0

Zorgstructuur bij de Kinderkoepel 1 Zorgstructuur Kinderkoepel

Zorgstructuur Missie Jeugdketen 0-12 jaar Interne zorgstructuur Werkwijze zorgstructuur hulp Jeugdketen 0-12 jaar Externe zorgstructuur 2 Zorgstructuur Kinderkoepel Onderwijs Ouders toetsing Onderwijs PPP IB mentor signalen IB-aanvraag overleg

Zorgstructuur binnen de Kinderkoepel Missie van de Kinderkoepel Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen als partner in hun opvoeding Opvoeden doe je niet in je eentje. Daar kun je best wat hulp bij gebruiken. In de kinderopvang leveren we graag een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Ook wij voelen ons partner van ouders in de opvoeding van hun kind. Wij stimuleren elk kind in zijn ontwikkeling. Zo geven we hem een eerlijke kans om zich naar zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We begeleiden ieder kind optimaal naar de volgende fase in zijn leven. Hierin werken we samen met partners uit de keten van de jeugdvoorziening, zoals onderwijs, gemeenten, Centrum voor jeugd en gezin. Met alle partners staan we naast ouders en stimuleren we dat elk kind zich blijft ontwikkelen. De Kinderkoepel gelooft dat een goede kinderopvang serieus bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. De samenwerking van onze deskundige medewerkers met ouders en ketenpartners is van belang voor de kwaliteit van de kinderopvang. De ruim 30-jarige ervaring van non-profitorganisatie de Kinderkoepel staat garant voor de continuïteit van een passend aanbod van verantwoorde kinderopvang. In dit document beschrijven we onze zorgstructuur. We geven uitleg over interne zorgstructuur binnen de Kinderkoepel en onze werkwijze daarin. Daarna beschrijven we hoe we ook gebruikmaken van externe zorgstructuur en het belang ervan. In het gehele document gebruiken we de mannelijke verwijzingen ‘hij’ en ‘zijn’. Hiermee bedoelen wij alle kinderen. Overal waar wij de term ‘ouders’ gebruiken, bedoelen wij ook verzorgers. 3 Zorgstructuur Kinderkoepel

1. Interne zorgstructuur binnen de Kinderkoepel We begeleiden kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling. Als kinderopvangorganisatie hebben we de belangrijke taak om bijzonderheden en zorgen in de ontwikkeling van kinderen te signaleren. Door tijdig te signaleren, kunnen we de ontwikkeling zo goed mogelijk volgen, hierop inspelen en indien nodig bijsturen. Wij betrekken de ouders vanaf de eerste signalen van eventuele zorgen of bijzonderheden. 1.1 Zorgstructuur op de groep Onze pedagogisch medewerkers volgen dagelijks de ontwikkeling van alle kinderen en noteren eventuele bijzonderheden. Met behulp van het ontwikkelvolgmodel PeuterPlusPlan (PPP) wordt de ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht van 0 jaar tot 4 jaar. In het PPP volg je in zes fasen de ontwikkeling van het kind op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel functioneren. Zo kunnen mogelijke voorsprongen en aandachtspunten vroegtijdig gesignaleerd worden. Naast het gebruik van het PPP hebben de medewerkers twee keer per jaar een bespreking met de intern begeleider (IB’er). In deze bespreking worden de verschillende ontwikkelingsgebieden per kind besproken. Op deze manier zien we het als er meer nodig is. Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers. De mentor bespreekt de signalen met de ouders van het kind. Na dit gesprek kan de intern begeleider worden ingezet. Of we kijken met elkaar naar ander soort hulp voor het kind. 1.2 Interne begeleiding Intern begeleiders (IB’ers) worden ingeschakeld wanneer de ontwikkeling van een kind achterblijft. Maar ook wanneer er sprake is van een complexere problematiek met een kind en/of gezin. Denk daarbij aan zorgen op meerdere ontwikkelingsgebieden en wanneer de beroepskracht extra handvatten nodig heeft bij de aanpak hiervan. De IB’ers begeleiden het proces en onderhouden contact met de betrokken instanties. De intern begeleider ondersteunt het kind en zijn ouders naast de vaste medewerkers van de groep. De IB’er geeft 4 Zorgstructuur Kinderkoepel

advies aan zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders bij het verklaren van de signalen, beoordeling van de aanpak en de uit te voeren extra aandacht of ondersteuning voor een kind. Ook neemt de IB’er vaak deel aan de gesprekken met de ouders en heeft overleg met externe partijen als het CJG, Voorschools Maatschappelijk Werk (VSMW) en Integrale Vroeghulp (IVH). De IB’er is verantwoordelijk voor het organiseren van het School Ondersteuningsteam-overleg waarin bovenstaande partijen betrokken zijn. Ook het onderwijs kan hierin betrokken worden. 5 Zorgstructuur Kinderkoepel

2. Werkwijze zorgstructuur Om een goed beeld te geven van de wijze waarop wij met zorgstructuur werken, hebben we de stappen ervan uiteengezet in een flowschema. We geven bij elke stap aan wie deze uitvoert en wat deze stap in het kort inhoudt. Stap 1 Werkwijze zorgstructuur Pedagogisch medewerker In kaart brengen van de signalen 2 Overleg met directe collega’s en/of manager 3 Stap Interne begeleiding 4 • Neemt aanvraag in behandeling en plant een observatie • Wegen van aard en ernst van zorgen / signalen • Communicatie met ouders • Regie en afstemming met externe partijen Stap IB’er richting externe partners 5 • School Ondersteuningsteam-overleg • Uitzetten benodigde actie’s • Monitoren van de zorg • Evaluatie / nieuw overleg plannen We zullen hieronder meer uitgebreid vertellen wat elke stap is, waar we rekening mee houden en wat de eventuele vervolgstappen zijn. Stap 1: Signalen in kaart brengen Uitvoering door de pedagogisch medewerker Bij zorgen binnen de groepsopvang brengt de pedagogisch medewerker deze in kaart. De eerste signalen ontstaan vaak wanneer het kind niet mee kan komen in de groep en/of wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld naar voren komen bij het invullen van het PeuterPlusPlan of wanneer een kind niet mee kan komen met het programma of de dagindeling. Dit kan te maken hebben met de taalontwikkeling welke niet of onvoldoende op gang komt of omdat blijkt dat het kind niet in staat is om tot leren te komen. Het kind kan dan niet meedoen met groepsactiviteiten en lijkt informatie mogelijk niet op te slaan. IB-aanvraag / observatie door PM'er in overleg met ouders 6 Zorgstructuur Kinderkoepel

Er kan ook sprake zijn van ongewenst gedrag als structureel bijten, slaan, duwen, enz. Om een nog beter beeld te krijgen wat er aan de hand kan zijn, biedt de medewerker aan het kind extra activiteiten aan of voert extra observaties uit. Wanneer de signalen goed in kaart zijn gebracht, bekijkt de pedagogisch medewerker hoe de ontwikkeling positief beïnvloed kan worden en wat er wellicht nodig is om het kind verder te helpen of te begeleiden. Stap 2: Overleg directe collega’s en/of manager Uivoering door de pedagogisch medewerker Onze pedagogisch medewerkers maken gebruik van elkaars deskundigheid. Zij bespreken de zorgen met hun collega’s, bekijken of dit wordt herkend en delen dit met elkaar. Als het nodig is, betrekken medewerkers hun manager. Vervolgens nodigen we ouders uit voor een gesprek over de zorgen. We willen graag weten of de ouders onze zorgen herkennen of dat het nieuw is voor hen. Ook bespreken we de mogelijkheid voor het inschakelen van de hulp van een intern begeleider (IB’er). De IB-aanvraag wordt ingediend met een IB-aanvraagformulier. Stap 3: IB-aanvraag en -observatie Uitvoering door pedagogisch medewerker De pedagogisch medewerker vult het IB-formulier zo concreet mogelijk in en de hulpvragen worden zo duidelijk mogelijk geformuleerd. Na ondertekening van de aanvraag door de ouders, wordt deze aanmelding samen met het screeningsformulier gemaild naar de intern begeleider (IB’er). Stap 4: Wegen van aard en ernst van de zorgen of signalen Uitvoering door de intern begeleider De IB’er neemt de aanvraag in behandeling en maakt een afspraak met de desbetreffende groep van het kind voor een observatie. Vooraf is duidelijk wat het doel is van de observatie. De IB’er maakt na de observatie een observatieverslag en stuurt dit naar de pedagogisch medewerkers. Hierin staat vaak een aantal vragen die de medewerkers en/of de ouders wellicht kunnen beantwoorden. De IB’er neemt hierover contact op met de ouders. 7 Zorgstructuur Kinderkoepel

Nadat het verslag is uitgewerkt en de IB’er contact heeft gehad met ouders en de beroepskrachten, overlegt de IB’er met ouders en de medewerker over de ernst van de zorgen. Ook bespreekt de IB’er eventuele acties die ingezet kunnen worden. We kijken daarbij uiteraard naar de leeftijd van het kind. De IB’er vraagt na bij ouders welke externe instanties er betrokken zijn bij het gezin en nodigt deze samen met het CJG en Voorschools Maatschappelijk Werk (VSMW) uit voor een School Ondersteuningsteam (SOT)-overleg. De IB’er neemt regie, organiseert het SOT-overleg en is verantwoordelijk voor het uitzetten van verdere acties en monitoring. Stap 5: Beslissen, hulp uitzetten en evaluatie Uitvoering door intern begeleider richting externe partners Uit het SOT-overleg volgen actiepunten. Het verslag van het SOT-overleg wordt naar alle betrokken partijen van het SOT-overleg verzonden. De IB’er houdt zicht op het verloop van deze acties. Ongeveer vier weken na het SOT-overleg neemt de IB’er contact op met ouders om te vragen hoe het gaat. Ook bespreekt de IB’er of er nog meer of juist iets anders nodig is. Wanneer het noodzakelijk is, organiseert de IB’er een nieuw SOT-overleg. Het IB-traject loopt zolang dit nodig is. De mentor en/of IB’er zorgt voor een warme overdracht naar het basisonderwijs. Met een warme overdracht bedoelen we een persoonlijk gesprek met de nieuwe leerkracht van het kind. Hiermee hopen we dat het kind een fijne start kan maken op school. In de meeste gevallen betrekken we de IB’er van de desbetreffende school bij de overstap naar onderwijs. Zo is de school op de hoogte van de aandachtspunten. 8 Zorgstructuur Kinderkoepel

3. Externe zorgstructuur De doorgaande ontwikkellijn van elk kind stimuleert ons om de samenwerking met de partners in de keten aan te gaan. De Kinderkoepel heeft een goed netwerk en werkt nauw samen met externe zorgpartijen. In het schema op pagina 10 is te zien met welke partners wij samenwerken. De gemeenten in de regio waar wij werken zijn belangrijke partners van ons. De jeugdconsulenten van deze gemeenten kunnen een indicatie of beschikking voor zorgondersteuning afgeven voor kinderen. Deze beschikking is nodig wanneer de inzet van ambulante hulp nodig is of wanneer het kind zal uitstromen naar een andere vorm van opvang of naar onderwijs. Op basis van de observaties, de informatie vanuit de IB’er en de verschillende gesprekken, kan de jeugdconsulent een beschikking afgeven. 3.1 Doorgaande leerlijn De doorgaande leerlijn is een samenwerking van de voorschool en de vroegschool. Samen realiseren we de zogenoemde doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-6 jaar. Hierin zijn samenwerking en communicatie met elkaar van groot belang. Om te zorgen dat een kind zich blijft ontwikkelen, is de onderlinge overdracht tussen partijen zeer belangrijk. Het kinddossier en het bijbehorende PeuterPlusPlan geven inzicht in de ontwikkeling van het kind. Op het moment dat er twijfels zijn over de doorstroom naar het regulier onderwijs, doen wij een beroep op de specialisten van het Onderwijscollectief. 9 Zorgstructuur Kinderkoepel

3.2 Schema samenwerkingspartners Het onderstaande schema toont de opbouw van de samenwerking. Wij stellen het kind en de ouders centraal. Om het kind en de ouders heen staat de pedagogisch medewerker die nauw samenwerkt met de IB’er. Een beschikking aanvragen voor zorgondersteuning gaat via de gemeente waar het kind woont. We werken waar nodig samen met externe specialisten als Expertiseteam MEE en Citykids, maar ook met fysiotherapeuten en logopedisten. Kwadraad - Voorschoolmaatschappelijk werk (VSMW) CJG - Jeugdverpleegkundige - Pedagoog - Jeugdarts e s Uitstroom Spraak-/taalondersteuning - Auris - Opstapje - Voorleesexpress - logopedie kind & ouders ’ Uitstroom andere opvang - Citykids - Ipse de Brugge MEE-integrale vroeghulp - Expertiseteam 0-7 jaar onderwijs - Regulier onderwijs - Speciaal BasisOnderwijs (SBO) - Behandel- en onderwijsgroep (BeO) - etc. Lichamelijke ondersteuning - Fysiotherapie - Sensorische integratietherapie (SI) - Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Onderwijscollectief VPR 10 Zorgstructuur Kinderkoepel b h e c r a g o t r e e e p B e k m t n I r e

Register A Actiepunten SOT-overleg......................................... 8 B BeO........................................................................................ 10 Beschikking voor zorgondersteuning............... 9 Beslissen, hulp uitzetten en evaluatie............... 8 D Doorgaande leerlijn..................................................... 10 Doorgaande ontwikkellijn........................................ 9 E Ernst van de zorgen..................................................... 7 Externe specialisten..................................................... 10 Externe zorgpartijen.................................................... 9 Externe zorgstructuur................................................. 9 Extra observaties............................................................ 7 H Hulpvragen......................................................................... 7 I IB-aanvraag en observatie....................................... 7 IB’er.......................................................................................... 4 IB-traject.............................................................................. 8 Interne begeleiding (IB)............................................. 4 Interne zorgstructuur binnen de Kinderkoepel................................................................ 4 J Jeugdconsulenten gemeente............................... 9 K Kinddossier......................................................................... 9 M Mentor................................................................................... 4 Missie van de Kinderkoepel..................................... 3 . O Observatieverslag.......................................................... 7 Onderwijscollectief...................................................... 9 Ontwikkelvolgmodel................................................... 4 Overleg directe collega’s en/of manager....... 7 P Partners................................................................................ 9 PPP - PeuterPlusPlan................................................... 4 S Samenwerking ketenpartners................................ 9 SBO......................................................................................... 10 Schema samenwerkingspartners........................ 10 School Ondersteuningsteam................................. 5 SI............................................................................................... 10 Signalen in kaart brengen......................................... 6 Signaleren zorgen en bijzonderheden............. 4 SOT-overleg....................................................................... 8 Stappen zorgstructuur................................................. 6 V Voorschool.......................................................................... 9 Vroegschool....................................................................... 9 W Warme overdracht basisschool............................. 8 Wegen van aard en ernst van de zorg of signalen............................................................................ 7 Werkwijze zorgstructuur............................................ 6 Z Zorgstructuur binnen de Kinderkoepel............ 3 Zorgstructuur op de groep...................................... 4 11 Zorgstructuur Kinderkoepel

Kinderkoepel Christiaan Huygensweg 38F 3225 LD Hellevoetsluis 0181 - 325 049 www.kinderkoepel.nl 12 Zorgstructuur Kinderkoepel

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication