0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang december 2015

M-december 2015

INHOUDSOPGAVE Sinterklaas komt nei Mantgum! Wist u dat? Filmhuis Nieuws (W)WC-rollen actie WWC D1 Sanne foar it fuotljocht Buurtzorg is gestart met een nieuw team in Wytgaard e.o., (ook Mantgum) Samenvatting jaarverslag korfbalvereniging WWC Seizoen 2014-2015 Bericht uit de huisartsenpraktijk van dokter Bergwerff Opbrengst Collecte Dierenbescherming 2015 Adreswijziging Wiet Wetter Klup Verenigingen Activiteiten AED Weekagenda Instellingen Jierlikse 60+ jûn Mantgum Collecte Nederlandse Brandwondenstichting Nieuws van de cultuurcommissie Doarpsmienskip Mantgum Overleg verenigingen en commissies Mantgum Winterwjukkenfeest Opbrengst Collecte Dierenopvang De Wissel 2015 De Bistedokter Krystpuzzel Mandeguod 2015 Oliebollen!!!! Advertenties Politie Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Doerebout, bijna uitgebloeid in de Mantgumer Vaart Het volgende nummer verschijnt voor 1 januari 2016. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 december 2015 Foto: Frits Sieperda www.mantgum.com december 2015 Mandeguod 1 33 35 39 41 43 47 52 52 52 3 3 5 7 7 8 12 15 19 21 21 22 25 26 26 27 28 29 29 31

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum www.klaversma.nl telefoon: 058 250 16 19 bouwbedrijf@klaversma.nl 2 Mandeguod december 2015

Wist u dat? Zaterdag 12 december wordt bij FryslanDok aandacht besteed aan Feel the Night, één van de projecten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Feel the Night is een initiatief van architect en dorpsgenoot Nynke Rixt Jukema. Op verschillende locaties zijn opnames voor deze documentaire gemaakt, onder andere op het station van Mantgum. De perrons zijn uitbundig verlicht, ook in de nachtelijke uren wanneer er geen enkele trein langskomt. Nynke Rixt vraagt zich af of dat nodig is en of het misschien ook anders zou kunnen. Feel the Night wil graag zo veel mogelijk mensen wijzen op de schoonheid van de nacht, op duisternis en stilte. Door ‘s nachts (teveel) licht te gebruiken verwoesten mensen de schoonheid en het natuurlijke ritme van de nacht. Duisternis en stilte zijn niet alleen belangrijk voor ons welzijn, maar voor alle levende dieren en planten op deze planeet. Kijken dus! En je tegelijkertijd afvragen wanneer jij voor het laatst een vallende ster hebt gezien. www.feelthenight.eu Sinterklaas komt nei Mantgum! Sinterklaas hat witte litten dat er ek dit jier wer mei syn Pieten in besite bringe sil oan Mantgum. Hy komt, as alles goed giet, op Freed 4 desimber om 8.45 oere mei de boat oan by de Wjukken. Fansels is eltsenien fan herte wolkom om dit feest mei te fieren! december 2015 Mandeguod 3

‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 4 Mandeguod Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37 december 2015

Filmhuis Nieuws Op vrijdag 11 december draaien we de film “Wild” Wild is een drama/roadmovie uit 2014 met Reese Witherspoon, Laura Dern en Thomas Sadoski in de hoofdrol. Geregisseerd door Jean-Marc Vallée. Met een mislukt huwelijk en de dood van haar moeder achter de rug heeft Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) alle hoop verloren. Na jaren van roekeloos, destructief gedrag, maakt ze een overhaaste beslissing. Zonder enige ervaring en alleen gedreven door pure vastberadenheid, begint ze aan een wandeling van meer dan 1600 kilometer over de Pacific Crest Trail. Voor uw agenda: - 8 januari “Turist” - 22 januari Filmnight “Boyhood” - 5 februari “Selma” - 19 februari “Het diner” - 18 maart “12 years a slave” De filmavonden beginnen om 20.00 uur. De prijs van een kaartje is € 7,50, dit is inclusief een drankje in de pauze. december 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod december 2015

(W)WC-rollen actie Afgelopen zaterdagochtend 31 oktober ging de jaarlijkse (W)WC-rollen actie weer van start. De korfballers zijn met de wc-rollen op pad gestuurd naar de nabij liggende dorpen. Ook dit jaar is de actie weer een succes geworden. De uiteindelijke opbrengst van de actie is € 1600,-! Nogmaals bedankt alle WWC-rollen kopers!!! Bestuur KV WWC WWC D1 Zaterdag 7 november 2015 moesten wij van de WWC D1 tegen Vios CSO in Oosterend korfballen. Ik stond de 1e helft in het veld. Ik had hele mooie kansen en ik scoorde elke keer bijna, maar net niet. De 2e helft stond Reinder voor mij in het veld hij scoorde wel 2 keer. Ook Willem heeft 2 keer gescoord, en Sietske 1 keer. We wonnen met 5-2. Het was de eerste zaalkorfbalwedstrijd van dit jaar. Daar was ik blij mee want buiten regende het pijpenstelen. Geschreven door: Murk Riemer Okkema D1. december 2015 Mandeguod 7

Sanne foar it fuotljocht a hat nea heard fan Charles Dickens syn ‘A Christmas Carol’, it âlde ferhaal oer Scrooge en Marley? It ferhaal oer de gjirrige Scrooge en syn eardere kompanjon Marley dy’t alles diene om hieltyd mar mear jild by inoar te skrabjen, mar hielendal neat oer hiene foar de minsken dy’t gjìn jild hiene? Lokkich wie it in krystferhaal, en hie dit âlde ferhaal fan mear as 150 jier lyn doe ek al in ‘happy end’. It ferhaal bliuwt lykwols altyd wol in bytsje aktueel, en dit tema hat dan ek de oanset west foar de krystmusical “De Sterren van Bartlehiem” yn it Posthuis yn It Hearrenfean. In famyljefoarstelling mei – tink ik – fêst ek wol in happy end. Mar dêr bin ik noch net wis fan, want it plot is fansels ‘grut geheim’. Der is lykwols ien fan ús jonge doarpsgenoatsjes dy’t hjir wòl mear fan wit, en dat is Sanne de Heer. Dêrom hat Sanne foar Mandeguod op ‘e tekst west oer har oandiel yn “De Sterren van Bartlehiem”. Sanne har toanielkarrière rint al wat langer: hja hat fan ’t simmer yn it Berneiepenloftspul spile, begjin 2014 hat se oan in toanielworkshop fan Marius Delgrosso meidien, en fansels jout de Foardrachtskriich har ek in poadium. Sa kaam it ek dat Sanne har opjoech foar de krystmusical “De Sterren van Bartlehiem”. De audysjes wiene yn augustus en der wiene mear as 100 minsken tusken de 8 en 88 jier dy’t in skot weagen, wylst der mar 20 nedich wiene…. Foar de audysje moasten se dûnsje, sjonge, ymprovisearje en fansels dúdlik prate. Rients Gratama siet dêrfoar mei de hân oan it ear achter yn de seal en wa’t net dúdlik oerkaam, waard yndie net útkeazen. Kinst begripe dat Sanne wol efkes in gat yn ‘e loft sprong doe’t se berjocht krige dat se útkeazen wie. 8 Mandeguod december 2015

Net elk hoegde lykwols audysje te dwaan: in pear rollen stiene fan te foaren al fêst: Rients Gratama, Aart Staartjes en Elske de Wall. Is de foarstelling bedoeld foar elk tusken de 8 en de 88 jier, de spilers binne èk tusken de 8 en de 88 jier. Sanne (groep 8 fan de basisskoalle) is mei har 11 jier noch net iens de jongste: der is in spilerke fan 8 jier, ien fan 10, 4 fan 11 jier, in stikmannich tusken de 12 en 18 jier, en Elske de Wall is 29, wit Sanne te fertellen. En dan binne der noch in pear útrinners kwa leeftiid nei boppen ta, sa as Aart Staartjes dy’t aardich yn de 70 op rint, en fansels de nestor fan allegear: Rients Gratama dy’t al 84 jier meidraait! Sanne fynt it wol hiel spannend dat se yn in produksje meispilet der’t net allinne Rients Gratama en Elske de Wall yn meispylje, mar dêr’t ek ‘Meneer Aart’ in rol yn hat. ‘Sjoch’, lit Sanne efkes har skript sjen, ‘dêr stiet de hantekening fan Meneer Aart, op de bledside mei de rolferdieling.’ In rol yn sa’n musical betsjut wol: in ôfgryslik soad repetearje. Yn ’t earstoan alle sneinen fan 10 oant 4 oere, mar no is de sneon der ek bykommen. Boppedat komme der de lêste moanne troch de wike ek noch oefenjûnen by, fan middeis 5 oant jûns 9 oere. ‘Mar ús mem fynt oant 8 oere ta lang genôch’, seit Sanne. ‘Want we moatte altyd earst noch opromje, en dan noch nei hûs reizgje, dan soe ik kertier foar 10 pas thús wêze. De oare deis moat ik wol wer wekker op skoalle sitte!’ Mar se hat it der wol foar oer, je ha ek in protte wille op dy repetysjes. As Raymond Guzman - dy’t in tige Ingelsk aksint hat - harren ynstruearret foar de dûnskes, lizze de bern bytiden krom fan it laitsjen, as se syn ‘lllynks, rrrjjechts, lllynks, rrrjjechts’ heare. ‘It dûnsjen is net echt myn ding’, fertelt Sanne, mar se hat in pear jier dûnsles hân, en se kin it wol goed. Sanne giet mear foar it sjongen en it aktearjen. Net dat se in grutte rol hat, mar dat hinderet neat. De lietsjes binne hiel fleurich, en dêr is se goed yn. De measte ferskes binne Nederlânsktalich, mar der sitte ek Fryske sankjes tusken. Clara Rullmann hat de ferskes allegear ynsongen, de bern kinne de lietsjes dan thús – mei in geheim wachtwurd - dellade en oefenje. december 2015 Mandeguod 9

10 Mandeguod december 2015

De bern yn de musical spylje allegear dat se 10 jier âlder binne as yn wurklikheid. Se binne ek allegear akelich slim, ferskriklik aktyf en tige eigenwiis. ‘Foar dat lêste hoechst net sa bot dyn bêst te dwaan’, narret heit Mark har efkes. Mar ja, ast dysels spylje moatst sa ast oer 10 jier bist? Wa wit no fan himsels hoe’t je oer 10 jier binne of wat je dan moai fine? Rients Gratama en Aart Staartjes hawwe yn it stik in hiele oare rol: hja binne allebeide fan dy âlde grommelpotten. ‘Meneer Aart spilet dus eins gewoan himsels sa as er yn Sesamstraat ek altyd docht’, neffens Sanne. Ek de âlders wurde net oerslein as it om it meihelpen oan de musical giet: dekors moatte ferve wurde en der moat neitocht wurde oer klean en oare omballingen. Dat it is net allinne Sanne dy’t it drok hat mei de musical dizze moannen… Boppedat is der in soad hinne-en-wer-reizgjen. Mar dan is der wer in bytsje ‘het feest der herkenning’, want der is nòch in spilerke dy’t Sanne kin fan it Berneiepenloftspul. Dy wennet yn Easterein, dat sadwaande kinne de âlders moai om bar ride nei It Fean. Tiisdei 15 desimber om 2 oere middeis is de try-out. ‘Moatst dan net op skoalle sitte?’ freegje ik braaf. ‘Wel, ús hiele klasse sit dan yn it teater’, seit Sanne. Alle klassen fan de jongste spilers komme nammentlik nei de try-out yn it Posthuis ta. Hja kinne dus as earsten it resultaat sjen fan sa’n trije, fjouwer moanne lang repetearjen! Soene jo ek nijsgjirrich wêze nei dizze famyljefoarstelling, op www. posthuistheater.nl kinne jo mear ynfo krije oer dizze musical. Yn de twade helte fan desimber binne der ferskate útfierings en de spiler(ke)s spylje de stjerren fan de himel! Lys Scarse foto’s: Johan van der Klaauw december 2015 Mandeguod 11

Buurtzorg is gestart met een nieuw team in Wytgaard e.o., (ook Mantgum) Begin oktober 2015 zijn 5 enthousiaste collega’s van Buurtzorg team Grou-Wirdum gestart met een nieuw team in Wytgaard e.o. Het team bestaat uit 3 wijkverpleegkundigen en 2 wijkziekenverzorgenden en wordt gevormd door Anneke Mous, Janke Gerbrandij, Minke van der Lei, Anna Bloemsma en Agnes Hooghiemster. Voorlopig werken wij vanuit het pand aan de Oedsmawei 18A in Grou. Als de verbouwing van het gezondheidscentrum It Kleaster in Wytgaard afgerond is, gaan wij ons daar vestigen. Negen jaar terug zette Jos de Blok in Almelo de eerste buurtzorgteams op. De formule was succesvol; kleine hoog opgeleide zelfstandige teams welke direct contact hebben met de cliënt waardoor u steeds met dezelfde mensen te maken hebt. Buurtzorg levert doelmatige zorg; zorg van hoge kwaliteit en vooral oplossingsgericht. De cliënt krijgt de begeleiding en zorg die nodig is, niet meer en zeker ook niet minder. Door het succes van Buurtzorg zijn wij nog steeds aan het groeien. De cliënten zijn tevreden en de kwaliteit van zorg staat nog steeds voorop. Middels de splitsing krijgen wij de kans om verder uit te breiden zowel voor het gebied Wytgaard als Grou. Daarbij behouden wij in een klein zelfstandig team de laagdrempeligheid en waarborgen wij de continuïteit. Wat wij doen, varieert van wondverzorging, zorg na ziekenhuisopname, stomazorg, persoonlijke verzorging, verpleging en terminale zorg. Maar ook palliatieve zorg voor chronische zieken en dementerenden die op deze manier nog lang thuis kunnen blijven wonen. Boven van links naar rechts: Janke en Anna. Onder van links naar rechts: Minke, Agnes en Anneke. 12 Mandeguod december 2015

Huisartsen weten ons te vinden en de samenwerking met andere disciplines neemt alleen maar toe. Wij kennen onze netwerken in de buurt waardoor je korte lijnen houdt. Voor meer informatie of voor diegene die zorg nodig heeft kan met ons contact worden opgenomen. Wij zijn 24 uur bereikbaar op ons bereikbaarheidsnummer 06-22748763 of per mail: wytgaard@buurtzorgnederland.com. december 2015 Mandeguod 13

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 14 Mandeguod december 2015

Samenvatting jaarverslag korfbalvereniging WWC Seizoen 2014-2015 Afgelopen voorjaar berichtte Omrop Fryslân over voetbalvereniging Lemmer. Vanwege het afnemende aantal vrijwilligers bij deze vereniging werd ieder spelend lid en ook de ouders van alle spelende leden verplicht om per jaar minimaal 6 uur een vrijwillige taak te bekleden binnen de vereniging. Iedereen die dit weigert riskeert een boete van 75 euro. Als korfbalbestuur denken wij dan: ‘10 uur? Wat is dat nou? Dat doen de meesten van ons in 2 weken wel en dan zonder dat het verplicht wordt gesteld.’ We mogen er als vereniging dan ook trots op zijn, dat wij dit niet nodig hebben en het elk jaar toch weer rond krijgen met het regelen van het veld leggen, kantinedienst, fluiten, coachen, trainen, wedstrijdschema’s maken, 2 sporthokjes schoonmaken, halwacht, helpen bij alle acties, wedstrijdverslagen maken, reserves en wissels regelen voor de wedstrijden, jeugdactiviteiten regelen en dan heb ik de bestuurstaken nog niet eens genoemd. Wij zijn als bestuur dan ook alle senioren, junioren, ouders en andere betrokkenen heel erg dankbaar dat wij ook afgelopen jaar weer op jullie hebben kunnen rekenen! Competitie Vorig jaar hadden we weer 3 seniorenteams in de competitie. Met name bij het 3e was het vaak een behoorlijk geregel om een compleet team bij elkaar te krijgen, met name dankzij de junioren is dit toch gelukt. Als trainer hebben we vorig seizoen voor het laatst met Bontsje Jeltema gewerkt. De chemie was weg en iedereen was toe aan iets nieuws. Momenteel staat Fabian van Krugten voor de senioren als trainer en coach. Uitsagen senioren WWC 1: handhaving 3e klas. Wedstrijdkorfbal. WWC 2: zaal gedegradeerd naar 4 e klas en veld handhaving (3e klas). Wedstrijdkorfbal. WWC 3: handhaving 5e klas. Breedtekorfbal. Uitslagen jeugd A1: 4e klas handhaving en voorjaarskampioen! B1: 1e klas, handhaving 1e klas. Wedstrijdkorfbal. B2: 4e klas, breedtekorfbal. C1: 4e klas, Breedtekorfbal. C2 : 4e klas, breedtekorfbal. E1: 4e klas, breedtekorfbal F2: Breedtekorfbal, 2 keer kampioen! december 2015 Mandeguod 15

16 Mandeguod december 2015

Verder heeft Gjalt de Groot afgelopen seizoen een plek gehad in het Friese Bteam. Scheidsrechters Als je een korfbalverenging opricht, stelt de bond je verplicht om een x aantal wedstrijden te fluiten. Zowel bij je eigen vereniging als bij wedstrijd of breedte-korfbal ergens anders. Voor ons hebben afgelopen jaar gefloten: Tineke, Auke, Hidde, Sander, Fabian en Jelmer. Zij dienen zelf in te schrijven op wedstrijden die namens WWC gefloten worden. Ben je hier niet snel genoeg bij, dan is het resultaat dat je als vereniging te weinig wedstrijden fluit een boete en eventueel punten in mindering krijgt bij 1 van de spelende teams. Dit heeft geleid tot een boete van zo’n 700 euro en 2 punten in mindering bij WWC2 voor het huidige seizoen. Mede omdat de bond midden in het seizoen het systeem van inschrijven ‘ineens’ veranderde en wij hiervan niet over werden geïnformeerd. Gelukkig staan we er voor huidig seizoen er een stuk rooskleurig voor. Sponsoren Dan de sponsoren, een belangrijk punt wat best genoemd mag worden. Zonder de plaatselijke ondernemers lukt het ons absoluut niet om rond te komen en alles te organiseren wat we willen. Net als vorig jaar was Geomaat, wat gevestigd is in Groningen, onze hoofdsponsor. Subsponsoren zijn verder Grondnet, Café Bonnema en Bouwbedrijf Bootsma uit Oosterwierum. Activiteiten en acties De bekende acties van afgelopen jaren waren de (w)wc-rollenactie, de oud-ijzer actie, de oliebollen, Club van 50 en de Grote Club Actie. Verder is er weer een Koerrinner uitgekomen en is de website gevuld met- met name – wedstrijdverslagen. Het zou goed zijn als hier ook eens andere berichten en foto’s op komen te staan van bijvoorbeeld de jeugd. Dit kun je altijd doormailen naar bestuurslid Geartsje van der Hem. Haar emailadres is geertjehem@hotmail.com. Ook zijn een aantal gezinnen in Mantgum en Wiuwert gastgezin geweest voor het Braziliaanse korfbalteam dat meedeed aan de Junior World Cup in Leeuwarden. Een leuke groep jongeren en 2 begeleiders die nu in België meedoen aan een toernooi. Verder hebben we een goodiebag samengesteld voor nieuwe jeugdleden. Een tasje met wat leuke spulletjes en informatie over korfbal en WWC. Als vereniging hebben we afgelopen seizoen ook een regiovergadering georganiseerd. Dit gebeurt ieder jaar 2 keer door een vereniging uit de buurt. Er waren zo’n 17 aanwezigen. Een nuttig en ook interessant overleg waarbij het doel is om krachten te bundelen, te horen wat de plannen zijn vanuit de KNKV voor de regio Noord en natuurlijk om van elkaar te leren. Vriendelijke sportgroet, Geartsje vd Hem, Secretaris Korfbalvereniging WWC december 2015 Mandeguod 17

18 Mandeguod december 2015

Geachte lezer van Mandeguod, De ‘R’ zit alweer in de maand en u bent natuurlijk allemaal weer begonnen met het gebruik van levertraan? “Oh, bah! ” hoor ik u denken: die vieze levertraan van vroeger. Maar tegenwoordig slikt u die in een softgel capsule en hoeft u er niets van te proeven. En zo gek waren de mensen vroeger niet: het barst natuurlijk van de vitamine A en D en het werd apart ingenomen omdat het in die tijd nog niet werd toegevoegd aan ons voedsel. Levertraan is een product dat gewonnen wordt uit de lever van kabeljauw, schelvis, soms ook uit de lever van heilbot. Deze vette olie bevat behalve vitamines A en D ook jodium en fosfor. Vanaf de zestiger jaren worden vitamine A en D toegevoegd aan margarine. Hierdoor verminderde de consumptie van levertraan. Visolie is echter een van de producten met het hoogste gehalte aan omega-3 vetzuren en dus is het effect ervan geen fabeltje! Gezuiverde vis olie is als voedingssupplement verkrijgbaar in de apotheek en zoals u al kunt vermoeden: zonder de ouderwetse levertraan smaak. Niet alleen het gebruik van levertraan hoort bij de tijd van het jaar: ook de jaarlijkse griepprik kunt u in deze periode verwachten. Ieder jaar wordt door het RIVM een vaccin samengesteld dat een combinatie is van de griepvirussen van de afgelopen jaren. Het nut van deze prik wordt door criticasters in twijfel getrokken. Echter, wanneer u eenmaal echte influenza(griep) doorgemaakt heeft dan twijfelt u niet en neemt u de griepprik. Als u boven de zestig bent of u behoort tot een risicogroep( hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen of mensen die weinig afweer hebben ) dan komt u voor een griepprik in aanmerking in het kader van de landelijke campagne. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rivm.nl/ griepprik. In onze praktijk werd er op 3 november gevaccineerd in Winsum en op 10 november in Mantgum, de Wide Hoeke 10B. Nieuw voor onze praktijk: vanaf 1 oktober 2015 is er voor patiënten die absoluut overdag niet naar het spreekuur kunnen komen een avondspreekuur in Winsum, Skans 4. U kunt met de praktijkassistente overleggen wanneer en hoe laat u daar terecht kunt. Ook de praktijk verpleegkundige voor GGZ heeft die avond haar spreekuur. december 2015 Mandeguod 19

20 Mandeguod december 2015

Tenslotte: het certificaat van good practice is weer binnen! Zowel de praktijkorganisatie als de medische praktijk worden kritisch bekeken door een onafhankelijke vertegenwoordiger van het Nederlands huisartsen genootschap. Voor u en voor ons fijn om te weten dat er aan kwaliteit gewerkt wordt! In december is het alweer een jaar dat onze dependance in Mantgum draait! Wij zijn nog altijd blij met de extra praktijkruimte die zo gecreëerd is en we hopen dat patiënten in Mantgum en omgeving de weg weten te vinden naar onze nieuwe praktijklocatie . U bent er van harte welkom! Met vriendelijke groet, namens het team van dokter Bergwerff, Aukje Bergwerff Adreswijziging Opbrengst Collecte Dierenbescherming 2015 De opbrengst van de collecte (elk jaar in de week van dierendag) van de Dierenbescherming heeft in Mantgum, Baard/Huins en Oosterwierum in totaal € 530,13 opgebracht. Een prachtig bedrag, waar de Dierenbescherming veel goeds mee kan doen. Collectanten en gulle gevers, mede namens de dieren heel erg bedankt. Miranda van der Poel Wijkhoofd collecte Mantgum e.o. december 2015 Mandeguod 21 Adreswijziging per 1-11-2015: I.T. Pots-Springer It Hiem 18 9022 CG Mantgum naar: N. Diep 324 9521 BM Nieuw Buinen www.mantgum.com

WIET WETTER KLUP Wy tochten sa nei it ein rinnen fan it jier, moatte wy noch wat fan ús heare litte en de saken fan it ôfrûne jier noch efkes oereidzje. Der is troch ús as klup, dy't der tusken yn sit, wer hiel wat wurk út de wei set. Der “tusken yn” we sille it útlizze. Wy wiene in aksjeploechje dy't ûnder de paraplu fan Doarpsbelang op en om it wetter “de Mantgumerfeart” de wetterdjipte, begroeiïng, passanten, ôffal, meanen en mear saken lyk as wettersportiepening, ferljochte skûtsje mei de krystdagen, himmelje fan wetter as taak op ús namen. Wy binne no oan de gong om in feriening te wurden, dat is noch net sa maklik want it moat juridysk ek in bytsje tichtspikere wêze om net persoanlik oanspraaklik te wêzen. Mei de gemeente lykje we der wol út te kommen, al moatte dêr mei oerlis noch wol wat ploaien glêd strutsen wurde. Wy tinke it oar jier febrewaris-maart sa fier te wêzen. It komt ek wolris in bytsje oars út: nim no fan 't maitiid by de Mantgumersyl. Wy koene in pream liene fan Piter út Aldeboarn. Dy hie it opdrukkerke te brûken fan ús kluplid en foarsitter Sytse, foar de gondelfeart yn Aldeboarn. Piter brocht it opdrukkerke werom nei Mantgum mei de âld pream fan de gondelfeart. Dy pream moasten wy brûke om de balke ûnder de Mantgumersyl te ferfangen. Der komt oan beide kanten fan de trochgong in oanfarringsskot. Wy wiene al moai foardere en de balke wie der al úthelle en yn trijen seage by Posthumus yn Frentsjer. Peter Edes die de fracht. Wy hiene de ûnderste balke al wer oanbrocht doe't op in moarn de pream ûnder wetter lei. Simon van der Berg fan it Wiel yn Weidum waard skille en hat de pream hiel hoeden boppe wetter helle. Oude situatie onder de brug 22 Mandeguod december 2015

Mei help fan in aggregaat fan Gerrit en twa klokpompen waard de pream wer driuwend makke. Mar och hea, der stiene in pear “fonteintsjes” op de boaiem fan de pream en doe't de benzine fan it aggregaat op wie sonk de pream wer stadich nei de djipte. Aldergeloks hiene wy de pream yn it feartsje njonken de brêge fearn, dat hy sonk net sa djip. Jimme kinne fan tinken wol hawwe dat it fan 't maitiid der net mear fan kommen is. De pream is ophelle troch Aldeboarnsters. Mei it aggregaat en de pompen oan kaam men deselde deis noch oan yn harren wenplak. Hy waard fuort yn 'e takels set en bruts midstwa. Wat se foar de kilo âld izer bard hawwe sille we wol nea te witten komme. Sa gie ús foarjier foarby. De persoanlike omstannichheden wiene en binne op it stuit net optimaal dat de gong is der no wat út. Wol hawwe wy it oanfarringsskot yn 'e Mantgumersyl ôfmakke en it leit der no moai by sadat passanten en Mantgumers mei wat in gruttere boat no gjin klachten mear hawwe. Preamen en skûtsjes kinne der no sûnder kantroeren troch. Wat spitich is dat we dit jier net de beskikking hawwe oer in skûtsje. Der komt dit jier net in skûtsje yn Mantgum te lizzen, fan de skûtsjes fan Peter de Koe dy't sawat tsien jier ferljochte yn Mantgum leine, sille alle mêsten dizze winter opknapt wurde en allyk sa mei de mêst fan famylje Goedhart. Dat sil foar Sinterklaas in probleem jaan. Fan 't simmer binne der sa'n 50 passanten west en dat is wakker gelyk oan foarich jier. De Mantgumerfeart sil op inkele plakken noch útbaggere wurde en de “fingers” yn de nijbou sille op koarte termyn ek útbaggere wurde yn gearhing mei Wommels, Winsum en Wjelsryp. Wy hawwe de djipten metten en op plakken stie mar 90 sentimeter wetter, yn 10 jier is der dus 50 sentimeter drek by kommen. It bliuwt in ivichduorjende beweging en oer 10 jier moat der grif wer baggere wurde. As de Wietwetterklup dan mar paraat is! We winskje elk goede krystdagen ta en in lokkich nijjier. Skriuwer WWK Teake Oosterbos Nieuwe situatie onder de brug december 2015 Mandeguod 23

24 Mandeguod december 2015

Vereniging Vereni g ingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 E. Langes Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup december 2015 L. Weijer-Nutma R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 850 63 92 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 Mandeguod 25

Activiteiten zo. 6 dec vr. 11 dec vr. 11 dec Kerkdienst Knutselclub groep 6b en 7 Filmhuis: Wild zo. 13 dec Wereldlichtjesdag do. 17 dec Oud papier za. 19 dec Winterwjukkenfeest volgende maand vr. 8 januari za. 9 januari 11.00 uur, Mantgum 19.00 uur. Freedkelder 20.00 uur, MFC Wjukken 18.30 uur, Mariakerk 18.30 uur bij de weg zetten 21.30 uur, MFC Wjukken Filmhuis: Turist Pier21 - Life is beautiful vr. 22 januari Filmnigt: Boyhood vr. 29 januari 60 + jun 20.00 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken MFC Wjukken MFC Wjukken Waar zijn in Mantgum AED aanwezig : MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 26 Mandeguod december 2015

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 13.00 - 18.00 uur, De Dobbe 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken soos 60+ bodyfit pilates 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake donderdag pianoles kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand december 2015 Mandeguod 27

Weekagenda jeu de boules loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag 19.30 uur, banen bij Doeke 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie zondag groepstraining hardlopen 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 10.00 uur Instelling Instellingen Telefoon Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Mantgum (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 J. Wijnia Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 28 Mandeguod (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Ds. G. Knol (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 december 2015

Jierlikse 60+ jûn Mantgum Op de lêste freed in jannewaris (sa as gebrûklik is), wolle wy as doarpsmienskip wer in 60+ jûn organiseare. Wy hâlde oant dy tiid noch efkens ûnder de pet wat foar optreden we dan foar jim fêstlein ha. Wy hoopje in protte minsken yn de Wjukken wolkom te hjitten op 29 jannewaris 2016! Opjaan kin by Anne Muller, de Barte 7 of troch in eigen bydrage van € 25,00 p.p. oer te meitsjen op rekkennûmer NL49RABO 033.08.55.212 op namme fân: Doarpsmienskip Mantgum 60+ jûn. Opjefte oant 20 jannewaris! Freonlike groetnis Doarpsmienskip Mantgum Collecte Nederlandse Brandwondenstichting De collecte van de Brandwondenstichting (in de week van 11 t/m 17 oktober) heeft in Mantgum € 499,25 opgebracht. Zowel de gevers als de collectanten hartelijk dank hiervoor. Roely van der Veen Coördinator Nederlandse Brandwondenstichting december 2015 Mandeguod 29

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl       30 Mandeguod T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber december 2015

Nieuws van de cultuurcommissie In december is er vanuit de cultuurcommissie geen voorstelling in de Wjukken. We willen alvast uw aandacht vragen voor een extra toegevoegde voorstelling meteen in het nieuwe jaar, namelijk op zaterdag 9 januari komt: Pier21 - Life is Beautiful in MFC Wjukken Een aangrijpende en muzikale voorstelling door Klaasje Postma en Pauli Yap In 2014 stierf de oudste overlevende van de Holocaust: de 110-jarige, Joodse pianiste Alice Herz-Sommer. Een unieke vrouw die een grenzeloze levensvreugde kende, ondanks haar verblijf tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekamp Therensienstadt. Klaasje Postma vertelt het aangrijpende en muzikale levensverhaal van Alice Herz-Sommer. Pianiste Pauli Yap vlecht werken van o.m. Bach, Beethoven, Schumann en Chopin door het stuk. Composities die Herz-Sommer zelf speelde, die haar redding vormden en een bron bleven van troost en energie. ‘Life is beautiful’ was het motto van Herz-Sommer. En is nu een prachtig en persoonlijk stuk over keuzevrijheid, verdriet, optimisme, dankbaarheid en humor. ‘Life is Beautiful’ wordt gespeeld in het Fries, met enkele korte passages in begrijpelijk Duits en Engels. Life is Beautiful is, net als De Emigrant en Feteranen, een productie van Stichting Pier21. Zaterdag 9 januari 2016; aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs incl. pauzedrankje: € 14,00 december 2015 Mandeguod 31

32 Mandeguod december 2015

Doarpsmienskip Mantgum Overleg verenigingen en commissies Mantgum Op dinsdag 10 november 2015 organiseerde Doarpsmienskip Mantgum een overleg voor de verenigingen en commissies van Mantgum. Het doel van het overleg was om erachter te komen waarin we elkaar kunnen versterken. Met de aanwezigen is besproken waar zij als vereniging of commissie tegenaan lopen. Wat kan er beter? En, hoe is dit te realiseren? Daarnaast is besproken wat juist goed gaat en of het mogelijk is een andere vereniging of commissie daarin te ondersteunen. Te denken valt aan publicatie op de website www. mantgum.com, een vermelding in Mandeguod of een ondersteuning in het archiveren door Werkgroep Historie Mangum. Tevens is voorgesteld om eens in de zoveel jaar een middag te organiseren waarbij alle commissies en verenigingen van Mantgum zich kunnen presenteren. Tot onze verbazing was de opkomst erg summier. Aan het einde van het overleg is dan ook kort besproken in welke mate er behoefte is aan het organiseren van overleggen. De aanwezigen hebben aangegeven dat er zeker behoefte is aan het uitwisselen van informatie en ideeën, echter om dit doel te realiseren, zal de aanwezigheid van verenigingen in het vervolg groter moeten zijn. Mochten verenigingen behoefte hebben aan een dergelijk overleg, of heeft u als vereniging een idee om bovengenoemde doelstelling te behalen? Dan horen wij dat graag. Eventuele opmerkingen of ideeën kunnen worden doorgegeven via doarpsmienskip@mantgum.com. Wij zien uw input graag tegemoet. Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum december 2015 Mandeguod 33

34 Mandeguod december 2015

Winterwjukkenfeest op 19 december om 21.30 uur yn de Wjukken met as thema: (we binne gek van thema's) It Rednose Reindeer Ball Jimme mutte de kasten op kop hewwe want der mut fansels noch wel in mooie neus of in geweike in 'e kast lêge út jimme jeugd. Soeke, je wete it nooit. It kan weze dat wy by de ingang fan 'e saal noch wel wat lêgen hewwe. De saal gaat om 21.30 uur open foor fanaf 18 jaar en ouder. Kaarten binne an de saal te koop foor 8 euro it stuk. Dat is un prieske!. Prizen hewwe we oek, foar de lotterij, dat binne priiezun! En jimme binne nou na fier jaar wel wat fan ons went of niet dan. De saal is oek dit jaar weer helemaar optúgt. It loopt naar de kerstdagen nou. Dus binne we bot an it optúgen weest en ik kin jimme wel ferklappe dat it dit jaar spektakuléér fersierd is. At it weer ons dit jaar es in 'e kaart speule mocht sou dat in kers op 'e taart weze. It plein onder de witte sneeuw, dat tilt je efentjes op is 't niet soa. At it búten in feesje is wordt it in 'e Wjukken in grandiose heppenng met toporkest in folledige besetting Grytz en Grize. Dat mutte jimme met make. Dus kom fan 'e bank en doen met. So swinge we op saterdag 19 december it kommende jaar in. De decemberkommisje Grytz en Grize december 2015 Mandeguod 35

                  36 Mandeguod december 2015

* Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... december 2015 Mandeguod 37

38 Mandeguod december 2015

Opbrengst Collecte Dierenopvang De Wissel 2015 Voor het eerst dit jaar is er een aparte collecte georganiseerd voor de Stichting Dierenopvang De Wissel. Hier is voor gekozen nadat er een fusie heeft plaatsgevonden bij de Dierenbescherming: opbrengsten gaan daardoor niet meer rechtstreeks naar de regio, maar worden ingeleverd bij de landelijke Dierenbescherming. Deze beslist waar gelden nodig zijn en verdeelt de inkomsten. Omdat De Wissel deze jaarlijkse bron van inkomsten niet kan missen, heeft zij besloten zelf een collecte te organiseren. De reacties hierop waren in Mantgum overigens zeer positief, zo bleek tijdens de collecte in de week van 24 – 29 augustus. De opbrengst van de collecte heeft in Mantgum en Baard/Huins in totaal € 486,03 opgebracht (alleen Mantgum: € 379,50). Een prachtig bedrag, waar Dierenasiel De Wissel in Leeuwarden veel goeds mee kan doen. Wanneer de collecte volgend jaar plaatsvindt, moet nog worden bekeken. Dierenopvang De Wissel in Leeuwarden bestaat al meer dan 50 jaar. Kerntaak van het asiel is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Het gaat daarbij met name om honden en katten, maar ook konijnen en knaagdieren komen regelmatig voor. Dieren die worden opgevangen in De Wissel zijn meestal zwervend op straat aangetroffen. Tijdens het verblijf in dierenopvang De Wissel wordt het dier door de dierenarts medisch gekeurd, ingeënt, ontwormd, ontvlooid, gechipt en gecastreerd. Bij twijfel over de gezondheid van het dier wordt nader onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, röntgenfoto’s, echo’s enz. Ieder jaar worden er ongeveer 800 katten en 200 honden in De Wissel opgevangen. Vooral in de zomer zit het asiel altijd tot de nok toe vol. Dit alles kost heel veel geld. De collecte opbrengst is hierbij dan ook een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast is het ook belangrijk dat veel mensen het asiel weten te vinden als ze een leuk huisdier zoeken. Zoekt u nog een leuk huisdier? Ga dan eens kijken in De Wissel, Kalverdijkje 76 in Leeuwarden. Openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur (woensdagen en zondagen gesloten). Collectanten, mede namens de dieren heel erg bedankt voor jullie inzet! Miranda van der Poel Wijkhoofd collecte Mantgum e.o. december 2015 Mandeguod 39

                 40 Mandeguod december 2015

Eenoog In het land der blinden is eenoog koning. Zo luidt het gezegde. Maar gelukkig zorgt moeder natuur bij mens en dier meestal voor een tweetal kijkers voor elk individu. Het gebeurt wel eens dat een oog zodanig beschadigd raakt, na een ongeluk of door ziekte, dat je het beter weg kunt halen. Dan is er tenminste nog eentje over om te zien, ook al wordt er aan gezichtsveld en diepte wat ingeboet. Bij mensen wordt dan een kunstoog geplaatst; bij dieren hechten we de oogleden gewoon dicht. Met een eenoog als resultaat. Een geheel ander fenomeen is cyclopia, de aangeboren eenoog. De naamgeving komt uit de Griekse mythologie. Homerus beschrijft in zijn Odyssee Cyclopen als woeste, eenogige reuzen die kinderen verslonden. Deze monsters hebben dat ene oog midden in het gezicht onder het voorhoofd zitten. Men denkt dat de fantasie van de Grieken op hol is geslagen toen ze olifantenschedels vonden. Daarin zijn ondiepe oogkassen te zien en een groot gat op de plaats van de slurf. Bij cyclopia gaat er in de ontwikkeling van het embryo iets faliekant mis. De voorkwab van de hersenen vormt geen twee aparte hersenhelften. Gebreken in de hersenstructuren en de hersenfuncties zijn dan het gevolg. Tevens ontstaan er ernstige misvormingen in het gezicht. Er vormt zich slechts één groot december 2015 Mandeguod 41

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 42 Mandeguod december 2015

oog op de plek waar de neusbrug moet beginnen met aan weerskanten gesloten oogleden en meestal ontbreekt er een neus. Vaak is de oogzenuw ook niet goed ontwikkeld. De jonggeborene zou dus niet kunnen zien, ondanks de aanwezigheid van het oog. De rest van de buitenkant van het lichaam lijkt bij cyclopia wel intact en goed gevormd. Soms ontwikkelen organen zich ook niet naar behoren en is er sprake van bijvoorbeeld een ernstig misvormd hart. Het komt zowel bij mensen als dieren voor. Meestal wordt de vrucht niet voldragen, en zo wel, dan sterft deze gauw na de geboorte. Het is letterlijk en figuurlijk een vreselijk gezicht. Deze afwijking zal vast ook in de oudheid wel eens voorgekomen zijn. Aangezien de levensvatbaarheid gering is, zal er nooit eentje ‘groot’ geworden zijn. Wellicht in combinatie met de gevonden olifantenschedels heeft de Cycloop zijn intrede in de mythologie beleefd. Wie zal het zeggen? In het land der blinden is eenoog immers koning. Onlangs ving mijn collega een kalf met deze afwijking. De moederkoe droeg het een maand over tijd en de boreling was dermate groot dat het met de keizersnede verlost moest worden. Een akelige ‘verrassing’ voor zowel de koe, de boer als de bistedokter. Het kalf heeft maar kort geleefd. De foto’s van het misvormde beest zijn niet zo geschikt voor publicatie. Maar als je denkt dat je maag het kan verdragen, kijk dan verder op www.bistedokter.nl Krystpuzzel Mandeguod 2015 Hoe goed kent u uw dorp? Hiernaast zijn 16 foto’s van markante plekken of beelden te zien, die in en om Mantgum te vinden zijn. Soms moet u er echt om zoeken. In de Kerstvakantie heeft u er ongetwijfeld tijd voor om er eens even goed voor te gaan zitten….. De oplossing is eenvoudig: geef aan welk adres bij welke foto hoort. U kunt uw oplossing van deze Krystpuzzel tot en met 10 januari 2016 inleveren op It Stalt 11. Wij vragen om papieren oplossingen want de winnaars moeten getrokken worden. Wij hopen op een ‘manmachtige’ deelname! Er zijn drie prachtige prijzen te winnen en de uitslag wordt in het februarinummer bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Wij wensen u mooie feestdagen en een goed en gezond 2016 Redactie Mandeguod december 2015 Mandeguod 43

1 2 4 6 3 5 7 10 8 9 44 Mandeguod december 2015 krystpuzzel

11 12 13 14 Oplossing fotopuzzel: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 15 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16 Naam: Adres: Woonplaats: E-mail: december 2015 Mandeguod 45

46 Mandeguod december 2015

Oliebollen !!!! Na het succes van vorig jaar hebben de Korfbalvereniging WWC en Keatsferiening Jacob Klaver opnieuw de handen ineen geslagen voor de oliebollenverkoop voor Mantgum en omstreken op 31 december. Beide clubs hebben weer een mooi en sportief seizoen achter de rug, en dat kost geld. Een extra financiële injectie is dus zeer welkom! Een prachtige ploeg mensen staat op 31 december voor u klaar om de heerlijkste oliebollen te maken en ze aan huis te bezorgen. Tien oliebollen voor € 5,00, daar kunt u zelf nauwelijks tegen aan bakken! Op maandag 28, dinsdag 29 of woensdag 30 december komen leden van de korfbalvereniging en/of kaatsclub het ingevulde briefje bij u ophalen, zou u alstublieft met gepast geld willen betalen? Bij voorbaat dank! Bestuur Korfbalvereniging WWC en bestuur Kaatsvereniging Jacob Klaver. www.kv-wwc.nl bestuur@kv-wwc.nl www.jacobklaver.nl info@jacobklaver.nl JA, ik steun deze beide sportclubs van Mantgum door ......... zak(ken) à 10 oliebollen te bestellen ( € 5,00 per zak). MET suiker ZONDER suiker Op 31 december worden de oliebollen : bij mij THUISBEZORGD haal ik ze op in de WJUKKEN (vanaf 10.30 uur) Naam: _____________________________________________________________ Adres: _____________________________________________________________ Telefoonnummer: ____________________________________________________ december 2015 Mandeguod 47

48 Mandeguod december 2015

december 2015 Mandeguod 49

50 Mandeguod december 2015

UW ADRES VOOR: FIETSEN NIEUW EN GEBRUIKT · ELEKTRISCHE SCOOTERS · SERVICE EN REPARATIE (OOK AAN HUIS) · FIETSVERHUUR · FITNESS TOESTELLEN · SLEUTELSERVICE · FIETSVERZEKERINGEN · FIETSKLEDING · HEEL VEEL ACCESSOIRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl december 2015 Mandeguod 51

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 150,€ 77,50 € 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 24,€ 13,€ 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 52 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage € 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com december 2015

M-december 2015

M-december 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication