Kan ik het Online Touch logo verwijderen?

Het Online Touch logo is niet permanent en slechts op een minimale wijze zichtbaar zonder een negatieve impact op de presentatie van je publicatie. Het logo is slechts kort zichtbaar op het preloader scherm (als een publicatie wordt geladen) en op het openingsscherm van het menu.

We bieden geen whitelabeling aan omdat dit een grote impact op ons prijsmodel zou hebben.