0

Jaarverslag 2020 The International Award for Young People

Voorwoord 2020 is een jaar, wat wij ons nog tientallen jaren zullen herinneren. De coronapandemie veranderde ons dagelijks leven ingrijpend. De maatregelen om het virus te bestrijden beïnvloeden niet alleen onze economie, werk, gezondheid en onderwijs, maar ook ons AWARD programma. De contacten met scholen en deelnemers kwamen hierdoor in een heel ander daglicht te staan. De door ons gewenste groei stagneerde hierdoor en hebben deze ambitie helaas niet waar kunnen maken. Wij zijn blij met de benoeming van Patricia de Ruijter als onze nieuwe directeur. Voor Patricia een hele uitdaging om in deze lastige tijd van start te gaan, maar Patricia is zeer gemotiveerd om nog meer jongeren kennis te laten maken met ons programma. Ook zijn wij uitermate content met het feit dat ons programma erkent wordt als invulling van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) door jongeren. Enerzijds door de afronding van ons project in deze met het Rode Kruis, maar anderzijds dat wij samen met Humanitas en R-Newt een nieuw MDTproject gaan starten. Eind november hebben we hiervoor een subsidietoekenning gekregen van het Ministerie van VWS via ZonMw. In 2020 hebben we ook afscheid genomen van onze voorzitter Jos Heijmans. Jos heeft deze taak vanaf 2013 op zich genomen en vooral dankzij zijn inzet, is de continuïteit van ons programma gewaarborgd. Daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd. Ook werd afscheid genomen van onze penningmeester Marcel Scherrenburg, wiens functie bij ons ging conflicteren bij zijn nieuwe werkgever. In 2021 willen wij beide vacante bestuur vacatures opnieuw gaan invullen. Tenslotte wil ik al onze vrijwilligers, deelnemende scholen en Scouting Nederland bedanken, die ons het vertrouwen geven en in staat stellen onze belangrijke rol in de samenleving te blijven spelen. Rien Wijdeven, Voorzitter Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 2

Inhoud Organisatie ..................................................................................................... 4 Doelstelling ..................................................................................................... 5 Nieuwe directeur .......................................................................................... 6 Verslag van het bestuur .................................................................................................................... 7 Het voortzetten van de Award tijdens Corona ........................................................................... 9 Het verhaal van Femke ................................................................................................................... 10 De Award Centra in beeld .............................................................................................................. 11 Impact .................................................................................................................................................. 12 Vrijwilligers ........................................................................................................................................ 13 Uitreikingen ........................................................................................................................................ 14 Trainingen ........................................................................................................................................... 14 Fondsenwerving................................................................................................................................ 16 Publicatie ............................................................................................................................................. 17 Social Media ....................................................................................................................................... 19 Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 3

Organisatie De Nederlandse Award organisatie bestaat uit een directeur, het bestuur, een Raad van Advies en de provinciale steunpunten, die op hun beurt de verschillende projecten begeleiden. Per 1 maart 2020 is Patricia de Ruijter de nieuwe directeur van International Award Nederland en bestaan de andere organen uit: Bestuur International Award, Nederland • Rien Wijdeven - voorzitter en penningmeester • Franck Horio - coördinator beoordelaars • Willem Bartelings - secretaris • Janieke van den Heuvel - junior board member Raad van Advies • Barry Hoogendoorn • Erik Linssen • Frank van Beuningen • Leander van Dongen • Monique de Koster • Rob Davits • Sander de Rouwe • Stefan Diender Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 4

Doelstelling De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van het psychologisch, fysiek en sociaal welzijn van jongeren in de leeftijd van veertien tot vijfentwintig jaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig voorkomende en wettelijk toegestane middelen en voorts in het bijzonder door: • het opzetten van een niet-competitief en vrijwillig programma op psychologisch, fysiek en sociaal gebied, gericht op zelfontplooiing van jongeren, waaronder begrepen het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de gemeenschap; • het toekennen van certificaten met Bronzen, Zilveren en Gouden Awards als één der niveaus van bovengemeld programma met succes is afgerond. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 5

Nieuwe directeur Mijn naam is Patricia de Ruijter en ik heb de eer Pascalle te mogen opvolgen. Ik ben in maart begonnen en ik had meteen het geluk mee te kunnen doen met de vierdaagse training voor Award-begeleiders verschillende landen. Ik ben daar enorm geïnspireerd geraakt door de passie van de Awardbegeleiders en het Nederlandse team. Het was indrukwekkend om te zien hoe gedreven iedereen is om jongeren zelfvertrouwen en zelfredzaamheid mee te geven. Ik heb tijdens deze dagen ook de betrokkenheid en ‘camaraderie’ naar elkaar gevoeld; de Award familie voelt als een warm bad. Mijn werkervaring in sociaal ondernemen heb ik opgedaan bij War Child. Naast mijn werk als vrijwilligersmanager was ik al indirect betrokken bij programma’s die te maken hadden met ‘Youth Empowerment’. Het opzetten van fondsenwervende programma’s en events paste mij wel en dat je samen het verschil kan maken maakte mijn werk afwisselender en nog interessanter. Door de psychosociale en creatieve programma’s van War Child ben ik overtuigd van de positieve effecten van non-formal education. De stap naar de Award is voor mij dan ook een logische. Met mijn achtergrond en werkervaring wil ik de doelstellingen van de Award zo goed mogelijk van dienst zijn. Het feit dat we met een klein vast team maar een enorm groot betrokken netwerk direct impact kunnen maken op onze jongeren maakt het extra waardevol. Patricia de Ruijter Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 6

Verslag van het bestuur 2020 werd uiteindelijk een ingewikkeld jaar met extra uitdagingen. Niet in de minste plaats door de invloed van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Covid 19. Vergaderingen, bijeenkomsten en uitreikingen moesten digitaal plaatsvinden, waardoor de nuance binnen de vergaderingen slechts gedeeltelijk goed te volgen was. Ook de samenstelling van het bestuur is veranderd. Waar we het jaar begonnen met 6 bestuursleden bleven er na het afscheid van penningmeester Marcel Scherrenburg en voorzitter Jos Heijmans, slechts 4 bestuursleden over. Ook op deze plaats willen we de vertrokken bestuursleden hartelijk danken voor de geweldige inzet. Overgebleven zijn Rien Wijdeven (vicevoorzitter, plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend penningmeester) Franck Horio, Janieke v.d. Heuvel en Willem Bartelings (secretaris). Uiteraard zijn we volop op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook was er de start van onze nieuwe directeur, die een goede aanvulling is gebleken op de plannen van het bestuur. Het bestuur heeft 6 keer vergaderd, waarbij veel verschillende onderdelen voorbij zijn gekomen. Hierbij was een belangrijke de Maatschappelijke Dienstplicht. Er is heel veel werk verricht door onze directeur en twee bestuursleden om een goed plan neer te leggen bij Zon MW. Dat is uiteindelijk geaccordeerd, waardoor mooie mogelijkheden ontstaan voor 2021. Het project wordt uitgevoerd samen met Humanitas en Rnewt (een dochter van ContourdeTwern). Het project gaat nogal wat werk kosten, waarvoor nieuwe medewerkers zijn binnengehaald. Ook is de samenwerking met externen, zoals Scouting en het Rode Kruis, maar ook sponsors en gemeentes aan bod gekomen. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 7

De bestuursvergadering werden bijgewoond door de directeur. De Award golfwedstrijd heeft wederom plaatsgevonden, waarbij onze plaatsvervangend voorzitter en de voorzitter van de RvA aanwezig waren. Net als in 2019 was er contact met de Raad van Advies. Waarbij vooral de voorzitter op de hoogte werd gehouden over de diverse activiteiten. Helaas konden onze doelen slechts zeer beperkt worden behaald. Wel is er duidelijk meer naamsbekendheid door de inzet van medewerkers en stagiaires – er werd een mailing verzonden naar diverse scholen en de social media werden volop gebruikt. Er was bijzonder veel digitaal contact met diverse groepen, zodat in ieder geval het warme contact kon worden aangehaald. Voor het komend jaar moeten we doelen voor 2020 weer oppakken, maar er ligt een geweldig grote nieuwe uitdaging op het gebied van de Maatschappelijke Diensttijd. Wij kijken met belangstellig en goede moed uit naar 2021. Namens het bestuur, Willem Bartelings In Memoriam Met groot verdriet berichtte we dat op vrijdag 10 april 2020 onze oud directeur Wim van der Laan is overleden. Voor zijn jarenlange inzet zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven. We wensen Maureen, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 8

Het voortzetten van de Award tijdens Corona In de buitengewone tijden van het afgelopen jaar hadden we de mogelijkheid om het Award programma te gebruiken als een tool om jongeren te helpen mentaal en fysiek gezond te blijven. We bleven jongeren motiveren de maatschappij te ondersteunen en een cruciaal netwerk op lokaal, nationaal en internationaal niveau op te bouwen. De Award is actief in meer dan 130 landen en gebieden en we bevinden ons dan ook in de unieke positie te kunnen leren van degenen die zich in verschillende stadia van de COVID-19pandemie bevinden. Onze collega’s in China, Hong Kong en Macau hebben een aantal praktische en innovatieve manieren kunnen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ze hun jongeren hunnen blijven ondersteunen met hun Award activiteiten. Initiële acties zijn opgezet gebaseerd op de feedback van andere nationale kantoren van de Award en de eerdere ervaringen van onze collega’s in China en Hong Kong. Internationaal is de Award bezig geweest het ontwikkelen van extra materialen om Awardbegeleiders op verschillende manieren te ondersteunen. Toegestane tijdelijke aanpassingen in de richtlijnen van de Award. Omdat prioriteit light bij het voortzetten van de Award is er Internationaal besloten tijdelijke aanpassingen in onze richtlijnen toe te staan. Op de website vermeldden we toegestane tijdelijke aanpassingen in de richtlijnen van de award. De wijzigingen zijn als volgt onderverdeeld: a. Leeftijdseisen b. Vrijwilligerswerk c. De Expeditie (Adventurous Journey) Verder ontwikkelden we Expeditie Recourses en een internationaal FAQ voor deelnemers. We plaatsen alle actuele informatie random de Award tijdens de Coronamaatregelen op onze website en LinkedIn , Facebook en Instagram. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 9

Het verhaal van Femke Zilveren Award deelnemer van het Helicon in Eindhoven. Femke, 16 jaar: Nadat ik Brons had gehaald startte ik in het Coronajaar met Zilver. Door de maatregelen kon helaas niet op Expeditie en daardoor kon ik mijn Zilveren Award niet afronden. Daarom ben ik maar doorgegaan met mijn onderdelen sport, talent en vrijwilligerswerk. De maatregelen waren echt rot. We mochten vrij weinig en heel veel zaken moesten vanuit huis of online. Ook mijn lessen waren voornamelijk online. Omdat we toch niet naar school mochten ben ik juist veel naar buiten gegaan en heb ik regelmatig gefietst. Talent Voor het onderdeel talent koos ik om de Doedelzak te leren spelen. Ik had een leraar gevonden en alles leek goed te gaan. Maar door maatregelen rondom Covid-19 werd de mogelijkheid tot het volgen van de lessen beperkt. Oefenen deed ik daarom wekelijks zelfstandig en af en toe had ik een online meeting met mijn leraar. Voor mijn vrijwilligerswerk hielp ik met paardrijlessen voor mensen met een verstandelijke beperking. maar ook voor mensen met een lichamelijke beperking, chronische ziekte, autisme, ADHD of een zintuiglijke beperking. Tijdens de pandemie was het voor deze doelgroep best moeilijk een geschikte activiteit te vinden om er even tussenuit te gaan. Veel vrijwilligers haakten af, dus door hier vrijwilligerswerk te blijven doen en dit voor hen toch nog mogelijk te kunnen maken is wel iets waar ik trots op ben. Vooral in een periode waar alles onzeker is, is het goed, voor zowel mezelf als voor zo´n organisatie, toch nog ergens zeker over te zijn! “Tijdens de pandemie ben ik vrijwilligerswerk blijven doen. Daar ben ik wel trots op!” Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 10

De Award Centra in beeld In 2020 waren er 34 Award Centra actief; • 11 jongeren vrijwilliger groepen, • 2 jeugdverenigingen, • 1 private school, • 16 onafhankelijke scholen (waarvan 9 Internationale Scholen), • 3 publieke scholen en • 1 buurtgroep. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 11

Impact 2645 uur door deelnemers besteed aan vrijwilligerswerk 1127 actieve deelnemers 428 nieuwe deelnemers gestart in 2020 192 Vrijwilligers 1 Internationale Publicatie Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 12

Vrijwilligers De Award heeft bijna 200 vrijwilligers en daar zijn we heel blij mee. En trots op! Het succes van de Award hangt vooral af van onze enthousiaste, deskundige en verantwoordelijke vrijwilligers. Zij helpen bij de organisatie, ontwikkeling en groei van het programma. De impact die zij maken is onbetaalbaar voor de jongeren die meedoen aan de Award. Awardbegeleiders Awardbegeleiders zijn vrijwilligers die de deelnemers coachen en begeleiden tijdens hun Award. In 2020 startten 17 nieuwe Awardbegeleiders. Ambassadeurs Ambassadeurs zijn Awardhouders die op verschillende manieren input geven aan de Award. Zij steunen op evnementen en denken mee op verschillende gebieden in de organisatue. Op 26 juli kwamen de Ambassadeurs bij elkaar in het mooie Den Bosch. Als uitje namen we een kijkje bij het Carnavalsmuseum. Award kreeg een goed onderbouwd advies voor een community platform van de Ambassadeurs. VRIJWILLIGERS VAN DE AWARD: BEDANKT! Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 13

Uitreikingen Uitreikingen van Bronzen, Zilveren of Gouden Awards: iedere keer weer hele feestelijke momenten waarop ouders, begeleiders, docenten en jeugdwerkers met trots kunnen kijken naar de jongens en meisjes die een persoonlijke prestatie geleverd hebben. Naast schoolwerk en sporten, hebben zij tijd weten te vinden voor een nieuwe uitdaging; om iemand te gaan helpen of ergens een tuin te onderhouden of om een paar dagen op expeditie te gaan. Bij de uitreikingen krijgen we de verhalen te horen over lopen met een te zware rugzak, verdwalen in koude of bij regen, maar ook verhalen over vriendschap en lol en mooi weer en dito natuur. Sommige verhalen gaan over ver weg, sommige verhalen over dichtbij, maar waar ze ook over gaan: De uitdaging is aangegaan en de Award is echt verdiend! In 2020 zijn 7 uitreikingen georganiseerd en er zijn 29 Bronzen Awards, 15 Zilveren en 37 Gouden Awards uitgereikt. Trainingen Door het trainen van nieuwe (vrijwillige) medewerkers kunnen er nog meer jongeren meedoen aan het Award programma. In 2020 zijn er 2 trainingen voor nieuwe Awardbegeleiders geweest met in totaal 17 deelnemers. Eén training in het gebruik van het Online Record Book door Awardbegeleiders van Scouting Nederland met 9 deelnemers. Drie medewerkers hebben een online ‘train de trainer’ cursus gevolgd. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 14

Partnerships Scouting Scouting Nederland en de Award zijn sinds 2013 partners. De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren is een belangrijk aspect voor beide organisaties. Scouting en the Award delen het gemeenschappelijk doel om jongeren actiever te betrekken bij hun omgeving. Door de samenwerking kunnen Scouts hun Scouting activiteiten gebruiken om hun Award te voltooien. De samenwerking heeft scouting Nederland ook een uitstekend platform geboden om met meer niet-Scouts in gesprek te gaan. Dit heeft hun de kans gegeven om zich verder te ontwikkelen op groepsniveau, regionaal en nationaal niveau door hun vrijwilligerswerk, evenals het ontwikkelen van individuele talenten door samen te werken en te leren van allerlei geweldige activiteiten, evenementen en projecten, zowel in binnen- als buitenland.Scouting is gericht op het buitenleven en de adventure journeysectie van de Award past daar perfect bij. Georganiseerde Avontuurlijke Reizen binnen Scouting in Nederland staan open voor deelname van Award deelnemers die geen lid zijn van Scouting Nederland en dit heeft bijgedragen aan het vergroten van hun landelijke ledental door het uitnodigen van nieuwe Award deelnemers voor de Scouting familie. Humanitas & R-Newt Voor de Maatschappelijke Diensttijd is Award Nederland een samenwerking aangegaan met Humanitas ’s-Hertogenbosch) en ContourdeTwern’s Jongerenorganisatie R-Newt. Met partner Humanitas is er expertise in het werven, trainen en coachen van vrijwilligers. Jaarlijks helpen 19.000 vrijwilligers van Humanitas zo’n 74.000 mensen (landelijk). R-Newt helpt jongeren die de weg naar zorg en hulpverlening niet vinden. De jeugdwerkers van R-Newt maken het contact met de jongeren letterlijk op straat. Hierdoor is R-Newt een waardevolle partner in het werven van jongeren in deze specifieke doelgroep. De samenwerkingspartners hebben de gezamenlijke missie om in twee jaar tijd 260 jongeren uit Midden-Brabant te laten starten aan het MDT-programma YEP. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 15

Fondsenwerving Threefunds 2020 Is het tweede jaar van het project Award Benelux-fonds waarvoor Award Nederland financiering heeft ontvangen van het Threefunds. Doel van het project: breng de Award in Nederland naar een hoger niveau. Door deze financiering zullen in deze drie jaar nieuwe deelnemers van start gaan. Focus ligt op internationale scholen. ZonMW In juni is er een aanvraag ingediend voor de subsidie voor het MDT project: MDT de Award. Het project richt zich op 2 doelgroepen; 200 jongeren tussen de 14 en 18 jaar die gaan deelnemen aan het MDT-programma gebaseerd op het programma van de Award, met een focus op kwetsbare jongeren. En 60 jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een opleidingstraject volgen waarin ze bovenstaande jongeren gaan coachen. In november ontvingen we het heugelijke nieuws dat de subsidie is toegekend. Het project is in december gestart. Business Partner Award Nederland ontving voor het derde jaar op rij een grote gift van een Business partner die graag anoniem wil blijven. Wij danken onze trouwe business partners voor hun inzet voor de Award. Giften in natura Reclamebureau Scheepens in Tilburg sponsorde ons nieuw kantoormeubilair. Golfbaan the Duke in Oirschot stelde de golfbaan ter beschikking voor het fondsenwervende golfevenement. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 16

Business Event Op maandag 14 oktober waren wij weer te gast bij de exclusieve business-en members only club “The Duke” golf te Nistelrode voor onze jaarlijkse golfdag. Totaal 25 deelnemers waren actief op de baan met als doel om winnaar te worden van de felbegeerde Monique de Koster wisselbokaal. Na afloop was er een diner voor al onze gasten, de prijsuitreiking en kregen ze informatie over ons programma. De opbrengst van dit sponsorevent gebruiken wij om extra activiteiten en bijeenkomsten te organiseren voor onze vrijwilligers en deelnemers. Wat waren we blij verrast dat de jongste deelnemer alle volwassen versloeg en grote als winnaar uit de bus kwam! Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 17

Publicatie 'Non-formal learning in the formal education system'. Een methodologische tool die de vier delen van de Internationale Training voor Awardbegeleiders samenvat. The International Award Litouwen heeft samen met de nationale kantoren in Nederland, Tsjechië, en Bulgarije het Erasmus + KA2-project geïmplementeerd: “Niet-formeel leren in het formele onderwijssysteem” n ° 2018-3-BG01-KA205061035. Het project bestond uit vier delen om de competenties van Awardbegeleiders, Beoordelaars en Award coördinatoren te verbeteren. Het laatste deel vond plaats in Nederland, waar Awardbegeleiders spraken over niet-formeel onderwijs en jeugdwerkmethoden. De training vond plaats in februari 2020. Als resultaat van het project presenteren de partnerlanden samen een methodologische tool voor Awardbegeleiders, Beoordelaars en Award coördinatoren. Link: "Niet-formeel leren in het formele onderwijssysteem" Deze publicatie (Engels) systematiseert de content en hoogtepunten van de vier onderdelen van de training. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 18

Social Media De Award is actief op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. In april startte Awardlanden wereldwijd de campagne: Ready for a new normal. Verhalen en voorbeelden van deelnemers van over de hele wereld warden verzameld om andere jongeren te inspireren door te blijven gaan met hun Award. Door hun Award voort te zetten, kunnen jongeren veerkracht opbouwen, zorgen ze voor hun fysieke en mentale welzijn en ondersteunen ze de maatschappij. Op een moment dat we dit meer dan ooit nodig hebben. The Intenational Award for Young People maakt jongeren #WORLDREADY.  Facebook is gegroeid van 599 volgers op 1 januari naar 692 volgers op 31 december.  Op LinkedIn zijn we gestart op 16 oktober, de pagina had 103 volgers op 31 december. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 19

Jaarrekening Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 20

Contact Stichting International Award for Young People Burg. Loeffplein 70 E/F, 5211 RX ‘s Hertogenbosch T E +31 73 202 00 55 info@award.nl W www.award.nl De stichting International Award for Young People, The Netherlands is een erkende National Award Authority (NAA) en aangesloten bij de ‘Duke of Edinburgh’s International Award Association’ te Londen. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 21

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication