0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentritichste jiergong, nûmer 12, 2 maaie 2023 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767

3 Afscheid Met dit nummer neemt de redactie afscheid van drie trouwe redactieleden. Een jaar geleden gaf Meindert aan dat hij ging stoppen met zijn redactiewerk voor de Grutte Gelf. En begin dit jaar hebben ook Auke en Djoeke aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor het dorpsblad. Dertig jaar geleden, in januari 1993, is Djoeke toegetreden tot de redactie van de Grutte Gelf. Destijds werd de binnengekomen kopij, vaak nog handgeschreven, onder meer door Djoeke uitgetypt (jawel op een typemachine) en gecontroleerd op spellings- en typefouten. In 1996 werd de overstap naar de computer gemaakt en werd de kopij ook wel eens op diskette ingeleverd. Sinds 2001 kan er ook met de Gelf-redactie gemaild worden, met als gevolg dat er steeds minder kopij binnen die nog uitgetypt moet worden. Naast de controle van de Nederlands stukjes zorgde Djoeke er ook voor de ‘Fryske stikjes’ zonder ‘flaters’ in de Gelf terecht komen. Ook zorgde Djoeke ervoor dat geboortes, overlijdens, huwelijken, jubilea en geslaagden een vermelding kregen in de “Skûtelbank”. Daarnaast heeft ze heel wat foto’s voor de Gelf gemaakt en zorgde ze voor de nodige ‘ferdiverdaasje’ in het blad. In september 2006 is Meindert de redactie komen versterken. De eerste rubriek van Meindert was ‘Bernepraat…’ en later ‘Lytse minsken, grutte ferhalen’ met citaten uit de schoolkrant ‘Teltsjebiis’ van de Johannes Looijengaskoalle en de puzzel SU(rhúster)DOKU. In de jaren erna volgden verschillende andere (vaste) rubrieken waaronder Grutte (Gelf) problemen, Bijzondere berichten uit de media, het Zoekplaatje en Heden en verleden. Verder heeft Meindert door de jaren heen heel wat ‘stikjes’ voor de Gelf geschreven en zorgde hij voor de nodige bijschriften bij de foto’s van jubilarissen, VUT-ers en gepensioneerden. En sinds mei 2009 verzorgt Auke de financiële kant van de Grutte Gelf. Met zijn komst is de ledenadministratie volledig geautomatiseerd en is de Gelf voor het innen van het donateursgeld overgestapt op automatische incasso. Een hele klus. Daarnaast verzorgde Auke het contact met bestaande en (potentiële) nieuwe adverteerders en zorgde hij voor de facturatie, betalingen en de financiële overzichten. Ook zorgde hij ervoor dat adreswijzigingen en mutaties tijdig werden doorgegeven aan de bezorgers, zodat de Gelf bij de juiste personen ‘op de mat’ valt. Binnenkort zal er nog op gepast wijze afscheid worden genomen van Djoeke, Meindert en Auke voor het vele werk dat zij voor de Grutte Gelf hebben ver

4

5 richt, maar langs deze weg willen we jullie alvast bedanken voor jullie inzet voor de Grutte Gelf. Mede dankzij jullie is het dorpsblad uitgegroeid tot wat het nu is. Gelukkig vertrekt Djoeke niet helemaal bij de Gelf, wat zij en haar man Joop blijven de verspreiding van de Grutte Gelf en de bezorging buiten Surhuizum voor hun rekening nemen. Namens de redactie, Beitske en Kornelis Uitslag enquête Grutte Gelf Leeftijd van de ge-enquêteerde: Leeftijd medelezers in huis - 18-30 2 - 30-50 3 - 50-70 5 - 70-100 2 Waarom leest u de Grutte Gelf? - Om op de hoogte te blijven van ‘actueel’ nieuws en weetjes uit eigen dorp. - Verslagen van evenementen. - Activiteitenagenda. - Ontspanning. Wat vindt u het leukst in de Grutte Gelf? - Bijzonderheden uit het dorp. - Verslagen van evenementen. - Dat het dorpsblad bestaat. Alles. - Dat het blad een verbinding is tussen jong en oud. - Maakt niks uit, ik lees hem helemaal. Wat mist u? - Niks. - Kleur. - Nieuws van het Plaatselijk Belang. Wat zou u willen lezen in de Grutte Gelf? - Interviews. - Voorstellen van nieuwe dorpsgenoten. - Reisverslag van iemand. - Verhalen en foto’s over de geschiedenis van Surhuizum. - Het zou mooi zijn als ideeën worden gedeeld voor Surhuizum over duurzaamheid, toerisme, cultuur etc. 4 5 5 2

6

7 Zou u zelf kopij inleveren? - Nee. Maar ook veel ja’s gelukkig. Wij zullen diegenen dan ook uitnodigen om eens kopij in te leveren, vinden wij hartstikke leuk! U krijgt bericht. Kijkt u wel eens op diverse websites/social media? - Ja 9, nee 3 Zou u willen meewerken aan een interview/uw bedrijf promoten? - Ja. 7 Heeft u een bedrijf? En zou u willen adverteren? - Ja. 2 Zou u het leuk vinden om eens verslag te doen van een activiteit? - Ja. 4 Zou u de Grutte Gelf digitaal willen ontvangen? - Nee 11, ja 1. Lezers, heel erg bedankt voor het invullen van de enquête! Wij gaan met de uitslag aan de slag en nemen contact op met diegenen die iets voor de Grutte Gelf willen doen. Herstelwerkzaamheden kerktoren op schema Zoals u weet krijgt de kerktoren met zijn unieke, opgemetselde spit, zowel aan de buiten- als binnenkant een grondige opknapbeurt. Bovendien wordt het haantje van de 33 meter hoge toren opnieuw verguld. “Het metsel- en voegwerk vertoont gebreken, waardoor het regenwater de gevel heeft doordrenkt. Dit heeft lekkerij tot gevolg, waardoor aan de binnenkant verrotte houtdelen moeten worden vervangen. De houten delen zijn behoorlijk aangetast”, aldus bouwkundig projectleider Menno Sikkink van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen (SBKG) Noord-Nederland. “Mede onder invloed van vorst konden er stukjes steen loslaten en naar beneden vallen. De opknapbeurt was zeer nodig.” De toren wordt voorzien van drupranden, die zorgen voor een betere afvoer van het regenwater in vergaarbakken, waarna het met leidingen wordt afgevoerd naar beneden. De opknapbeurt gaat enkele tonnen kosten, waarvan het grootste deel voor rekening komt voor de gemeente Achtkarpselen. Eind maart werd met de werkzaamheden begonnen en de opknapbeurt zal in juni afgerond worden. Aannemer van der Haak en Bijlstra uit Westergeest en metsel- en voegwerkspecialist Siegersma uit Berlikum voeren de restauratiewerkzaamheden uit. “We liggen mooi op schema”, aldus specialist gebouwen Riemer van der Molen van de gemeente Achtkarspelen.

8

9 Nieuws van Plaatselijk Belang Beste Surhústers, Op 17 april jl. hield Pleatslik Belang Surhuzum haar jaarlijkse ledenvergadering bij Pannenkoekenhuis Landzicht te Surhuizum. Rond de 30 leden waren ditmaal aanwezig. De onderwerpen die er het afgelopen kalenderjaar toe deden zijn hieronder voor uw opgesomd in een jaarverslag. Ieder jaar zet Pleatslik Belang inwoners uit Surhuzum ‘yn it sintsje’ als dank voor bewezen diensten voor het dorp. Afgelopen jaar hebben zowel Djoeke Postma als Meindert Brouwer aangekondigd de werkzaamheden binnen de redactie van de Grutte Gelf neer te zullen leggen. Zowel Djoeke als Meindert namen decennia plaats in de redactie van de Grutte Gelf. Waar Meindert zich al bijna 17 jaar inzet voor het dorpsblad, doet Djoeke dit al 30 jaar! Dit wordt door Pleatslik Belang zeer gewaardeerd en wij hoefden als bestuur dan ook niet lang na te denken wie dit jaar in het zonnetje gezet moesten worden. Djoeke en Meindert, ook namens Surhuzum; nogmaals tige tank! Kruising Langfâl Zoals iedereen weet is het kruispunt Langfâl/Pûsterwei aangepast. Wij hebben meerdere vragen gehad met betrekking tot het standpunt van PB hierin. Juli 2022 hebben wij het ontwerp ter inzage gekregen en hierop hebben wij destijds het volgende gereageerd:

10 1. Als het doel is het verbeteren van de veiligheid van overstekkende fietser van de Pûsterwei, dan is dit zeker een verbetering. 2. Als het doel is de algehele veiligheid (van voornamelijk fietser) van It Langfal verbeteren, dan zal dit weinig helpen aangezien er voornamelijk hard wordt gereden buiten het stuk waar de drempels nu zitten. Reactie van de gemeente was als volgt: Doel is het verbeteren van de oversteekbaarheid van het fietsverkeer maar ook het laten afremmen van het autoverkeer. Zonder as verspringing zal de snelheid niet afnemen. Koperen goot tsjerketoer Voorgaand jaar tijdens de ledenvergadering is het ontwerp van de koperen goot om de tjerketoer getoond, hier zijn toen diverse vragen over naar voren gekomen. Vervolgens is er overleg geweest met de gemeente en zijn wij zelf als PB ook op onderzoek gegaan. Doordat de kerktoren een monumentale toren is moet de gemeente bij ingrijpend onderhoud advies vragen bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RvCE), deze adviesrapporten zijn voor iedereen op te vragen. Op basis van deze adviesrapporten en de gespreken met de gemeente hebben wij enkele kritische vragen gesteld. Kort samengevat was de reactie van de gemeente het volgende. • Er is volgens de gemeente voldoende onderzoek gedaan naar de oorzaak van de vochtproblemen in de toren; • De koperen goot wordt als experiment gezien, aangezien dit nog niet eerder is toegepast. • De koperen goot heeft de volgende werking: Door de goot kan het regenwater niet meer over het metselwerk van de (oude)romp lopen maar wordt via de goten afgevoerd. Hoe minder water over de romp van de toren kan lopen, hoe minder vocht er in de relatief zachte steen van de romp kan dringen. Naast de koperen goot zal er tijdens de huidige werkzaamheden er worden gekeken of de ventilatie van de toren kan worden verbeterd en zal het metsel en voegwerk worden hersteld. Na een aantal jaren moet er een zichtbare verbetering zijn in de vocht huishouding van de toren, ondanks dat er geen nulmeting heeft plaatsgevonden. Pleatslik Belang gaat ervan uit dat de gemeente haar keuze goed heeft overwogen aangezien de toren eigendom is van de gemeente. Werkgroep wonen Rond deze tijd twee jaar geleden werd de werkgroep wonen opgericht. We kunnen spreken van vooruitgang want de werkgroep wonen heeft kortgeleden weer

11 progressie gemaakt. Op 22 februari werd een tweede avond dorpsavond georganiseerd door de werkgroep wonen. De gemeente en de SWA vervulden ook een rol tijdens deze avond waarbij de gemeente zelfs al een verwacht tijdpad toonde aan de aanwezigen. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 van start zullen gaan wanneer alles volgens planning verloopt. Pleatslik Belang is hier zeer content mee. Update Uterwei Over de Uterwei is niet veel nieuws te melden. Grondaankoop is nog niet helemaal rond. Het enige wat hierover te zeggen is dat is dat men vanaf de andere kant zal beginnen met de werkzaamheden. Voor komende zomer wil de gemeente graag bekend kunnen maken welke aannemer de werkzaamheden zal uitvoeren. Tegen die tijd zal er ook weer een informatieavond plaatsvinden voor omwonenden. Glasvezel Vandaag nog een keer contact gezocht met onze contactpersoon bij Deltafiber. Harkema, Boelenslaan en Drogeham zijn al geweest. Er zijn meer dorpen die gevraagd hebben wat de status is. Deltafiber weet het niet zeker maar ze sluiten niet uit dat Surhuizum straks aangesloten is. Vanuit andere dorpen waren er geluiden geweest over bestrating die niet netjes weer neergelegd was, maar dit is niet correct volgens Deltafiber. Rudi Venema van de gemeente zit hier bovenop. Fietspadverlichting Fietspadverlichting bij Koartwâld wordt al een tijdje over gesproken. De motie die vorig jaar werd aangenomen door de provinciale staten over fietspadverlichting in het buitengebied is een kans die we hebben aangegrepen. Op basis van de motie is een brief opgesteld die naar de gemeenteraad is gegaan. Op basis van de brief is een raadsbrede motie aangenomen waarin de gemeente de wens uitspreekt om fietspadverlichting te realiseren. Vanuit het college van burgemeester en wethouders is vervolgens een brief verstuurd naar de provincie waarin deze wens ook wordt uitgesproken. Het laatste nieuws van de gemeente is dat ze nog geen reactie hebben van de provincie. Busverbinding Een tijdje geleden kwam in het nieuws dat o.a. Plaatselijk Belang voor een nieuwe snelle busverbinding zou zijn. Wij willen bij deze graag heel duidelijk aangeven dat ons niet om onze mening is gevraagd en dat dit ook geldt voor de andere Plaatselijk Belangen. Idee van de H&I Surhuisterveen is een nieuwe snelle busverbinding die niet

12 meer in alle dorpen stopt maar hoofdzakelijk langs de N358. Op verzoek van PB Surhuizum is aan het plan van de H&I toegevoegd dat de nieuwe snelle buslijn nooit ten koste zou mogen gaan van de bestaande buslijnen. Mogelijke fusie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Tot slot stond er nog een bijzonder punt op de agenda. Namelijk de mogelijke fusie van onze gemeente Achtkarspelen en onze buurgemeente Tytsjerksteradiel. U heeft vast wel meegekregen dat er de laatste tijd weer wat meer gesproken wordt over een mogelijke fusie tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Aanleiding dat hier momenteel meer over gesproken wordt is dat het personeel van de beide gemeenten die nu al samenwerken in een zogenaamde werkmaatschappij hebben uitgesproken dat men de huidige manier van werken niet meer gangbaar vindt. Daarom moet er een knoop worden doorgehakt. Worden onze gemeenten samen één in een fusie of blijven we zelfstandig verder werken en wordt de “werkmaatschappij 8K / Tdiel”, zoals dat heet, opgeheven. De gemeenteraden van beide dorpen zullen hierover binnenkort moeten stemmen. PB Buitenpost liet kortgeleden via de media al weten dat ze de gemeente zou willen vragen om in dit besluit ook de bewoners van de gemeente mee te nemen. Pleatslik Belang Surhuzum had zelf ook bedacht om de mening onder Surhústers te peilen tijdens de ledenvergadering. Hierbij kwam een duidelijk geluid naar voren: ‘wij weten niet eens waarover wij moeten stemmen’. Ook dit vonden wij een duidelijke uitkomst van de peiling en we zullen deze uitkomst ook doorspelen naar de gemeenteraad. Inmiddels weten we vanuit de Federatievergadering met andere dorpsbelangen in Achtkarspelen dat onze gemeente ook voornemens is om binnenkort in ieder dorp een inspraakavond te organiseren in samenwerking met de dorpsbelangen. Hiervoor kan u binnenkort een uitnodiging verwachten in de Grutte Gelf. Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Surhuzum

13 Wobbe de Haan benoemd tot erelid van DTS Op vrijdag 24 maart 2023 hield DTS zijn jaarlijkse ledenvergadering. Dat het een bijzondere ledenvergadering zou worden stond van te voren vast, maar dat hij zo bijzonder zou worden had niemand kunnen voorspellen. Op de agenda stonden belangrijke punten als toekomstige bouwactiviteiten op het korfbalveld, samenwerking met andere korfbalverenigingen, contributie aanpassing, bestuursverkiezing, vrijwilligers, maar de grote verrassing stond niet op de agenda. Met een opkomst van 43 leden was het een prima bezochte ledenvergadering en konden we om 19.45 starten. Tijdens de ledenvergadering kregen we hoog bezoek van onze burgemeester Oebele Brouwer. De burgemeester onderbrak met zijn komst de ledenvergadering, om Wobbe de Haan te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn vrijwilligersactiviteiten voor de gemeenschap en zijn jarenlange bijdrage aan onze korfbalvereniging DTS. Onder het toeziend oog van vele familieleden en vrienden vond de uitreiking plaats en was de kantine tot de nok toe gevuld.

14

15 Behalve de koning, behaagt het ook onze korfbalvereniging om Wobbe te eren en met trots te mogen benoemen tot erelid van onze vereniging. In navolging van Jan Kalsbeek, Rommert Kats, Hennie Kats en Jelle de Vries, kunnen we nu aan deze bijzondere lijst van leden Wobbe de Haan toevoegen. Wobbe is 23 jaar bestuurslid geweest waarvan 17 jaar secretaris. Buiten dit was Wobbe jarenlang bondsscheidsrechter, beoordelaar, materiaalman, trainer en betrokken bij allerlei activiteiten. Wobbe wordt beschouwd als een echte verenigingsman die bijzonder veel voor de vereniging heeft betekent over al deze jaren. Met zeer veel trots hebben we Wobbe de titel van erelid mogen toekennen en hopen hem, ondanks de uitdagende situatie waarin hij momenteel verkeerd, ook de komende tijd te mogen begroeten bij onze korfbalwedstrijden en gezellige sportcomplex. Zoals gezegd zijn het voor Wobbe en zijn familie momenteel uitdagende tijden qua gezondheidstoestand. Via deze weg willen we als vereniging Wobbe en de familie laten weten dat we achter hen staan en zullen steunen. Meer foto’s zijn terug te vinden op de website van DTS (www.kvdts.nl) onder ‘Interactief - Foto-galerij’. Namens de vereniging, Ronald Wassink Voorzitter kv DTS Activiteiten bij De Spitkeet Spitkeet Wandeltocht Op zaterdag 13 mei organiseert de Spitkeet de jaarlijkse Spitkeet Wandeltocht. De wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden van ongeveer 25, 15 en 10 km. Sneupen bij De Spitkeet / Brocante verkoop Sneupen of ‘strunen’ is de Friese vertaling voor op je gemak rondsnuffelen tussen spullen. Terwijl de een het voorwerp als rommel ziet, kan de ander een schat vinden. In het Weinhok bij “De Spitkeet” wordt van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni een verkoop van spulletjes uit grootmoeders tijd georganiseerd. Gezellig sneupen en profiteren van goede gebruikte spullen tegen voordelige prijsjes.

16

17 Kerkcafé 2 april in It Gebou Kerkcafé van zondag 2 april was de laatste van het seizoen. Daarom deze keer lekkere taart bij de koffie... we waren met zo’n 25 mensen! Nadat we even gezellig gepraat hadden hebben we bingo gedaan... Koster Cor heeft ook een ronde de nummers gelezen, maar hij maakte de mensen soms wat in de war door zijn lange aanlopen... erg grappig! Gerrie nam het toen maar weer over. Het was erg gezellig en menigeen ging met paaseitjes of een rol hoestmuntjes naar huis... Ook waren er een paar heren aan het kaarten; zo kan iedereen doen waar hij of zij zin in heeft. Aan het eind van de middag hebben we genoten van de lekkere hamburgers met uitjes die Feike had gebakken!

18

19 We kunnen terugkijken op een geslaagd project. Daarom gaan we in oktober door met het kerkcafé: de eerste zondag van de maand! Voor iedereen! Tot slot willen wij Joke en Cor bedanken voor de fijne samenwerking elke keer weer! Top! Groetjes, Evangelisatiecommissie: Gerrie, Tietie, Janny en Hilly Op besite by de bruorren Saterje 1 april wie yn de Delfeart Doarps Kafee Teater. Sa as al op it affysje stie wie it gjin grapke. Fanôf 19 oere koest komme sa lang as der noch plak wie. De seal rûn rêstich oan aardich fol, der bleaunen mar in pear plakjes oer. Doe wie it wachtsjen op de spilers dy’t it stik ‘Op besite by de bruorren’ brochten. Rûn in oer as acht kamen de beide manlju op it toaniel. Do wiest, sa brochten se it, op jierdeibesite by de beide bruorren. De manlju namen in slokje derby en fertelden wat oer deistige dingen. Broer Jan hie op souder in fotoboek fûn en mei it trochblêderjen fan it boek kamen se út by in foto fan harren famylje. It gesin bestie út mar leafst 18 bern, dus der wie wol wat te fertellen. De nammen fan dizze broers en susters wiene ek wol eigenaardich te neamen. Fan Fransiscus, Augustinus oan’t Jan en de froulju Pepper en Spray. Al ha ik net echt mei krigen hoe’t dy froulju oan dy nammen kaam binne. Der wurden ek noch medyske klachten dielt wat betsjutte dat de foarste rige fan de seal de dikke kalkneil fan Jan efkes te sjen krige. Al mei al kamen der hiel wat hylariske ferhalen oer de tafel. Nei in oerke wie it stik dien. De mannen krigen in grut applaus. Nei it stik wie it noch gesellich yn it kafee. En ik moat sizze, it hat ús goed foldien!

20

21 Kom jij als een echte Kangoeroe mee springen, rennen en plezier hebben? Ook tijdens het veldseizoen is er weer de Kangoeroe Klup. Kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn welkom om mee te doen met verschillende (korfbal) spelletjes. Kom jij mee plezier maken? De Kangoeroe Klup is op het sportpark Woudlust in Surhuizum. De Kangoeroe Klup is op: 6 mei 3 juni 17 juni 9.45 uur tot 10.45 uur 9.45 uur tot 10.45 uur 9.45 uur tot 10.45 uur Meer informatie gewenst of een keer meedoen? Laat het dan even weten aan Hillie Sitenga tel: 0615600477. Meedoen is gratis. Opbrengst deurcollecte Hartstichting 2023 De opbrengst van de deurcollecte in Surhuizum, gehouden in de week van 10 tot 15 april, is in totaal het mooie bedrag van: € 814,41! Iedereen die een bijdrage heeft gegeven of heeft gecollecteerd, heel hartelijk dank! Namens de Hartstichting afdeling Surhuizum, Henny van der Veen

22

23 Werken met mens en dier bij zorgboerderij ‘Mei Elkoar’ Zorgboerderij ‘Mei Elkoar’ aan de Pûsterwei 10 Surhuizum, is een kleinschalige zorgboerderij met dagbesteding voor jongvolwassenen met een begeleidingsvraag of afstand tot de arbeidsmarkt (verstandelijke beperking of psychische problemen) vanaf 18 jaar. Aan het roer staan Petra de Vries en Andries Kamminga die vanuit de passie voor het werken met mens en dier de zorgboerderij hebben opgezet. Samen met twee medewerkers begeleiden ze de deelnemers van de dagbesteding. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn ze open. Maximaal met 10 deelnemers per dag. Er wordt naar de zorgvraag van de deelnemer gekeken. Het plezier in het werken met elkaar en met de dieren staat voorop! Het programma is seizoen gebonden. Voorbeelden zijn: dieren verzorgen, paardrijden, creatieve activiteiten, tuinonderhoud, onderhoud van gebouwen en terrein, hout kloven. Er is een mogelijkheid om gasten te ontvangen hiervoor kunnen ze iets lekkers maken voor bij de lunch of koffie. Op de zorgboerderij zijn naast paarden, pony’s, geiten, konijnen, vogels, ezels, ook lama’s en een alpaca en twee dromedarissen te vinden.

24

25 De zorgboerderij is aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg omdat ze kwaliteit hoog in het vaandel hebben hanteren ze het kwaliteitskeurmerk “kwaliteit laat je zien” van de federatie. Ze zijn gestart in 2020. Door de coronamaatregelen kon er toen geen opening/open dag plaats vinden en daarom is de zorgboerderij blij te kunnen melden dat er nu een Open dag zal zijn op zaterdag 3 juni a.s. Kom kennismaken met de zorgboerderij ‘Mei Elkoar’, met de zorgboeren, enkele deelnemers, de diverse dieren en bekijk de mooie accommodatie van de dagbesteding. De accommodatie is rolstoel vriendelijk. Wees welkom! Het programma is waarschijnlijk bij verschijnen van deze uitgave van de Grutte Gelf nog niet helemaal bekend, hou hiervoor de internetpagina van de Grutte Gelf en/of de Feanster in de gaten. https://www.zorgboeren. nl/zorgboerderijen/zorgboerderij-zorgboerderij-mei-elkoar https://www.facebook. com/zorgboerderijmeielkoar Beitske Tjeerdsma-de Vries

26

27 Maxima bezoekt JLS Vrijdag 21 april bracht koningin Maxima (Welmoed Elzinga) een bezoek aan de JLS om de koningsspelen in Surhuizum te openen. (Foto: Mindert van Dekken)

28 Yn 't sintjse Daar sta je dan in pannenkoekenrestaurant Landzicht. Eerst niet naar de ledenvergadering van Plaatselijk Belang zullen gaan, maar dan toch worden overtuigd door je vrouw dat er belangrijke onderwerpen op de agenda staan en dat het de moeite waard is om erbij te zijn. En dat bleek ook zo. In de eerste plaats om te zien hoe een overwegend jong bestuur van Plaatselijk Belang bewijst hoe goed ze zijn in wat ze doen, hoe het enthousiasme ervan af straalt en hoe de voorzitter op een overtuigende en daadkrachtige wijze de vergadering leidt. In de tweede plaats inderdaad vanwege de onderwerpen die er werden besproken. Wat doet Kearn goed werk in onze regio, bleek uit hun presentatie en wat kunnen we nog veel meer profiteren van hun werk in ons dorp. In deze of in een volgende Grutte Gelf zal daar nog eens de aandacht op worden gericht, maar beste dorpsgenoten, loop eens binnen bij de bieb van Janet waar Elly van Manen van Kearn 1 keer per maand aanwezig is. Allemaal praktische zaken zoals jongerenwerk, buurtwerk, mantelzorg, vervoer (automaatje), hulp bij financiën, ze kunnen voor velen van ons iets betekenen, maar ook velen kennen de weg ernaar toe nog niet. Als tip wil ik nog meegeven om eens op hun website te kijken (https://www.kearn.nl). Een ander onderwerp was de fusie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, maar daar bleek nog veel onduidelijkheid over te zijn. Meer voorlichting zal volgen om de bewoners te helpen daar een mening over te vormen, dat lukte met de huidige informatie niet. En dan in de derde, maar niet minste plaats: samen met Djoeke naar voren worden geroepen en “Yn it sintsje” worden gezet vanwege alle inzet voor de Grutte Gelf. Djoeke spande de kroon met dertig jaren redactiewerk, ik zelf heb geen idee maar doe ook al een hele tijd mee. Prachtig om daarvoor de waardering te ontvangen, zeker als het niet als een echte inspanning voelt omdat het veel plezier geeft om de bijdragen te schrijven. De reacties op de zoekplaatjes, wat waren ze altijd leuk. Ene Siem Soepboer, die altijd bijsterbaarlijk goed wist hoe de zaken in elkaar staken in ons dorp (ja, inderdaad, dit is de eerste officiële onthulling, wie Sake was dat blijft nog altijd een raadsel). De spreuken, de gedachten van Gelf met de bijbehorende puzzeltjes, het heden ten opzichte van het verleden, alles was geweldig om te maken en daarbij is het zeker de goede samenwerking met de gehele redactie het noemen waard. Helaas is het ook weer zo dat aan alles een einde komt. Zoals de spreuk van deze Gelf al aangeeft: “afscheid is een deur naar de toekomst”. Er gaan maar liefst drie mensen de redactie verlaten. Ook Auke Elzinga heeft besloten te stoppen met het penningmeesterschap. Die toekomst voor ons drieën zit vast wel goed en ook de toekomst van de Grutte Gelf met de eveneens sinds men

29 senheugenis in de redactie zittende Kornelis als ervaren kracht en de verse en enthousiaste nieuwe kracht Beitske zien we rooskleurig tegemoet. Toch zou het heel mooi zijn als ze daar ondersteuning bij zouden krijgen van nog een aantal betrokken dorpsgenoten. En die zijn er. Dat wist ik al, maar daar ben ik de laatste tijd alleen maar zekerder van geworden door te kijken naar wie er in de verschillende besturen en commissies in Surhuizum zitting hebben. Heel veel jongeren, die toch hun verantwoordelijkheid nemen omdat ze vinden dat het nodig is, maar ook omdat ze er plezier aan beleven. En dan ondersteund worden door mensen die al wat langer bestuurlijke ervaring hebben, waardoor er een ideale mix ontstaat. Wat dat betreft heeft Surhuizum het prima voor elkaar en dat vind ik niet alleen, maar werd ook nog eens bevestigd door de mensen van Kearn waar ik even mee sprak. Hoe het komt dat weten we niet, maar hoe het was wel: bedankt voor alle fijne reacties, tips en opmerkingen die ik kreeg naar aanleiding van de bijdragen in de Grutte Gelf. Wat ik ook heb geleerd: als Ykje mij weer probeert te overtuigen naar een vergadering te gaan, dan moet ik opletten. En wat voor zowel u als lezer, als voor mij en de andere redactieleden als makers hopelijk altijd voorop blijft staan bij het lezen en het maken van de Grutte Gelf: de oplossing van de woordzoeker van deze maand (nu moet u hem toch écht een keer maken om dit te kunnen invullen). Meindert Brouwer Leven in vrijheid Een kostbaar geschenk Velen gaven daarvoor hun leven Ik ontroer als ik daaraan denk Zij streden voor vrede Mochten dat zelf niet meer beleven Maar hebben mij wel Een leven in vrede gegeven En tegelijkertijd is er nog oorlog Zoveel onrecht, geweld en haat Op andere plekken in de wereld Is nog dagelijks sprake van verraad Voor de mensen die daar wonen Hoop ik dat er ook daar vrede komt En dat oorlog enkel nog een woord wordt Waardoor een mens zijn tenen kromt

30 Opening schoonheidssalon 'Hier bij Marion' Op maandag 1 mei opende de 28-jarige Marion Curfs haar schoonheidssalon ‘Hier bij Marion’ op de Treaskes 14 in Surhuizum. Zij nodigde Grutte Gelf uit om te komen kennismaken. Marion woont met haar man Lars en zoontje Sem sinds oktober 2020 in Surhuizum, eerst woonden zij in Ureterp. Inmiddels zit ze in het bestuur van de buurtvereniging en ook in de kerk is ze actief. Marion deed de studie Human Resource Management en de opleiding Schoonheidsspecialiste via NHA. Op dit moment werkt ze 3 dagen in de week bij NHL Stenden Leeuwarden als medewerker praktijk bureau bij de opleiding Verpleegkunde. Maar het leek haar ook zo leuk om eigen baas te zijn, zelf dingen regelen, aan huis werken. Dat waren voor haar allemaal pluspunten. Ook mistte zij het contact met mensen, contact op een andere manier dan in haar huidige werk. Daarom besloot zij om een eigen schoonheidssalon te beginnen. De salon zal in eerste instantie alleen op zaterdag en twee avonden in de week open zijn, de baan bij NHL Stenden houdt ze nog aan. Behandeling is op afspraak. Het merk waarmee zij gaat werken is Extenso. Je kan bij haar terecht voor gezichtsbehandelingen (masker, peeling, wimpers verven, wenkbrauw epileren) klassieke massage & pakking. Dat laatste is een masker voor je hele lichaam, je wordt dan ingesmeerd met een crème ingepakt in folie en warme handdoeken. Daarnaast wil Marion ook nagels gaan doen met gel lak, hiervoor heeft ze nog geen merk gekozen.

31 Wil je een afspraak boeken? Dat kan via de website of telefonisch. Mocht je vragen hebben, dan graag via Whatsapp of het contactformulier op de website, dan neemt Marion contact met je op. Schoonheidssalon ‘Hier bij Marion’ De Treaskes 14, Surhuizum, Mobiel: 06-31224451 Website https://www.hierbijmarion.nl/ Facebook: https://www.facebook.com/hierbijmarion/ Instagram: https://www.instagram.com/hierbijmarion/ Abraham Op 26 april hat Erik Pel fan de Pusterwei syn Abraham sjoen. Fan herte en op nei noch jieren fan freonskip. Johan & Attie Leegstra Hendrik, Aukje

32 Bijzondere berichten uit de media Schotse atlete pakt auto tijdens ultramarathon en wordt gediskwalificeerd Een Schotse ultramarathonloopster is na afloop van een race tussen Manchester en Liverpool gediskwalificeerd, omdat bleek dat zij een deel van de route per auto had afgelegd. De 47-jarige Joasia Zakrzewski is een bekende naam in de wereld van de ultramarathons, hardloopwedstrijden die gaan over een langere afstand dan de gebruikelijke 42 kilometer en 195 meter. Bij de jaarlijkse GB Ultras Manchester to Liverpool Race, over ruim 80 kilometer, eindigde ze als derde. Maar, zo meldt de BBC, na bestudering van GPS-data door de wedstrijdleiding werd duidelijk dat er iets niet klopte. Op een deel van het parcours, van zo'n vier kilometer, bleek ze een snelheid van ruim 56 kilometer per uur te hebben genoteerd. De wedstrijdleiding trok daaruit de conclusie dat Zakrzewski een voertuig moet hebben gebruikt en besloot haar te diskwalificeren. Grutte Gelf seit... Dêr haw ik nea lêst fan hân, dat se in eintsje op myn strontkarre mei ride woenen...

33 Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

34 Sjoch op www.facebook.com/feestwikestynsgea foar it programma

35 Lidmaatschap begrafenisvereniging Surhuizum Even een update voor onze leden (en toekomstige leden) Als lid van onze vereniging “De Laatste Eer” betaalt u momenteel voor een automatische betaling een contributie van € 15,00 per jaar. Dit is vanaf de leeftijd van 18 jaar. Kinderen/jeugdleden zijn tot hun 18de jaar vrij van contributie. Wanneer uw kind 18 jaar wordt en ze staan bij ons in het bestand, dan wordt het bedrag van € 15,00 afgeschreven van de rekening die bij ons in het bestand staat en dat zijn vooral de ouders. Mocht uw dochter of zoon een eigen rekening in hun bezit hebben dan willen we graag dat u dat, voordat zij 18 jaar worden, aan mij door wilt geven Ook al zijn ze verhuisd of niet lid willen worden van onze vereniging dan dit ook graag doorgeven aan mij. Dit om moeilijkheden te voorkomen. Dit jaar heb ik voor het eerst, omdat hier bij de ledenvergadering vraag naar was, aan hen die dit jaar 18 jaar worden een brief geschreven om hun voorkeur aan te geven betreft lid te zijn van onze vereniging. Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd en gaan nu weer op de oude voet verder. Zou u, wanneer u zelf gaat verhuizen of is uw bankrekeningnummer veranderd, dit ook zo spoedig mogelijk willen doorgeven. Dit alles kan gemaild worden naar info@de-laatste-eer-surhuizum.nl, of telefonisch op nr. 0512-351767 b.g.g. 06 57028240. Waarom zou je lid worden van een uitvaartvereniging? Dat is toch allang achterhaald? Mogen wij je uit de droom helpen? De Friese uitvaartverenigingen staan midden in de “mienskip”, zijn betrokken en dichtbij. Hun meerwaarde voel je op momenten dat het écht moeilijk is. Als een dierbare overlijdt. Onopvallend en doodgewoon goed doen de verenigingen hun werk. Maar in de hectiek van vandaag de dag zou je ze zo over het hoofd kunnen zien: Deze kostbare parels in het woelige uitvaartlandschap. Kostbaar in de zin van traditie. Immers, uitvaartverenigingen zijn opgericht vanuit de behoeft de medemens, de mededorpsgenoot, met respect te begeleiden op zijn of haar laatste reis. Toen - meestal al meer dan 100 jaar geleden - en ook nu nog altijd zonder winstoogmerk. Een parel vinden in een oester is zeldzaam. Een uitvaartvereniging in de buurt zoeken is een stuk eenvoudiger. Alleen al in Fryslân zijn het er meer dan 200, waarvan de meeste lid zijn van de provinciale koepel, de Friese Uitvaartfede

36

37 ratie. Tegenwoordig beschikken uitvaartverenigingen over professionele uitvaartverzorgers met een groot hart voor traditie en in een eigentijds jasje. Bij de verenigingen zijn zij doorgaans de enige betaalde krachten. De rest van de werkzaamheden wordt meestal op vrijwillige basis uitgevoerd, al dan niet tegen een bescheiden vergoeding. Zeggenschap Bij een verzekeraar sluit je een uitvaartpolis af. Van een vereniging ben je lid. Je betaald geen premie, maar contributie. Je ontvangt geen uitkering, maar een ledenkorting. Bovendien heb je als lid invloed op het beleid van de vereniging. Alle reden om lid te worden van een uitvaartvereniging bij je in de buurt. En je zo te verzekeren van een waardevolle uitvaart. Logisch toch? Namens het bestuur van “De Laatste Eer” Djoeke Postma, penningmeester Jubileum Donderdag 13 april waren Jappie en Bettie IJtsma, Doarpsstrjitte 19, 50 jaar getrouwd.

38

39 Uit de oude doos Doarpsstrjitte in 1972, deze foto is genomen vanuit de kerktoren. De boerderij in het midden werd destijds bewoond door de familie S. Lettinga. De afgebroken boerderij heeft plaatsgemaakt voor de een nieuwe woningen nrs 32 en 32A. Betreffende boerderij bevond zich naast bakkerij Wouda. Achter deze boerderij bevond zich een perceel land, wat indertijd als voetbalveldje werd gebruikt. Jelle de Vries Wie... Wie voelt er iets voor om met mij de administratie van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te verzorgen. Graag reactie naar: info@de-laatste-eer-surhuizum.nl In afwachting, Djoeke Postma

40 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com

41 Heden en verleden Plaats: It Noard (met dank aan facebookpagina fotohoek Surhuizum e.o.)

42 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via Fixi, www.fixi.nl/8ktd, email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Willem Boersma Rianne Alma, agendabeheer en vrijwilligerscoördinatie Sandra Scheepsma Informatie, vragen en reserveringen: email: info@delfeartsurhuizum.nl of tel. 0612490015 (Rianne Alma). Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 0610542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

43 Wurklist 4 mei 6 mei 13 mei 27 mei 3 juni 4 juni 19.30 uur 9.45-10.45 uur va. 19.00 uur va. 19.00 uur 9.45-10.45 uur 10.00 uur Dodenherdenking in de Doarpstsjerke. Kangoeroe Klup op sportpark Woudlust. Dorpscafé in De Delfeart. Dorpscafé in De Delfeart. Kangoeroe Klup op sportpark Woudlust. Kerk-school-gezinsdienst in De Delfeart. Spreuk van de maand "Afscheid is een deur naar de toekomst" Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: (altijd gemaakt met heel veel) PLEZIER Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 22 mei 2023 mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication