0

Oktober 2021

Z Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Swart S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal Tj. de Vries M. vd Weij Afgev.volleyb. S. Kramer-Rienstra Afgev.gym. Afgev.tennis Bij toerbeurt TEL. Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum 571956 571714 571884 605677 593347 571496 571785 0610655254 Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl 1

Jaargang 49 nr. 1 Oktober 2021. INHOUDSOPGAVE: NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Van de voorzitter............................. 1. Activiteiten/Ledenmutatie................ 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Algemene ledenvergadering............. 6. Voetbal............................................. 10. Volleybal.......................................... 12. Gymnastiek....................................... 18. Tennis............................................... 23. Inleverdata kopy voor 2021. Nummer Inleveren Verschijnt voor Januari 29 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: Tennis: voetbal@svnok.nl tennis@svnok.nl Volleybal: volleybal@svnok.nl Algemeen: info@svnok.nl 2

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Oktober, november en december 2021. SV NOK Inleveren kopij: 29 november 2021. Email: redactienoknieuws@gmail.com Algemene Ledenvergadering donderdag 25 november 2021. Afdeling Voetbal 25 Oktober: Ledenvergadering. Afdeling Gymnastiek 4 Oktober: Ledenvergadering 17 t/m 26 Sep: Lit-Jim-Gean! VOETBAL: Aanmeldingen: H. Eppinga, A. Wijnja, D. van Raaij, S. de Jong, M. Feenstra, J.S. Tuinstra, V. Windels. Afmeldingen: L. Eppinga, J. Boonstra, T. Hospes. VOLLEYBAL: Aanmeldingen: M. de Vries, T. Dijkstra. Afmeldingen: R. Post. GYMNASTIEK: Aanmeldingen: M. Bokma, J. van Amersvoord, C. Pietersma, J.P. Hendriks, D. Gijzen, M. de Kleine, S. Walinga, J. Gijzen, R. Tuinstra, C. Tuinstra, C. Brouwer, M. Rienstra, S. Walinga, M. Eppinga, A. v/d Goot, M. Hettinga, A. Plantinga, L. Verkaik, B. Gijzen, F. Rienstra, D. Hoogterp, L. Staats, A. Tiemersma, J. Tuinstra, F. Schotanus, M. Bandstra. Afmeldingen: A. Veldman, E. Jagersma, J. Rienstra, C. v/d Meer, A. Wijnja, A. Walinga, L. v/d Brom, R. Wezenpoel, J. de Vries, S. Veldman, F. Visser, A.L. de Vries, S. Schilstra, G. v/d Meer, M. v/d Meer, E. v/d Meer, N. Muizelaar, J.Jagersma, M. Feenstra, L. Bruinsma, A. Bruinsma, B. Akkerman, J. Andela. TENNIS: Aanmeldingen: Afmeldingen: Geen. Geen. 3 Afdeling Volleybal 14 oktober: Ledenvergadering. 8 Januari: Familie Volleybal Toernooi. Afdeling Tennis 2 en 3 Oktober: Slottoernooi. April 2022: Ledenvergadering. LEDENMUTATIES.

Fin ter Kunststof Kozijnen Finster kunststof kozijnen Kwalitatief hoogwaardige kunststof producten tegen aantrekkelijke prijzen en door ons zelf gemonteerd is de beste typering van Finster Kunststof Kozijnen. J. Schotanuswei 40 8567 LB Oudemirdum 0514 - 745 001 Kozijnen • deuren • SerreS • Schuifpuien • dAKKApeLLen • GeveLbeKLedinG

V E R J A A R D A G E N Oktober 1 Frank Witteveen Martine Witteveen Martinus Muizelaar Bas van der Koot Feiko Wijnja 2 Geart Muizelaar 3 Ids Bokma Redmar Beukens Ydwer Eppinga 4 Thom Runia 5 Feike Pieter Stegenga Julian Bosman 6 Joanne Leeuwenkamp Ypie Muizelaar 7 Jan Wevers 8 Rinke Baukema Petra Smids 9 Dorien de Koning Elske Beukens 10 Arjan Zwart 11 Petra Draaijer Lisa Staats 12 Ge de Zwart 14 Kees Draaijer Ybeltje Atsma-de Vries 15 Johan Feenstra 16 Cobi Walstra Dooitze Walinga Grietsje Pietersma-van Dijk 17 Sander Rienstra 19 A. Schreppers Agnes Engelsma Hannie Smink-Kootstra 20 Milou Muizelaar 21 Grietje Veltman 22 Simon Smink 23 Andrea Groenhof 25 Jan Veen 27 Ulke de Kleine Femke Akkerman 29 A.V. Lohuizen Remco vd Goot 30 Anna vd Mark Daan Jaarsma 4 November 1 Frans Bouman Lute Poorte 2 Jeltje Draayer Wilma Feenstra Nanda Mouw 9 Margriet Hoekstra 10 Piet Stegenga Jany van Amersvoort 11 Bouke Geertsma Iris de Vries Eline Muizelaar Nick van der Weij 13 F. Sijtsma 14 Johan Smink Marijke Uitenbogaard Baukje Bandstra Joah Ids Smink Rianne de Jong 15 Tesfit Ande 16 B. Stegenga Douwe Prins 18 Gerard Bovee 19 Rianne Stegenga Maaike Reitsma Fenna Reitsma 20 Vinn Stienstra Esther Hvlkema 21 Wilco Harm Smink J. Spoelstra 22 Daan van Raaij 23 Roy Roza 25 Agnietha Stegenga 26 Bauke Vlink 27 Douwe van Netten 30 Pieter Deinum Douwe Boersma December 2 Gosse vd Veen Jetske Bokma 3 Hendrik Smink Maaike Altena Marita de Vries 4 Lars Faber Tim Staats 6 Danielle Turmel 7 Peter Bandstra Jan Bandstra Joran Pieter Hendriks Karin de Boer 9 Douwe Tjeerd Bosma 10 Gerlof Otter Jelle Piet Rienstra Ammarins vd Wal 13 Emiel de Kleine 14 Daniella Kuiper 15 Tjitske Baukema 16 Benthe de Kleine 17 Klaas Schotanus Joke de Jong 18 Steffen Muizelaar Okje Stegenga 19 Niels vd Goot Germ Jan Wijnja 20 C. Monsma Jelle Klaas Rienstra 21 Wiepie Hoekstra 22 Iris Holtrop Melle Bokma 23 Pier Akkerman Sterre de Vries Sander Hoekstra 25 Gert Baardman Hinke Eppinga Ali Eppinga Victor Wiendels 26 Ingrid Luik 27 Kerensa Boonstra Siebe Walinga 28 Wieger Pietersma Youri de Jong Kristi Breemer 29 Sjoukje Kramer Rene Veltman

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK Gymnastiek : □ Vrijwilliger : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website,(www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o. □ Free running

ALGEMENE LEDEN VERGADERING SV NOK Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene leden vergadering van de SV NOK. Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 25 november 2021 in ons clubgebouw DE SKELP. ( i.v.m coronamaatregelen vol is vol ) AANVANG 20.00 UUR. AGENDA 1 2 3 6 7 8 9 Opening / Vaststellen agenda. Notulen van de algemene leden vergadering van 27 november 2019. Ingekomen stukken en uitgaande stukken. 4 Mededelingen. 5 Jaarverslag algemene secretaris 2019 – 2020/ 2021 Jaarverslag ledenbestand. Verslag financiële commissie. Pauze. 10 Bestuursverkiezing: Voorzitter : Sluiting. Jaarverslag penningmeester 2019 – 2020/2021 J. de Vries Bestuurslid: S. Swart 11 Rondvraag. 12 Huldiging vrijwilligers. 13 aftredend en herkiesbaar aftredend BESTE OUDERS, VRIJWILLIGERS, DONATEURS EN SPORTERS VAN DE SV NOK. Als u het NOK nieuws leest, en uiteraard deze agenda, dan noteert u deze belangrijke datum in uw agenda. Deze vergadering is voor u, als ouder, vrijwilliger, donateur en sporter van zeer groot belang. Door uw aanwezigheid, mening en inbreng voelen wij ons gesteund om NOK weer verder te besturen. Ouders van leden onder de 18 jaar en donateurs worden bij deze van harte uitgenodigd. Donateurs hebben geen stemrecht. WIJ ALS HOOFDBESTUUR REKENEN OP UW KOMST Namens het hoofdbestuur SV NOK Secretaris; B.J. Stegenga - Klijnstra 6

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 27 nov’19 in de Skelp om 20.00 uur. Aanwezig: Afwezig m.k.: Agenda: 1. : 27 leden : S. Stegenga, G. Wiekel, F. Draijer, J. Stegenga en B. Hoekstra komt wat later heeft ze aangegeven. Opening/ Vaststellen agenda. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Notulen alg ledenverg. 29 nov’18 Ingekomen en uitgaande stukken. Mededelingen. Jaarverslag Alg secretaris 2018-2019 Jaarverslag ledenbestand. Verslag financiële commissie. Pauze. Jaarverslag penningmeester. 2018-2019 Bestuursverkiezing. Aftredend en verkiesbaar Feike Stegenga en Piet Rienstra. Rondvraag 12. Huldiging vrijwilligers. 13. Sluiting. 1. Opening door Joop, welkom op de 46e algemene ledenvergadering Nok, een speciaal welkom voor de jubilarissen. Om te beginnen eindigde vorig jaar de vergadering met de vraag van Rinke hoe zien we de toekomst van SV Nok. Wat is de toekomst? Wat er over 10/15 jaar gaat gebeuren weet niemand. Vanuit de gemeente is er weinig of geen actie praten nog steeds over hetzelfde als ongeveer 8 jaar terug. Wel gaan de huren elk jaar omhoog. Als je kijkt naar schaalvergroting en wat er recent in hindelopen is gebeurd is dat ook nog niet aan de orde. Wat echter wel van belang is dat we niet kunnen blijven stilzitten, we moeten scherp blijven en de ontwikkelingen blijven volgen. Wat zien we bij Nok? We zijn een omni vereniging als een afdeling is waar het wat minder loopt kunnen we proberen dit gezamenlijk op te lossen. We staan er financieel goed voor met elkaar er is een stijging van jeugdleden en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Alle besturen zijn voltallig. Wat wel een ontwikkeling is dat er te weinig vrijwilligers zijn voor alle taken die er zijn om op te vullen Dit is echter een maatschappelijk probleem er daar staan we als Sv Nok niet alleen in. Van belang in deze is goede omschrijving van taken te hebben, goed te communiceren en contact houden met elkaar. We moeten het met zijn allen doen en als dit lukt en daar gaan we voor met zijn allen, dan kunnen we nog jaren vooruit. 2. Notulen van de algemene ledenvergadering 29 nov 2018 stonden in het Nok nieuws Vraag hoelang mag je in de kascommissie zitting hebben ? Volgens het huishoudelijke regelement is er een aftreedschema maar zolang men zelf niet aangeeft de commissie te willen verlaten mag dit stilzwijgend door blijven gaan. 3. Ingekomen stukken; Er is een brief van de kascommissie. Uitgaand; uitnodigingen jubilerende vrijwilligers 4. Mededelingen; Afmeldingen worden door Joop voorgelezen, er zijn een paar leden die later komen. Ook dit jaar hebben we ons weer ingeschreven voor de Poeisz sponsor actie, we wachten even af hoe het dit jaar gaat lopen. Zoals bekend is Erwin Rienstra naar Oostenrijk verhuisd hij was onze hoofd website beheerder, de taken zijn per direct over genomen door Hendrik Rienstra. Op 3 januari 2020 is de vrijwilligersborrel gepland, op vrijdag avond van 19:30-22:30 uur, elke vrijwilligers is uitgenodigd, wat je taken ook zijn voor NOK verzoek aan een ieder om iemand die iets dot voor de sv Nok om mee te nemen. We maken er weer een gezellige avond van. 7

5. Jaarverslag Botsy leest het jaarverslag 2018-2019 voor, we beginnen weer bij november 2018, bij de ledenvergadering; Ook dit seizoen is er weer veel gebeurd, Botsy wordt middels een welverdiend applaus bedankt voor het mooie verslag. 6. Piet neemt met ons het ledenbestand door nadat dit aan een ieder is uitgedeeld, er zijn dit jaar 46 leden extra en 6 donateurs minder. Er zijn nu 558 leden. Een opmerking er staat genoemd hoeveel spelende dames er zijn, dit is niet meer relevant en behoeft nu niet meer. Ook een vraag hoeveel leden we op hoogtij dagen hebben gehad Piet schat in dat dit ongeveer 10 jaar geleden was en toen hadden we ongeveer 800 leden. 7. Joop leest de brief van de financiële commissie voor, de commissie bestaat uit de heren; D. Rienstra, W de Jong, en E Sybesma. Deze commissie heeft op 18 nov J.L de boeken gecontroleerd middels steekproeven. Alles ziet er weer goed uit en de commissie geeft het advies aan de vergadering om de penningmeester van verdere verantwoordelijkheden te ontheffen. 8. Er is pauze Okje en Jannie voorzien een ieder van het 2e bakje koffie, met een stukje Plaatcake Feike Stegenga deelt ondertussen het financiële verslag uit. 9. Jaarverslag van de penningmeester; Piet neemt ons mee van acteruit het boekwerk naar voren toe. Nieuwbouw Kleedboxen deze zijn gerealiseerd en mede door de vele vrijwilligers kon dit budget Neutraal plaats vinden, er is nog 46,63 over op de rekening Fonds Groot onderhoud er zijn afgelopen jaar veel investeringen gedaan die de Skelp energie neutraler mogen maken. Budget is dus aardig geslonken. Hierover ook de vraag moet dit nu allemaal in een keer, en kan dit niet wat meer verspreid worden, dit nemen we mee inde HB vergadering. Ook is de opmerking dat investeringen die nu zijn gedaan zichzelf wel weer terug betalen. De Skelp opmerking er is wel een verschil van 4000 euro en er zijn diverse investeringen geweest, bij nadere uitleg van Piet vindt men dit begrijpelijk. Nok nieuws; omdat de copyprinter apart is verzekerd zit dit niet bij de inboedel. Afdelingen slaan we over, ziet er heel goed uit, daarvoor hadden we op de ledenvergadering kunnen komen. Sv Nok algemeen laat zien dat we een gezonde vereniging zijn en natuurlijk wordt er decharge verleend aan de penningmeester na dit mooie overzicht, Piet wordt bedankt middels een groot applaus. 10. Bestuur verkiezing aftredend en herkiesbaar zijn Piet Rienstra en Feike Stegenga Jacob Brandenburg en Yke v/d Wal vormen samen het stembureau; Er zijn 27 stemgerechtigde leden, de heren worden met algemene stemmen herkozen. Beide heren stemmen toe om nogmaals drie jaar deel te nemen in het dagelijkse bestuur. Daarna wordt er afscheid genomen van Durkje Gijzen de afgelopen ledenvergadering van de tennis had ze al afscheid genomen als bestuurslid maar daarnaast heeft ze ook vele jaren als afgevaardigde in het hoofdbestuur gezeten. Hiervoor wordt ze bedankt door middel van een bos bloemen en een presentje en een applaus van de aanwezigen. . . 11. Rondvraag; • Bennie Rienstra: is er al nagedacht wat te doen met het 50 jarig jubileum van Sv Nok? Als je iets van een boek wilt maken neemt veel tijd in beslag dit wordt meegenomen. • Rinke Baukema; Stel ik ben lid van een afdeling en wil graag een probleem inbrengen van wat ik zie van een andere afdeling mag dit? En in hoeverre ben ik dan stemgerechtigd/ hoe is de inspraak geregeld? Hierover is uit gebreid gesproken, als je basis lid bent dan ben je dit van 1 afdeling, van deze kun je bespreekpunten in brengen en ben je ook stemgerechtigd van alle afdelingen. Basis leden en spelende leden mogen stemmen. Onder de 18 jaar kun je geen basis lid zijn. • Theunis Stegenga; Kan iemand van de HB erelid worden ? De afdelingen kunnen iemand 8

voordragen bij het HB- deze beslist of deze erelid kan worden ja of nee. • Piet Rienstra op 3 december doen we mee aan de energie test via de KNVB. zij komen kijken hoe we energie kunnen besparen en geven kosteloos advies en willen eventueel ook wel helpen met aanvragen van subsidie ed hiervoor is overleg geweest in het HB en er is besloten om mee te doen. 12. Huldiging vrijwilligers, ook dit jaar zijn er weer personen die 15/20 of 25 jaar aaneengesloten als vrijwilliger actief bij Nok zijn. Zij ontvangen een speld met de daarbij behorende oorkonde Coördinatie van deze database zit bij vrijwilligerscommissie. Brons 15 jaar is er voor; Andre Schotanus; in 2004 begonnen als jeugdleider en stond daarna ook al snel achter de bar inde Skelp. Vanaf 2011 tot 2017 bestuurslid bij de voetbal bij de jeugd een aantal Zilver 20 jaar is er voor Simon Smink 20 jaar bij Nok en al die jaren volop bezig met de afd voetbal in diverse functies bij de afd jeugd. Wie hier op zaterdag komt ziet op de de tv aan met de actuele standen uitslagen ect dit is door Simon opgestart. Momenteel leider bij de O-7 en de JO-6 bij de kabouters en in de activiteiten commissie van de jeugd daarnaast actief bij de senioren met name het tweede elftal. Goud 25 jaar en lid van verdienste; Rinke Baukema: Vanaf 1994 onafgebroken bezig bij Nok in deze periode eerst secretaris daarna voorzitter geweest van het hoofdbestuur, namens het HB ook in de vrijwilligers commissie deelgenomen is gestopt in 2011 als voorzitter maar altijd actief gebleven als scheidsrechter dit doet hij nu nog steeds net als vrijwilliger achter de bar in de Skelp. Durkje Gijzen; Jaren achtereen bij de tennis actief, daarnaast als afgevaardigde in het HB in april 2011 gestopt in het bestuur maar door alle klusjes had ze het ws nog drukker dan daarvoor. Van 2008 tot vorig jaar was Durkje ook een kantine vrijwilligster en heeft ze van 2014 t/m 2018 weer een periode deelgenomen in het tennis bestuur. Nu gestopt maar nog wel in de vrijwilligers commissie van de afd tennis. Dan als laatste 2 dames die volgens hun werkzaamheden een tweeling hadden kunnen zijn Baukje Hoekstra en Sietske Stegenga laatst genoemde is wegens gezondheidsredenen niet aanwezig. Maar zal het speldje en certificaat thuisbezorgd krijgen. Zij zijn beide een vaste waarde als bar medewerksters in de Skelp, altijd enthousiast en vrolijk aanwezig. Daarnaast zijn ze ook altijd bij het vouwen en nieten van het Noknieuws present. Voor iedereen geldt nogmaals; Gefeliciteerd en we hopen nog lang van jullie diensten gebruik te kunnen maken. 13. Sluiting Jappie Stegenga bedankt het DB voor de inzet en vraagt even applaus Daarna sluit Joop de vergadering, rond 21.30 uur na allereerst een bedankje aan Jannie en Okje te geven voor de geweldige bediening. Allen bedankt voor jullie inbreng, voor nu of straks wel thuis. Gezien de cijfers mogen we vast wel een consumptie van de penningmeester. jaren als wedstrijdsecretaris actief geweest en daarbij ook afgevaardigde in het HB bestuur voor een periode van 6 jaar. Nu nog steeds actief in de Skelp en vlaggenist bij de A junioren. Akkoord voorzitter akkoord secretaris 9

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: 0622660894 Anthonia Eppinga 0645844595 Het nieuwe seizoen is weer begonnen, de eerste oefen- beker wedstrijden zijn gespeeld. Na bijna een jaar zonder officiële wedstrijden is het mooi om weer echt los te zijn, en te zien hoe we er voor staan. Wat ons zorgen baart zijn de aantallen spelers bij de senioren. Nu het seizoen op het punt van beginnen staat, zijn er toch nog een aantal spelers die onverwachts zich afgemeld hebben, terwijl de deadline in juni is. Hierdoor is de bezetting rond de teams uit evenwicht. Met de TC zijn we hard bezig geweest om de teams voor het komende seizoen rond te krijgen. Dit lijkt goed gelukt ook al heeft het behoorlijk wat voeten in de aarde gehad. Wel willen we iedereen nog wel op de verantwoordelijkheid wijzen dat je onderdeel van een team bent, en willen je daarom vragen zoveel mogelijk aanwezig te zijn zodat we met z’n allen er voor kunnen zorgen dat de teams wekelijks kunnen spelen. Daarnaast mocht je (potentiele) spelers kennen, laat ze dan contact met ons op nemen. Vanaf 5 september loopt er een actie bij Plus Balk waar bij je bij besteding van 10,- een sponsormunt ontvangt. Afdeling voetbal doet ook mee aan de actie. Ons nieuwe team de 45+ heeft een volledig nieuw tenue. De shirtsponsors worden Hotel-restaurant Jans en Boomkwekerij Eppinga. Finster kunststof kozijnen heeft trainingspakken beschikbaar gesteld. Het damesteam krijgt presentatie polo’s. Deze polo’s worden gesponsord door AVK plastics. Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975 10

04-12-2021 SV NOK - Creil Bant of De Walde 05-02-2022 SV NOK - Creil Bant of De Walde

Fuotbalfrywilligersútstapke 23 july jl. Moarns om healwei 10 setten we ôf by it NOKterrein, mei 9 man op de fyts nei de Galamadammen, der’t in sloep klearlei. Earst waarde der proviand en kofje ynslein, fersoarge troch Jappie en Geeske. Om 10 oere begûnen we de boatreis. Oan it roer stie erfaren stjoerman Jappie en ek nestor Geert koe de sloep prima bestjoere. Yn Warkum leine we de sloep oan foar in snackstop. Mei de magen fult mei snack giene wer oan board richting Hylpen- Hegemer Mar, wer’t we genietsje koenen fan in sylwedstriid. Nei de wedstriid giene we troch fia de Gastmer, Wâldsein en fia de Sleattemer Mar en de Luts fan Balk wer werom nei de Galamadammen. Om 18.00 kamen we wer yn Koudum oan, wernei we op de fyts nei âldemardum werom giene. Dêr stie by de Nostalgie in geweldich diner foar ús klear. It hat ús hearlik smakke. Al mei al wie it in supermoaie dei, mei in soad wille. Roelie Veen 11

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen S. Kramer K. Draaijer H. Westra Nijemirdum 06-57985984 Nijemirdum 0514-571785 Oudemirdum 06-22294463 Oudemirdum Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 Hoi allemaal, September, weer de start van een nieuw seizoen. En hopelijk weer een normaal volleybalseizoen! Alle teams zijn inmiddels weer begonnen met trainen en binnenkort starten ook de wedstrijden weer. We starten met twee herenteams, drie damesteams en drie jeugdteams. Twee jeugdteams, meisjes A 2 en meisjes B, zijn combinatieteams met BEO geworden. We zijn erg blij met deze samenwerking, zodat we allemaal met volledige teams de competitie in kunnen. Meisjes B zal de thuiswedstrijden in Oudemirdum spelen en hier ook trainen, meisjes A2 2 traint en speelt de thuiswedstrijden in Bakhuizen. Ook daar kunnen ze uiteraard wel supporters gebruiken! Bij de CMV zijn er helaas nog maar twee leden overgebleven, de coronatijd heeft er voor gezorgd dat veel jeugdleden gestopt zijn. Deze twee meiden trainen voorlopig in Balk, zodat ze daar lekker kunnen volleyballen. We zijn blij dat dit zo georganiseerd kon worden. De ledenvergadering staat gepland op donderdag 14 oktober. Vorig jaar hebben we geen ledenvergadering gehouden helaas, dus dit jaar halen we de schade is. Het is belangrijk dat de leden weten waar het bestuur zoal mee bezig is en dat het bestuur weet wat er onder de leden leeft. We hopen dan ook om onze leden (of ouders van de jeugdleden) in grote getalen te mogen ontmoeten in de Skelp. De notulen van 2019 en de uitnodiging staan in dit NOK-nieuws. Ook de kledingactie die we twee keer per jaar houden, is al weer gepland en wel op 28 oktober. Dus voor die tijd alle kasten door en wat niet meer past (coronakilo’s?) of niet meer mooi is, in de zak doen. De volleybalvereniging is hier erg mee geholpen! 12

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

Verder zijn er gedurende het jaar ook altijd wat acties waar de club een leuke cent mee kan verdienen. Via de aanvoerdersapp worden deze gedeeld. De aanvoerders sturen dit dan weer door naar al hun teamgenoten. Houd de app dus in de gaten! Tot slot wensen wij alle teams heel veel succes en speelplezier! Een hartelijke groet, Het volleybalbestuur. 13

14

15

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET 33 ᵉ FAMILIE VOLLEYBAL TOERNOOI OP ZATERDAG 8 JANUARI 2022 IN M.F.C. 't KLIF TE OUDEMIRDUM Team: …........................................................................... (Fam. Naam) Dame/heer Spelers: 1 …...................................................... 2 …...................................................... 3 …...................................................... 4 …...................................................... 5 …...................................................... 6 …...................................................... 7 …...................................................... 8 …...................................................... (Minimaal 2 dames in het veld) Naam/adres contactpersoon: …................................................. …................................................. Plus E-Mail: …................................................. Ieder team dient een scheidsrechter en teller te leveren. Het inschrijfgeld per team bedraagt € 20,00 te voldoen op het volleybaltoernooi. MINIMAAL ÉÉN SPELER LID VAN SV NOK!!!!! (De overige spelers moeten wel een familieband hebben, of verkering, anders graag in overleg met de commissie.) De namen die op papier staan, tellen ook voor het toernooi. Wie het eerst komt …. Vol is vol!! !!!!!!!!!!INLEVEREN VOOR 14 NOVEMBER!!!!!!!!!! 16 ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... ….......... …..........

De familie volleybal commissie (familie Stegenga/de Jager) organiseert voor de 33 ͤ keer het familievolleybal toernooi. Het toernooi wordt gespeeld in M.F.C. 't Klif te Oudemirdum. Voorwaarde voor inschrijving is, dat minimaal één speler van het team lid moet zijn van de SV NOK, en de rest van de spelers moet een familieband (of verkering) hebben. Als dit problemen geeft, dan graag even overleggen met de commissie. Tijdens de wedstrijden moeten er minimaal 2 dames in het veld staan. (We houden de rivm-corona regels in de gaten mocht het mis gaan lassen we het af) De indeling wordt bepaald op volgorde van binnenkomst opgave. Het opgaveformulier graag ingeleverd bij; Okje Stegenga Binnenwei 1 Oudemirdum. Opgave mag ook telefonisch; Tel.: 571563 is Okje Stegenga. Of per E-mail: Feike_stegenga@hotmail.com Het inschrijfformulier inleveren vóór 14 November a.s. 17

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid M. vd Weij T. Muizelaar E. Jagersma F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0618349977 Nijemirdum 0614976360 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. Het nieuwe seizoen is weer begonnen, we starten weer met frisse moed en we hopen eindelijk weer een normaal seizoen kunnen draaien. Een mooie zomer vakantie gehad en nu weer lekker bezig. * Dinsdagmiddag van 3 tot 4 uur freerunning: Maar helaas doordat meester Jeppe de schoolgym van Nijemirdum niet meer op dinsdag doet, (alleen op donderdag) kan freerunning niet meer door meester Jeppe gegeven worden, we zijn druk op zoek naar een nieuwe leerkracht voor freerunning, We hopen zo snel mogelijk weer te starten,weet je 1! Meld het ons a.u.b * Woensdagavond Steps van 19.15 uur tot 20.15 uur: Lekker bewegen op muziek en tempo, buikspieren trainen, het is een mooie grote groep. Er is nog plaats voor 2 personen, wil je een keer proef draaien van harte welkom, neem handdoek en flesje water mee. * Woensdagavond Fit&Fun van 20.30 uur tot 21.30 uur: Sport en Spel staan voorop, gezelligheid en toch lekker veel doen, heel veel verschillende Spelen en natuurlijk ook buikspieren en spierballen worden getraind. Lijkt het je leuk om eens te komen meedoen? Altijd welkom, * Donderdagmorgen van 09.15 uur tot 10.15 uur MBVO: Alles staat weer klaar, en we beginnen met de warming-up, en tijdens de warming-up bijpraten, maar ook hier moet wat gebeuren, buikspieren, beenspieren, armspieren, spel en nog veel meer. * Donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur MBVO: Deze groep heeft meer gym op /naast de stoel, klein materiaal zoals ringen,ballen,linten, Pittenzakjes worden veel gebruikt. Ook op muziek bewegen we veel. De les wordt afgesloten met kegelen, en aan het eind van het seizoen wordt de winnaar bekend gemaakt die de meeste punten heeft. Sociaal, gezellig, lachen, praten alles komt aan de orde. 18

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

* Donderdagmiddag vanaf 15.00 uur start de jeugdgymnastiek: Peutergym is van 15.00 tot 15.45 uur, klimmen ,klauteren, zwaaien, koprollen,springen,enz lekker in beweging Kleuters+groep 3: is van 15.45 tot 16.45 uur: Wordt weer iets meer van verwacht, groep 3 oefent ook handstand,radslag, enz Spelenderwijs bezig met de oefeningen Groep 4,5,6 is van 16.45 tot 17.45 uur: Groep 7,8 en ouder van 17.45 tot 18.45 uur De opbouw wordt steeds wat meer, ik kan wel van alles weer schrijven maar we proberen op recreatie gebied leuke leerzame lessen te geven. * Turnen op maandagmiddag van 18.00 tot 19.00 uur: Turnen o.l.v Wybren de Boer dit is in Oudega in de Skeakel, hier train je meer voor jezelf en turnelementen, puntjes op de I te zetten, lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Naast recreatiegymnastiek kun je dit erbij doen, vanaf groep 6 * Streetdance is van 19.00 tot 20.00 uur: We zijn gestart met streetdance, deze lessen worden gegeven door Petra Smids, prachtig om te zien hoe de jeugd danst op muziek, lekker los en goed bezig. * WAT EEN AKTIVITEITEN BIJ DE GYMNASTIEK, NIEUWSGIERIG????????? KOM LANGS VOOR EEN PROEFLES, OM DE PRIJS HOEFT U HET NIET TE LATEN. WE PROBEREN ER ALTIJD EEN LEUKE, LEERZAME LES VAN TE MAKEN. VRAGEN???? HET BESTUUR STAAT VOOR U KLAAR. * Avondvierdaagse: Ook dit ging niet door zoals anders. Maar er kwam een alternatief, je kon je opgeven via de link van gym nok, die aangevraagt was door de avondvierdaagse commissie, en nu kon jezelf bepalen wanneer je ging lopen , de 4 x moest wel binnen 14 dagen gelopen worden, in totaal deden hier toch nog 35 personen aan mee, we hopen volgend jaar weer gewoon te kunnen lopen net als anders. * De AFDELINGSVERGADERING VAN DE GYMNASTIEK IS 4 OKTOBER, Ook hier geldt, we hopen dat het door kan gaan, gepaste afstand Uitnodiging krijgt u/jij via de lessen Deze vergadering is in de Skelp ( voetbal kantine) *Hulpen gymnastiek: Helaas kan Nynke Meerveld helemaal niet meer helpen, ze is te laat thuis uit school. Ook Emma Wordman kan het laatste uur niet meer helpen, (zou meer turnen geven) Femke Schotanus, Rixt Rienstra, Sinne de Vries, Jildau Gersjes zijn er wel en helpen bij de peuter groep, Rixt en Sinne ook nog bij de 2de groep. Fijn dat jullie weer willen/kunnen helpen Bij de 3de Bij de 3de en 4de groep helpt nu Joran Boukes, heel fijn dat hij kan/wil, gaat vast lukken groep helpt ook Marieke feenstra, top zo is de cirkel weer rond. Stagiaires zijn altijd welkom, meld je aan bij juf Feikje 19

* Wedstrijden en fundag: We gaan er weer voor, Springwedstrijd, Fundag, onderlinge wedstrijd met 6 andere verenigingen uit de regio’s, zodra er datums bekend zijn hoor je het van ons. Je mag meedoen, is niet verplicht. Maar wel ontzettend leuk. * Gympakjes: Tijdens de eerste gymles zijn de pakjes gepast en uitgedeeld, deze keer hadden we alles even ingenomen gewassen en nagekeken, die stuk waren zijn gemaakt. Sommige pakjes zijn niet zo mooi meer door het wassen GRAAG WASSEN MET DE HAND EN DIREKT UITHANGEN OM TE DROGEN. Misschien weer eens andere pakjes????? Alle namen zijn genoteerd met de maat erbij van het pakje, * We maken er een: mooi sportief gezellig vreugdevol laaiend enthousiast seizoen van * Vragen??? Mail ons: gymnastiek@svnok of vraag juf Feikje * Overleg is altijd mogelijk * Plus Aktie: Deze keer doen we ook mee aan de plus Aktie, na de boodschappen kunt u via een punten systeem punten aan nok geven en zo kunnen wij weer geld krijgen om zelf iets aan te schaffen. * De suikerbrood Aktie is ook afgelopen seizoen niet geweest, we gaan kijken of we volgend Jaar (2022) iets kunnen organiseren. * 18 september ( is het al geweest als nok nieuws in de bus valt) hebben we een open les dag in de sporthal gehad, vanuit sport fryslan en de gemeente konden we hier aan mee doen, kosten zijn voor eigen vereniging. Afgelopen april waren we buiten aan het gymmen,(eigenlijk vanaf januari al,) maar doordat het buiten was komen er ook weleens mensen kijken, en zo ook deze kleine man met zijn ouders: Feye Rienstra hij vond het prachtig op de tumblingbaan, en komt zodra hij goed 2 jaar is ook bij de gymnastiek. 20

LIT-JIM-GEAN! “De Wike van 17 t/m 26 sept.” SV NOK Afdeling Gymnastiek Doet ook mee met de actie ‘Lit jim gean’ een initiatief van Sport Fryslân. Jim-gean-toch-ek? Ons aanbod:  Inloop-lessen voor de JEUGD: o Op zaterdag 18 september van 10.00 uur tot 14.45 uur. Iedereen vanaf 2jaar kan gratis meedoen: Peutergym Kleuters en gr3 Groep 4,5,6 Groep 7,8 en 12jr+ o Op donderdag 23 sept. Dance:  Inloop-lessen voor VOLWASSENEN: o Op woensdag 22 sept. Steps: Fit&Fun: o Op donderdag 23 sept Meer bewegen voor ouderen van 10.00 tot 10.45 uur van 11.00 tot 11.45 uur van 13.00 tot 13.45 uur van 14.00 tot 14.45 uur van 19.00 tot 20.00 uur van 19.15 tot 20.15 uur van 20.15 tot 21.15 uur van 9.15 tot 10.15 uur of van 10.15 tot 11.15 uur 2

Wat bieden wij? Maandag Turnen ( i.s.m BEO en De Walde) Woensdag Steps Fit &Fun Donderdag MBVO (Meer bewegen voor ouderen) Gymgroepen jeugd Peuters Groep 1,2,3 Groep 4,5,6 Groep 7,8 en VO Streetdance van 19.15 tot 20.15 uur van 20.30 tot 21.30 uur van 9.15 tot 10.15 uur van 10.30 tot 11.30 uur van 15.00 tot 15.45 uur van 15.45 tot 16.45 uur van 16.45 tot 17.45 uur van 17.45 tot 18.45 uur van 19.15 tot 20.00 uur inloop vanaf 19.00 uur Alle lessen vinden plaats in MFC It Klif in Oudemirdum. Behalve het turnen, dit is in De Skeakel van Oudega. Nieuwsgierig geworden? Meer info of vragen? Kom langs voor een gratis proefles ! Mail dan naar gymnastiek@svnok.nl of bel 06 20 71 07 01 van 18.00 tot 19.00 uur 2

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid T. Bosma R. De Goede R. Kappé P. de Laat Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Oudemirdum 06-55688599 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. Slottoernooi TV NOK Hierbij de uitnodiging om zoals gebruikelijk weer ons slottoernooi te houden. Uit informatie is gebleken dat veel leden op zaterdag verhinderd zijn om mee te doen. Uiteraard willen we zoveel mogelijk leden bereiken om mee te doen. Er is gekozen voor het weekend van 2 en 3 oktober. Graag willen we weten hoeveel leden er op de zaterdag of de zondag kunnen meedoen. Als je meedoet kun je je opgeven via het mailadres: bosma.t@home.nl. GRAAG REAGEREN VOOR 15 SEPTEMBER zodat we jullie allemaal tijdig bericht kunnen doen over de speeldatum. Voor vragen bel Tjeerd op 06-22582513. P.S. Tevens hierbij aan alle leden de mededeling dat de ledenvergadering dit jaar niet door gaat. We hopen deze te houden in april 2022. En dan zonder coronaperikelen. Bestuur TV. NOK 23

NOK.....NOK.....Who is There? Hallo, mijn naam is Jona van Polanen en ik ben 14 jaar oud. Ik woon in Den Haag en tennis erg graag met mijn familie of vrienden. In de buurt waar ik woon zijn er dus gelukkig ook twee tennisverenigingen. Zelf zit ik helaas niet op tennis, want ik zou het dan een beetje druk krijgen met school en andere sporten, maar ik ken wel veel mensen die het heel erg leuk vinden. Het enige nadeel is dat ze allemaal stuk voor stuk heel goed zijn, en daarom ik ook altijd van ze verlies. (gelukkig kan ik nog wel dik winnen van mijn Opa). De tennisbanen hier zijn niet heel erg anders, alleen is de vereniging een stuk groter. Waar jullie een vereniging hebben van twee tennisbanen hebben wij er wel 10 per vereniging. Tennis is hier best populair en daarom zijn er veel banen nodig. Genoeg ruimte om te tennissen dus! Ik kom ook wel eens naar Friesland om met mijn Opa te tennissen, of zelfs om mee te doen aan een toernooi bij jullie op de club. Ik vond dat erg gezellig en hoop dat het dit jaar weer doorgaat. Omdat ik eigenlijk niemand ken uit Friesland weet ik ook niet zo goed aan wie ik het stokje zou moten doorgeven, dus mijn opa zei dat jullie dat voor mij konden doen. Ik vond het heel erg leuk om dit te doen en de groeten uit Den Haag! Jona 24

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0 5 1 4 - 5 7 1 4 2 8 Info@dorpshuisnijemirdum.nl www.dorpshuisnijemirdum.nl

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
Home


You need flash player to view this online publication