0

Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 1

pagina 2 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Voorwoord Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. Met dit verslag leg ik verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, de Raad van Toezicht, de medewerkers, de medezeggenschapsraden, de gemeente Tilburg, het samenwerkingsverband waarbinnen de stichting opereert, de ouders en andere belanghebbenden. Met dit verslag: • stralen we onze trots uit met wat we hebben bereikt in 2018; • leggen we onze verantwoording af; • informeren we op de hoofdlijnen over het uitgevoerde beleid. Als bestuurder kan ik stellen dat we met de juiste zaken bezig zijn in het belang van kinderen. We doen het op veel plaatsen goed maar willen altijd beter. Waar we trots op zijn: Samenwerken als randvoorwaarde en succesvol zijn waar we geslaagde oplossingen hebben bedacht voor kinderen. Onze kritische grondhouding om het steeds beter te willen doen; • kinderen vragen meer • ouders willen meer • leerkrachten kunnen meer Dat we de handen ineengeslagen hebben om samen binnen de organisatie op weg te gaan naar beter presterende scholen als antwoord op de behoefte van onze kinderen. Dat we steeds betere samenwerking organiseren op locatie ten behoeve van onze kinderen. De samenwerking binnen de Personele Unie en gericht op fusie per 01-01-2020. Hierna gaan we voor integratie als laatste stap in onze bestuurlijke slagkracht. De stichtingen Jan Lighartgroep Tilburg en Opmaat zijn betrouwbare partners bij bestuurlijke samenwerking binnen T-Primair en Plein 013. Alles is gericht op integrale aanpak voor onze kinderen thuisnabij. Alle Tilburgse scholen van beide stichtingen gebruiken een Integraal Locatieplan. Door op domeinen personeel, onderwijs en bedrijfsvoering de juiste keuzes te maken, zien we dat er mooie resultaten behaald worden. In de genoemde hoofdstukken over deze onderwerpen verantwoorden wij ons. In 2018 is een boek uitgegeven over de geschiedenis van het openbaar en bijzonder neutraal onderwijs in Tilburg. Het boek, “Onderwijs met eenheid in verscheidenheid”, geeft blijk van historisch besef en wat we kunnen leren vanuit het verleden. Het geeft ons ook een toekomstperspectief. Onderwijs zal meer en meer van de juiste samenwerkingen moeten hebben om onze kinderen de juiste ontwikkeling te kunnen bieden. Leerling krimp, ouderbetrokkenheid en het vinden van goed personeel zal ons uitdagingen geven. Voorzitter College van Bestuur Marius Liebregts Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 3

Leeswijzer In 2016 is Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg samengegaan met Stichting Opmaat in een personele unie. Door deze intensieve samenwerking zijn de processen voor beide stichtingen steeds verder geüniformeerd. Om doublures in de verslaglegging te voorkomen, heeft het bestuur van Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg gekozen voor een verkorte versie van het jaarverslag. Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de doelen voor 2018 van onze organisatie. Hoofdstuk 2 licht de formele structuur van de stichting toe. Hoofdstuk 3 omschrijft relevante onderwijskundige ontwikkelingen waarmee de stichting te maken heeft. Hoofdstuk 4 betreft het personeelsbeleid. Hoofdstuk 5 beschrijft wat er is gerealiseerd op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting. Hoofdstuk 6 geeft het financiële verhaal van Jan Ligthartgroep Tilburg weer. Hoofdstuk 7 staat in het teken van de verslaglegging van de Raad van Toezicht over 2018. pagina 4 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Hoofdstuk 1 Visie en missie, doelen 2018 Visie De scholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet (Jan Ligthart). De scholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg zijn scholen voor basisonderwijs in Tilburg. Onze deuren staan open voor alle kinderen, waarbij we geen onderscheid maken in religieuze en culturele achtergronden. Missie Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg: “ Betrokken onderwijs, bijzonder voor ieder kind” We werken volgens de tradities en inzichten van de pedagoog Jan Ligthart. We verzorgen hoogwaardig onderwijs, waarin welbevinden en ontwikkelen van kinderen centraal staat. De intensieve samenwerking met ouders en andere onderwijs- en zorginstellingen spreekt daarbij vanzelf. We creëren een aantrekkelijke leeromgeving waarin pedagogische, fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd. We kenmerken ons door een sterk innovatief karakter waarmee we antwoord bieden aan de snel veranderende maatschappij. Goed werkgeverschap en zorg voor de mensen die deze belangrijke pedagogische opdracht vervullen, hebben onze bijzondere aandacht. Profiel en historie van de organisatie Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg is een organisatie voor bijzonder neutraal basisonderwijs in Midden-Brabant bestaande uit drie basisscholen gelegen in de gemeente Tilburg. In augustus 2017 is de Eerste Jan Ligthartschool (Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg) gefuseerd met Openbare basisschool Yore (Stichting Opmaat). Hieruit is de nieuwe Openbare school Kindercampus Oculus ontstaan. Op dit moment lopen fusiebesprekingen met Openbare basisschool Heerevelden (Stichting Opmaat) en Jan Ligthartschool Huibeven (Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg). Vanaf 2020 zal sprake zijn van volledige harmonisering van beide stichtingen in een fusie. De eigen cultuur en entiteit kan behouden blijven. Besturingsfilosofie Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg wil een duidelijke innovatieve betrokken rol spelen binnen het Tilburgse onderwijsveld. Zij doet dit vanuit het idee dat besturen dit samen moeten doen met andere partners zoals besturen voor primair en voortgezet onderwijs, gemeente, zorg en welzijnsin-stellingen, kinderdagopvang. De scholen vormen de kern van de organisatie. Zij zorgen voor de uitvoering van het onderwijs in de gemeente Tilburg. Zij hebben een relatieve autonomie, vooral onderwijskundig, binnen de gemeenschappelijke beleidskaders. De decentrale uitvoering in de scholen wordt op centraal niveau ondersteund door het College van Bestuur en het Servicebureau. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 5

Servicebureau, Ringbaan-Oost Het Servicebureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen met hun kwaliteitszorg, het personeelsbeleid, het financiële beleid, de planning en control, ICT, huisvesting en facilitaire zaken. Full-serviced, alles in eigen beheer. Het Servicebureau is gehuisvest in het voormalige gebouw van de Rijks HBS aan de Ringbaan Noord 240 te Tilburg. Een huurlocatie waar ook meerdere samenwerkende partners zijn gehuisvest. Personele Unie Vanaf 1 augustus 2016 is Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg een bijzondere samenwerking aangegaan met Stichting Opmaat. Het doel is intensief samenwerken op de meest efficiënte wijze. De missie en visie is geharmoniseerd. De beide Stichtingen blijven aparte juridische entiteiten en maken haar eigen verslagen, maar gebruiken wel elkaars krachten. Via detacheringen worden combinatiefuncties ingevuld waar mogelijk. Ook in de aansturing zijn gemeenschappelijke rollen te zien. Expeditie HPO In 2018 is ook de start gemaakt voor de nieuwe planperiode, waarin we ons richten op verdere professionalisering van het onderwijs. We gaan voor een onderwijsaanbod wat aantoonbaar en wetenschappelijk onderbouwd tot betere resultaten leidt. De term die we hierbij tegen is HPO/HPS; hoog presenterende organisatie/hoog presterende scholen. Iedereen binnen de hele organisatie zal hiermee bezig zijn. Een grote beweging met een mooi resultaat wat onze kinderen nog beter op weg zal helpen naar de verdere toekomst. En daar doen we het voor! pagina 6 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Hoofdstuk 2 De organisatie Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht onder voorzitterschap van de heer H. Kivits. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, College van Bestuur en schooldirecteuren staan beschreven in het managementstatuut. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar het jaarverslag van de Raad van Toezicht (Deel C). Jan Ligthartgroep Tilburg is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-Raad. Zoals alle leden van de PO-Raad, heeft de stichting de Code Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs conform vastgesteld. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en managers in het primair onderwijs. Medezeggenschap Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. Daarnaast bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Opmaat. De GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur, bespreekt de bovenschoolse ontwikkelingen en is betrokken bij de totstandkoming van beleid. De leden van de GMR geven instemming of advies aan de beleidskeuzes. De GMR maakt een eigen jaarverslag. Door de samenstelling proberen wij binnen Jan Ligthartgroep Tilburg als stichting voldoende “oren en ogen” te hebben op de scholen. Juridische structuur De rechtsvorm van de organisatie is een stichting. Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 41095173. Organogram De organisatie is opgezet volgens het standaard inrichtingsprincipe van lijn en staf. De staf (servicebureau) is zo klein als mogelijk en ondersteunt de gehele organisatie. De directeurenverdeling kent een drieledige opzet: directeur voor een enkele school; directeur voor een school met meerdere locaties en een meerschoolse directeur. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 7

Personele Unie fusie In 2016 zijn de stichtingen Jan Ligthartgroep Tilburg en Opmaat samengegaan in de Personele Unie. Met als stip op de horizon een fusie. De gedachte achter de Personele Unie is om méér uit de samenwerking te halen waar ouders en kinderen direct van profiteren en scholen meer elkaar kunnen ondersteunen. Een eerste logische stap hierin was de oprichting van Kindercampus Oculus (2017): vanuit locatiegedachte twee scholen van beide stichtingen met een scholenfusie optimaal laten samengaan en samenwonen. Een tweede logische stap is ook weer vanuit de locatiegedachte de doorontwikkeling van de samenwerking in een vernieuwd gebouw voor OBS De Heerevelden en de Jan Ligthartschool Huibeven in het huidige pand van de Huibeven (realisatie augustus 2019). Een derde logische en tevens laatste stap is de optimale samenwerking tussen alle scholen (realisatie januari 2020) van beide stichtingen door met behoud van entiteit op te gaan in een administratieve besturenfusie en daarmee maximaal te kunnen profiteren van de samenwerkings-voordelen. Met deze derde en tevens laatste stap volgt een kroon op het gehele proces wat mede door intensieve samenwerking met de medezeggenschap op een zorgvuldige wijze zal worden gerealiseerd. Samenwerkingsverbanden Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg werkt vanuit de Personele Unie intensief samen met Opmaat. Het beste van de twee werelden wordt hiervoor ingezet, zo ook de samenwerking met alle externe en interne partners. Stichting Opmaat / Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg in de Personele Unie. Alle onderwijsbesturen werken samen via de coöperatie T-Primair. Hierbij zijn inmiddels ook de omliggende kleinere gemeenten aangesloten. Op vrijwel alle scholen is er een samenwerking met de kinderopvang. Basisgegevens Jan Ligthartgroepscholen 27CC Jan Ligthartschool Driecant Dalemdreef 25, 5035 LZ Tilburg, tel. 013-4557816 Mw. M. van Herk 23DW 08CP Jan Ligthartschool Huibeven Glimmenstraat 7, 5043 MZ Tilburg, tel. 013-5702230 Mw. J. Oonk Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5, 5037 AD Tilburg, tel. 013-4670809 Dhr. J.P. van der Horst Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 9

Aantal leerlingen (teldatum 01.10.2018) Naam JL Huibeven JL Rendierhof JL Driecant Aantal leerlingen 358 601 370 Klachten en klachtafhandeling Binnen het werk van de interne contactpersonen (icp) en de externe vertrouwenspersoon wordt een onderscheid gemaakt tussen melding, klacht en formele klacht. Er is sprake van een melding wanneer er ongerustheid is over een situatie die anderen dan de melder betreft. Er is sprake van een klacht wanneer er sprake is van ongenoegen dat de klager zelf betreft. Er is sprake van een formele officiële klacht wanneer een derde partij als de externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag of de klachtencommissie worden ingeschakeld, omdat men er op schoolniveau niet uit komt. Op alle Jan Ligthartscholen wordt actief gewerkt aan het schoolveiligheidsbeleid. De interne klachtenregeling is op de websites van alle scholen goed vindbaar. Op alle Jan Ligthartscholen is een aanspreekpunt aanwezig voor de concrete pestgevallen en wordt er gewerkt aan het monitoren van het welbevinden van de leerlingen. In de verslagperiode 2018: We hebben in 2018 één officiële klacht gehad. Deze klacht heeft de klachtencommissie bereikt en is gedeeltelijk gegrond verklaard; er had beter gecommuniceerd kunnen worden. pagina 10 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Hoofstuk 3 Onderwijs & Kwaliteit De Jan Ligthartscholen bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs om de kansen van al onze leerlingen in het vervolgonderwijs en hun deelname aan de samenleving te maximaliseren. Of we dit doel behaald hebben meten we aan de hand van de volgende indicatoren: • De Jan Ligthartscholen presteren tenminste op het gemiddelde niveau van hun schoolgroep • Op Jan Ligthartscholen voelen ouders, kinderen en werknemers zich veilig • Tenminste 75% van uitgestroomde leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs zit na drie jaar op het niveau van het schooladvies. We maken een keuze voor inrichting Professionele Leergemeenschap op schoolniveau en bestuursniveau. Er is onderzoek gedaan (praktijk en studie) naar de mogelijkheden om door te groeien naar een lerende organisatie. Dit heeft geresulteerd in onze ambitie om ons onderwijs op een onderbouwde manier te versterken en de wijze waarop we ons onderwijs nu wordt georganiseerd te transformeren naar een organisatie die meerwaarde creëert voor alle betrokkenen. Om dit te bereiken hebben we een traject ingezet om te transformeren naar een Hoog Presterende Organisatie (HPO) met Hoog Presterende Scholen (HPS) (gebaseerd op onderzoeken Van der Waal, Senge, Hargreaves en Laker). De professionele leergemeenschap is de spil in een hoog presterende school. Het traject is uitgewerkt in de beleidsnotitie ‘Expeditie HPO” en in ingezet. Alle scholen beschikken over een teamfoto Van alle ‘losse’ documenten is een samenhangend geheel gemaakt: “Mijn school in beeld”. In dit document zijn alle zaken opgenomen die de basis vormen van het juiste onderwijs op de juiste plek. Het document wordt jaarlijks voor de herfstvakantie geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit subdoel is gerealiseerd, maar vraagt wel een vervolg in implementatie en borging. We gaan het dashboard doorontwikkelen met accent op gebruik van het dashboard voor monitor en audit; rekenschap Nieuwe inzichten door een onderzoek heeft ertoe geleid dat we dit breder opgaan pakken: Hoe organiseren we rekenschap op basis van de criteria van het “Huis van verandering”? (Onderzoek Hargreaves en Laker). Analyse eindopbrengsten Onze ambitie is dat elke Jan Ligthartgroepschool ten minste op het gemiddelde van de schoolgroep scoort. Hieronder een tabel van de eindopbrengsten van de laatste drie schooljaren. De Eerste Jan Ligthartschool bestaat niet meer. Er is dus geen eindtoets afgenomen in schooljaar 17-18. Scholen Eerste Jan Ligthartschool Jan Ligthartschool Huibeven Jan Ligthartschool Driecant Jan Ligthartschool Rendierhof 15-16 V V V V 16-17 V O V V Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP 17-18 n.v.t. V V V pagina 11

Conclusie n.a.v. eindopbrengsten Alle scholen hebben een basisarrangement van de inspectie. 100% van onze scholen gebruikt de centrale eindtoets. Conclusie n.a.v. analyse sociale veiligheid 100% van de scholen heeft in schooljaar 2017-2018 voldoende eindopbrengsten gehaald als we de inspectie ondergrens hanteren. 100% van de scholen heeft onze bestuursambitie behaald. Op basis van deze resultaten zijn wij tevreden. We zien echter, dat de tussenopbrengsten op Huibeven onvoldoende groei laten zien. Het ingezette verandertraject “Expeditie HPO” gaat de benodigde verbeteringen opleveren. Bent u benieuwd naar de separate resultaten van de scholen, ga dan naar: www.scholenopdekaart.nl Analyse Sociale veiligheid Om dit te meten hanteren we de sociale veiligheidsonderzoeken in Vensters PO. Onze ambitie is, dat kinderen een 8 of hoger scoren en dat werknemers een 7 of hoger scoren. Conclusie n.a.v. analyse sociale veiligheid 100% van de kinderen behaalt onze bestuursambitie 100% van de ouders behaalt onze bestuursambitie 100% van de werknemers behaalt onze bestuursambitie Op basis van deze resultaten zijn we tevreden. Analyse Vervolgsucces Om het vervolgsucces te bepalen voor onze kinderen maken we gebruik van de gegevens uit Vensters PO. Onze ambitie is, dat ten minste 75% van de uitgestroomde leerlingen na 3 jaar op het niveau van het schooladvies presteert. In onderstaande analyse is de 1e Jan Ligthartschool wel meegenomen. Conclusie n.a.v. vervolgsucces 0% van de scholen behaalt de bestuursambitie Bij 100% van de scholen is de groep opstroom groter dan de groep afstroom Bij 0% van de scholen is de groep afstroom groter dan de groep opstroom Bij 0% van de scholen is de afstroom en opstroom gelijk Op basis van deze resultaten zijn wij uiteraard niet tevreden. Scholen en bestuur gaan een grondige analyse maken van deze cijfers en daarop actie ondernemen. pagina 12 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Passend onderwijs Binnen samenwerkingsverband Plein 013 hebben de scholen invulling gegeven aan hun schoolondersteuningsplan. De beschikbare gelden worden gebruikt om: • Teamactiviteiten om passend onderwijs nog beter vorm te kunnen geven • Groepsgebonden extra ondersteuning te kunnen bieden • Arrangementen voor individuele leerlingen te kunnen bieden • Verwijzingen van leerlingen te bekostigen Op al onze scholen zijn leerlingen met een arrangement. Dat wil niet zeggen dat alle leerlingen binnen Jan Ligthartgroep Tilburg een passende plek hebben. Er blijft een leerlingenstroom naar het speciaal (basis)onderwijs. De gelden van passend onderwijs worden op leerlingenaantal aan de scholen toegekend. De Jan Ligthartgroep doet onderzoek naar een betere verdeling van de gelden, waarbij we ons laten leiden door het principe: Het geld volgt het kind. We zullen dus meer moeten kijken naar de schoolpopulatie en specifieke behoefte van kinderen om ervoor te zorgen dat we nog beter passend onderwijs kunnen verzorgen. De Intern Begeleiders zijn de spil in het vormgeven van passend onderwijs binnen de school en dus ook in ons ingezette veranderingstraject. Daartoe zijn de volgende acties ingezet: • Opleiding intern begeleider binnen een HPO organisatie • Afstemming en duidelijkheid betreffende kun taken Kindcentra Jan Ligthartgroepscholen zijn een Kindcentrum (waar dat mogelijk is integraal). Alle onze scholen werken samen met de voorschoolse opvang om een ononderbroken ontwikkeling van kinderen te garanderen. De kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontmoeten elkaar steeds structureler en werken met zelfde themá, regels en afspraken. Rendierhof werkt zeer intensief samen met de voorschoolse opvang. Er is (nog) geen Integraal Kindcentum binnen onze stichting. Ontwikkeling & Innovatie Ontwikkelacademie Om het hoofddoel van Onderwijs & Kwaliteit te kunnen realiseren, is het van belang dat we voldoende gekwalificeerd personeel hebben. Medewerkers van Jan Ligthartgroep Tilburg worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zich voortdurend te ontwikkelen. Dit gebeurt op verschillende niveaus: 1. T-Primair niveau 2. Bestuursniveau 3. Schoolniveau 4. Individueel niveau Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 13

De directeuren maken op schoolniveau een nascholingsplan (aan de hand van het document ‘Mijn School in Beeld) wordt de ontwikkelbehoefte in kaart gebracht en het nascholingsplan gemaakt. Aan de hand van alle nascholingsplannen wordt gekeken naar de gezamenlijke ontwikkelbehoefte. Dit vormt de basis van het aanbod via De Ontwikkelacademie. Daarnaast wordt ook ingezet op ontwikkelpunten vanuit de organisatie en op innovatie. Op alle niveaus wordt er via De Ontwikkelacademie aanbod gedaan om de medewerkers te, ondersteunen in hun ontwikkeling. Het aanbod is gericht op drie domeinen: Inspiratie, inzetbaarheid en professionalisering. Deze domeinen hebben indirect en direct invloed op elkaar. Voor iedere medewerker is er de keuze om zich middels een of meerdere domeinen te ontwikkelen. Deze drie domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedere medewerker van Jan Ligthartgroep krijgt de kans zich te ontwikkelen Naast de professionalisering dat op teamniveau gebeurt binnen de school, heeft iedere medewerker de mogelijkheid zich verder te professionaliseren. Dit kan via geplande scholing dat in het nascholingsplan is opgenomen, of via De Ontwikkelacademie. In 2018 is 152 keer scholing gevolgd via De Ontwikkelacademie door medewerkers van De Jan Ligthartgroep Tilburg. Er zijn 194 ‘events’ aangeboden. Van losse inspiratiesessies tot modules van de Master En. Hieronder is een overzicht per school te zien van het aantal medewerkers dat scholing heeft gevolgd via De Ontwikkelacademie. Er wordt een professioneel coachingsnetwerk opgezet binnen de Jan Ligthartgroep Tilburg In uitvoering Er is gestart met het opzetten van een eigen coachingsnetwerk. Hiervoor is een projectplan geschreven en een externe coach aangetrokken om dit binnen twee jaar te kunnen realiseren. We liggen nog op koers volgens planning. Toekomstige leerkrachten lopen stage op een school die is toegetreden tot het partnerschap Opleiden In School Volgens het verdelingsvoorstel van deze regio, mogen er vanuit Jan Ligthartgroep drie scholen actief opleidingsschool zijn. Voor Jan Ligthartgroep zijn alle scholen toegetreden tot het partnerschap Opleiden In School. pagina 14 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Hoofdstuk 4 Personeel In ons streven naar kwalitatief goed personeel, zijn in het strategisch beleidsplan 2015-2019 op het domein ‘Personeel’ de volgende doelstellingen omschreven: • Jan Ligthartgroep bevordert duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers • Alle medewerkers werken planmatig aan de eigen professionalisering • Jan Ligthartgroep heeft een gemiddeld verzuimpercentage dat lager is dan het landelijk gemiddelde Deze doelstellingen staan in het verlengde van de missie en visie van de Jan Ligthartgroep en zijn uitgewerkt in het jaarplan. Jan Ligthartgroep bevordert de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers De dialoog over duurzame inzetbaarheid wordt frequent gevoerd en minimaal éénmaal per jaar schriftelijk vastgelegd (en geborgd). Vanuit de werkdrukmiddelen heeft elke school de ruimte gekregen om dit zo efficiënt mogelijk in te zetten. In 2019 wordt dit geëvalueerd en wordt bekeken of het beoogde resultaat behaald is. Afgestemd aanbod in de Ontwikkelacademie. De Arbozorg is gericht op een andere aanpak; de duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat centraal. Alle medewerkers werken planmatig aan de eigen professionalisering • Borgen in de gesprekkencyclus • Borgen in de het nascholingsplan • Borgen in het de scholingstrajecten vanuit HPO • Facilitering via de Ontwikkelacademie Jan Ligthartgroep Tilburg heeft een gemiddeld verzuimpercentage dat lager is dan het landelijk gemiddelde • Frequente agendering in de Directeuren Leerkringen • Actieve monitoring vanuit het servicebureau • Verzuim is een succesindicator in het dashboard • Andere inrichting van de Arbozorg > gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. • Focus op de preventieve kant In het jaarverslag van 2017 is ingezet op een daling van het verzuimpercentage; dat is gelukt. Het gerealiseerde percentage is nog niet onder de landelijke norm. Het gemiddelde verzuimpercentage is in 2018 6,6%. Dit is een daling t.o.v. het verzuimpercentage van 7,49% in 2017. De meldingsfrequentie was in 2018 0,88 en deze is iets gestegen ten opzichte van 2017 (0,83). Het verzuimpercentage is nog iets hoger dan het branchegemiddelde en de meldingsfrequentie is lager dan het branchegemiddelde. Jan Ligthartgroep heeft voornamelijk te maken met langdurig verzuim (veelal psychisch). Voor 2019 is het de verwachting dat een aantal langlopende verzuimdossiers afgerond worden. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 15

De verschillen in verzuimpercentage tussen de scholen zijn aanzienlijk. In het dashboard dat gevuld wordt door de directies is verzuim een succesindicator. Met dit managementinstrument worden de verzuimontwikkelingen gemonitord en leggen directeuren verantwoording af. Verzuimonderzoek PO en VO (Min. van OCW/ DUO): verzuim% BO = 5,9% meldingsfrequentie: 0,9 Belangrijkste activiteiten in 2018 Onderstaande activiteiten en ingezette ontwikkelingen hebben, direct of indirect, een bijdrage geleverd aan de realisatie van onderstaande doelen: • Aanbesteding Arbozorg primair gericht op de duurzame Inzetbaarheid van medewerkers; • Voorbereiding fusie Jan Ligthartschool Huibeven – OBS De Heerevelden per 01-08-2019; • Opstart zijinstroomtraject; • Verfijning gebruik normjaartaakinstrument Cupella; • Ontwikkeling en implementatie beleid ‘ontwikkelperspectief directeuren van DB naar DC’; • Accreditatieprocedure L10-L11; • Mobiliteit. Doelen voor 2019 Het behouden en aantrekken van kwalitatief goed personeel voor alle scholen. Dit doen we onder andere door het zijstroomtraject verder uit te bouwen en te borgen in onze organisatie. Tevens zetten we in op een flexibel en gebalanceerd functiehuis. HPO-traject; het duurzaam verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs en investering in de professionele rol van de medewerkers; Het gemiddelde verzuimpercentage daalt verder en komt daarmee onder het landelijke gemiddelde van 5,9%. pagina 16 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Afstemming aanbod Ontwikkelacademie en HPO-ontwikkeling. Het verder harmoniseren, afstemmen en gezamenlijk ontwikkelen van beleid tussen de twee organisaties van de Personele Unie. Dit in voorbereiding op de voorgenomen fusie tussen Stichting Opmaat en de Jan Ligthartgroep Tilburg per 01-01-2020; Het voldoen aan alle wettelijke verplichting die de Cao PO stelt op het domein van ‘Personeel en Organisatie’ zoals het werkverdelingsplan. We blijven sturen op en investeren in een ‘organisatieklimaat’ waarbij de werknemer de verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor de eigen duurzame inzetbaarheid en professionalisering; de sleutel hiertoe ligt bij hen zelf. Naheffing WW-uitkeringen door Participatiefonds De vuistregel is dat de Jan Ligthartgroep Tilburg als onderwijsorganisatie de kosten van een werkeloosheidsuitkering draagt als zij de laatste werkgever is voordat de werknemer werkloos raakt én als de werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Met ander woorden: wij zijn ‘verplicht eigen risicodrager’ voor WW- en WOPO uitkeringen. Hieromtrent zijn de navolgende beleidsafspraken vastgelegd in de notitie ‘naheffingen WW’: • Waar mogelijk tijdelijke dienstverbanden beperken tot minder dan 26 weken; • Indien van toepassing: instroomtoets participatiefonds succesvol doorlopen; • Anticiperen op kosten voorvloeiend uit WW-aanspraken; • Uitwerken van gerichte inzet van leerkrachten met WW-aanspraken via het RTC; • Controleren van de inhoudingen en of de verrekende uitkeringskosten op de correcte gronden wordt verrekend. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 17

pagina 18 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Hoofstuk 5 Bedrijfsvoering & Huisvesting De Jan Ligthartgroep Tilburg maakt gebruik van de serviceorganisatie van Opmaat. Daar is het management integraal geregeld en geborgd. De stichting beschikt over drie scholen: Driecant (een huurlocatie van de Gemeente die het onderhoud ook georganiseerd heeft), Driecant wordt via het onderhoudsprogramma van de gemeente weer aangepast. Huibeven Huibeven wordt in 2019 verbouwd waardoor het gebouw gaat dienen als de nieuwe school voor de te fuseren scholen Heerevelden en Huibeven. Hierdoor wordt het toekomstvast en passend bij de huidige eisen van deze tijd. Rendierhof Rendierhof wordt beheerd via Opmaat door VSBuildingcare. Het gebouw staat er netjes bij, zeker na de laatste verbouwing van het deel van Kinderstad waardoor het een nog mooier aanzien heeft gekregen. Voor alle scholen geldt dat klimaatsystemen grote aandacht verdienen. Voor Huibeven wordt hier in de verbouwing rekening mee gehouden, bij Rendierhof zijn er een aantal kleine initiatieven ingezet, Driecant is redelijk tot goed op orde. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 19

pagina 20 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Hoofdstuk 6 Financiën en Risicomanagement Continuïteit paragraaf en toekomstige ontwikkelingen Het wordt steeds belangrijker om toekomstgericht te denken over de financiële effecten van het te voeren beleid. Het is niet voor niets vanaf 2013 een verplicht onderdeel geworden van de verslaglegging. Risico‘s, onzekerheden: we benoemen ze waar mogelijk, leggen ze vast in verslagen (begrotingen, Bestuur Formatie Plan, Risicomonitor, Dashboard…). We borgen ze in controles (zoveel mogelijk binnen de gebruikte systemen). We hanteren een handboek AO / IC wat periodiek geüpdatet wordt. Het blijft een uitdaging om te voorspellen maar het helpt ons ook om vooruit te blijven kijken, te anticiperen en het niet te laten overkomen. Doel van de Stichting Doel van de Stichting is het in stand houden van het Bijzonder Neutraal Onderwijs in Tilburg. Hierbij zijn het locatiebeleid, de leerlingenkrimp, de status van de gebouwen en middelen en de mogelijkheden tot samenwerking bepalend. Vanuit een goede solvabiliteit is er voldoende financiele zekerheid. Samenwerking Samen met Onderwijscoöperatie T-Primair, de overkoepelende organisatie van het Samenwerkingsverband Tilburg Plein 013 en de gemeente, wordt goed locatiebeleid ontwikkeld. Voorspelbare bewegingen op die locatie in de komende jaren geeft zicht op de meest passende oplossingen die samen genomen kunnen worden. Zowel voor de gebouwen als de wijze waarop invulling aan het onderwijs kan worden gegeven. En dat samenwerken noodzakelijk is, blijkt ook uit de wens en noodzaak om een regionaal transfercentrum (RTC) in te richten met elkaar om vervangingen te kunnen regelen. Dit is in 2016 gerealiseerd. Beleggen en belenen Ook is aangeven dat de Jan Ligthartgroep Tilburg vanuit financieel perspectief stabiel is en met voldoende vertrouwen de toekomst in kan. Gelden worden zorgvuldig beheerd in overleg met de treasurycommissie. Er worden geen risicoposities genomen. Personeelsverloop/personeelstekort Personeelsverloop naar extern is vrijwel niet aan de orde. Interne mobiliteit wordt uitnodigend aangeboden om flexibiliteit te behouden. Voor de toekomst leeft het grote vraagstuk het lerarentekort. Inmiddels is dit samen met alle andere besturen opgepakt via T-Primair. De overheid schetst in 2020 een tekort van 4.000 FTE en in 2025 10.000 FTE. We zullen dus moeten investeren in alternatieve oplossingen. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 21

Vervangingsbeleid Inventaris wordt vervangen als het de economische levensduur heeft bereikt, of zoveel eerder (technisch) en zeker daar waar risico’s kunnen ontstaan door gevaarlijke situaties. Speeltoestellen vormen hierin een belangrijke factor: de aanschaf wordt vaak gedaan door sponsoring of oudergelden, het onderhoud pas als blijkt na keuring (jaarlijks) dat dit aan de orde is. Dit willen we voorblijven. De toestellen worden tijdig vervangen bij ernstige slijtage of wanneer er risico’s kunnen aandienen. Personele Unie en fusies In 2016 is de Personele Unie met Stichting Opmaat een feit geworden. We maken gebruik van elkaars kennis en krachten. Indien er aanleiding is om méér te doen dan enkel samenwerken, zoals de fusie in 2017 tussen de Eerste Jan Ligthartschool en OBS Yore, zal die keuze in goed overleg worden gemaakt. Zo zal in 2019 Heerevelden met Huibeven fuseren, en in 2020 de beide Stichtingen volledig in elkaar opgaan in de nieuwe Stichting. Ook zal in 2019 een kleine school in Udenhout fuseren met een ander Bestuur, om de continuïteit van de school te kunnen vasthouden. Belastingen Fiscaal is er in 2016 overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over het verlenen van service (administratief) door Stichting Opmaat aan de Jan Ligthartgroep Tilburg. Hierdoor is samenwerken zonder extra kostenverhoging mogelijk geworden. Meerjarenbegroting De cijfers ná 2020 vertekenen omdat op 01-01-2020 de fusie tussen Stichting Opmaat en Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg gaat plaatsvinden. In aanloop hiernaar toe zullen nieuwe kinderen worden ingeschreven in de ene stichting, terwijl niet alle kosten goed verdeeld kunnen worden en zullen landen in de andere stichting. Het rekenmodel kan hier niet goed mee omgaan. pagina 22 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Ontwikkeling leerlingenaantal Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg moet rekening houden met krimp van het aantal leerlingen. De organisatie anticipeert hierop. Er is minder personeel nodig om de werkzaamheden uit te voeren (De begrote Personele lasten 2019 en 2020 zijn lager dan de begroting 2018). Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg heeft hier beleid voor ontwikkeld en voert overleg met de collega besturen in betrokken gemeenten. Daarnaast blijven we actief inzetten op de werving van leerlingen door o.a. een professionele en aansprekende website, goed kwalitatief onderwijs en medewerkers die trots en passie uitstralen. De personele bekostiging (onderdeel van de Rijksbijdragen) gebaseerd op het aantal leerlingen bepaalt voor een groot deel de omvang van de formatie. Het leerlingenaantal zal de komende jaren naar verwachting dalen van 1.385 op 1 oktober 2017 naar 1.202 op 1 oktober 2021. In onderstaand overzicht zijn de werkelijke leerlingaantallen en prognoses van onze totale organisatie per 1 oktober vermeld. De prognoses zijn door de directeuren gemaakt op basis van huidige uitstroom en verwachte instroom. Personele lasten Er wordt jaarlijks bekeken hoe om te gaan met het al dan niet verlengen van tijdelijke aanstellingen of het omzetten naar vaste aanstelling. Voor de gedetailleerde sturing hierop beschikt de stichting over een Bestuur Formatieplan. Hieronder wordt de formatie in fte weergegeven (peildatum 01-10 van het genoemd schooljaar) De OOP-formatie neemt in 2019 af.. De formatie OP volgt de komende jaren de ontwikkeling van de leerlingen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de fusie tussen Huibeven en Heerevelden per 1 augustus 2019. Kwaliteit van het onderwijs wordt beter in een Hoog Presterende Organisatie Algemeen thema binnen het onderwijs is het aansluiten bij hedendaagse eisen en wensen om kinderen zoveel mogelijk bagage mee te kunnen geven in hun verdere doorgroei. Door uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek zijn we uitgekomen op een meerjarig programma wat alles en iedereen raakt in de organisatie. We zijn gestart met opleidingen en begeleiding voor iedereen. De doorloop van het programma is 2 ½ jaar. Uiteindelijk zal dit ook in de structuur van de organisatie zichtbaar worden. Iedereen wordt meegenomen, in informatie en besluitvorming. Energieaccoord versus frisse scholen Soms zijn er dilemma’s: het energieaccoord kan strijdig zijn met de norm frisse scholen. Met het steeds wisselender en veranderende klimaat wordt er meer verwacht van een gebouw en de installatie. Het is steeds afwegen wat het optimum is. Gemeentes hebben de plicht om te gaan handhaven en dat willen we voorblijven. We zullen steeds proberen verantwoordde keuzes te blijven maken. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 23

Accountant De controle wordt uitgevoerd door Wijs Onderwijsaccountants. Voorgaand jaar was het eerste jaar dat Wijs de controle over het boekjaar heeft uitgevoerd. De kwaliteit en stabiliteit wordt met behulp van de verbeterpunten aangedragen door de accountant op basis van de interim-, en reguliere controle steeds beter vormgegeven in procesoptimalisatie. In 2018 is een start gemaakt met het “In controll framework”. Door dit traject samen met de accountant op te bouwen en jaarlijks te evalueren zorgt er voor dat de organisatie naar een niveau gaat waarin continue getoetst wordt of zij voldoet aan de eisen gesteld door de controlerend en belanghebbende partijen. Begroting Uitgangspunt is het kunnen realiseren van het schoolplan binnen de financiële kaders. Het begrote resultaat 2019 komt uit op een positief resultaat van € 87.770. De fusie tussen Jan Ligthartschool Huibeven en de Opmaatschool Heerevelden vindt plaats per 1 augustus 2019 en zal de nodige impact op de financiën hebben van beide organisaties. De fusieschool wordt gehuisvest in het pand van Huibeven, dat op dit moment wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Goed begroten blijft een lastige opdracht binnen het onderwijs, omdat er veel onvoorspelbaarheid zit in de inkomsten. In de ideale situatie worden vaste kosten gedekt met vaste inkomsten. In de praktijk blijkt dit vaak lastig en wordt er veelal vanuit voorzichtigheid gehandeld. Steeds weer blijkt dat goed begroten met veel kennis van de school en gevoel daarbij belangrijk is. In 2018 is wederom gebleken dat na afloop van het schooljaar 2017/2018 nog extra middelen beschikbaar gesteld worden door OCW, die niet meer ten gunste van het betreffende schooljaar kunnen worden ingezet. Ook om in de vastgestelde begroting daar goed mee om te kunnen gaan is een uitdaging. Hierop willen we in de toekomst meer anticiperen. Financiële positie van de Stichting Schoolplannen worden financieel vertaald en vervolgens op inhoud gevolg en bijgestuurd. Voor het financieel begroten en analyseren, en indien nodig ook het simuleren, wordt gebruikt gemaakt van een professioneel begrotingssysteem. Daarnaast wordt gewerkt met een managementinformatie systeem waarmee de directeuren hun financiële- en personele administratie kunnen volgen tot elke gewenst niveau zodat zij in staat zijn om het overzicht te houden en verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Het financiële beleid is gericht op de continuïteit van de Stichting. Door de aangekondigde fusie tussen de Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg en Stichting Opmaat wordt de continuïteit geborgd in een grotere organisatie waar de voordelen liggen op alle beleidsonderdelen die essentieel zijn voor een goede voorzetting van de twee resterende scholen van Jan Ligthart. De stichting wil minimaal voldoen aan de financiële kengetallen die hiervoor een goede handreiking zijn. Besturing (PCDA) Het strategisch beleid is de aanleiding van de uitvoeren de plannen (schoolplan, jaarplan, begroting). Het dashboard per school geeft op alle onderdelen aan waar de school in dat kwartaal staat. De conclusies en de aanvullende teksten komen terug in het kwartaalverslag. Daarnaast is er in 2018 het eerder genoemde managementinformatie systeem geïntroduceerd zodat daarmee de cirkel rond is en een goede opvolging van de gemaakte plannen kan worden gegeven. pagina 24 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Balans per 31 december 2018 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 25

Analyse van de balans Materiële vaste activa (607.628) De investeringen zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde, afschrijvingen vinden plaats in de maand na aanschaf middels lineaire afschrijving en vaste criteria. Investeringen < 500 worden ten laste gebracht van de staat van baten en lasten in het jaar van aanschaf. Vlottende activa (455.211) De vlottende activa bestaan uit vorderingen en liquide middelen. De vorderingen zijn als volgt opgebouwd: De vorderingen zijn lager ten opzichte van 2017 doordat er minder vooruit is betaald voor 2019. Eigen Vermogen (1.139.693) De private bestemmingsreserve is opgebouwd uit gelden van ouders voor activiteiten die buiten het reguliere programma vallen. Het zijn middelen die op schoolniveau worden beheerd. Voorzieningen (939.708) De voorzieningen worden gevormd door de in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt en wanneer het pagina 26 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voor de uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Voorziening jubilea (96.426) De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband, rekening houdend met een blijfkans. Bij de berekening van de voorziening is geen rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen. Voorziening groot onderhoud (843.282) De hoogte van de voorziening en de dotatie wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten voor de komende 10 jaar om de lasten van onderhoud gelijkmatig te verdelen. De gemaakte kosten worden ten laste gebracht van de voorziening. De crediteuren zijn hoger door de toegenomen detachering. Personeel van Stichting Opmaat wordt ingezet bij Huibeven in verband met de samenwerking voorafgaand aan de fusie in 2019. De overige kortlopende schulden zijn afgenomen door lagere verplichtingen aan de gemeente Tilburg. Staat van Baten en Lasten 2018 Het resultaat over 2018 is 53.000 hoger dan de begroot. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 27

Baten Toelichting stijging Rijksbijdragen 2018 Toelichting stijging Gemeentelijke bijdragen 2018 Toelichting stijging Overige baten 2018 De verhuur is toegenomen door meer verhuur aan de kinderopvang. In verband met de aangekondigde fusie tussen Huibeven en Heerevelden zijn activiteiten verplaatst naar Huibeven. Hiervoor wordt personeel van Opmaat gedetacheerd aan Stichting Jan Ligthart. De stijging in de ouderbijdrage gaat gepaard met hogere uitgaven voor activiteiten die buiten het reguliere programma vallen. De projectbaten bestaan uit het inzetten van medewerkers ter vervanging aan andere onderwijsinstellingen (58.710), en door het inzetten van extra budget afkomstig van het Samenwerkingsverband uit hun middelen 2016 (37.630). Op schoolniveau zijn investeringen verricht ter verbetering van de onderwijsprestaties. pagina 28 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Lasten Toelichting stijging Personele lasten 2018 Per augustus 2018 is een nieuwe CAO PO ingevoerd. Op landelijk niveau is 70 miljoen extra toegevoegd aan de lerarensalarissen. Daarnaast is voor alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging toegekend van 2,5% per 1 september. Ook is in de maand oktober een eenmalige uitkering voor leraren verricht en een eenmalige uitkering voor alle medewerkers. Voor Jan Ligthart betekent de nieuwe CAO dat de salarissen hoger zijn dan begroot. Daarnaast is door de invoering met ingang van augustus voor de verlaging van de werkdruk geïnvesteerd in extra fte’s. Toelichting afname afschrijvingen 2018 In 2017 zijn voor de Driecant en Huibeven in december de activa geïnventariseerd. Voor Rendierhof is dit in januari 2018 verwezenlijkt. In de begroting voor 2018 was dit nog niet bekend. Daardoor vallen de afschrijvingen ten laste van 2018 lager uit. Toelichting stijging huisvestingslasten 2018 De energielasten zijn vergeleken met 2017 in dezelfde verhouding. Voor energie is de begroting 2018 te laag ingezet. Dit geldt ook over de uitgaven aan onderhoud. Om de onderhoudsvoorziening op het niveau te krijgen van het meerjarenonderhoudsplan is in 2018 besloten de jaarlijkse dotatie te verhogen van 60.000 naar 90.000. Dit is noodzakelijk om in de toekomst de investeringen in het onderhoud te kunnen bekostigen. Het meerjarenonderhoudsplan is voor 10 jaar bepaald. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 29

Toelichting stijging overige instellingslasten 2018 De kosten voor administratie en beheer vallen hoger uit door met name de uitgaven voor inhuur expertise op het gebied van fusie, huisvesting, financiën en arbeidsrecht. Onder de stijging voor inventaris, apparatuur en leermiddelen vallen de hoger uitgaven voor ICT (70.000) en de uitgaven voor de media-, en bibliotheek (25.000) op. Door het inzetten van gemeentelijke subsidies voor diverse ambities zijn deze kosten gestegen. De lagere inzet in de overige lasten wordt veroorzaakt door een lager uitgaven aan testen en toetsen (-13.000). Ook de uitgaven voor de prestatiebox blijven achter op de begroting. De kos ten voor het samenwerkingsverband daarentegen zijn hoger. Toelichting buitengewone baten en lasten 2018 In 2018 heeft de gemeente Tilburg over de periode 2015 tot en met 2017 betaalde huur voor de BSO bij Huibeven terugbetaald (32.511). Om een eerste aanzet te geven aan de verlaging van de werkdruk heeft het College van Bestuur in 2018 besloten om per school een interne impuls beschikbaar te stellen (24.000). Per augustus vormt werkdrukvermindering een onderdeel van de subsidie voor personeel en arbeidsmarkt. De investering HPO in 2018 maakt onderdeel uit van de meerjareninvestering van de Personele Unie (PU) met als doel te komen tot een hogere kwaliteit van personeel en hogere opbrengsten in het onderwijs. Dit programma loopt tot medio 2021. Kengetallen pagina 30 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

De financiële kengetallen zijn door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht in de vergadering van 16 april 2012 vastgesteld. De Raad van Toezicht hanteert de signaleringsgrens van het Ministerie van OCW. Het beleid van het College van bestuur was dat een negatief resultaat kon voorkomen, mits dit resultaat binnen de schoolplanperiode ingehaald wordt en dat de middelen worden ingezet als impuls voor het primaire proces. Vanaf 2016 is dit veranderd: schoolplannen worden leidend mits de financiële positie van Jan Ligthart het toelaat. Dit nieuwe beleid is vastgelegd in het nieuwe financiële beleidsplan 2017. Uit de kengetallen kan worden geconcludeerd dat stichting Jan Ligthart financieel gezond is. Jan Ligthart kan uit haar vermogen en uit eigen middelen financiële risico’s opvangen. Toelichting kengetallen: KAPITALISATIEFACTOR = totale passiva / totale baten * 100% Op advies van de commissie Don heeft het Ministerie van OCW bij de beoordeling van het vermogensbeheer het kengetal ‘weerstandsvermogen’ vervangen door een nieuw kengetal; de kapitalisatiefactor. Een te hoge kapitalisatiefactor zou er op kunnen duiden dan een deel van het kapitaal van een bestuur niet of niet efficiënt wordt benut voor de vervulling van zijn taken. De commissie Don adviseert een bovengrens van 39%. SOLVABILITEIT = eigen vermogen / totale vermogen * 100% Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en geeft inzicht in de vraag of het bevoegd gezag voldoende eigen vermogen heeft om op langere termijn voort te bestaan. LIQUIDITEIT = vlottende activa (incl. liquide middelen) / kortlopende schulden * 100% Dit kengetal geeft aan of de Stichting in staat is op korte termijn alle kortlopende schulden te kunnen betalen. WEERSTANDSVERMOGEN = eigen vermogen - materiële vaste activa / rijksbijdragen OCW Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. Naarmate de reserves groter zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn. RENTABILITEIT = exploitatieresultaat / totale baten (incl. financieel resultaat) De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan. Er wordt gekeken naar de verhouding tussen het resultaat van de gewone bedrijfsvoering en de totale opbrengsten. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 31

Treasurystatuut Publieke gelden mogen niet risicodragend belegd worden en moeten beschikbaar worden gehouden voor de conform wet- en regelgeving aangegeven doelen. Dit is opgenomen in een intern statuut. Het treasurystatuut is op aandragen van de accountant en de laatste bepalingen in de wetgeving iets aangepast met betrekking tot de kasstroomposities en de private gelden en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd. De treasurycommissie is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het treasurybeleid. De onafhankelijke accountant voert controle uit op de rechtmatigheid van de in het kader van de uitvoering van de treasuryfunctie gevoerde transacties en voor de juiste verwerking van deze transacties in de financiële administratie. De treasurycommissie bestaat uit de voorzitter College van Bestuur, twee leden van de Raad van Toezicht, de manager bedrijfsvoering en de manager Financiën. In het kader van risicospreiding heeft de treasurycommissie in 2015 besloten het spaartegoed te verdelen over twee banken. Een gedeelte van het spaartegoed is geboekt naar ABNAMRO. Rabobank blijft de huisbankier. Hier worden alle betalingen van de Stichting uitgevoerd via telebankieren. pagina 32 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Hoofdstuk 7 VERSLAGLEGGING RAAD VAN TOEZICHT Toezicht De Raad van Toezicht (verder RvT) van Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg en Stichting Opmaat bestaat uit dezelfde personen (Personele Unie) en houdt intern toezicht conform de code “Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs”. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staat voor de RvT de kwaliteit van onderwijs en de (financiële) continuïteit van de onderwijs instellingen centraal. Om de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen te waarborgen is de RvT voorstander van een wijkgerichte aanpak. Zowel in Tilburg als in de regio loopt het aantal schoolgaande kinderen terug. Oplossingen daarvoor moeten niet langer binnen één schoolbestuur worden gezocht maar in samenwerking met alle relevante stakeholders. De RvT is daarom voorstander van het inrichten van een regionaal en/of Tilburgs platform waarin alle schoolbesturen een gezamenlijk visie ontwikkelen op de vernieuwing van het primair onderwijs met haar grote dynamiek. Om een betere verbinding op het niveau van bestuurders te realiseren is het noodzakelijk ook de betreffende Raden van Toezicht meer te laten samenwerken. Het waarborgen van continuïteit en kwaliteit van onderwijs vergt niet alleen externe maatregelen maar vraagt ook om interne aanpassingen. Nu een wetswijziging dat mogelijk maakt is in 2018 de voorbereiding begonnen om de huidige personele unie per 1 januari 2020 om te zetten in een gefuseerde organisatie. Daarnaast verwacht de RvT een duidelijke kwaliteitsimpuls van het in 2018 gestarte traject rondom om de High Performance Organisatie (HPO). De taken en bevoegdheden van de RvT liggen vast in de statuten en het reglement RvT. De agenda van de RvT en haar commissies wordt ingevuld op basis van deze taakstelling enerzijds en het toetsingskader van het toezichthoudend orgaan anderzijds. De RvT volgt de adviesregeling ‘Honorering van Raden van Toezicht van onderwijsinstellingen’ van de VTOI. Daarop gebaseerd zijn de leden van de RvT in 2018 met een bedrag ad € 4.803 (voorzitter) en € 3.202 (lid) gehonoreerd. In 2018 is besloten om na een jaar van zelfevaluatie onder externe begeleiding te kiezen voor een zelfevaluatie in interne kring. De uitkomsten hiervan zijn in de RvT vergadering besproken en gedeeld met de bestuurder. Belangrijke conclusie daaruit was dat de RVT nog meer de focus wil leggen op strategische toetsing, waardoor verdere grip op sturing wordt verkregen. De RvT is in 2018 zeven keer in een formele, reguliere vergadering bijeen geweest, waarvan eenmaal met de accountant. Zij kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, de kwartaalrapportages, het jaarplan met de (meerjaren) begroting en het jaarverslag met de jaarrekening. Daarnaast zijn specifieke onderwerpen als de onderwijsopbrengsten, de strategische positie inclusief de samenwerking in Plein 013 en T-Primair, de juridische fusie en ontwikkelingen ten aanzien van bestuur en bedrijfsvoering aan de orde geweest. Waar nodig zijn onderwerpen eerst in de audit commissie of remuneratie commissie besproken, waarna dit tot een advies voor de voltallige raad heeft geleid. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 33

Daarnaast hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: • Bijeenkomst met alle raden van toezicht/bestuurders van schoolbesturen T-Primair (onderwerp: gelijke kansen) • Bijeenkomsten met de GMR • Bijeenkomst met de gemeenten waar de Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg actief is • Bijeenkomst met de beleidsmedewerkers en directeuren (onderwerp: stand van zaken onderwijskwaliteit in relatie tot het HPO traject en de richting van het Koersplan voor de komende jaren, 2019 en verder) Gesprek met de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) In 2018 zijn er twee bijeenkomsten geweest van de RvT met de GMR’en van beide stichtingen. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de GMR een nieuw lid van de RvT benoemd. Tijdens de tweede bijeenkomst in november is uitvoerig over inhoud en invoering van het HPO-traject gesproken op basis van presentaties van de bestuurder en de projectleider van CBE en de ervaring van een ander schoolbestuur met de invoering van het HPO-traject. Vervolgens zijn GMR en RvT in subgroepen uiteen gegaan om met elkaar in gesprek te gaan en gedachten/overwegingen uit te wisselen. Overleg met de gemeente In september hebben de Raad van Toezicht en de bestuurder een constructieve bijeenkomst gehad met de wethouders en beleidsmedewerkers Onderwijs van de vier gemeenten waar de Opmaatscholen zich bevinden. Gespreksonderwerpen waren o.a. het HPO-traject (Hoog Presterende Organisatie) en de voorgenomen fusie van Opmaat en Jan Ligthartgroep Tilburg met ingang van 1 januari 2020. Zowel gemeenten, bestuur als RvT erkennen het belang van een integrale aanpak in het belang van kinderen. Daarover heeft een vruchtbare discussie plaats gevonden en hebben de gemeenten vanuit het eigen perspectief input gegeven voor de nieuwe strategische koers van de stichting (2019-2023). Samenstelling Raad van Toezicht in 2018 In 2018 hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de RvT. De heer T. van Velzen en mevrouw J. Vermaas zijn per 1 augustus afgetreden. Mevrouw A. de Ruiter is per 1 september aangesteld als lid van de RvT. In 2018 was de RvT als volgt samengesteld: De heer T. van Velzen (voorzitter tot 1 augustus) De heer H. Kivits (vicevoorzitter tot 1 augustus, daarna voorzitter) Mevrouw E. Kroese (vicevoorzitter vanaf 1 augustus) De heer J. van Balveren De heer W. Meuwissen Mevrouw J. Vermaas (tot 1 augustus) Mevrouw A. de Ruiter (sinds 1 september) Huidige voorzitter: Dhr H. Kivits pagina 34 Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP

Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 35

JAN LIGTHARTSCHOOL RENDIERHOF Professor Verbernelaan 5 5037 AD Tilburg Tel: 013 467 0809 JAN LIGTHARTSCHOOL HUIBEVEN Glimmenstraat 7 5043 MZ Tilburg Tel: 013 570 2230 E-mail: rendierhof@janligthart.nl Website: www.rendierhof.nl/ E-mail: huibeven@janligthart.nl Website: www.jlhuibeven.nl/ JAN LIGTHARTSCHOOL DRIECANT Dalemdreef 25 5035 LZ Tilburg Tel: 013 455 7816 E-Mail:driecant.directeur@janligthart.nl Website:www.jldriecant.nl/

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication