom ook voor inwoners van Mantgum die geen lid zijn van Doarpsmienskip Mantgum. MANDEGUOD 35

MANDEGUOD 36

Het kinderfilmhuis is terug! Maandag 30 december was de eerste nieuwe editie een groot succes. In de ochtend stond een kerstfilm op het programma voor groep 1 t/m 4: Elliot het kleine rendier. Ouders mochten gratis mee. Een paar kleine kijkertjes kwamen heel trots zonder ouders naar de film. Halverwege was er een pauze met popcorn en limonade. De kinderen zaten goed in het verhaal en genoten van deze ervaring. In de middag draaiden we de nieuwe animatiefilm van de Lion King voor groep 5 t/m 8. Net als op de ochtend kwamen er bijna 30 bezoekers, maar hier bijna alleen kinderen. Deze film is best heel spannend omdat de dieren en de natuur levensecht lijken. Maar gelukkig zaten de Belgische Timon en Pumba ook nog steeds in de film waardoor er ook flink werd gelachen. Het was bijna volledig een kinderproductie met Jurre en Silke die de posters hebben opgehangen, briefjes verspreid in het dorp, popcorn zakjes vulden en de kassa deden. Maar de hulp van Leo bij de Leij was onmisbaar voor het bedienen van de apparatuur. Kort van te voren sloeg er een stop door maar dat kwam gelukkig op tijd goed! Dit smaakt naar meer dus in de voorjaarsvakantie komt er een vervolg op zaterdag 22 februari met weer twee prachtige films. De film op de ochtend, De Kleine Prins, is eigenlijk voor alle leeftijden geschikt. Dit is naar het bekende verhaal van Le petit prince dat ouders ook zal aanspreken. In de middag Operatie Noordpool is echt weer een spannende. Ouders kunnen vast wel inschatten wat het beste bij hun kind past. Bekijk anders even op internet de trailers. We hopen weer op een gezellige kinderfilmhuisdag! Kim van den Heuvel & Jurre en Silke Kuipers MANDEGUOD 37

mantgum.com MANDEGUOD 38

MANDEGUOD 39

MANDEGUOD 40

Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum nûget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste Plak: Datum en tiid: MFC Wjukken Tongersdei 5 maart 2020 20.00 oere 1. Iepenjen 2. Fêststellen wurklist 3. Meidielings en ynkommen stikken 4. Ferslach jiergearkomste 4 maart 2019 (te besjen op ‘e gearkomste) 5. Jierferslach skriuwster 6. Finansjeel a. Jierferslach ponghâlder b. Ferslach kaskommisje, Jehannes Arendz en Reinder Bonekamp c. Beneamen nij kaskommisjelid d. Begrutting takom jier 7. Bestjoersferkiezing: Baukje Stienstra en Hendrik Poppema binne ôfgeand en net wer ferkiesber It bestjoer is bliid mei de folgjende kandidaat bestjoersleden Bauke Jongbloed Kandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekend meitsje by de foarsitter 8. Kommisjes • JK fan JK • Materialen kommisje • Fjildliskommisje • Krânsekommisje 9. KNKB saken 10. Plannen foar it kommende seizoen 11. Omfreegjen 12. Sluting MANDEGUOD 41

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU Tel. 0566 - 60 14 64 E-mail: info@dierenartsgrou.nl Websites: www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Spreekuren gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! Balie geopend: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. MANDEGUOD 42

Oaljekoeken 2020! Aldjiersdei ha de leden fan keatsferiening Jacob Klaver en kuorbalferiening WWC wer alderhearlikste oaljekoeken oan it bakken west. Dit jier krekt wat mei in oare tarieding as de foargeande jierren. Dit jier binne we earder begûn. Al om 1 oere wie it earste lid yn de Wjukken om te begjinnen mei de tariedings. De frituerbakken waarden alfêst oan setten en de miks waard makke. Om 3 oere waard útein set mei it bakken fan de oaljekoeken. Mei in moaie ploech minsken waarden der al gau hearlike oaljekoeken bakt. Tuskentroch kaam Omrop Fryslân noch efkes del om te filmjen hoe’t dizze dei der foar ús leden út sjocht en fansels om ús oaljekoeken ek efkes te priuwen. Foar 10.00 oere koene de minsken thús al genietsje fan dizze oaljekoeken en ek kamen de minsken al gau nei de Wjukken om harren oaljekoeken op te heljen. It bakken gie wer hartstikke bêst en om 12.00 oere hinne wiene de lêste oaljekoeken klear. Noch efkes opromje en skjinmeitsje en dizze ploech fantastyske frijwilligers koene dit jier ek meirinne mei de Hassiebassie tocht en dêrnei genietsje fan in fertsjinne drankje. Dit jier is der in prachtich bedrach fan € 509,46 per feriening ophelle troch it bakken fan dizze oaljekoeken! Beide ferienings binne hjir tige wiis mei!! Wol wie it nedich om ien fan de frituerbakken reparearje te litten wat spitigernôch wol wer in aardich bedrach fan ús opbringst ôfhelje soe. Bakker Vakkeuken út Berltsum hat dizze reparaasjekosten sponsere. Beide ferieningen kinne hjirtroch elk de € 509,46 op harren rekken byskriuwe. Wy wolle Bakker Vakkeuken tige tank sizze foar harren sponsoring. Ek wolle wy alle briefkeophellers, oaljekoeken-rûnbringers, bakkers, miksers, mar foaral ek de minsken dy’t ús oaljekoeken kocht ha en hjirmei ús stipe ha tank sizze. Troch jim kinne we wer fantastyske aktiviteiten dwaan en nije materialen oanskaffe! Mei freonlike groetnis, Keatsferiening Jacob Klaver en Kuorbalferiening WWC MANDEGUOD 43

MANDEGUOD 44

Poiesz Jeugd Sponsoractie! Kaatsvereniging Jacob Klaver doet dit jaar weer mee aan de Poiesz Jeugd Sponsoractie! Wat zijn we blij dat we dit jaar meedoen met de Poiesz actie! Kaatsclub Jacob Klaver wil hiermee verder investeren in de jeugd, want die heeft de toekomst! Er komen steeds meer jeugdleden bij en met extra geld kunnen we leuke dingen doen voor de jeugd om het zo aantrekkelijk te maken en te houden. Met extra middelen kunnen we de wintertraining in de zaal introduceren, een deel van de wedstrijdshirts vervangen, nieuwe trainingsmaterialen aanschaffen, een extraatje doen tijdens wedstrijden of trainen, meer budget voor de startactiviteit, filmen techniek jeugdleden en aanschaffen van mooi weer waterspullen zodat we kunnen afkoelen tijdens de warme trainingsuren. Alvast bedankt POIESZ! De eerste vergadering van de JKfanJK is al weer geweest, in februari begint de wintertraining en vanaf april gaan we weer trainen op het vernieuwde veld. Dit jaar is het gelukt om 2 trainers per groep te vinden waardoor we nog meer aandacht hebben voor onze kaatsers. Wij hebben er zin in en u gaat in de komende tijd weer van ons horen. De Poiesz Jeugd Sponsoractie is dit jaar van 10 Februari tot en met 5 april. U kunt de kaatsclub steunen door de sponsormunten in de koker van KF Jacob Klaver te storten, hierdoor hoopt de kaatsclub zoveel mogelijk munten op te kunnen halen. Alvast bedankt! MANDEGUOD 45

MANDEGUOD 46

Doarpsmienskip Mantgum Bestuursleden (V/M) gezocht! In april houden we weer de jaarlijkse (leden)vergadering van Doarpsmienskip Mantgum. In de afgelopen tijd hebben enkele inwoners zich aangemeld het bestuur te versterken. Toch kunnen we nog wel wat menskracht gebruiken. Daarom zoeken we nog een aantal bestuursleden (V/M). De hoofdredacteur van Mandeguod schreef in de vorige editie: voor- en tegenstanders van het vrouwenquotum stellen dat "(a) mannen en vrouwen gelijk zijn" en "(c) organisaties met een evenwichtiger man-vrouw verhouding beter presteren". Wij nodigen u (V/M) graag uit om deel te nemen in het bestuur. Omdat de verhouding nu een beetje(?) zoek is, en om de prestaties verder te verbeteren, dagen wij de dames uit om hun plaats op te eisen/in te nemen. Voor meer info: Sipke Dijkstra 06-42324206 Subsidies - plannen gevraagd Mantgum heeft voor dit nieuwe jaar weer de beschikking gekregen over het dorpsbudget. Dit bedrag, ruim € 10.000,-- is bestemd voor de leefbaarheid van ons dorp. Wij nodigen een ieder (vereniging of particulier, stichting of werkgroep) uit plannen en ideeën in te dienen die de leefbaarheid van ons dorp ten goede komen. Deze plannen kunnen voor 1 maart ingediend worden bij het secretariaat: doarpsmienskip@mantgum.com. In de weken na 1 maart wordt een verdeling uitgewerkt. Deze verdeling komt ter stemming in de jaarvergadering in april. Contributies In december jl. zijn de contributiebrieven 2019 weer bezorgd. Velen hebben inmiddels hun bijdrage overgemaakt. Heeft u nog niet betaald? Dan verzoeken wij u vriendelijk de contributie van € 12,00 voor 2019 voor Doarpsmienskip Mantgum over te maken op: rekeningnummer t.n.v. NL49 RABO 0330 8552 12 Doarpsmienskip Mantgum, onder vermelding van: uw naam en straat + huisnummer Uw contributie wordt ingezet voor diverse initiatieven in het dorp. Iedere maand gaat bijvoorbeeld een deel van uw bijdrage naar het prachtige dorpsblad Mandeguod! Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum dankt u alvast voor uw bijdrage. MANDEGUOD 47

MANDEGUOD 48

Elfstedentocht gekaapt? Wie zit erop te wachten dat er weer met de elf steden aan de haal wordt gegaan? Drie dagen pommerantenpoppenkast – bekende Nederlanders die onder auspiciën van Maarten van der Weijden de Elfstedentocht gaan zwemmen. En waarom? Geld, gewoon een andere collectevorm om de stichting van Maarten te financieren, kankerbestrijding en -onderzoek, prachtig en nobel maar nu is het zwemmen wel tweedehands. Irritant, drie dagen lang duizenden, wellicht tienduizenden mensen op en over en in het water en overal langs de route allerlei mediafiguren, tv- en radiojournalisten, stiekeme reclames, ethervervuiling enzovoort. Gelet op de actualiteit van Urgenda is dit een totaal overbodige aanmaak van Nox, CO2, files, verontreiniging en afval. Doe het niet, ga niet zwemmen omdat je zo graag in de spotlights wil komen, doe anoniem je best en lever je bijdrage. Als een ieder die bij de voorgaande succesvolle zwemtocht heeft gedoneerd dat nu ook doet wanneer er niet gezwommen wordt, en extra daarbij de niet gemaakte reiskosten afstaat, dan is er maatschappelijk gezien een nettoresultaat. Dan vindt er geen kleine volksverhuizing plaats en daarmee geen gigantische hoeveelheid dataverkeer aan Zwemmer Maarten van der Weijden schakelt BN’ers in. Foto ANP appjes, foto’s, tweets, instagram, tv, radio et cetera. Ook dat scheelt een niet te onderschatten hoeveelheid energie. Als Nederland meelevend wil zijn is bovenstaande echt een win-win. Je hoeft er niet eens de deur voor uit om optimaal te scoren. Deze gedachte geldt ook voor de sponsoren: uw bijdrage blijft onverminderd van harte welkom en nodig. Ik doneer weer, maar uitsluitend als er niet gezwommen wordt. Jan Ran. Mantgum Uit Leeuwarder Courant 7-1-2020 MANDEGUOD 49

MANDEGUOD 50

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Mantgum 2.0 Nieuwsbrief nr. 4 | Januari 2020 Met deze nieuwsbrief in de Mandeguod informeren wij iedereen graag over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond het CPO Mantgum 2.0 Uitnodiging Informatieavond In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat wij in de eerste helft van 2020 een informatieavond willen organiseren. Deze avond is nu gepland op donderdag 13 februari 2020 om 20.00 tot 21.30 uur in De Wjukken. Inloop vanaf 19.45 uur. De avond wordt georganiseerd door het CPO Mantgum 2.0 Tijdens deze avond geven wij informatie over het CPO, onze plannen en de huidige stand van zaken. Els van der Laan van NO.ORDPEIL Landschap Erfgoed is aanwezig. Zij zal deze avond een toelichting geven over de landschappelijke en cultuurhistorische opgave van het CPO plan in het plangebied en over de eerste inrichtingsschetsen van het woon- en leefconcept. Anneke van der Meer van Axon Adviseurs geeft een toelichting op het proces dat het CPO doorloopt. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de aanwezige personen. Welkom Wil je meer weten over het CPO plan en het proces, heb je ideeën of andere opvattingen, of wil je je aanmelden als belangstellende voor het CPO plan? Iedereen is van harte welkom. Wij ontmoeten u graag op donderdag 13 februari. De koffie/thee staat voor u klaar. Hartelijke groet, namens het bestuur CPO Mantgum 2.0 Elmer de Wit (voorzitter) Arjen Klaversma (secretaris) Rein Feenstra (penningmeester) Tjepko Jansen (algemeen bestuurslid) MANDEGUOD 51

Colofon Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tenzij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Ewoud Westrik, secretaris. Bert van der Weide, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Lys Scarse eindredacteur, Maaike Kuipers redacteur, Lys Scarse redacteurverslaggever, Diny de Vries redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrek. Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggever Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk: CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina www.mantgum.com e 160,00 e 85,00 e 47,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 27,50 e 15,00 e 11,00 Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage e 30,00 Oplage: 505 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 14e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Politie Service Centrum (0900) 88 44 © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. MANDEGUOD 52 In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum. com geplaatst wordt. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication