0

Jaarverslag 2021

Voorwoord Ik kan niet anders dan dit jaarverslag beginnen met het uitspreken van mijn ongelofelijke bewondering voor de jongeren die het afgelopen jaar deel hebben genomen aan het Award programma. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Want de uitdaging was groot. De Covid-pandemie eiste zijn tol op zowel mentaal als fysiek vlak. Mooie plannen vielen in duigen, goede voornemens bleken niet of nauwelijks uitvoerbaar te zijn door maatregelen als 1,5 meter afstand, online contact en zelfs complete lockdowns. En toch hebben honderden jongeren in Nederland het Award programma volbracht. Zij hebben doorzettingsvermogen getoond en met creativiteit hun oplossend vermogen aangesproken. Ondanks tegenslagen, hobbels op de weg en andere obstakels, hebben zij zich #WORLDREADY bewezen. Petje af! Prins Philip, Duke of Edinburgh en medeoprichter van de Award zou trots zijn. Want jongeren de mogelijkheid geven om hun eigen talenten te ontdekken en ze de ruimte te geven deze talenten verder te ontwikkelen en zo uit te groeien tot weerbare, kritische, zelfzekere en zelfnadenkende jongeren, dat is precies waar het programma na de Tweede Wereldoorlog voor is opgezet. Op 9 april 2021, slechts enkele maanden voor zijn 100ste verjaardag, overleed Prins Philip. Wij zijn dankbaar voor het warme hart dat hij de Award en de jongeren toedroeg en voor het fundament dat hij legde in de International Award for Young People over de hele wereld. Met trots en even groot enthousiasme zullen wij zijn nalatenschap voorzetten en verder uitbouwen in Nederland. Willem Bartelings Secretaris en wnd voorzitter 2

Inhoud Organisatie Doelstellingen Verlag van het bestuur Het voortzetten van de Award tijdens Corona Het verhaal van Jarko Award Centres in beeld Impact In het nieuws Vrijwilligers Uitreikingen Trainingen Partnerships Fondsenwerving Social Media Jaarrekening Contact 4 5 6 7 9 10 12 13 16 17 18 19 22 24 25 26 3

Organisatie De Nederlandse Award organisatie bestaat uit een directeur (Patricia de Ruijter) het bestuur en een Raad van Advies. Sinds 1 maart is het team van het Award kantoor Nederland versterkt met een accountmanager scholen voor 0,4 fte (Claudia de Leeuw) en zijn er 2 freelance projectleiders (Ernst van Rosmalen en Jeroen van de Wiel) die het project MDT in de Award uitvoeren. Sinds 20 oktober is er ook een administratieve projectondersteuning gekomen van 0,1 ft (Micaela Boer). Bestuur International Award, Nederland  Rien Wijdeven - voorzitter en penningmeester (tot en met december 2021)  Franck Horio - coördinator beoordelaars  Willem Bartelings – secretaris  Toine Peerboom – lid (vanaf december 2021)  Janieke van den Heuvel - lid  Vacant – penningmeester  Vacant – voorzitter (vanaf december 2021) Raad van Advies  Barry Hoogendoorn  Erik Linssen  Frank van Beuningen  Leander van Dongen  Monique de Koster  Rob Davits (voorzitter)  Sander de Rouwe  Stefan Diender 4

Doelstelling De stichting heeft als doel om jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar te helpen bij het verbeteren van hun psychologisch, fysiek en sociaal welzijn. Alles in de ruimste zin des woords. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door: • het opzetten van een niet-competitief en vrijwillig programma op psychologisch, fysiek en sociaal gebied, gericht op zelfontplooiing van jongeren, waaronder het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de gemeenschap; • het toekennen van certificaten met Bronzen, Zilveren en Gouden Awards als één van de niveaus van bovengemeld programma met succes is afgerond. 5

Verslag van het bestuur Ook in 2021 werd ons werk ingewikkelder door de pandemie. Ook nu weer moesten de vergaderingen digitaal plaatsvinden en werd een contact tot het minimum beperkt. De samenstelling van het bestuur wijzigde gedurende dit afgelopen jaar. We begonnen met 4 bestuursleden. Aan het eind van het jaar kwam daar Toine Peerboom bij, maar moesten we afscheid nemen van Rien Wijdeven. De Inzet van Rien is nauwelijks te beschrijven. We gaan hem dan ook ernstig missen. Op dit moment is de samenstelling dan ook: Franck Horio, Janieke v.d. Heuvel, Toine Peerboom en Willem Bartelings (secretaris). De directeur heeft aan het einde van het jaar aangegeven niet verder te willen met deze baan. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en zullen op zoek gaan naar hoe we de organisatie verder willen inrichten. In het afgelopen jaar zijn er 8 reguliere vergaderingen geweest en een aantal bijeenkomsten van het bestuur zonder agenda over de situatie. Op de agenda stonden de vaste punten zoals The International Council, het Risk Register, AVG, WBTR (wijziging wetgeving), voortgang van de diverse activiteiten, wijzigingen van bestuur en Raad van Advies maar ook vooral MDT en de activiteiten die daarvoor nodig waren en natuurlijk ook de ontwikkelingen op het gebied van Covid 19. De samenwerking met diverse externen is aan bod gekomen. De Award golfwedstrijd om de Monique de Koster trofee heeft weer plaatsgevonden. Daarbij waren diverse leden van het bestuur en de voorzitter van de RvA aanwezig. Het contact met de RvA was in dit jaar wat ingewikkeld, maar er is regelmatig contact geweest tussen de voorzitter van de RvA en de secretaris van het bestuur. Ze werden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor het komende jaar gaan we weer met nieuw elan aan de slag en hopen dat dit jaar een wat normale werkwijze mogelijk maakt. Vol goede moed op naar 2022. Namens het bestuur, Willem Bartelings 6

Het voortzetten van de Award tijdens Corona Helaas werd ook 2021 overschaduwd door de gevolgen van de Coronapandemie. Lockdowns, avondklok, sluiten van scholen, online lessen, horeca en culturele sector dicht, geen mogelijkheden om te sporten en soms zelfs niet de mogelijkheid om thuis vrienden te ontmoeten: het trok een zware wissel op de mentale en fysieke gezondheid van de jongeren. Bijna de helft van de jongeren ervoer vooral negatieve effecten van de coronacrisis (*1). Ze hebben stress over hun opleiding of werk, 1 op de 7 jongeren voelt zich eenzaam (*2) en het aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen is schrikbarend gestegen dit afgelopen jaar (*3). Hoewel de uitvoering van het Award programma werd bemoeilijkt door de beperkende maatregelen, hebben we de mogelijkheden om het Award programma in te zetten als een tool om jongeren te helpen mentaal en fysiek gezond te blijven, zo goed mogelijk ingezet. Via onze Award Centres en de inzet van onze Award Begeleiders en vrijwilligers bleven we jongeren motiveren om te blijven kijken naar mogelijkheden. En zo de maatschappij te ondersteunen en goed voor zichzelf en de mensen in hun directe omgeving te zorgen. 7

Daarnaast zijn er vanuit het Award kantoor Nederland verschillende acties ondernomen om de Award Centra en Award Begeleiders te faciliteren en ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Daarbij bleek online niet alleen maar een vloek, maar soms ook een zegen. Het bood ons de mogelijkheid om onze Award Begeleiders in heel Nederland ‘even snel’ te zien en te spreken, waardoor het gevoel van verbinding en betrokkenheid werd vergroot. Evenals voorgaand jaar golden er tijdelijke aanpassingen in de richtlijnen van de Award. Toegestane tijdelijke aanpassingen in de richtlijnen van de Award. Omdat prioriteit ligt bij het voortzetten van de Award is er Internationaal besloten tijdelijke aanpassingen in onze richtlijnen toe te staan. Op de website vermeldden we toegestane tijdelijke aanpassingen in de richtlijnen van de award. De wijzigingen zijn als volgt onderverdeeld: a. Leeftijdseisen b. Vrijwilligerswerk c. De Expeditie (Adventurous Journey) *1 . (bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/50/bijna-helft-jongeren-ervoer-uitsluitendnegatieve-invloed-van-coronacrisis). *2 (bron: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/onderzoek-toont-aan-1-op-de-7jongeren-eenzaam-door-coronacrisis) *3 (bron: https://www.113.nl/actueel/meer-suicides-onder-jongvolwassenen-tussen-20-en-30jaar) 8

Het verhaal van Jarko Gouden Award deelnemer van het Yuverta in Eindhoven “Om eerlijk te zijn: ik ben mee gaan doen met de Award voor de Expeditie. Het leek me geweldig om op avontuur te gaan in de natuur met een groep vrienden. Maar de Award bleek veel meer te zijn dan alleen dat. Als sport koos ik ervoor om mezelf verder uit te dagen op het gebied van Taekwando. Ik beoefen die sport al zo'n 12 jaar. Vroeger was ik heel fanatiek, maar sinds ik op de middelbare school zit, was dat behoorlijk afgezakt. Ik had mezelf als doel gesteld om weer mee te gaan doen met de competitie. En met een geweldig resultaat, want in 2019 werd ik Nederlands Kampioen! Dat gaf me nieuwe energie. Helaas werd de competitie stilgelegd vanwege Covid, maar ik kijk er echt naar uit om mijn sport weer op hoog niveau verder op te pakken en mezelf te blijven uitdagen. Voor onze Zilveren Expeditie hadden we plannen gemaakt om te gaan hiken in de Vogezen in Frankrijk. Helaas kon deze reis niet doorgaan vanwege de Covid-maatregelen. Maar we wilden niet bij de pakken neer gaan zitten en niks doen, dus besloten we onze Expeditie te organiseren in Limburg. In de dagen voorafgaand aan onze Expeditie, waren er overstromingen in Limburg door de zware regens. We hadden ons verheugd op survivallen in de natuur, maar daar werden we geconfronteerd met de verwoestende kracht van de natuur. De inwoners van Zuid-Limburg waren degenen die echt aan het survivallen waren omdat hun huizen en winkels onder water stonden. Dat heeft echt wel indruk gemaakt. Onze Zilveren Expeditie is er één die ik nooit meer zal vergeten. Ik ben als 'buitenstaander’ met de bronzen Expeditie in deze groep terecht gekomen. Maar nu zijn het vrienden voor het leven.” “We hadden ons verheugd op leuk survivallen in de natuur, maar werden geconfronteerd met de verwoestende kracht van de natuur door overstromingen. Dat heeft echt wel indruk gemaakt.” Foto's: hoog water tijdens de Zilveren Expeditie in Limburg en Jarko (2e van rechts) wint goud op het NK Taekwondo 9

De Award Centra in beeld In 2021 waren er 49 Award Centra actief;  6 jongeren vrijwilliger groepen,  1 jeugdvereniging,  2 private schools,  21 onafhankelijke scholen (waarvan 12 Internationale Scholen),  7 publieke scholen  3 jongeren vrijwilligers groepen  8 open Award Centra en  1 buurtgroep. Ondanks het tweede Coronajaar hebben we een forse groei in deelnemersaantallen weten te behalen; van 1127 actieve deelnemers in 2020 zijn we gegroeid naar 1522 actieve deelnemers in 2021. Het behalen van een Award is ook in 2021 als gevolg van alle Corona maatregelen moeilijk gebleken, 210 Awards zijn behaald, 159 Bronzen, 46 Zilveren en 5 Gouden. I 10

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling van de 719 nieuwe Award deelnemers in 2021 zien we een overgrote meerderheid van jonge deelnemers in de leeftijdsgroep 14 – 16 jaar. Veel deelnemende scholen starten het Awardprogramma in het tweede schooljaar. Het Awardprogramma wordt door 49 Award Centra aangeboden, 162 Award begeleiders hebben de 1522 actieve deelnemers begeleid. 11

Impact Hierboven de verdeling van in totaal 27.633 uur naar Award niveau en Award onderdeel. Het onderdeel Sport is bij de Bronzen Award veruit favoriet. 12

In het nieuws De Award is het afgelopen jaar een aantal keren in het nieuws geweest: OSG Sevenwolden als eerste Friese school aan de slag ‘The International Award for Young People - The Netherlands’ 3 juni 2021 om 18:03 uur HEERENVEEN OSG Sevenwolden heeft als eerste school een samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij de locatie Fedde Schurer ‘The International Award for Young People - The Netherlands’ actief gaat promoten. Donderdag is daarover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend bij de locatie Fedde Schurer door directeur Patricia de Ruijter van de Award en door directeur van Fedde Schurer Bert Oosting. Directeur Bert Oosting van de locatie Fedde Schurer en directeur Patricia de Ruijter van de Award. (© Vincent Jorna) Lees het volledige artikel: https://heerenveensecourant.nl/artikel/1166779/osg-sevenwolden-als-eerste-friese-schoolaan-de-slag-the-international-award-for-young-people-the-netherlands.html 13

Goirlenaar Franck Horio ontvangt Britse erepenning GOIRLE - Franck Horio uit Goirle krijgt koninklijke erkenning uit Engeland. Hij ontving een erepenning voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de Nederlandse tak van stichting The Duke of Edinburgh’s The International Award for Young People, een organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling voor jongeren. Nisrine Abousalama 02-12-21, 17:55 Laatste update: 07-12-21, 12:06 Bron: BD Zo ziet de koninklijke erepenning eruit: een munt die speciaal voor de 100ste geboortedag van wijlen prins Philip is geslagen. © Stichting The Duke of Edinburgh’s International Award for Young People De Goirlenaar is al ruim twintig jaar betrokken als bestuurslid bij de stichting die in 1956 door prins Philip werd opgericht. De stichting richt zich op ‘een alternatieve manier van leren’, een methode om jongeren op een zelfstandige en maatschappelijk betrokken manier hun talenten te laten ontwikkelen. Jaarlijks stellen meer dan een miljoen jongeren over de hele wereld doelen voor zichzelf waarbij ze begeleid worden door een coach. Horio zet zich al jarenlang in als begeleider, beoordelaar en trainer voor die jongeren. Lees het volledige artikel: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/goirlenaar-franck-horio-ontvangt-britseerepenning~a395642b/ 14

Franck Horio kreeg één van de honderd koninklijke Britse eremunten: ‘Ik had dit echt niet verwacht’ Franck Horio heeft een Britse koninklijke munt en aanbevelingsbrief ontvangen voor zijn inzet voor stichting de Award. Franck werkt daarnaast bij het TextielMuseum. © Pix4Profs / Jules van Iperen TILBURG - Met een list werd Franck Horio (57) uit Goirle vorige week naar het TextielMuseum gelokt, waar hij werkzaam is als ICT’er. Tot zijn verbazing stond hem daar een Britse koninklijke verrassing te wachten. Hij is namelijk één van de slechts honderd mensen die een speciale munt ter ere van de 100ste verjaardag van wijlen prins Philip in ontvangst mocht nemen. De Britse koninklijke munt en aanbevelingsbrief die Franck Horio heeft ontvangen voor zijn inzet voor stichting de Award. © Pix4Profs / Jules van Iperen Lees het volledige artikel:https://www.bd.nl/tilburg-e-o/franck-horio-kreeg-een-van-dehonderd-koninklijke-britse-eremunten-ik-had-dit-echt-niet-verwacht~a38012d01/ 15

Vrijwilligers De Award heeft bijna 250 vrijwilligers en daar zijn we heel blij mee. En trots op! Het succes van de Award hangt vooral af van onze enthousiaste, deskundige en verantwoordelijke vrijwilligers. Zij helpen bij de organisatie, ontwikkeling en groei van het programma. De impact die zij maken is onbetaalbaar voor de jongeren die meedoen aan de Award. Bestuur Het bestuur bestond het grootste deel van het jaar uit 5 leden. Zij zetten zich vrijwillig in voor de Award en zijn verantwoordelijk voor het uitzetten van de grote lijnen. In december heeft Rien Wijdeven, onze bestuursvoorzitter, te kennen gegeven dat zijn vrijwillige inzet voor de Award niet langer te combineren viel met zijn werkzaamheden als gemeentebestuurder. Gelukkig blijft hij wel aan als bestuursadviseur. Dat maakt dat we sinds het einde van 2021 met 4 vrijwillige bestuurders over zijn en 2 vacante posities hebben voor enthousiaste mensen die mee de koers willen uitzetten voor de Award. Award Begeleiders en Expeditie Beoordelaars Award Begeleiders zijn vrijwilligers die de deelnemers coachen en begeleiden tijdens hun Award. Het grootste deel van deze Award Begeleiders zijn docenten van scholen en scoutingleiders. Ook zijn er enkele individuen actief als Award Begeleider. Elke Award Begeleider heeft een training gevolgd waarin hij/zij kennis heeft genomen van de missie, visie en richtlijnen van de Award. Daarnaast is hen geleerd hoe ze Award-deelnemers goed kunnen begeleiden tijdens het doorlopen van hun Award programma. In 2021 zijn er 27 nieuwe Award Begeleiders getraind. In het totaal staan er nu 125 Award Begeleiders geregistreerd in het Online Record Book. Expeditie Beoordelaars zijn vrijwilligers die meegaan op Expeditie en als onafhankelijk assessor de deelnemers beoordelen. Ook deze beoordelaars hebben hiervoor een speciale training gevolgd. In 2021 zijn er 6 nieuwe Award Beoordelaars getraind. In totaal zijn er nu 49 Award Beoordelaars inzetbaar. Ambassadeurs Ambassadeurs zijn Awardhouders die op verschillende manieren input geven aan de Award. Zij steunen op evenementen en denken mee op verschillende gebieden in de organisatie. 16

Uitreikingen Foto's: Gezamenlijke Award uitreiking Newmancollege, Yuverta, 2 College Durendael en Civil Disobediants Tussen de mazen van de dan weer aangescherpte of juist weer versoepelde Covidmaatregelen door, was het een hele uitdaging om een Award-uitreiking te organiseren. De meeste scholen speelden op safe en hebben hun uitreiking uitgesteld. Zij wachten liever tot het moment waarop ze echt weer groots en feestelijk (zoals vanouds) uit kunnen pakken. Want juist in deze lastige tijden, waarin Covid veel beperkingen geeft op het ‘normale’ dagelijkse leven, is elke stap naar groei die de deelnemers zetten extra bijzonder. Elke actie die gericht is op een ander helpen en/of jezelf uitdagen het beste uit jezelf te halen, verdient een podium en applaus. En hoewel veel Award-uitreikingen uitgesteld zijn, is de trots op de deelnemers die hun Award in deze lastige tijd volbracht hebben alleen maar groter geworden. Zij zijn de uitdaging aangegaan en hebben de Award dubbel en dwars verdiend. De waardering krijgen ze bij elke overwinning die ze halen (hoe klein die ook lijkt), de daadwerkelijke overhandiging van de bronzen, zilveren of gouden Award volgt hopelijk snel. In 2021 zijn 4 uitreikingen georganiseerd en zijn er in totaal 61 Bronzen Awards, 25 Zilveren en 1 Gouden Award uitgereikt. 17

Trainingen Door het trainen van nieuwe (vrijwillige) medewerkers kunnen er nog meer jongeren meedoen aan het Award programma. In 2021 zijn er verschillende trainingen georganiseerd: Soort training Award Begeleider Expeditie Beoordelaar Q&A ORB (online) Train the trainer Aantal trainingen 5 1 1 1 Aantal deelnemers 27 6 6 5 Foto: train the trainers training: opdracht instructies geven 18

Partnerships Scouting Scouting Nederland en de Award zijn sinds 2013 partners. De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren is een belangrijk aspect voor beide organisaties. Scouting en the Award delen het gemeenschappelijk doel om jongeren actiever te betrekken bij hun omgeving. Door de samenwerking kunnen Scouts hun Scouting activiteiten gebruiken om hun Award te voltooien. De samenwerking heeft scouting Nederland ook een uitstekend platform geboden om met meer niet-Scouts in gesprek te gaan. Dit heeft hun de kans gegeven om zich verder te ontwikkelen op groepsniveau, regionaal en nationaal niveau door hun vrijwilligerswerk, evenals het ontwikkelen van individuele talenten door samen te werken en te leren van allerlei geweldige activiteiten, evenementen en projecten, zowel in binnen- als buitenland. Scouting is gericht op het buitenleven en de adventure journey-sectie van de Award past daar perfect bij. Georganiseerde Avontuurlijke Reizen binnen Scouting in Nederland staan open voor deelname van Award deelnemers die geen lid zijn van Scouting Nederland en dit heeft bijgedragen aan het vergroten van hun landelijke ledental door het uitnodigen van nieuwe Award deelnemers voor de Scouting familie. Humanitas & R-Newt Voor de Maatschappelijke Diensttijd is Award Nederland een samenwerking aangegaan met Humanitas ’s-Hertogenbosch en ContourdeTwern’s Jongerenorganisatie R-Newt. Met partner Humanitas is er expertise in het werven, trainen en coachen van vrijwilligers. Jaarlijks helpen 19.000 vrijwilligers van Humanitas zo’n 74.000 mensen (landelijk). Doelstelling binnen het samenwerkingsproject was om in 2 jaar tijd 60 jongeren op te leiden en te begeleiden in hun rol als peer-to-peer Award Begeleiders. In het eerste jaar van dit project hebben 15 jongeren vanuit Humanitas de opleiding gevolgd. R-Newt helpt jongeren die de weg naar zorg en hulpverlening niet vinden. De jeugdwerkers van R-Newt maken het contact met de jongeren letterlijk op straat. Hierdoor is R-Newt een waardevolle partner in het werven van jongeren in deze specifieke doelgroep. Met R-Newt heeft de Award de gezamenlijke missie om 200 jongeren uit Midden-Brabant te laten starten aan het Young Explorers Progam (YEP), inmiddels omgedoopt tot MDT de Award. Afgelopen jaar wist R-Newt 43 jongeren bij het programma aan te melden. Sinds de start van het programma in december 2020 hebben we (ondanks de coronamaatregelen) een aantal activiteiten binnen dit project kunnen organiseren: - Kick-off event met de partners - Kick-off event met de jongerencoaches - Kick-off event met de jongeren deelnemers - Inspiratiesessie met het jongerenpanel - Trainingsbijeenkomst jongerencoaches - Pizza- en tapasavond om de onderlinge contacten tussen de jongerencoaches en – deelnemers te bevorderen. 19

Foto's: pizza en tapasavond met Humanitas en R-Newt Helaas is na de zomer de samenwerking met R-Newt op losse schroeven komen te staan. De aangemelde deelnemers haakten binnen zeer korte tijd ook weer af en het bleek bijzonder lastig om binnen de gestelde samenwerkingskaders nieuwe deelnemers te werven. Per 1 oktober 2021 heeft R-Newt haar rol als exclusieve wervingspartner in dit project neergelegd. De Award heeft vanaf dat moment de werving van deelnemers voor het MDT-project overgenomen van R-Newt. Om de doelstellingen uit het projectplan alsnog te kunnen behalen is er door de Award een nieuwe wervingsstrategie ontwikkeld, met als belangrijkste uitgangspunt dat er wordt ingezet op meerdere wervingspartners. Om hiervoor toestemming te krijgen is begin 2022 contact gelegd met de subsidieverstrekker. 20

IScreen Foto: team van iScreen Rosmalen IScreen is een psychologisch bedrijfskundig adviesbureau in Rosmalen. Met hun team van organisatiepsychologen en belevingsregisseurs zijn zij altijd op zoek naar wat mensen daadwerkelijk beweegt. Praktisch vertaald in tests, systemen, tools, begeleiding, training en programma's die erop gericht zijn dat mensen ook daadwerkelijk in beweging komen en groeien. In iScreen hebben we een ideale kernpartner gevonden voor het project MDT in de Award. Elke deelnemer die de Award gaat volgen binnen dit project, krijgt van iScreen een Talentwijzer en een communicatiestijl- en karakterprofiel. Op deze manier verkrijgen zowel deelnemers als de peer-to-peer begeleiders inzicht in hun eigen talenten, communicatiestijl en karaktereigenschappen, zodat ze beter in staat zijn met elkaar samen te werken en passende uitdagingen te kiezen voor hun Award-traject. Daarnaast heeft iScreen geïnvesteerd in het ontwikkelen van een speciale ‘Talenten Expeditie’ een uitgebreide talententest op basis van de al bestaande Talentenwijzer, die we in de toekomst willen aanbieden aan alle nieuwe Award deelnemers. 21

Fondsenwerving Threefunds Van het Threefunds hebben we een subsidie ontvangen van £31.425 voor de periode van 3 jaar (tot en met 2021) waarmee we de Award in Nederland naar een hoger, meer professioneel niveau kunnen tillen. Doel was om het aantal Award deelnemers te vergroten door middel van efficiënte wervingsactiviteiten, betere klantrelaties en zorgen voor een solide backoffice om deze groei te managen. Focus lag met name op de scholen, zowel internationaal (vaak al bekend met het Award programma) als ook Nederlandse scholen. Aan het eind van dit laatste subsidiejaar kunnen we concluderen dat de Award in Nederland is flink gegroeid en dat is nog maar het begin. Voor het aansluiten van de Agora-scholen bij het Award-programma ontvingen we vanuit het Threefunds een aanvullende financiering van £31.425, verdeeld over 3 jaar, tot en met 2023. ZonMw Vanuit ZonMw ontvingen we een subsidie voor het implementeren van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in de Award. Het project heeft als doel om jongeren tussen de 14 en 27 jaar, buiten schooltijd te activeren op zoek te gaan naar de beste versie van henzelf. MDTprojecten bieden heb de kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en van betekenis te zijn voor een ander. MDT wil zo de samenleving sterker maken. Dit 2e projectjaar verliep, onder andere door de Covid-beperkingen, moeizaam en onze doelen werden dan ook niet behaald. Volgend jaar zullen we dus alles op alles moeten zetten om een inhaalslag te maken en onze doelen alsnog te halen. Wij hebben daar alle vertrouwen in. World Health Organisation (WHO) en de Verenigde Naties (VN) Ook de funding van de World Health Organisation en de Verenigde Naties van £8600 is toegekend. De subsidie is ingesteld voor projecten die jongeren helpt in de after-Covid periode. We hadden daarvoor het projectplan ‘the Masterclass of Happiness’ ingediend. Een interactieve show waarin op humoristische wijze wordt teruggeblikt op de afgelopen Covidperiode, maar vooral ook met positiviteit vooruit wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden die deze periode ook gecreëerd met zich meebracht. Dit uiteraard gekoppeld aan de rol die de Award kan spelen bij het pakken van die kansen. Helaas kwam de verdere uitvoering van het plan stil te liggen door de Covid-maatregelen. Gelukkig ziet het er naar uit dat het plan in 2022 alsnog weer opgepakt kan worden. Overige De Stichting Vaillant Fonds co-financiert MDT in de Award met een bijdrage van €8000,Het VSB fonds steunt het MDT-project met €25.000,. 22

Giften in natura Golfbaan the Duke in Oirschot stelde de golfbaan ter beschikking voor het fondsenwervende golfevenement. Business Event Op maandag 25 oktober waren wij weer te gast bij de exclusieve business-en members only club “The Duke” golf te Nistelrode voor onze jaarlijkse golfdag. Totaal 20 deelnemers waren actief op de baan met als doel om winnaar te worden van de felbegeerde Monique de Koster wisselbokaal. Na afloop was er een borrel voor al onze gasten, de prijsuitreiking en kregen ze informatie over ons programma. De opbrengst van dit sponsorevent gebruiken wij om extra activiteiten en bijeenkomsten te organiseren voor onze vrijwilligers en deelnemers. 23

Social Media De Award is actief op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. 2019 Volgers op Twitter - Volgers op Facebook 599 Volgers op Instagram - Volgers op LinkedIn - 2020 - 692 - 103 2021 53 814 257 503 Door de groei in het aantal Award Centres en de beperkte mogelijkheden van het Award team, heeft de focus het afgelopen jaar niet heel erg gelegen op de social media. Dankzij de inzet van stagiaires werden de kanalen op regelmatige basis voorzien van nieuwe content, vooral overgenomen vanuit het hoofdkantoor in Londen en gedeeld vanuit andere bronnen. En dankzij het persoonlijke netwerk van onze medewerkers groeide het aantal volgers. Wens is om in de nabije toekomst een social media redacteur aan te kunnen stellen die ook zelf content gaat creëren. 24

Jaarrekening Opgesteld door Maashorst administratie Balans t/m 31-12-2021 Code 0700 Omschrijving Besteedbaar vermogen 1290 Overige vorderingen 1300 2021 Saldo Winst- en verliesrekening 01-01-2021 t/m 31-12-2021 Code 4000 4010 4020 4030 4035 4036 4038 4060 4090 4095 4096 4101 4600 4650 8015 8020 8030 Omschrijving Reiskosten Verblijfskosten Telefonie en internet 4021 Contributies en abonnementen Administratie div Accountants- en administratiekosten Kosten kantoor Bankrente en -kosten Erasmus project Diversen bijv eten en drinken Beroepskracht Loonheffing Three Funds: training staf Kosten Training Opbrengsten Training 8010 Giften en schenkingen Golftoernooi 2019 Deelnemersbijdrage Schoolbijdragen Saldo verlies 35.571,87 129.005,86 663,93 Rekening Courant bankier 895 1320 Internetplus spaarrekening 719 Young Explorers Program / MDT 26.325,22 90.000,00 76.715,23 17.480,20 134.469,35 134.469,35 Activa Passiva 57.754,12 Verlies 11.407,83 147,38 3.700,51 295,92 12.395,66 1.247,90 8.489,81 46,18 328,35 285,51 53.556,56 35.110,00 58,66 2.263,94 1.950,00 65.081,47 3.786,89 12.987,28 9.300,00 129.005,86 Winst 25

Contact Stichting International Award for Young People Veenmarktkade 8 Kantoor 6257 5222 AE ’s-Hertogenbosch Post/bezoekadres: Kapellerpoort 1 Kantoor 3-B09 6041 HZ Roermond T E W KvK 085-0501972 info@award.nl www.award.nl Haaglanden 41157808 Bankrekening NL84ABNA0460142895 De stichting International Award for Young People, The Netherlands is een erkende National Award Authority (NAA) en aangesloten bij de ‘Duke of Edinburgh’s International Award Association’ te Londen. 26

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication