0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang mei 2015

M-mei 2015

INHOUDSOPGAVE De Massale Mantgumer Garage Sale Traditioneel paasei-zoeken op het sportveld Nieuwe partner voor uitvaartbegeleider Iepie Lindeboom-Hospes Tusken tsjerke en kroech 4 Tusken tsjerke en kroech heart by Mantgum! Recept preitaart Foto collage Utnoeging Frisia 1874 Wjukkennieuws Dobbe Dagen Mantgum Het tennisseizoen is weer begonnen Nieuws vanuit de Oudercommissie IBS De Gielguorde Oproep van de Badmintonclub in Mantgum Rûnom Mantgum Verenigingen Activiteiten Weekagenda Instellingen Jeu de Boules Speciale Moederdagtaart (MTV`14) Beste dorpsgenoten (MCM) Speeltuin de Pôle Collecte Amnesty International Collecte Hartstichting Jeu de pelote competie 2015 Kaatstraining voor volwassenen! Poeisz jeugdsponsoractie Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start de Bistedokter Op syk nei leafdesbrieven... Advertenties Politie Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Wouter van der Wal op zijn gitaar tijdens Tusken tsjerke en kroech 2015 Het volgende nummer verschijnt voor 1 juni 2015. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 mei 2015 foto Frits Sieperda www.mantgum.com mei 2015 Mandeguod 1 3 5 7 8 10 11 12 15 17 19 20 22 23 25 27 28 29 30 31 33 35 38 39 39 41 41 43 45 47 51 56 56 68

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum www.klaversma.nl telefoon: 058 250 16 19 bouwbedrijf@klaversma.nl 2 Mandeguod mei 2015

mei 2015 Mandeguod 3

‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 4 Mandeguod Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37 mei 2015

Traditioneel paasei-zoeken op het sportveld Zoals elk jaar op Goede Vrijdag, had ook dit jaar de Paashaas van korfbalvereniging WWC paaseieren verstopt op het sportveld in Mantgum en Wiuwert. Niet alleen chocolade eieren, maar ook twee gouden en twee zilveren. Voor de vinders van die eieren was er een kadootje te winnen. Het veld was in twee delen verdeeld: op de ene helft mochten de kinderen tot en met groep 3 zoeken en op de andere helft de kinderen van groep 4 tot en met 6. Het zilveren ei bij groep 4 t/m 6 werd al snel gevonden door Tara. Ook het zilveren ei bij de andere helft werd snel gevonden en wel door Jimte. En toen moesten er nog twee gouden eieren gevonden worden... En zoals elk jaar was dit moeilijk. Gelukkig had de Paashaas van de voorgaande jaren geleerd dat het handig is te onthouden waar hij de eieren ongeveer had verstopt. Ondanks een tip duurde het toch nog even voordat de gouden eieren werden gevonden. Uiteindelijk kwam het toch goed en waren Rikst en Tyme goede de vinders van de gouden eieren. mei 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod mei 2015

Nieuwe partner voor uitvaartbegeleider Iepie Lindeboom-Hospes Mantgum - Vanaf 1 maart jongstleden werkt uitvaartbegeleider Iepie Lindeboom-Hospes samen met Ina Brinkman – la Roi. Dit betekent dat als Iepie twee uitvaarten in dezelfde week heeft, Ina de tweede uitvaart op haar neemt. Beide vrouwen vinden dit een logische keus, want een uitvaart is een bijzondere gebeurtenis die de volle aandacht verdient. De volle aandacht Na jaren als verzorgende gewerkt te hebben is Iepie Lindeboom-Hospes nu vier jaar aan het werk als zelfstandig uitvaartbegeleider. Ze krijgt steeds meer aanvragen en merkt dat ze geen twee uitvaarten tegelijk wil begeleiden. ‘Een uitvaart is een hele ingrijpende gebeurtenis. De mensen die ik hierbij begeleid verdienen de volle aandacht. Ik wil dan niet zeggen Kennismaking Iepie en Ina hebben elkaar vorig jaar leren kennen tijdens de uitvaartbeurs in de Grote Kerk in Leeuwarden. Iepie vertelde over haar overstap van verzorgende naar ondernemer in de uitvaartzorg. Ina zat in hetzelfde schuitje, waardoor er gelijk een klik was. Na een aantal gesprekken en meelopen bij een paar uitvaarten besloten de dames dat ze met elkaar verder wilden. In vertrouwde handen ‘Door het meelopen bij een aantal van ‘mijn’ uitvaarten weet Ina hoe ik zaken regel en wat ik belangrijk vind tijdens het contact met de naaste familie’, vertelt Iepie. ‘Mensen zoeken tenslotte contact met mij en ik wil er dan zeker van zijn dat als ik ze overdraag ze daar in vertrouwde handen zijn.’ Ook bij Ina staan de wensen van de overledene en de nabestaanden voorop. Ze luistert naar de verhalen van de familie en denkt mee met hun wensen voor de uitvaart. Ina neemt de familie alle bijkomende werkzaamheden uit handen, zodat zij tijd hebben om afscheid te nemen. Juist die persoonlijke aandacht is wat beide vrouwen het allerbelangrijkste vinden bij een uitvaart. mei 2015 Mandeguod 7 Ina Brinkman-La Roi en Iepie Lindeboom-Hospes dat ik een ochtend geen tijd heb, dat hoort niet en wil ik niet.’ Daarom heeft Iepie besloten om Ina Brinkman als achterwacht te vragen.

Tusken tsjerke en kroech 2015

Tusken tsjerke en kroech nûmer 4 It begjint sa njonkenlytsen tradysje te wurden dat toanielferiening Frisia dizze formule foar it fuotljocht bringt. De belangstelling foar de jierlikse min as mear tradysjonele útfierings wie tanende en it bestjoer wie fan betinken dat de beakens ferset wurden moasten. As jo hjir en dêr de opteinens fan it publyk te hearen krije docht wol bliken dat it bestjoer in tal jierren tebek in boppeslach makke hat. Ek dit jier wie der wer in breed ferskaat oan optredens, fan toaniel, kabaret, muzyk yn meardere foarmen en net te ferjitten it belûken fan de jongerein by it barren. Sy binne ommers de toanielspilers fan de takomst. Om mar mei de jeugd te begjinnen: better kin sein wurde dat se yn feite al toanielspilers binne. En hoe. Wat se sjen lieten by “In frjemde fûgel” wie fan grutte klasse. Hjir en dêr wie te belústerjen dat se mei sa'n optreden net misstean soene op Oeral. As dat net in komplimint is!!! It begjin fan it hiele barren wie, sa't ek de titel oanjout, yn tsjerke mei in ienakter spile troch fjouwer froulju út Grou. Foar in grôtfolle tsjerke spilen sy “Dus hy sûpte”, in stik skreaun en regissearre troch Anja Steegstra. Om seis oere hinne wie it tiid om meielkoar yn de Wjukken oan it miel te gean. Sa as wênst lieten wer in tal itensierders/sters harren sublime kulinêre kreaasjes tige goed smeitsje troch de roppige gasten. De kar oan iten wie grut, fan Meksikaans oant Sjinees oant stampot boerekoal, alles wie der. Doe wie it tiid om op te splitsen yn groepkes en ûnder lieding fan in gids ien fan de rûtes te folgjen. By de oanjefte om mei te dwaan moatte jo al in kar meitsje: kies ik foar blau of dochs mar de reade rûte of... Omdat alle programma's it besjen en beharkjen mear as wurdich binne sitte je dan mei in dilemma. Fan meardere kanten wie te hearren: Utsein it begjin yn tsjerke soe itselde programma in oar jier wol wer útfierd wurde kinne. In alternatyf soe ek wêze kinne om twa jûnen te spyljen om sa it publyk de gelegenheid te jaan om it grutste part fan itjinge dat fertoand wurdt sjen te kinnen. Sa belibbe ik it winliken ek. As jo dan by de neisit yn de Wjukken fan oaren te hearen krije hoe't se harren by in bepaald optreden ta de teannen út fermakke hawwe of djip ûnder de yndruk wiene fan bygelyks in muzikaal optreden dan hiene jo dat sels ek wol ûndergean wollen. Dat wol net sizze dat de ûnderdielen dy't jo sels besocht hawwe minder wêze soene, perfoast net. Tsjinwurdich wurdt rûnom en soms te pas en te ûnpas it wurd Mienskip brûkt. Mar wat de Mantgumers hjir meielkoar berikke is neffens my de ultime foarm van MIENSKIP. Grutte wurdearring is op syn plak foar de organisaasje fan it gehiel, mar ek foar al dy meiwurkers, foar de minsken dy't harren romte beskikber steld hawwe en ek de itensieders. mei 2015 Mandeguod 9

Nei myn betinken foelen alle puzelstikjes op syn plak. Sels it waar wurke tige mei, wie it om fjouwer oere hinne noch ridlik wiet, tsjin fiven wiene de waargoaden ús tige tagedien. Mar wat wolle jo ek as jo yn tsjerke begjinne! Ut namme fan de besikers winskje ik Frisia no al fêst sterkte by de tarieding fan it earste lustrum. Siebolt Dijkstra Tusken tsjerke en kroech heart by Mantgum! Sneon 11 april is’t safier: spilers en artysten, itensieders, gidsen, lokaasjehâlders, lotteferkeaper en regelder fan kaartferkeap en lotterij, itenskoördinator, frijwilligers fan De Wjukken, it bestjoer en fansels de besikers, de dielnimmers: jimme dus binne der klear foar. Mei syn allen nei it begjinpunt: byinoar komme yn de Mantgumer tsjerke dy’t grôtfol sit. Dan mei de hiele ploech nei ús doarpshûs ta om meiinoar te iten: wol tweintich waarmhâldbakken steane klear en de itensieders steane klear om ús it iten op te skeppen: fantastysk! Wat in gesellige sfear hinget der yn it doarpshûs en wat smakket it iten hearlik! Dan, wapene mei in lekkere appel op wei nei de lokaasjes: nei Lyts Kanaän, nei in garaazje, nei in oefenrûmte fan de fysioterapy, de boppeseal fan it kafee, de tsjerke, in skuorre, in dokterswachtkeamer, in wenkeamer en nòch in wenkeamer… Wat dogge de spilers en artysten harren bêst en wat litte se geweldige foarstellings sjen. Wat binne de gasthearen en gastfroulju allemachtich gastfrij om ús te ûntfangen. Neitiid werom nei de Wjukken om te praten oer wat wy sjoen ha en te fertellen hoe’t it wie…en wy kinne as bestjoer allinne mar sizze: geweldich betanke foar jimme ynset! Wy binne hiel bliid mei ús kollega’s fan de cultuurcommissie dy’t noch in nijsbrief omstjoerd hawwe mei ús aktiviteit: hulde!! Graach sjogge wy jimme oare jier wer op ús lustrum-edysje fan Tusken tsjerke en kroech! En as it heal kin sjogge wy jim ek graach op de jiergearkomsten fan Frisia om ús te helpen nije plannen te betinken, lid of gjin lid: fan herte wolkom op tiisdei 12 maaie oansteande. Bestjoer Frisia 10 Mandeguod mei 2015

Recept preitaart Maak een deeg van: 150 gr bloem 75 gr boter 1 ei 1 lepel olie snufje zout Kneed bovenstaande ingrediënten tot een bal en laat het een uur in de koelkast rusten. Voor de vulling: 4 saucijzen (varkens- of rundvlees) 1 kilo prei kaas (bij voorkeur Tynjetaler) melk, boter en meel voor een béchamelsaus 2 eieren ½ citroen Haal het velletje van de saucijzen en bak ze al prakkend kruimelig in hun eigen vet in de koekenpan. Als het vlees gaar is niet langer verwarmen en laten afkoelen. Snij de prei in stukjes, ook het groene gedeelte kan voor een groot deel gebruikt worden. Kook het in ongeveer 10 minuten in ruim water met wat zout. Gebruik 1 soeplepel van het vocht voor de béchamelsaus. Giet het af en laat het goed uitlekken. Maak een béchamelsaus, smelt 25 gram boter in een pan, voeg ongeveer evenveel bloem toe. Als de bloem opgenomen is door de boter een soeplepel van het preiwater toevoegen en daarna nog evenveel melk, blijven roeren tot het een mooie dikke saus is geworden. Is het te dik dan nog wat melk toevoegen. Voeg het sap van een halve citroen toe en de 2 geklopte eieren. Doe een handvol gemalen kaas door de saus en voeg tenslotte de prei toe en roer het goed door elkaar. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een bakblik (ongeveer 25 cm doorsnee) in, breng een laagje boter aan + bestuif het met meel. Rol het deeg uit en bekleed daarmee het bakblik. Prik gaatjes in het deeg met een vork. Bedek het deeg met het vlees en doe er daarna de preisaus op. Rasp kaas over het geheel en zet het 45 minuten in de oven. Serveer de preitaart met een sla die aangemaakt is met een vinaigrettesaus. Dit is één van de recepten van Tusken tsjerke en kroech (Tjerkje Postma) mei 2015 Mandeguod 11

Tusken tsjerke en kroec 12 Mandeguod mei 2015

ch 4 collage van foto’s mei 2015 Mandeguod 13

14 Mandeguod mei 2015

UTNOEGING Ledegearkomste en filmfertoaning Resitearkolleezje Frisia 1874 op tiisdei 12 maaie 2015 yn De Wjukken om 20.00 oere yn de middenseal. 1. Iepenjen troch foarsitter Frans Rodenburg. 2. Meidielings en ynkommen stikken. 3. Neiprate oer Tusken tsjerke en kroech fan 11 april 2015 4. Ferslach fan de ledegearkomste 8-05-2014. (Op te freegjen fia wieke@wiekedehaan.nl) 5. Jierferslach fan de skriuwer oer it toanielseizoen 2014-2015 6. Finânsjeel jierferslach 2014 en begrutting 2015 troch ponghâlder Yme Meintema. Beneamen nij kaskommisjelid en reserve kaskommisjelid 7. Bestjoersferkiezing. Oftredend en net wer te kiezen: LucindaWeijer-Nutma en Marijke Abma Oftredend en wol wer ferkiesber: Wieke de Haan Foarstel foar nij bestjoerslid: ….. Wa’t him of har beskikber stelle wol foar in bestjoersfunksje, kin him of har oant in dei fan tefoarren by ien fan it bestjoer oanmelde. 8. Plannen foar it nije sezoen ‘Tusken tsjerke en kroech V’? Wy ha in lustrum. 9. Wat fierder op it aljemint komt 10. Filmfertoaning: it ûnderdiel fan de giele rûte, wurdt opnij fertoand; dus âlde filmbylden fan 15 jier lyn. Unike bylden fan û.o. de merke Dus net stinne: Hinne! Leden fan Frisia, spilers, artysten, itensieders, gidsen en dielnimmers fan Tusken tsjerke en kroech, binne fan herte wolkom! It bestjoer. mei 2015 Mandeguod 15

Start volgende mindfulnesstraining 20 augustus Steeds meer werkgevers en ziektenkostenverzekeraars vergoeden deze trainingen Gekwalificeerd categorie 1 trainer mindfulness MBSR & MBCL 8je praktijk voor mindfulness Dokter Fokkewei 10 - 9022 BS Mantgum - T: 0612822712 - www.8je.nl               16 Mandeguod mei 2015    

Wjukkennieuws De Wjukken komt weer een beetje in rustiger vaarwater. Afgelopen periode was wat je kunt noemen een spannende periode. Hoe wordt de pensionering van Tsjitske ingevuld en wat doet het met de Wjukken wanneer collega Bonnema de deuren opent? Twee vraagstukken die ons afgelopen jaar behoorlijk bezig hielden. Ondertussen heeft Bonnema zijn deuren geopend en geniet Tsjitske van haar pensioen. Het blijkt dat het dorpshuis de Wjukken en café Bonnema prima naast elkaar kunnen functioneren. De besprekingen zijn al zo ver gevorderd dat de Merke georganiseerd wordt door de Merkecommissie, café Bonnema de catering voor zijn rekening neemt en de Wjukken de accommodatie faciliteert. Wat ons betreft een prima drie-eenheid. Tsjitske is weliswaar met pensioen maar kan de Wjukken toch nog niet helemaal loslaten. Wij zijn er dan ook heel blij mee dat ze nog een aantal overdagdiensten als vrijwilliger voor haar rekening neemt. De invulling van de overige overdagdiensten proberen de groepen in eerste instantie zo veel mogelijk zelf op te lossen. Het kan soms zo zijn dat er overdag echt geen vrijwilligers beschikbaar zijn in de groepen. Er zijn gelukkig vrijwilligers bereid gevonden die op oproepbasis willen inspringen wanneer een overdagdienst niet ingevuld kan worden. Momenteel zijn er ook diverse werkgroepen actief binnen de Wjukken. De eerste resultaten van de opsmukcommissie zijn duidelijk zichtbaar. De Opkeamer is al gerestyled en in Op ‘e Clincke wordt door zowel de opsmukcommissie als de bouwploeg hard gewerkt aan de herinrichting. De energiegroep is druk bezig geweest met het energiebeheer. Waar liggen de kansen voor de Wjukken om zuiniger om te gaan met energie. Door een onafhankelijk bedrijf is een energiescan uitgevoerd. Het blijkt dat de Wjukken al behoorlijk energiezuinig door het leven gaat. Investeringen in nieuwe ruiten of andere ingrijpende aanpassingen blijken de investering niet waard te zijn. De meeste winst is te behalen uit het bewust omgaan met verlichting en elektrische apparaten. mei 2015 Mandeguod 17

18 Mandeguod mei 2015

Begin maart zijn ook de cijfers over 2014 bekend geworden. Penningmeester Mathijs de Groot kon voor 2014 wederom zwarte cijfers overleggen. Het vrijwilligersbestand waar de Wjukken uit kan putten blijft vrijwel gelijk. Er gaan vrijwilligers maar er komen gelukkig ook steeds weer nieuwe vrijwilligers bij om de ploegen aan te vullen. Bij deze willen wij de nieuwe vrijwilligers van harte welkom heten en de vrijwilligers die de afgelopen jaren vrijwilliger waren en om welke reden dan ook afscheid hebben genomen, bedanken voor hun inzet. Vrijwilligers zijn er natuurlijk nooit genoeg. Al is het maar om andere vrijwilligers te ontlasten. Specifiek zijn we nog op zoek naar vrijwilligers met technisch inzicht. Mantgumers die willen helpen wanneer het geluid in de zaal gebruikt moet worden, de belichting in de Wjukken kunnen regelen of een beamer kunnen klaar zetten wanneer dit gevraagd wordt, zijn zeer welkom. Lijkt het je minder leuk een bardienst te draaien maar wil je wel je technische kwaliteiten inzetten voor de Wjukken neem dan contact op met Jelle Anema (06-25464746). Heeft u binnenkort nog een feest in de planning maar heeft u geen zin in alle rompslomp thuis, vraag dan eens naar de mogelijkheden die de Freedkelder u te bieden heeft. Een gezellige ruimte waar u tegen een lage prijs uw feest kunt houden. En ook andere ruimten zijn, na overleg beschikbaar. Anne Dijkstra heeft na vijf jaar Wjukken afscheid genomen van het bestuur. Wat we in hem gaan missen binnen het bestuur zijn zijn kennis van technische zaken en zijn heldere analyses die hij bij een groot aantal zaken had. Anne bedankt! Annemiek, Ellen, Henk, Mathijs, Jelmer, Jurriaan en Jelle Dobbe Dagen Mantgum De mienskiplike ûndernimmers fan De Dobbe yn Mantgum bringe ein maaie wer wat ekstra fleur en gesellichheid yn it doarp. Nei it grutte súkses fan de fiering fan it 5-jierrich bestean fan it winkelkompleks ferline jier, en de entûsjaste reaksjes dêrop, is besletten op ‘e nij in pear sfearfolle en gesellige dagen om de winkels hinne te organisearjen. Op freed 29 maaie fan 09.00 oere ôf oant 18.00 oere, en op sneon 30 maaie fan 09.00 oere ôf oant 16.00 oere, sille der by de winkels fleurige kreamkes stean mei tal fan moaie oanbiedings. Op freedtemiddei fersoarget “Harmonie” fan Weidum in sfearfol muzikaal optreden fan 13.30 oere ôf. En ek oan de bern wurdt tocht. Kom allegear nei dizze Dobbe Dagen! Sjoch ek de adfertinsje yn it maaie-nûmer fan “Op 'e Skille”. mei 2015 Mandeguod 19

Het tennisseizoen is weer begonnen! Half maart zijn de banen in gereedheid gebracht voor een nieuw tennisseizoen. Het gravel is losgewerkt, de lijnen zijn gelegd en de netten zijn weer opgehangen. Naast het klaarmaken van de tennisbanen is ook een start gemaakt met het opknappen van de inslagmuur. De oude toplaag van de muur is verwijderd en binnenkort zal de inslagmuur een nieuwe verstevigde laag beton krijgen zodat deze weer bespeelbaar wordt. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door actieve leden en vrijwilligers, waarvoor onze hartelijke dank. Tennislessen Tennislessen zijn gestart op 9 April. Sinds een jaar heeft de MTC niet één, maar twee lesdagen, maandag en donderdag. Momenteel krijgen 23 kinderen en 26 volwassenen tennisles, van beginners tot gevorderden. Wil je ook leren tennissen? Een proefles meedoen? Of je spel verbeteren? Dan kun je altijd vragen naar de mogelijkheden. Onze trainer voor beide lesdagen is Ate de Jong, info@atetennis.nl , 06-19844738 Koninklijk bezoek De MTC heeft in januari een inzending gedaan voor de wedstrijd “Laat je sportclub niet in zijn hemd staan”. De wedstrijd is georganiseerd door de NOC/ NSF om sportverenigingen een hart onder de riem te steken. Door het insturen van een tactiek waarmee de club een “boost” krijgt, maakten we kans op een hoofdprijs van 10.000 euro. Onze ingezonden tactiek , een betonnen tennisbaan voor basisschoolkinderen waarop ook andere balsporten kunnen worden gespeeld, bleek een tactiek die de NOC/NSF voor ogen had. In Maart werden we dan ook gebeld dat we behoorden tot de top 8 van beste ideeën. Alle top-8 kandidaten werden telefonisch geïnterviewd door een journalist, waarna deze de verhalen aangebood aan de NOC/NSF. Hieruit is een top-3 geselecteerd. 20 Mandeguod mei 2015

Helaas hebben we de top-3 niet bereikt, maar we zijn reuze trots op het feit dat we uit honderden inzendingen gekozen zijn en de top-8 hebben bereikt. Dit geeft ons het gevoel dat we op de goede weg zijn met onze vereniging. Jeugd is onze toekomst en daarom steken we daar veel energie in. Omdat we de wedstrijd niet hebben gewonnen, lopen we een extra financiële injectie mis, maar dit betekent niet dat onze tactiek van de baan is. We blijven nadenken over de aanleg van een mini-veld waar jonge kinderen vrijblijvend kennis kunnen maken met de tennissport. Zaterdag 25 April zullen 2 afgevaardigden van de MTC aanwezig zijn bij de prijsuitreiking van de wedstrijd. Koning Willem-Alexander zal een document in ontvangst nemen met daarin de 8 beste ideeën. En natuurlijk hopen we dan op een handje en een foto. Poiesz sponsoractie Graag willen wij de Poiesz Mantgum bedanken voor onze deelname aan de sponsormuntenactie. We hebben hiermee een mooi sponsorbedrag van 859 euro opgehaald, waarmee we het jeugdtennis een extra boost kunnen geven. Het bedrag zal worden besteed aan het uitbreiden van deelname aan de worldtour. Worldtour is een competitie voor jeugd, waarbij de baangrootte en de ballen zijn aangepast op de leeftijd. Hierdoor kunnen kinderen al wedstrijdjes spelen vanaf 6 jaar. Op dit moment hebben we 4 jeugdleden die meedoen aan de worldtour, maar we hopen dat we meer kinderen kunnen enthousiasmeren om deel te nemen. Naast de worldtour organiseren we dit jaar een feestelijk vriendjes/vriendinnetjes-toernooi op hemelvaartdag en krijgt het inslaghok een opknapbeurt. Lidmaatschap Helaas hebben we moeten constateren dat er met regelmaat gaten worden gemaakt in het hekwerk van de tennisbaan en inslaghok om zo gratis toegang te kunnen verkrijgen tot de banen en een potje te spelen. Maar weet je dat we het lidmaatschap voor jeugd zo laag mogelijk houden om het tennissen voor jongeren te stimuleren? Kinderen t/m 12 jaar mogen voor 35 euro een heel seizoen vrij tennissen en voor junioren t/m 17 jaar is dit slechts 45 euro. Bij die prijs zit ook deelname aan een aantal jeugdactiviteiten zoals de Worldtour, interne competitie voor jeugd vanaf 12 jaar, het ouder-kind-toernooi en het vriendjes/vriendinnetjestoernooi inbegrepen. Meer informatie over lidmaatschap,tennislessen en activiteiten kun je vinden op www.mantgumertennisclub.nl mei 2015 Mandeguod 21

Nieuws vanuit de Oudercommissie IBS De Gielguorde Hierboven ziet u een foto van de leerlingen van de Gielguorde gehuld in hun nieuwe schoolshirts. Deze shirts zullen de kinderen dragen tijdens schoolreisjes, sportdagen en het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op Koningsdag. Ook dit jaar organiseert de school weer de jaarlijkse Garagesale op zondag 31 mei. Aanmeldingen lopen via Suzan Rienstra, jacobsuzan@live.nl. Kosten voor deelname € 8,00. Na aanmelding volgt een ontvangstbevestiging met verdere informatie. Kinderen zullen zoals elk jaar weer op het grasveld voor school op een kleedje hun eigen spulletjes verkopen (gratis). Verder kunt u bij school voor een versnapering terecht. De opbrengsten worden door de Oudercommissie en schoolteam benut voor Sinterklaas-, Kerstfeest en overige leerzame en leuke schoolactiviteiten c.q. schoolmaterialen. De maandelijkse Oud Papieractie is DE belangrijkste inkomstenbron van de Oudercommissie. Doordat u maandelijks uw oud papier aanbiedt, hebben wij in 2014 een totaalopbrengst van € 1990 mogen ontvangen! Op donderdag 28 mei vindt de volgende ophaalronde weer plaats. Wilt u uw oud papier in papieren verpakkingen (dus geen plastic!) met tape of touw dichtgemaakt bij de weg zetten en zoveel mogelijk op één punt aan het begin van de straat verzamelen. Dit maakt het voor de ophalers makkelijker en aangenamer. De Oudercommissie heeft samen met het schoolteam het plan om het school22 Mandeguod mei 2015

plein grootschalig op te knappen. We willen dat het weer een plek wordt waar kinderen graag mogen spelen zowel binnen als buiten schooltijd. Om dit goed te kunnen realiseren hebben we een aanzienlijke pot met geld nodig. We gaan hiervoor een aantal activiteiten organiseren voor en met de kinderen. Maar ook uw kennis en ervaring op het gebied van fondsen werven of goede ideeën voor de inrichting/ indeling van het schoolplein zijn van harte welkom. Verder is er in de afgelopen periode een samenwerking met Doarpsmienskip ontstaan naar aanleiding van de wens voor aanleg van een pannakooi (trapveldje) op het grasveld tussen school en supermarkt, zodat de kinderen veilig kunnen voetballen. Omdat het idee past binnen de Dorpsvisie heeft het bestuur Doarpsmienskip haar medewerking verleend. De gemeente heeft onlangs akkoord gegeven en subsidie vrijgemaakt. De procedure voor het realiseren loopt nog. Contactpersonen: Korrie Dijkstra, knilleske74@hotmail.com - Johan Heddema, jhheddema@telfort.nl www.gielguordemantgum.nl OPROEP van de Badmintonclub in Mantgum Ons clubje speelt van oktober tot april op de maandagavonden met veel plezier badminton in de gymzaal. Wij zoeken een speler die tot onze groep wil toetreden. Inlichtingen bij Sepp Harmelink, telefoon (058) 2501664 of harmelink@wxs.nl mei 2015 Mandeguod 23

24 Mandeguod mei 2015

Rûnom Mantgum De clinic Beginnen met Hardlopen is op 15 april gestart met een dertigtal deelnemers, de helft Mantgumers en de rest uit andere dorpen in de omgeving. Deze aankomende hardlopers werken nu aan techniek en conditie en kunnen na 10 lessen 20 minuten hardlopen, of misschien wel een half uur of meer! De clinics zijn op woensdagavond en er is een aanvullende groepstraining op zondagmorgen om 10 uur bij of vanaf De Wjukken. Hardlopers die op zondag eens mee willen doen met het gevarieerde programma zijn welkom. Op zondag 28 juni om elf uur is de loop Rûnom Mantgum, een gezellige loop over 2½, 5 en 10 kilometer. Voor de deelnemers aan de clinic is het de eerste test dus moedig ze aan, ze verdienen het! Verder kan iedereen meedoen aan Rûnom Mantgum. Inschrijven en meer informatie via runommantgum@mantgum.com Voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 is om half elf de kidsrun, zodat ze kunnen kennismaken met hardlopen. Ale kinderen krijgen een medaille! Aanmelden kan in juni via lijsten op school of via internet. Papa of mama mogen ook meelopen bij de kidsrun. Als voorbereiding organiseert Rûnom Mantgum in samenwerking met de Gielguorde kidsrunclinics tijdens de gymnastieklessen. Vrijwilligers gevraagd Voor de loop Rûnom Mantgum zijn er nogal wat taken zoals tijdwaarnemen, verkeer regelen, wegwijzen, slotfietser, video of foto’s maken, parkeerwacht, inschrijven en startnummers verstrekken, medailles uitdelen, parcours uitzetten, water en sponzen aangeven, enzovoort. Je raadt het al: daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Wil je een bijdrage leveren aan deze nieuwe sportieve activiteit in Mantgum? Laat het ons dan even weten via runommantgum@mantgum.com of 06 5122 1165. De organisatie bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont en Mirjam Boomsma in samenwerking met buurtsportcoach Lammert Harkema van de gemeente Littenseradiel. mei 2015 Mandeguod 25

26 Mandeguod mei 2015

Vereniging Vereni g ingen Contactpersoon Âldereinsoas Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen R. Heide M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra M. Kuipers P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed E. Langes Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup L. Weijer-Nutma J. Arendz P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 250 26 75 (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 144 11 680 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 850 63 92 (058) 250 12 75 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 mei 2015 Mandeguod 27

Activiteiten di. 28 april do. 30 april zo. 3 mei zo. 3 mei zo. 3 mei zo. 3 mei zo. 10 mei di. 12 mei vr. 15 mei zo. 17 mei do. 28 mei vr. 29 mei za. 30 mei za. 30 mei za. 30 mei zo. 31 mei zo. 31 mei zo. 31 mei zo. 31 mei Oprichtingsvergadering vereniging WietWetterKlup Oud papier Keatsen: KNKB Jonges A+B +ferliezersomloop Kerkdienst Lentefair Raerd Openingstoernooi Jeu de boules ver. de Wjukslach Keatsen: Ledepartij Senioaren (Jonker Sikke Partij) Jaarvergadering Frisia Keatsen: Ledepartij Senioaren, Buertkeatsen Kerkdienst Oud papier Dobbe dagen Dobbe dagen Keatsen: welpen, pupillen, skoaljeugd (jonges/famkes) Federaasje Littenseradiel Speeltuinfeest Keatsen: Ledepartij jeugd, Fiifdoarpen partij Keatsen: Ledepartij Senioaren, Fiifdoarpen partij Garagesale Wjukslach ‘Op stap” volgende maand o.a. zo. 28 juni 28 Mandeguod Loop Rûnom Mantgum 20.00 uur, MFC Wjukken uiterlijk 18.30 uur aan de weg zetten 10.00 uur, Mantgum, sportvelden 11.00 uur, Mariakerk 12.00 - 16.00 uur, rond dorpshuis Raerd 14.00 uur, jeu de boules baan 12.00 uur, Mantgum, sportvelden 20.00 uur, MFC Wjukken 18.30 uur, Mantgum, sportvelden 9.30 uur, Mariakerk uiterlijk 18.30 uur aan de weg zetten 09.00 - 18.00 uur, De Dobbe 09.00 - 16.00 uur, De Dobbe 13.00 uur, Mantgum, sportvelden 14.00 - 16.00 uur Speeltuin 09.30 uur, Easterwierrum, sportveld 13.00 uur, Easterwierrum, sportveld 10.00 - 15.00 uur volgt 11.00 uur mei 2015

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag 09.00 - 09.15 uur, MFC Wjukken 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken lytse byb 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd loopgroep bridgen tossen tennis volwassenen 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 uur, bij mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken âldereinsoos bodyfit hardloopclinic pilates 14.00 uur mfc Wjukken 18.40 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 uur 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake donderdag pianoles AMV kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar mei 2015 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 15.30 uur, mfc Wjukken 16.10 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal Mandeguod 29

Weekagenda modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand jeu de boules yoga vrijdag 19.30 uur, jeu de boulesbanen 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie zondag groepstraining hardlopen jeu de boules 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 10.00 uur 14.00 uur, jeu de boulesbanen Instelling Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Instellingen Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Mantgum (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 J. Wijnia Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 30 Mandeguod (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Ds. G. Knol (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 mei 2015

Wjukslach nieuws Op donderdag 16 april is de voorjaarscompetitie alweer gestart. In de Nationale Sportweek hebben we onze leden gevraagd, om een gast mee te nemen om samen een doublette te vormen. Dit toernooi hebben we op 19 april gehouden en was een groot succes. Mede door het mooie weer en de grote opkomst van leden en de meegekomen gasten, was het gezellig op de baan. (zie foto’s) Zondagmiddag 3 mei is ons openingstoernooi.(zie agenda) "Opstap" gaan we op zondag 31 mei. Dit was de afgelopen twee jaar een groot succes. Er wordt weer gezocht naar leuke plekjes in de Friese natuur waar gespeeld kan worden. Zijn we vorig jaar richting Leeuwarden geweest, dit jaar gaan we weer op zoek naar iets nieuws. Ook sluiten we weer af met een gezellige maaltijd. Plaats en tijd van vertrek worden later nog bekend gemaakt. Voorzitter, Anke van Eif mei 2015 Mandeguod 31

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 32 Mandeguod mei 2015

Speciale Moederdagtaart Speciaal voor Moederdag komen de leden van kersverse Mantgumer tafeltennisclub MTV’14 in de week van maandag 27 april tot en met vrijdag 1 mei langs de deuren met een intekenlijst voor een speciale Moederdataart. Hebt u ons gemist en wilt u toch graag bestellen voor Moederdag, dan mag dit tot en met maandag 4 mei op ons telefoonnummer 058-2894432, of via e-mailadres tafeltennismantgum@gmail.com. De taart wordt op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei aan huis bezorgd, zodat alle moeders en hun families er op zondag 10 mei heerlijk van kunnen genieten! Deze smaakvolle taart wordt gemaakt door de welbekende Ambachtsbakker Sybesma uit Boksum, die ook een winkel in Mantgum heeft. Dus dan weet je als koper ook dat het goed zit, dat je iets voor je moeder koopt met echte smaakvolle kwaliteit. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de clubkas van MTV’14, vooral om twee nieuwe tafeltennistafels aan te kunnen schaffen. Aan het einde van dit jaar moet MTV’14 twee bruikleentafels teruggeven aan de tafeltennisbond afdeling Noord, dus het geld is nodig om die twee tafels te kunnen vervangen. MTV’14 heeft daarnaast al twee tafels in eigen bezit. Bovendien gaat MTV’14 vanaf september met een team volwassenen aan de NTTB-competitie meedoen en daar zijn onder andere zaken zoals een telbord en goede wedstrijdballen ook hartstikke handig. De jeugdleden spelen nog geen competitie maar doen al wel aan verschillende toernooien zoals onder andere het Fries kampioenschap mee. Het eerste seizoen van MTV’14 had op maandag 13 april haar slotavond, met de clubkampioenschappen als afsluiter. Joost Wilks uit Weidum werd kampioen bij de jeugd en Robert Postma kampioen bij de volwassenen. Ook hebben we de donderdag daarvoor meegedaan aan een gezellig toernooi in Lekkum. Alle uitslagen en informatie over deze evenementen vind je op onze website www.mtv14.wordpress.com. En nieuwe leden, zowel recreatief als wedstrijdgericht en vanaf plusminus twaalf jaar tot oneindig, zijn altijd van harte welkom! Het nieuwe seizoen begint op maandag 7 september in MFC Wjukken. Graach oant sjen! mei 2015 Mandeguod 33

34 Mandeguod mei 2015

Beste dorpsgenoten, Het nieuwe jaar is al niet meer zo nieuw, en het voorjaar lijkt er wat aarzelend aan te komen. Als Merke Commissie zijn wij al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen van de aankomende Merke. Schrijf de data alvast in uw agenda: Do. 13 / Vr. 14 / Za. 15 augustus Dat is ook gelijk het laatste weekend van de schoolvakanties. Een mooie gelegenheid om uw vakantiebelevenissen in goed gezelschap en onder het genot van een (non) alcoholische versnapering de revue te laten passeren. En tijdens uw natuurlijk welverdiende vakantie kunt u zich alvast voorbereiden op de Merke, want dit jaar is het thema: THE SEVENTIES De jaren 70 zijn het begin van het disco tijdperk, en Abba wint het Eurovisie songfestival. In 1970 houden de Beatles op te bestaan en zijn The Bee Gees weer helemaal terug. We dragen “hotpants” en de muziek video clip doet zijn intrede. De muziekfilm Saterday Night Fever trekt volle bioscoop zalen en wordt opgevolgd door de bijna net zo populaire film Grease. Op de TV keken we naar Catweazle, Dukes of Hazzard, TopPop, Dagboek van een herdershond, Swiebertje, Charlies Angels en wie kent ze niet, Q en Q. Kortom, een thema waar voldoende inspiratie uit valt te halen en wij hopen dat u niet uw volledige kledingkast heeft opgeruimd want wij verwachten natuurlijk wel iedereen in zijn mooiste jaren 70 kledij op het matinee! Misschien in een andere maatvoering dan in de jaren 70, maar dat mag de pret niet drukken. Op donderdagavond 13 augustus starten we de Merke weer met een optocht voor de lagere school kinderen en deze keer mag ook de “oudere” jeugd laten zien hoe vindingrijk ze zijn. Wij zijn in ieder geval heel benieuwd naar jullie creatieve bijdrage. Aan de kinderen op de lagere school zal voor het einde van het schooljaar een flyer worden uitgedeeld met aanvullende informatie. mei 2015 Mandeguod 35

36 Mandeguod mei 2015

In het kader van dit thema organiseren wij ook dit jaar weer een foto wedstrijd. De leukste jaren 70 foto’s worden tijdens de Merke tentoongesteld in de Wjukken en de winnende foto wordt beloond met een leuke 70’s prijs. Meer informatie en de spelregels zijn straks te vinden in het Merke boekje en op onze website. In januari heeft een inspraakavond voor de jeugd plaatsgevonden. Ondanks de tegenvallende opkomst zijn er toch heel veel leuke ideeën naar voren gebracht waar wij als Merke Commissie zeker wat mee kunnen en we gaan proberen dit jaar al een aantal onderdelen in het programma op te nemen. In mei brengen wij het merke boekje bij u langs, met daarin een overzicht van het programma. Bij de activiteiten staat nu ook vermeld welke gratis toegankelijk zijn en waarvoor entree verschuldigd is. Door in te tekenen op de merke list kunt u vooraf de entree betalen en bekostigen wij de activiteiten die vrij toegankelijk zijn. Wij komen bij u langs met de merke lijst in de weken van 15 t/m 26 juni. Dit jaar zal de catering tijdens de Merke worden verzorgd door Café Bonnema. Als Merke Commissie zijn wij blij met deze samenwerking tussen de Wjukken en Café Bonnema en hebben er alle vertrouwen in dat het weer een ouderwets gezellige merke gaat worden. Tijdens de merke zijn het café en de snackbar gesloten, alle activiteiten vinden plaats in de Wjukken. Tijdens de merke kan er niet met de pinpas betaald worden in de Wjukken, en de blauwe munten van de Wjukken zult u even moeten bewaren voor een andere gelegenheid; Café Bonnema heeft eigen munten. Duik alvast eens in uw SEVENTIES foto’s, daar houdt u vast een hele leuke middag of avond aan over. Wij zijn in ieder geval heel benieuwd! Merke Commissie Mantgum mei 2015 Mandeguod 37

      Speeltuinfeest de Pôle Zaterdag 30 mei             Zaterdag 30 mei van 14:00 to 16:00 uur is er weer een speeltuinfeest. Kom je ook? Iedereen is welkom! 38 Mandeguod mei 2015

€ 477,67 euro opgehaald tijdens collecte voor Amnesty in Mantgum. De collecte van Amnesty International, die van 1 tot en met 7 maart 2015 werd gehouden, heeft in Mantgum € 477,67 opgebracht. 10 vrijwilligers hebben gecollecteerd. Op de website vindt u de opbrengst van heel Nederland. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet. Het was de dertiende keer dat de organisatie een landelijke collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt zij geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, zijn voor Amnesty dus van groot belang. Het belang van de collecte Met het geld dat tijdens de collecte bijvoorbeeld wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Ales Bialiatski. Op 21 juni 2014 werd de Wit-Russische mensenrechtenverdediger Ales Bialiatski onverwacht vrijgelaten, na drie jaar in de gevangenis gezeten te hebben. Hij zat een gevangenisstraf van vierenhalf jaar uit vanwege zijn betrokkenheid bij Viasna. Deze mensenrechtenorganisatie ondersteunt slachtoffers van schendingen en verzamelt informatie over de mensenrechtensituatie in het land. Amnesty voerde uitvoerig actie voor de vrijlating van Bialiatski in 2013. Later gaf hij aan dat hij mede door de druk vanuit Amnesty is vrijgelaten. Collecte Hartstichting De collecte van de Hartstichting (in de week van 6 t/m 11 april) heeft in Mantgum € 513,09 opgebracht. Zowel de gevers als de collectanten hartelijk dank hiervoor. Roely van der Veen Coördinator Hartstichting mei 2015 Mandeguod 39

40 Mandeguod mei 2015

Jeu de pelote competitie 2015 wedstrijden op het sportveld van Mantgum Dames A poule Dinsdag 19 mei Dinsdag 9 juni 19:00 Mantgum 1 19:00 Winsum 1 Heren A poule Donderdag 21 mei 19:00 Winsum 2 Wjelsryp 1 19:00 19:00 Winsum 1 Heren C poule Donderdag 7 mei 19:00 Weidum 4 19:00 Waaxens Heren D poule Donderdag 28 mei 19:00 - Spannum - Wiuwert/Britswert 19:00 Wiuwert/Britswert - Mantgum 1 - Easterlittens 1 - Weidum 1 - Mantgum 1 - Mantgum 2 - Winsum 4 Easterwierum 1 - Mantgum 3 Kaatstraining voor volwassenen! Ook dit jaar organiseren we, bij voldoende belangstelling (minimaal 8 personen) kaatstrainingen. De training is geschikt voor de beginner, die het leuk vindt om één keer per week op het sportveld bezig te zijn en voor de gevorderde die de fijne kneepjes wil leren. In principe worden de trainingen op maandagavond verzorgd en we starten 11 mei. Daarnaast kun je op vrijdagavond mee doen aan het competitiekaatsen; gezellig een partijtje kaatsen tegen en met elkaar. De kosten voor de trainingen tot de zomervakantie zijn € 17,50. De lidmaatschapskosten bedragen € 23,00 per jaar Lijkt het je leuk om mee te doen geef je dan vóór 9 mei op bij Nynke WiedijkGierman, Swannedrift 30, Mantgum, tel. (058) 2502035 of mail naar jkfanjk@hotmail.com mei 2015 Mandeguod 41

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 42 Mandeguod mei 2015

Poiesz Jeugdsponsoractie Op vrijdag 11 april werden tijdens het Jeugd Sponsor Gala in het WTC EXPO in Leeuwarden de cheques aan de deelnemende verenigingen uitgereikt. Het werd een spetterend feest met optredens van diverse bekende artiesten. Jeugdleden, Jente-Sjoerd en Hedzer Seffinga, Willem en Tjitte Reitsma, Rikst Mulder en begeleiders Maria Molenbuur en Gerbrig Wiersma hebben zich dan ook uitstekend vermaakt, met als hoogtepunt het uitreiken van de cheques. Met dank aan Poiesz Supermarkten en al diegenen die de kaatsvereniging goed gezind waren door de sponsormunten in de Jacob Klaver buis te doen, stond er maar liefst een bedrag van € 1234,00 op de cheque, die aan de vertegenwoordigers van K.F. Jacob Klaver werd overhandigd. POIESZ Supermarkten vierde dit jaar het 10-jarig jubileum van de Jeugd Sponsor Actie. De kaatsvereniging heeft de laatste jaren mede dankzij de jeugdsponsoractie (wedstrijd)kleding kunnen kopen en in het jubileumjaar 2013 hebben we een 2-daags kaatskamp kunnen organiseren. We willen nu graag nieuw materiaal aanschaffen om de trainingen en competitie uitdagender en aantrekkelijker te maken. Als eerste hebben we nieuwe zachtere kaatsballen gekocht, deze zijn speciaal bestemd voor de jeugd. Ook zijn perklijnen en gebruiksvriendelijke (zachte) kaatsproppen aangeschaft. Plannen om een keetpartij te organiseren worden werkelijkheid. Jeugd uit omringende dorpen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit kaatsgebeuren. Mantgum mag blij zijn met zo’n mooie supermarkt en z’n regionale betrokkenheid. Poiesz voelt zich erg verbonden met de regio en is op vele fronten nadrukkelijk betrokken bij activiteiten. K.F. Jacob Klaver mei 2015 Mandeguod 43

44 Mandeguod mei 2015

Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start Op 27 januari 2015 is de nieuwe Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start gegaan. De WMO-adviesraad is het onafhankelijke orgaan voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te maken krijgen. De WMO-adviesraad geeft de gemeente Littenseradiel gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de WMO. Op grond van de WMO kunnen burgers ondersteuning van de gemeenten krijgen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de regio, rolstoel, enz. Per 1 januari jl. heeft de gemeente veel nieuwe taken gekregen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. De Lokale WMOadviesraad houdt in de gaten hoe de uitvoering van deze taken verloopt. De Lokale WMO-adviesraad krijgt dus graag signalen van de inwoners wanneer er knelpunten worden ervaren in de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Deze signalen worden gebruikt bij het adviseren van de gemeente. Doel is dus de gemeente ‘scherp’ te houden bij de uitvoering van de zorgtaken. De lokale WMO-raad kan geen specifieke individuele klachten of bezwaren tegen een beschikking afhandelen. Daarvoor moet de gangbare klachten- en bezwaarprocedure gevolgd worden. De leden van de Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel zijn: - Dhr. S. Nieuwenhuis uit Wiuwert - Mevr A. Rameau Hoekstra uit Rien - Dhr. J. de Vries uit Mantgum - Mevr. J. de Ree Huitema uit Reahûs De Lokale WMO-adviesraad is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.30 uur en 12 uur op nummer 06-11830191. Bij geen gehoor kunt u inspreken op de voicemail waarna u wordt teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen: het e-mailadres is wmoraadlittens@gmail.com mei 2015 Mandeguod 45

46 Mandeguod mei 2015

Vrouwenjaloezie Wij hebben thuis nog net niet de vlag uitgehangen, maar dat hadden we eigenlijk wel moeten doen. Onze Betty heeft namelijk weer gelammerd! Na twee kinderloze jaren mocht het toch weer gebeuren. Betty is ons zwarte schaap met een witte bles in de voor de rest Texelse koppel. Ik heb al dikwijls over Betty geschreven want ze is een bijzonder apart portret. Eigenlijk is ze van onze middelste zoon, maar naarmate hij ouder werd, ben ik steeds meer haar baas geworden. Betty is de leider van de kudde en als ik haar weet te overreden wat te doen, dan volgt de rest als vanzelf. Dat is hartstikke makkelijk. Betty heeft aan een half woord genoeg. Ook in het negatieve. Als ik de hekken klaar zet om de koppel te bekappen, heeft Betty dat als eerste in de gaten en neemt zij het voortouw om de zaak in de bulten te jagen. Ik moet dan dus slim zijn… Als onze kleine kudde in de winter elders graast en ik kom even een kijkje nemen, ziet Betty mijn auto op de drukke weg al gaan en volgt ze met haar scherpe blik waar ik het weiland binnen zal stappen. Dan neemt ze de hele groep op sleeptouw en komt ze me tegemoet. Steevast moet ik haar dan even aanhalen. Afgelopen winter moesten de schapen vaker dan gewoon verweid worden in verband met de muizenplaag. Eenmaal moesten we zelfs een hele tocht maken door stukken ‘woestijn’ waar de muizen nog geen sprietje hadden laten staan. Het leek mij verstandig dat even samen met mijn vrouw te klaren. Dat vond Betty raar. Altijd als ik iemand meeneem, ‘zal er wel iets bijzonders moeten gebeuren’. Onrustig loopt ze dan met gesperde ogen naar mijn eega te kijken van ‘wat mot dat mens nou?’ ‘En d’r is hier ook nog eens niks te vreten…’ Drie jaar geleden bracht Betty een onvoldragen, ingedroogde vrucht. Gelukkig kwam er ook nog een levend ooitje achteraan. De verlossing ging zo moeizaam dat ik vreesde voor onvruchtbaarheid in de toekomst. Die herfst was Betty toch weer topfit en driftig als nooit tevoren. Zij zat hele dagen achter de witte ram aan, maar die discrimineerde als Le Pen in Frankrijk: hij moest haar niet… Het jaar daarop, vorig jaar dus, hebben we zelfs twee verschillende rammen geprobeerd; Betty bleef gust. Meestal gaat zo’n schaap dan naar de markt, Betty bleef bij deze hobbyboer. Betty zal never nooit de markt zien en mag, als het ooit haar tijd is, net als haar moeder, Good Old Black Betty, haar laatste adem in ons eigen weiland uitblazen. Dit jaar hadden we een prachtige, grote Texelse ram. Alle schapen werden slechts eenmaal gedekt; geen eentje kwam in aanmerking voor de herkansing. mei 2015 Mandeguod 47

48 Mandeguod mei 2015

Wij werken altijd met steeds donkerder kleuren, welke achtereenvolgens de borst van de ram geel, rood en blauw markeren. Zo kan ik precies zien wanneer welke ooi gedekt is en uitrekenen wanneer ze komt te lammeren. Betty werd weer niet gekleurd. Toch meende ik in de loop van de winter een beetje uier te ontwaren. En warempel, bij het scannen eind januari bleek de hele koppel drachtig, Betty incluis! Blijkbaar was het een stiekem vluggertje geweest, want van de wind kan het niet zijn… Ik wist dus ook niet wanneer Betty nu precies uitgerekend was. Nauwlettend hield ik alle signalen in de gaten en in de vroege nacht van 25 maart was het zover: ik was precies op tijd om het heuglijke feit te aanschouwen. Betty liet mekkerend merken dat ze mijn aanwezigheid op prijs stelde. Ik maakte een hokje voor moeder en haar twee kinderen klaar, net om de hoek van de deur. Als je het hok dan binnen kwam, moest je eerst langs Betty. De volgende ochtend kwam ook mijn vrouw op kraamvisite. Terwijl zij haar hand toestak sperde Betty als vanouds haar ogen wijd open, wendde de kop af en gooide de oren in de nek. Toen ik binnenkwam liet ze zich uitgebreid door mij liefkozen: een aai over de bol en een kriebel onder de kin. Op het moment dat mijn vrouw een tweede poging deed keek ze me haast verwijtend aan met een blik van: ‘kun je haar niet wegdoen?’ ‘We hebben het toch goed samen?’ Momenteel dartelt er een zwart ooitje met een kleine bles en een spierwit rammetje met Betty door de wei. Dat zwarte nakomelingetje, dat klopt. Die witte niet. In de genetica is zwart namelijk hartstikke dominant. Wacht, laat ik er een prijsvraag van maken: hoe is het mogelijk dat er een wit lam bij Moeder Betty loopt zonder ook maar één vlekje? Het antwoord kun je mailen naar menno@bistedokter. nl . De hoofdprijs is eeuwige roem en een handdruk van de schrijver dezes en een vermelding op www.bistedokter.nl . Aanwijzing: de oplossing kun je nota bene vinden in een oude ‘bistedokter’… mei 2015 Mandeguod 49

50 Mandeguod mei 2015

Op syk nei leafdesbrieven ... Ein 2013 die de Afûk yn Ljouwert de oprop ‘Op syk nei leafdesbrieven’. Ut alle hoeken fan de provinsje kamen de brieven nei Ljouwert: fan inkelde sluven byelkoar hâlden mei in lintsje oant skuondoazen fol brieven. Resultaat fan dit alles is it ferline jier ferskynde boek ‘Alde Leafde’. In prachtige bondel mei leafdesbrieven út de perioade 1940-1975 fan tsien pearen, oanfolle mei libbensferhalen en autentike troufoto’s. In bondel oer de leafde fan doe, mei alles wat dêrby hearde: hoopfolle ferwachtingen, hertstocht en fertriet, wanhoop en ûnwennigens, gelok en blydskip. It is in oare wrâld dy't jin yn Alde Leafde temjitte komt. Allerhande aspekten yn it deistich libben drukten ommers in stimpel op it bestean: de oarloch, it foar lange tiid útstjoerd wêzen as militêr nei Ynje, saken oangeande it tsjerkelibben, wenningneed, sosjale en morele omstannichheden, it belibjen fan de frije tiid, de praktyske en net-praktyske tariedingen op it houlik en alles wat dêrby hearde, it wurdt allegear mei ynmoed beskreaun. It boek is o/m 7 juny foar € 12,50 te keap, dêrnei is de priis wer € 17,50. Mear ynformaasje: Afûk, Lineke Kuiper, 058 - 234 30 70 / l.kuiper@afuk.nl Boeken fan Fryslân, Ida Heddema, 0620890524 / i.heddema@afuk.nl http://www.datwiedoesa.nl / www.afuk.nl http://www.boekfandemoanne.nl mei 2015 Mandeguod 51

52 Mandeguod mei 2015

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl       mei 2015 T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber Mandeguod 53

UW ADRES VOOR: FIETSEN NIEUW EN GEBRUIKT · ELEKTRISCHE SCOOTERS · SERVICE EN REPARATIE (OOK AAN HUIS) · FIETSVERHUUR · FITNESS TOESTELLEN · SLEUTELSERVICE · FIETSVERZEKERINGEN · FIETSKLEDING · HEEL VEEL ACCESSOIRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl 54 Mandeguod mei 2015

Fj           * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... mei 2015 Mandeguod 55

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. Nynke-Rixt Jukema, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 150,€ 77,50 € 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 24,€ 13,€ 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 56 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage € 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com mei 2015

M-mei 2015

M-mei 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
Home


You need flash player to view this online publication