0

Augustus 2017

Khorhurd Het zevende en laatste sacrament is het huwelijk (bsag, պսակ). Er worden bepaalde rituelen uitgevoerd. Wat voor betekenis hebben deze handelingen? In het begin van de ceremonie zegent de priester de ringen van de man en de vrouw, dit als teken van de spirituele verbondenheid van de twee. Er wordt dan drie keer gevraagd aan de bruid en de bruidegom of zij voor altijd bij elkaar willen blijven. En er wordt door de priester geïnstrueerd om trouw te zijn tegenover elkaar. Dan worden er twee stukken uit de Bijbel gelezen waarin de leer van onze Heer Jezus Christus over het huwelijk wordt behandeld. (Efeziërs 5:22-33 & Mattheus 19:3-12). Hierna worden er twee kronen op de hoofden van de bruid en de bruidegom geplaatst. Dit staat symbool voor het koninkrijkje van het echtpaar, namelijk hun eigen familie. Daarna pakt de priester een glas wijn en zegent deze. Deze glas met wijn geeft hij volgens aan de bruid, bruidegom en de peetvader. De wijn symboliseert het eerste wonder van Jezus Christus, die tijdens een bruiloft water in wijn veranderde, omdat de wijn op was (Johannes 2:1-12). Daarna wordt door de priester verteld dat God Zijn liefde toonde voor de mensheid via de koppels; Abraham en Sara, Isaak en Rebecca, Jakob en Rachelle, Jozef en Asnat, Zacharias en Elisabeth. Na deze namen worden ook de namen van de bruid en bruidegom genoemd. Hier bidt de priester dat zij dezelfde zegen krijgen als deze Bijbelse personen. Dit was het laatste stuk van het hoofdstuk Khorhurd. Eerdere sacramenten zijn te lezen via www.onlinetouch.nl/khorhurd

Inhoudsopgave Badarak Preken Symbolen Wist je dat & vraag en antwoord Wie zijn wij? Pagina 4 Pagina 6 Pagina 17 Pagina 18 Pagina 19 3

Badarak ‘Heilig! Heilig! Heilig is de Heer van de hemelse legers! De aarde is vol van Zijn schitterende macht en majesteit!’ (Jesaja 6:3). Dit stukje wordt gezongen voordat de priester de woorden van onze Heer Jezus Christus herhaald die Hij zei tijdens de laatste avondmaal. Dit gebed wordt ook wel Sanctus genoemd. Tijdens het zingen van het lied, wordt ons herdacht, door de kerk, wat voor buitengewone privileges wij hebben als christenen. Dat al onze zondes vergeven kunnen worden, zodat wij bij onze Maker kunnen komen, onze Heer God. In het evangelie van Johannes staat: ‘Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.’ (Johannes 3:16-17) In Jesaja 6:2 staat: ‘Boven Hem (de Heer) stonden Serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.’ En in Jesaja 6:3 staat: ‘Heilig! Heilig! Heilig is de Heer van de hemelse legers’. Hierdoor zegt de priester voor de Sanctus: ‘Laten we samen met de Serafs en Cherubs Heilige woorden zeggen en met melodieën, durf en geschreeuw, zeggen we met één stem’ Tijdens de Sanctus spreekt de priester een lang gebed uit. Hier herinnert hij de mens liefhebbende God. God stuurde zijn Zoon naar aarde voor de vergeving van onze zonden. Hij herinnert het leven van Jezus Christus en zijn woorden tijdens het laatste maaltijd. 4

Preken 06 augustus 2017 “Zoon, uw zonden zijn vergeven… Ik zeg u: Sta op, pak uw bed en ga naar huis”. (Marcus 2:5, 11) De genezing van een minder valide is groter dan de genezing van iedere eenvoudige genezing. Dit is eerder de onthulling en herkenning van de Here Jezus. Het is waar dat de Here Jezus alle ziektes geneest, maar niet alle ziektes zijn te genezen. De missie van de Here Jezus was niet om de zieken te genezen. Een van de doelstellingen van Jezus is dat de wortels van de oorzaak zijn van alle soorten ziektes en lijden voor iedereen, zoals elke pijn en ellende die een obstakel is voor elk mogelijke relatie. De relatie met God, de relatie die men met zichzelf heeft en de relatie die men heeft met zijn natuurlijke omgeving. In feite waren alle deelnemers unaniem in dit geval, met inbegrip van het Evangelie, dat alle macht aan God toebehoort. Het probleem of de kwestie in dit geval is de kracht van Jezus. Het is waar dat het de kracht van God is die Jezus gebruikt voor de genezing, maar het is Jezus die de genezing uitvoert. Het is een feit dat Jezus zegt; uw zonden zijn verantwoord en vergeven. Maar leerlingen van de wet begrijpen dat de vergeving van de zonde van Jezus komt. Het is zo dat de minder validen en de aanwezigen God loven, maar het is Jezus voor wie zij zich inspannen en streven om te bereiken. In één van de psalmen wordt gezegd: “Laat mijn gebed toe in uw aanwezigheid, en gij zult mij redden door uw woord”. Het lijkt erop dat de genezing van de minder validen in de psalmen zichtbaar en tastbare werkelijkheid is. In termen van zijn kennis tot drie aspecten van God die de macht heeft om de minder validen te genezen te onderscheiden. We zien hier dat Jezus, in Zijn eigen woorden, Zijn toespraak, de macht heeft om de minder valide te stoppen. Het is God 6

die de bevoegdheid heeft om de zonden van het volk te vergeven en hier zien we dat Jezus deze macht beoefent door de zonden van de minder valide te vergeven. En tenslotte heeft God het vermogen om de geheime gedachten van de mens te lezen, te weten en Jezus te zien die de gedachten leest van de leraren van de wet. Deze gebeurtenis vertelt ons dat Jezus onderwees, maar wij zagen dit niet. Wij zagen niet dat Hij richting gaf en de inhoud van deze richting. Bovendien, na de behandeling, wanneer de mensen hun verbazing uitten, zou dit niet van toepassing zijn op al wat ze hoorden, maar verwijst naar wat ze hadden gezien. Daarom verwijzen de evangelisten ons naar deze gebeurtenis van de genezing van de minder valide, als een les, als een onderwijs. Een les over de kennis en de identiteit van Jezus, die God ingrijpt in het menselijk leven, een nieuwe manier van zaken doen, door middel van zijn Zoon, door wie de Zoon des mensen, die we als Zoon van God zien en toont ons dat ziekte en zonde gekoppeld zijn aan elkaar. We zien een mindervalide die door Jezus wordt genezen, maar wie gebruik maakt van deze gelegenheid dat Jezus en de mindervalide elkaar tegenkomen. Vier mensen waren bereid dit streven en last op hun schouders te nemen. Ze stopten niet na het ondervinden van een obstakel. Ze konden terug gaan en wachten op een nieuwe kans, maar ze gingen op zoek naar een nieuwe kans. Deze ondersteuning komt voort uit de oneindige liefde voor hun dierbaren. Vandaag de dag hebben wij de behoefte om deze vier mensen als voorbeeld te nemen. Na de verkondiging van het Woord, de predicatie van God Jezus, is door goddelijke aanwezigheid en kracht van Gods woord aan de kerk toevertrouwd. En door middel van de kerk ook naar ons, de gelovigen. Ook wij hebben om ons heen familie en kennissen die niet fysiek beperkt zijn, maar wel lijden aan geestelijke invaliditeit, geestelijke onbewogenheid. Want kijkend vanuit het hedendaagse oogpunt naar deze gebeurtenis, is de lichamelijke belemmering het teken en 7

symptoom van geestelijke immobiliteit. Derhalve, als we onze naaste, kennis en vriend lief hebben, zijn wij genoodzaakt om de geestelijke immobiliteit in beweging te laten komen. Jezus noemt de christenen het licht; “Jullie zijn het licht van de wereld” zei Hij, “en jullie zijn uitgeroepen om de wereld te verlichten”. Hoe kunnen wij dan licht geven als wij geen gebruik maken van de macht en de kracht van het woord van God. Daarom dienen wij eerst te luisteren naar het woord van God en ons proberen te transformeren om vervolgens onze vrienden, familie, kennissen die het ook nodig hebben, te transformeren. En de moed van deze vier mensen is het beste voorbeeld voor dergelijk gedrag. De kerkvaders geven een allegorische interpretatie van deze vier mensen om ons te vertellen dat ieder van ons vier assistenten hebben, namelijk de vier evangelisten, die ons begeleiden en ons bij Jezus brengen. Onze plicht is om gewoonweg dit toe te laten en te wensen/willen, zodat de evangelisten ons naar Gods woord leiden. De laatste woorden van Jezus, die hij richtte tot de minder valide, zijn verrassend. “pak uw bed en ga naar huis”. Voor iemand die de mogelijkheid heeft om te bewegen, is een bed om te rusten, te slapen, het lichaam te laten rusten van de dagelijkse vermoeienissen, een plek om de energie van het lichaam te herstellen. Terwijl voor een minder valide een bed meer als een gevangenis is, de plaats van uitvoering van zijn straf. Bovendien is het een herinnering aan de onomkeerbaarheid van zijn ziekte. Het is een wrede herinnering aan het aard van zijn ongeneselijke ziekte. En terwijl Jezus de minder valide genas en dus het bed niet meer nodig had, zei Hij tegen hem: “pak uw bed en ga naar huis”. Voor de herstelde minder valide behoort het bed tot zijn verleden. Het zal hem altijd herinneren dat zijn genezing het resultaat is van een wonder, dat zijn redding aan ene kant door de oneindige liefde van zijn familie komt, en van de andere kant door God. In dit geval is het de goddelijke macht en gezag van de Here Jezus en geboren is uit liefde. 8

Waarom stuurt Jezus hem naar huis? In eerste instantie stuurt Jezus hem naar huis zodat de herstelde minder valide de kans krijgt om zijn relatie met zijn familieleden te herstellen, want familie is voor de mens de meest belangrijke soort relatie. Tevens stuurt Jezus hem terug als een soort getuige. De herstelde minder valide verlaat het huis waarin Jezus spreekt, leert, het evangelie predikt. En om hem naar een ander huis te sturen, is hij een levende evangelie, als een zichtbaar en tastbaar bewijs van het goede woord van God. Jezus probeert om in de ziekte en in de verlamde toestand de mens te zien. Hij probeert de menselijke waarde en waardigheid te zien. Ook probeert Hij de mens van de zondaar te scheiden door middel van vergeving van de zondes. Hij probeert de waardigheid van de mens te herstellen, want de waardigheid van de mens wordt aangetast wanneer de mens zondigt. Vergiffenis wordt hedendaags gezien als een herstel van de menselijke waardigheid. Met genezen en vergeven van de zondes herstelt Jezus in eerste instantie de menselijke waardigheid. Evangelie: Marcus 2:1-12 21Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 2Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. 3Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ 6Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat 9

godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 8Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? 10Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 11‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 10

13 augustus 2017 De ten hemel opneming van de Heilige moeder Gods “Vandaag in de hemel, uw eniggeboren Zoon altaren getransformeerd” (Heilig Liedboek) Er zijn vele feestdagen in de liturgische kalender, maar een vijftal daarvan wordt beschouwd als de Grote “Taghavar” feestdagen. Dit zijn de grootste feestdagen. De vierde van dit vijftal van grote feesten is gewijd aan de Heilig Moeder, Haar transformatie (ten hemel opgenomen). 15 jaar na de kruisiging van Jezus eindigt het aardse leven van Moeder Maria. Na Zijn dood, wordt Zijn lichaam in het graf gelegd, dat gebouwd was in de tuin van Gethsemane. Volgens de legende, was er drie dagen lang gezang van de engelen in de tuin van Gethsemane te horen. Apostel Bartolomeüs kwam te laat in Jeruzalem en was niet aanwezig op de begrafenis van de Heilige Maagd. Op zijn verzoek werd het graf van de Heilige geopend voor een laatste afscheid. Bij het openen van het graf van Maria waren zij getuigen van een wonder, namelijk het lichaam van de Heilige Maagd was daar niet te vinden. De Here Jezus had Zijn Moeder, naar Zijn belofte, opgenomen en als een uitverkorene van het hemelse koninkrijk, ten hemel opgenomen. Deze traditie is de basis van het huidige feest, MariaTenhemelopneming. Onze Heer Jezus Christus wendde zich nederig tijdens de redding van het hele universum, gekruisigd voor de redding van het menselijk lijden, Zijn favoriete leerling gaf Hij aan Zijn moeder en zei: “Dat is uw zoon” (Johannes 19:26). Alhoewel de Redder van de mensheid gekruisigd was, vergat Hij alsnog zijn ouder niet. Maar tegelijkertijd heeft Hij het kruis niet gelaten voor Haar en leerde iedereen dat Gods wil boven alles moet worden geclassificeerd. Christus maakte van Zijn moeder, de moeder van zijn leerling en 11

vervolgens moeder van iedereen die in Hem gelooft. En onze Heilige Kerk vraagt altijd tijdens zijn dagelijkse gebeden, dat Heilige Maagd Maria ons bemiddelt tegenover de Heer Jezus Christus, voor het welzijn van ons volk, voorspoed en vrede in de hele wereld. Hierbij dien ik te benadrukken dat al onze gebeden gericht zijn tot God, maar in al onze gebeden wordt de Heilig Moeder herdacht. Dit niet omdat wij tot Haar bidden, maar wij vragen om Haar bemiddeling voor onze behoeftes en om onze verzoeken door te geven aan Haar Zoon of de Hemelse Vader. Dus de Heilig Moeder is de grootste beschermheer in ons leven. Toen het kruis er stond, leed Maria als een moeder, maar als een grote gelovige verloor Zij ondanks al het lijden en moederlijk verdriet, niet haar vertrouwen en liefde in God. Als een liefhebbende ouder, ging zij door beproevingen en lijden, bij het zien van Haar gekruisigde Zoon. Maar als een gelovig nederig ziel, bleef Zij altijd nederig en gehoorzaam aan Gods wil, bevestigend Haar belofte met de Hemelse Vader, zeggende: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd” (Lucas 1:38). God beloont de deugdzame daden van de mens altijd met eindeloze hemelse gelukzaligheid. Tegenover het leed van de Heilige Moeder en na het einde van het aardse leven van Heilig Maria, daalde Hij uit de hemel om de Grote Heilige uit het graf te verwijderen en naar de hemel te brengen. De Armeense Apostolische Kerk heeft Hemelvaart tevens gebonden aan de mooie traditie “Ghaghoghorhdneq” (zegening van druiven). Op de muren van onze mooie christelijke architectuur zijn vaak gravures van druiven en granaatappels gekenmerkt, als een symbool voor ontelbare leden van één kerk en van één volk. Deze prachtige symbolen vergelijken de kerk en het volk met elkaar, waarmee ze ons aantonen en oproepen dat de kerk het geheel is van de 12

gelovigen die op zoek zijn naar goddelijke integriteit, een collectief bestaan uit vele individuen, die de toekomst van hun land in goddelijke waarde en licht zien. Heilige Moeder van God wordt, behalve dit alles, als een opperste model voor de moederrol gezien voor het Armeense volk. Niet als iemand die een leven schenkt aan een kind, maar als iemand die leeft voor haar kind. Zij zendt ons de waarde van het behoud van familie en de heiligheid daarvan, altijd hernieuwbaar en hedendaags. Laten we samen bidden voor onze geliefde moeders en onze families, vragen om de bemiddeling van Heilige Maagd voor hen en voor ons allen. Amen. Evangelie: Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste 13

zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 14

20 augustus 2017 ‘’Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen’’ (Lucas 1:51-53). Aartsengel Gabriël verkondigde het nieuws dat Elizabeth zwanger was. Maria was verplicht om haar persoonlijk te bezoeken en te feliciteren. Elizabeth wist dat Maria door de hemelse macht een gunst had gekregen, daarom zegende Elizabeth haar en de vrucht van haar baarmoeder. Er gebeurt iets prachtigs. De vreugde van Maria werd overgedragen naar de kinderen, die het licht nog niet hadden gezien (nog niet waren geboren). Dit laatste beschrijft de kerk op de volgende wijze de oneindige aanbidding van Hovannes Karapt. Bij deze gelegenheid reciteerde Maria ‘Mijn ziel verheerlijkt de heer’, de zegening die dankbaarheid en nederigheid toont dat de goddelijke genade verhoogt en zijn magnifieke vermogen verkondigt. ‘Magnificat’ heeft veel overeenkomsten en rijmt als het ware op de Lofzang van de moeder van de profeet Samuël. Met een zegening, (Samuël 2:1-10), wat laat zien dat Maria opgeleid was onder het beschermingsschap van de kerk en heel goed het Heilig Boek wist. ‘Magnificat’ werd een van de grootste zegeningen in de kerk. Ze zeggen dat dat de religieuze opium voor het volk is. Zo is de lofzang van Maria, het Magnificat, er om het tegendeel te bewijzen. Inderdaad, een van de geleerden zei: ‘De kracht van de zegening van Maria heeft op de wereld een bestaand bewijs gecreëerd’. Het gaat hier om de drie wijzigingen door God. 1. ‘’Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm’’ (Lucas 1:51). Dit spreekt van een morele verandering. Het christendom en trots zijn onverenigbaar. Want als iemand zijn leven vergelijkt met leven van de Heer Jezus, dan is bij hem 15

geen sprake van trots. Soms gebeurt er zoiets met iemand, die een acuut gevoel van schaamte veroorzaakt. Er is een verhaal over een jonge jongen en meisje die naast elkaar zaten op school. Ze hielden van elkaar. Nadat de school was afgelopen, gaat die jonge naar de stad, valt vervolgens in een verkeerde menigte en wordt een crimineel en een dief. Een keer stal hij de portemonnee van een vrouw en was daar erg tevreden mee. Daarna zag hij zijn schoolvriendinnetje, die hetzelfde goede, lieve en nette meisje was gebleven. Op dat moment richtte hij zich op zijn verleden, hij moest denken aan de persoon die hij toen was. Er heerste een gevoel van schaamte bij hem en hij verborg zich achter een van de ijzeren pilaren van de straat. Hij zegt bij zichzelf: ‘Mijn God, het was beter dat ik de grond inging (doodging)’. Op dat moment zag hij zichzelf. Christus geeft de mens soms de mogelijkheid om zijn eigen uitspraken te zien en dat is een dodelijke klap voor zijn trots. 2. ‘’Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien’’ (Lucas 1:52). Er is hier sprake van sociale veranderingen. Het verschil tussen de status en het aanzien in de maatschappij is een vreemd aspect voor het christendom. In de middeleeuwen, werd een arme geleerde zwerver uit een Italiaanse stad ziek, hij werd meegenomen naar het ziekenhuis voor de armen en daklozen. Artsen bespraken zijn toestand bij zijn aanwezigheid in het Latijn. Zonder zich voor te stellen dat de man Latijns kan en hun besluit heeft begrepen om zijn lichaam te gebruiken voor medisch onderzoek. De man keek naar de wetenschappers en antwoordde met volle verstand en met de taal van de wetenschappers: ‘’Noem niemand een slechterik, voor wie Christus zich heeft gekruisigd'. Wanneer we ons realiseren wat Christus deed voor alle mensen, zijn we beroofd van de gewone menselijke 16

uitspraken. Tegen die tijd wordt sociale gradatie irrelevant (dan meer onbeduidend sociale gradatie). 3. ‘’Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen’’ (Lucas 1:53). Hier is sprake van economische veranderingen. Geen christelijke samenleving is begerig (gulzig, hebzuchtig), een maatschappij waar zoveel mogelijk iedereen probeert te verzamelen. Niemand kan teveel hebben van de christelijke samenleving, terwijl anderen te weinig hebben. Het is een samenleving waarin iedereen alles kan krijgen om vervolgens ook te verdelen. Het christendom brengt verandering in elk van zijn volgelingen, evenals een radicale verandering oproept aan de hele wereld. Evangelie: Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet 39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 46Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47mijn hart juicht om God, mijn redder: 48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 17

heilig is zijn naam. 50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. 51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 52heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’ 56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 18

27 augustus 2017 “Waarom zijn jullie zo bang? Geloven jullie nog steeds niet?” (Marcus 4:40) Elk verhaal in de Bijbel behelst vele adviezen en orakels. Deze verhalen dienen soms letterlijk geïnterpreteerd te worden, terwijl zij soms op een symbolische wijzen dienen te worden geïnterpreteerd. Probeer vandaag aandacht te schenken aan de interpretatie van “storm tot bedaren brengen”. Het verhaal speelt zich af bij het meer van Galilea. Een meer of zee symboliseert in de Bijbel in het algemeen het leven en de wereld waarin wij leven. De boot symboliseert ons privéleven en de golven symboliseren de problemen die wij in ons dagelijks leven ondervinden. De overkant symboliseert het koninkrijk van God, waar wij naar toe streven. Wij willen allemaal veilig het volgende leven bereiken. In andere woorden, wij willen gered worden. De gelovige is een persoon die de aanwezigheid van onze Heer Jezus in zich voelt. Daarom symboliseert de boot, waarin Jezus sliep, ons leven en Gods aanwezigheid in ons. Zoals de apostelen tijdens een storm in paniek raakten en vergaten dat Jezus met hen was, zo raken ook wij in paniek bij tegenspoed en vergeten wij ons geloof. De Heer Jezus is in onze boot, maar wij staan Hem toe om te slapen. In andere woorden, wij geloven, maar vaak wakkeren wij het geloof die wij in ons hebben niet aan. Het geloof wat wij in ons hebben, slaapt. In de boot waren hoofdzakelijk vissermannen. Het meer van Galilea is niet heel groot, daarom waren de vissermannen wel bekend met het meer. Ze waren in dat gebied geboren en opgegroeid. Hun voornaamste bezigheid was vissen, waardoor ze veel tijd doorbrachten op het meer. Zo zijn ze getuigen geweest van vele stormen, maar toch waren zeker van zichzelf. Ze dachten dat Jezus moe was en lieten hem 19

slapen om uit te rusten. Door hun hoop op hun eigen, menselijke krachten te vestigen, probeerden zij zichzelf te redden. Ze hebben veel geprobeerd, maar tevergeefs. Deze storm was anders dan alle stormen die ze voorheen hadden meegemaakt. Ze waren verbaasd over de kracht van de storm op zo’n kleine meer. Het was dat moment dat zij Jezus wakker maken; hun hoop was verlopen en hun kracht was op. Toen Jezus wakker werd, bracht Hij de storm tot bedaren en zei Hij tegen de apostelen: “Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?” Tegelijkertijd bestrafte Hij de apostelen voor het feit dat zij Hem pas op het laatste moment hadden wakker gemaakt. De apostelen vertrouwden alleen op hun eigen krachten. Vaak gaan wij op dezelfde manier om met situaties. Wanneer een probleem ontstaat, proberen wij alles te doen wat wij kunnen en pas wanneer dat allemaal mislukt, dan pas keren wij ons tot God om ons uit de situatie te redden. Het is daarom van belang dat wij allereerst ons geloof aanwakkeren en dan doen wat nodig is om de obstakels voor ons te overwinnen, maar dan dit keer met het geloof dat Jezus in ons heeft wakker gemaakt. Ons geloof zegt ons in moeilijke tijden: wees in vrede, alles komt goed, God is met jou, wees niet bang. De woorden “Wees niet bang” worden in de Bijbel 365 keer genoemd, alsof God ons dagelijks vertelt om niet bang te zijn. De problemen in het leven kunnen wij onder ogen zien zonder angst… Daarvoor moeten wij ons geloof wakker houden en met dat geloof alle moeilijkheden doorstaan. Er is een gezegde dat als volgt luidt: de angst sloot de deur, het geloof opende het en vond niemand. Wij moeten geconfronteerd worden met barrières en moeilijkheden in ons leven, maar als wij geloof hebben en trouw zijn aan ons geloof, zullen wij nooit en te nimmer verloren gaan. 20

Evangelie: Marcus 4:35-41 Vijf confrontaties: geloof en ongeloof 35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’ 40Hij zei tegen hen: 21

Symbolen In de kerk tijdens de Heilige Liturgie zie je mensen, die een taak hebben in de kerk, anders gekleed zijn. Bijvoorbeeld, de diakenen, koorleden en in het bijzonder de priester. In deze editie gaan we het hebben over de priester. Waarom is hij zo gekleed? De priester heeft vele kledingstukken aan. Elk stuk heeft een betekenis. Voordat de priester de kledingstukken aandoet, zegt hij een gebed. Een stuk van dat gebed is: ‘O Jezus Christus onze Heer, gekleed met licht als met een kledingstuk, U verscheen op aarde. Maak mij ook waardig dat ik mij van alle goddeloosheid, wat vuil kleding is, mag ontkleden, dat ik met uw licht kan worden versierd.’ Wanneer de priester elk stuk één voor één aandoet, zegt hij een speciaal gebed. Hij vraagt God hier voor geloof, kracht, rechtvaardigheid, schoonheid van het hart en redding om Hem te dienen. In de Bijbel staat hoe een priester zich dient te kleden. In Exodus 28 is te lezen wat God hierover zegt. Zo staat er bijvoorbeeld in vers 4 het volgende: ‘Ze moeten de volgende kledingstukken maken: een borsttas, een priesterschort, een bovenkleed, een stevig geweven tuniek, een tulband en een gordel. Voor zowel Aaron als zijn zonen moet heilige kleding worden gemaakt, omdat ze mij als priester moeten dienen. ’ Omdat priesters speciale dienaren zijn van God, moeten zij Heilige kleding dragen. Het is niet iets wat de volk zelf heeft besloten, maar een opdracht van God zelf. In de volgende editie van Khorhurd worden de verschillende kledingstukken besproken die de priester aandoet. 22

Wist je dat & vraag en antwoord Wist je dat het zegenen van druiven een bepaald betekenis heeft in onze kerk? In Johannes 15:1 staat: ‘Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijnbouwer.’ Dit is een van de symbolen die Jezus gebruikt om zijn boodschap aan ons duidelijk te maken. Tijdens deze zegening symboliseren de ranken ons, we moeten verbonden zijn aan de wijnstok, die Jezus symboliseert. Alleen dan kunnen we rijpe en goede vruchten (druiven) afleveren. De goede vruchten staan voor de goede daden en het geloof in God. Zodra de ranken (wij) de wijnstok (Jezus) verlaten kunnen we geen vruchten (druiven) geven. Waarom bidden we? Er zijn verschillende redenen waarom wij christenen bidden. In de Bijbel staat op verschillende plekken dat we ook moeten bidden en waarom we dit moeten doen. Tijdens het bidden, danken wij God bijvoorbeeld voor de vrede van God die Hij door Christus ons geeft (Filippenzen 4:6-7). In de Bijbel staat dat bidden erg belangrijk is om in contact met God te komen, dit omdat Jezus ook bidt. Als Jezus bidt dan moeten wij dat ook doen. Bidden is ook een oplossing voor vele situaties in het leven, we bidden bijvoorbeeld als we een belangrijke beslissing moeten maken in het leven zodat God ons helpt de juiste beslissing te maken (Lucas 6:12-13). Ook bidden we om verleidingen te weerstaan, we vragen God om hulp om niet in de verleiding te komen en zonden te begaan (Mattheus 26:41). 23

Wie zijn wij? Wij zijn het redactieteam Khorhurd van AJO Amsterdam (Armeense Jongeren Organisatie). Wij horen vaak dat mensen, wanneer zij naar de kerk komen, bepaalde delen van de dienst niet begrijpen. Dit zijn bijvoorbeeld de preken, omdat zij het Armeens niet verstaan, of de eeuwenoude symboliek van de kerk niet begrijpen. Hierop vonden wij een oplossing, namelijk het boekje Khorhurd. Dit is een maandelijks boekje waarin de dienst (badarak) wordt uitgelegd. Ook worden de preken (karozner) die de priester geeft, vertaald naar het Nederlands. Verder wordt de symboliek van de kerken nader uitgelegd, veel gestelde vragen beantwoord en nog veel meer. Wij hopen hiermee meer inzicht te geven op deze onderwerpen. Ook jij kan een bijdrage leveren aan dit boekje. Heb jij vragen die je graag beantwoord zou willen hebben of andere opmerkingen, dan kan je ons mailen: khorhurd@ajo-amsterdam.nl Onze eerdere edities bekijken? Dat kan via www.onlinetouch.nl/khorhurd Groetjes het team: Ani Manukjan Adrine Bandari Armenoehie Alaverdyan Grigor Ayvazyan Laetitia Demirbacak Nova Markarian Serge Demirbacak 24 Wartan Manukjan

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication