0

GR 2 DE AAD STUDIEKEUZES ONDER DE LOEP

2 Mieke Bothuyne campusdirecteur Woord vooraf

Welkom in het college van campus Sint-Jan Berchmans Beste leerling van onze middenschool Beste nieuwe leerling Na het zesde leerjaar heb je een eerste stap gezet in het secundair onderwijs. Je koos voor de kleinschaligheid en de gezellige sfeer van onze middenschool of je hebt een eerste ervaring achter de rug in een andere school. De eerste graad noemen we een observerende graad want het doel is jou te laten kennismaken met een ruime waaier aan vakken. Door te kiezen in het eerste jaar voor een focus en in het tweede jaar voor een basisoptie heb je toch al een beetje ontdekt waar je goed in bent en wat je graag doet. Je hebt kennisgemaakt met nieuwe vakken en je hebt stappen gezet in het groeien naar zelfstandigheid. Deze kennis en vaardigheden zullen jou helpen om nu een goede studiekeuze te maken voor de tweede graad. Met deze folder informeren we jou graag over de studierichtingen die wij aanbieden in het college, een nieuw en ruimer aanbod gezien de verdere uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs. In de domeinoverschrijdende doorstroom kan je kiezen tussen 5 richtingen en binnen het domein Economie en organisatie bieden we in elke finaliteit een richting aan. De keuze die je nu maakt is belangrijk, maar het is nog geen definitieve keuze tot het einde van het zesde jaar. De folder start met wat algemene info over de structuur van het secundair onderwijs; daarna maken we je wegwijs in de studierichtingen die wij op onze campus inrichten. We schetsen ook al de logische overgangen die leerlingen kunnen maken bij de stap van de tweede naar de derde graad zodat je meteen zicht krijgt op het mogelijke traject dat je in SJB kan volgen. Daarnaast belichten we ook graag alle troeven van onze campus: een duidelijke pedagogische visie die een hoog leerrendement beoogt bij élke leerling, zorg op maat voor wie daar nood aan heeft en aandacht voor onderwijsinnovatie. Je zal merken dat de kleinschaligheid van de middenschool en de familiale sfeer ook terug te vinden zijn in het college want ook in de 2de en 3de graad hechten we veel belang aan welbevinden en inspraak van de leerlingen. Een goede studiekeuze maken is niet zo eenvoudig. Samen met jouw leerkrachten van de middenschool willen we jou daarbij helpen door advies te geven. Overleg zeker ook met jouw ouders want zij kennen jou het best. We wensen jou veel succes toe bij het vinden van de studierichting die past bij jouw talent en interesses en we kijken ernaar uit om jou welkom te mogen heten in het college. M. Bothuyne Campusdirecteur 3

De tweede graad Doorstroom: DOD en DGD Je zit nu in het tweede jaar van de eerste graad en je maakt een belangrijke keuze voor volgend schooljaar. In dit hoofdstuk geven we je een korte uitleg over de structuur van het secundair onderwijs sinds de modernisering. Kenmerkend is de driegradenstructuur met opbouwende studiekeuze. Dit betekent dat je in de eerste graad een aantal studiedomeinen verkent en dat je je voorbereidt op een oriëntering naar de tweede graad. Bij de stap naar de tweede graad maak je een voorlopige keuze naar een bepaalde studierichting. Hierin verdiep je je al iets meer in een bepaald studiedomein maar heb je nog heel veel algemene vorming. Na het tweede jaar van de tweede graad (het vierde jaar secundair onderwijs) maak je dan een definitieve keuze voor de derde graad. Deze keuze is nog specifieker en bepalend voor jouw studiemogelijkheden in het hoger onderwijs. Alle studierichtingen in de tweede en in de derde graad geven voortaan duidelijk aan waarop je wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Zo zijn er drie mogelijkheden. In de arbeidsgerichte finaliteit (A-finaliteit) heb je studierichtingen die je voorbereiden om na je secundair onderwijs onmiddellijk naar de arbeidsmarkt te gaan. De dubbele finaliteit (D/A-finaliteit) bereidt je voor op zowel een onmiddellijke stap naar de arbeidsmarkt als op de mogelijke stap naar het hoger onderwijs. De doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) heeft als doel je voor te bereiden op verdere studies op academisch of professioneel niveau in het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool). De doorstroomfinaliteit kan zowel domeingebonden zijn (DGD) als domeinoverschrijdend (DOD). Naast de drie finaliteiten worden de studierichtingen van de tweede en de derde graad in domeinen geplaatst. De domeinen groeperen de studierichtingen volgens acht grote Organisatie of Taal & Cultuur). • • • • De meeste studierichtingen die wij aanbieden zijn richtingen die in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD) thuishoren. Domeinoverschrijdend betekent dat deze studierichtingen niet zomaar in één studiedomein geplaatst kunnen worden. Het zijn richtingen die een brede theoretische vorming bieden die ruimer gaat dan één specifiek studiedomein. Dit noemen we domeinoverschrijdend. Dit betekent ook dat je bij je studiekeuze naar het hoger onderwijs nog tal van mogelijkheden hebt die breder gaan dan het gevolgde studiedomein in het secundair onderwijs. Zo kan een leerling uit de wetenschappen toch hogere studies aanvatten in talen of in economie. Je hebt keuze tussen 5 richtingen in de tweede graad. Onze school specialiseert zich in richtingen met economie: dit wil zeggen dat we in élke finaliteit een richting aanbieden. We zijn bijgevolg een DOMEINSCHOOL VOOR HET DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE. Binnen dit domein kan je kiezen tussen volgende richtingen: Economische Wetenschappen in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit; Bedrijfswetenschappen in de domeingebonden doorstroomfinaliteit; Bedrijf en Organisatie in de dubbele finaliteit; Organisatie en Logistiek in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Al deze richtingen zijn iets voor jou indien je interesse hebt in de wereld van de economie in de brede zin van het woord. interessegebieden (bv. Economie & In de domeingebonden doorstroomfinaliteit kan je kiezen voor Bedrijfswetenschappen. In deze DGD-richting krijg je een stevige basis van het domeingebonden vak economie en voor de algemene vakken zoals talen en wiskunde krijg je een basisvorming. 4

Dubbele finaliteit De richtingen in deze D/A-finaliteit en in de arbeidsmarktgerichte finaliteit zijn altijd domeingebonden. Je kiest dus voor één specifiek domein waarin je je wil specialiseren en bij ons is dat economie. Bedrijf en Organisatie is een praktisch theoretische richting die jou ofwel voorbereidt op hogere studies ofwel direct klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. arbeidsmarktgerichte finaliteit De richting Organisatie en Logistiek is praktisch van aard: de nadruk ligt op de praktijkvakken, de theorie is eerder ondersteunend. Dit bereidt je rechtstreeks voor op de arbeidsmarkt. Studierichtingen De lessentabellen van de studierichtingen in de doorstroom zijn opgebouwd uit vakken in de basisvorming, vakken met verdiepte basisvorming en vakken in de richtingspecifieke vorming. In de verdiepte basisvorming wordt een verdieping of een hoger niveau voorzien dan in de basisvorming. De doelen die behaald moeten worden in de verdiepte basisvorming en in de richtingspecifieke vorming moeten ons helpen bij de oriëntatie naar de derde graad. Zo hebben de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen die wij aanbieden in de tweede graad verdiepte basisvorming voor moderne talen en geschiedenis. In de domeingebonden doorstroom en in de richtingen van de beide andere finaliteiten is er alleen basisvorming gecombineerd met richtingspecifieke vorming. Natuurwetenschappen Moderne Talen Latijn 10 12 14 DOORSTROOM DGD Bedrijfswetenschappen Studierichtingen DOORSTROOM DOD Economische Wetenschappen 6 Humane Wetenschappen 8 18 DUBBELE FINALITEIT Bedrijf en Organisatie 20 ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT Organisatie en Logistiek 22 5

Iets voor jou als… ● je interesse hebt in economie en ondernemerschap; ● je wil weten hoe een bedrijf werkt; ● je benieuwd bent naar het gedrag van de consument en de producent; ● je belangstelling hebt in de actualiteit en in de media; ● je graag communiceert in vreemde talen; ● je graag nadenkt over eerlijke handel en over de vrije markt; ● je voor wiskunde goed scoort en niet bang bent om hiermee aan de slag te gaan. Economische Wetenschappen De richting Economische wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Naast enkele vakken in de basisvorming of met verdiepte basisvorming, kenmerkt deze richting zich door de vakken economie en wiskunde. Het vak economie wordt opgedeeld in twee grote delen, nl. algemene economie en bedrijfswetenschappen. In het deel algemene economie word je ondergedompeld in o.a. de marktwerking en de rol van de overheid, het gedrag van de consument en de producent, een verkenning van de internationale handel en de gevolgen van de globalisering. Binnen het deel van de bedrijfswetenschappen word je meegenomen in het verhaal van de ondernemerswereld, de marketing, de boekhouding en het vennootschapsrecht. Naast economie krijg je ook een sterk pakket wiskunde dat je de nodige kennis en vaardigheden geeft om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren. Bovendien ontwikkel je verder jouw kennis van de moderne talen (verdiepte basisvorming). Hier bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt en je verhoogt jouw spreekvaardigheid. Wat in de 3de graad? Deze richting bereidt voor op Economie – Moderne Talen of Economie – Wiskunde. Vakken in de algemene vorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken 6 DOORSTROOM ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

vak Economische wetenschappen 3de jaar Godsdienst LO Nederlands Engels Frans Natuurwetensch. - Biologie - Chemie - Fysica Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Artistieke vorming Informatica Toegepaste inform. Leeratelier Duits Totaal 2 2 4 3 4 1 1 1 1 2 5 4 0 1 0 1 0 32 2 4 2 4 1 1 1 1 2 5 4 1 0 1 0 1 32 4de jaar 2 7

Iets voor jou als… ● je een grote belangstelling hebt voor de mens en zijn omgeving; ● je wil ontdekken welke factoren ons gedrag beïnvloeden; ● je interesse hebt in de actualiteit en in de media; ● je je graag verdiept in de geschiedenis van de kunst en van de grote denkstromingen; ● je de sociale interactie tussen de mensen fascinerend vindt; ● je de globaliserende wereld een boeiende context vindt om het gedrag van de mens te leren begrijpen. Humane Wetenschappen De richting Humane Wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Net zoals in de andere studierichtingen bestaat de vorming in Humane Wetenschappen uit vakken in de basisvorming, vakken met verdiepte basisvorming en vakken die specifiek zijn aan deze richting. In sociologie & psychologie bestudeer je de ontwikkeling van de mens in interactie met zijn omgeving. We gaan hierbij op zoek naar de oorsprong van het menselijk gedrag: wat drijft ons en wat maakt ons tot wie we zijn? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, richten we ons ook tot de filosofie. Je wordt ondergedompeld in de wereld van de ethiek en de moraal. Je leert te reflecteren over het goede en het kwade, over straf en beloning en over de vraag naar een zinvol en gelukkig leven. Wat is geluk en zou kunst de wereld kunnen redden? Deze laatste vraag brengt ons bij het vak kunstbeschouwing. Doorheen de geschiedenis heeft de mens zich uitgedrukt in diverse kunstvormen. Het bestuderen van kunst helpt ons misschien de mens en zijn omgeving beter te begrijpen. Ten slotte word je in de lessen kunstbeschouwing uitgenodigd om te leren kijken en te leren luisteren naar kunst. Wat in de 3de graad? Deze richting bereidt voor op Humane Wetenschappen in de 3de een andere richting is mogelijk mits een inhaalcursus. graad. Een overstap naar Vakken in de algemene vorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken 8 DOORSTROOM HUMANE WETENSCHAPPEN

vak Humane Wetenschappen Godsdienst LO Nederlands Engels Frans Wiskunde Natuurwetenschappen - Biologie - Chemie - Fysica Aardrijkskunde Geschiedenis Kunstbesch. (inleiding) Filosofie Sociologie & Psychologie Leeratelier Informatica Duits Totaal 3de jaar 2 2 4 3 4 4 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 0 32 4de jaar 2 2 4 2 4 4 1 1 1 1 2 2 2 3 0 0 1 32 9

Iets voor jou als… ● je geboeid bent door de wereld van de wetenschap en de innovatie; ● je wil ontdekken waarom bepaalde natuurfenomenen zich voordoen en hoe je die ● eventueel zelf kan beïnvloeden; ● je interesse hebt in de actualiteit en duurzaamheid; ● je probleemoplossend en analytisch kan denken; ● je graag aan het werk wil gaan tijdens labo- of STEM-lessen; ● je voor wiskunde goed scoort en niet bang bent om hiermee aan de slag te gaan. Natuurwetenschappen De richting Natuurwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze richting biedt je een flink pakket positieve wetenschappen aan. In biologie bestudeer je de mens en de natuur. Naast de basisvorming in dit vak is er aandacht voor het belang van micro-organismen zoals virussen. Daarnaast heb je chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je maakt je het wetenschappelijke denkproces en een wetenschappelijke attitude eigen. Hierin zijn vaardigheid, nauwkeurigheid en een kritische geest heel belangrijk. Je wordt opgeleid om bij het observeren van de natuur en de materie te zoeken waarom bepaalde fysische verschijnselen zich voordoen. Naast de wetenschapsvakken behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren. In het vierde jaar heb je ook twee uur per week een wetenschapsatelier. Hierin ga je projectmatig aan de slag met de verschillende wetenschappen. Wat in de 3de graad? Deze richting bereidt voor op Wiskunde – Wetenschappen. Alle overstappen naar een andere richting zijn mogelijk, eventueel met een instapcursus (behalve naar Latijn). Vakken in de algemene vorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken 10 DOORSTROOM NATUURWETENSCHAPPEN

vak Natuurwetenschappen Godsdienst LO Nederlands Engels Frans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Bio Chemie Fysica Leeratelier Artistieke vorming Informatica Duits Economie Wetenschapsatelier Totaal 3de jaar 2 2 4 3 4 1 2 5 2 2 2 1 1 1 0 0 0 32 4de jaar 2 2 4 2 4 1 2 5 2 2 2 0 0 0 1 1 2 32 11

Iets voor jou als… ● je taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen; ● je creatief wil omgaan met taal en media; ● je taal ziet als een poort naar verbeelding en ontmoeting met anderen; ● je gebeten bent door de wereld van de literatuur en communicatie; ● je interesse hebt in de actualiteit en in de media; ● je niks liever doet dan communiceren in moderne vreemde talen; ● je een wereldburger wil worden en je de geglobaliseerde wereld wil ontdekken. Moderne Talen De richting Moderne Talen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze richting onderscheidt zich van de andere studierichtingen doordat de focus nog meer op taal en communicatie ligt. Het talenpakket voor Nederlands, Frans, Engels en Duits is uitgebreider dan in de andere studierichtingen. In de richting Moderne Talen worden hoge eisen gesteld aan vlotheid en vormcorrectheid. Elke taal heeft haar eigen systeem en elke taal situeert zich in een eigen specifieke cultuur. Zo maak je via taal en literatuur kennis met de wereld. Tijdens dit intensieve taalbad krijg je inzicht in regels en kenmerken van de verschillende moderne talen. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. Naast dit uitgebreide pakket aan talen heb je het vak communicatiewetenschappen. Dit vak belicht dan weer een ander aspect van taal en beeld. Hier kom je te weten hoe een geslaagde communicatie tot stand komt en wordt het gebruik van taal in de media toegelicht. Je ontwikkelt inzicht in de gemediatiseerde (massa)communicatie en leert kritisch te reflecteren over de actualiteit en de invloed van de media. In Moderne Talen krijg je voor wiskunde een ruimer pakket dan in de basisvorming, maar minder uitgebreid dan in de specifieke vorming. De bedoeling is een eventuele overstap voor te bereiden in de derde graad naar een richting zoals Economie - Moderne Talen of Moderne Talen - Wetenschappen. Wat in de 3de graad? Deze richting bereidt uiteraard voor op Moderne Talen in het 5de jaar. Om een overstap naar Economie – Moderne Talen in de 3de 4de jaar een uur economie. Ook Moderne Talen – Wetenschappen behoort tot de mogelijkheden. Overstappen naar een andere richting zijn mogelijk, eventueel met een instapcursus. graad mogelijk te maken, krijg je in het Vakken in de algemene vorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken 12 DOORSTROOM MODERNE TALEN

vak Moderne Talen Godsdienst LO Natuurwetenschappen - Biologie - Chemie - Fysica Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Nederlands Comm.Wet.& Taaltechn. Frans Engels Duits Leeratelier Informatica Artistieke vorming Economie Totaal 3de jaar 2 2 1 1 1 1 2 4 5 2 5 3 0 1 1 1 0 32 4de jaar 2 2 1 1 1 1 2 4 5 2 5 3 2 0 0 0 1 32 13

Iets voor jou als… ● je taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen; ● je gebeten bent door het analyseren van teksten; ● probleemoplossend redeneren jou uitdaagt; ● je je graag verdiept in de wereld van de literatuur en van de klassieke denkers; ● je interesse hebt in de actualiteit en in de media; ● je graag communiceert in vreemde talen; ● je voor wiskunde goed scoort en niet bang bent om hiermee aan de slag te gaan. ● je geboeid bent door de geschiedenis van de klassieke oudheid en die geschiedenis graag linkt aan onze eigentijdse samenleving. Latijn De richting Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. In deze studierichting zitten het vak Latijn en het vak wiskunde in de specifieke vorming. In het vak Latijn wordt er verder gewerkt met de bouwstenen die je in de eerste twee jaar Latijn als basis hebt gelegd. Via het lezen van Latijnse teksten wordt je leesvaardigheid aangescherpt en leer je taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren. Naast de technische kant van de Latijnse taal word je via de teksten uitgenodigd om met verbeelding en creativiteit naar de boeiende cultuur van de Romeinen te kijken. Je leert kritisch te kijken naar onze huidige maatschappij en legt linken met de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Je wordt klaargestoomd om aan de hand van de kennis van de klassieke oudheid en haar denkers een moderne en wakkere burger te worden in een complexe wereld. Naast Latijn behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren. Om een overstap naar Wetenschappen - Wiskunde mogelijk te maken in de 3de graad krijg je in het 4de jaar een uur extra fysica. Gezien het stevig pakket vreemde talen behoort ook een taalrichting tot de overstapmogelijkheden. Wat in de 3de graad? Deze richting bereidt normaliter voor op Latijn - Wiskunde of Latijn - Moderne Talen. Alle overstappen naar een andere richting zijn mogelijk, eventueel met een instapcursus. Vakken in de algemene vorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken 14 DOORSTROOM LATIJN

vak Latijn Godsdienst LO Nederlands Engels Frans Natuurwetensch. - Biologie - Chemie - Fysica Aardrijkskunde Geschiedenis Latijn Wiskunde Informatica Leeratelier Artistieke vorming Duits Fysica + Economie Totaal 3de jaar 2 2 4 2 3 1 1 1 1 2 5 5 1 1 1 0 0 0 32 4de jaar 2 2 4 2 3 1 1 1 1 2 5 5 0 0 0 1 1 1 32 15

Overzicht richtingen in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD) Vak Godsdienst LO Nederlands Engels Frans Wiskunde Natuurwetensch. - Biologie - Chemie - Fysica Aardrijkskunde Geschiedenis Latijn Wiskunde Nederlands Comm.Wet.& Taaltechn. Frans Engels Duits Bio Chemie Fysica Fysica + Economie Kunstbesch. (inleiding) Filosofie Soc. & Psch. Leeratelier Informatica Toegepaste informatica Artistieke vorming Duits Economie Wetenschapsatelier Totaal 32 1 1 1 1 1 32 32 1 1 1 1 32 32 1 1 1 1 1 2 32 32 1 1 1 1 1 32 32 1 4 4 1 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 5 5 1 1 1 1 2 5 5 1 1 1 1 2 4 5 2 5 3 1 1 1 1 2 4 5 2 5 3 2 1 2 5 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 Lat 3de 2 2 4 2 3 4de 2 2 4 2 3 MT 3de 2 2 4de 2 2 NW 3de 2 2 4 3 4 4de 2 2 4 2 4 EW 3de 2 2 4 3 4 4de 2 2 4 2 4 HW 3de 2 2 4 3 4 4 1 1 1 1 2 4de 2 2 4 2 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 32 16 Vakken in de algemene vorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken OVERZICHT RICHTINGEN IN DE FINALITEIT DOORSTROOM

17

Iets voor jou als… ● je houdt van organiseren en ondernemen; ● je een echte teamplayer bent; ● je een brede algemene interesse hebt; ● je geïnteresseerd bent in de actualiteit en je bereid bent er analytisch en kritisch over na te denken; ● je je vastbijt in echte problemen, je ze wil onderzoeken, je durft verbanden leggen en zo tot creatieve oplossingen wil komen; ● je via bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas, verkoopsactiviteiten de economische realiteit wil leren kennen; ● je ICT-toepassingen die in een bedrijf dagdagelijks worden gebruikt, wil leren kennen; ● je kennis wil maken met boekhouden (accounting). Bedrijfswetenschappen Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene basisvorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden. Leerlingen Bedrijfswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs-) economische concepten en hun onderlinge verbanden. RICHTINGSPECIFIEKE VAKKEN • Economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie, economische groei. • Bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht. • Beperkte uitbreiding voor wiskunde (i.f.v. economie): tweedegraadsfuncties en -ongelijkheden, spreidingsdiagrammen, functie f(x)=c/x. • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren. Wat in de 3de graad? Deze richting kent een vervolg in de derde graad en heet dan ook Bedrijfswetenschappen. Momenteel bieden we deze nog niet aan maar de bedoeling is deze richting verder uit te bouwen tot en met het 6de jaar. Vakken in de algemene vorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken 18 OVERZICHT RICHTINGEN IN DE FINALITEIT DOORSTROOM BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

vak Bedrijfswetenschappen Godsdienst LO Natuurwetenschappen Aardrijkskunde Geschiedenis Nederlands Frans Engels Wiskunde Economie Informaticawetensch. Leeratelier Duits Artistieke vorming Totaal 3de jaar 2 2 2 1 1 4 4 3 4 6 1 1 0 1 32 4de jaar 2 2 2 1 1 4 4 3 4 6 2 0 1 0 32 19

Iets voor jou als… ● je commercieel en administratief aangelegd bent; ● je nauwkeurig en ordevol werkt; ● je wil weten hoe een bedrijf werkt; ● je belangstelling hebt voor internationale handel; ● logistieke flow jou boeit; ● je benieuwd bent hoe een boekhouding in elkaar steekt; ● je belangstelling hebt voor alles wat met bedrijfseconomie, IT en talen te maken heeft. Bedrijf en Organisatie Bedrijf en Organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je verwerft inzicht in de algemene economie en de bedrijfseconomie. Het keuzegedrag van de consument, de marktwerking, vennootschapsrecht en de beginselen van boekhouden, dit zal je allemaal ontdekken. Verkopen of liever een administratieve job? In Bedrijf en Organisatie ontdek je beide werelden. Je gaat actief aan de slag om een gevarieerd takenpakket onder de knie te krijgen. Je leert professioneel te communiceren met klanten in drie talen. Je ontwikkelt competenties met betrekking tot boekhoudkundige en HR-activiteiten. De computer kent voor jou geen geheimen. Je maakt kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi. Wat in de 3de graad? Deze richting bereidt voor op Bedrijfsorganisatie in de 3de graad. Overstappen naar een andere richting binnen de dubbele finaliteit zijn mogelijk, eventueel met een instapcursus. Vakken in de basisvorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken 20 DUBBELE FINALITEIT BEDRIJF EN ORGANISATIE

Bedrijf & Organisatie vak Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Godsdienst LO Natuurwetenschappen Nederlands wiskunde Bedrijfseconomie Artistieke vorming Informatica Leeratelier Duits Totaal 3de jaar 1 3 3 1 2 2 2 4 3 8 1 1 1 0 32 4de jaar 1 3 3 1 2 2 1 4 3 9 0 2 0 1 32 21

Iets voor jou als… ● je belangstelling hebt voor alles wat met administratie te maken heeft; ● je eventueel graag in een winkel wil werken later; ● je wil weten hoe een bedrijf zich organiseert op vlak van leveringen en transport; ● je communicatief en taalvaardig bent; ● je graag met de computer werkt; ● je organisatorisch en praktisch aangelegd bent. Organisatie en logistiek Organisatie en Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Je verwerft inzicht in de werking van ondernemingen. Je ontwikkelt competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Tijdens de opleiding scherp je je communicatieve en sociale vaardigheden aan in het Nederlands, Frans en Engels. Je leert artikelen klaar te maken voor verkoop in de winkel. Je weet hoe een bedrijf de goederenbehandeling organiseert. Je verwerkt alle documenten vlot met de computer. Wat in de 3de graad? Deze richting bereidt voor op Onthaal, Organisatie en Sales in de 3de graad. Na het 6de jaar ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Indien je dit wil, kan je nog verder studeren door te kiezen voor een graduaatsopleiding van het hoger beroepsonderwijs of een Se-nSe-richting. Vakken in de basisvorming Vakken in de richtingspecifieke vorming Complementaire vakken 22 ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT ORGANISATIE EN LOGISTIEK

vak Organisatie & Logistiek Godsdienst LO Nederlands Engels Frans Wiskunde Natuurwetensch. MAVO Organisatie en Logistiek Totaal 3de jaar 2 2 4 3 3 2 1 3 12 32 4de jaar 2 2 4 3 3 2 1 3 12 32 23

Logische overstappen naar de derde graad op campus SJB Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad. * Elke doorstroming is haalbaar vanuit deze studierichting. 2de graad → Economische Wetenschappen Humane Wetenschappen → → Natuurwetenschappen 24 → → Economie - Wiskunde 3de graad Economie - Moderne Talen Humane Wetenschappen wetenschappen - Wiskunde Moderne Talen - Wetenschappen

Moderne Talen → → Latijn * → → Bedrijfswetenschappen Bedrijf & Organisatie → → Organisatie & Logistiek Economie - Moderne Talen Moderne Talen Latijn - Moderne Talen Latijn - Wiskunde Bedrijfswetenschappen Bedrijfsorganisatie → Onthaal, organisatie en sales Andere overstappen naar richtingen in andere scholen zijn mogelijk, meestal mits instapcursus. Meer info is beschikbaar via het CLB. 25

1. Een nieuw vak: leeratelier in het 3de en Duits en/of economie in het 4de jaar In het eerste jaar leerden jullie in het vak Leren leren en leren leven o.a. hoe je de leerstof het best verwerkt en hoe je je goed kan voorbereiden op grote toetsen en examens. Vanaf de tweede graad krijg je nieuwe vakken zoals chemie en fysica, de hoeveelheid leerstof wordt groter en ook de vraagstelling is anders dan in de eerste graad. Om al deze redenen voeren we een NIEUW vak in: leeratelier. In het derde jaar ontdekken we samen hoe leren werkt voor jou. Je onderzoekt de sterke en zwakke punten van jouw leerproces zodat je meer te weten komt over jouw leerstijl. We focussen ook op leren plannen en nog belangrijker, het leren volgen van jouw planning. Hoe kan je jouw motivatie verhogen? We ontdekken daarnaast hoe je teksten best samenvat of schematiseert, bijvoorbeeld met een mindmap. Tot slot gaan we samen ontdekken welk soort geheugen jij hebt en welke hulpmiddelen er bestaan om jouw geheugen te verbeteren. Deze ‘theorie’ gaan we telkens toepassen op de leerstof: tijdens dit uur zullen er leerkrachten van de hoofdvakken beschikbaar zijn zodat je hulp krijgt om de tips toe te passen, om dit écht uit te proberen in de praktijk. Je kiest zelf voor welk vak je deze leerstrategieën uitprobeert, in functie van wat jij moeilijk vindt. Bovendien zal je maandelijks via een dossier in het LVS ook aan zelfreflectie doen over jouw eigen resultaten: na elk rapport formuleer je voor jezelf werkpunten en beoordeel je je eigen inspanningen. Tijdens de uren Leeratelier willen we ook aandacht besteden aan de socio-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen: zo zullen tijdens deze lesuren de leerkrachten van de cel leerlingenbegeleiding en de leerlingenbegeleidster steeds beschikbaar zijn zodat je, als je daar nood aan hebt, met hen een persoonlijk gesprek kan inplannen. In het vierde jaar bereiden we jou reeds voor op jouw studiekeuze voor de derde graad: de leerlingen in de richtingen doorstroom krijgen een uur Duits aangezien we in het 5de jaar ook een lesuur geven van dit vak. Wie geen economie volgt, krijgt ook een uurtje van dit vak (behalve de Humane Wetenschappen) zodat iedereen toch enige notie heeft en financiële geletterdheid krijgt. Dankzij dit uur proef je ook van dit vak en kan je weten of een overstap in de derde graad jou eventueel interesseert. 26 DE TROEVEN VAN ONZE CAMPUS SJB

2. Informatica in het 3de jaar De modernisering introduceert ook gemeenschappelijke ICT-leerplandoelen die verder bouwen op de kennis en vaardigheden die je verworven hebt in de eerste graad. In de tweede graad ga je die digitale vaardigheden verder ontwikkelen. Zo zullen tekstverwerking en presentaties voorbereiden voor jou geen geheimen meer hebben. Daarnaast willen we jouw zelfredzaamheid verhogen door je inzicht te geven in digitale systemen. Jongeren zijn vandaag nl. heel handig met allerlei onlinetools, maar weet je ook wat te doen als er iets verkeerd gaat? Weet je hoe het komt als een printer het plots laat afweten? Wat met een bestand dat te zwaar blijkt om door te sturen? Ten slotte komt tijdens de lessen informatica ook algoritmisch denken aan bod, dit is een vorm van programmeren waarbij je logisch leert redeneren. Kortom, tijdens deze lessen willen we jou maximaal ICT-vaardig maken zodat je klaar bent voor de steeds snellere digitalisering van onze wereld. Op schoolniveau hebben we duidelijke ICT-afspraken en we verwachten dat je deze respecteert. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de manier waarop je een beleefde mail stuurt naar een leerkracht, hoe je jouw laptop correct gebruikt, hoe je een goede powerpointvoorstelling maakt, hoe je een paper opstelt… De aangeleerde kennis en vaardigheden zal je dus niet alleen gebruiken tijdens het uurtje informatica, je zal ze ook actief kunnen inzetten voor alle opdrachten die je krijgt in andere vakken. Zo is er een duidelijke transfer van deze leerstof naar de andere vakken. Alle richtingen in de doorstroom en Bedrijf & Organisatie krijgen een uur informatica in het derde jaar. Voor wie kiest voor Organisatie & Logistiek komen alle ICT-doelen aan bod in hun hoofdvak Organisatie & Logistiek. In het 4de jaar verdiepen leerlingen in Bedrijfswetenschappen en B&O hun informaticakennis nog meer. 27

28 DE TROEVEN VAN ONZE CAMPUS SJB

3. Aanbod CLIL CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’, waarbij leerlingen voor een bepaald vak les krijgen in een andere taal dan het Nederlands. Talen zijn zonder meer een heel belangrijke sleutel voor jouw toekomst. Door een vak in een andere taal te leren, leer je immers naast de vakkennis ook sneller spreken en denken in een moderne vreemde taal. Dit levert alleen maar voordelen op: je spreekdurf verhoogt (want je bent meer vertrouwd met de doeltaal), je krijgt meer zelfvertrouwen en hierdoor stijgt jouw motivatie! JAAR 1ste 2de 3de 4de 5de VAK jaar jaar jaar jaar jaar godsdienst godsdienst godsdienst geschiedenis geschiedenis (onder voorbehoud) TAAL Frans Frans Engels Engels Engels In de middenschool kon je in elk jaar een vak volgen in het Frans. Vanaf het college is de doeltaal Engels: godsdienst in het 3de jaar is een bewuste keuze aangezien dit bij uitstek een vak is waarin communicatie centraal staat. De didactische aanpak in de lessen CLIL wijkt af van de gewone aanpak in het Nederlands: de leerstof wordt ‘ontstoft’ en op een meer interactieve en daardoor sterk communicatieve manier aangebracht. In het vierde en vijfde jaar kan je geschiedenis volgen in het Engels, een uitdaging want de bronteksten zijn soms wat moeilijker. Maar dit is wel een ideale voorbereiding op hogere studies waar vaak bepaalde vakken in het Engels gegeven worden. (onder voorbehoud van voldoende leerlingen) 30 DE TROEVEN VAN ONZE CAMPUS SJB

4. Digitalisering en activerend lesgeven De nieuwe leerplannen veronderstellen dat leerlingen voor nagenoeg elk vak een computer ter beschikking hebben. Ondertussen is het gebruik van de laptop dan ook al een evidentie geworden en in de meeste vakken wordt deze gebruikt. Het laptopproject zetten we uiteraard verder voor de leerlingen van de tweede graad. Dit betekent dat elke leerling een computer ter beschikking heeft en dit toestel ook naar huis kan meenemen. Het laptopproject biedt grote didactische voordelen: het laat toe om jou meer op je eigen tempo te laten werken en oefeningen op jouw niveau aan te bieden. Differentiëren wordt dus veel eenvoudiger. Bovendien willen we op deze manier ook andere kosten reduceren want een atlas en een dure rekenmachine moeten niet meer aangekocht worden. We benadrukken wel dat digitalisering voor ons geen doel op zich is maar een middel om te streven naar een hoger leerrendement bij elke leerling. En uiteraard gaan we niet voor een zwart-wit verhaal: papier en balpen gecombineerd met handboeken zullen nog steeds behoren tot de dagelijkse benodigdheden van onze leerlingen. Een aantal vakken gebruikt wel al een digitale methode waarbij er dus geen handboeken meer worden aangekocht maar een bundel op papier ter beschikking is voor het instuderen. We stellen vast dat onze jongeren heel vlug wennen aan het leren op de computer en vooral ook schrijven op de pen device. De start van Digisprong, een initiatief van minister Weyts, bepaalt de financiële voorwaarden. Alle praktische info over het type toestel, de prijs, de gebruiksvoorwaarden... kan u vinden op de website en in de aparte infofolder over ons laptopproject. 31

5. Zorg op maat van elke leerling Net zoals in de middenschool hebben wij in het college een cel leerlingenbegeleiding, deze bestaat uit volgende personen: een 3-tal leerkrachten van diverse vakken nl. dhr. Vanlaere, mevr. Deryckere, mevr. Defoor; een opvoeder nl. mevrouw Séverine Quensier die aan het onthaal zit en dus alle leerlingen bij naam kent; een opvoeder/leerlingenbegeleider mevrouw Joke Van Hamme die een groot deel van haar tijd bezig is met leerlingengesprekken over welbevinden en emotionele ondersteuning; mevrouw Karolien Loncke, zorgcoördinator in het college; een personeelslid van het CLB Waregem, nl. Miet Dewitte; de directie, mevrouw Bothuyne. Om de 2 weken plant dit team een overleg waarbij afspraken worden gemaakt over de opvolging van leerlingen die het moeilijker hebben. Dit betreft zowel studieproblemen als persoonlijke moeilijkheden. Voor alle leerlingen voorzien we brede basiszorg onder de vorm van ondersteunende infofiches op intradesk, extra oefenmateriaal op Smartschool en duidelijke afspraken over wat leerlingen moeten kennen-kunnen-doen (KKD-blad) voor de proefwerken. Als de brede basiszorg niet volstaat, dan wordt er een een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Zo worden leerlingen met dyslexie aangespoord om gebruik te maken van de spellingscorrector op de pc of van Sprint. Dergelijke individuele maatregelen worden elk jaar geëvalueerd en bijgestuurd, uiteraard steeds in overleg met de leerling en de ouders. Sinds het schooljaar ‘20 - ‘21 organiseren we naar het voorbeeld van de middenschool remediëringslessen (genaamd Bijsprong) na 16 uur voor een aantal vakken. 32 DE TROEVEN VAN ONZE CAMPUS SJB

6. Activiteiten en inspraak van de leerlingen Zowel in de tweede als de derde graad organiseren we projectdagen over thema’s zoals drugs, relaties, holebi’s, gezonde voeding, diversiteit, politiek bewustzijn, EHBO, oorlogseducatie, klimaat, geestelijke gezondheid… We mogen gerust stellen dat we een sportieve school zijn met competities onder leiding van de sportraad tijdens de middagpauzes, deelnames aan interscolaire competities in verschillende sporttakken en het sportief hoogtepunt, de sporthappening eind september. Ook cultuur vinden we in SJB heel belangrijk en we willen onze leerlingen leren oog hebben voor historische pareltjes zowel in binnen- als buitenland. Zo gaan de 3des Brugge verkennen en het vierde jaar bezoekt Gent. Het vijfde jaar gaat op stap in de lichtstad Parijs gedurende meerdere dagen en het zesde jaar verkent de Duitse stad Berlijn. Hét summum voor veel leerlingen zijn uiteraard de vrijblijvende reizen tijdens de paasvakantie in de derde graad: afwisselend de klassieke Italiëreis en de avontuurlijke skireis. Een school functioneert naar het voorbeeld van de maatschappij: de leerlingen kunnen voorstellen doen om het schoolse leven te verbeteren via de verschillende raden. De leden leggen hun ideeën uit aan de directie en samen kan er dan beslist worden wat mogelijk is. Onze school is blij te kunnen rekenen op enthousiaste leerlingen in de leerlingenraad die o.a. instaat voor de organisatie van de filmnacht, de week van de smaak, de fluoactie… De sportraad organiseert de middagsport en helpt mee bij de praktische uitwerking van de SJB-quiz. De feestraad, het privilege van het zesde jaar, kan zich helemaal uitleven bij het Sinterklaasfeest, de 100 dagen, het prombal en uiteraard onze schoolfuif, SJBeats. 33

7. De nieuwbouwplannen 6 februari 2023 was een historisch moment: we namen onze intrek in de nieuwe gebouwen! Het contrast met de oude collegemuren kan niet groter zijn en we zijn samen met de leerlingen heel blij nu les te kunnen geven in comfortabele omstandigheden. Bovendien biedt de indeling van het gebouw nu ook de kans om op een andere manier les te geven: de open ruimtes maken didactische werkvormen die afwijken van het klassieke doceren mogelijk. In fase 1 bouwden we op het vroegere voetbalveld een apart gebouw voor de middenschool en voor het college. Beide zijn wel met elkaar verbonden via een doorsteek op één verdieping. Aan de kant van de Oudenaardsesteenweg bevindt zich een volwaardige sporthal. In fase 2 werden alle huidige gebouwen in de Kasteelstraat afgebroken en momenteel bouwt men een apart gebouw voor het schoolrestaurant voor de lagere en de secundaire school. Op de bovenste verdiepingen voorzien we specifieke vaklokalen zoals technologie, beeld en extra klaslokalen voor de derde graad. Ook de kleuter- en basisschool worden in deze fase gebouwd op de site in de Kasteelstraat. 34 DE TROEVEN VAN ONZE CAMPUS SJB

Allle gebouwen zullen bereikbaar zijn met de fiets of te voet via een interne straat: een doorgang van de Kasteelstraat naar de Oudenaardsesteenweg die ook publiek toegankelijk zal zijn. Fase 2 zou klaar moeten zijn tegen 2024. Volg de werkzaamheden op de voet via onze website www.sjb-avelgem.be of onze FB-pagina. Geregeld posten we filmpjes zodat u de voortgang van de werken kan meevolgen. We kijken uiteraard vol spanning uit naar de realisatie van het tweede deel van dit grote project. We zijn ervan overtuigd dat de indeling van de nieuwe campus ons toelaat om nog beter in te spelen op de nieuwe visie op onderwijs. Zo zijn er op elke verdieping van zowel middenschool als college ruimtes waar onze leerlingen tijdens een vrij moment zelfstandig kunnen werken. In het nieuwe gebouw van het college doet een grote trap tegelijk dienst als moderne aula en ontmoetingsplaats waar leerlingen gezellig kunnen bijpraten of zelfstandig werken. De ideale plek ook voor het leeratelier waar leerlingen met hun leercoach individueel in gesprek kunnen gaan. december 35

GR 2 DE AAD STUDIEKEUZES ONDER DE LOEP Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans Kasteelstraat 14, 8580 Avelgem tel. 056 64 42 12 info.campussintjanberchmans@sintpaulus.eu https://www.sjb-avelgem.be

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication