0

Pagina 2 Impact Wet Toekomst Pensioen Pagina 3 Waarom een nieuw stelsel? Pagina 4 Pensioenakkoord in details Pagina 5 Rol pensioenadviseurs PENSIOENAKKOORD 2022 WAT STAAT ONS TE WACHTEN? De in december 2020 gepubliceerde consultatiestukken over het pensioenakkoord en concept wetgeving 'Wet Toekomst Pensioen' zijn een belangrijke start in de verdere totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel. In detail worden eerder geformuleerde principes uitgewerkt, maar ze geven ook de indruk dat er een onbalans kan komen voor werkgevers en werknemers. Een belangrijk voorbeeld daarvan kwam al in de hoofdlijnennotitie aan de orde: voor overgang naar vlakke premies zal bij veel regelingen, zo werd geconstateerd, adequate en kostenneutrale compensatie onhaalbaar blijken. Daarom wordt voor de (stijgende) premieregelingen de mogelijkheid geboden om de stijgende premieregeling voort te zetten, althans voor werknemers die in dienst zijn op het moment van de transitie. Dit is een belangrijke afwijking van de geest van het pensioenakkoord en zal leiden tot fiscaal ongelijke behandeling van werknemers en zal tevens kunnen leiden tot mogelijke beperkingen van de arbeidsmarktmobiliteit. Welke gevolgen dit voor uw onderneming heeft? Laat u informeren door één van onze Pensioendesk adviseurs. 1 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021 Pensioendesk MAGAZINE

IMPACT WET TOEKOMST PENSIOEN EEN NIEUW PENSIOENSTELSEL IN ONTWIKKELING De afgelopen jaren is er veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Het aantal werkenden ten opzichte van gepensioneerden loopt terug. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Om dit pensioenakkoord om te zetten in wetgeving heeft het kabinet op een concept wetsvoorstel ingediend om de Pensioenwet aan te passen. In december 2020 heeft minister Koolmees de nieuwe regelgeving ter consultatie aangeboden. Het doel is om de nieuwe wetgeving via ‘de Wet Toekomst Pensioen’ in te laten gaan vanaf 1 januari 2022. De datum van 1 januari 2022 staat nog open en is van diverse ontwikkelingen afhankelijk. 2 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

WAAROM EEN NIEUWE STELSEL? NAAR VERWACHTING STAPT IEDEREEN OVER In het nieuwe stelsel bestaat de actuele waarde van de pensioenaanspraken direct uit het persoonlijk pensioenvermogen dat voor een deelnemer is gereserveerd. Deze aanspraken worden niet verdisconteerd en bepaald op basis van dekkingsgraden van pensioenfondsen, een rekenrente is dus niet nodig. Om te berekenen welk pensioen met dit pensioenvermogen kan worden bereikt, wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde URMmethode. Met deze methode wordt op basis van een doorrekening van duizenden scenario’s het te bereiken pensioen in drie scenario’s (slecht weer, mediaan en goed weer) gepresenteerd. Hoe zit het met indexatie van pensioenen? In het nieuwe pensioencontract krijgt het overrendement een voorname rol. Dat contract biedt bovendien de mogelijkheid om risico’s voor bepaalde deelnemersgroepen, bijvoorbeeld gepensioneerden, gerichter af te dekken. Positieve rendementen kunnen zodoende direct tot uitdrukking komen in hogere pensioenen, ook bij een dalende rente. Kunnen medewerkers vervroegd met pensioen? Sectorale Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van start Sectoren kunnen per 1 februari 2021 gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf februari een aanvraag doen voor een vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse en vanaf 1 juni 2021 voor een activiteitenplan. De regeling loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar. Gezond je pensioen halen Omdat mensen steeds langer leven, stijgt de pensioenleeftijd en moeten mensen dus langer doorwerken. Het is belangrijk dat werkenden gezond werkend hun pensioen kunnen halen, ook degenen met zwaar werk. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. 3 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

PENSIOENAKKOORD IN DETAILS WAT ZIJN DE AFSPRAKEN? Kort samengevat zijn de volgende afspraken gemaakt in het pensioenakkoord: • De AOW leeftijd stijgt minder snel • • • • • • • • • • Gelijkblijvende beschikbare premie en degressieve pensioenopbouw als uitgangspunt Uitfasering stijgende premiestaffels Diensttijd onafhankelijk partnerpensioen (maximaal 50% van het pensioengevend salaris) Lumpsum (bedrag ineens) 10% Tijdelijke korting heffing RVU (vertrekregeling) Verlofsparen uitgebreid naar 104 weken Persoonlijk pensioenvermogen als uitgangspunt Compensatieregeling? Invaren (alleen bij pensioenfondsen) Transitieplan werkgever 4 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

ROL VAN PENSIOENADVISEURS AANPASSEN PENSIOENREGELINGEN Het nieuwe pensioenstelsel vraagt inzet van adviseurs, werkgevers en ondernemingsraden, want pensioenregelingen zullen gewijzigd moeten worden. Werkgevers moeten een transitieplan opstellen met betrekking tot de wijziging van de pensioenregeling en dit transitieplan zal in overleg met de ondernemingsraad worden uitgewerkt. Als streefdatum wordt in de concept Wet Toekomst Pensioen gesproken over 1 januari 2024 als uiterste datum om de impact van wijzigingen inzichtelijk te maken via het Transitieplan. De pensioenadviseur kan hier een leidende rol in spelen om de werkgever en werknemers zo goed mogelijk te begeleiden in de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Onze tip: start op tijd en laat u goed informeren over de gevolgen om (toekomstige) kostenstijgingen te voorkomen! 5 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

Colofon Tekst en opmaak: Noach A.G. van Beusekom MPLA (Pensioendesk Nederland) Meer weten? Ga naar www.pensioendesk.nl Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Pensioendesk Nederland. 6 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication