0

TURNHOUT PROGRAMMA CD&V TuRnhOuT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Met z’n allen voor iedereen Verkiezingsdrukwerk Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 – V.U.-uitgever Francis Stijnen, Tielendijk 53 2300 Turnhout

InhOuD Inleiding: Met z’n allen de weg vooruit gaan De dynamische hoofdstad van de Kempen Onvoltooide centrumstad De weg vooruit … naar een fusie Zorg dragen voor iedereen Wij bouwen geen muur Wij bouwen wel een warm nest Een job voor iedereen Winkelen + Het groene buitengebied behouden, maar ook valoriseren Financieel gezonde stad Turnhout, dat goed en warm gevoel Sport Cultuur Buurtwerking Jeugd Vrijwilligers Nergens beter dan thuis Iedereen echt mee in een stad om van te houden Stadspromotie Burgerparticipatie Het hoeft niet noodzakelijk veel geld te kosten Mobiel in de stad Turnhout fietsstad De ring van barrière naar geleider Voetgangers thuis in de stad Regionaal centrum, bereikbaar centrum Veilig voelen en gerust zijn in de stad en de buurt 5 5 5 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 25 26 27 28

InleIDInG CD&V-Turnhout is steeds een beleidspartij geweest met een stevige vertrouwensband tussen bevolking en partij. Door de verantwoordelijkheidszin van de partij groeide Turnhout uit tot een levendige en aangename middelgrote stad. In 2012 bij de verkiezingen liep het fout en voor het eerst in die naoorlogse periode nam CD&V-Turnhout niet meer het voortouw in het beleid. Was het beter? Is Turnhout sterker uit deze periode gekomen? Kreeg Turnhout door die verandering sterkere bestuurders? We laten het aan de burger om hierover te beslissen bij de komende verkiezingen. In elk geval staat CD&V-Turnhout, met een ervaren ploeg en enkele nieuwe en jonge mensen, enthousiast klaar om opnieuw aan die noodzakelijke herbeleving van de stad te werken. CD&V-Turnhout kiest resoluut voor de weg vooruit. Allerlei bevragingen bij de bevolking tonen aan dat het beleid in Turnhout niet populair is, zelfs afgekeurd wordt. CD&V wil daar mee de verantwoordelijkheid voor opnemen. De inspanningen voor solidariteit overschreden de mogelijkheden en de inspanningen om Turnhout bruisend en dynamisch te maken waren te gering, zodat de inwoners hun fierheid over Turnhout verloren. Nochtans werd er veel gerealiseerd in de stad. Vooral door de inzet van onze CD&V-mandatarissen binnen stad en OCMW, maar ook dankzij zoveel vrijwillige inzet. In de stad werd er een netwerk opgebouwd in de zorgsector waar men elders in Vlaanderen met bewondering naar opkijkt. Onze stad biedt professionele en warm menselijke steun aan de steeds groter wordende groep uit de derde en vierde leeftijd, zieken en mensen met beperktheden, jongeren die dreigen te verdwalen, doch evengoed voor gestrande vluchtelingen. CD&V-Turnhout heeft veel geleerd uit de voorbije periode. De partij kijkt verder dan de komende zes jaar en zet ook reeds de lijnen uit voor Turnhout 2050, met een groot besef voor onze verantwoordelijkheid die we dragen voor de komende generaties, onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen… Alleszins zullen in de toekomst accenten verlegd worden. Het partijprogramma, dat na ruime bevraging en overleg werd samengesteld, geeft die evolutie weer. Geen rond-de-pot-draaien, maar zeggen waar het op aan komt. Geen ijdele beloften, maar een engagement rond concrete doelstellingen. Geen vastgeroest profiel, maar een progressieve opstelling die bovendien heel flexibel mee moet evolueren bij wijzigende omstandigheden. TURNHOUT 3

Geen dictaat vanuit een groep van gevestigde, vergrijsde anciens, maar een frisse inbreng vanuit een jonge, ambitieuze opkomende generatie die rekening houdt met een beleid dicht bij de bevolking waar de stem van de burger mee bepalend zal zijn voor het te voeren beleid. Geen aversie naar religie of groepsbelangen, maar een openheid naar alle levensbeschouwelijke visies op voorwaarde dat respect en eerlijke sociale rechtvaardigheid primeren. Geen Turnhout dat alle opvang van armoede en sociale onrechtvaardigheid moet doen voor de regio, maar een Turnhout dat in solidariteit zijn rechtmatige opdracht vervult, en de regio naar een hoger niveau brengt, financieel gezond en aantrekkelijk voor jong en oud. “Met zijn allen” betekent dat ook de regio deelt in lusten en lasten en niet alle problemen naar Turnhout doorschuift. “Met zijn allen” kan meerdere structuren inhouden, evenwel niet de vrijblijvende stadsregiostructuur van dit ogenblik, omdat het niet werkt en niet iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. CD&V-Turnhout pleit daarom voor fusie met de drie gemeenten Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse en wil daarvoor in Turnhout, maar ook in de drie gemeenten, en bij de politieke partijen en besturen op Vlaams en federaal niveau, partners vinden. “Met zijn allen” houdt ook in dat beleid en bevolking dicht bij elkaar staan en de stem van de burger mee bepalend zal zijn voor het te voeren beleid. Het mag duidelijk zijn: CD&V -Turnhout streeft naar een stad die bruist van dynamisme, die aandacht heeft voor al zijn inwoners, ook voor diegenen die het moeilijk hebben. Zo’n Turnhout moet een warme stad zijn, waar het plezierig is te wonen. Zo’n Turnhout moet een echte centrumstad in Vlaanderen zijn en de rol van hoofdstad van de Kempen met glans opnemen. Zo’n Turnhout wil CD&V terug op de kaart zetten! Ons programma voor de verkiezingen en voor de volgende zes jaar, met duidelijke speerpunten en met een blik op Turnhout 2050, is dan ook: - - - - - - - - Fusie met Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse Mobiliteitsoplossingen onder meer voor de veiligheid van de Ring Winkelen+ in een bruisend handelscentrum Spraakmakende evenementen Veilige stad voor bewoners en bezoekers Een warme zorgzame thuis voor iedereen Woonstad voor jonge gezinnen Respect voor alle medeburgers, ongeacht hun afkomst, geaardheid of levensbeschouwing Wees gerust : met CD&V-Turnhout kiest Turnhout voor “De Weg Vooruit”! Niet éénzijdig meer naar links, niet éénzijdig meer naar rechts, maar recht vooruit, op weg naar een hoopvolle toekomst. TURNHOUT 4

De DynAMIsChe hOOfDsTAD VAn De keMPen Eigenlijk is iedereen het erover eens dat Turnhout moet samengevoegd worden met de drie gemeenten Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse. In 1976 gaf het provinciebestuur een gunstig advies aan dit voorstel, maar het sneuvelde in de mallemolen van de politiek. Omdat men op nationaal en Vlaams niveau de onrechtvaardigheid van het niet fusioneren inzag, kon Turnhout de Vlaamse Regering later wel overtuigen het statuut van centrumstad toe te kennen. Dit is evenwel onvoldoende om Turnhout de ruimte te geven uit te groeien tot een volwaardige centrumstad. ONVOLTOOIDE CENTRUMSTAD Mocht Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse worden samengevoegd met Turnhout, dan geldt Turnhout met zijn 85.000 inwoners meteen als één van de grotere centrumsteden in Vlaanderen met een uitstraling tot ver buiten de regio. Van de huidige 13 centrumsteden is Turnhout de kleinste. Na een samenvoeging bezet Turnhout de 5e plaats. Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse hebben samen heel wat mogelijkheden: een dynamische bevolking, ondernemingen met nationale en internationale uitstraling, een handelsgerichte kern, een historische stadskern, materieel en immaterieel erfgoed, groene omgevingen in de nabijheid van woonkernen (Turnhoutse Vennengebied, stadsbos, Liereman…), onderwijsinstellingen met nationale faam, een gevarieerd verenigingsleven, “de” Vlaamse Cultuurtempel De Warande, een hoog aangeschreven regionaal ziekenhuis, …. De erkenning als centrumstad bracht een nieuwe dynamiek teweeg in de stad maar de economische crisis, de toevloed van vluchtelingen en allochtonen, de stijgende armoede ... begonnen zwaar door te wegen. Turnhout nam zijn verantwoordelijkheid, toonde zich solidair en richtte allerlei diensten op voor opvang en begeleiding en creëerde daardoor mogelijk een aanzuigeffect. Onder meer hierdoor, maar ook door tal van andere verplichtingen die federale en Vlaamse overheden doorschoven naar de gemeenten, werden de middelen voor verfraaiing en stadsontwikkeling steeds beperkter. De intense samenwerking met de gemeenten van het Regionaal Stedelijk Gebied Turnhout in het “stadsregio”-concept blijkt niet het gewenste resultaat op te leveren door de vrijblijvende participatie van de gemeenten waardoor veel kansen verloren gaan en de regio ter plaatse blijft trappelen. DE WEG VOORUIT .. NAAR EEN FUSIE Turnhout wil resoluut voor een schaalvergroting gaan en wil Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse overtuigen van de meerwaarde voor de regio en de stad. Een erkenning van deze schaalvergroting door de Vlaamse overheid zorgt ontegensprekelijk voor hogere toelagen vanuit het gemeente- en stedenfonds en zorgt ervoor dat de regio kan genieten van andere opportuniteiten om projecten op korte en lange termijn te realiseren. De kracht van het getal zou o.a. zeer sterk spelen inzake mobiliteit. Als centrumstad met om en bij de 85.000 inwoners zou de fusiestad kunnen rekenen op meer middelen vanuit AWV, de Lijn, NMBS om een beter openbaar vervoer, fietsroutes en een parkeerbeleid uit te tekenen afgestemd op de nieuwe plannen. Een fusie zou betekenen dat nieuwe mobiliteitsplannen kunnen worden uitgetekend over de huidige stadsgrenzen heen. TURNHOUT 5

En, wees ervan overtuigd, de stem van 85.000 inwoners klinkt in Brussel veel zwaarder dan die van 44.000! Een groter geheel betekent ook meer efficiëntie in de dienstverlening en minder kosten in administratie. Het is noodzakelijk dat Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse partners zijn in de ontwikkeling van toekomstvisies op lange termijn. Turnhout is te klein in omvang en heeft te weinig draagkracht om dit alleen te doen. De drie gemeenten bezitten potentie om het geheel mee naar een hoger niveau te tillen. Enkel dan zal de regio zich kunnen ontwikkelen tot een gebied met nationale, zelfs internationale weerklank en met een sterker handelscentrum. Het veronderstelt een visie inzake ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, tewerkstelling en economie, , duurzaamheid, aanpak van armoedeproblematiek, diversiteit, onderwijs in strijd met de lage scholingsgraad, dienstverlening …. Voor CD&V-Turnhout is de fusie dan ook een speerpunt bij de komende verkiezingen. Een dialoog op gang brengen met Oud-Turnhout, Vosselaar, Beerse en de Vlaamse overheid zal dan ook op de agenda staan. Bij de Vlaamse overheid moet dan ook bedongen worden dat de subsidieregeling, die de voorbije jaren van toepassing was voor gemeenten die vrijwillig fusioneren, zal verlengd worden. TURNHOUT 6

ZORG DRAGen VOOR IeDeReen CD&V-Turnhout beseft maar al te goed dat de huidige leefwereld van Turnhout dient aangepast. Het is duidelijk dat een schaalvergroting voor Turnhout noodzakelijk is, om én meer groei- en bloeikansen voor stad en regio te krijgen, én om een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling te bekomen. Maar in de term “evenwichtig” steekt meteen ook in dat Turnhout niet alleen moet instaan in deze regio voor de opvang van vluchtelingen, ondersteuning van leefloners en een oplossing bieden voor het schrijnende probleem van zoveel kinderen die in armoede geboren worden en beknot worden in hun toekomstige kansen. We willen enkele cijfers citeren om bovenstaande stelling te onderbouwen (de cijfers zijn reeds achterhaald, ze dateren van november 2017 en zijn vandaag nog schrijnender): Aantal leefloners Turnhout Oud-Turnhout Vosselaar Beerse 663 (waarvan 370 niet EU) 25 (waarvan 14 niet EU) 21 (waarvan 1 niet EU) 30 (waarvan 10 niet EU) Geboorten in kansarme gezinnen (cijfers 2016) Turnhout Oud-Turnhout Vosselaar Beerse 10,70% Gerealiseerd percentage sociale huurwoningen volgens de Vlaamse norm tegen 2025. Turnhout Oud-Turnhout Vosselaar Beerse 161,54% 62,86% 57,33% 56,00% 27,30% (waarvan 33,2% met een buitenlandse moeder) 1,70% 5,70% TURNHOUT 7

WIJ BOUWEN GEEN MUUR Het is duidelijk dat deze evolutie niet langer kan en dat er drastische ingrepen nodig zijn. Evenwel voor iemand foute conclusies zou trekken, stellen we heel formeel dat solidariteit met diegenen die in nood, armoede of behulpzaamheid verkeren de basisgedachte van ons beleid blijft! Solidariteit is het grondbeginsel van onze partij, in een maatschappij met gelijke rechten en plichten voor iedereen. Wie vandaag in Turnhout woont en in moeilijkheden verkeert zal deze solidariteit blijven genieten, of het nu Belgen, inwijkelingen of vluchtelingen zijn. Maar onze capaciteit van opvang is reeds overschreden, wat met zich brengt dat er een stop moet komen. CD&V-Turnhout wenst dat de stad het gesprek aangaat met gemeenten uit de Kempen om van hen te eisen dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen en steunzoekenden uit hun gemeente niet pertinent in Turnhout op een flatje of studio plaatsen met betaling van de huurwaarborg en een eerste maand huur om vervolgens deze steunzoekende de weg naar het OCMW in Turnhout te wijzen. CD&V -Turnhout is voorstander om dergelijke geschillen eventueel via gerechtelijke weg te betwisten. CD&V-Turnhout zal onverminderd zijn verantwoordelijkheid blijven nemen voor mensen die vandaag in onze stad leven, of het nu autochtone Turnhoutenaars zijn of mensen die in de voorbije jaren in Turnhout hun heil zochten. In samenwerking met stad, OCMW, Zorggroep Orion en alle welzijnsinstellingen die in Turnhout aanwezig zijn, wensen we verder te werken aan de uitbouw van een samenleving waarin niemand uit de boot valt, niemand vergeten wordt, zonder onderscheid van origine, levensbeschouwelijkheid of geaardheid. Samen met hen willen we verder werken aan een warme, menselijke omgeving waarin iedereen (nieuwe) kansen krijgt. Zo onder meer door een zeer intensieve activering van anderstalige nieuwkomers. We hechten veel waarde aan de opvoedingsondersteuning van maatschappelijk kwetsbare gezinnen en zien binnen het “Huis van het Kind” een ankerpunt waarrond de bestaande gesubsidieerde ondersteuning én de lokale initiatieven zich organiseren met veel inbreng van vrijwilligers uit de buurten. In dat kader moet er een blijvende en intensievere inzet komen naar opsporing en begeleiding van iedere vorm van verslavingsproblematieken, of het nu om alcohol, drugs, medicatie, games, gokken of wat ook gaat. We beseffen dat zo’n “stop” aan bijkomende opvang van steunzoekenden moeilijk hanteerbaar is. Een aantal indirecte maatregelen kunnen evenwel helpen. We denken aan : - Een (tijdelijke?) stop in de bouw van nieuwe sociale woningen te Turnhout, aangezien Turnhout in het verleden meer dan zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.. Investeringen van sociale woningbouwmaatschappijen dienen gericht te worden naar sanering van bestaande oudere sociale woningen en naar het opkopen en opknappen van niet langer bewoonbare woningen. - Een ophef van de verplichting om 15 % sociale woningen te voorzien bij nieuwe projecten en dit tot er weer een aanvaardbare verhouding komt tussen wat Turnhout verplicht werd te doen en dat wat reeds gebeurde; - We zullen kordaat gaan optreden tegen andere gemeenten die hier hun kandidaat leefloners of steuntrekkenden droppen en zich zo onttrekken aan hun verplichtingen en Turnhout financieel belasten; TURNHOUT 8

- Het aanzuigeffect dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector niet te versterken door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen; - Nieuwe leefloners of steuntrekkenden die zich in Turnhout vestigden zonder akkoord van het OCMW zullen geen bijkomende vergoedingen boven de wettelijke worden uitgekeerd. WE BOUWEN WEL EEN WARM NEST Turnhout mag fier zijn op zijn sociale diensten en het uitgebreide netwerk voor opvang van sociaal zwakkeren. CD&V-Turnhout mag terecht opeisen dat het vooral haar mandatarissen waren die dit realiseerden. In de voorbije zes jaar werd vaak baanbrekend werk verricht dat in gans Vlaanderen erkend wordt en als toonbeeld geldt. Niet alleen opvang en begeleiding staan op een verantwoord en professioneel niveau, ook de visie die achter de begeleiding steekt moet in de volgende legislatuur behouden en versterkt worden. We denken aan de inspanningen om leefloners via sociale tewerkstellingsprojecten geleidelijk naar het reguliere arbeidscircuit te begeleiden, dit samengaand met - waar nodig - aanleren van onze taal. Initiatieven zoals de fietspunten, de projecten Klein Engeland, Stadsboerderij, Veldekenshof moeten niet alleen streven om zelfbedruipend te zijn, ze dienen ook geprivatiseerd te worden. Niet alleen niet-Belgen dienen een optimale begeleiding te krijgen in hun hoop en poging om terug volwaardig aan de maatschappij te participeren, ook onze buren, onze stadsgenoten voor wie - soms door ongelukkige omstandigheden - het lot niet gunstig was, dienen op warme, solidariteit te kunnen rekenen. Voor CD&V-Turnhout hebben alle inwoners van Turnhout dezelfde rechten en plichten. Zoveel als mogelijk dient beroep gedaan te worden op overheidssubsidiëring in de hertekening van ondersteuningsdiensten, maar evengoed dient regelmatig geëvalueerd te worden om de noodzaak voor instandhouding te verantwoorden. De betrokkenheid van de burger in dit proces is primordiaal. Via buurtzorg, buurtcomités, mantelzorg en de vele vrijwilligers moet gestreefd worden naar een werking, ondersteund door professionelen, die niemand uitsluit. Zo’n werking zal ook de knipperlichtfunctie hebben voor opsporing van stille armoede, eenzaamheid, conflictsituaties en dergelijke. Onze maatschappij telt nog vele potentiële vrijwilligers, ze moeten worden aangesproken en voelen dat zij gerespecteerd worden. De 4 vooropgestelde dienstencentra (Albert Van Dyckstraat, SLIM, Schorvoort en Centrum Oost) dienen het centrale zenuwstelsel van alle professionele en vrijwillige inzet te worden. Noodzakelijk is hierbij dat zij zodanig georganiseerd worden dat zij een multifunctionele taak in de buurt hebben. Iedereen moet zich er thuis voelen, ook de zwakkeren uit onze maatschappij, die zich niet sociaal uitgesloten mogen voelen. Zo brengen we zorg dichter bij de burger. In een maatschappij waarin de groep van 60-plussers steeds talrijker wordt, moeten nog meer accenten op begeleiding en aanmoediging gelegd worden. Geen dictaat, maar initiatieven na overleg met de betrokkenen gericht op zelfredzaamheid, valpreventie, bescherming, veiligheid. Een delicaat probleem als ouderenmishandeling – komt helaas meer en meer voor - vergt een discrete maar efficiënte aanpak. We geloven in een functie van ouderenadviseur op de manier zoals ze nu reeds bestaat, te weten deeltijds gekoppeld aan een andere opdracht. TURNHOUT 9

In dat warm nest hoort ook veel aandacht voor huisvesting. Huisjesmelkerij moet met kracht bestreden worden. CD&V-Turnhout stelt dan ook dat voor alle woningen waarvoor het OCMW een huurwaarborg aflevert of die betrokken worden door mensen met huursubsidie, een conformiteitsattest verplicht wordt zodat minimale veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen gewaarborgd zijn. Daarnaast opteren we voor een voldoend aantal assistentiewoningen, waarbij we ons verheugen in het feit dat nieuwe projecten als Niefhout en Kasteelloop ieder 60 van dergelijke wooneenheden voorzien. Hoewel het niet voor de eerstvolgende jaren is dat door de bouw van één ziekenhuissite de gebouwen en het terrein van het huidige Sint-Elisabethziekenhuis beschikbaar komen, dient nu reeds gedacht aan de toekomstige ontwikkeling van wat de ORION site zal heten. Hier voorzien we een gemengd aanbod van ziekenhuis-gerelateerde diensten, residentiële en ambulante zorg voor ouderen en kwetsbare groepen en stedelijk wonen. Deze Orionsite, maar ook andere diensten en innovatieve projecten als Licalab en zorgnetwerken in de sector moeten van Turnhout het Regionaal Centrum voor Gezondheidszorg maken. Het biedt kansen voor tewerkstelling van zowel hooggeschoolden als laaggeschoolden en ongetwijfeld zal het een boost geven aan onderwijs en zullen privéinvesteringen volgen. Net zoals het Sint-Elisabethziekenhuis verzelfstandigde, dient ook deze toekomstige Orionsite in een zelfstandig statuut en uitbating te komen. Het belet uiteraard niet dat stadsbestuur en OCMW een bestuursmatige rol in het kader van de gezondheidszorg dienen te spelen. Initiatieven als HaRTenAas zijn belangrijk en onderzocht moet worden of dit ook naar andere chronische ziekten kan. Begeleiding van mensen in tijdelijke afhankelijkheid door gezondheidsproblemen of zij die door chronische ziekten bestendig zorg nodig hebben, kan sterk geholpen worden door een net van vrijwilligers dat werkt in een structuur begeleid of uitgetekend door stad of OCMW. Het lijkt ook wenselijk na te gaan in hoeverre de vele verdienstelijke en vaak ook deskundig onderlegde zelfhulpgroepen hierbij een rol kunnen spelen. TURNHOUT 10

een jOb VOOR IeDeReen De regio Turnhout doet het beter inzake tewerkstelling dan voordien. En nochtans moeten we vaststellen dat bepaalde groepen moeilijk kunnen ingeschakeld worden. We denken vooral aan de groep van laaggeschoolden. CD&V-Turnhout zal zich inzetten om de arbeidsmarkt open te trekken voor groepen die moeilijk aan de bak komen, maar wenst te benadrukken dat het creëren van arbeidsplaatsen in de eerste plaats een taak is van de privésector. De openbare sector heeft hier een aanvullende taak. Het is een accent dat alleszins moet gelegd worden in de komende beleidsperiode. Het lokaal bestuur kan hiervoor mede een noodzakelijk gunstig klimaat ontwikkelen. Ondernemers en werkgevers moeten zich gesteund voelen door het bestuur, er dient een goede wederzijdse communicatie te zijn, kortom het klimaat moet ondernemingsvriendelijk zijn. Daarom wil CD&V-Turnhout een één-loketfunctie voor bedrijven en ondernemingen voorzien. Het moet een daadwerkelijk technische en administratieve hulp bieden aan ondernemers om vlugger een vestigingstoelating of een vergunning te bekomen, waardoor ondernemers worden aangemoedigd sneller voor Turnhout als vestigingsplaats te kiezen. En wat belet Turnhout om zelf op prospectie te gaan om bedrijven te doen kiezen voor Turnhout? Er zijn nog mogelijkheden tot vestiging in Turnhout, deels op Veedijk, maar zeker op het nog te ontwikkelen gebied Waterheide en de KMO-zone Bentel. Bovenop de samenwerking met IOK, kunnen Turnhoutse initiatieven aanvullend en sneller werken. We gaan de stad ook bij bedrijven en jonge ondernemers promoten. Daarbij moeten accenten gekozen worden die ruime kansen op tewerkstelling inhouden. Ook innovatieve sectoren, zoals de zorgsector, bieden toekomstperspectieven voor een regio en daar wil CD&V-Turnhout zich primordiaal op focussen. Ziekenhuizen en zorginstellingen zullen, gepaard met de verlengde levensduur, werkzoekenden van diverse profielen een job kunnen bieden. Bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe vestiging moeten een gunstige ingesteldheid ervaren, moeten zien dat nieuwe tendensen op vlak van het inrichten van bedrijventerreinen aanvaard worden en moeten kunnen terugvallen op een stevig netwerk van reeds gevestigde ondernemingen. CD&V-Turnhout wil dat Turnhout terug zijn contacten over de grenzen zal intensiveren. Waarom zouden de industriezones van Tilburg en Eindhoven niet bereid zijn hier hun toeleveringsbedrijven te zoeken, in plaats van daarvoor een stuk van de wereld te moeten afreizen? Door onze ligging aan de grens, maar tevens centraal in Europa, hebben we voldoende troeven voor logistieke bedrijven. Turnhout moet veel meer de mogelijkheden grijpen die geboden worden door haar jumelagesteden. Het Hongaarse Gödöllő haalde reeds meermaals Europese gelden binnen door het opzetten van duurzame en energiezuinige projecten met het Nederlandse Wageningen. CD&V- Turnhout wenst zo’n intense samenwerkingen op te zetten buiten de grenzen. Binnen de stedelijke diensten dient meer ruimte gecreëerd te worden zodat meer mensen zich kunnen specialiseren in binnenlandse en Europese betoelaging, ook voor internationale samenwerkingsprojecten waarbij ook de jumelagesteden kunnen betrokken worden om Europese subsidies binnen te halen. TURNHOUT 11

CD&V-Turnhout wil resoluut gaan voor een intense samenwerking met ondernemers en investeerders en zal daarom regelmatig terugkerende gespreksmomenten voorzien met deze groep, evengoed met de grote werkgevers als met de kleine ondernemingen als de handelaars van de binnenstad. CD&V Turnhout wil door deze samenwerking het streven naar een bloeiend handelscentrum versterken. Een onderwijsstad als Turnhout moet ook voortdurend streven naar een optimale afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt. Het betekent dat bestendig de vinger aan de pols gehouden wordt en met visie vooruitgekeken wordt op toekomstige ontwikkelingen om daar opleidingen op af te stemmen of te creëren. Vandaag zijn dat de sectoren zorgeconomie, groene economie, vrijetijdseconomie en logistiek. Morgen kan dat anders zijn en het komt er op aan alert te zijn. Alle kinderen moeten gelijke kansen hebben op onderwijs en vorming. Het gelijke kansenbeleid van de stad zal hier verder op inzetten, ook om schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs tegen te gaan. Dit beleid start bij peuters en kleuters, maar loopt tot en met een goede begeleiding in het secundair onderwijs over alle opleidingstypes heen. De wangedachte dat technisch onderwijs minderwaardig is dient bovendien bestreden te worden en ouders en jongeren moeten overtuigd worden van de grote mogelijkheden van technische opleidingen die bovendien in onze stad ruimschoots worden aangeboden. CD&V-Turnhout wil dat het stadsbestuur een sturend beleid voert om vraag en aanbod van de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Er is immers veel vraag, maar een tekort aan aanbod in de gezochte profielen en anderzijds zijn er veel werkzoekenden voor wie geen aanbod bestaat. Het stadsbestuur moet de coördinator zijn in een bestendig overleg tussen werkgevers, onderwijs, VDAB, vakbonden. Een platform waarin al deze vertegenwoordigers zetelen, samen met vertegenwoordigers van mensen in armoede en allochtonen moet meer wederzijdse kennis en begrip brengen. Het stadsbestuur zal, als organisator of mede stuwend, instaan voor de inrichting van een jobbeurs waarbij ook veel aandacht zal gaan naar de werkzoekende-laaggeschoolde. “WINKELEN+” Het winkelen zoals we dit klassiek kennen, is al sterk gewijzigd en alles wijst er op dat het koopgedrag de volgende decennia nog sterk zal veranderen. Het klassieke winkelen is voorbijgestreefd en de noodzaak van aanpassingen en ingrepen is dringend en dit zowel langs de zijde van het stadsbestuur als bij de handelaars. Daarom lanceert CD&V-Turnhout het begrip “winkelen+” gericht op een ontspannen beleven in Turnhout met gezellige pleintjes en terrasjes, een aangenaam en veilig gevoel waarbij de consument zich verwend moet voelen door de inspanningen van middenstand en door overheidsinitiatieven. “Winkelen+” moet kooplustigen en toeristen aantrekken naar de binnenstad. Een betere afbakening van het handelscentrum en de herinrichting van het echte handelscentrum is noodzakelijk om winkelen een opwaardering te geven naar “winkelen+”. Er is tegenspraak in het beeld van het centrum van Turnhout. Enerzijds verheugen we ons om de belangrijke investeringen die er gebeuren in grote projecten als SLIM Turnhout en Turnova, maar ook in tal van kleinere ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd zijn er faillissementen, komt er leegstand en is dat centrum ’s avonds kil en leeg. Het beeld van Turnhout als belevingsstad is erg afgezwakt en we willen het dringend en prioritair herstellen. In de hoofdstukken “Turnhout, dat goed en warm gevoel” en “de dynamische hoofdstad van de Kempen” verwijzen we hier uitdrukkelijk naar. TURNHOUT 12

Onze doelstellingen zijn duidelijk en simpel: CD&V-Turnhout wenst een levendige middenstand, een gevarieerd horeca-aanbod, frisse en aangename rustplekjes, spraakmakende evenementen, … Eerst en vooral moet de stadskern vlot bereikbaar zijn. Zolang dit niet kan door alternatieve mobiliteit of door openbaar vervoer, moet parkeren binnen een aanvaardbare korte afstand kunnen. Het is een illusie te denken dat iedereen met de fiets wil komen om een etentje of een terrasje te doen of te komen winkelen in Turnhout. Er moet dus zeer voorzichtig omgesprongen worden met te ingrijpende eenzijdige maatregelen. Het falen van een middenstander is niet alleen een persoonlijk drama, het heeft ook negatieve gevolgen voor Turnhout als winkelstad. Maar een mobiliteitsbeleid moet ook met factoren als leefbaarheid van de binnenstad rekening houden. Betekent dit een vogelvrij verklaren van gemotoriseerd vervoer in de stadskern? Hoegenaamd niet, zwaar verkeer hoort niet in de stadskern en bestemmingsverkeer moet op een vlotte wijze gekanaliseerd worden en het principe dat de zwakke weggebruiker voorrang heeft, willen we handhaven. Parkeren moet bovendien goedkoper kunnen. Het onevenwicht van duur parkeren in Turnhout en gratis parkeren in de omliggende dorpen, waar zich ook een winkelaanbod ontwikkelde, is te groot. We begrijpen dat investeerders van parkings rendement willen hebben. Maar liggen hun tarieven niet aan de hoge kant? Is er geen systeem te vinden waarbij én stadsbestuur én middenstand/horeca mee naar oplossingen kunnen zoeken? Het is duidelijk dat een kwalitatief en verzorgd winkelaanbod niet meer zal volstaan. Zie iedere dag de vele bestelwagens van postorderbedrijven rondrijden in de stad en besef dat dit allemaal aankopen zijn die vroeger bij de middenstand gebeurden! CD&V-Turnhout wenst het “winkelen+” voorop te stellen, waardoor de consument niet snel iets wil aankopen, maar het zal koppelen aan een ontspannend beleven van een stad met gezellige pleintjes, een aangenaam klimaat, zich veilig voelen, kortom verwend wordt. Door een samengaan van overheidsinitiatieven en inspanningen van middenstand en ondernemingen zal de kern van Turnhout terug een levendigheid uitstralen. Een legislatuurplan zal opgemaakt worden waardoor binnen de volgende zes jaar Turnhout herschapen wordt en “winkelen+” kooplustigen maar evengoed toeristen moet aantrekken naar de binnenstad. Deze reconversie vergt een nieuwe aanpak zowel intern binnen de stadsdiensten als door nauw samen te werken met alle actoren. We willen ook terug promotie maken over de grens. De gebieden Breda, Tilburg en Eindhoven zijn bevolkt met een miljoen mensen, die allemaal graag naar Vlaanderen komen. Turnhout is voor hen de dichtbije Vlaamse stad! Projecten als “The box Vlaanderen”, “Turnhout Games, Cards & Comics”, zijn nuttige elementen in zo’n ontwikkeling. In zo’n aantrekkelijk centrum, waar de stedelijke diensten instaan voor netheid en zorg, horen kunstige elementen thuis. Liefst speelse, maar artistiek kwalitatieve beelden, met een mix van eigen kunstenaars en gekende niet Turnhoutse kunstenaars. CD&V-Turnhout wil hiervoor een jaarlijks budget opnemen in de begroting, dat eventueel kan aangevuld worden door inbreng van sponsors. Hierbij denken we aan jubilerende bedrijven die iets blijvends willen schenken aan de stad waarin zij werken. TURNHOUT 13

HET GROENE BUITENGEBIED BEHOUDEN, MAAR OOK VALORISEREN In de laatste decennia van de twintigste eeuw werd er veel waardevol natuurgebied verknoeid door een alles om zich heen verwoestende verkavelingsdrang. Tal van gemeentebesturen deden hieraan mee, zich verkneukelend in het aantrekken van kapitaalkrachtige bouwers van villa’s die de vorm van kastelen aannamen. We moeten niet ver rondom ons heen kijken om dergelijke verwoestingen van onze Turnhoutse Kempen te zien: de Lint in Oud-Turnhout, het gebied rond de Konijnenberg in Vosselaar, de grensstreek Ravels – Weelde – Poppel. Turnhout, in die periode bestuurd door CD&V, deed dat principieel niet, ook al zag het de tijdelijke bloei van omliggende gemeenten die hun fiscale inkomsten fenomenaal zagen stijgen. Vandaag bezit Turnhout het mooie, groene noorden en proberen bepaalde groeperingen dit als hun verdienste uit te spelen. Sommigen denken aan een sterke economische valorisatie van dit uitzonderlijk gebied. CD&V-Turnhout pleit in de allereerste plaats voor het behoud ervan, wat niet betekent dat het niet op een zachte manier mag ingepast worden in een valorisatie. Laat ons geen toeristentoeloop voor het Turnhoutse Vennengebied nastreven, maar het passend uitspelen in natuurbeleven samen met omkaderende projecten als Stadsboerderij, Klein Engelandhoeve en Veldekenshof en in een ruimer kader met bovenlokale trekpleisters als de kolonies van Merksplas, Wortel,Hoogstraten en de Lierman in Oud-Turnhout. Landbouw, groententeelt en veeteelt werden nogal eens als de boosdoeners van de natuur aangewezen. Deze trend keert nu, met concepten als korte keten, kleine ecologische voetafdruk en landbouw als behoeder van de open ruimte. In Turnhout is er al een traditie van verstandhouding tussen natuurbescherming en landbouw en veeteelt. Het besef van de noodzaak van deze sectoren in de voedselvoorziening vandaag, maar misschien nog veel meer in de volgende decennia, moet zorgen voor een respectvolle samenwerking tussen de betrokken belangengroepen. Het eindresultaat moet het ongeschonden behoud zijn van één der mooiste gebieden van Europa enerzijds, en het bestendigen van landbouw en veeteelt als een waardvol ondernemerschap, bezorgd om ecologie en gezondheid. De stad kan hierin een vernieuwende en stimulerende rol vervullen als verbinder. CD&V-Turnhout erkent de landbouwsector als een belangrijke behoeder van de open ruimten en ziet in hun vertegenwoordigers dan ook gezagsvolle gesprekpartners in een evenwichtige samenwerking tussen landbouw en natuurbescherming, zowel in het noorden als in het zuiden van de stad. TURNHOUT 14

fInAnCIeel GeZOnDe sTAD De voorbije legislatuur werd niet alleen een grote besparingsoefening gedaan, maar werd door het gevoerde beleid de stad ook financieel gezond. Het verlies op de exploitatie, zeg maar de dagdagelijkse werking van de stad, werd omgezet naar een overschot, waardoor de meest noodzakelijke investeringen gerealiseerd werden zonder extra schulden op te bouwen. Dit alles gebeurde bovendien zonder verhoging van de belastingen, maar wel met toepassing van de principes dat de vervuiler betaalt en dat dienstverlening door de stad niet gratis kan. Ook in het personeelsbestand werd gesnoeid en de efficiëntie - lees meer doen met minder middelen - kon mede daardoor verbeterd worden. Daarnaast werd schuldenlast afgebouwd zodat Turnhout de laagste schuldenlast heeft van alle centrumsteden en ook ruim onder het gemiddelde zit van de steden en gemeenten in de provincie en in Vlaanderen. Een pluim die door vele andere partijen terecht op de CD&V-hoed wordt gestoken. Een goed vertrekpunt voor een nieuwe legislatuur. Voor CD&V-Turnhout moet de financiële inspanning die geleverd werd ook de volgende jaren worden verder gezet. Dit om drie redenen : - Er wacht de grote uitdaging van de toenemende pensioenlast voor steden en gemeenten. - Noodzakelijke investeringen kunnen niet vooruitgeschoven worden en dienen te gebeuren om het dynamisme en de aantrekkelijkheid van de stad te onderstrepen. We denken aan onderhoud van straten, fietspaden en voetpaden, in de netheid van de stad, de aanleg van rioleringen, de ondersteuning van verenigingen, bedrijven, buurten maar ook voor veiligheid en sociaal beleid. - We willen de financiële lasten(lees belastingen) voor de burgers van de stad niet nodeloos verhogen, zo lang er andere mogelijke oplossingen zijn. Om dit waar te kunnen maken zullen we verder een efficiënt financieel beheer van de stadsmiddelen nastreven, geschoeid op de principes die in de voorbije legislatuur succesvol bleken. Die stadsmiddelen zijn immers de middelen die ons door de hogere overheid en de burgers ter beschikking worden gesteld. Ons geld is uw geld. Daarom zal CD&V-Turnhout: - Verder werk maken van het efficiënt inzetten van geld en personeel binnen de stad, maar ook in de organisaties en diensten die door de stad worden gefinancierd (politie, brandweer, stadsregio, intercommunales…) - Prioriteiten bepalen in het beleid waardoor het geld niet nodeloos gespreid wordt over vele verschillende initiatieven, waardoor het totaal niet betaalbaar blijft. - Screenen welke diensten het met minder personeel en minder taken kunnen runnen. - Blijvend inzetten op het zoeken naar extra middelen via provinciale, Vlaamse, federale en Europese subsidies. - De huidige belastings- en retributiereglementen evalueren en bijsturen waar nodig indien zij ofwel hun doel niet bereiken, voorbijgestreefd zijn of hervormd moeten worden, of indien ze niet meer aansluiten bij de prioriteiten van het beleid of onrechtvaardigheden bevatten die moeten rechtgetrokken worden. TURNHOUT 15

- Verenigingen, burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk blijven ondersteunen en aanmoedigen omdat zij ervoor zorgen dat de gemeenschapskosten kunnen verlagen. - Aandringen bij de hogere overheid om in afwachting van de realisatie van de fusie aan Turnhout de nodige financiële middelen toe te kennen om haar centrumfunctie naar behoren uit te kunnen voeren. TURNHOUT 16

TuRnhOuT, DAT GOeD en wARM GeVOel Een ideale stad is er één die gemaakt wordt door de inwoners en waarin het stadsbestuur een stimulerende regierol vervult. Helaas een utopisch beeld, maar het mag niet beletten dat het een “streven naar” moet worden. Deelaspecten waarin de in- en aanbreng van de burger optimale kansen moet krijgen zijn de vrijetijdsbesteding, de culturele participatie, jeugdwerking, buurtwerking, vrijwilligerswerk en het samenleven van diverse bevolkingsgroepen. CD&V-Turnhout opteert er voor dat een zo breed mogelijke laag van de bevolking maximaal kan participeren in een vrijetijdsbesteding die kleur en warmte moet geven aan de samenleving, waarbij de huidige negatieve perceptie bij de bevolking wordt omgezet in een goed en warm gevoel, een bereidheid van die burger om mee te werken aan de promotie en verfraaiing van de stad. Aanwakkeren van tegenstellingen leidt tot verdeeldheid en agressie en biedt geen oplossing voor een harmonieus samenleven in onze stad. Bij de burger is er onrust over het steeds sterker accent van het multiculturele in de stad, gekoppeld aan een onveiligheidsgevoel, wat zich vertaalt in slechte tot zeer slechte scores in allerlei peilingen bij de bevolking. Perceptie werkt vaak remmend. Het negatief imago van “migrantenstad” is erg belastend en moet omgebouwd worden naar een “positieve mengelmoes van culturele en etnische achtergronden”. De culturele en etnische rijkdom van een aantal nationaliteiten die zich de jongste decennia in de stad op een rechtmatige manier vestigden kan een enorme meerwaarde betekenen, ook binnen het kader van de bruisende stad die CD&V-Turnhout terug wil ontwikkelen. Het is geen gemakkelijke opgave om tot een integratie te komen, temeer omdat een deel van deze nieuwe bevolkingsgroepen ook met armoede worden geconfronteerd. Wij willen deze mensen blijven helpen in hun streven naar een volledige integratie, inbegrepen het inschakelen in het arbeidsproces. We stellen wel dat Turnhout zijn verantwoordelijkheid en solidariteit meer dan voldoende aangetoond heeft en dat verdere toename niet kan. Het is duidelijk dat iedereen meer betrokken moet worden bij de verdere vormgeving van onze Turnhoutse samenleving. Niemand hoeft zijn eigenheid op te geven, maar CD&V-Turnhout verwacht dat iedereen met respect voor elkaar de democratische principes onderschrijft, met de rechten en plichten eraan verbonden. Het wordt één van de grootste uitdagingen voor Turnhout om het evenwicht terug te herstellen in de samenleving met haar verschillende culturen en ieders verlangen naar een plek om zichzelf te zijn. Interculturaliteit is een troef waarbij iedereen kan deelnemen aan het verenigingsleven en zijn of haar cultuur kan tonen tijdens evenementen. Integratie is een opdracht van iedereen en moet alle steun krijgen van het stadsbestuur. Het herstellen van een gevoel van “thuis te zijn” voor al wie in Turnhout woont, wordt één van de hoofdopdrachten van het nieuwe bestuur. Dit kan alleen gecreëerd worden door samenhang tussen de diverse bevolkingsgroepen in de stad. TURNHOUT 17

CD&V-Turnhout wil alle steun geven aan activiteiten die de bevolking verbindt en mensen bij elkaar brengt, en dit in elke vorm van vrijetijdsbesteding, of het nu in de sport, cultuur, jeugd, buurt of waar ook is. Het openstellen van al deze activiteiten voor kansarmen en allochtonen is voor CD&VTurnhout een prioritaire doelstelling waarbij clubs of verenigingen zullen aangespoord worden hiervoor maximale inspanningen te leveren. SPORT Inzake sportbeleving ligt het werkterrein voor het stadsbestuur nadrukkelijk op het ondersteunende. Ook al blijkt uit de stadsmonitor dat er voldoende infrastructuur voorhanden is, toch zijn er nog hiaten. Centralisatie kan oplossingen bieden en het lijkt dan ook nuttig bij gevraagde en noodzakelijke uitbreiding in de eerste plaats te zoeken in bestaande infrastructuur of oplossingen uit te werken voor multifunctioneel gebruik van wat bestaat. Sportzalen van scholen mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. Het bestaan van een club is vaak afhankelijk van de inkomsten uit cafetaria of clubhuis. Nieuwe uitbatingsregels dienen onderzocht te worden opdat bij een gebruik door meerdere sportclubs ook de kleinere clubs kunnen participeren in de winsten. Aandacht moet niet alleen gaan naar het competitieve - alhoewel topsport naamsbekendheid met zich brengt – ook het recreatief sporten moet sterk ondersteund worden, zeker G-sport, sport voor senioren, buurtsportwerking en sport na school. CD&V-Turnhout zal sportclubs aanmoedigen in hun streven naar het toegankelijk maken van hun activiteiten voor kansarmen en allochtonen. Bij de massasportbeoefening zal het gezondheidsaspect sterker benadrukt worden en specifiek voor de jongeren, zullen we, samen met sportclubs en met scholen, zoeken naar attractieve middelen om jongeren een goede tijdsverdeling te laten vinden tussen sporten en gamen. CD&V-Turnhout wenst sportclubs te stimuleren om een gezond sportbeleid te accentueren en wenst dat de stad initiatieven uitwerkt die jongeren aanzet om deel uit te maken van een sportclub om hun vrije tijd op een positieve manier te beleven en meteen ook te bouwen aan sociale contacten. De stedelijke sportdienst zal in de eerste plaats gericht zijn op ondersteuning van de clubs en stimulering van sporten bij de brede bevolking. Wel zal de sportdienst oog moeten houden voor massasportmanifestaties omdat die moeilijker door clubs kunnen worden opgezet, zodat sport niet alleen “presteren” inhoudt, maar ook een belangrijke factor is inzake volksgezondheid. In nauw contact met de clubs zal de sportdienst er bestendig over waken dat binnen de clubs de begeleiding en trainingen op niveau gebeuren. Een ondersteuning en waardering van de vele vrijwilligers in de sport- en vrije tijdssector is beslist op zijn plaats. Waar nodig zal het bestuur initiatieven ter aanvullende vorming stimuleren. Recreatie en recreatief sporten leunen nauw bij elkaar aan. In de vrijetijdsbesteding en in het aanvoelen van een stad spelen zij een belangrijke rol. Het heropenen van het zwembad is een goede zaak en het komt er op aan dat toegangsprijzen en faciliteiten voor verenigingen en scholen goed bewaakt blijven en gerichte organisaties (bv. ladies night) mogelijk blijven. De fietsroutes via knooppunten en de wandelroutes in de natuurgebieden zijn in Turnhout behoorlijk uitgewerkt en dit zal onderhouden worden. TURNHOUT 18

Voor fietsers en wandelaars dienen in de binnenstad evenwel nog inspanningen geleverd te worden op gebied van veiligheid en aantrekkelijkheid. We denken aan de uitbreiding van de “groene wegen”, waardoor én voetgangers én fietsers gebruik kunnen maken van doorsteken tussen straten en buurten. Moderne technieken, zoals het lanceren van een app voor wandelroutes, maar ook aanduiden van wandelingen via frisse en opvrolijkende stoeptegels kunnen het wandelen aanmoedigen en de stad sieren. Zo’n wandelroute wordt best geïnspireerd door thema’s uit het Turnhoutse erfgoed of hedendaagse beleving. CULTUUR Cultuurbeleven wijst in Turnhout automatisch naar De Warande, alhoewel het veel meer inhoudt. Uiteraard zijn we het provinciaal bestuur erg erkentelijk voor de inspanningen om van De Warande een Vlaamse cultuurtempel te maken en CD&V kijkt met veel aandacht naar wat er na de nationale verkiezingen 2019 zal gebeuren, wanneer het overgangsjaar dat specifiek voor De Warande is voorzien, zal verstrijken. Volgens het Vlaams decreet behoort het beheren van een cultuurcentrum niet meer tot de opdrachten van een provinciebestuur en de vraag is wat er met De Warande zal gebeuren. Terug een stedelijke aangelegenheid van maken zou zelfs met een gefusioneerd Turnhout niet meer denkbaar zijn. De opvolging van dit dossier is zowel voor het huidige, maar zeker ook voor het nieuwe bestuur een prioritair aandachtspunt. Actief “cultuur beleven” kan gelukkig nog via talrijke verenigingen, hoewel die het steeds maar moeilijker krijgen om jongeren te betrekken, wat op termijn, doch ook reeds nu, dit verenigingsleven verarmt. Stimuli moeten gegeven worden. CD&V-Turnhout denkt ondermeer aan het hernemen van het destijds zo succesvolle “Terrastheater” wat toen een stimulans leverde voor de heropbloei van het amateurtheater in Turnhout. Via buurtverenigingen lijkt dit nog mogelijk en naast theater kunnen ook kansen geboden worden aan jong en minder jong talent inzake muziek, dans, show, spektakel en dergelijke. Waarom geen competitie opstarten met schiftingen in de diverse buurten en finales op de Markt? Ook de kunstacademies zouden hier een rol in kunnen spelen. Dit cultuurbeleven moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook de minder begoeden. Een beter en gerichter communiceren rond try-outs in De Warande zou deze groep gratis toegang kunnen geven tot zulke voorstellingen. De kunstacademies moeten ook initiatieven nemen en onderhouden om kansengroepen te betrekken en zich voldoende buiten de muren van hun gebouwen tonen. Cultuur moet in ons dagelijks leven ingebakken zijn. Cultuur geeft extra uitstraling aan een stad. Bijzondere zorg moet besteed worden aan de waardevolle sites in de stad (Begijnhof, Kasteel van de Hertogen van Brabant, Huis Metten Thoren, Theobalduskapel, …), en de inplanting van kunstwerken in de stad zorgt tegelijkertijd voor de promotie van de stad. Via de samenwerking met de bedrijfswereld kan een kunstplatform worden ontwikkeld met internationale faam om de stad van de speelkaarten een bijzondere erkenning te geven. De speelkaart moet nog meer een troef worden voor en in de stad. BUURTWERKING Een goede buurtwerking is een stevige ruggengraat voor een stad en zal dus alle aandacht krijgen, zowel bij de creatie van nieuwbouwprojecten als bestaande, maar ook in de achtergestelde wijken. Kleine ingrepen en kleine initiatieven kunnen de beleving stimuleren. We denken aan frisse, groene perkjes, aan speeltuigen en volkstuintjes. TURNHOUT 19

Een goede buurtwerking bestaat evenwel vooral uit een vlotte en aangename communicatie, zowel tussen de buurtbewoners onderling als tussen stad en buurtbewoners. De “vinger aan de pols” is hier belangrijk om problemen op te vangen. Communiceren moet gebeuren voor er nieuwe initiatieven en ingrepen gebeuren zodat de buurt kan anticiperen; rechtstreekse gesprekken tussen beleid en buurtbewoners moeten voorkomen dat ongenoegens uitgroeien tot problemen. Buurtbewoners constateren problemen met hangjongeren en/of druggebruik als eersten en kennen bovendien de overlaste veroorzakende personen. In de kiem kan één en ander nog verholpen worden mits een directe aanpak. CD&V-Turnhout wil bovendien dat het stadsbestuur veel zorg besteed aan de buurten en zorgt voor opfrissing, aanbrengen van groen, speeltuigen, rustbanken en het geven van een medeverantwoordelijkheid aan de buurt om iedere vorm van verloedering tegen te gaan. Een positieve instelling van de bewoners kan zich uiten door zelf te zorgen voor de netheid voor de eigen woning. De buurtmakerij is hiervoor een nuttig instrument. JEUGDWERKING Jeugdwerking zien we starten in de buurten met speelpleintjes, vakantieactiviteiten, ontmoetingsplaatsen. Het aanpassen van al deze voorzieningen moet gebeuren met zin voor het eigentijds beleven bij de jongeren. Kinderopvang en naschoolse opvang zal zodanig georganiseerd worden zodat alle Turnhoutenaars indien nodig er gebruik van kunnen maken in aanvaardbare nabijheid. De jeugdraad wordt de sterke spreekbuis van de jongeren en minstens eenmaal per jaar zal er een zitting met agenda zijn waaraan het voltallig schepencollege en de jeugdraad participeert. Naast Wollebos beschikt Turnhout over de Wollewei, een toonaangevend jeugdcentrum in Vlaanderen. Het snel opeenvolgen van generaties in zulk centrum vergt een gerichte promotie naar bepaalde groepen van jongeren die de weg naar de Wollewei verloren of niet gevonden hebben. CD&V-Turnhout wil ook zoeken naar oplossingen om het Raadsherenpark te herwaarderen. Samen met de terreinen van de Frac biedt dit toch heel wat kansen voor de jeugdwerking en ook voor recreatieve kampen van niet-Turnhoutse jeugdbewegingen, naast speelpleinwerking. Turnhout zal met CD&V de kind- en gezinsvriendelijkheid over generaties heen hoog in het vaandel blijven dragen met een beleid dat niet enkel vanuit de jeugddienst vertrekt maar waarbij kind- en generatievriendelijkheid vanuit elk beleidsdomein de juiste aandacht krijgt. VRIJWILLIGERS In alle sectoren van de vrijetijdsbesteding, doch ook wel op andere terreinen, zijn er gelukkig vrijwilligers te vinden met zeer veel inzet. Mits respectvolle aanpak en waardering is hieruit nog veel meer te puren. Bijvoorbeeld een boodschappendienst voor zieken en bejaarden op wijkniveau, sneeuwruimen, wandelingen met rolstoelpatiënten, ophalen zwerfvuil, enz. Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit een goed functionerende stad waarbij mensen zich betrokken voelen. CD&V-Turnhout zal deze vrijwilligerswerking blijven stimuleren omdat ze niet alleen bijdraagt tot meer verbondenheid tussen mensen, maar ook een positieve sfeer brengt en op lange termijn de enige oplossing is om zorg en goed samenleven betaalbaar te houden voor iedereen. TURNHOUT 20

neRGens beTeR DAn ThuIs Turnhout mag gerust fierheid uitstralen over de vele groene paradijzen die Turnhout nog heeft. CD&V Turnhout heeft nooit aan de kortzichtige politiek gedaan door waardevolle natuurgebieden te verknoeien om rijke verkavelingen te creëren die tijdelijk succes kenden en nu verkommeren in leegstand. CD&V Turnhout mag met fierheid verwijzen naar het noorden van de stad met zijn vennen en uitgestrekte natuurgebieden en wenst dat zo te behouden. Onder impuls van CD&V-Turnhout werd bij het begin van de 21ste eeuw gefocust op “Turnhout Woonstad”, met de bedoeling ook jonge tweeverdieners aan te trekken en op die wijze het bevolkingsevenwicht te herstellen en de vergrijzing tegen te gaan. Vandaag komen een aantal grote projecten die in die periode gepland werden, tot uitvoering en vernieuwt het woonaanbod sterk. CD&V-Turnhout maakt er een speerpunt van om dit project te intensifiëren en goed te omkaderen. De accenten moeten gelegd worden op een aangename omgeving, een frisse, levendige en groene buurt, veilige wegen, meer voorzieningen voor de zwakke weggebruikers, uitnodigende speelpleintjes, kansen voor werkgelegenheid, voor zowel ongeschoolden als hooggeschoolden. Huisjesmelkerij dient fors bestreden te worden. Via kleine projecten zal het stadsbestuur krotwoningen ombouwen tot gezonde panden en die te koop of te huur aanbieden, bij voorkeur aan jonge mensen. In onze Turnhoutse CD&V-visie stellen we dat het stadsbestuur trekker moet zijn in de promotie van duurzame energie versterkende maatregelen. We denken aan zonnepanelen, zonneboilers, isoleren van woningen, ontwikkelen van warmtenetten, doch ook aan ondersteunende middelen zoals energiekeuringen en energieleningen. Het spreekt voor zich dat de stad hierbij een voorbeeldfunctie moet opnemen door het duurzaam maken van gebouwen, blijven zoeken naar warmtenetten en het eigen wagenpark te vernieuwen naar milieuvriendelijkheid. De stedelijke milieudienst moet daarbij heel toegankelijk zijn voor de burger wanneer hij geïnformeerd of geadviseerd moet worden bij het aanpassen van woningen naar verbeteringen inzake duurzaamheid, energie efficiëntie en vermindering van CO2 uitstoot. Het voortdurend bijkomen van nieuwe opdrachten, nieuwe technologieën en het meer veralgemeend gebruik ervan, maakte het de stedelijke diensten niet altijd makkelijk. Een herdenken van de dienstverlening dringt zich op om te beletten dat het voor de burger op een doolhof gaat lijken bij het zoeken van advies terzake. Je thuis voelen betekent ook leven in een ordelijke en nette stad. Het begint met netheid rond de eigen woning, maar evengoed een strikt beleid tegen sluikstorten en alle andere vormen van vervuiling. Bij groenaanleg in straten en pleinen – de invalswegen niet vergeten want de eerste indruk die een bezoeker opdoet is vaak bepalend voor zijn visie over de stad – is het belangrijk vooraf goed te zoeken naar onderhoudsvriendelijke en functionele materialen en aanplantingen. Om maar een voorbeeld te geven: geen zomereik planten want dit geeft een probleem van processierupsen, verstopte rioleringen, stoepen die omhoog komen en vuil van de eikels. TURNHOUT 21

IeDeReen eChT Mee In een sTAD OM VAn Te hOuDen Een stad wordt beleefd als de inwoners er zich goed voelen, fier zijn op hun stad en er zich veilig en geborgen voelen. Om dat gevoel te creëren zijn er veel elementen die kunnen spelen: - De inwoners moeten er kunnen werken en zich ontspannen; - De stad moet aantrekkelijk zijn en dit gezien vanuit diverse invalspunten: propere stad, verzorgde straten en pleinen, rustgevende buurten, groene plekjes; - De bevolking moet fier op de stad zijn en dat uiten; - De stad moet met veel aandacht de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperking verzorgen en alle diensten, verenigingen en evenementen moeten open staan voor kansarmen en allochtonen; - Er moet een boeiend en inspirerend verenigingsleven zijn; - Senioren moeten er zich veilig voelen en kunnen participeren; - Jongeren moeten een zo breed mogelijk aanbod van onderwijs vinden en moeten zich via sport en ontspanning kunnen uitleven; - Het multiculturele moet aangevoeld worden als een positief gegeven en niemand mag zich vreemdeling voelen; - Het uitzicht van de stad moet zich bestendig vernieuwen via groen, vlaggen en kunst in de stad - In het naar buiten treden moet de stad stijl uitstralen wat een huisstijl veronderstelt waardig aan de naam van grafische stad - Spraakmakende initiatieven zijn nodig die de aandacht trekken, niet alleen van de eigen bevolking, maar van gans de regio, Vlaanderen, Nederland; - De stedelijke diensten moeten ter beschikking staan van bevolking en verenigingen bij het ontwikkelen van initiatieven en evenementen. Het veronderstelt van de dienst “Evenementen” een ondersteunende, aanmoedigende instelling; - Een doordachte bewegwijzering moet bezoekers makkelijk binnen en buiten de stad leiden. Binnenstedelijke bewegwijzering naar specifieke gebouwen of toeristische trek pleisters moeten ieder makkelijk ter bestemming brengen. Gezocht moet worden, mogelijk samen met horeca, naar een oplossing voor “openbare” toiletgelegenheid, waarbij ook in een duidelijke bewijzering wordt voorzien; - Het stadhuis moet een open huis zijn; - De dienst Toerisme moet dynamisch zijn, zelf creatieve evenementen organiseren die uitstraling geven aan de stad. Het toerismekantoor moet ook op zaterdagen, zon- en feestdagen geopend zijn, eventueel met inzet van stadsgidsen en vrijwilligers van de vzw Toerisme. Zo’n stad verdient een sterk bestuur, een bestuur dat durft beslissen en dat op een directe en correcte wijze communiceert met zijn bevolking. De vertrouwensbreuk met een deel van de bevolking die zich nu voordoet wil CD&V herstellen. CD&V-Turnhout maakt er een speerpunt van om dit in de toekomst anders aan te pakken en “kort op de bal spelen”, geen getreuzel bij het nemen van beslissingen en open communicatie aan de bevolking die nauw moet betrokken worden bij het uitbouwen van de stad. TURNHOUT 22

STADSPROMOTIE, HET SLEUTELWOORD Op een georganiseerde wijze dient er aan stadspromotie gedaan te worden. Daarom wil CD&V-Turnhout stadspromotie als een specifieke bevoegdheid binnen het college zien en als een overkoepelende dienst waaronder de huidige functies evenementen, toerisme en communicatie kunnen fungeren. Deze dienst Stadspromotie dient te waken over het naar buiten treden van de stad in al zijn aspecten, zodat dit stijlvol en herkenbaar gebeurt. In dat kader is het noodzakelijk dat er nauw samengewerkt wordt met alle andere stedelijke diensten om een gelijkvormige huisstijl te volgen. Een stijlvol naar buiten treden is bijzonder belangrijk voor het opbouwen van een respectvolle samenwerking met de Turnhoutse burger, doch evengoed in de relaties met derden. De dienst Stadspromotie moet in de eerste plaats ondersteunend werken, maar zal tevens de krijtlijnen voor het naar buiten treden moeten uittekenen. Deze dienst dient, ofwel te beschikken over deskundigheid in communicatie (ook crisiscommunicatie), omgang met de pers, grafische vormgeving, informatica en sociale media, ofwel beroep kunnen doen op externe deskundigheid. De dienst Stadspromotie zal ook ondersteunend werken voor organisatoren en verenigingen die initiatieven nemen in de stad. Zij moeten aanvoelen dat zij de steun en de aanmoediging van het stadsbestuur genieten. BURGERPARTICIPATIE Beleidsbeslissingen dienen gedragen te worden door de brede bevolking. De moeilijkheid is hoe die daarbij te betrekken. De vroegere inspraakprocedures zijn voorbijgestreefd en een nieuwe aanpak dringt zich op. CD&V-Turnhout kiest voor informatie- en participatievergaderingen die niet enkel door ambtenaren gehouden worden, maar ook in aanwezigheid van beleidsmensen zodat de burger direct contact met hen heeft. Burgerparticipatie is essentieel voor het welslagen van een project. CD&V-Turnhout wil die informatieverstrekking dan ook organiseren voordat beslissingen genomen worden zodat er eventueel rekening kan gehouden worden met bezwaren. Naast driemaandelijkse confrontaties van schepencollege en burger, voornamelijk bedoeld om toekomstvisies te toetsen aan de zienswijze van de burger, zal ook forum gegeven worden aan de burger via hoorzittingen afwisselend gehouden in diverse wijken van de stad. Deze bijeenkomsten hebben uiteraard tot doel informatie te verstrekken en de burger de kans te geven ideeën te lanceren, maar moeten burger en bestuur dichter bij elkaar brengen. Bedoeling is, via een beurtstelsel in de wijken, gans de stad hierbij te betrekken. Om deze formule kans op slagen te bieden moet, naast het inhoudelijke, ook een stukje gezelligheid ingebracht worden. Een beperkt budget moet dit mogelijk maken. Burgerparticipatie wordt ook bereikt door aanwezigheid van gemeenteraadsleden op allerlei activiteiten in de stad. Hieraan moet veel meer aandacht besteed worden en de leden van het schepencollege moeten de gemeenteraadsleden hierbij betrekken. De politici dienen zich meer zichtbaar op te stellen in de stad en moeten aanspreekbaar worden. TURNHOUT 23

Zeer veel aandacht wil CD&V-Turnhout besteden aan een efficiënte communicatie naar de bevolking toe. Digitale communicatie zal maximaal ingezet worden waarbij herhaling via diverse kanalen belangrijk is. Een accent op citymarketing is nodig. Het luik communicatie moet dringend bijgestuurd worden en dit zowel naar de bevolking toe als naar de pers. Kort op de bal spelen en openheid zijn hierbij troeven. CD&V ziet dit als een vorm van stadspromotie, waarbij vormgeving en kanalisering essentieel zijn. HET HOEFT NIET NOODZAKELIJK VEEL GELD TE KOSTEN In de zomermaanden mag er geen enkel weekend voorbijgaan zonder dat er op de Grote Markt of in het centrum een activiteit is, zodat Turnhout terug de reputatie kan krijgen van belevingsstad. CD&V-Turnhout ziet in de organisatie van spraakmakende evenementen een middel om de levendigheid van het centrum te verbeteren. Het kan éénmalig zijn naar aanleiding van een gebeurtenis, maar het moet zich ook herhalen om op die wijze een bekendheid te geven aan Turnhout. Opbouwen is noodzakelijk en wat klein begint kan evengoed groot worden. Er bestaan voldoende mogelijkheden die niet veel geld hoeven te kosten en toch kunnen bijdragen aan de levendigheid van de stad. Terras Theater was zoiets en bovendien bezorgde het Turnhout een voor Vlaanderen unieke vorm van theater. “Verloren Mondagh”, “Open Monumentendag”, “Erfgoeddag”, maar ook “Eten met de Paterkes”, “Actie Turnhoutsebaan”, “Turnhout in my name” waren andere voorbeelden van organisaties die weinig kostten. Teruggrijpen naar het erfgoed van de stad geeft meteen herkenbaarheid. “Klein Peerke” wacht al zo lang op zijn beeld en pleintje en zijn festiviteiten. Het is maar een voorbeeld van hoe uit ons cultureel erfgoed en het vroegere Turnhoutse volksleven ideeën kunnen gehaald worden voor inslaande festiviteiten met onmiddellijk herkenbaarheid. Heel Vlaanderen kent “God en Klein Peerke” en in het Taxandriamuseum staan de klompen van Klein Peerke. Turnhoutse bedrijven moeten kunnen overtuigd worden om mee te bouwen aan een Turnhout met uitstraling. Belangrijk hierbij is een groep dynamische vrijwilligers te motiveren, wat enerzijds het enthousiasme verhoogt en anderzijds de kosten doet dalen. CD&V-Turnhout wil daarnaast ook het uitzicht van de stad opvrolijken. Met kleine dingen kunnen schitterende resultaten bereikt worden. Denken we maar aan het beschilderen van gevels, bekleden van electriciteitskasten en bushokjes. En waarom enkele van de grotere niet Belgische gemeenschappen niet eens de kans bieden op de markt zich voor te stellen. Waarom eens geen Marokkaans, Ghanees of welk ander feest met en door deze gemeenschappen met traditionele zang, dans en culinaire hapjes? Het zou kunnen leiden tot integratie en wederzijdse kennis en respect. Het vaak kleurrijke optreden zou het geheel in een feestelijk jasje steken. TURNHOUT 24

MObIel In De sTAD Iedereen moet zich verplaatsen: in de stad, naar de stad of buiten de stad voor het werk, voor sociaal contact, voor zorg of voor vrije tijd. Het stadsbestuur speelt een grote rol in het tot stand brengen van veilige, vlotte en gerichte verplaatsingsmogelijkheden van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, personenwagens en goederenvervoer. Die mobiliteit mag niet ten koste gaan van gezondheid, natuur, wonen, winkelen, buurtleven en beleven in de stad. Het is dus steeds zoeken naar een goed evenwicht dat rekening houdt met verschillende vragen. Eenzijdigheid of ingrepen die niet afgestemd zijn op de algemene behoeftes zijn voor CD&V-Turnhout uit den boze. We pleiten voor de geleidelijkheid en de sensibilisering van de burgers rond nieuwe vormen en concepten van mobiliteit zodat deze kunnen ingevoerd worden zonder of met zo weinig mogelijk weerstand. TURNHOUT FIETSSTAD Het belang van de fiets in de verplaatsingen neemt alsmaar toe, zeker nu de elektrische fietsen het ook mogelijk maken om langere afstanden af te leggen of mensen met fysiek beperktere mogelijkheden toch te laten fietsen. Daarenboven is fietsen gezond. CD&V-Turnhout wil de volgende legislatuur inzetten op de fiets. Op veilig fietsen voor heel jong tot heel oud, in het centrum, van en naar het centrum en op recreatieve routes rondom de stad. Dit vraagt investeringen in fietspaden, veilige fietsoversteken en snelheidsbeperkingen op fietsroutes met gemengd verkeer. Maar veiligheid verhogen is voor CD&V-Turnhout ook inzetten op mentaliteitsverandering, zowel bij fietsers als bij automobilisten en buschauffeurs. De openbare ruimte delen we samen met voetgangers, fietsers en gemotoriseerd vervoer. Enkel als we hoffelijk zijn en respect tonen voor elkaar, ook in het verkeer, kan dat vlot en veilig verlopen. Dat vraagt preventieve inzet, maar waar nodig ook controle en beboeting door politie. Meer met de fiets rijden wil ook zeggen dat we die fiets goed en veilig moeten kunnen stallen, zowel in het centrum als thuis. Fietsen worden duurder, groter, zwaarder, denk maar aan de elektrische fietsen en de bakfietsen. Voor CD&V-Turnhout moeten er voldoende fietsstallingen komen in het centrum, deels bewaakt, maar moet ook in wijken en buurten waar vooral rijwoningen staan, nagedacht worden over het goed en veilig stallen van fietsen. Voor mensen met minder financiële mogelijkheden of voor jonge gezinnen kan ook het fietsdelen verder uitgewerkt worden, zodat ook zijzelf en hun kinderen van de fiets gebruik kunnen maken voor de verplaatsingen in de stad. Leren fietsen volgens de regels en veilig fietsen moet van jongsaf aangeleerd worden met steun van de stad. DE RING VAN BARRIERE NAAR GELEIDER Ook al wordt de ring van Turnhout niet beheerd door de stad zelf, toch speelt deze een belangrijke rol in de verkeersafwikkeling van het verkeer in en rondom de stad. CD&V-Turnhout heeft daarom ook een duidelijke en uitgesproken mening over het functioneren van die ring naar de toekomst toe. Vandaag telt die ring een aantal onveilige kruispunten en is het meer een begrenzer dan een verbinder voor de stad. De onveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers dient opgelost te worden met ingrepen op korte en lange termijn. TURNHOUT 25

We moeten ons geen illusies maken dat al onze wensen rond deze ring verwezenlijkt worden, noch op korte, mogelijk zelfs niet op lange termijn. Het mag ons niet weerhouden met sterke aandrang te pleiten bij de Vlaamse Regering op kredieten voor Turnhout. CD&V-Turnhout wil daarom prioriteiten stellen. Het veilig maken van de kruispunten geniet ook de hoogste prioriteit. Alle kruispunten moeten een gelijkaardige lichtenregeling krijgen en de kruispunten moeten voldoende rekening houden met de afslagbewegingen, zoals deze richting Steenweg op Antwerpen en ter hoogte van de Steenweg op Mol en van de parking Turnova. Al jaren staat het stedelijk plateau op de prioriteitenlijst van Turnhout en CD&V wil dit dossier niet loslaten, maar vurig blijven bepleiten. In dit concept is voorzien dat een gedeelte van de ring ondertunneld wordt ter hoogte van het stadspark en het kruispunt met de Graatakker. Hierdoor wordt het stadspark beter verbonden met de stad en kan het fiets- en voetgangersverkeer vanuit het zuiden veel veiliger de ring oversteken van en naar het centrum. Andere prioriteiten zijn : - Fietsbruggen of fietstunnels moeten gerealiseerd worden tussen de kruispunten voor het autoverkeer, ter hoogte van de Gierledreef en ter hoogte van Bentel en waar mogelijk ook tussen de Oude Dijk en de Kwakkelstraat, al of niet in combinatie met het stedelijk plateau. - Een veilige aansluiting van de woningen en andere functies op de ring met deze ring moet gerealiseerd worden, hetzij met ventwegen, hetzij met aanpassing van het profiel van de weg. En dan is er uiteraard het netelige probleem van het rondtrekken van de ring. Iedereen is het er over eens dat er in het noorden een verbinding dient gemaakt te worden tussen de Steenweg op Merksplas en de Kastelein. Dit om de Heizijde en de Fonteinstraat te ontlasten, ten behoeve van de woonontwikkeling ten noorden van het kanaal en om de goede bereikbaarheid van het regionaal ziekenhuis AZ-Turnhout aan de Steenweg op Merksplas te verzekeren. CD&V-Turnhout zal er over waken dat iedere ingreep gebeurt met respect voor het waardevolle natuurgebied in het noorden van de stad. Het juiste tracé, de profilering en een gedeeltelijke ondertunneling moeten ervoor zorgen dat de inpakt op het landschap tot een minimum wordt beperkt, net als de goede bereikbaarheid van het Vennengebied voor fietsers en voetgangers. Het studiewerk hier rond moet voor CD&V Turnhout zo spoedig mogelijk opgestart worden, samen met het uitwerken van de financiering van dit project. Met alle maatregelen voor de ring moet het doorgaand verkeer geweerd kunnen worden uit het centrum. Bijkomende maatregelen als cameracontrole en gerichte snelheidsbeperkingen moeten het leven en beleven in de wijken en het centrum van de stad nog verbeteren. VOETGANGERS THUIS IN DE STAD Vooral kinderen en senioren verplaatsen zich veel te voet. Zowel in het centrum van de stad als in de buurten moet dit veilig en aangenaam kunnen gebeuren. Daarom pleit CD&V voor : - Voldoende banken in de stad; - Speel- en rustpunten; - Buurtpadjes en korte verbindingsroutes voor voetgangers; - Stoepen die kwalitatief in orde zijn en bruikbaar voor rolstoelen en kinderwagens; TURNHOUT 26

- Voldoende ruimte op de stoep zonder obstakels van reclame, nutskasten of verkeerspalen; - Netheid van de voetpaden zonder zwerfvuil of hondenpoep; - Duidelijke oversteekplaatsen, wat de veiligheid moet bevorderen; - Veilige schoolomgevingen. REGIONAAL CENTRUM, BEREIKBAAR CENTRUM CD&V-Turnhout pleit ervoor dat de stad zich profileert als centrumstad, waarbij mobiliteit als hoeksteen zorgt voor een nieuwe dynamiek in een bovenlokale samenwerking. Bestaande plannen, zoals o.a dit van Parkstad Turnhout, kunnen dienen als basis om gesprekken op te starten voor een vlottere bereikbaarheid van de stad en de doorbraak in de regio. Een efficiënter openbaar vervoer moet evenzeer als prioritair worden beschouwd. Als Turnhout het regionaal centrum wil zijn voor een ruime regio, dan moet de stad goed bereikbaar zijn. Dit vraagt een goede organisatie van de toeleveringen aan winkels en diensten, maar ook van de huisvuilophaling en de signalisatie bij wegenwerken en tijdelijke omleidingen. CD&V-Turnhout wil daarom in de volgende legislatuur een degelijk bereikbaarheidsplan opstellen dat al deze zaken in goede banen leidt, met zo weinig mogelijk hinder. Hierbij is niet alleen de goede bereikbaarheid van het centrum belangrijk, maar ook die van de bedrijven op de bedrijventerreinen. Wie Turnhout wil bezoeken om er te komen werken, winkelen, school te lopen of zich te ontspannen, mag hierbij geen of zo weinig mogelijk mobiliteitsproblemen ervaren. Vandaag is dit anders. CD&V Turnhout wil dringend werk maken van de ommekeer. Dit vraagt een goede marketing en meer informatie naar eigen bewoners en bezoekers uit de ruime regio, goede en dynamische bewegwijzering, voldoende en goedkope parkeergelegenheid, vlotte in- maar ook uitrijroutes van en naar het centrum, veilige fietsroutes en goede stallingsmogelijkheden voor fietsers, voldoende busverbindingen ook van en naar wijken in de stad en niet enkel voor lange afstanden, betere treinverbindingen en gedurfde innovatieve concepten in overleg met burgers, scholen, handelaars en ondernemers. TURNHOUT 27

VeIlIG VOelen en GeRusT ZIjn In sTAD en buuRT Als CD&V-Turnhout gaan wij niet mee in een verhaal om de angst en het onveiligheidsgevoel aan te wakkeren, maar wel om ze aan te pakken. Op een positieve manier willen wij werken aan een veilige stad, dit zowel in het centrum en als in de buurten. Dat vraagt een aanpak vanuit verschillende invalshoeken die aanvullend zijn om zo tot een integrale aanpak te komen. Invalshoeken zijn : - het streven naar meer sociale cohesie, geborgenheid en begrip om via dialoog te komen tot een respectvolle samenleving. - preventie en opvoeding. - aanpassingen van het openbaar domein. - meer functioneel blauw op straat. - meer controle, meer technische hulpmiddelen. - sterke bestrijding van criminaliteit, al dan niet druggerelateerd. - Verhogen van de verkeersveiligheid. - Verhogen van het veiligheidsgevoel in de stad, ook en vooral ’s avonds en ’s nachts. - meer gerichte controles om de inbraken tegen te gaan. - een onverbiddelijke aanpak van de drugsproblematiek. - Bestrijding van geweld en agressie. Deze integrale aanpak vergt een nog meer doorgedreven samenwerking tussen de diverse veiligheidsdiensten, preventiedienst en stedelijke diensten verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting van het openbaar domein. Vaak zorgen kleine dingen voor heel veel ergernis : - dubbel of fout parkeren in het centrum. - te weinig verlichting op parkings of in de straat. - fietsdiefstallen en vandalisme. - zwerfvuil en lawaaioverlast. - overdreven snelheid in woonstraten. - fietsen op de stoepen. - verlaten straten of niet onderhouden leegstaande panden. Kleine dingen die met de juiste aanpak ook via preventie en gerichte controle opgelost kunnen worden als we er een prioriteit van maken en we consequent handelen. Voor CD&V-Turnhout is de aanpak van kleine problemen even belangrijk als het fundamentele veiligheidsbeleid omdat precies deze kleine ergernissen het onveiligheidsgevoel voeden. Uiteraard zijn er ook de ernstige veiligheidsproblemen. We denken aan inbraken en geweld, overvallen op straat, bedreigingen, beroven van bezoekers van de stad, winkeldiefstallen. TURNHOUT 28

CD&V-Turnhout wil daarbij optimale inzet van politie- en veiligheidsdiensten nastreven. De technische uitrusting van deze diensten blijft daarom een prioritaire bekommernis, zoals dit steeds was. Denken we daarbij aan het feit dat, vooral mede door de visie en inzet van CD&V-mandatarissen Turnhout als eerste in de provincie de slimme camera’s installeerde. Ook in de toekomst zullen wij er op waken dat nuttige technische hulpmiddelen ter beschikking van de politie zullen zijn. De aanwezigheid van politie in het straatbeeld zal zo mogelijk opgevoerd worden, met aandacht voor een permanente aanwezigheid in het centrum. “Meer blauw op straat” moet evenwel steeds getoetst worden aan het functionele. Zo willen we de controle op het parkeren door de politie handhaven. Immers op die wijze is de politie niet alleen meer te zien in het straatbeeld, maar kunnen hinderlijke overtredingen, zoals parkeren op stoepen of op plaatsen voor gehandicapten, sneller en efficiënter aangepakt worden. De rol en de werking van de wijkagenten als observator van wat er leeft, maar ook als verbindingsman tussen burger en beleid, willen wij nog versterken. Een snellere en meer gestructureerde doorstroming van opgevangen informatie, klachten en verzuchtingen door de wijkagent naar de stedelijke diensten zal dan ook georganiseerd worden. Werken aan veiligheid wil niet alleen zeggen dat we de symptomen aanpakken, maar ook de oorzaken. Vaak zijn criminele feiten druggerelateerd. Daarom wil CD&V-Turnhout een nog krachtiger aanpak van de drugsproblematiek, vooral de drugshandel. De grote inspanningen die in het verleden geleverd werden naar preventie dienen behouden. Zoals in andere hoofdstukken van dit programma reeds uitvoerig beschreven, wil CD&V-Turnhout perspectief bieden aan mensen die geen toekomst zien voor zichzelf of hun gezin door middel van opleidingen en onderwijs. Mensen die de rechten en plichten in onze stad niet kennen moeten we met informatiecampagnes wegwijs maken in wat mag en niet mag, in wat moet en wat kan. CD&V-Turnhout wil zich via allerlei beleidsdomeinen nog sterker inzetten voor dat “thuis-gevoel”, voor die warme stad waarin het aangenaam is om samen te leven. Onze slogan “Met zijn allen voor iedereen” betekent ook dat buren elkaar kennen en zorg voor mekaar willen dragen om te komen tot meer veiligheid en vooral een vergroot veiligheidsgevoel. Respect voor elkaar is daarbij een noodzakelijke pijler. Middelen daartoe kunnen de Buurtinformatie Netwerken zijn (BIN’s), maar ook het samen met elkaar omgaan in de school, in de vereniging, in de buurt, in de vrije tijd schept die band die ons hechter met elkaar verbonden maakt, over rassen, culturen en meningen heen, in onderling respect. CD&V zal in Turnhout daarom inzetten op dialoog en respect, maar ook op gelijke regels voor iedereen, die aangevoeld worden als normaal en positief voor de stad en al haar inwoners. CD&V-Turnhout wil er een prioritair beleidspunt van maken om het veiligheidsgevoel niet alleen voor de Turnhoutenaar, maar ook voor de bezoeker van de stad te verhogen. Mensen uit de regio moeten zich terug goed en veilig voelen om naar Turnhout te komen om er te winkelen, school te lopen of vrije tijd door te brengen. We willen Turnhout terug bruisend en aangenaam maken zodat iedereen graag naar de Kempische hoofdstad komt, waar altijd iets te beleven valt. Door de hervormingen zijn politie en brandweer ondergebracht in regionale, zelfstandige bestuurslichamen. Op zich een goede zaak en deze bestuursorganen genieten onze steun. De mandatarissen die Turnhout vertegenwoordigen in deze organen dienen er over te waken dat de werking van deze veiligheidskorpsen afgestemd wordt op de visie van Turnhout. Dit wil zeggen, dienstverlenend en zeker niet afstandelijk van de burger. TURNHOUT 29

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication